Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering"

Transkript

1 Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007

2 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning December 2007

3 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: Fax: E-post Redaktion: Agnete Mathiesen (redaktør), Thomas Hansen, Anne Martens. Redaktionen er afsluttet 21. december 2007.

4 Indhold 1. Indledning Vejledningens formål De ændrede finansieringsregler Vejledningens opbygning Yderligere information Grundtilskud Regelgrundlag Hvilke udlændinge udløser grundtilskud? Hvilke typer af udgifter skal grundtilskuddet dække? Hvilken kommune kan hjemtage grundtilskuddet og for hvilken periode? Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Regelgrundlag Hvilke udlændinge udløser tilskuddet? Hvilke typer af udgifter skal tilskuddet dække? Hvilken kommune kan hjemtage tilskuddet og for hvilken periode? Resultattilskud Regelgrundlag Hvornår kan der hjemtages resultattilskud for ordinær beskæftigelse? Hvornår kan der hjemtages resultattilskud for påbegyndt uddannelse? Hvornår kan der hjemtages resultattilskud for bestået danskprøve? Generelle regler for hjemtagelse af resultattilskud Hvilken kommune kan hjemtage resultattilskuddet? Refusion for udgifter til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde Regelgrundlag Typer af ydelser og satser Hvornår er en ydelse refusionsberettiget? Refusion for udgifter til introduktionsprogrammet Regelgrundlag Hvilke udgifter er refusionsberettigede? Hvilke driftsudgifter til vejledning og opkvalificering er refusionsberettigede?...34 Visse lønudgifter...35 Andre refusionsberettigede driftsudgifter...36 Driftsudgifter, der ikke er refusionsberettigede Hvordan opgøres beløbet, som staten yder refusion for? Hvordan opgøres rådighedsbeløbet?

5 6.6 Hvilken kommune kan hjemtage refusionen? Finansiering af danskuddannelse for udlændinge uden for integrationsloven Regelgrundlag Hvem er omfattet af tilbud om danskuddannelse efter danskuddannelsesloven? Overgang fra timetilskud til refusion Hvilke udgifter er refusionsberettigede? Hvilken kommune kan hjemtage refusionen? Opkrævning af gebyr for deltagelse i danskuddannelsen Refusion for udgifter til repatriering Regelgrundlag Hvilke udgifter er refusionsberettigede? Hvilken kommune kan hjemtage refusionen? Krav til kommunernes bogføring, dokumentation og registrering Regelgrundlag Personsager i journalen...51 Journal vedrørende tilskud og refusion efter integrationsloven og repatrieringsloven...54 Journal vedrørende refusion efter danskuddannelsesloven Personbogføring af ydelser efter integrationsloven, repatrieringsloven og danskuddannelsesloven Tilskuds- og aktivitetsregistrering efter integrationsloven og danskuddannelsesloven Indhentning af oplysninger fra udlændinge Anvisning af statsrefusion og tilskud Regelgrundlag Den praktiske procedure vedrørende anvisning af refusion og tilskud Revision og revisionsberetninger vedrørende refusion og tilskud Oplysninger om udlændingens opholdsgrundlag via Udlændingeservices Udlændinge Informations Portal (UIP)...64 Bilag 1: Lov nr. 104 af 7. februar 2007 om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Bilag 2: Lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Bilag 3: Lovbekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 2006: Bekendtgørelse af repatrieringsloven

6 Bilag 4: Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder Bilag 5: Forslag til timeseddel vedr. refusion i forbindelse med tilbud under introduktionsprogrammet Bilag 6: Vejledning til medarbejderne i udfyldelsen af timeseddel

7 1. Indledning 1.1 Vejledningens formål Denne vejledning erstatter Integrationsministeriets vejledning fra juni 2004 Integration og repatriering. Vejledning om finansieringen af kommunernes indsats. Formålet med denne nye vejledning er at beskrive de regler om statslige tilskud og refusion for kommunernes udgifter til integration, som gælder fra den 1. januar Vejledningen er tænkt som et redskab for regnskabsmedarbejdere og sagsbehandlere i kommunerne. Vejledningen beskriver både refusions- og tilskudsordningerne efter integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og repatrieringsloven. Nogle af disse refusions- og tilskudsordninger ændres fra den 1. januar 2008 som følge af ny lovgivning. Ændringerne beskrives nærmere i nedenstående afsnit De ændrede finansieringsregler Folketinget vedtog i starten af 2007 lov nr. 104 af 7. februar 2007: Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform af integrationslovens finansieringssystem og omlægning af finansieringen af danskuddannelse til udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven m.v.). Loven træder i kraft den 1. januar Loven er en opfølgning på integrationsaftalen En ny chance til alle fra maj Loven udgør en samlet reform af finansieringssystemet for danskuddannelse, introduktionsydelse og introduktionsprogrammet. Reformen sker for at forenkle finansieringsreglerne og for at skærpe kommunernes økonomiske incitamenter til at yde en effektiv integrationsindsats. Loven medfører følgende ændringer i integrationslovens finansieringsregler: 7

8 Statsrefusionen for udgifter til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde nedsættes fra 75 pct. til 50 pct. Grundtilskuddet fastholdes. Programtilskuddene afskaffes. I stedet indføres 50 pct. statsrefusion af kommunens udgifter til introduktionsprogrammet inden for et rådighedsbeløb på kr. pr. år for hver udlænding i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Der ydes fortsat tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere med opholdstilladelse efter udlændingeloven. Tilskuddet udgør kr. pr. måned pr. udlænding. Resultattilskuddet ved overgang til ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder forhøjes fra til kr. Der indføres resultattilskud på kr., hvis en udlænding påbegynder en kompetencegivende uddannelse inden for introduktionsperioden og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder. Resultattilskuddet ved bestået danskprøve forhøjes fra kr. til kr. Tidsrammen for hjemtagelse af resultattilskud for bestået danskprøve udvides for udlændinge, der pga. barsel, sygdom, ordinær beskæftigelse mv. tilbydes danskuddannelse efter introduktionsperiodens udløb. Resultattilskuddet kan hjemtages, hvis udlændingen indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens ophør, og herefter senest ved første prøvetermin består danskprøven. Ovenstående beløb for de nye satser er angivet i 2007-priser, og beløbene skal fra 2008 reguleres årligt med den såkaldte satsreguleringsprocent, jf. lov om en satsreguleringsprocent. 8

9 Lov nr. 104 medfører desuden ændrede finansieringsregler i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. (danskuddannelsesloven). Her erstattes timetilskuddet af en regel om 50 pct. refusion for kommunens udgifter til danskuddannelse for de kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven. Lov nr. 104 medfører ikke ændrede finansieringsregler i repatrieringsloven. 1.3 Vejledningens opbygning Vejledningens første 6 kapitler handler om tilskud og refusion efter integrationsloven, kapitel 7 handler om refusion og gebyrer efter danskuddannelsesloven og kapitel 8 handler om refusion efter repatrieringsloven. Kapitel 2 4 hænger i øvrigt sammen på den måde, at de handler om tilskudsordninger, mens kapitel 5 8 hænger sammen på den måde, at de handler om refusionsordninger. Kapitel 9 og 10 handler om kommunernes administration i forhold til refusionsog tilskudsordningerne. 9

10 Boks 1 Vejledningens opbygning Integrationsloven Kapitel 2: Grundtilskud Kapitel 3: Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Kapitel 4: Resultattilskud Kapitel 5: Refusion for udgifter til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde Kapitel 6: Refusion for udgifter til introduktionsprogrammet Danskuddannelsesloven Kapitel 7: Finansiering af danskuddannelse for udlændinge uden for integrationsloven Repatrieringsloven Kapitel 8: Refusion for udgifter til repatriering Administration af refusions- og tilskudsordningerne Kapitel 9: Krav til kommunernes bogføring, dokumentation og registrering Kapitel 10: Anvisning af statsrefusion og tilskud Bilag Bilag 1: Lov nr. 104 af 7. februar 2007 Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bilag 2: Lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006 Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bilag 3: Lovbekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 2006 Bekendtgørelse af repatrieringsloven Bilag 4: Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder Bilag 5: Forslag til timeseddel for kommunalt ansatte vedr. refusion af udgifter til introduktionsprogrammet Bilag 6: Vejledning til medarbejderne i udfyldelse af timeseddel 1.4 Yderligere information Integrationsministeriet har ud over en vejledning om finansiering også i 2004 udgivet vejledningerne Ydelser efter integrationsloven og Introduktionsprogrammet mv. efter integrationsloven. Integrationsministeriet forventer at udgive opdaterede versioner af disse vejledninger i løbet af Nærværende vejledning om finansieringsreglerne behandler som udgangspunkt ikke de emner, som er beskrevet i de to øvrige vejledninger. 10

11 Yderligere information om baggrunden for de ændrede finansieringsregler på integrationsområdet kan læses i rapporten Reform af integrationslovens finansieringssystem. Rapporten er en afrapportering fra en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Integrationsministeriet og KL. Rapporten er udgivet i december 2005 og ligger under publikationer på Integrationsministeriets hjemmeside Oplysninger om kommunernes kontering af udgifter og indtægter på integrationsområdet findes i Budget- og regnskabssystem for kommuner. 11

12 2. Grundtilskud 2.1 Regelgrundlag Integrationslovens 45 stk. 4 vedrører grundtilskud. Bestemmelsen er angivet i boks 2.1. Boks 2.1 Integrationslovens bestemmelse om grundtilskud 45, stk. 4. Staten yder i introduktionsperioden, jf. 16, stk. 5, et grundtilskud på kr. for hver udlænding omfattet af introduktionsprogrammet, jf. 16. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter i medfør af kapitel 3 og 4 til udlændinge og udbetales til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. 4. Note: kr. er satsen for Beløbet reguleres hvert år efter lov om en satsreguleringsprocent. Kilde: Lov nr. 104 af 7/ Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der er fastsat nærmere regler for grundtilskud i bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (i det følgende regnskabsbekendtgørelsen ): 12

13 Boks 2.2 Regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser om grundtilskud 9. Grundtilskuddet efter integrationslovens 45, stk. 4, ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter vedrørende udlændinge, der skal tilbydes eller bliver tilbudt et introduktionsprogram, jf. integrationslovens 16, stk. 1 eller 6. Grundtilskuddet ydes også til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til udlændinge, der i medfør af integrationslovens 21, stk. 3, eller 23, stk. 4, ikke tilbydes en eller flere dele af introduktionsprogrammet. Stk. 2. Grundtilskuddet ydes til den kommunalbestyrelse, der efter udlændingens registrering i Det Centrale Personregister er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. integrationslovens 4 og 10. Stk. 3. Grundtilskuddet ydes i den 3-årige introduktionsperiode. Tilskuddet ydes for den første måned af introduktionsperioden for udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for inden den 16. i måneden, ellers udbetales grundtilskuddet først fra den efterfølgende måned. Tilskuddet ydes for den sidste måned af introduktionsperioden for udlændinge, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for efter den 15. i måneden, ellers udbetales grundtilskuddet kun for den foregående måned. Stk. 4. Hvis udlændingen flytter til en anden kommune, ydes grundtilskuddet til denne kommunalbestyrelse efter reglen i stk Hvilke udlændinge udløser grundtilskud? Af ovennævnte bestemmelser fremgår det, at staten yder et grundtilskud til kommunen for hver udlænding omfattet af introduktionsprogrammet. Det indebærer, at staten yder grundtilskud til kommunen for følgende grupper: Udlændinge, der er omfattet af integrationsloven og som er fyldt 18 år på det tidspunkt, kommunen overtager ansvaret for den pågældende og som derfor skal tilbydes et introduktionsprogram i henhold til integrationsloven. Mindreårige uledsagede asylansøgere, der er omfattet af integrationsloven og som kommunen vælger at tilbyde et introduktionsprogram, inden de fylder 18 år. Udlændinge, der er omfattet at integrationsloven, men som får tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i stedet for et introduktionsprogram og derfor modtager økonomisk hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Staten yder endvidere grundtilskud for udlændinge under integrationsloven, som er omfattet af lov om social pension. 13

14 I forhold til mindreårige uledsagede asylansøgere skal det bemærkes, at kommunen ikke kan modtage tilskud efter 45 stk. 6 (tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere), hvis de modtager grundtilskud for den pågældende. Læs mere om tilskuddet til mindreårige uledsagede asylansøgere i denne vejlednings kapitel 3. Kommunen kan modtage grundtilskud i tre år under forudsætning af, at udlændingen er bosat i kommunen. Det gælder også, selv om kommunen ikke tilbyder udlændingen danskuddannelse og/eller aktive tilbud, fordi den pågældendes danskkundskaber skønnes at være tilstrækkelige, eller fordi ganske særlige grunde i øvrigt taler herfor. Kommunen modtager også et grundtilskud, uanset om udlændingen opnår beskæftigelse, påbegynder en uddannelse eller forsørges af andre. 2.3 Hvilke typer af udgifter skal grundtilskuddet dække? Grundtilskuddet er ikke decideret øremærket til bestemte udgifter. Men som det fremgår af 45 stk. 4, er grundtilskuddet beregnet til dækning af sociale merudgifter og til generelle udgifter i medfør af integrationslovens kapitel 3 og 4. Grundtilskuddet skal dels dække de generelle udgifter til integration som fx udgifter til tolkebistand, information, vejledning og rådgivning samt udgifter i forbindelse med indkvartering mv. Grundtilskuddet skal desuden dække de udgifter til introduktionsydelse, der ikke dækkes af staten. Staten yder 50 pct. refusion for en kommunes udgifter til introduktionsydelse og dækker desuden 25 pct. af kommunernes samlede udgifter til introduktionsydelse via budgetgarantien. Læs mere om refusion for udgifter til introduktionsydelse i denne vejlednings kapitel Hvilken kommune kan hjemtage grundtilskuddet og for hvilken periode? Grundtilskuddet ydes som det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen til den kommune, som i Det Centrale Personregister (CPR) er registreret som den pågældende udlændings bopælskommune. Dette gælder også, selv om udlændingen er midlertidigt boligplaceret i en anden kommune eller på højskole. 14

15 Hvis udlændingen flytter til en anden kommune, er det automatisk den nye bopælskommune, der modtager tilskuddet, uanset om denne kommune har godkendt at fortsætte introduktionsprogrammet. Grundtilskuddet ydes fra den første måned af introduktionsperioden for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for inden den 16. i måneden. Hvis kommunen har overtaget ansvaret efter den 15. i måneden, udbetales grundtilskuddet først fra den efterfølgende måned. På samme måde ydes grundtilskuddet indtil den sidste måned af introduktionsperioden, hvis kommunen har ansvaret for udlændingen efter den 15. i måneden ellers udbetales grundtilskuddet kun for den foregående måned. Tilsvarende regel gælder, når en udlænding i løbet af introduktionsperioden flytter til en anden kommune. Fraflytningskommunen modtager grundtilskuddet til sidste måned, udlændingen er bosat i den pågældende kommune, hvis kommunen stadig har ansvaret for udlændingen efter den 15. i måneden. Ellers modtager fraflytningskommunen kun grundtilskuddet til den foregående måned. Den praktiske procedure for anvisning af tilskud fremgår af denne vejlednings kapitel

16 3. Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 3.1 Regelgrundlag Kommunen kan få et tilskud for hver mindreårig uledsaget asylansøger, der har opholdtilladelse efter bestemte bestemmelser i udlændingeloven, og som bor i kommunen. Bestemmelsen om tilskuddet er angivet i boks 3.1. Boks 3.1 Integrationslovens bestemmelse om tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 45, stk. 6. Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. 4, et tilskud på kr. pr. måned for hver mindreårig uledsaget asylansøger, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 9c, stk. 3, og som bor eller opholder sig i kommunen. Tilskuddet ydes, indtil den mindreårige uledsagede asylansøger fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet. Der kan ikke ydes grundtilskud efter stk. 4 eller refusion for udgifter til introduktionsprogram efter stk. 5 til en kommunalbestyrelse, der modtager tilskud efter 1. pkt. Note: kr. er satsen for Beløbet reguleres hvert år efter lov om en satsreguleringsprocent. Kilde: Lov nr. 104 af 7/ Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det skal bemærkes, at gruppen i det følgende blot betegnes mindreårige uledsagede asylansøgere, skønt der altså er tale om tidligere asylansøgere, der nu har fået opholdstilladelse efter udlændingeloven. Der er fastsat nærmere regler for tilskuddet i bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (i det følgende regnskabsbekendtgørelsen ): 16

17 Boks 3.2 Regnskabsbekendtgørelsens bestemmelse om tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 10. Tilskud efter integrationslovens 45, stk. 6, ydes for hver mindreårig uledsaget asylansøger, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, 8 eller 9 c, stk. 3, og som bor eller opholder sig i kommunen. Tilskuddet ydes, indtil den mindreårige uledsagede asylansøger fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet. Stk. 2. Der ydes ikke grundtilskud efter integrationslovens 45, stk. 4, eller refusion efter integrationslovens 45, stk. 5, samtidig med tilskud efter integrationslovens 45, stk. 6. Stk. 3. Tilskuddet ydes til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. integrationslovens 4. Stk. 4. Tilskuddet ydes for den første måned af integrationsindsatsen for mindreårige uledsagede flygtninge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for inden den 16. i måneden, ellers udbetales tilskuddet først fra den efterfølgende måned. Tilskuddet ydes for den sidste måned af integrationsindsatsen for mindreårige uledsagede flygtninge, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for efter den 15. i måneden, ellers udbetales tilskuddet kun for den foregående måned. Stk. 5. Hvis den mindreårige uledsagede flygtning flytter til en anden kommune, ydes tilskuddet til denne kommunalbestyrelse efter reglen i stk. 4. Note: Satsen på kr. skal fra 1. januar 2008 årligt reguleres efter lov om en satsreguleringsprocent. 3.2 Hvilke udlændinge udløser tilskuddet? Som det fremgår af bestemmelserne i boks 3.1 og 3.2, ydes tilskuddet for hver uledsaget mindreårig asylansøger med opholdstilladelse efter udlændingeloven, der er bosat i kommunen. Tilskuddet ydes, indtil den pågældende er fyldt 18 år, eller til den pågældendes forældre får lovligt ophold i Danmark. Tilskuddet er altså ikke afgrænset til en treårig introduktionsperiode. En kommune kan ikke samtidig modtage tilskud efter integrationslovens 45, stk. 6, og få refusion for udgifter til introduktionsprogram efter integrationslovens 45, stk. 5. En kommune, der modtager tilskud efter 45, stk. 6, kan heller ikke modtage grundtilskud efter integrationslovens 45, stk. 4. Hvis kommunen vælger at tilbyde en uledsaget mindreårig asylansøger et introduktionsprogram, modtager kommunen grundtilskud og refusion for udgifterne 17

18 til introduktionsprogrammet for den pågældende 1. Tilskuddet efter 45, stk. 6, ydes derfor kun, hvis den pågældende ikke tilbydes et introduktionsprogram. 3.3 Hvilke typer af udgifter skal tilskuddet dække? Tilskuddet er ikke decideret øremærket til bestemte udgifter. Formålet med tilskuddet er at yde kompensation for de generelle udgifter, kommunen har ved at modtage og varetage integrationsansvaret for en mindreårig uledsaget asylansøger. 3.4 Hvilken kommune kan hjemtage tilskuddet og for hvilken periode? Tilskuddet ydes til den kommune, som i Det Centrale Personregister (CPR) er registreret som bopælskommune for den pågældende mindreårige uledsagede asylansøger. Tilskuddet ydes for den første måned, hvor kommunen har overtaget ansvaret for den mindreårige uledsagede asylansøger, hvis barnet er kommet til kommunen inden den 16. i måneden. Hvis kommunen har overtaget ansvaret efter den 15. i måneden, udbetales tilskuddet først fra den efterfølgende måned. Tilskuddet ydes for den sidste måned, hvor kommunen har ansvaret for den uledsagede mindreårige asylansøger efter den 15. i måneden. Tilskuddet ydes kun for den foregående måned, hvis personen inden den 16. i måneden ophører med at kunne defineres som en uledsaget mindreårig asylansøger. Det sker, når personen fylder 18 år, eller hvis personens forældre får lovligt ophold i Danmark. Hvis den uledsagede mindreårige asylansøger flytter til en ny kommune, er det den kommune, der har ansvaret for barnet inden den 16. i måneden, der kan hjemtage tilskuddet. Den praktiske procedure for anvisning af tilskud fremgår af denne vejlednings kapitel I dette tilfælde påbegyndes det treårige introduktionsprogram, inden udlændingen fylder 18 år. Der er altså ikke tale om, at udlændingen får et introduktionsprogram, der varer længere end tre år. 18

19 4. Resultattilskud 4.1 Regelgrundlag Kommunen kan modtage resultattilskud fra staten, når en udlænding, der er eller har været i introduktionsprogram, opnår bestemte integrationsresultater. Fra den 1. januar 2008 er resultattilskuddene forhøjede og kommunernes muligheder for at hjemtage resultattilskud er udvidede. Bestemmelserne er angivet i boks 4.1. Boks 4.1 Integrationslovens bestemmelser om resultattilskud 45, stk. 7. Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er eller ved introduktionsperiodens udløb, jf. 16, stk. 5, har været ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. 4, for hver udlænding omfattet af introduktionsprogrammet, der har fået udarbejdet en integrationskontrakt efter 19, et resultattilskud på: kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. 16, stk. 5, kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. 16, stk. 5, påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og forsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn eller lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. 16, stk. 5, indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på dette niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf kr., hvis en udlænding, der efter introduktionsperiodens udløb, jf. 16, stk. 5, tilbydes danskuddannelse efter 2, stk. 5 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., a) indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb, jf. 16, stk. 5, og b) senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. 19. Note: Resultattilskuddene på kr. og kr. er angivet i 2007-niveau. Beløbet reguleres hvert år efter lov om en satsreguleringsprocent. Kilde: Lov nr. 104 af 7/ Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 19

20 Før 2008 var det kun muligt for kommunen at hjemtage resultattilskud, når en udlænding kom i ordinær beskæftigelse eller bestod danskprøven. Med de nye regler, der træder i kraft den 1. januar 2008, er det også muligt at hjemtage resultattilskud, når en udlænding inden for introduktionsperioden har påbegyndt en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, som det fremgår af integrationsloven 45, stk. 7, nr. 2. Det vil sige, at der nu både kan hjemtages resultattilskud for ordinær beskæftigelse, uddannelse og ved bestået danskprøve. Desuden er tidsrammen for hjemtagelse af resultattilskud ved bestået danskprøve udvidet. Endelig er resultattilskuddene blevet større hvor de tidligere var på hhv for bestået danskprøve og kr. ved ordinær beskæftigelse, hæves resultattilskuddene til kr. for bestået danskprøve og til kr. for ordinær beskæftigelse og for påbegyndt kompetencegivende uddannelse 2. Der er fastsat nærmere regler for resultattilskud i bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (i det følgende regnskabsbekendtgørelsen ): 2 Det skal bemærkes, at de tidligere satser på hhv kr. og kr. er angivet i 2003-niveau, mens de nye satser på hhv kr. og kr. er angivet i 2007-niveau. Satserne reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. 20

21 Boks 4.2 Regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser om resultattilskud 11. Resultattilskud efter integrationslovens 45, stk. 7, nr. 1, kommer til udbetaling hvis udlændingen inden for den 3-årige introduktionsperiode kommer i ordinær ustøttet beskæftigelse. Stk. 2. Beskæftigelsen efter stk. 1, skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder i gennemsnitligt mindst 20 timer om ugen. Beskæftigelsen skal være påbegyndt inden den 3-årige introduktionsperiodes afslutning. Stk. 3. I tilfælde, hvor antallet af timer i beskæftigelse efter stk. 1, ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, finder reglerne om omregning til timer i lov om arbejdsløshedsforsikring tilsvarende anvendelse. 12. Resultattilskud efter integrationslovens 45, stk. 7, nr. 2, kommer til udbetaling, hvis udlændingen efter den 1. juli 2007 og inden for den 3-årige introduktionsperiode påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studie-forløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag. Stk. 2. Ved studiekompetencegivende uddannelser efter stk. 1, forstås uddannelser, som giver adgang til det videre uddannelsessystem, herunder HF, HTX, HHX eller almen gymnasial uddannelse. Stk. 3. Ved erhvervskompetencegivende uddannelser efter stk. 1, forstås uddannelser, som kommunalbestyrelsen vurderer i almindelighed giver et godt grundlag for at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Stk. 4. Uddannelse efter stk. 1, anses for påbegyndt på udlændingens første aktive studiedag. Stk. 5. Et sammenhængende uddannelsesforløb på mindst 6 måneder kan blandt andet dokumenteres ved en udtalelse fra uddannelsesinstitutionen eller ved en tilskudsopgørelse, herunder en SU-oversigt eller lønsedler fra elevløn. 13. Resultattilskud efter integrationslovens 45, stk. 7, nr. 3, kommer til udbetaling, hvis udlændingen inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. integrationslovens Resultattilskud efter integrationslovens 45, stk. 7, nr. 4, kommer til udbetaling, hvis en udlænding, der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse efter 2, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., 1) indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbudets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb, jf. integrationslovens 16, stk. 5, og 2) senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. integrationslovens

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere