Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r

2

3 I nd h old sfort egnelse S i d e 3 1 F æ llesb est em m elser 1 F orsikrede 4 2 G eograf isk område 4 3 R isikof orandring 4 4 A nmeldelse af skade 4 5 U ndtagelser 4 6 K rigs-, j ordskælvs- og atomskade 4 7 O pkrævning af præmie og af gif ter 4 8 R egu lering af præmier og su mmer 5 9 F orsikringens varigh ed og opsigelse L ovgivning, ankenævn og y derligere oply sninger M edlemskab af A lm B rand af f mba 5 2 D æ kningsskem a 6 3 D æ kninger N r 1 D ø dserstatning 7 N r 2 I nvaliditetserstatning ( mé nerstatning) 7 N r 3 T andskadeerstatning 8 N r 4 D agpengeerstatning ved u ly kkestilf ælde 8 N r 5 D agpengeerstatning ved sy gdoms- eller u ly kkestilf ælde 8 N r 6 F ritidsu ly kkesf orsikring 8 N r 7 B ø rneu ly kkesf orsikring 9 N r 8 S elvstændig bø rneu ly kkesf orsikring f or 1 barn 9 N r 9 M otorc y kelrisiko 9 N r 1 0 F ly verisiko 9 N r 1 1 H u stru dækning 9 F ort ryd elsesret U l y k k e s f o r s i k r i n g

4 A fsnit 1 F æ llesb est em m elser S i d e 4 F ort ryd elsesret E f t e r k a p i t e l 4 a i l o v o m v i sse f o r b r u g e r a f t a l e r, j f l o v - b e k e nd t g ø r e l se nr 886 a f 2 3 d e c e m b e r 1987, so m æ nd r e t v e d l o v nr 2 62 a f 6 m a j 1993, h a r f o r si k r i ng s- t a g e r e n f o r t r y d e l se sr e t S e si d e 11 1 F orsikred e F orsikringen dækker de i polic en anf ø rte f orsikrede personer 2 G eogra fisk om rå d e F orsikringen dækker 2 1 i N orden og på G rø nland, 2 2 u nder rej ser og midlertidigt oph old i indtil 1 2 måneder i den ø vrige del af verden F orsikringen kan f orlænges til at dække midlertidigt oph old i y derligere op til 2 år D et er en f oru dsætning, at selskabet h ar modtaget h envendelse f ra den f orsikrede h erom S elskabet tager stilling til, om og på h vilke vilkår, f orsikringen kan f ortsættes 3 R isikofora nd ring D et skal snarest mu ligt skrif tligt meddeles A lm B rand, når der sker ændring i arten eller omf anget af f orsikredes beskæf tigelse - Ved h eltidsf orsikring, når der sker ændring af ens erh verv - Ved f ritidsf orsikring ved overgang til selvstændig erh vervsvirksomh ed E ndvidere skal meddeles - A rbej dslø sh ed h vis denne strækker sig over 6 måneder - O vergang til of f entlig f ø rtidspension U ndladelse af at give ovennævnte meddelelser kan medf ø - re, at erstatningen nedsættes eller bortf alder D isse f orh old kan endvidere f å bety dning f or en ændring af præmien i opeller nedadgående retning 4 A nm eld else a f ska d e E nh ver skade skal h u rtigst mu ligt - ved dø d senest 48 timer ef ter dø dsf aldet - anmeldes skrif tligt til A lm B rand Ved dø dsf ald er A lm B rand berettiget til at kræve obdu ktion E rstatningspligten er betinget af, at f orsikrede straks bliver beh andlet af læge og i ø vrigt er u nder lægetilsy n, indtil raskmelding f oreligger S å snart lægebeh andlingen eller genoptræningen er af slu t- tet og u ly kkestilf ældets blivende f ø lger kan vu rderes, skal A lm B rand inf ormeres 5 Und t a gelser U ndtaget f ra f orsikringen er: 51 Udgifter til medicin eller hjælpemidler 52 Udgifter til transpo rt, se do g pk t Udgifter til b ehandling på priv atho spital, ho spice eller lignende 54 Udgifter til adv o k at eller andre o mk o stninger til en sags fø relse eller prø v else 6 K rigs-, j ord skæ lv s- og a t om ska d e U ndtaget f ra f orsikringen er skade som f ø lge af 61 K rig, k rigslignende fo rho ld, neu tralitetsk rænk elser, o prø r eller b o rgerlige u ro ligheder F orsikringen dækker dog, h vis sådanne f orh old indtræf - f er i det land, h vori f orsikrede oph older sig på rej se u den f or D anmark i indtil 1 måned ef ter konf liktens u d- bru d E rstatningspligten er betinget af, at 611 der ikke f oretages rej se til et land, der bef inder sig i en af de anf ø rte situ ationer, og at 612 f orsikrede ikke selv deltager i h andlingerne 62 Jo rdsk ælv eller andre natu rfo rsty rrelser i D anmark ( ek sk l F ærø erne o g G rø nland), 63 Udlø sning af ato menergi eller radio ak tiv e k ræfter 7 O p kræ v ning a f p ræ m ie og a fgift er 71 P ræmien opkræves over giro eller betalingsservic e med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgeby r B etales præmien ikke senest den på opkrævningen anf ø rte sidste rettidige betalingsdag, sender A lm B rand en erindringsskrivelse, der indeh older oply sning om, at f orsikringsdækningen oph ø rer, h vis præmien ikke er betalt senest på en ny anf ø rt betalingsdag 6000 U l y k k e s f o r s i k r i n g

5 A fsnit 1 F æ llesb est em m elser S i d e 5 E rindringsskrivelsen vil være pålagt et geby r, ligesom der beregnes renter ef ter renteloven f ra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker 72 S tempelaf gif t til staten berigtiges i h enh old til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien 73 P ræmien vil endvidere blive tillagt de af gif ter, A lm B rand er lovgivningsmæssigt f orpligtet til at opkræve B idragene vil f remgå af præmieopkrævningen 8 R egu lering a f p ræ m ier og su m m er F orsikringssu mmer og præmier regu leres på baggru nd af indekstal of f entliggj ort af D anmarks S tatistik: 81 D e i polic en anf ø rte f orsikringssu mmer på f ø rste f orf aldsdag i det ef terf ø lgende kalenderår E rstatning f or u ly kkestilf ælde beregnes ef ter de på skadedagen gældende f orsikringssu mmer ( gældende indeks) 82 P ræmien på f ø rste f orf aldsdag i det ef terf ø lgende kalenderår R egu leringen oph ø rer ved u dgangen af det kalenderår, i h vilket f orsikrede f y lder 60 år F orsikringssu mmer og dagpenge nedsættes u den præmieregu lering med 50 % f ra det f y ldte 70 år 9 F orsikringens v a righ ed og op sigelse 91 F orsikringen er tegnet f or 1 -årige perioder og den f ortsætter, indtil den af en af parterne skrif tligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en h ovedf orf aldsdag 92 A lm B rand kan ændre betingelser og/ eller præmie med 1 måneds varsel til en f orf aldsdag K an f orsikringstageren ikke godkende ændringerne, h ar denne ret til at lade f orsikringen u dgå f ra f orf aldsdagen 93 F orsikringen oph ø rer på f ø rste f orf aldsdag ef ter den f orsikrede er f y ldt 75 år B ø rneu ly kkesf orsikringen oph ø rer på f ø rste f orf aldsdag ef ter det f orsikrede barn er f y ldt 1 8 år 94 E f ter anmeldt skade er begge parter berettiget til - indtil 1 4 dage ef ter en skadesags af slu tning, erstatningens betaling, eller ef ter af visning af skaden - skrif tligt at opsige f orsikringen med 1 4 dages varsel 10 L ov giv ning, a nkenæ v n og yd erligere op lysninger F or f orsikringen gælder i ø vrigt dansk lovgivning om f orsikringsaf taler og f orsikringsvirksomh ed A lm B rand er tilslu ttet A nkenævnet f or F orsikring K lageskema og ankenævnets vedtægter kan rekvireres h os: A lm B rand - w w w almbranddk A nkenævnet f or F orsikring - w w w ankef orsikringdk A nker H eegaards G ade 2, K ø benh avn V T elef on: ( mellem kl og ) F orbru gerrådet - w w w f orbru gerraadetdk F iolstræde 1 7, K ø benh avn K T elef on: F orsikringsoply sningen - w w w f orsikringsoply sningendk A maliegade 1 0, K ø benh avn K T elef on: ( mellem kl og ) D er kan f ås y derligere oply sninger h os ovennævnte, h eru nder på disses h j emmesider 11 M ed lem ska b a f A lm B ra nd a f 1792 fm b a A lm B rand af f mba er en f orening, h vis medlemmer er de til enh ver tid værende f orsikringstagere i de selskaber i A lm B rand A / S -K onc ernen, der indtegner skadesf orsikringer I ndtræden som medlem af f oreningen sker au tomatisk, når den nævnte betingelse er opf y ldt F oreningens f ormål er def ineret i vedtægten F oreningens medlemmer h æf ter ikke f or f oreningens f orpligtelser og er ikke f orpligtede til at betale kontingent eller f oretage andre indbetalinger til f oreningen I ø vrigt h envises til f oreningens vedtægt, som til enh ver tid u dleveres til f oreningens medlemmer ef ter f orlangende 6000 U l y k k e s f o r s i k r i n g

6 O A fsnit 2 D æ kningsskem a S i d e 6 F orsikringen d æ kker F orsikringen d æ kker ikke H ov ed d æ kning 12 Ulykkest ilfæ ld e 121 Ulykkestilfælde, hv or v ed for stå s en tilfældig, a f for sikr e- des v ilj e u a fhæn gig, p lu dselig u defr a kommen de in dv ir kn in g p å legemet med en p å v iselig b eska digelse a f dette til fø lge Der er dog særlige regler for sport, motorcykel/scooter og fly (Se u n der pkt 1 3, 1 4 og 1 5) v en n æv n te defin ition p å et u lykkestilfælde er lemp et p å fø lgen de omr å de: V ed b eska digelse a f for sikr edes a r me og b en kr æv es a len e, a t ska deå r sa gen ska l v ær e p lu dselig og med en p å v iselig b eska - digelse til fø lge S om u lykkestilfælde a n ses også dr u kn in g og ihj elfr ysn in g sa mt in sektstik E n dv ider e dækker for sikr in gen fø lger a f u lykkestilfælde, hv is hov edå r sa gen er b esv imelse eller ildeb efin den de, som ikke skyldes sygdom 122 B e h a n d l i n g s - o g t r a n s p o r t u d g i f t e r S å fr emt for sikr in gen omfa tter in v a liditetsdækn in g, b eta les r imelige og n ø dv en dige u dgifter til lægeor din er et b eha n dlin g, n å r den u delu kken de or din er es som fø lge a f et dækn in gsb er ettiget u lykkestilfælde E r sta tn in g for b eha n dlin gsu dgifter dækkes med ma ksima lt kr p r u lykkestilfælde, og ku n, så fr emt u dgiften ikke er sta ttes fr a a n den side E r sta tn in g ydes in dtil sa - gen s a fslu tn in g, dog hø j st i 2 å r fr a ska deda toen Udgifter til medic in og hj ælp emidler er ikke dækket T r a n sp or tu dgifter dækkes ku n i D a n ma r k og ku n fr a u lykkesstedet til n ær meste b eha n dlin gssted, og ku n, så fr emt u dgiften ikke er sta ttes fr a a n den side 12 S ygd om, læ nd ed el, b eru selse, m v 1211 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom 1212 S ygdom og u dlø sn in g a f la ten te sygdomsa n læg, selv om sygdommen er op stå et eller for v ær r et v ed et u lykkestilfælde 1213 F or v ær r in g a f fø lger n e a f u lykkestilfælde, der skyldes en tilstedev ær en de eller tilfældig tilstø den de sygdom 1214 F ø lger a f lægelig b eha n dlin g, som ikke er n ø dv en diggj or t a f et a f for sikr in gen omfa ttet u lykkestilfælde 1215 E n dv ider e u n dta ges smitte fr a ma d, her u n der ov er fø l- somhedsr ea ktion er 1216 F a c etledssymp tomer, heksesku d, læn dehold og disku s- p r ola p stilfælde, op stå et i læn dedelen v ed v r id og/ eller lø fteska der sa mt min dr e tr a u mer, der ikke i sig selv er tilstr ækkelige til a t u d- lø se r yglidelsen i en n or ma l r a sk r yg u den degen er a tiv e for a n - dr in ger 1217 Ulykkestilfælde, der - u a n set sin dstilsta n d eller tilr egn e- lighed - er fr emka ldt a f for sikr ede med for sæt, v ed gr ov u a gtsomhed, sla gsmå l, u n der selv for skyldt b er u selse eller u n der p å v ir k- n in g a f n a r kotika og a n dr e lign en de giftstoffer S å t h d æ t, d æ S p S p u n u v a b u n u n n p r H u u n p 1 1 c b p å b a n b u n D a n r r a b j u r a p å ø b r a v r a n u b a n n a n v a v c r w a r u n b a a r B n p 1 1 n frem ov ed kningen er op fyld kkes 13 ort 131 Ulykkestilfælde, der sker der dø else f eller i for in - delse med sp or t, der ikke dta ges i skema ets modsa tte side i kt 31 1 til Ulykkestilfælde, der in dtr æffer der de i ma k lov ligt 13 ort 1311 Ulykkestilfælde, der in dtr æffer der delta gelse eller tr æ- in g i ofession el sp or t er dov er dækkes ikke der delta gelse eller tr æn in g i ykel- eller hestev æddelø e, oksn in g, ka te og lign en de ka mp sp or t, er gb estign in g, den dø s kla tr e- fholdte or ien ter in gs-, lideligheds- og kon omilø sa mt lly æg, fa ldskær msu dsp in g, dr geflyv in g og lign en de sa mt dyk- den for e in g med en delse f iltma ske 1312 Ulykkestilfælde, der in dtr æffer ed motor oss- og sp eed- ykø sel sa mt der delta gelse eller tr æn in g i motor lø f en - hv er t 1313 egr æn sn in ger e i kt 21 1 til 21 7 er også gælden de for den e dækn in g 14 M ot orc ykel/ sc oot er 141 Ulykkestilfælde, der r a mmer for sikr ede som fø r er u n der kø r sel p å motor c ykel eller sc ooter, dog ku n med ha lv er sta tn in g 15 F lyv erisiko 151 Ulykkestilfælde, der r a mmer for sikr ede som p ilot eller b esætn in gsmedlem u n der flyv n in g i n a tion a litetsb etegn ede lu ftfa r tø j er, som a n v en des til tr a n sp or t a f p a ssa ger er og/ eller gods, dog ku n med ha lv er sta tn in g P a ssa ger er er dækket i fu ldt omfa n g 14 M ot orc ykel/ sc oot er 1411 Ulykkestilfælde, der r a mmer for sikr ede u n der kø r sel p å motor c ykel eller sc ooter, hv or for sikr ede ikke ha r lov ligt kø r ekor t F or sikr in gen dækker ku n hov edlæsion, hv is den for sikr ede ha r b e- n yttet en fa stsp æn dt styr thj elm u n der kø r slen i ov er en sstemmelse med fær dselslov en s 56 og B egr æn sn in ger n e i p kt til er også gælden - de for den n e dækn in g 15 F lyv erisiko 1511 Ulykkestilfælde, der in dtr æffer u n der a n den flyv n in g en d den, der a n fø r es i p kt B egr æn sn in ger n e i p kt til er også gælden de for den n e dækn in g 6000 U l y k k e s f o r s i k r i n g

7 M M A fsnit 3 D æ kninger D et f remgår af polic en, h vilke dækninger, der gælder f or f orsikringen S i d e 7 N r 1 D ø d serst a t ning S åf remt et u ly kkestilf ælde er direkte årsag til f orsikredes dø d inden der er gået et år ef ter u ly kkesdagen, betales den f or dø dsf aldet f astsatte f orsikringssu m B egu nstiget er f orsikredes nærmeste pårø rende, med mindre andet skrif tligt er meddelt A lm B rand E r der i anledning af u ly kkestilf ældet betalt invaliditetserstatning, j vf dækning nr 2, u dbetales alene det belø b, h vormed dø dserstatningen overstiger den allerede skete u dbetaling N r 2 I nv a lid it et serst a t ning ( mé nerstatning) 2 1 S åf remt et u ly kkestilf ælde h ar medf ø rt varig og ikke u bety delig skade af medic insk art, h ar f orsikrede ret til erstatning, såf remt den medic inske invaliditet f astsættes til mindst 5% varigt mé n, j vf dog pkt 2 4 é ngraden f astsættes ef ter A rbej dsskadessty relsens mé n-tabel på skadetidspu nktet ef ter f ø lgende i u ddrag af try kte tabel og u den h ensy n til f orsikredes erh verv: T ab af begge ø j ne eller sy net på begge ø j ne % T ab af sy net på et ø j e 2 0 % T ab af h ø relsen på begge ø rer 75% T ab af h ø relsen på et ø re 1 0 % T ab af tommelf inger 2 5% T ab af tommelf ingers y derste led 1 2 % T ab af pegef inger 1 0 % T ab af pegef ingers y derste- og midterste led 1 0 % T ab af pegef ingers y derste led 5% T ab af langf inger 1 0 % T ab af langf ingers y derste- og midterste led 8% T ab af langf ingers y derste led 5% T ab af ringf inger 8% T ab af ringf ingers y derste- og midterste led 5% T ab af lillef inger 8% T ab af lillef ingers y derste- og midterste led 5% T ab af h ele benet 65% T ab af f od med god protesef u nktion 3 0 % T ab af alle tæer på en f od 1 0 % T ab af storetå og mellemf odsben 8% T ab af storetå 5% H ø j r e V e r e T h % T h % T 3 0 % 2 nst ab af ele armen 70 65% ab af en ånd 60 55% ab af tommelf inger og mellemh åndsben 5% I alle tilf ælde f astsættes invaliditetserstatningen på et rent medic insk gru ndlag, u den h ensy ntagen til erh vervsevnetab, ens erh verv eller andre individu elle f orh old M é ngraden kan normalt ikke overstige %, dog kan der i ganske særlige tilf ælde f astsættes en h ø j ere mé n- grad på indtil % V o l d g i f t é ngradens stø rrelse skal - h vis en af parterne f orlanger det - f astsættes af A rbej dsskadesty relsen, h vis af - gø relse er bindende f or begge parter A rbej dsskadesty relsens geby r betales af den part, der ø nsker sty relsens u dtalelse S åf remt der f astsættes en h ø j ere mé ngrad end den af A lm B rand f astsatte, betales geby ret altid af A lm B rand 2 2 E n fø r u ly k k estilfældet tilstedev ærende inv aliditet b erettiger ik k e til erstatning E n bestående invaliditet kan derf or ikke bevirke, at mé ngraden f astsættes h ø j ere, end h vis en sådan invaliditet ikke h avde været tilstede 2 3 T i l l æ g se r st a t ni ng F or u ly kkestilf ælde, som rammer personer, der ikke er f y ldt 60 år på skadetidspu nktet, betales f ø lgende tillægserstatning: M é ngrad T illægserstatning B emærkninger F ra 5% til og med 1 9% F ra 2 0 % til og med 2 4% F ra 2 5% til og med 2 9% F ra 3 0 % til og med % I ngen 5% af f orsikringssu mmen 8% af f orsikringssu mmen D obbelt erstatning D en f astsatte mé ngrad er af gø - rende f or stø rrelsen af tillægserstatningen 2 4 S æ r l i g f i ng e r e r st a t ni ng F or u ly kkestilf ælde, der alene medf ø rer knogleampu - tation af h ele det y derste led på enten ringf inger eller lillef inger, y des en erstatning på kr D enne særlige f ingererstatning gælder ku n, h vis den samlede mé ngrad f or u ly kkestilf ældet f astsættes til mindre end 5% I nvaliditetserstatningen u dgø r den til mé ngraden svarende proc ent af den f astsatte f orsikringssu m H vis mé ngraden ikke direkte kan f astsættes ef ter A rbej dsskadesty relsens mé ntabel, f astsættes den medic inske mé ngrad ef ter tilsvarende princ ipper, som er lagt til gru nd f or mé ntabellen, på baggru nd af den f y siske f u nktionsh æmning 6000 U l y k k e s f o r s i k r i n g

8 A fsnit 3 D æ kninger D et f remgår af polic en, h vilke dækninger, der gælder f or f orsikringen S i d e 8 N r 3 T a nd ska d eerst a t ning F orsikringen dækker nø dvendige og rimelige u dgif ter til sikredes tandbeh andling ef ter u ly kkestilf ælde, i det omf ang sikrede ikke h ar ret til godtgø relse f ra anden side F orsikringen dækker på samme måde skader på af tagelige tandproteser, når disse beskadiges mens de er i mu nden, og u ly kkestilf ældet i ø vrigt h ar medf ø rt legemsbeskadigelse Var tænderne f orringet inden u ly kkestilf ældet ( f eks som f ø lge af f y ldninger, rodbeh andling, slid, f æstetab, paradentose eller andre sy gelige f orandringer) redu c eres eller bortf alder erstatningen, svarende til f orringelsens omf ang, i f orh old til velbevarede tænder H vis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er svækkede, dækker f orsikringen ikke de ekstra omkostninger ved beh andlingen, som sådanne f orh old medf ø rer N år u dgif ten til tandbeh andling ef ter anmeldt skade er dækket af f orsikringen, betragtes denne beh andling som endelig, og der y des ikke erstatning til en eventu el u dskif t- ning eller reparation på et senere tidspu nkt T andsk ader eller pro tesesk ader o pstå et v ed ty gning er ik k e o mfattet af fo rsik ringen D ette gælder u anset å rsag til b e- sk adigelsen N r 4 D a gp engeerst a t ning v ed u lykkest ilfæ ld e S åf remt et u ly kkestilf ælde medf ø rer u arbej dsdy gtigh ed, betales dagpengeerstatning f ra dagen f or lægebeh andlingens begy ndelse og indtil raskmelding f inder sted, dog h ø j st det i polic en anf ø rte antal dage og periode Ved delvis u arbej dsdy gtigh ed betales delvis dagpengeerstatning P ersoner u den arbej dsindtægt f år ku n h alv dagpengeerstatning, med mindre de er indlagt på h ospital eller ef ter lægens ordre er sengeliggende N r 5 D a gp engeerst a t ning v ed sygd om s- eller u lykkest ilfæ ld e 51 S åf remt et sy gdoms- eller u ly kkestilf ælde medf ø rer u arbej dsdy gtigh ed, betales dagpengeerstatning f ra dagen f or lægebeh andlingens begy ndelse og indtil raskmelding f inder sted, dog h ø j st det i polic en anf ø rte antal dage og periode Ved delvis u arbej dsdy gtigh ed betales delvis dagpengeerstatning P ersoner u den arbej dsindtægt f år ku n h alv dagpengeerstatning, med mindre de er indlagt på h ospital eller ef - ter lægens ordre er sengeliggende N år dagpengeerstatning f or en sy gdom er betalt f or h ele den af talte periode, må der skaf f es lægeerklæring f or, at f orsikrede er f u ldstændigt h elbredt f or den pågældende sy gdom, idet der ellers ikke vil blive betalt dagpengeerstatning f or senere tilf ælde af denne D er b etales ik k e samtidig dagpenge fo r sy gdo m o g u ly k k estilfælde 52 B egrænsninger ved sy gef orsikring 52 1 F o rsik ringen dæk k er ik k e fo r sy gdo m, der u db ry der inden fo r 1 må ned efter fo rsik ringens ik rafttræden 52 2 F or neu rasteni, overanstrengelse, f u nktionelle neu - roser eller i det h ele taget f or sy gdomme, h vor obj ektive tegn mangler, betales dagpengeerstatning alene f or det tidsru m, h vor f orsikrede er indlagt på h ospital eller ef ter lægens ordre er sengeliggende 52 3 F or sy gdomme, der er opstået u den f or E u ropa, betales dagpengeerstatning alene f or det tidsru m, f orsikrede er u arbej dsdy gtig ef ter h j emkomsten 52 4 E n fø r fo rsik ringens tegning tilstedev ærende sy g- do m b erettiger ik k e til dagpengeerstatning E n bestående sy gdom kan derf or ikke bevirke, at dagpengeerstatningen ansættes h ø j ere, end h vis en sådan sy gdom ikke h avde været til stede 52 5 Undtagelserne i pk t fra til o g med samt til o g med i afsnit 2 gælder o gså fo r sy gdo mme N r 6 F rit id su lykkesforsikring F orsikringen omf atter u ly kkestilf ælde, som indtræf f er i f orsikredes f ritid, b o r t se t f r a 61 u ly k k estilfælde, der er o mfattet af L o v o m sik ring mo d fø lger af arb ejdssk ade eller anden lo v, der k an sidestilles hermed, dv s u nder arb ejde fo r andre 62 u ly k k estilfælde, der indtræffer u nder b etalt fritidsarb ejde ( heru nder selv stændig erhv erv sv irk so mhed) D et skal h u rtigst mu ligt skrif tligt meddeles A lm B rand, h vis f orsikrede h elt eller delvis påtager sig beskæf tigelse som selvstændig erh vervsdrivende eller oph ø rer - dog ikke ved midlertidig arbej dslø sh ed - med at være h eltidsbeskæf tiget ( mindst 3 0 timer u gentlig arbej dstid) som lø nmodtager, j f pkt U l y k k e s f o r s i k r i n g

9 A fsnit 3 D æ kninger D et f remgår af polic en, h vilke dækninger, der gælder f or f orsikringen S i d e 9 N r 7 B ø rneu lykkesforsikring 71 F orsikringen dækker de f orsikredes nu værende og f remtidige bø rn og adoptivbø rn P lej ebø rn er ikke omf attet af bø rneu ly kkesf orsikringen F remtidige b ø rn o g ado ptiv b ø rn er ik k e dæk k et af fo r- sik ringen, hv is de lider af medfø dt fy sisk eller psy k isk handicap eller sy gdo m, heru nder nedsat sy n o g/ eller hø relse 72 F orsikringen omf atter 72 1 u dbetaling ved dø d som f ø lge af u ly kkestilf ælde med kr 72 2 erstatning ved invaliditet som f ø lge af u ly kkestilf ælde, bø rnelammelse eller epidemisk meningitis ( meningokok), j vf i ø vrigt dækning nr 2 F o rsik ringen o mfatter ik k e erstatning fo r u ly k k estilfælde, der er o mfattet af L o v o m sik ring mo d fø lger af arb ejdssk ade eller anden lo v, der k an sidestilles hermed, dv s u nder arb ejde fo r andre E rstatningen anbringes i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af u my ndiges midler N r 10 F lyv erisiko U anset bestemmelsen i pkt 1 51 i af snit 2, er f orsikrede som pilot eller besætningsmedlem u nder f ly vning i nationalitetsbetegnede lu f tf artø j er, som anvendes til transport af passagerer og/ eller gods, dækket med de f u lde f orsikringssu mmer F orsikringen dækker dog ikke dragef ly vning og lignende j vf pkt og D e almindelige begrænsninger i pkt til gælder f ortsat N r 11 H u st ru d æ kning F o rsik ringen o mfatter ik k e erstatning fo r u ly k k estilfælde, der er o mfattet af L o v o m sik ring mo d fø lger af arb ejdssk ade eller anden lo v, der k an sidestilles hermed, dv s u nder arb ejde fo r andre N r 8 S elv st æ nd ig b ø rneu lykkesforsikring for 1 b a rn F o r si k r i ng e n o m f a t t e r 81 u dbetaling ved dø d som f ø lge af u ly kkestilf ælde med kr 82 erstatning ved invaliditet som f ø lge af u ly kkestilf ælde, bø rnelammelse eller epidemisk meningitis ( meningokok), j vf i ø vrigt dækning nr 2 F o rsik ringen o mfatter ik k e erstatning fo r u ly k k estilfælde, der er o mfattet af L o v o m sik ring mo d fø lger af arb ejdssk ade eller anden lo v, der k an sidestilles hermed, dv s u nder arb ejde fo r andre E rstatningen anbringes i overensstemmelse med reglerne om anbringelse af u my ndiges midler N r 9 M ot orc ykelrisiko U anset bestemmelsen i pkt 1 41 i af snit 2, er f orsikrede som f ø rer af motorc y kel eller sc ooter dækket med de f u lde f orsikringssu mmer D ækningen er dog betinget af, at f orsikrede h ar lovligt kø rekort og h ar anvendt f astspændt sty rth j elm u nder kø rslen j vf pkt D e almindelige begrænsninger i pkt og til gælder f ortsat 6000 U l y k k e s f o r s i k r i n g

10 6000 U l y k k e s f o r s i k r i n g S i d e 10

11 M Ulykkesforsikring F o rtry d else S i d e 11 F ort ryd elsesret E f ter kapitel 4 a i lov om visse f orbru geraf taler, j f lovbekendtgø relse nr 886 af 2 3 dec ember 1 987, som ændret ved lov nr 2 62 af 6 maj 1 993, h ar f orsikringstageren f ortry delsesret F ort ryd elsesfrist en F ortry delsesf risten er 1 4 dage F risten regnes f ra den dag, h vor f orsikringstageren h ar f ået f orsikringsbetingelserne i h ænde F risten regnes dog tidligst f ra det tidspu nkt, h vor der er modtaget u nderretning om, at f orsikringsaf talen er indgået, h vis f orsikringsbetingelserne er modtaget f ø r dette tidspu nkt H vis man f eks modtager f orsikringsbetingelserne mandag den 1, er f risten til og med mandag den 1 5 H vis f risten u dlø - ber på en h elligdag, en sø ndag, en lø rdag eller gru ndlovsdagen, den 5 j u ni, kan man vente til den f ø lgende h verdag H v ord a n fort ryd er m a n? I nden f ortry delsesf ristens u dlø b skal f orsikringstageren u nderrette f orsikringsselskabet om, at man h ar f ortru dt af talen G i- ves u nderretning pr post, er det tilstrækkeligt, at brevet sendes inden f ristens u dlø b H vis man vil sikre sig bevis f or, at f ortry delsen er rettidig, kan brevet sendes anbef alet og postkvitteringen opbevares U nderretning om f ortry delse af af talen skal gives til A lm B rand F ort ryd elsesb la nket H e r m e d f o r t r y d e r j e g a f t a l e n o m t e g n i n g a f U l y k k e s f o r s i k r i n g A f t a l e n a f : D a g å n e d Å r D e r h e n v i s e s t i l p o l i c e n u m m e r P o l i c e n u m m e r F o r s i k r i n g s t a g e r N a v n A d r e s s e P o s t n r B y U n d e r s k r i f t D a t o / å r U n d e r s k r i f t D en n e b la n ket in dsen des til A lm B r a n d, M idter molen 7, K ø b en ha v n Ø 6000 U l y k k e s f o r s i k r i n g

12 A l m B r a n d

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r 6 0 0 1 I nd h old sfort egnelse S id e 3 1 F æ llesb est emmelser 1 H v em er dæ kket? 4 2 H v o r dæ kker fo rsikringen? 4 3 R isiko fo randring 4

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r 5 3 0 1 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 5099 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit 3 Klausuler Det fremgår af policen, hvilke

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Be t i n g e l s e r p l u s LIV Nr 5273 I n d h o l d s o rt e gn e l se D et rem gå r a dæ k nings ov ers igten, h v ad ors ik ringen om atter Side 2 N r 5 2 7 3 / 0 7 2 0 0 5 A s n i t 1 F æ l l e s

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Ulykken sker når du mindst venter det Over 500.000 danskere i alle aldersgrupper behandles hvert år på skadestuerne.

Læs mere

Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring N r 5 0 4 1 I nd h ol d sfort egnel se S id e 2 1 F æ l l esb est em m el ser 11 Hvem er dækket? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Rejseperiode 3 14 Ved skade

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Patientvejledning. Halscyste

Patientvejledning. Halscyste Patientvejledning Halscyste En halscyste er et væskefyldt hulrum. Cysten kan opstå i hulrum, der allerede er anlagt i fostertilværelsen. Cysten kan vokse og give anledning til betændelse og bør derfor

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5)

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) Publiceret af Hanne Bonne Brusgaard 01 september 2015 klokken 16:09 Powered by Enaly zer Side 1 Svar status Ikke sv aret Af v ist Uf uldstændig Gennemf ørt

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2017 Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder.

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. D E N N Y E K A R A K T E R S K A L A 7 - t r i n s - s k a l a e n I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. H v o r n å

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond LOV nr 384 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010167 Senere ændringer til

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 07-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iværksættelse af besk æftigelse s- tilbud efter servicelovens 103. A har den 5. december 2010 rettet

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag B1 - Type 1 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 5 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) Aqqusinersuaq 5 Box 1039 3900 Nuuk Greenland Att. Marie Bidstrup W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Aktindsigt i responsum. Statsforvaltningens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende Københavns Brandvæsen om aktindsigt

Aktindsigt i responsum. Statsforvaltningens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende Københavns Brandvæsen om aktindsigt Aktindsigt i responsum Statsforvaltningens brev til en advokat 2014-2 1 4 5 4 5 D a t o : 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Københavns Brandvæsen om aktindsigt Du har den 24. september 2014 anmodet om,

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

M InvesteringsForeningsRådets Fu nd G overna nc e-a nb ef a l inger f or da nsk e investeringsf oreninger I nvesteringsf oreningsr ådet ( I F R ) har i 20 0 5 vedtaget et sæt F u nd G overnanc e-anb efalinger

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3 Hvad siger kvinderne derude Hvorfor er det svært at få dem i arbejde Kulturmødet Side 3 1 Side 4 Side 5 Det vi gerne opdager Det vi gerne opdager: Dårlig kommunikation - konfliktfyldt Ikke forstå hvad

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

M Investeringsforeningen A l m. B ra nd Invest M id term ol en 5 2 1 0 0 K ø b enh a vn Ø Telefon 3 5 4 7 6 8 3 0 Telefa x 3 5 4 7 7 0 4 0 w w w. a lm b r a nd -i nv es t. d k K ø b e n h a v n s F o n

Læs mere

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne 2 6. 0 2. 2 0 1 0 Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune anmodede ved brev af 5. maj 2008 statsforvaltningen

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere