DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK"

Transkript

1 C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR under henvisning til afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank ( 1 ), særlig artikel 13e, stk. 1, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 19, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 ( 2 ) skal medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks Tilsynsråd (herefter»medlemmerne af Tilsynsrådet«) handle uafhængigt og objektivt og udelukkende i hele Unionens interesse og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaternes regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ. 2) I artikel 25 i forordning (EU) nr. 1024/2013 fastsættes princippet om uafhængighed mellem Den Europæiske Centralbanks (ECB) specifikke tilsynspolitiske opgaver og dens pengepolitiske opgaver samt dens andre opgaver for at undgå interessekonflikter og for at sikre, at disse funktioner udøves i overensstemmelse med de gældende mål. 3) I henhold til artikel 31, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal ECB indføre og opretholde omfattende og formelle procedurer, herunder etiske procedurer og forholdsmæssigt afpassede perioder, for på forhånd at vurdere og forebygge mulige interessekonflikter som følge af efterfølgende beskæftigelse inden for to år af medlemmer af Tilsynsrådet, og fastsætte bestemmelser om passende videregivelse af oplysninger under forbehold af gældende databeskyttelsesregler. Disse procedurer berører ikke anvendelsen af strengere nationale regler. For så vidt angår de medlemmer af Tilsynsrådet, der er repræsentanter for kompetente nationale myndigheder, udarbejdes og gennemføres sådanne procedurer i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder. Disse procedurer berører endvidere ikke anvendelsen af ECB's betingelser og vilkår for ansættelse af Tilsynsrådets formand, næstformand og de fire repræsentanter for ECB, herunder også bestemmelserne om afkølingsperioder. 4) I henhold til artikel 13e, stk. 2, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank skal hvert medlem af Tilsynsrådet påse, at eventuelle ledsagende personer, stedfortrædere og repræsentanter for den respektive nationale centralbank, hvis den kompetente nationale myndighed ikke er en centralbank, underskriver en erklæring om overholdelse af adfærdskodeksen, før de deltager i Tilsynsrådets møder VEDTAGET DENNE ADFÆRDSKODEKS: Artikel 1 Anvendelsesområde 1.1. Denne adfærdskodeks gælder for medlemmerne af Tilsynsrådet i forbindelse med udførelsen af deres opgaver som medlemmer af Tilsynsrådet og medlemmer af Tilsynsrådets Styringsudvalg. Den gælder også for ledsagende personer, stedfortrædere og repræsentanter for de nationale centralbanker, hvis den kompetente nationale myndighed ikke er en centralbank (herefter de»øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder«), i forbindelse med udførelsen af deres opgaver vedrørende Tilsynsrådet og Tilsynsrådets Styringsudvalg i de tilfælde, hvor dette udtrykkeligt er påkrævet Denne adfærdskodeks berører ikke anvendelsen af strengere nationale regler samt ECB's betingelser og vilkår for ansættelse, herunder regler om private økonomiske transaktioner, der gælder for de personer, der er omfattet af denne adfærdskodeks, når de optræder som repræsentanter for de kompetente nationale myndigheder eller for de nationale centralbanker i deltagende medlemsstater eller for medlemmerne af ECB. ( 1 ) EUT L 80 af , s. 33. ( 2 ) Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af , s. 63).

2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 93/3 Artikel 2 Grundlæggende principper 2.1. Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal iagttage de højeste standarder for etisk handlemåde. Ved udførelsen af deres opgaver forventes de at optræde redeligt, uafhængigt, upartisk, diskret og uden hensyntagen til personlige interesser. De forventes at være opmærksomme på betydningen af deres pligter og ansvar, at tage hensyn til de offentlige aspekter af deres funktion samt at forholde sig på en sådan måde, at offentlighedens tillid til ECB bevares og styrkes Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal udføre deres opgaver under streng overholdelse af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter»escb-statutten«), forordning (EU) nr. 1024/2013, forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank og forretningsordenen for Den Europæiske Centralbanks Tilsynsråd ( 1 ) Ved afgivelse af offentlige udtalelser om forhold, som angår Den Fælles Tilsynsmekanisme, skal Tilsynsrådets medlemmer tage deres rolle og pligter i Tilsynsrådet i betragtning, og skal især gøre det klart, hvorvidt de udtaler sig som repræsentanter for de kompetente nationale myndigheder, på egne vegne eller som medlemmer af Tilsynsrådet Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal udføre deres opgaver og i offentligt øjemed opfatte dem selv som repræsentanter for Tilsynsrådet, som et internt kollektivt organ i ECB. I Tilsynsrådet skal de koordinere de meddelelser, der formidles ved offentlige mundtlige og/eller skriftlige taler, og alle andre former for offentlig kommunikation. I Tilsynsrådet skal de også koordinere alle optrædener ved høringer i og rapporter til Europa-Parlamentet og Eurogruppen i overensstemmelser med artikel 20 i forordning (EU) nr. 1024/2013 samt alle udvekslinger af synspunkter med nationale parlamenter i overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013. Artikel 3 Uafhængighed af den pengepolitiske funktion 3.1. Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal respektere, at ECB's specifikke tilsynspolitiske opgaver er uafhængige af dens pengepolitiske opgaver samt andre opgaver, og de skal overholde ECB's interne regler om tilsynets adskillelse fra pengepolitikken, der vedtages i henhold til artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/ Ved udførelsen af deres opgaver skal medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder tage højde for de mål, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1024/2013, og ikke gribe ind i ECB's øvrige opgaver. Artikel 4 Uafhængighed 4.1. I overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013 skal medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder, når de udfører opgaver, som er blevet overdraget til dem, handle uafhængigt og objektivt og udelukkende i hele Unionens interesse, uanset nationale eller personlige interesser, og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaternes regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal navnlig udføre de opgaver, der er blevet overdraget til dem, fri fra politisk indflydelse og af påvirkning fra erhvervslivet, som ville få konsekvenser for deres personlige uafhængighed Medlemmer af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal undlade at deltage i erhvervsmæssige aktiviteter og fratræde enhver stilling, der kunne hindre deres uafhængighed eller give dem mulighed for at anvende beskyttede oplysninger. ( 1 ) EUT L 182 af , s. 56.

3 C 93/4 DA Den Europæiske Unions Tidende Artikel 5 Regler om private finansielle transaktioner 5.1. Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder må ikke anvende fortrolige oplysninger, hvortil de har adgang, med henblik på at udføre private finansielle transaktioner, hverken direkte eller indirekte gennem tredjemand, og hverken udført for egen risiko og vinding eller for tredjemands risiko og vinding Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal tilrettelægge eller overholde passende procedurer for forvaltningen af deres personlige aktiver, for så vidt angår aktiver ud over, hvad der er er nødvendigt for at tilgodese almindelige personlige og familiemæssige behov, på en måde, der sikrer det pågældende medlems eller den pågældende deltagers uafhængighed, fraværet af interessekonflikter og forhindrer, at det pågældende medlem eller den pågældende deltager anvender beskyttede oplysninger Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal overholde de regler om private finansielle transaktioner, der er vedtaget af ECB for ECB's ansatte. For så vidt angår medlemmer af Tilsynsrådet, som er repræsentanter for kompetente nationale myndigheder, er overholdelsen og overvågningen af disse regler underlagt gældende nationale processuelle regler. Artikel 6 Oplysninger om formue I fravær af krav om at fremlægge formueoplysninger i henhold til gældende nationale regler skal medlemmerne af Tilsynsrådet til formanden for ECB enten i løbet af de tre første måneder af deres embedsperiode eller i løbet af en periode på tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne adfærdskodeks fremsende en skriftlig erklæring om deres formue, enhver direkte eller indirekte selskabsdeltagelse og den forventede forvaltning af deres aktiver i løbet af deres embedsperiode som medlem af Tilsynsrådet. Disse skriftlige erklæringer, herunder sådanne formueoplysninger, der kræves i henhold til gældende nationale regler, skal opdateres på årsbasis. Artikel 7 Udtalelse fra ECB's Etiske Komité 7.1. Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder indhenter en udtalelse fra ECB's Etiske Komité i tilfælde af tvivl vedrørende den praktiske anvendelse af reglerne i denne adfærdskodeks Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder samt ECB og den kompetente nationale myndighed eller den nationale centralbank, som det anmodende medlem eller den øvrige deltager repræsenterer, skal underrettes om de principper og det rationale, som ECB's Etiske Komité har afgivet sine udtalelser på baggrund af, uden at identificere det individuelle medlem eller den øvrige deltager. Artikel 8 Afkølingsperioder 8.1. Medlemmerne af Tilsynsrådet underretter formanden for ECB om deres hensigt om at udøve erhvervsvirksomhed, uanset om den er indtægtsgivende eller ej, inden for en to-årig periode fra datoen for ophøret af deres embedsperiode. De må kun udøve erhvervsvirksomhed med: a) et kreditinstitut, som ECB fører direkte tilsyn med, efter udløbet af en periode på et år fra datoen for ophøret af deres medlemsskab af Tilsynsrådet b) et kreditinstitut, som ECB ikke fører direkte tilsyn med, men hvor der er eller kunne være en interessekonflikt, efter udløbet af en periode på et år fra datoen for ophøret af deres medlemsskab af Tilsynsrådet c) et institut, som ikke er et kreditinstitut, undtagen hvor der er eller kunne være en interessekonflikt, i hvilket tilfælde den pågældende aktivitet først må påbegyndes efter udløbet af en periode på seks måneder fra datoen for ophøret af deres medlemskab af Tilsynsrådet De øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder underretter formanden for ECB om deres hensigt om at udøve erhvervsvirksomhed, uanset om den er indtægtsgivende eller ej, inden for en et-årig periode fra datoen for ophøret af deres pågældende funktion. De må kun udøve erhvervsvirksomhed med: a) et kreditinstitut, som ECB fører direkte tilsyn med, efter udløbet af en periode på seks måneder fra datoen for ophøret af deres deltagelse i Tilsynsrådet

4 DA Den Europæiske Unions Tidende C 93/5 b) et kreditinstitut, som ECB ikke fører direkte tilsyn med, men hvor der er eller kunne være en interessekonflikt, efter udløbet af en periode på seks måneder fra datoen for ophøret af deres deltagelse i Tilsynsrådet c) et institut, som ikke er et kreditinstitut, undtagen hvor der er eller kunne være en interessekonflikt, i hvilket tilfælde den pågældende aktivitet først må påbegyndes efter udløbet af en periode på tre måneder fra datoen for ophøret af deres deltagelse i Tilsynsrådet Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal anmode ECB's Etiske Komité om at udstede en udtalelse om de afkølingsperioder, der gælder for dem i henhold til denne artikel. ECB's Etiske Komité kan i sin udtalelse henstille, at afkølingsperioderne i denne artikel fraviges eller reduceres i tilfælde, hvor muligheden for interessekonflikter i forbindelse med efterfølgende erhvervsvirksomhed kan udelukkes For så vidt angår artikel 8.1, litra a), og artikel 8.2, litra a), kan ECB's Etiske Komité i sin udtalelse også henstille, at afkølingsperioderne i særlige tilfælde forlænges til maksimalt to år for medlemmer af Tilsynsrådet og et år for de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder, hvis muligheden for interessekonflikter i forbindelse med efterfølgende erhvervsvirksomhed ikke kan udelukkes for længere perioder Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder bør modtage passende kompensation fra deres respektive arbejdsgiver for så vidt angår afkølingsperioderne. Denne kompensation bør gives uanset om medlemmet modtager et tilbud om at udøve erhvervsvirksomhed. Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder kan som følge heraf anmode om en udtalelse fra ECB's Etiske Komité om størrelsen af kompensationen i forbindelse med afkølingsperioderne Udtalelser, der afgives af ECB's Etiske Komité i henhold til stk. 3, 4 og 5, rettes til Tilsynsrådet til overvejelse. Tilsynsrådet retter derefter henstilling til den pågældende kompetente nationale myndighed eller nationale centralbank, som underretter Tilsynsrådet om eventuelle forhindringer i forbindelse med gennemførelse af henstillingen. Artikel 9 Interessekonflikter 9.1. Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal undgå enhver situation, der kan give anledning til eller der kan opfattes som givende anledning til interessekonflikter. En interessekonflikt opstår, hvor medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder har private eller personlige interesser, som kan have indflydelse på den upartiske og objektive udøvelse af deres pligter, herunder enhver potentiel fordel for dem selv, deres familiemedlemmer, eller deres anerkendte partnere Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal skriftligt underrette Tilsynsrådet om enhver situation, der kan forårsage eller der kan opfattes som forårsagende en interessekonflikt, og disse medlemmer må ikke drøfte eller afgive stemmer vedrørende den pågældende situation. Artikel 10 Gaver eller andre begunstigelser En»gave«er enhver begunstigelse eller en fordel, finansiel eller i naturalier, som på nogen måde står i forbindelse med medlemmerne af Tilsynsrådet eller de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder, og som ikke udgør det aftalte vederlag for udførte tjenester, hvad enten disse er ydet af eller tilbudt medlemmerne af Tilsynsrådet eller de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder, eller til noget medlem af deres familie eller anerkendte partnere Modtagelse af en gave må ikke på nogen måde skade eller påvirke medlemmet af Tilsynsrådets objektivitet og handlefrihed og må ikke skabe en utilbørlig forpligtelse eller forventning hos modtageren eller giveren. Gaver af en værdi, der overstiger 50 EUR, og som kan sættes i forbindelse med enheder under tilsyn, og gaver fra den offentlige sektor, der overstiger, hvad der anses for sædvanligt og passende, afvises. Hvis det i en bestemt situation ikke er muligt at afvise en sådan gave, skal gaven overgives til ECB, den kompetente nationale myndighed eller den nationale centralbank, som det pågældende medlem af Tilsynsrådet eller den øvrige deltager i Tilsynsrådets møder repræsenterer, medmindre værdien, som overstiger 50 EUR, indbetales til ECB, den kompetente nationale myndighed eller nationale centralbank. Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder må ikke modtage hyppige gaver fra samme kilde.

5 C 93/6 DA Den Europæiske Unions Tidende Artikel 11 Modtagelse af invitationer og tilknyttede betalinger Under iagttagelse af deres pligt til at overholde princippet om uafhængighed og for at undgå interessekonflikter kan medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder acceptere invitationer til konferencer, receptioner eller kulturelle begivenheder og dermed forbundet underholdning, herunder passende gæstfrihed, såfremt deres deltagelse i arrangementet er foreneligt med opfyldelsen af deres pligter eller i ECB's interesse. De bør udvise særlig forsigtighed for så vidt angår personlige invitationer Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal afvise alle invitationer og betalinger, der ikke overholder disse regler, og underrette deres modparter om de gældende regler. Artikel 12 Aktiviteter, der udføres i egenskab af privatperson Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal drage omsorg for, at eventuelle aktiviteter, som de udfører i deres egenskab af privatperson, uanset om de er vederlagt eller ej, ikke har skadelig indvirkning på deres pligter og ikke vil kunne skade ECB's omdømme Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder kan udføre undervisningsaktiviteter og videnskabelige aktiviteter samt andre aktiviteter, forudsat at disse aktiviteter ikke vedrører enhederne under tilsyn. De må acceptere vederlag for og refusion af udgifter til sådanne aktiviteter, som udføres i deres egenskab af privatperson, og som ikke involverer ECB, under den forudsætning at dette vederlag og disse udgifter står i forhold til det udførte arbejde og ligger inden for sædvanlige grænser Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal årligt underrette Den Etiske Komité skriftligt om de aktiviteter, som de har deltaget i i deres egenskab af privatperson og om ethvert vederlag, som de har modtaget i forbindelse med deres eksterne mandater, uanset om de er offentlige eller private, som de udførte i løbet af deres embedsperiode I forbindelse med videnskabelige eller akademiske indlæg fra medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder, skal det fremgå klart, at indlægget er afgivet som privatperson og ikke udtrykker ECBs synspunkter. Artikel 13 En ægtefælles eller anerkendt partners indtægtsgivende beskæftigelse Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal straks underrette Den Etiske Komité om enhver indtægtsgivende beskæftigelse eller anden aktivitet mod vederlag, som dennes ægtefælle eller anerkendte partner har, som vil kunne forårsage eller opfattes som at kunne forårsage interessekonflikter, herunder også i tvivlstilfælde. Artikel 14 Tavshedspligt Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal tage højde for kravene om tavshedspligt i artikel 37 i ESCB-statutten, artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 23a i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank, i henhold til hvilke medlemmerne ikke må offentliggøre fortrolige oplysninger, hverken i offentlige taler eller udtalelser eller i medierne, for så vidt angår tilsynsafgørelser som endnu ikke er blevet offentliggjort Medlemmerne af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at tavshedsforpligtelserne i artikel 37 i ESCB-statutten overholdes af personer, der har adgang til medlemmernes oplysninger.

6 DA Den Europæiske Unions Tidende C 93/7 Artikel 15 Oplysninger om modstridende national lovgivning Medlemmer af Tilsynsrådet og de øvrige deltagere i Tilsynsrådets møder underretter ECB's Etiske Komité om enhver hindring i forbindelse med den fulde opfyldelse af denne adfærdskodeks, herunder enhver forhindring, der opstår som følge af modstridende national lovgivning. Artikel 16 Ikrafttrædelse Denne adfærdskodeks træder i kraft på dagen efter dens vedtagelse. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 12. november Danièle NOUY Formand for Tilsynsrådet

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 3.10.2008 C 251/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0002 DA 24.01.2014 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 40/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Del 0 af ECB'S personaleregler om Det etiske Grundlag (Denne tekst ophæver og erstatter den tekst, der er offentliggjort i EU s

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner 12. 10. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 264/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA

SN 4357/1/15 REV 1 1 DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 NOTE Vedr.: Adfærdskodeks for Det Europæiske Råds formand SN 4357/1/15 REV 1 1 ADFÆRDSKODEKS FOR DET EUROPÆISKE RÅDS

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 58/4 Den Europæiske Unions Tidende 24.2.2011 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI AFGØRELSE AF DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RICISI af 20. januar 2011 om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/9 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 31.1.2008 C 27/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 17. december 2007 efter anmodning fra Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet.

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 18.03.2004 L 080/33 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (2004/257/EF) STYRELSESRÅDET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 101/156 13.4.2017 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Erklæring om medlemmernes økonomiske interesser

Erklæring om medlemmernes økonomiske interesser Erklæring om medlemmernes økonomiske interesser JF. BILAG I TIL EUROPA-PARLAMENTES FORRETNINGSORDEN OM ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere