Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering"

Transkript

1 Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007

2 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning December 2007

3 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: Fax: E-post Redaktion: Agnete Mathiesen (redaktør), Thomas Hansen, Anne Martens. Redaktionen er afsluttet 21. december 2007.

4 Indhold 1. Indledning Vejledningens formål De ændrede finansieringsregler Vejledningens opbygning Yderligere information Grundtilskud Regelgrundlag Hvilke udlændinge udløser grundtilskud? Hvilke typer af udgifter skal grundtilskuddet dække? Hvilken kommune kan hjemtage grundtilskuddet og for hvilken periode? Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Regelgrundlag Hvilke udlændinge udløser tilskuddet? Hvilke typer af udgifter skal tilskuddet dække? Hvilken kommune kan hjemtage tilskuddet og for hvilken periode? Resultattilskud Regelgrundlag Hvornår kan der hjemtages resultattilskud for ordinær beskæftigelse? Hvornår kan der hjemtages resultattilskud for påbegyndt uddannelse? Hvornår kan der hjemtages resultattilskud for bestået danskprøve? Generelle regler for hjemtagelse af resultattilskud Hvilken kommune kan hjemtage resultattilskuddet? Refusion for udgifter til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde Regelgrundlag Typer af ydelser og satser Hvornår er en ydelse refusionsberettiget? Refusion for udgifter til introduktionsprogrammet Regelgrundlag Hvilke udgifter er refusionsberettigede? Hvilke driftsudgifter til vejledning og opkvalificering er refusionsberettigede?...34 Visse lønudgifter...35 Andre refusionsberettigede driftsudgifter...36 Driftsudgifter, der ikke er refusionsberettigede Hvordan opgøres beløbet, som staten yder refusion for? Hvordan opgøres rådighedsbeløbet?

5 6.6 Hvilken kommune kan hjemtage refusionen? Finansiering af danskuddannelse for udlændinge uden for integrationsloven Regelgrundlag Hvem er omfattet af tilbud om danskuddannelse efter danskuddannelsesloven? Overgang fra timetilskud til refusion Hvilke udgifter er refusionsberettigede? Hvilken kommune kan hjemtage refusionen? Opkrævning af gebyr for deltagelse i danskuddannelsen Refusion for udgifter til repatriering Regelgrundlag Hvilke udgifter er refusionsberettigede? Hvilken kommune kan hjemtage refusionen? Krav til kommunernes bogføring, dokumentation og registrering Regelgrundlag Personsager i journalen...51 Journal vedrørende tilskud og refusion efter integrationsloven og repatrieringsloven...54 Journal vedrørende refusion efter danskuddannelsesloven Personbogføring af ydelser efter integrationsloven, repatrieringsloven og danskuddannelsesloven Tilskuds- og aktivitetsregistrering efter integrationsloven og danskuddannelsesloven Indhentning af oplysninger fra udlændinge Anvisning af statsrefusion og tilskud Regelgrundlag Den praktiske procedure vedrørende anvisning af refusion og tilskud Revision og revisionsberetninger vedrørende refusion og tilskud Oplysninger om udlændingens opholdsgrundlag via Udlændingeservices Udlændinge Informations Portal (UIP)...64 Bilag 1: Lov nr. 104 af 7. februar 2007 om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Bilag 2: Lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Bilag 3: Lovbekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 2006: Bekendtgørelse af repatrieringsloven

6 Bilag 4: Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder Bilag 5: Forslag til timeseddel vedr. refusion i forbindelse med tilbud under introduktionsprogrammet Bilag 6: Vejledning til medarbejderne i udfyldelsen af timeseddel

7 1. Indledning 1.1 Vejledningens formål Denne vejledning erstatter Integrationsministeriets vejledning fra juni 2004 Integration og repatriering. Vejledning om finansieringen af kommunernes indsats. Formålet med denne nye vejledning er at beskrive de regler om statslige tilskud og refusion for kommunernes udgifter til integration, som gælder fra den 1. januar Vejledningen er tænkt som et redskab for regnskabsmedarbejdere og sagsbehandlere i kommunerne. Vejledningen beskriver både refusions- og tilskudsordningerne efter integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og repatrieringsloven. Nogle af disse refusions- og tilskudsordninger ændres fra den 1. januar 2008 som følge af ny lovgivning. Ændringerne beskrives nærmere i nedenstående afsnit De ændrede finansieringsregler Folketinget vedtog i starten af 2007 lov nr. 104 af 7. februar 2007: Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform af integrationslovens finansieringssystem og omlægning af finansieringen af danskuddannelse til udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven m.v.). Loven træder i kraft den 1. januar Loven er en opfølgning på integrationsaftalen En ny chance til alle fra maj Loven udgør en samlet reform af finansieringssystemet for danskuddannelse, introduktionsydelse og introduktionsprogrammet. Reformen sker for at forenkle finansieringsreglerne og for at skærpe kommunernes økonomiske incitamenter til at yde en effektiv integrationsindsats. Loven medfører følgende ændringer i integrationslovens finansieringsregler: 7

8 Statsrefusionen for udgifter til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde nedsættes fra 75 pct. til 50 pct. Grundtilskuddet fastholdes. Programtilskuddene afskaffes. I stedet indføres 50 pct. statsrefusion af kommunens udgifter til introduktionsprogrammet inden for et rådighedsbeløb på kr. pr. år for hver udlænding i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Der ydes fortsat tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere med opholdstilladelse efter udlændingeloven. Tilskuddet udgør kr. pr. måned pr. udlænding. Resultattilskuddet ved overgang til ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder forhøjes fra til kr. Der indføres resultattilskud på kr., hvis en udlænding påbegynder en kompetencegivende uddannelse inden for introduktionsperioden og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder. Resultattilskuddet ved bestået danskprøve forhøjes fra kr. til kr. Tidsrammen for hjemtagelse af resultattilskud for bestået danskprøve udvides for udlændinge, der pga. barsel, sygdom, ordinær beskæftigelse mv. tilbydes danskuddannelse efter introduktionsperiodens udløb. Resultattilskuddet kan hjemtages, hvis udlændingen indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens ophør, og herefter senest ved første prøvetermin består danskprøven. Ovenstående beløb for de nye satser er angivet i 2007-priser, og beløbene skal fra 2008 reguleres årligt med den såkaldte satsreguleringsprocent, jf. lov om en satsreguleringsprocent. 8

9 Lov nr. 104 medfører desuden ændrede finansieringsregler i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. (danskuddannelsesloven). Her erstattes timetilskuddet af en regel om 50 pct. refusion for kommunens udgifter til danskuddannelse for de kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven. Lov nr. 104 medfører ikke ændrede finansieringsregler i repatrieringsloven. 1.3 Vejledningens opbygning Vejledningens første 6 kapitler handler om tilskud og refusion efter integrationsloven, kapitel 7 handler om refusion og gebyrer efter danskuddannelsesloven og kapitel 8 handler om refusion efter repatrieringsloven. Kapitel 2 4 hænger i øvrigt sammen på den måde, at de handler om tilskudsordninger, mens kapitel 5 8 hænger sammen på den måde, at de handler om refusionsordninger. Kapitel 9 og 10 handler om kommunernes administration i forhold til refusionsog tilskudsordningerne. 9

10 Boks 1 Vejledningens opbygning Integrationsloven Kapitel 2: Grundtilskud Kapitel 3: Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Kapitel 4: Resultattilskud Kapitel 5: Refusion for udgifter til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde Kapitel 6: Refusion for udgifter til introduktionsprogrammet Danskuddannelsesloven Kapitel 7: Finansiering af danskuddannelse for udlændinge uden for integrationsloven Repatrieringsloven Kapitel 8: Refusion for udgifter til repatriering Administration af refusions- og tilskudsordningerne Kapitel 9: Krav til kommunernes bogføring, dokumentation og registrering Kapitel 10: Anvisning af statsrefusion og tilskud Bilag Bilag 1: Lov nr. 104 af 7. februar 2007 Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bilag 2: Lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006 Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bilag 3: Lovbekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 2006 Bekendtgørelse af repatrieringsloven Bilag 4: Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder Bilag 5: Forslag til timeseddel for kommunalt ansatte vedr. refusion af udgifter til introduktionsprogrammet Bilag 6: Vejledning til medarbejderne i udfyldelse af timeseddel 1.4 Yderligere information Integrationsministeriet har ud over en vejledning om finansiering også i 2004 udgivet vejledningerne Ydelser efter integrationsloven og Introduktionsprogrammet mv. efter integrationsloven. Integrationsministeriet forventer at udgive opdaterede versioner af disse vejledninger i løbet af Nærværende vejledning om finansieringsreglerne behandler som udgangspunkt ikke de emner, som er beskrevet i de to øvrige vejledninger. 10

11 Yderligere information om baggrunden for de ændrede finansieringsregler på integrationsområdet kan læses i rapporten Reform af integrationslovens finansieringssystem. Rapporten er en afrapportering fra en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Integrationsministeriet og KL. Rapporten er udgivet i december 2005 og ligger under publikationer på Integrationsministeriets hjemmeside Oplysninger om kommunernes kontering af udgifter og indtægter på integrationsområdet findes i Budget- og regnskabssystem for kommuner. 11

12 2. Grundtilskud 2.1 Regelgrundlag Integrationslovens 45 stk. 4 vedrører grundtilskud. Bestemmelsen er angivet i boks 2.1. Boks 2.1 Integrationslovens bestemmelse om grundtilskud 45, stk. 4. Staten yder i introduktionsperioden, jf. 16, stk. 5, et grundtilskud på kr. for hver udlænding omfattet af introduktionsprogrammet, jf. 16. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter i medfør af kapitel 3 og 4 til udlændinge og udbetales til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. 4. Note: kr. er satsen for Beløbet reguleres hvert år efter lov om en satsreguleringsprocent. Kilde: Lov nr. 104 af 7/ Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der er fastsat nærmere regler for grundtilskud i bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (i det følgende regnskabsbekendtgørelsen ): 12

13 Boks 2.2 Regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser om grundtilskud 9. Grundtilskuddet efter integrationslovens 45, stk. 4, ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter vedrørende udlændinge, der skal tilbydes eller bliver tilbudt et introduktionsprogram, jf. integrationslovens 16, stk. 1 eller 6. Grundtilskuddet ydes også til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til udlændinge, der i medfør af integrationslovens 21, stk. 3, eller 23, stk. 4, ikke tilbydes en eller flere dele af introduktionsprogrammet. Stk. 2. Grundtilskuddet ydes til den kommunalbestyrelse, der efter udlændingens registrering i Det Centrale Personregister er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. integrationslovens 4 og 10. Stk. 3. Grundtilskuddet ydes i den 3-årige introduktionsperiode. Tilskuddet ydes for den første måned af introduktionsperioden for udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for inden den 16. i måneden, ellers udbetales grundtilskuddet først fra den efterfølgende måned. Tilskuddet ydes for den sidste måned af introduktionsperioden for udlændinge, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for efter den 15. i måneden, ellers udbetales grundtilskuddet kun for den foregående måned. Stk. 4. Hvis udlændingen flytter til en anden kommune, ydes grundtilskuddet til denne kommunalbestyrelse efter reglen i stk Hvilke udlændinge udløser grundtilskud? Af ovennævnte bestemmelser fremgår det, at staten yder et grundtilskud til kommunen for hver udlænding omfattet af introduktionsprogrammet. Det indebærer, at staten yder grundtilskud til kommunen for følgende grupper: Udlændinge, der er omfattet af integrationsloven og som er fyldt 18 år på det tidspunkt, kommunen overtager ansvaret for den pågældende og som derfor skal tilbydes et introduktionsprogram i henhold til integrationsloven. Mindreårige uledsagede asylansøgere, der er omfattet af integrationsloven og som kommunen vælger at tilbyde et introduktionsprogram, inden de fylder 18 år. Udlændinge, der er omfattet at integrationsloven, men som får tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i stedet for et introduktionsprogram og derfor modtager økonomisk hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Staten yder endvidere grundtilskud for udlændinge under integrationsloven, som er omfattet af lov om social pension. 13

14 I forhold til mindreårige uledsagede asylansøgere skal det bemærkes, at kommunen ikke kan modtage tilskud efter 45 stk. 6 (tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere), hvis de modtager grundtilskud for den pågældende. Læs mere om tilskuddet til mindreårige uledsagede asylansøgere i denne vejlednings kapitel 3. Kommunen kan modtage grundtilskud i tre år under forudsætning af, at udlændingen er bosat i kommunen. Det gælder også, selv om kommunen ikke tilbyder udlændingen danskuddannelse og/eller aktive tilbud, fordi den pågældendes danskkundskaber skønnes at være tilstrækkelige, eller fordi ganske særlige grunde i øvrigt taler herfor. Kommunen modtager også et grundtilskud, uanset om udlændingen opnår beskæftigelse, påbegynder en uddannelse eller forsørges af andre. 2.3 Hvilke typer af udgifter skal grundtilskuddet dække? Grundtilskuddet er ikke decideret øremærket til bestemte udgifter. Men som det fremgår af 45 stk. 4, er grundtilskuddet beregnet til dækning af sociale merudgifter og til generelle udgifter i medfør af integrationslovens kapitel 3 og 4. Grundtilskuddet skal dels dække de generelle udgifter til integration som fx udgifter til tolkebistand, information, vejledning og rådgivning samt udgifter i forbindelse med indkvartering mv. Grundtilskuddet skal desuden dække de udgifter til introduktionsydelse, der ikke dækkes af staten. Staten yder 50 pct. refusion for en kommunes udgifter til introduktionsydelse og dækker desuden 25 pct. af kommunernes samlede udgifter til introduktionsydelse via budgetgarantien. Læs mere om refusion for udgifter til introduktionsydelse i denne vejlednings kapitel Hvilken kommune kan hjemtage grundtilskuddet og for hvilken periode? Grundtilskuddet ydes som det fremgår af regnskabsbekendtgørelsen til den kommune, som i Det Centrale Personregister (CPR) er registreret som den pågældende udlændings bopælskommune. Dette gælder også, selv om udlændingen er midlertidigt boligplaceret i en anden kommune eller på højskole. 14

15 Hvis udlændingen flytter til en anden kommune, er det automatisk den nye bopælskommune, der modtager tilskuddet, uanset om denne kommune har godkendt at fortsætte introduktionsprogrammet. Grundtilskuddet ydes fra den første måned af introduktionsperioden for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for inden den 16. i måneden. Hvis kommunen har overtaget ansvaret efter den 15. i måneden, udbetales grundtilskuddet først fra den efterfølgende måned. På samme måde ydes grundtilskuddet indtil den sidste måned af introduktionsperioden, hvis kommunen har ansvaret for udlændingen efter den 15. i måneden ellers udbetales grundtilskuddet kun for den foregående måned. Tilsvarende regel gælder, når en udlænding i løbet af introduktionsperioden flytter til en anden kommune. Fraflytningskommunen modtager grundtilskuddet til sidste måned, udlændingen er bosat i den pågældende kommune, hvis kommunen stadig har ansvaret for udlændingen efter den 15. i måneden. Ellers modtager fraflytningskommunen kun grundtilskuddet til den foregående måned. Den praktiske procedure for anvisning af tilskud fremgår af denne vejlednings kapitel

16 3. Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 3.1 Regelgrundlag Kommunen kan få et tilskud for hver mindreårig uledsaget asylansøger, der har opholdtilladelse efter bestemte bestemmelser i udlændingeloven, og som bor i kommunen. Bestemmelsen om tilskuddet er angivet i boks 3.1. Boks 3.1 Integrationslovens bestemmelse om tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 45, stk. 6. Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. 4, et tilskud på kr. pr. måned for hver mindreårig uledsaget asylansøger, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 9c, stk. 3, og som bor eller opholder sig i kommunen. Tilskuddet ydes, indtil den mindreårige uledsagede asylansøger fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet. Der kan ikke ydes grundtilskud efter stk. 4 eller refusion for udgifter til introduktionsprogram efter stk. 5 til en kommunalbestyrelse, der modtager tilskud efter 1. pkt. Note: kr. er satsen for Beløbet reguleres hvert år efter lov om en satsreguleringsprocent. Kilde: Lov nr. 104 af 7/ Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det skal bemærkes, at gruppen i det følgende blot betegnes mindreårige uledsagede asylansøgere, skønt der altså er tale om tidligere asylansøgere, der nu har fået opholdstilladelse efter udlændingeloven. Der er fastsat nærmere regler for tilskuddet i bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (i det følgende regnskabsbekendtgørelsen ): 16

17 Boks 3.2 Regnskabsbekendtgørelsens bestemmelse om tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 10. Tilskud efter integrationslovens 45, stk. 6, ydes for hver mindreårig uledsaget asylansøger, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, 8 eller 9 c, stk. 3, og som bor eller opholder sig i kommunen. Tilskuddet ydes, indtil den mindreårige uledsagede asylansøger fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet. Stk. 2. Der ydes ikke grundtilskud efter integrationslovens 45, stk. 4, eller refusion efter integrationslovens 45, stk. 5, samtidig med tilskud efter integrationslovens 45, stk. 6. Stk. 3. Tilskuddet ydes til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. integrationslovens 4. Stk. 4. Tilskuddet ydes for den første måned af integrationsindsatsen for mindreårige uledsagede flygtninge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for inden den 16. i måneden, ellers udbetales tilskuddet først fra den efterfølgende måned. Tilskuddet ydes for den sidste måned af integrationsindsatsen for mindreårige uledsagede flygtninge, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for efter den 15. i måneden, ellers udbetales tilskuddet kun for den foregående måned. Stk. 5. Hvis den mindreårige uledsagede flygtning flytter til en anden kommune, ydes tilskuddet til denne kommunalbestyrelse efter reglen i stk. 4. Note: Satsen på kr. skal fra 1. januar 2008 årligt reguleres efter lov om en satsreguleringsprocent. 3.2 Hvilke udlændinge udløser tilskuddet? Som det fremgår af bestemmelserne i boks 3.1 og 3.2, ydes tilskuddet for hver uledsaget mindreårig asylansøger med opholdstilladelse efter udlændingeloven, der er bosat i kommunen. Tilskuddet ydes, indtil den pågældende er fyldt 18 år, eller til den pågældendes forældre får lovligt ophold i Danmark. Tilskuddet er altså ikke afgrænset til en treårig introduktionsperiode. En kommune kan ikke samtidig modtage tilskud efter integrationslovens 45, stk. 6, og få refusion for udgifter til introduktionsprogram efter integrationslovens 45, stk. 5. En kommune, der modtager tilskud efter 45, stk. 6, kan heller ikke modtage grundtilskud efter integrationslovens 45, stk. 4. Hvis kommunen vælger at tilbyde en uledsaget mindreårig asylansøger et introduktionsprogram, modtager kommunen grundtilskud og refusion for udgifterne 17

18 til introduktionsprogrammet for den pågældende 1. Tilskuddet efter 45, stk. 6, ydes derfor kun, hvis den pågældende ikke tilbydes et introduktionsprogram. 3.3 Hvilke typer af udgifter skal tilskuddet dække? Tilskuddet er ikke decideret øremærket til bestemte udgifter. Formålet med tilskuddet er at yde kompensation for de generelle udgifter, kommunen har ved at modtage og varetage integrationsansvaret for en mindreårig uledsaget asylansøger. 3.4 Hvilken kommune kan hjemtage tilskuddet og for hvilken periode? Tilskuddet ydes til den kommune, som i Det Centrale Personregister (CPR) er registreret som bopælskommune for den pågældende mindreårige uledsagede asylansøger. Tilskuddet ydes for den første måned, hvor kommunen har overtaget ansvaret for den mindreårige uledsagede asylansøger, hvis barnet er kommet til kommunen inden den 16. i måneden. Hvis kommunen har overtaget ansvaret efter den 15. i måneden, udbetales tilskuddet først fra den efterfølgende måned. Tilskuddet ydes for den sidste måned, hvor kommunen har ansvaret for den uledsagede mindreårige asylansøger efter den 15. i måneden. Tilskuddet ydes kun for den foregående måned, hvis personen inden den 16. i måneden ophører med at kunne defineres som en uledsaget mindreårig asylansøger. Det sker, når personen fylder 18 år, eller hvis personens forældre får lovligt ophold i Danmark. Hvis den uledsagede mindreårige asylansøger flytter til en ny kommune, er det den kommune, der har ansvaret for barnet inden den 16. i måneden, der kan hjemtage tilskuddet. Den praktiske procedure for anvisning af tilskud fremgår af denne vejlednings kapitel I dette tilfælde påbegyndes det treårige introduktionsprogram, inden udlændingen fylder 18 år. Der er altså ikke tale om, at udlændingen får et introduktionsprogram, der varer længere end tre år. 18

19 4. Resultattilskud 4.1 Regelgrundlag Kommunen kan modtage resultattilskud fra staten, når en udlænding, der er eller har været i introduktionsprogram, opnår bestemte integrationsresultater. Fra den 1. januar 2008 er resultattilskuddene forhøjede og kommunernes muligheder for at hjemtage resultattilskud er udvidede. Bestemmelserne er angivet i boks 4.1. Boks 4.1 Integrationslovens bestemmelser om resultattilskud 45, stk. 7. Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er eller ved introduktionsperiodens udløb, jf. 16, stk. 5, har været ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. 4, for hver udlænding omfattet af introduktionsprogrammet, der har fået udarbejdet en integrationskontrakt efter 19, et resultattilskud på: kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. 16, stk. 5, kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. 16, stk. 5, påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og forsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn eller lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. 16, stk. 5, indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på dette niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf kr., hvis en udlænding, der efter introduktionsperiodens udløb, jf. 16, stk. 5, tilbydes danskuddannelse efter 2, stk. 5 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., a) indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb, jf. 16, stk. 5, og b) senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. 19. Note: Resultattilskuddene på kr. og kr. er angivet i 2007-niveau. Beløbet reguleres hvert år efter lov om en satsreguleringsprocent. Kilde: Lov nr. 104 af 7/ Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 19

20 Før 2008 var det kun muligt for kommunen at hjemtage resultattilskud, når en udlænding kom i ordinær beskæftigelse eller bestod danskprøven. Med de nye regler, der træder i kraft den 1. januar 2008, er det også muligt at hjemtage resultattilskud, når en udlænding inden for introduktionsperioden har påbegyndt en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, som det fremgår af integrationsloven 45, stk. 7, nr. 2. Det vil sige, at der nu både kan hjemtages resultattilskud for ordinær beskæftigelse, uddannelse og ved bestået danskprøve. Desuden er tidsrammen for hjemtagelse af resultattilskud ved bestået danskprøve udvidet. Endelig er resultattilskuddene blevet større hvor de tidligere var på hhv for bestået danskprøve og kr. ved ordinær beskæftigelse, hæves resultattilskuddene til kr. for bestået danskprøve og til kr. for ordinær beskæftigelse og for påbegyndt kompetencegivende uddannelse 2. Der er fastsat nærmere regler for resultattilskud i bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (i det følgende regnskabsbekendtgørelsen ): 2 Det skal bemærkes, at de tidligere satser på hhv kr. og kr. er angivet i 2003-niveau, mens de nye satser på hhv kr. og kr. er angivet i 2007-niveau. Satserne reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. 20

21 Boks 4.2 Regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser om resultattilskud 11. Resultattilskud efter integrationslovens 45, stk. 7, nr. 1, kommer til udbetaling hvis udlændingen inden for den 3-årige introduktionsperiode kommer i ordinær ustøttet beskæftigelse. Stk. 2. Beskæftigelsen efter stk. 1, skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder i gennemsnitligt mindst 20 timer om ugen. Beskæftigelsen skal være påbegyndt inden den 3-årige introduktionsperiodes afslutning. Stk. 3. I tilfælde, hvor antallet af timer i beskæftigelse efter stk. 1, ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, finder reglerne om omregning til timer i lov om arbejdsløshedsforsikring tilsvarende anvendelse. 12. Resultattilskud efter integrationslovens 45, stk. 7, nr. 2, kommer til udbetaling, hvis udlændingen efter den 1. juli 2007 og inden for den 3-årige introduktionsperiode påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studie-forløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag. Stk. 2. Ved studiekompetencegivende uddannelser efter stk. 1, forstås uddannelser, som giver adgang til det videre uddannelsessystem, herunder HF, HTX, HHX eller almen gymnasial uddannelse. Stk. 3. Ved erhvervskompetencegivende uddannelser efter stk. 1, forstås uddannelser, som kommunalbestyrelsen vurderer i almindelighed giver et godt grundlag for at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Stk. 4. Uddannelse efter stk. 1, anses for påbegyndt på udlændingens første aktive studiedag. Stk. 5. Et sammenhængende uddannelsesforløb på mindst 6 måneder kan blandt andet dokumenteres ved en udtalelse fra uddannelsesinstitutionen eller ved en tilskudsopgørelse, herunder en SU-oversigt eller lønsedler fra elevløn. 13. Resultattilskud efter integrationslovens 45, stk. 7, nr. 3, kommer til udbetaling, hvis udlændingen inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. integrationslovens Resultattilskud efter integrationslovens 45, stk. 7, nr. 4, kommer til udbetaling, hvis en udlænding, der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse efter 2, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., 1) indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbudets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb, jf. integrationslovens 16, stk. 5, og 2) senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. integrationslovens

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Integration og repatriering

Integration og repatriering 524029_oms 04/06/04 12:36 Side 1 Integration og repatriering Integration og repatriering Vejledning om finansieringen af kommunernes indsats Juni 2004 www.inm.dk Juni 2004 Integration og repatriering Vejledning

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark LBK nr 902 af 31/07/2006 (Integrationsloven) Offentliggørelsesdato: 08-09-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften LOV nr 523 af 24/06/2005 12 LOV nr

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark 1 af 42 24-01-2008 11:21 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål m.v. Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens opgaver Kapitel 3 Boligplacering af flygtninge Kapitel 4 Introduktionsprogrammet Kapitel 5 Introduktionsydelse

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 628 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2012-0005558

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 12 En ny chance til alle 527257 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at statstilskuddet kroner 769.972 til gennemgang af sager i perioden

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

BEK nr 998 af 29/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1617 af 15/12/2016

BEK nr 998 af 29/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1617 af 15/12/2016 BEK nr 998 af 29/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04299

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse og kommuner Dato: 28. juni 2004 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: jel Fil-navn: Info.3/2004

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love 2009/1 LSV 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/04233 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) LBK nr 1094 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Tillæg august 2014 til lovbogen Sagsbehandling Februar 2014

Tillæg august 2014 til lovbogen Sagsbehandling Februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 til lovbogen Sagsbehandling Februar 2014 Retssikkerhedslov: Lov nr. 453 af 10/6 1997 om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1094. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

BEK nr 552 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017

BEK nr 552 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 BEK nr 552 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriets for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven 1 af 20 24-01-2008 11:28 Den fulde tekst Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5,

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere