Facilitetsanalyse Bornholmske idrætsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facilitetsanalyse Bornholmske idrætsanlæg"

Transkript

1 Facilitetsanalyse Bornholmske idrætsanlæg November, 2010

2 Indledning... 3 Faciliteterne på Bornholm... 3 Faciliteternes placering... 6 Idrætshaller... 6 Stadions... 8 Tennisanlæg...10 Svømmehaller og friluftsbade...12 Gymnastiksale...13 Idrætsfaciliteternes økonomi og drift...15 Idrætshaller...15 Tilskud til selvejende idrætshaller...15 Stadions...16 Tennisanlæg...16 Svømmehaller og friluftsbade...17 Tilskud til selvejende svømmehaller...17 Gymnastiksale...18 Bilag 1: Økonomi Bornholms Idrætsområder...19 Bilag 2: Beskrivelse af de enkelte stadions...25 Allinge Stadion...25 Gudhjem Stadion...26 Hasle Stadion...27 Klemensker Stadion...28 Nexø Stadion...29 Nyker Stadion...30 Nylars Stadion...31 Pedersker Stadion...32 Poulsker Stadion...33 Rø Stadion...34 Rønne Stadion Nord...35 Rønne Stadion Syd...36 Svaneke Stadion...37 Tejn Stadion...38 Østerlars Stadion...39 Østermarie Stadion...40 Aakirkeby Stadion...41 Årsballe Stadion

3 Indledning Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har besluttet, at der skal udarbejdes en facilitetsanalyse. Formålet med analysen er at give et samlet indtryk af antallet af idræts- og fritidsfaciliteter på Bornholm som grundlag for fremtidig planlægning, anvendelse og udvikling af faciliteter på Bornholm. En facilitetsanalyse er ikke et entydigt begreb. Men ser vi på andre kommuners facilitetsundersøgelser, indeholder de typisk et eller flere af følgende elementer: 1) en kortlægning af eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter 2) en sammenligning af antal faciliteter i kommunen med andre kommuner/regioner 3) en analyse af behovene for og ønskerne til kommunens faciliteter 4) et eller flere forslag til en fremtidig udbygning af faciliteter i kommunen Denne rapport kortlægger og beskriver de eksisterende anlæg, lokaler og rum, der anvendes til idræt i Bornholms Regionskommune. Kortlægningen er baseret på indsamling af faktuelle data og forholder sig primært til faciliteternes indhold, funktion, placering, potentielle brug samt ejerskab. Endelig indeholder rapporten en sammenligning af kommunens udbud af idrætsfaciliteter sammenlignet med Region Sjælland og hele Danmark. Rapporten konkluderer ikke på behov og ønsker til fremtidige faciliteter og indeholder heller ikke forslag til fremtidig udbygning af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune. Rapporten har fokus på idrætshaller, svømmehaller, gymnastiksale, stadions, fodbold- og tennisbaner, idet disse faciliteter udgør langt størstedelen af idrætsfaciliteter på Bornholm både brugsmæssigt men også økonomisk. Derudover findes en lang række mindre faciliteter f.eks. ridebaner, lejrpladser, skydeanlæg m.v. som ikke er medtaget i denne rapport. Faciliteterne på Bornholm Lokale- og Anlægsfonden vedligeholder en national facilitetsdatabase, der giver et interaktivt og komplet overblik over antallet af idræts- og kulturfaciliteter i Danmark. Databasen kan bruges til at sammenligne faciliteterne i landets kommuner og se, hvor mange idrætshaller, gymnastiksale, svømmehaller m.v. der er i en bestemt kommune eller region. Det er således muligt at opgøre en kommunes faciliteter i både antal og forholdstal sammenlignet med andre kommuner. Tallene i databasen er senest opdateret primo 2008, hvilket betyder at nogle faciliteter har ændret sig siden. Ved en kritisk gennemgang af tallene for Bornholms Regionskommune er der også tal, som er åbenlyst forkerte. Af hensyn til sammenligneligheden med andre kommuner og regioner er der ikke redigeret i disse tal i følgende oversigt over idrætsfaciliteter. Det er vurderingen, at disse fejl primært vedrører mindre anlæg og ikke er væsentligt meningsforstyrrende i forhold til de faciliteter, denne rapport fokuserer på. Lokale- og Anlægsfondens database er p.t. under opdatering, hvorfor der i 2011 vil kunne udtrækkes nye opdaterede tal fra databasen. Tabellen længere nede i afsnittet viser antallet af borgere pr. facilitetstype. F.eks. er der ifølge Lokale- og Anlægsfondens database borgere i gennemsnit pr. idrætshal, -lokale eller gymnastiksal på Bornholm, hvor der i Region Sjælland er borgere pr. tilsvarende lokaler

4 I tabellen er det valgt at sammenligne tallene fra Bornholms Regionskommune med tal fra Regions Sjælland og landsgennemsnittet. Region Sjælland er valgt, selv om kommunen hører til i Region Hovedstaden. Begrundelsen for dette valg er, at udbuddet af faciliteter og befolkningsmønstre i hovedstaden er væsensforskellige fra forholdene på Bornholm, og det derfor giver mere mening at sammenligne med f.eks. Region Sjælland. Tabellen viser, at på haller, idrætslokaler og gymnastiksale ligger Bornholm relativt tæt på gennemsnittet i både Region Sjælland og i Danmark. I forhold til svømmehaller og badefaciliteter ligger vi også tæt på landsgennemsnittet, når det gælder haller med 25 meter bassiner. Til gengæld har vi flere friluftsbade og mindre svømmeanlæg end i resten af Danmark. På atletiksiden har vi væsentlig flere faciliteter på Bornholm end i Region Sjælland og resten af Danmark. Dette skal dog ses i lyset af, at vi har mindre atletikfaciliteter på en del stadions, men at disse ikke nødvendigvis lever op til forventningerne til fuldt udbyggede atletikfaciliteter. Reelt har vi kun ét atletikstadion beliggende på Rønne Nord. I forhold til antallet af fodboldbaner har vi væsentlig flere baner end man har i resten af landet. Dette har formentlig en vis sammenhæng med, at Bornholm er en geografisk stor kommune, og at vi har mange små stadionanlæg over hele øen. En del kommuner har langt færre stadions centralt placeret i kommunen. Den geografiske størrelse på kommunen i forhold til indbyggertallet og fordelingen mellem land og by kan i det hele taget have indflydelse på dækningen af idrætsfaciliteter. Der er ikke analyseret på dette aspekt i denne rapport. Ser vi på antallet af tennisbaner, ligger vi også ganske tæt på landsgennemsnittet. Bortset fra antallet af stadions og fodboldbaner, kan man altså ikke påstå, at Bornholm afviger væsentligt fra niveauet i resten af landet, når man ser på de større idrætsfaciliteter

5 Antallet af borgere pr. idrætsfacilitet på Bornholm, i Regions Sjælland og i Danmark: Facilitet Bornholm Sjælland Danmark Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Idrætshal over 800 m Idrætslokaler og gymnastiksale 300 m2-799 m Idrætslokaler og gymnastiksale under 300 m Svømmehaller Svømmehaller min. 25 m bassin Andre svømmefaciliteter (Friluftsbade, badelande, svømmehaller under 25m) Atletikanlæg Atletikstadion m. 400m bane og min 2 spring og 3 kast Mindre atletikanlæg Skøjteanlæg Mobile skøjtebaner og andre udendørs skøjtefaciliteter Boldbaner Fodboldbaner (11 mands) naturgræs Fodboldbaner (11 mands) kunstgræs Fodboldbaner (11 mands) jord/grus Øvrige idrætsfaciliteter Badmintonbaner Beachvolleybaner Bowlinganlæg Golfanlæg Idrætslegepladser Klatreanlæg Motionscentre/Styrketræningscentre Petanque og bocciabaner Squashbaner Strandsportsanlæg Tennisbaner Lystbådehavne Borgere pr. idrætsfacilitet ifølge Lokale- og Anlægsfonde, marts

6 Faciliteternes placering Idrætshaller På Bornholm findes der 12 idrætshaller, hvoraf to af hallerne er dobbelthaller, hvilket betyder, at der reelt er 14 haller til rådighed

7 Hallerne fordeler sig som følger: 8 haller er privatejede eller selvejende institutioner. 3 haller er en del af de lokale skoler. 3 haller er en del af Bornholms Idrætsområder. I figuren ovenfor vises idrætshallernes placering på Bornholm. De gule markeringer viser en radius omkring hallerne på 5 kilometer. Det vil sige at alle borgere inden for et gult område maksimalt vil have 5 kilometer til nærmeste idrætshal. Figuren viser, at Bornholm generelt er dækket rimeligt ind med idrætshaller i alle lokalområder. Dog er der områder omkring Gudhjem, Tejn, Vang og Årsballe, hvor borgerne må køre mere end 5 kilometer, for at komme i en idrætshal. Figuren viser også, at der er en forholdsvis tæt belægning af idrætshaller omkring Rønne (vestkysten) samt omkring Nexø (østkysten). Denne tæthed hænger naturligt sammen med befolkningstætheden i disse områder og det er derfor interessant at se på hvor mange borgere, der bor i disse områder. Opgør man befolkningstallene i en 5 kilometer radius omkring de enkelte idrætshaller fremkommer følgende tal: Hal 0-25 år år over 67 år I alt Borgere pr. hal Nexø hallen Rønne Nord DGI-hallen Søndermarkshallen Haslehallen Nordlandshallen Nyvestcenteret Klemenskerhallen Svanekehallen Povlskerhallen Østermariehallen Aakirkebyhallerne Idet de fire haller i Rønne (Rønne Nord, Søndermark og DGI-hallen) ligger meget tæt på hinanden, og derfor har et stort geografisk overlap, er befolkningstallene i disse haller delt med 4 (i beregningen af borgere pr. hal), idet man må formode at borgerne fordeler sig nogenlunde ligeligt i de fire haller. Tabellen viser, at i Nexø og Rønne er der klart flest borgere om at dele områdernes idrætshaller. I den modsatte ende af skalaen er der kun borgere pr. idrætshal i Aakirkeby og borgere om at dele Østermariehallen

8 Stadions På Bornholm findes der 18 stadions af stærkt varierende størrelse. I følgende figur vises de enkelte stadions placering på Bornholm. De gule markeringer viser en radius omkring de enkelte stadions på 5 kilometer. Det vil sige at alle borgere inden for et gult område maksimalt vil have 5 kilometer til nærmeste stadion

9 Figuren viser, at Bornholm generelt er dækket rigtigt godt ind med stadionanlæg i alle lokalområder. Figuren viser også, at der er en forholdsvis tæt belægning af stadions i nogle områder. Denne tæthed hænger naturligt sammen med befolkningstætheden i disse områder, og det er derfor interessant at se på hvor mange borgere, der bor i nærområdet omkring de enkelte stadions. Opgør man befolkningstallene i en 5 kilometer radius omkring de enkelte stadions fremkommer følgende tal: Stadion 0-25 år år over 67 år I alt Antal baner Rønne Stadion Nord Rønne Stadion Syd Nyker stadion Nexø Stadion Aakirkeby Stadion Hasle Stadion Tejn Stadion Allinge Stadion Østerlars Stadion Nylars Stadion Klemensker Stadion Svaneke Stadion Povlsker Stadion Østermarie Stadion Gudhjem Stadion Rø Stadion Aarsballe Stadion Pedersker stadion Antallet af baner i tabellen svarer til det antal baner, de enkelte klubber har bestilt og betalt for i sæson 2010/11. Det vil sige, at der både er 11-mands og mindre fodboldbaner, hvor nogle af de mindre baner kan være integreret i en større 11-mands bane (en 7-mands bane kan f.eks. ligge på tværs af en 11-mands bane). Antal baner er dermed ikke nødvendigvis et præcist udtryk for det pågældende stadions størrelse. De to stadions i Rønne ligger meget tæt på hinanden og har derfor et stort geografisk overlap. Gudhjem Stadion fremstår med et nul, idet der ikke er aktive fodboldklubber, der anvender Gudhjem Stadion. Fordelingen af aktiviteter på de enkelte stadions afspejles ikke nødvendigvis af lokalområdets befolkningstal, men er i høj grad afhængig af, hvilket niveau de enkelte klubber spiller på, hvilke klubber der har de bedste trænere m.v. I tabellen til højre er opgjort antallet af planlagte fodboldkampe på de enkelte stadions i efterårssæsonen 2010 (august til oktober). Ikke overraskende spilles langt de fleste kampe på Rønne Nord og Nexø Stadion Kampe Rønne Nord 146 Nexø Stadion 64 Aakirkeby Stadion 39 Hasle Stadion 37 Poulsker Stadion 33 Rønne Syd 33 Svaneke Stadion 30 Klemensker Stadion 29 Østerlars Stadion 25 Østermarie Stadion 24 Nylars Stadion 23 Nyker Stadion 21 Allinge Stadion 14 Tejn Stadion 11 Aarsballe Stadion 11 Pedersker Stadion 7 Gudhjem Stadion 0 Rø Stadion 0-9 -

10 Stadion. Og i den anden ende af skalaen er der kun ganske få kampe på Pedersker, Tejn og Aarsballe Stadion. Gudhjem Stadion har ingen aktiv fodboldklub tilknyttet og fremtræder med et nul. I Rø er der fortsat en aktiv fodboldafdeling, men der er ikke spillet kampe på banen i efteråret Tennisanlæg På Bornholm har vi 5 tennisanlæg jævnt fordelt på hele øen (se grafisk oversigt næste side). Aakirkeby Består af 3 grusbaner og et mindre skur som klubhus. Aakirkeby Idrætsforenings tennisafdeling har 25 medlemmer. Allinge-Sandvig Består af to grusbaner samt en asfaltbane, der er i dårlig stand. Banerne ejes af Allinge Sandvig Gymnastikforening, der har 23 medlemmer i tennisafdelingen. Foreningen lejer baner ud til turister i sommersæsonen Rønne Består af 6 grusbaner DGI-hallen anvendes til omklædning og klubhus. Rønne Badminton- og Tennisklub har 137 medlemmer Svaneke Består af 3 grusbaner. Banen ligger meget smukt inde midt i skoven, men kræver af samme grund en del vedligeholdelse (beskæring af omgivende beplantning). Svaneke Tennisklub har 80 medlemmer. Foreningen lejer baner ud til turister i sommersæsonen Nexø Består af 3 kunststofbaner. Banerne er nyrenoverede i Nexø Tennisklub har 94 medlemmer. I alt er der 359 medlemmer af øens tennisklubber. Det svarer til at der er én bane pr. 20 aktive i gennemsnit

11 Tennisanlæg på Bornholm:

12 Svømmehaller og friluftsbade Bornholm har to offentlige svømmehaller med 25-meter bassiner én i Gudhjem og én i Rønne. Derudover driver Bornholms Idrætsområdet et mindre svømmebad som en del af Søndermarkshallen. Plejehjemmet Sønderbo har et varmtvandsbassin, som også benyttes til foreningsaktiviteter. Nexø Skole og Svaneke Skole har begge et friluftsbad, som kun anvendes til skoleaktiviteter. Endelig er der et foreningsdrevet friluftsbad i Klemensker

13 Gymnastiksale Bornholm har i alt 20 gymnastiksale fordelt over hele øen. De fleste sale ligger i umiddelbar tilknytning til en lokal skole, som også i de fleste tilfælde er den primære bruger af salen i dagtimerne. Om aftenen benyttes salene af foreninger til idrætsaktiviteter

14 Brugerne af gymnastiksalene fordeler sig som følger: Skole Brugere Søndermarkskolens gymnastiksal Søndermarkskolen, Erhvervsskolens personaleforening, Knudsker IF Volley, Knudsker IF Gymnastik, Knudsker IF Badminton, Bodilsker Skole Bodilsker Skole, Bodilsker IF, Kildebakken Kildebakkeskolen, Tejn IF Klemensker Skole Klemensker Skole, Klemensker Gymnastik, Ungdomsskolen, Kommunikationscenteret Sveasvej Skolen, LOF, Bornholms Taekwondoklub, Bornholms Mavedanserforening, AOF, Dirty Boots, Region Hovedstaden psykiatri, Rønne Orientalske Danseforening, Danseklub 2000 Kongeskærskolen Kongeskærskolen, Tejn Idrætsforening, Bornholms Mavedanserforening Nexø Skole - vestre sal Nexø Skole, Nexø Shotokan Karate Klub, Ungdomsskolen, Nexø Boldklub Nexø Skole - østre sal Nexø Skole, Nexø gymnastikforening, Ungdomsskolen Nyker gymnastiksal Bornholms Frie Idrætsskole, Nyker IF, Nøkkerosen, Børnecenter Bornholm. Vestermarie Skole Vestermarie Skole, Nyvest IF Østerlars-Gudhjem Skole Østerlars-Gudhjem Skole, ØB 9. kreds, Danseklub 2000, Bornholms Mavedansere Østre Skole - drengesal Østre Skole, Missionsforbundets Børn og Unge, Bornholms Taekwondoklub, Viking Atletik, Viking Fodbold, LOF, RIK Basket, Danseklub 2000, Østre Skole - pigesal Østre Skole, Bornholms Taekwondoklub, Viking Gymnastik Aaker Skole Aaker Skole, Ungdomsskolen, Aakirkeby IF, Bornholms Mavedansere Aavangskolen Aavangskolen, Viking Gymnastik, Ungdomsskolen, Poulskerhallen - Gymnastiksalen Administreres og benyttes af Poulsker IF Bornholms Gymnasium - pigesal Bornholms Gymnasium, FOF, Knudsker IF Badminton, Phønix daginstitution, Bornholms Gymnasium - drengesal Kasernens gymnastiksal Sydbornholms Privatskole Bornholms Gymnasium, Rønne Badminton og Tennisklub, East Coast Cheerleaders Kasernen, Bornholms Værns Idrætsforening, RIK Fodbold, Viking Fodbold, Bornholmergarden, Foreningen for Bosnisk Radio Sydbornholms Privatskole, Pedersker IF (brugsret aftalt i forbindelse med salg af bygningerne til skolen)

15 Idrætsfaciliteternes økonomi og drift Idrætshaller Driften af idrætshaller på Bornholm findes i tre forskellige varianter: Kommunale: Skolehaller: Selvejende haller: Rønne Nord hal A, Rønne Nord hal B og Søndermarkshallen. Hallerne drives som en del af Bornholms Idrætsområder og indgår i Bornholms Idrætsområders samlede budget (økonomien i Bornholms Idrætsområder uddybes i vedlagte bilag 1). Idrætshallerne i Hasle, Klemensker og Svaneke er en integreret del af de tre skolers drift. Der er ikke udspecificerede driftsbudgetter for disse haller. Nexøhallen, Aakirkebyhallerne, Nyvestcenteret, Nordlandshallen, DGIhallen, Østermariehallen og Poulskerhallen drives som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Tilskud til selvejende idrætshaller I forhold til selvejende idrætshaller er der i budget 2010 afsat et budget på kroner. Budgettet fordeles til de enkelte haller hvert år på baggrund af en tilskudsberegning baseret på hallernes basisudgifter, arealer og det antal timer, hallerne bruges. For 2010 fordelte tilskuddet sig som følger: Tilskud 2010 Poulsker Nexø Aakirkeby Nyvest Nordland DGI Hallen Østermarie Driftstilskud Bruttoareal Timer - foreninger Timer - skoler NB: summen af tilskudsbeløbene er større end det afsatte beløb i budgettet. Dette skyldes, at der lægges delvis moms på beløbet, når de udbetales. Idrætshallerne får med andre ord flere penge ud, end det, der fremgår af kommunens budget. Tilskuddene til de selvejende idrætshaller indgår i en aftale med hallerne om, at de kun opkræver et gebyr på 27 kroner pr. time, når foreningerne benytter hallerne. Samme gebyr opkræves i de kommunale haller og skolehallerne. Formålet er at ligestille brugerne, så prisen er den samme uanset, hvilken hal foreningen benytter. Tilskuddet til den enkelte idrætshal dækker dermed over 1) kommunens skolers brug af hallerne og 2) hallens tab på kun at måtte leje ud til 27 kroner i timen til foreninger. Alternativet til tilskudsmodellen ville være, at hallerne ikke fik tilskud fra kommunen, men til gengæld kunne opkræve en kommerciel leje hos kommunale skoler og foreninger, der benytter hallen. En del af budgettet til haltilskud, ville i så fald skulle overføres til skolerne, så de kan betale for brug af hallerne. Og tilsvarende ville en del af budgettet skulle overføres til Folkeoplysningsudvalget, idet foreningerne ifølge folkeoplysningsloven vil være berettiget til at søge lokaletilskud til deres udgifter til leje af hallerne

16 Herunder en beregning af, hvad konsekvenserne af sådan en model ville være efter gældende tilskudsregler Poulsker Nexø Aakirkeby Nyvest Nordland DGI Hallen Østermarie Timepris Skoleudgift Maks. lokaletilskud Ekstra foreningsudgift Besparelse NB: Beregningen er ikke udført for Poulskerhallen, idet den som lejet hal drevet af idrætsforeningen indgår på særlige vilkår i tilskudsmodellen. Tabellen viser at Nexøhallen ville skulle opkræve en timepris på 447 kroner, for at få samme indtægt, som de har med den nuværende tilskudsmodel. Det ville betyde, at Nexø Skole skulle betale kroner for at benytte hallen i samme omfang som i dag. Foreningerne ville blive opkrævet kroner i leje af hallen, hvoraf foreningerne ville kunne søge lokaletilskud på fra Folkeoplysningsudvalget (maks. tilskud efter gældende regler). Foreningerne ville dermed få en ekstraudgift på til leje af haller. Dette beløb svarer til den besparelse kommunen ville opnå ved at fjerne tilskudsmodellen. Stadions Samtlige stadions på Bornholm drives af Bornholms Idrætsområder. Det gælder også Nylars Stadion, Allinge Stadion, Årsballe Stadion og Poulsker Stadion, som er privatejede. Budgettet til idrætsanlæg udgør cirka 4,3 millioner kroner i Dette budget dækker fortrinsvis vedligeholdelsesudgifter af anlæg og udenomsarealer for fodboldbaner, tennisbaner, atletikanlæg, petanquebaner samt andre faciliteter på kommunens 18 stadions. Vedligeholdelsesopgaven varetages af både Bornholms Idrætsområders eget personale og af Vej og Park afhængig af type af opgave, der skal udføres, og hvordan opgaven udføres billigst. På Bornholm drives 57 fodboldbaner, hvoraf Vej og Park passer de 32 af banerne. De gennemsnitlige udgifter til vedligeholdelsen af en fodboldbane udgør kr., hvortil der skal lægges udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer (hækklipning og græsslåning) samt opkridtning af baner. En nærmere specifikation af udgifterne fremgår af bilag 1. Driftsomkostningerne varierer meget fra stadion til stadion alt efter jordbundsforhold, mængden af udenomsarealer, der skal vedligeholdes og størrelsen på det enkelte stadion (mange små stadions koster meget køretid for personalet) Tennisanlæg Driften af øens fem tennisanlæg ligger under Bornholms Idrætsområder og er ikke specificeret særskilt i budgettet. Den daglige drift af banerne står foreningerne selv for. Kommunens udgifter til tennisbanerne udgør derfor materialer (grus og net m.v.) samt større reparationsopgaver (f.eks. ny belægning eller reparation af hegn)

17 Svømmehaller og friluftsbade Der findes 2 selvejende svømmehaller med 25-meter bassin på Bornholm i Gudhjem og Rønne. Disse svømmehaller modtager et årligt tilskud fra Bornholms Regionskommune efter samme model som de selvejende idrætshaller. Derudover er der friluftsbassiner på Nexø Skole og Svaneke Skole, som indgår i skolens samlede drift. Der er ikke specificerede regnskaber for driften af disse to bassiner. Varmtvandsbassinet på Plejehjemmet Sønderbo indgår i virksomhedens samlede drift. Der er ikke specificeret regnskab for driften af dette bassin. Svømmesalen ved Søndermarkshallen indgår som en integreret af Bornholms Idrætsområders drift. Der er ikke specificeret regnskab for driften af dette bassin. Ifølge bilag 1 (økonomisk analyse af Bornholms Idrætsområder koster svømmesalen cirka 1 mio. kroner årligt ekskl. personale og andre fællesomkostninger). Friluftsbadet i Klemensker drives af en forening. Foreningen modtager årligt kroner i driftstilskud efter aftale. Derudover modtager foreningen kroner i medlemstilskud i Foreningen benytter derudover Klemenskerhallens omklædningsrum. Tilskud til selvejende svømmehaller I forhold til selvejende svømmehaller er der i budget 2010 afsat et budget på kroner. Budgettet fordeles til de to haller hvert år på baggrund af en tilskudsberegning baseret på hallernes basisudgifter, arealer og det antal timer, hallerne bruges. For 2010 fordelte tilskuddet sig som følger: Tilskud 2010 Rønne Gudhjem Driftstilskud Bruttoareal Timer - foreninger Timer - skoler Timer - Pensionistsvømning Timer - Offentlig åbningstid NB: summen af tilskudsbeløbene er større end det afsatte beløb i budgettet. Dette skyldes, at der lægges delvis moms på beløbet, når de udbetales. Idrætshallerne får med andre ord flere penge ud, end det, der fremgår af kommunens budget. Tilskuddene til de selvejende svømmehaller indgår i en aftale med hallerne om, at de kun opkræver et gebyr på 117 kroner pr. time, når foreninger benytter hallerne. Tilskuddet til den enkelte svømmehal dækker dermed over 1) kommunens skolers brug af hallerne og 2) hallens tab på kun at måtte leje ud til 117 kroner i timen til foreninger. Alternativet til tilskudsmodellen ville være, at hallerne ikke fik tilskud fra kommunen, men til gengæld kunne opkræve en kommerciel leje hos kommunale skoler og foreninger, der benytter hallen. En del af budgettet til svømmehals-tilskud, ville i så fald skulle overføres til skolerne, så de kan betale for brug af hallerne. Og tilsvarende ville en del af budgettet skulle overføres til Folkeoplysningsudvalget, idet foreningerne ifølge folkeoplysningsloven vil være berettiget til at søge lokaletilskud til deres udgifter til leje af hallerne

18 Herunder en beregning af, hvad konsekvenserne af sådan en model ville være efter gældende tilskudsregler Rønne Gudhjem Timepris Skoleudgift Maks. lokaletilskud Ekstra foreningsudgift Besparelse Tabellen viser at Rønne Svømmehal ville skulle opkræve en timepris på kroner, for at få samme indtægt, som de har med den nuværende tilskudsmodel. Det ville betyde, at skolerne samlet skulle betale kroner for at benytte hallen i samme omfang som i dag. Foreningerne ville blive opkrævet kroner i leje af hallen, hvoraf foreningerne ville kunne søge lokaletilskud på kroner fra Folkeoplysningsudvalget (maks. tilskud efter gældende regler). Foreningerne ville dermed få en ekstraudgift på kroner til leje af svømmehallerne. Dette beløb svarer til den besparelse kommunen ville opnå ved at fjerne tilskudsmodellen. Gymnastiksale Af Bornholms Regionskommunes 20 gymnastiksale indgår de 17 som en integreret del af bygningsmassen på den kommunale skole eller virksomhed som salen ligger i tilknytning til. Gymnastiksalene indgår dermed også i disse virksomheders budget uden særskilt regnskab. Derudover er der 3 gymnastiksale, som skiller sig ud driftsmæssigt: Kasernen: En statsinstitution, hvor kommunen har ret til at anvise lokalet til foreninger. Kommunen betaler for el og varme i den sammenhæng. Udgift i 2009: kroner. Gymnasiet: En statsinstitution, hvor kommunen har ret til at anvise lokalet til foreninger. Kommunen betaler for el og varme i den sammenhæng. Udgift i 2009: kroner. Sydbornholms Privatskole: En selvejende institution, hvor der er en aftale om, at Pedersker IF kan benytte lokalet mod at kommunen dækker driftsudgifterne. Udgift i 2009: kroner

19 Bilag 1: Økonomi Bornholms Idrætsområder I løbet af 2010 har Økonomi og Analyse udarbejdet nedenstående analyse af økonomien i Bornholms Idrætsområder. Af afrapporteringen fremgår oplysninger om driftsudgifter m.v. i haller og på stadions. Afrapportering af analyse af budgetgrundlag Bornholms Idrætsområder Fase 1: Afgrænsning af analysens bevillingsområde: Bornholms Idrætsområder: profitcenterknude Budgettet er overførbart. Beløb i kr. R2008 R2009 B2010 opr. BO2011 BO2012 BO2013 Drift + Statsrefusion 2008-pl 2009-pl Beløb i 2010-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto): Bornholms Idrætsområder, fælles Søndermarkshallen og svømmesal Skøjtebane Bornholmske Idrætspladser og anlæg Rønne Idrætshal Opdateret 2. sep Fase 1: Opdeling og konkretisering af analysen: Analysen vil omhandle hele virksomheden Bornholms Idrætsområder. Der vil blive arbejdet med at skabe nøgletal for de større driftsområder i virksomheden, der kan anvendes som styringsparametre og i budgetforudsætningerne: Driftsudgifter pr. stadion, samlet areal, areal pr. medlem/borger Driftsudgifter til strøm, vand og varme pr. idrætshal, åbningstimer, driftsudgifter pr. åbningstime, åbningstime pr. medlem/borger, areal pr. medlem/borger Gennemgang af budgettet og budgettets placering i forhold til konteringen, herunder opsplitning af vedligeholdelse og anskaffelser, bogføring af aftale med Vej og Park, se på konteringsmuligheder i kontoplanen mv

20 Der ses på nøgletal på tværs af kommuner, og hvorvidt de er anvendelige? Derudover ses der på tilskudsmodellen til de selvejende haller, og hvorvidt der kan foretages en sammenligning til de kommunale haller ved at beregne tilsvarende nøgletal. Opdatering af budgetforudsætningerne i budgetbemærkningerne. Der vil i løbet af 2010 og 2011 blive udarbejdet en Facilitetsanalyse, som skal kortlægge de Bornholmske idrætsanlæg. Det forventes at der kan tilknyttes økonomiske nøgletal hertil, men det afventer resultaterne fra Facilitetsanalysen. Fase 2: Analyse af budgetgrundlag skal indeholde følgende: Beskrivelse af budgetmodel: Budgettet til Bornholms Idrætsområder er historisk betinget, som fremskrives mellem budgetår. Indenfor den afsatte ramme, tilstræbes så højt serviceniveau som muligt. Tilskud til de selvejende haller udregnes på baggrund af en tilskudsmodel, som budgetmæssigt ikke hører under Bornholms Idrætsområder. Nøgletal fra tilskudsmodellen er medtaget med henblik på sammenligning til de kommunale haller. Beskrivelse af driftsbudgettet i priser og mængder: Fra budget 2011 budgetteres fælles lønudgifter vedr. Bornholms Idrætsområder på et fælles omkostningssted. Således afspejler budgettet til Bornholms Idrætspladser og anlæg, Rønne Idrætshal og Søndermarkshallen/svømmesal i højere grad de nettoudgifter der kan relateres direkte til det pågældende sted/anlæg. Skøjtebanen på St. Torv i Rønne finansieres af et årligt tilskud fra private sponsorer til og med sæson 2010/11. Budgettet til Bornholms Idrætspladser og anlæg dækker fortrinsvis vedligeholdelsesudgifter af anlæg og udenomsarealer. Vedligeholdelsesopgaven varetages af både Bornholms Idrætsområdes eget personale og af Vej og Park afhængig af type af opgave, der skal udføres, og hvor opgaven udføres billigst. På Bornholm drives 57 fodboldbaner, hvoraf Vej og Park passer 32 baner pt.. De gennemsnitlige udgifter til vedligeholdelsen af en fodboldbane udgør kr., hvortil der skal lægges udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer (hækklipning og græsslåning) samt opkridtning af baner. Fodboldbaner 57 baner Græsklipning Vertikalskæring Gødning Vertikaldræning Udgifter pr. bane/anlæg Aftale med Vej og Park

21 Kridtning af baner (11-mands bane) pr. bane Kridtning af baner (mindre bane) pr. bane Udnyttelse af de kommunale haller (2009) De kommunale idrætshaller har en ugentlig åbningstid på 80 timer i 37 uger om året. Den gennemsnitlige udnyttelsesgrad i de kommunale haller i forhold til åbningstiden udgjorde i % og i Søndermarks svømmesal 56%. Timer pr. uge Timer pr. år Udnyttelsesgrad i forhold til 80 åbningstimer Rønne Idrætshal Skoler 33, % Foreninger 43, % I alt 77, % Rønne Idrætshal (Træningshallen) Skoler 39, % Foreninger 32, % I alt 71, % Søndermarkshallen Skoler 35, % Foreninger 42, % I alt 77, % Søndermarks svømmesal Skoler 24, % Foreninger 21, % I alt 45, % Hasle hallen Skoler 35, % Foreninger 26, % I alt 61, % Klemensker Hallen Skoler 35, % Foreninger 29, % I alt 64, % Svanekehallen Skoler 35, % Foreninger 31, % I alt 66, %

22 I 2009 har Rønne Idrætshal anvendt 2,022 mio. kr. til faste udgifter til drift af hallen (bygnings-, rengørings- og personaleudgifter), svarende til 342 kr. pr. åbningstime. I Søndermarkshallen /svømmesalen udgør de tilsvarende faste udgifter pr. åbningstime i gennemsnit 584 kr. i 2009, idet der er højere opvarmnings- og eludgifter grundet svømmesalen. Regnskab 2009 Sønd.hal/svømmesal Rønne idrætshal Bygningsudgifter Rengøring Personale I alt Åbningstid i 37 uger Udgift pr. åbningstime Udgift pr. udnyttet time I de selvejende haller udgør det gennemsnitlige tilskud pr. udnyttet time 426 kr. henholdsvis 838 kr. i de selvejende svømmehaller, jf. tabellen nedenfor. Mht. til tilskud til de selvejende haller anvendes en tilskudsmodel, der regulerer det årlige tilskud til idræts- og svømmehaller i henhold til areal anvendt til idræt, foreninger og skolers udnyttelsesgrad samt faste udgifter til bygninger mv. I 2010 udgjorde det ordinære tilskud til de selvejende haller følgende: Idrætsareal (kvm) Idrætsprocent (1) Timer pr. år 2008 (2) I alt Faste udgifter 2008 i kr. Ordinært tilskud i 1000 kr. (3) Poulsker % i kr. pr. udnyttet time Tilskud i forhold til faste udgifter Nexø % % Aakirkeby % % Nyvest % % Nordland % % DGI Hallen % % Østermarie % % Rønne Svømmehal % % Gudhjem Svømmehal % %

23 Noter: 1) Areal anvendt til idræt i forhold til bruttoareal. 2) Timer 2008 til foreninger og skoler, samt for Rønne og Gudhjem Svømmehaller pensionistsvømning og offentlig badning. 3) Ordinært tilskud beregnes på baggrund af Faste tilskud ( = faste udgifter * idrætsprocent * 65%) + Timetilskud (budgetramme til tilskud fordeles med 2/3 til idrætshallerne og 1/3 til svømmehallerne og fordeles herefter forholdsmæssigt i henhold til antal timer i hallerne). Sammenligning med andre kommuner (nøgletal): Udgifter til sport og fritid pr. indb. (kr.) Bornholms Kommune na Hele landet excl hovedstadsomr na Hele landet na (Index) Bornholms Kommune na 80 Hele landet excl hovedstadsomr na 93 Hele landet na 100 Definition: Bruttodriftsudgifter pr. indbygger på flg. funktioner: : Funktionerne og Fra 2009: Funktionerne , og Data til og med 2009 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Konklusion og anbefalinger: At analysen tages til efterretning. Fase 2: Analyse af budgetgrundlag kan derudover også indeholde følgende: Organisering og styring: Bornholms Idrætsområder beskæftiger 13 medarbejdere, fordelt således 1 Virksomhedsleder 3 Tekniske service assistenter (overvejende opsyn og vedligeholdelse af idrætshaller) 3 Specialarbejdere (overvejende vedligeholdelse af udendørs anlæg) 2 EGU-elever 2 Rengøringsassistenter 2 Specialarbejdere (ansat med løntilskud) Virksomhedens administrative funktioner varetages fuldt ud af virksomhedslederen. Alle afholdte udgifter til drift og vedligeholdelse skal godkendes af virksomhedslederen, dog har enkelte medarbejdere kompetence til at disponere udgifter op til kr. 500,- uden forhåndsgodkendelse. Virksomhedslederen indhenter ved alle større indkøb af materialer samt drifts- og vedligeholdelsesopgaver mindst 2 tilbud fra leverandører og lokale håndværkere, herunder Vej & Park

24 Effektiviseringsmuligheder: Der bør foretages en gennemgang af de enkelte idrætsanlæg målt på aktive timer, altså hvor mange brugere anvender anlægget pr. time/uge med henblik på prioritering. Den løbende vedligeholdelse af idrætsanlæg kan differentieres i forhold til klubbens sportslige niveau, således højest rangerende holds anlæg får bedst pleje. Bornholms Idrætsområder overtager yderligere vedligeholdelse af stadions, og dermed reducerer i aftalen med Vej & Park. Dette kræver investering i yderligere driftsmateriel, men vil kunne forrente sig på meget kort tid. Forbedret styringsmulighed af idrætshallernes vand- varme og ventilationssystemer. Der er udarbejdet en plan med en tilbagebetalingstid på 8 år. Enkelte forbedringer vil kunne forrente sig på 5,2 år. En faldende udnyttelse af eksisterende idrætsfaciliteter kan udnyttes i forhold til f.eks. turisme, bosætning, sundhedsfremme, forebyggelse og tilflytning - ligesom faciliteterne løbende bør tilpasses og anvendes til nye aktiviteter og organisationsformer. Dette er en udfordring som i høj grad skal løses i samspil med selvejende haller og øvrige private/kommercielle faciliteter

25 Bilag 2: Beskrivelse af de enkelte stadions Allinge Stadion Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Primære brugere Særlige forhold Stadionvej 1, 3770 Allinge To baner ejes af Bornholms Regionskommune. Kampbanen og tennisanlæg ejes af Allinge Sandvig gymnastikforening. Idrætsanlægget vedligeholdes af Bornholms Idrætsområder. Anlægget består af et areal svarende til 3 fodboldbaner samt et mindre grønt område. Derudover er der 3 tennisbaner, hvoraf 2 er med grus og 1 med betonunderlag. Anlægget har 400 meter løbebane, længdespring, kuglestød, højdespring og petanqueanlæg. Idrætsanlægget ligger i umiddelbar sammenhæng med Nordlandshallen. Allinge Sandvig Gymnastikforening, Kongeskærskolen. Stadionanlægget er placeret i fire forskellige niveauer på en stærkt skrånende grund. Det betyder, at der er mange udenomsarealer (hække, skråninger m.v.), som skal vedligeholdes, hvilket gør Allinge Stadion til et driftsmæssigt forholdsvis dyrt anlæg. Kommunen vedligeholder de private dele af idrætsanlægget, så brugerne af anlægget er ligestillet med brugerne af andre idrætsanlæg

26 Gudhjem Stadion Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Sportsvænget 16, 3760 Gudhjem Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Anlægget består af et grønt område svarede til cirka 1½ fodboldbane. Derudover er der faciliteter til petanque samt beachvolley. Anlægget ligger i umiddelbar tilknytning til Gudhjem Svømmehal. Ingen primære brugere Den lokale boldklub har nedlagt sig selv, hvorfor driften af banen er skruet ned på niveau med et almindeligt grønt område

27 Hasle Stadion Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Damløkkevej 19, 3790 Hasle Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Anlægget består af et græsareal svarende til cirka 3 fodboldbaner. Derudover er der et mindre grønt område, som benyttes til kroket og lignende. Anlægget har en beachvolleybane samt et petanque anlæg. Anlægget ligger i umiddelbar tilknytning til Hasle IF s klubhus. Hasle Idrætsforening. Jordbundsforholdene på anlægget er relativt dårlige, hvilket nødvendiggør en del vanding, såfremt banerne skal være optimalt vedligeholdt

28 Klemensker Stadion Adresse Stadionvej 4, 3782 Klemensker Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Anlægget består af cirka 2½ fodboldbaner, en l00 meter løbebane, kuglestød samt længdespringsgrav og et petanqueanlæg. Derudover et grønt område, som primært bruges af skolen. Anlægget ligger i umiddelbar tilknytning til Klemensker Skole herunder Klemenskerhallen samt Klemensker friluftsbad. Klemensker Skole, Klemensker Idrætsforening

29 Nexø Stadion Adresse Stadionvej 20, 3730 Nexø Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Indeholder areal til cirka 5 fodboldbaner. Anlægget har 3 tennisbaner, petanquebaner, 400 meter og 100 meter løbebane samt atletikfaciliteter til kast og spring. Der er tribune på anlægget samt mindre legeplads. Et areal anvendes til kroket. Anlægget ligger i tæt tilknytning til Nexøhallen og Nexø Skole, som også har en enkelt egen bane samt et friluftsbad. Nexø skole, Nexø Boldklub, Nexø Tennisklub

30 Nyker Stadion Adresse Nyker Hovedgade 7b, 3700 Rønne Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Anlægget indeholder cirka 2½ fodboldbaner, samt et mindre grønt område. Der er 400 meter løbebane, længdespring, højdespring, petanquebaner samt en tidligere grusbane, som ikke anvendes som grusbane længere. Nyker Idrætsskoles bygninger ligger på stadionområdet Nyker IF, Nyker Friskole. Friskolen benytter stadionanlægget i dagtimerne uden beregning

31 Nylars Stadion Adresse Kirkevej 6, 3720 Aakirkeby Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Stadionanlægget er privatejet. Arealet udgør cirka 3½ fodboldbane. Derudover er der et mindre petanqueanlæg. Idrætsanlægget er tæt tilknyttet (delvist ejet af) Nyvestcenteret og det tilhørende forsamlingshus. Nyvest IF Halvdelen af anlægget blev i 2010 solgt til Nyvestcenteret S/I. Den anden halvdel af anlægget forpagtes af en lokal landmand. Bornholms Regionskommune betaler forpagtningsafgiften og forestår driften af det samlede stadion, så brugerne er ligestillede med brugere på andre stadions

32 Pedersker Stadion Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Baunevej 15, 3720 Aakirkeby Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Anlægget består af et grønt område svarede til cirka 2 fodboldbaner. Pedersker IF, turister. Anlægget ligger cirka 2 kilometer fra Pedersker byområde, men er til gengæld ofte benyttet af turister i sommerhalvåret. Jordforholdene er ikke gode (meget sandede). Pedersker IF har eget klubhus på stadionanlægget

33 Poulsker Stadion Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Poulskervej 14a, 3730 Nexø Anlægget er privatejet men vedligeholdes af Bornholms Regionskommune for at ligestille brugerne med brugere af andre idrætsanlæg. Anlægget består af cirka 2½ fodboldbaner. Anlægget ligger i umiddelbar tilknytning til Poulskerhallen, der er ejet af Grennesminde men lejes af Poulsker Idrætsforening. Grennesminde, Poulsker IF De to 11-mandsbaner blev i 2010 solgt af kommunen til Poulsker IF. En mindre bane ligger på forpagtet jord, som kommunen betaler for

34 Rø Stadion Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Rø Skolevej 16, 3760 Gudhjem Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Anlægget består af cirka 2 fodboldbaner, en 100 meter løbebane samt længdespringsgrav. Rø IF s klubhus, der drives som fritids- og medborgerhus, ligger på anlægget. Rø Idrætsforening Anlægget har i mange år været anvendt til et handicapidrætsstævne arrangeret af RøBo. Anlægget ligger umiddelbart op til den privatejede Rø Golfbane

35 Rønne Stadion Nord Adresse Torneværksvej 1, 3700 Rønne Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Består af cirka 10 fodboldbaner, grusbane og tribune. Der er fuldt udbygget atletikanlæg, seks tennisbaner, petanquebaner, bueskytteanlæg og anlægget ligger i umiddelbar tilknytning til Rønne Idrætshal, DGI-hallen og Rønne Svømmehal. RIK, Viking Fodbold, Viking Atletik, Rønne Bueskyttelaug og Viking Petanque har klubhuse placeret på anlægget. Rønne Idræts Klub (RIK) Viking Fodbold, Viking Atletik, Rønne Bueskyttelaug. Rønneskolerne. Hovedbanen på station har status som nationalstadion på Bornholm

36 Rønne Stadion Syd Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Aakirkebyvej 138, 3700 Rønne Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Anlægget består af cirka 5½ fodboldbane + grusbane, som dog ikke benyttes som grusbane (underlaget er ikke vedligeholdt til formålet). Den ene bane er udlagt til paintball bane. Der er faciliteter til højdespring, længdespring og kuglestød samt 100 meter løbebane. Anlægget ligger i umiddelbar tilknytning til Søndermarkshallen, Svømmesalen og Søndermarkskolen. Knudsker IF har klubhus på anlægget. Knudsker IF, Søndermarkskolen, Paintball Bornholm,

37 Svaneke Stadion Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Sydskovvej 15, 3740 Svaneke Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Anlægget består af 3 fodboldbaner, hvoraf den ene hører under Svaneke Skole. Anlægget ligger i umiddelbar tilknytning til Svaneke Skole, Svanekehallen og Svaneke IF s klubhus. Svaneke Tennisanlæg ligger ikke i tilknytning til Svaneke Stadion. Svaneke IF, Svaneke Skole

38 Tejn Stadion Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Skovbrynet 1, 3770 Allinge Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Anlægget består af cirka 1½ fodboldbane + grusbane. Tejn IF s klubhus ligger på anlægget. Tejn IF

39 Østerlars Stadion Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Skolevej 4, Østerlars, 3760 Gudhjem Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Anlægget består af cirka 3 fodboldbaner samt faciliteter til højdespring, længdespring og kast m.v. Der er løbebane på anlægget. Østerlars-Gudhjem Skole ligger i umiddelbar tilknytning til anlægget og foreningen ØB 9. kreds har klubhus på anlægget. ØB 9. kreds, Østerlars-Gudhjem skole

40 Østermarie Stadion Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Idrætsvej 1, 3751 Østermarie Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Anlægget består af cirka 3½ fodboldbaner. Der er faciliteter til højdespring, længdespring og kast samt 100 meter løbebane. Der er endvidere et rideanlæg tilknyttet stadion. Anlægget ligger i umiddelbar tilknytning til Østermarie Skole og Østermariehallen. Østermarie Idrætsforening, Østermarie Skole, Østermarie Køre- og Rideforening

41 Aakirkeby Stadion Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Grønningen 3, 3720 Aakirkeby Anlægget ejes af Bornholms Regionskommune Anlægget består af cirka 5 fodboldbaner. Der er faciliteter til længdespring, kast og 400 meter løbebane. Der er 3 tennisbaner på anlægget og et større petanqueanlæg. Anlægget ligger i umiddelbar tilknytning til Aakirkebyhallerne. Aakirkeby Idrætsforening, Aaker Skole

42 Årsballe Stadion Adresse Ejerskab/drift Beskrivelse (faciliteter) Brugere Særlige forhold Årsballe by 59A, 3700 Rønne Anlægget ejes af Aarsballe Boldklub Anlægget består af 2 fodboldbaner, petanqueanlæg, en cykelcrossbane samt mindre atletikfaciliteter. Årsballe Boldklub Anlægget vedligeholdes af Bornholms Regionskommune på lige fod med andre stadions

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Idrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

Idrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. Bornholms Regionskommune Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Helsevej 4, 3700 Rønne Allinge den 07.08.2012 Bornholms Idrætsråds høringssvar vedr. budget forslag 2013: Idrætsrådet er enig i målet:

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Kai Dahl Andersen, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt (referent)

Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Kai Dahl Andersen, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt (referent) Referat fra bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Helsevej i Rønne Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Kruse, Kai Dahl Andersen, Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch

Læs mere

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E Bilag Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Snogebæk Fiskerleje på Bornholm 1 Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø

Læs mere

Referater Organisering

Referater Organisering Referater Organisering for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer: Leo Rasmussen Referent: Louise Krogsriis Forslag/ide/input fremført af Jens, ASG Fodbold Carsten Hæstrup, BHIR Jens

Læs mere

Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 2011 Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning... 4 2. Børns deltagelse i idræt og andre fysiske aktiviteter...

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Kolding Kommune 10. LUNDERSKOV Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Lunderskov er en af de større bysamfund i Kolding kommune og ligger i den vestlige del af kommunen med ca. 13 kilometer til Kolding. Den lokale

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG Nærværende bilag uddyber de forudsætninger, som ligger til grund ved beregning af konsekvenserne ved omlægning af Højene Hallen

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår.

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår. Kultur & Fritidscenter Notat 31. oktober 2013 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Analyse mine kommentarer 2 - klj Danmarks Idræts Forbund - Foreningsundersøgelse

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 1.000 kr. -priser Netto 10.682 10.271 10.271 10.271 10.271 Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed

Læs mere

11. MUNKEBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Munkevængets Skole

11. MUNKEBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Munkevængets Skole Kolding Kommune 11. MUNKEBO Skoledistrikt: Munkevængets Skole Munkebo er en af Koldings vestlige bydele. Bydelen har boligkvarterer på skråninger mod Kolding Å i syd og på højtliggende arealer mellem Esbjergvej

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder:

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

Beretning for Bornholms Idrætsråd ved generalforsamlingen den 25. april 2012:

Beretning for Bornholms Idrætsråd ved generalforsamlingen den 25. april 2012: Beretning for Bornholms Idrætsråd ved generalforsamlingen den 25. april 2012: Bestyrelsens sammensætning/arbejdsbetingelser: Et år er gået, år 1 efter Torben Kjøller & Kim Bjelstrand, en tung arv skal

Læs mere

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune syddansk universitet institut for idræt og biomekanik Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Lau Tofft-Jørgensen 2013:1 Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Appendiks til Markedsanalysen Bornholms Sports- og Kulturcenter

Appendiks til Markedsanalysen Bornholms Sports- og Kulturcenter Appendiks til Markedsanalysen Bornholms Sports- og Kulturcenter Side 1 af 52 Indholdsfortegnelse Bilag 1... 3 Præsentation af borgerundersøgelsen på Bornholm.... 3 Bilag 2... 3 Notat fra møde mellem BSK

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Gyldig på skoledage i perioden. 10. august 2015-24.juni 2016

Gyldig på skoledage i perioden. 10. august 2015-24.juni 2016 KØREPLAN Lokalruter 2015/16 Gyldig på skoledage i perioden 10. august 2015-24.juni 2016 Bemærk: Ændring i hjemkørsel forekommer på flere lokalruter første dag efter sommerferien, sidste skoledag før juleferien

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 2007-2008 Lokaletildelingen gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 21 og 22 samt bekendtgørelsens

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

idræt og idrætsfaciliteter på bornholm

idræt og idrætsfaciliteter på bornholm syddansk universitet institut for idræt og biomekanik idræt og idrætsfaciliteter på bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen 2011:3 Idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Udarbejdet af Bjarne Ibsen

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget via rådmanden Til Drøftelse Kopi til Temadrøftelse om idrætsfaciliteter 1. Baggrund Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 60.000 indbyggere

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

Baggrund for gebyrmodel

Baggrund for gebyrmodel Notat vedr. Gebyrpolitik for folkeoplysende foreninger i kommunale klubhuse v.1.2 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 19. august 2009, at arbejde mod en sidestilling af foreninger der

Læs mere

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet

Læs mere

Specifikationer til regnskab Anlæg. Anlæg 26.315.238 22.925.100 82.215.342 - 1 - Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2009. Korrigeret budget 2009

Specifikationer til regnskab Anlæg. Anlæg 26.315.238 22.925.100 82.215.342 - 1 - Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2009. Korrigeret budget 2009 , kr. 26.315.238 22.925.100 82.215.342 Dagpasning 87.828 1.591.000 4.504.472 Etabl. af køkkenfaciliteter i daginst. 0 2.076.000 4.328.000 Håndværkerudgifter, pulje køkkenfac. 2.076.000 4.328.000 GalaxKøb/salg

Læs mere

ANLÆGS-DANMARK OG KOMMUNAL ORGANISERING/STYRING

ANLÆGS-DANMARK OG KOMMUNAL ORGANISERING/STYRING ANLÆGS-DANMARK OG KOMMUNAL ORGANISERING/STYRING Organisering og styring af idrætsanlæg Har kommunerne nøglen til bedre idrætsanlæg i fremtiden? Hvordan ser Anlægs-Danmark ud? Hvordan har kommunerne indrettet

Læs mere

Ny-Vest Fodboldafdeling

Ny-Vest Fodboldafdeling Ny-Vest Fodboldafdeling Bornholms Regionskommune Fritid og Kultur Ullasvej 23 3700 Rønne Nylars, den 6. april 2011 Høringssvar til beslutningsgrundlag for nedlæggelse af fodboldbaner Som frivillige ledere

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK UNDERSØGELSE AF IDRÆTSFACILITETER I SLAGELSE KOMMUNE. Jens Høyer-Kruse

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK UNDERSØGELSE AF IDRÆTSFACILITETER I SLAGELSE KOMMUNE. Jens Høyer-Kruse SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK UNDERSØGELSE AF IDRÆTSFACILITETER I SLAGELSE KOMMUNE Jens Høyer-Kruse April 2010 Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune Jens Høyer-Kruse

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar: Formanden, Lars Kjeldsen, glæder sig over, at VB Parken nu er en realitet med et stort klubhus og 10 store fodboldbaner foruden baner til fem- og syvmandsfodbold. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Idrættens ønsker om nye faciliteter, og samarbejdet med Sorø Kommune i 2012/13. Indhold: 1) Formål. 2)

Læs mere

1. ALMINDE-VIUF 3.1. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Alminde-Viuf Fællesskole

1. ALMINDE-VIUF 3.1. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Alminde-Viuf Fællesskole Kolding Kommune 1. ALMINDE-VIUF Skoledistrikt: Alminde-Viuf Fællesskole Almind og Viuf ligger som selvstændige landsbyer i kommunens nordligste område. De bærer begge præg af at have været stationsbyer

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Hal i Rødvig/Sydstevns Skitseprojekt

Hal i Rødvig/Sydstevns Skitseprojekt Skitseprojekt Rødvig Borgerforening og klubber og foreninger på Sydstevns har i fællesskab undersøgt mulighederne og behovene for en hal til afløsning af Boestoftehallen Stevns Kommune har solgt Boestoftehallen

Læs mere

Anvisning af baner / lokaler

Anvisning af baner / lokaler Anvisning af baner / lokaler Retningslinjer pr. 15.3.2015 De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på idrætsanlæg, skoler,

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, tilskud til 9 selvejende idræts-

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013 Notat Emne: Til: Orientering til Kulturudvalget vedr. evaluering af anlæg og drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune Kulturudvalgsmøde Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Den 12. september

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden

Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden 1 Indledning Nedsættelse og sammensætning. Gruppen er nedsat af BBUs bestyrelse, og er sammensat af følgende personer:

Læs mere

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Plan og Kultur Januar 2014 Pulje til udendørsarealer sport og fritid I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Status på opgaver på de udendørs anlæg. Oversigten omfatter

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Referater Opgaver. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015

Referater Opgaver. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Referater Opgaver for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer: Rebekka Kjempff Referent: Heidi Jørgensen Forslag/ide/input fremført af Morten DBU Jesper Nyvest Hans Jørgen, Gudhjem Sv.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Fordelingsregler for idrætsfaciliteter i Herlev Kommune

Fordelingsregler for idrætsfaciliteter i Herlev Kommune Fordelingsregler for idrætsfaciliteter i Herlev Kommune Revideret 20. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Fordelingsregler for idrætsfaciliteter... 3 1. Folkeoplysende foreninger... 3 2. Vederlagsfrit

Læs mere

Indstilling. Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads. 1. Resume

Indstilling. Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 1. maj 2009 Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads 1. Resume IF Lyseng

Læs mere

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2 Retningslinjer for udlån og brug af lokaler og udendørsanlæg til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Målsætning for anvendelse af lokaler og 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Idrætsanlæggenes svar på spørgeskema Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen

Læs mere