Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013"

Transkript

1 Strategisk Erhvervshandleplan for udkast 31. januar 2011

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD INDLEDNING VISION OG AMBITIONER...4 Globalisering og innovation...5 Kompetenceudvikling...5 Virksomheder og iværksættere...6 Detailhandel...6 Turisme INVOLVERING MÅLSÆTNINGER FOR DE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER...5 Globalisering og innovation...7 Kompetenceudvikling...8 Virksomheder og iværksættere...9 Detailhandel...10 Turisme IMPLEMENTERING AF INITIATIVERNE I HANDLEPLANEN

3 Forord Den strategiske handleplan for erhvervspolitikken er s bud på hvordan rammerne for de lokale virksomheders konkurrenceevne bedst kan styrkes til gavn for både virksomheder, beskæftigelse og lokalsamfundet. Handleplanen er realiseringen af en række konkrete politiske målsætninger på erhvervs- og turismeområdet, som kommunen i samarbejde med en række erhvervsfremme aktører vil arbejde med frem til Handleplanen er blevet til i en proces med inddragelse af offentlige og private aktører med en bred viden inden for erhvervsog virksomhedsudvikling, innovation, detailhandel, uddannelse og turisme. En af de største udfordringer bliver at sikre en vedvarende kompetencetilførsel til de lokale virksomheder i form af dygtige medarbejdere og gode uddannelsesmuligheder. Her spiller vores lokale uddannelsesinstitutioner en central rolle for udvikling af erhvervsrettede uddannelser og kurser, der kan give virksomhederne den nødvendige viden til at udnytte de fremtidige markedsmuligheder. Ud over udviklingen af de eksisterende virksomheders konkurrencekraft er det ligeledes vigtigt, at der til stadighed sker en tilførsel af nye virksomheder med udvikling af nye brancher i. Her er udviklingen af vidensindholdet i produkter og services et vigtigt konkurrenceparameter for et stigende antal virksomheder og derfor skal der fremadrettet satses på at få denne viden ud i virksomhederne. Erhvervshandleplanen anviser konkrete initiativer til, hvordan kan bidrage til at udbygge de lokale styrkepositioner inden for erhverv, turisme og kultur. Men for at initiativerne skal blive til virkelighed, er det af største vigtighed, at erhvervsliv og faglige organisationer er indstillet på at tage fat, så vi løfter flok. På vegne af Borgmester Henrik Holmer Kommunaldirektør Tomas Therkildsen 3

4 1. Indledning Gode arbejdspladser og virksomheder er et vigtigt aktiv for en kommune. Et dynamisk og konkurrencedygtigt erhvervsliv har ikke alene stor betydning for s økonomiske rammer i form af større skatteindtægter og mindre sociale udgifter, men har ligeledes stor betydning for det image en kommune får, som et attraktivt sted at bosætte sig. En fremadrettet handleplan for erhvervspolitikken skal sikre udmøntningen af s erhvervspolitiske vision og hovedmålsætninger. Erhvervspolitikken for blev vedtaget 29. maj 2008 som en af delpolitikkerne i den kommunale planstrategi. Hvor planstrategiens tidshorisont løber fra løber erhvervshandleplanen fra 2011 til 2013 og er et koordinerings- og styringsredskab, der sikrer størst mulig udnyttelse af kommunens erhvervs- og turismemæssige potentialer. Erhvervspolitikken for udpeger fem overordnede indsatsområder, som erhvervshandleplanen giver en række konkrete bud på. Midlet til at nå dette mål går bl.a. gennem skabelsen af gode rammebetingelser, der understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Uden en aktiv medvirken fra det lokale erhvervsliv og erhvervsoperatører vil handleplanens initiativer aldrig kunne realiseres eller forankres lokalt. Indsatserne i denne strategiske handleplan skal ses i tæt sammenhæng med det øvrige strategiske arbejde i kommunen, specielt med de parallelt udarbejdede strategiske handleplaner for erhverv, bolig- og bosætning, landdistrikter samt klimastrategi og handleplan. Disse strategiske handleplaner indvirker på hinanden og har et væsentligt overlap. En konkret handling kan derfor have betydning på flere områder, men er beskrevet i den strategiske handleplan, hvor den finder bredest anvendelse. For eksempel kan en specifik indsats på turismeområdet omkring Femern Bælt forbindelsen stå i Erhvervshandleplanen selv om det har relevans for opbygningen af en Femern Bælt turistdestination, som er beskrevet i Femern Bæltstrategien. 2. Vision Visionen for s erhvervspolitiske indsats er, at; vil skabe et godt erhvervsklima tæt på hovedstaden ved at tilbyde optimale betingelser for iværksætteri, innovation, turisme, bosætning og udvikling af regionale kompetence og styrkepositioner. vil være kendt som en spændende erhvervs og bosætningskommune med hovedvægten lagt på en veludviklet oplevelsesøkonomi med muligheden for at leve et aktivt liv tæt på naturen og hovedstaden. Visionen i erhvervspolitikken kobler erhvervsudvikling, bosætning og turismeudvikling sammen i en fælles indsats, der skal sikre, at er attraktiv for både erhvervsliv, borgere og turister. s skal både udnytte sin geografiske nærhed til Hovedstadsområdet og selv søge at optimere egne betingelser for lokal erhvervsudvikling. Attraktive bosætningsmiljøer, gode rekreative områder, og et rigt og varieret kultur- og fritidsliv er vigtigt for at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede arbejdskraft i og dermed fastholde og tiltrække attraktive virksomheder til området. 4

5 I visionen fremhæves udviklingen af oplevelsesøkonomien som et vigtigt indsatsområde i erhvervspolitikken. Med attraktioner som Møns Klint, Geocenter Møns Klint samt Gåsetårnet og Danmarks Borgcenter spiller udviklingen af det turismemæssige potentiale en væsentlig rolle for kendskabet til og for tiltrækningen af potentielle tilflyttere til kommunen. Begrebet oplevelsesøkonomi rækker længere end til turismeerhvervet, hvor kulturevents som f.eks. Waves festivallen, Vilde Vulkaner, Gutter Islands festivallen m.fl. med fordel kunne inddrages i et større samarbejde omkring kulturen i. Dette udelukker på ingen måde det etablerede erhvervsliv i udviklingen af som en stærk spiller inden for oplevelsesøkonomi tværtimod. 3. Involvering Handleplanen for erhvervs- og turismepolitikken er blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter for (Plan & miljø, Job & arbejdsmarked, Kultur & fritid, Udviklingsstaben), Udviklingsselskab, Erhvervsforening, Geocenter Møns Klint, Danmarks Borgcenter, LO Sydsjælland, Dansk Erhverv, Zealand Business College, University College Sjælland, Fødenetværket Kultivator, Handelsforeningerne i, Præstø og Stege. (her skal navnene på deltagerne fremgå) Samarbejdet har været organiseret i form af 5 nedsatte udviklingsgrupper med fagkompetencer, der dækker hvert af de 5 strategiske indsatsområder. De 5 arbejdsgrupper har både holdt separate møder og fællesmøder, hvor indsatsområder og handlinger er blevet drøftet. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (ØPU) samt kommunalbestyrelsen har forestået de politiske drøftelser af erhvervshandleplanen. Endelig har dele af handleplanens initiativer været drøftet med Udviklingsråd for Erhverv og Turisme (VUET) på et fællesmøde med ØPU og repræsentanter fra de 5 udviklingsgrupper. 4. Målsætninger for de strategiske indsatsområder På baggrund af drøftelserne i de 5 udviklingsgrupper og den efterfølgende bearbejdelse af forslag og initiativer, er der opstillet en række konkrete forslag til, hvordan vision og målsætninger i erhvervspolitikken kan udmøntes. Realiseringen af visionen sker ved at opfylde de 5 strategiske indsatsområder med deres respektive målsætninger i erhvervspolitikken. Globalisering og innovation Mål: At give de lokale virksomheder gode rammer for at kunne håndtere globaliseringen i omstillingen fra industrisamfund til videns og oplevelsessamfund. Gennem samarbejde søger vi at fremme de lokale virksomheders lyst til at være innovative og konkurrere på viden. Kompetenceudvikling Mål: 5

6 At der i samarbejde med relevante samarbejdspartnere sker et uddannelses og kompetenceløft af arbejdsstyrken i egnen. Virksomheder og iværksættere Mål: At være den oplagte mulighed til hovedstaden i forbindelse med at tiltrække, opstarte og udvikle nye virksomheder. Detailhandel Mål: At sikre et attraktivt og varieret handelsliv i de 3 købstæder Turisme Mål: At bidrage til markedsføringen af købstædernes og landdistrikternes turistmæssige attraktioner, særpræg og muligheder i forbindelse med erhverv, turisme og bosætning. Det er disse målsætninger, som en række repræsentanter fra bl.a. det lokale erhvervsliv, kulturliv og turismen har drøftet i 5 udviklingsgrupper, der svarer til de 5 strategiske indsatsområder. Da der i en række tilfælde er et naturligt overlap mellem de enkelte handlinger fra udviklingsgrupperne, er de blevet samlet i en fælles handling og skærpet i forhold til ansvar og succeskriterier. Handlingerne præsenteres i forhold til de strategiske indsatsområder i erhvervspolitikken. 5. Projekter og handlinger Indledning Mange af initiativerne i handleplanen knytter an til et styrket samarbejde mellem og Udviklingsselskab og derfor vil de initiativer, der vedtages politisk afspejles i indholdet af den nye samarbejdsaftale mellem og Udviklingsselskab for En stor del af de foreslåede initiativer er tværgående og involverer både forskellige fagområder i og en række eksterne aktører. 6

7 Globalisering og innovation Handling Ansvarlig Succeskriterier Hvilket initiativ skal gennemføres? Lave en helhedsplan for udvikling af Klintholm Havn i forbindelse med Kriegers Flak Ansvarlig for initiativets udførelse Hvordan skal resultaterne evalueres Hvornår? Helhedsplan skal ligge klar i 2011 Ved et positivt udfald udarbejdes en hvidbog omkring Klintholm Havns erhvervsmæssige potentiale Afholdelse af workshop omkring optimering af de kommunale rammevilkår for det lokale erhvervsliv På baggrund af workshoppen nedsættes en intern arbejdsgruppe samt ekstern følgegruppe for at optimere de erhvervsmæssige rammebetingelser i At der afholdes en workshop i 2011 At der på baggrund af workshoppen nedsættes en arbejdsgruppe 7

8 Kompetenceudvikling Handling Ansvarlig Succeskriterier Hvilket initiativ skal gennemføres? Ansvarlig for initiativets udførelse Hvordan skal resultaterne evalueres Hvornår? Arbejde for etablering af en iværksætteruddannelse i Folkeskolen for 7. og 10. klasse i hver af de 3 købstæder. (Skole) Pilotprojekt omkring etablering af iværksætteruddannelse der kan startes op i skoleåret Arbejde for etablering af efteruddannelse målrettet medarbejdere i Udbetaling Danmark. Etablering af Uddannelsesråd i Indlede dialog med ATP vedr. fremtidigt uddannelsesbehov i 2011 Aftaleindgåelse med ATP i forhold til uddannelsesaktiviteter i 2012 Igangsætning og etablering af Uddannelsesråd i 2011 Undersøge muligheden for at tiltrække fængselsfunktionæruddannelsen til At der opstartes en dialog med Kriminalforsorgen omkring placeringen af fængselsfunktionæruddannelsen i 8

9 Virksomheder og iværksættere Handling Ansvarlig Succeskriterier Hvilket initiativ skal gennemføres? Ansvarlig for initiativets udførelse Hvordan skal resultaterne evalueres Hvornår? Fælles tværkommunal markedsføring af s erhvervsarealer sammen med en række andre kommuner i region Sjælland Formaliseret samarbejde omkring praktikordninger for studerende på videregående uddannelser inden for IT/markedsføring/ eksport for bl.a. følgende uddannelser: Datamatiker Finansøkonom Handelsøkonom Stifte en iværksætterpris, der kårer årets iværksættervirksomhed i Arbejdsmarked Udarbejdelse af profilanalyse og markedsføringsmateriale omkring de 3 erhvervsområder At der etableres en samarbejdsaftale omkring en række praktikforløb for private virksomheder i At der oprettes praktikforløb i løbet af 2012 og 2013 At ØPU uddeler efter indstilling en pris til årets iværksættervirksomhed i løbet af 2011 At der ansættes en Erhvervschef med ansvar for at udvikle s indsats inden for erhvervsfremme- og erhvervsservice En aktiv opsøgende indsats over for virksomheder og brancher der umiddelbart kunne være interessante for Udarbejde en helhedsplan for placering af stationsnære virksomheder i Lundby og At der arbejdes for at bevare de statslige arbejdspladser på Lindholm Afdække mulighederne for etablering af Erhvervspark med køb og salg af erhvervsområder ved A39, A40, Ørslev og A41 Erhvervschefen At Der ansættes en Erhvervschef i løbet af 2011/2012 Erfaringsopsamling omkring kontakten med virksomhederne At tiltrække 5 nye virksomheder i Helhedsplanen udarbejdes i At arbejdspladserne på Lindholm bevares i. At der etableres en organisering af køb og salg af erhvervsgrunde 9

10 Detailhandel Handling Ansvarlig Succeskriterier Hvilket initiativ skal gennemføres? Ansvarlig for initiativets udførelse Hvordan skal resultaterne evalueres Hvornår? På baggrund af detailhandelsanalysens anbefalinger udarbejdes en strategi for tiltrækning og udvikling af detailhandelsvirksomheder i de 3 byer, Stege og Præstø At der udarbejdes en strategi i 2011 At der arbejdes på at tiltrække attraktive detailhandelsvirksomheder til, Præstø og Stege fra 2012 Videreføre Købstadsprojektets resultater gennem en fortsat styrkelse og videreudvikling af profileringen af de 3 købstæder At der arbejdes på at flytte flere kulturelle events ud i gadebilledet At områdefornyelsens projekter i er med til at udvikle handelslivet og skabe attraktive byrum (Kultur & fritid) Styrke et attraktivt og varieret handelsliv i de 3 købstæders bymidte At flere kulturelle events i gadebilledet skaber mere liv i de 3 købstæder 10

11 Turisme Handling Ansvarlig Succeskriterier Hvilket initiativ skal gennemføres? At tiltrække og udbygge s udvalg af hoteller og Kongres- og konferencefaciliteter Ansvarlig for initiativets udførelse Hvordan skal resultaterne evalueres Hvornår? At der etableres et konferencehotel med min. 50 overnatningspladser i perioden Udvikling af som en del af en stærk og innovativ turistdestination At udvikle den maritime turisme i At understøtte og videreudvikle Danmarks Borgcenter og Geocenter Møns Klint som turismemæssige fyrtårne At udvikle digitale platforme for turismen i Etablering af DMO eller anden form for forpligtende turismesamarbejde Fremme af aktiviteter og deltagelse i samarbejder der styrker det turismemæssige potentiale At markedsføre og udbrede kendskabet til s turistmæssige attraktioner og kvalitetsfødevarer i løbet af

12 5. Implementering af initiativerne i handleplanen Initiativ Helhedsplan for Klintholm Havn Workshop omkring optimering af de erhvervsmæssige rammebetingelser Nedsætte lokal arbejdsgruppe omkring rammebetingelser for erhvervsvirksomheder Arbejde for etablering af iværksætteruddannelse i folkeskolens 7. og 10. klasse Arbejde for etablering af efteruddannelsestilbud for medarbejdere i Udbetaling Danmark Etablering af Uddannelsesråd Undersøge muligheden for at tiltrække fængselsfunktionær uddannelsen til Fælles tværkommunal markedsføring af erhvervsarealer i Samarbejde om praktikordninger mellem studerende og virksomheder Indstifte en iværksætterpris Ansætte en Erhvervschef En aktiv opsøge indsats for tiltrækning af nye virksomheder Udarbejde en helhedsplan for placering af stationsnære virksomheder i Lundby og At der arbejdes på at bevare de statslige arbejdspladser på LIndholm Fastholde og tiltrække statslige og regionale arbejdspladser Afdække mulighederne for at etablere Erhvervspark Udarbejde en strategi for tiltrækning af detailhandelsvirksomheder til de 3 købstæder Styrke og videreføre profileringen af de 3 købstæder At områdefornyelsen i by bidrager til at udvikle handelslivet og skabe attraktive byrum At flytte flere kulturelle events ud i gadebilledet Tiltrække og udbygge udvalget af hotel, kongres og konferencefaciliteter Udvikling af som en del af en stærk og innovativ turistdestination 12

13 Udvikle den maritime turisme i Understøtte og videreudvikle Danmarks Borgcenter og Geocenter Møns Klint Udvikle digitale platforme til markedsføring af turisme og lokale fødevarer 13

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Statusopfølgning på erhvervshandleplanen for 3. kvartal - pr. 1.november 2013

Statusopfølgning på erhvervshandleplanen for 3. kvartal - pr. 1.november 2013 Statusopfølgning på erhvervshandleplanen for 3. kvartal - pr. 1.november 2013 Initiativ Tidsfrist Status Det videre arbejde Helhedsplan for Klintholm Havn 2011 - Det har endnu ikke været mulig at få aftalt

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2014-2017. Udgivet af Vordingborg Kommune. December 2014

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2014-2017. Udgivet af Vordingborg Kommune. December 2014 (forslag til) Strategisk erhvervshandleplan for 2014-2017 Strategisk Erhvervshandleplan for 2014-2017 Udgivet af December 2014 Udarbejdet af: Afdeling for Strategi og Implementering Fotos: Colourbox Valdemarsgade

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Martin Leider Olsen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020 Hillerød Nordsjællands vækstcentrum Erhvervsstrategi 2013-2020 Indhold Forord... 3 Hillerød - Nordsjællands vækstcentrum 2020... 4 Indledning... 5 Målsætning 1: En hurtig, effektiv og udviklingsorienteret

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere