ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18."

Transkript

1 DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017

2 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2) Anti Tax Avoidance Package (anti-skatteunddragelsespakke vedtaget i juni 2016) STATUS Direktiv 2016/1164 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion (ATAD) blev vedtaget af Rådet 12. juli 2016 som en del af AntiTax Avoidance Package Ændringsforslag blev fremsat af Europa-Kommissionen 25. oktober 2016: COM(2016) 687 final, Forslag til Rådets Direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande () Forslaget blev godkendt af Europa-Parlamentet 27. april 2017 Ændringsforslaget mangler at blive vedtaget af Rådet Forudsat frist for implementering 31. december 2019 (dog 31. december 2021 fsva. artikel 9a vedrørende omvendte hybride mismatches)

3 GENEREL BESKRIVELSE AF side 3 Formål: Ophæve virkningen af hybride mismatch. Metode: Reglerne opstiller krav til de(n) involverede medlemsstat(er)s ageren. De nuværende regler i ATAD omfatter hybride mismatch, hvor begge de involverede parter er skattepligtige i medlemsstaterne. Ændringsforslaget tager sigte på fremover at omfatte alle hybride mismatch, hvor mindst én af de involverede parter er et skattepligtigt selskab i en medlemsstat. Tager sigte på misforhold, som skyldes uoverensstemmelser i kvalifikationen af en enhed/betaling i skattereglerne i to eller flere jurisdiktioner. Skal ikke bekæmpe situationer, hvor en lav skattesats eller lignende medfører, at der kun betales meget lidt eller slet ingen skat. Minimumsdirektiv Ingen mulighed for lempeligere regler. Mulighed for at indføre eller bibeholde strengere regler.

4 GENEREL BESKRIVELSE AF side 4 Hybride mismatch kan føre til: Dobbelt fradrag eller uden medregning eller Dobbelt ikkebeskatning ATADIIbyggerviderepåartikel9iATAD,derblevvedtagetvedDirektiv2016/1164. Artikel 9 i ATAD fastslår, fsva. hybride mismatch mellem to(eller flere) medlemsstater, at hvor et hybridt mismatch fører til dobbelt fradrag, gives fradraget kun i den medlemsstat, hvor betalingen stammer fra, eller hvor et hybridt mismatch fører til et fradrag uden medregning, nægter betalerens medlemsstat fradrag af en sådan betaling.

5 GENEREL BESKRIVELSE AF side 5 Forslaget til den nye artikel 9 om hybride mismatches fastslår, at Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 hvor et hybridt mismatch fører til dobbelt fradrag, nægter betalingsmodtagerens medlemsstat fradrag, eller hvor et hybridt mismatch fører til dobbelt fradrag og betalingsmodtagerens jurisdiktion ikke nægter fradrag, nægter betalerens medlemsstat fradrag. hvor et hybridt mismatch fører til et fradrag uden medregning, nægter betalerens medlemsstat fradragaf en sådan betaling, eller hvor et hybridt mismatch fører til et fradrag uden medregningog betalerens jurisdiktion ikke nægter fradrag, skal betalingsmodtagerens medlemsstat kræve medregningaf et tilsvarende beløb i indkomsten. hvor et hybridt mismatch involverer indkomst fra et tilsidesat fast driftssted, som ikke er skattepligtigt i den medlemsstat, hvor skattesubjektet er skattemæssigt hjemmehørende, skal skattesubjektets medlemsstat kræve at skattesubjektet medregner den indkomst der ellers ville være henført til det tilsidesatte faste driftssted i sin skattepligtige indkomst.

6 GENEREL BESKRIVELSE AF (Fortsættelse) Forslaget til den nye artikel 9 om hybride mismatches fastslår, at Stk. 3a medlemsstaterne skal nægte fradragfor betalinger fra et skattesubjekt, når betalingen direkte eller indirekte finansierer fradragsberettigede udgifter, der giver anledning til et hybridt mismatch gennem en transaktion eller en række transaktioner. Stk. 4 hvor et skattesubjekts betaling til en enhed i et tredjeland modregnes direkte eller indirekte i en betaling mv., som på grund af et hybridt mismatch er fradragsberettiget i to forskellige jurisdiktioner uden for EU, skal skattesubjektets medlemsstat nægte fradrag for skattesubjektets betaling i et tredjeland i skattegrundlaget, medmindre der allerede er nægtet fradrag i en af de to jurisdiktioner uden for EU. Stk. 5 hvor den tilsvarende medregning af en fradragsberettiget betaling fra et skattesubjekt i et tredjeland modregnes direkte eller indirekte i en betaling, der som følge af et hybridt mismatch ikke medregnes i betalerens skattegrundlag, nægter skattesubjektets medlemsstat fradrag for skattesubjektets betaling i et tredjeland i skattegrundlaget, medmindre et af de involverede tredjelande allerede har nægtet fradrag af den ikke medregnede betaling. Stk. 6 side 6 hvor et hybridt mismatch fører til et nedslag for indeholdt skat på en betaling, som er afledt af et overført finansielt instrument til mere end én af de involverede parter, skal skattesubjektets medlemsstat begrænse omfangetaf dette nedslag, så den ikke samlet set overstiger den skattepligtige (netto)indkomst relateret til denne betaling.

7 GENEREL BESKRIVELSE AF side 7 Forslaget til den nye artikel 9a om omvendte hybride mismatches fastslår, at hvor en eller flere tilknyttede ikkehjemmehørende enheder, som ejer retten til en andel af overskuddet i en hybrid enhed, som er registreret eller etableret i en medlemsstat, som er beliggende i (en) jurisdiktion(er), der behandler den hybride enhed som en skattepligtig person, da skal den hybride enhed anses som hjemmehørende i medlemsstatenog beskattes af sin indkomsti det omfang, indkomsten ikke på anden vis beskattes i henhold til lovgivningen i medlemsstaten eller en anden jurisdiktion. når et skattesubjekt, der er skattemæssigt hjemmehørende i både en medlemsstat og i et tredjeland har betalinger, udgifter eller tab, der i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat og dette tredjeland er fradragsberettiget i skattegrundlaget i begge jurisdiktioner og betalingen mv. i medlemsstaten kan modregnes i skattepligtig indkomst, der ikke medregnes i tredjelandet, skal medlemsstaten nægte fradragfor betalingen mv., medmindre tredjelandet allerede har gjort det. Afskæring af fradrag skal også ske i situationer, hvor skattesubjektet er skattemæssigt statsløs.

8 OVERSIGT OVER HYBRIDE INSTRUMENTER OMFATTET AF side 8 Mismatch i forbindelse med hybride enheder Enhver juridisk organisation Mismatch opstår, hvor enheden behandles som transparent i skattemæssig henseende i én jurisdiktion og som ikke-transparent i en anden jurisdiktion Mismatch i forbindelse med hybride finansielle instrumenter Mismatch opstår, hvor det finansielle instrument behandles forskelligt i to forskellige jurisdiktioner Hybride overførsler En overførsel af et finansielt instrument(fx aktielån) Mismatch opstår, når jurisdiktionerne ser forskelligt på, om det er den enhed, der overfører instrumentet, eller den enhed instrumentet overføres til, der har ejendomsretten til betalingerne vedrørende det underliggende aktiv

9 OVERSIGT OVER HYBRIDE INSTRUMENTER OMFATTET AF (FORTSAT) side 9 Mismatch i forbindelse med hybride faste driftssteder Mismatch opstår, når forretningsaktiviteterne i en jurisdiktion anses af den ene jurisdiktion for at udøves gennem et fast driftssted, mens den anden jurisdiktion ikke anser disse aktiviteter for at udøves gennem et fast driftssted Importerede mismatch Arrangementer, der involverer koncernmedlemmer eller fra strukturerede arrangementer generelt, som forskyder virkningerne af et hybridt mismatch mellem parter i tredjelande til en medlemsstats jurisdiktion ved hjælp af et ikke-hybridt instrument Mismatch i forbindelse med skattesubjekter med to hjemsteder Mismatch opstår, hvor skattesubjektet kan fradrage den samme udgift to gange, fordi skattesubjektet er hjemmehørende to steder.

10 MISMATCH I FORBINDELSE MED HYBRIDE ENHEDER, DER MEDFØRER DOBBELT FRADRAG side 10 B er ikke-transparent i stat II, men transparent i stat I. B betaler renter til tredjemand. Rentebetalingen fradrages af både selskab A og B. A Stat I B s rentebetaling modregnes i selskabs C s indkomst pga. koncernbeskatningsordning i stat II. Stat I som medlemsstat: Stat I skal nægte selskab A fradrag. Stat II som medlemsstat: Stat II skal nægte selskab B fradrag. Stat II Både Stat I og II som medlemsstater: Stat II skal give fradrag, fordi B, som betaler renterne, er beliggende i Stat II. Derfor skal Stat I nægte selskab A fradrag. Der forekommer kun dobbelt fradrag i det omfang, betalingen overstiger indkomsten fra samme kilde. B Rentebetaling DANSKE SKATTEREGLER Danmark som Stat II: (i) SEL 2 A (anti-ctb). Indebærer at selskab B skatteretligt omkvalificeres til en skattetransparent enhed. Forudsætter, at A er et koncernforbundet kontrollerende selskab, jf. SKL 3 B, som er hjemmehørende indenfor EØS eller i et DBO-land. (ii) SEL 31, stk. 2, 2. pkt (værn mod double dip og DK filialer) som en afledt konsekvens af SEL 2 A, jf. SKM LSR, hvor SEL 31, stk. 2, 2. pkt., fandt anvendelse (men ikke LL 5 G). Modregning C Danmark som Stat I: LL 5 G (værn mod double-dip). Indebærer, at A ikke kan opnå fradrag for udgifter i B, hvis selv samme udgifter kan fradrages i Stat II af indkomst oppebåret af B eller C, og denne indkomst oppebåret af B eller C ikke kan beskattes i Danmark (jf. bl.a. SKM ØL om tyske datterselskaber).

11 MISMATCH I FORBINDELSE MED HYBRIDE ENHEDER, DER MEDFØRER FRADRAG UDEN MEDREGNING side 11 Ingen beskatning A B er ikke-transparent i stat II, men transparent i stat I. Betaling af royalties fra B til A fradrages af B, men medregnes ikke af A. B s betaling modregnes i selskab C s indkomst pga. koncernbeskatningsordning i stat II. Stat I Stat II Stat I som medlemsstat: Stat I bør kræve, at A medregner royaltybetalingen. Stat II som medlemsstat: Stat II bør nægte selskab B fradrag for royaltybetalingen. Både Stat I og II som medlemsstater: Stat II skal nægte selskab B fradrag for royaltybetalingen. Ovenstående gælder kun i det omfang, der ikke er dobbelt medregning af indkomst. B Royaltybetaling DANSKE SKATTEREGLER Danmark som Stat II: (i) SEL 2 A (anti-ctb). Indebærer, at selskab B skatteretligt omkvalificeres til en skattetransparent enhed. Forudsætter, at A er et koncernforbundet kontrollerende selskab, jf. SKL 3 B, som er hjemmehørende indenfor EØS eller i et DBO-land. (ii) SEL 31, stk. 2, 2. pkt (værn mod double dip og DK filialer) (og evt. LL 5 G, jf. SKM LR), som en afledt konsekvens af SEL 2 A, jf. SKM LSR, hvor SEL 31, stk. 2, 2. pkt., fandt anvendelse (men ikke LL 5 G). Modregning C Danmark som Stat I: De nugældende værnsregler giver ikke Danmark mulighed for at beskatte rentebetalingen fra B til A som følge af den manglende beskatning i Stat II.

12 MISMATCH I FORBINDELSE MED OMVENDTE HYBRIDE ENHEDER, DER MEDFØRER FRADRAG UDEN MEDREGNING side 12 Ikke beskatning A B er transparent i stat II, men ikke transparent for stat I (omvendt hybrid). Rentebetaling fra selskab C til B fradrages af selskab C, men medregnes hverken af B eller af A. Stat I Stat I som medlemsstat: Stat I bør kræve, at A medregner rentebetalingen. Stat II som medlemsstat: Stat II bør nægte selskab C fradrag. Stat II BådeStat I og II som medlemsstater: Stat II bør nægte selskab C fradrag. Ikke beskatning B C Rentebetaling DANSKE SKATTEREGLER Danmark som Stat II: (i) SEL 2 C (værn mod omvendte hybrider). Indebærer, at B (som efter DK skatteregler er enten en transparent enhed eller en filial af A skatteretligt omkvalificeres til et S.m.b.a (omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 2). Forudsætter, at A ejer mere end 50 % af kapitalen i B eller besidder mere end 50 % af stemmerettighederne i B. Danmark som Stat I: De nugældende værnsregler giver ikke Danmark mulighed for at beskatte rentebetalingen fra C til B som følge af den manglende beskatning i Stat II.

13 MISMATCH I FORBINDELSE MED OMVENDTE HYBRIDE ENHEDER, DER MEDFØRER FRADRAG UDEN MEDREGNING side 13 Ikke beskatning A B er transparent i stat II og stat III, men ikke-transparent for stat I (omvendt hybrid). Rentebetaling fra C til B fradrages af C, men medregnes hverken af B eller A. Stat I Stat I som medlemsstat: Stat I bør kræve, at A medregner rentebetalingen. Stat III som medlemsstat: Stat III bør nægte selskab C fradrag. Stat II (ikke MS) Både Stat I og III som medlemsstater: Stat III bør nægte selskab C fradrag. Ikke beskatning B C Stat III DANSKE SKATTEREGLER Danmark som Stat III: De nugældende værnsregler giver så vidt ses ikke Danmark mulighed for at nægte fradrag for rentebetalingen til B som følge af den manglende beskatning i både Stat I og Stat II. SEL 2 B (værn mod hybride instrumenter) kan formentlig ikke udstrækkes til denne situation, da der er tale om forskellig subjektkvalifikation og ikke, at A eller B anser gælden for at udgøre egenkapital. LL 3 (GAAR) kan eventuelt anvendes til at nægte DBO-fordele og pålægge DK kildeskat af renterne (22% DK kildeskat). Danmark som Stat I: De nugældende værnsregler giver ikke Danmark mulighed for at beskatte rentebetalingen fra C til B som følge af den manglende beskatning i Stat II. Rentebetaling

14 MISMATCH I FORBINDELSE MED HYBRIDE FINANSIELLE INSTRUMENTER, DER MEDFØRER FRADRAG UDEN MEDREGNING side 14 Ikke beskatning A Kapital Stat I Scenariet: Eksempelvis, hvis en jurisdiktion anser det som kapital, mens den anden jurisdiktion anser det som et gældsbrev. Stat I som medlemsstat: Stat I bør kræve, at betalingen medregnes i skattegrundlaget. Stat II som medlemsstat: Stat II bør nægte fradrag. BådeStat I og II som medlemsstater: Stat II bør nægte fradrag. B Gæld Stat II Hybriden = betalingen DANSKE SKATTEREGLER Danmark som Stat II: SEL 2 B (værn mod hybride instrumenter). Indebærer, at fordringen skattemæssigt omkvalificeres til egenkapital og Danmark derfor anser rentebetalinger og kurstab som udbytte. Forudsætter, at A har bestemmende indflydelse, jf. LL 2. Danmark som Stat I:De nugældende værnsregler giver ikke Danmark mulighed for at beskatte rentebetalingen fra B til A som følge af fradraget taget i Stat II.

15 HYBRIDE OVERFØRSLER, DER FØRER TIL FRADRAG UDEN MEDREGNING side 15 (2) Udbytteindbetaling til A (som registreret ejer af aktierne) Scenariet: Overførsel af et finansielt instrument, hvor de to jurisdiktioner ser forskelligt på, om det er den enhed, der overfører instrumentet, eller den enhed instrumentet overføres til, der har ejendomsretten til betalingerne vedrørende det underliggende aktiv. (3) A viderebetaler udbytte til B A Stat I En jurisdiktion behandler en betaling i forbindelse med det underliggende afkast af det overførte instrument som en fradragsberettiget udgift. Den anden jurisdiktion behandler samme beløb som et skattefritaget afkast af det underliggende aktiv. B Stat II (1) Aktieudlån fra B til A DANSKE SKATTEREGLER Danmark som Stat II: Danmark anser B for at være ejer ( beneficial owner ) af de udlånte aktier. Udbytte anses derfor for oppebåret af B direkte, mens B ikke skal beskattes af udbyttekompensation fra A. Danmark har ikke regler, der skal imødegå den situation, hvor Stat I giver A fradrag for udbyttekompensationen til B. Danmark som Stat I:Danmark anser B for at være ejer ( beneficial owner ) af de udlånte aktier. Udbytte anses derfor for oppebåret af A på vegne af B. A er derfor ikke skattepligtig af udbytteudlodningen, og har ikke fradrag for udbyttekompensationen direkte, mens B ikke skal beskattes af udbyttekompensation fra A. Danmark har ikke regler der skal imødegå den situation, hvor Stat II ikke beskatter B af udbyttet fra aktierne.

16 MISMATCH I FORBINDELSE MED HYBRIDE FASTE DRIFTSSTEDER, DER MEDFØRER IKKE-BESKATNING UDEN MEDREGNING side 16 Ikke medregning A Den jurisdiktion, hvor A er hjemmehørende er af den opfattelse, at B s aktiviteter i stat II udøves gennem et fast driftssted. Stat II anser ikke aktiviteterne for at blive udøvet gennem et fast driftssted. MS Stat II Der sker dermed ingen beskatning i stat II, mens overskud, der henføres til B, fritages for skat i MS. Medlemsstatenskal beskatte overskud, der henføres til B (uanset om stat II er en medlemsstat eller tredjeland). Ikke-beskatning B DANSKE SKATTEREGLER Danmark som MS: SEL 8, stk. 2, 3. pkt (undtagelse til territorialprincippet, hvor Danmark efter en DBO har fået tildelt beskatningsretten), vil typisk ikke kunne imødegå dobbelt ikkebeskatningen, idet Stat II (hvis der i øvrigt er en DBO) typisk vil have fået tillagt beskatningsretten til indkomst udøvet gennem et fast driftssted i Stat II i medfør af artikel 7, jf. SKM SR (fast ejendom i Frankrig). Er der ingen DBO, følger resultatet direkte af SKM SR. Der kan endvidere ske beskatning i Danmark, hvis det faste driftssted havde været omfattet af CFC-beskatning, jf. SEL 32, og havde det været et selskab. Danmark som Stat II: De nugældende værnsregler giver ikke Danmark mulighed for at beskatte indkomst fra aktivitet, der efter interne danske regler ikke udgør et fast driftssted, og som der i øvrigt ikke er dansk kildeskat på efter SEL 2, som følge af ikke-beskatning i MS.

17 MISMATCH I FORBINDELSE MED HYBRIDE FASTE DRIFTSSTEDER, DER MEDFØRER DOBBELT FRADRAG side 17 A Stat I Scenariet: Når en betaling, udgift eller tab kan fradrages i skattegrundlaget både i den jurisdiktion, hvor skattesubjektet er hjemmehørende, og i den jurisdiktion, hvor det faste driftssted er beliggende. Medlemsstatenbør nægte fradrag for betalingen, udgiften eller tabet, uanset om betalingen hidrører fra medlemsstaten eller tredjelandet. Stat II DANSKE SKATTEREGLER Danmark som Stat II: (i) SEL 31, stk. 2, 2. pkt (værn mod double dip og DK filialer) som indebærer, at underskud i B ikke kan modregnes i C s indkomst. B Danmark som Stat I: LL 5 G (værn mod double-dip). Indebærer at A ikke kan opnå fradrag for udgifter i B, hvis selv samme udgifter kan fradrages i Stat II i indkomst oppebåret af B eller C, og denne indkomst oppebåret af B eller C ikke kan beskattes i Danmark (jf. bl.a. SKM ØL om tyske datterselskaber). C

18 MISMATCH I FORBINDELSE MED HYBRIDE FASTE DRIFTSSTEDER, DER MEDFØRER FRADRAG UDEN MEDREGNING side 18 Ikke-beskatning A Scenariet: Når en betaling fra det faste driftssted til hovedkontoret fradrages i skattegrundlaget i den jurisdiktion, hvor det hybride faste driftssted er beliggende, men ikke medregnes i den jurisdiktion, hvor skattesubjektet er hjemmehørende, fordi det ikke anerkendes som et fast driftssted i denne jurisdiktion. Stat I Stat I som medlemsstat: Stat I bør kræve, at A medregner betalingen. Stat II som medlandsstat: Stat II bør nægte det faste driftssted B fradrag. Stat II BådeStat I og II som medlemsstat: Stat II bør nægte det faste driftssted B fradrag. B Betaling DANSKE SKATTEREGLER Danmark som Stat II: Situationen vil ikke være praktisk relevant, idet der efter danske regler ikke vil være fradrag for en intern betaling inden for selv samme juridiske enhed uanset om aktiviteterne i B efter danske regler kan henføres til et fast driftssted. Danmark som Stat I: De nugældende værnsregler giver ikke Danmark mulighed for at beskatte betalingen fra B som følge af at Stat II giver B fradragsret for betalingen.

19 IMPORTEREDE MISMATCH, DER INDEBÆRER (IMPORT) AF DOBBELT FRADRAG side 19 Scenariet: Virkningerne af et hybridt mismatch mellem parter i tredjelande forskydes til en medlemsstats jurisdiktion ved hjælp af et ikke-hybridt instrument (en betaling fra medlemsstaten). Reglerne herom skal sikre, at de øvrige regler ikke omgås. A D (i en medlemsstat) har fradrag for rentebetaling 1 til C. Tredjeland I C beskattes af rentebetaling 1, men har under en lokal sambeskatning i Tredjeland II fradrag for rentebetaling 2, der foretages af den hybride enhed B grundet koncernbeskatningsordning. Tredjeland II Rentebetaling 2 kan endvidere fradrages af selskab A i Tredjeland I, der behandler B som en transparent enhed. B Rentebetaling 2 Medlemsstaten bør nægte fradrag for rentebetalingen. D Medregning C DANSKE SKATTEREGLER Danmark som MS: De nugældende værnsregler giver ikke Danmark mulighed for at nægte fradrag for rentebetalingen til C som konsekvens af, at der tages fradrag for renteindtægten oppebåret af C i både A og B. MS Rentebetaling 1

20 IMPORTEREDE MISMATCH, DER MEDFØRER FRADRAG UDEN MEDREGNING side 20 Ikke-beskatning A Tredjeland II Scenariet: Virkningerne af et hybridt mismatch mellem parter i tredjelande forskydes til en medlemsstats jurisdiktion ved hjælp af et ikke-hybridt instrument (en betaling fra medlemsstaten). Reglerne herom skal sikre, at de øvrige regler ikke omgås. C (i en medlemsstat) har fradrag for rentebetaling 1 til B. B beskattes af rentebetaling 1, men har et tilsvarende fradrag for rentebetaling 2 til selskab A, der vedrører et overskudsafhængigt lån. Rentebetaling II Tredjeland I Betalingen fra B behandles som et skattefritaget udbytte hos A, dvs. der er tale om et hybridt finansielt instrument. Medregning B Medlemsstatenbør nægte fradrag for rentebetalingen, i det omfang disse ikke er medregnet som indkomst. Rentebetaling I C MS DANSKE SKATTEREGLER Danmark som MS: SEL 2 B (værn mod hybride instrumenter). Indebærer, at fordringen skattemæssigt omkvalificeres til egenkapital og Danmark derfor anser rentebetalinger og kurstab fra C til B som udbytte. Forudsætter, at B har bestemmende indflydelse, jf. LL 2. Der henvises til SEL 2, stk. 4, som også omfatter situationen med hybrid gæld længere oppe i strukturen (idet B ikke er omfattet af direktiv 2003/49/EF).

21 MISMATCH I FORBINDELSE MED SKATTESUBJEKTER MED TO HJEMSTEDER, DER FØRER TIL DOBBELT FRADRAG side 21 Scenariet: i to forskellige jurisdiktioner på grund af dobbelt hjemsted og henførsel af selv samme betaling til begge disse jurisdiktioner. A Stat I Selskab B har hjemsted både i stat I og stat II. C er transparent i stat II, men ikke transparent for stat I (omvendt hybrid). I Stat I fradrages B s rentebetaling i selskab A s indkomst under en lokal sambeskatning. Selskab B s rentebetaling modsvares af C s indkomst i stat II. Konsekvens: Rentebetalingen fradrages både i stat I (A s indkomst) og stat II (C s indkomst). Medlemsstaten bør nægte fradrag for et beløb svarende til omfanget af mismatchet. B Rentebetaling DANSKE SKATTEREGLER Danmark som Stat I: LL 5 G (værn mod double-dip). Indebærer, at B ikke kan opnå fradrag i Danmark for udgifter, hvis selv samme udgifter kan fradrages i Stat II i indkomst oppebåret af B eller C, og denne indkomst oppebåret af B eller C ikke kan beskattes i Danmark (NB: Hvis Stat II er en DBO stat bør problemet kunne løses ved at identificere hvor B s ledelse har sit sæde) C Stat II Danmark som Stat II: LL 5 G (værn mod double-dip). Indebærer, at B ikke kan opnå fradrag i Danmark for udgifter, hvis selv samme udgifter kan fradrages i Stat I i indkomst oppebåret af A eller B, og denne indkomst oppebåret af B eller C ikke kan beskattes i Danmark (jf. bl.a. SKM LR) (NB: Hvis Stat I er en DBO stat, bør problemet kunne løses ved at identificere, hvor B s ledelse har sit sæde).

22 PERSPEKTIVERING side 22 Vidtgående værnsregler, der også finder anvendelse i ikke-kontrollerede transaktioner (et tidligere indsat kontrolkrav er udgået). Anvendelsesområdet for de eksisterende danske værnsregler, som alene omfatter kontrollerede transaktioner (SEL 2 A, 2 B og 2 C), vil derfor skulle udvides. Værnsreglerne forudsætter en række handlepligter for medlemsstaterne, herunder afskæring af fradrag for udgifter, der efter nationale regler er fradrag for, samt beskatning af indkomst, som ikke skal beskattes efter de nationale regler. Kræver indførelse af en række nye danske regler. Konsekvensen vil være en forøgelse af skattetrykket, hvor den enhed, der enten (i) skal beskatte en ellers ikke skattepligtig indkomst, eller (ii) skal nægte et ellers accepteret fradrag, beskattes højere end de(n) enhed(er,) som udgør de andre parter i et mismatch arrangement. Implementeringen af reglerne i de enkelte medlemslande bør give anledning til overvejelser vedrørende bevisbyrderegler og dokumentationskrav. Særligt i relation til ikke-kontrollere transaktioner, hvor det ikke er praktisk muligt at kontrollere andre parters skattemæssige stilling. Det må forventes, at i væsentligt omgang vil fjerne incitamentet til at anvende mismatch arrangementer, og i stedet vil flytte fokus for international skatteplanlægning over mod strukturer, der sikrer allokering af indkomst fra medlemslande med højt beskatningsniveau til medlemslande med lavt beskatningsniveau (da ikke berører medlemsstaternes mulighed for at fastsætte beskatningsniveauet).

23 SPØRGSMÅL side 23

24 side 24 Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 DK-2900 Hellerup, Copenhagen Tel Fax horten.dk

25 Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé 7 DK-2900 Hellerup, Copenhagen Tel Fax horten.dk

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 6333/17 FISC 46 ECOFIN 95 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 113 Offentligt Notat 2. februar 2017 J.nr. 16-0107998 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Selskab, Aktionær og Erhverv JWS, JLV EU-Kommissionens

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Common Consolidated Corporate

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 0337/2011 2016/2010(CNS) 12.4.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslaget til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER AGENDA Generelt om skattearbitrage, neutralitet og mismatch Internationale aspekter - kvalifikation Kildeskat DBO er Direktiver Kvalifikation

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0011(CNS) 1.3.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 BAGGRUND OG INDLEDNING side 2 Momsfritagelsen i Artikel 13, punkt B, litra d),

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10039/16 FISC 100 ECOFIN 585 NOTE fra: til: formandskabet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9520/16

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

OECD og EU tvistløsning mv CORIT

OECD og EU tvistløsning mv CORIT OECD og EU tvistløsning mv. Agenda - OECD multilateralt instrument - BEPS - opfølgning - Offentliggjort den 24. november 2016 - EU direktivforslag om bindende voldgift - Offentliggjort den 25. oktober

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0026 Bilag 1 Offentligt Notat Klik og vælg dato J.nr. 16-0107998 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Selskab, Aktionær og Erhverv JLV Europa-Kommissionens

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning

Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning Mandag d. 30. maj 2016 Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning Forslag til Rådets Direktiv 2016/0011 (CNS) Advokat Søren Lehmann Nielsen 1 Baggrund og formål med direktivet Baggrund

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

International Skat - og andre nyheder

International Skat - og andre nyheder Advokaternes forening for Skatteret International Skat - og andre nyheder Den 10. maj 2007 Partner Lars Nyhegn-Eriksen, Deloitte Kontaktdetaljer lnyhegn@deloitte.dk Tlf. +45 3610 2516 1 Hvem er jeg. Tax

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 213 Offentligt J.nr. 2008-418-0046 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 122 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 122 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 122 Offentligt 14. februar 2017 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 21. februar 2017 1) Revisionen af skatteundgåelsesdirektivet fsva. Hybride mismatches

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juli 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10539/16 FISC 110 ECOFIN 648 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 1 af 5 10-02-2014 09:49 Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og Senior Associate hos CORIT Advisory P/S

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Technical Advisor, CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE SAMMENFATNING AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE SAMMENFATNING AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 SEK(2011) 1333 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE SAMMENFATNING AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.11.2013 COM(2013) 814 final 2013/0400 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

EU-rettens påvirkning af skatteretten

EU-rettens påvirkning af skatteretten EU-rettens påvirkning af skatteretten EU-rettens påvirkning af national ret Ph.d.-kursus Aalborg Universitet 25.- Lektor, ph.d. Agenda Introduktion og overblik Begreb Den EU-retlige test Hvilken frihedsrettighed?

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013 Sag 164/2009 (1. afdeling) Nielsen & Nielsen Holding A/S og Micro Matic GmbH (advokat Hans Henrik Banke for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 Udvalgte emner Armslængde regulering Transfer pricing Tynd kapitalisering Import af finansieringsudgifter Renteloftet EBIT-reglen

Læs mere

Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse anvendelse af værnsregler

Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse anvendelse af værnsregler 253 Dobbeltbeskatningsoverenskomster og skatteundgåelse anvendelse af værnsregler 625 Af Jakob Bundgaard, ph.d., partner i advokatfirmaet Moalem Weitemeyer Bendtsen, adjungeret professor, Handelshøjskolen,

Læs mere

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET Niclas Holst Sonne, partner og leder af skatteafdelingen 21. maj 2015 BAGGRUNDEN FOR LOVÆNDRINGEN side

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Anbefalinger: implementering af ny EU-regulering

Anbefalinger: implementering af ny EU-regulering Anbefalinger: implementering af ny EU-regulering vedtaget på møde i Implementeringsrådet den 14. marts 2017 Ministerium Titel på retsakt Vedtaget Impleme nteringsfr ist Bemærkninger 1 Skatteministeriet

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2014 Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 8766/16 LIMITE PUBLIC FISC 72 ECOFIN 382 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: formandskabet

Læs mere

Fagligt netværk 10. september CORIT

Fagligt netværk 10. september CORIT Fagligt netværk 10. september 2014 Nordea-sagen Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Earn outs Nordea-sagen Nordea sagen Med dommen konstaterer EU-Domstolen, at genbeskatning som sådan er

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards talepapir Det talte ord gælder A1 Anledning: Samråd i SAU 6. november 2014

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0011(CNS) 18.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 40-237 Udkast til betænkning Hugues Bayet (PE578.569v01-00) Regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse,

Læs mere