Selvstændig og a-kasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændig og a-kasse"

Transkript

1 Selvstændig og a-kasse

2 Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning Medlemskab Hvornår er man selvstændig? Definition på selvstændig Du er som udgangspunkt ikke selvstændig, hvis Du ejer en del af et selskab (I/S, A/S, ApS, IVS, K/S og a.m.b.a.) Medarbejdende ægtefælle Freelancearbejde Betingelser for at få ret til dagpenge Rådighed Beskæftigelseskravet Karensuger Ophør eller udtræden Salg eller overdragelse Selskaber Lukning af virksomhed Ikke-fysisk virksomhed (konsulentvirksomhed) Konkurs Betalingsstandsning Tvangsauktion Bortforpagtning Udtræden af virksomhed, der videreføres af ægtefælle Udtræden af virksomhed, der videreføres af medejer Formueadministration Midlertidig afskåret fra drift af selvstændig virksomhed Udlejning Enkeltstående opgave som selvstændig Hvor meget kan du få i dagpenge? Beregnet sats - op til kr. om året Mindstesats (82 pct.) kr. om året Senere omberegning af satsen Satsen i efterlønsbeviset Bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed Efterløn Andre relevante pjecer...16

3 Selvstændig og a-kasse Side 2 1. Indledning Frie Funktionærers a-kasse er a-kasse for lønmodtagere, selvstændige og studerende. Er du selvstændig erhvervsdrivende nu, eller vil du starte selvstændig virksomhed, kan du derfor fortsætte dit medlemskab af Frie Funktionærers a-kasse. Selvstændig virksomhed er som udgangspunkt din hovedbeskæftigelse, hvis du får hele eller hovedparten af din forsørgelse fra din virksomhed. Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, er du altid selvstændig hvis der er under 20 ansatte. Også selvom du har en ansættelse som almindelig lønmodtager. Reglerne for selvstændige er stramme. Du skal kunne dokumentere, at du driver selvstændig virksomhed. Du skal lukke din virksomhed helt for at få dagpenge. Du får 3 ugers karensperiode, med mindre din virksomhed er gået konkurs, så er det kun 1 uge. 2. Medlemskab En selvstændig kan blive medlem af a-kassen på samme måde som en lønmodtager. Betingelserne er, at du er mellem 18 og 63 år, du bor og opholder dig i Danmark og du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse. Driver du virksomheden gennem et selskab, anses du også for at være selvstændig. Det er en betingelse, at du selv arbejder i virksomheden. Er du medlem af en anden a-kasse, kan du overflyttes. Når vi modtager din indmeldelse sørger vi for, at du automatisk bliver overflyttet. Den anciennitet og dagpengeret, du allerede har optjent, bevares. Er du i forvejen medlem af Frie Funktionærers a-kasse, behøver du ikke gøre andet end at meddele os, at du har påbegyndt selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, så vi får mulighed for at vejlede dig om dine rettigheder som selvstændig erhvervsdrivende. Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, vil du næsten altid blive anset for at drive selvstændig virksomhed. Du vil i så fald blive indmeldt med samme rettigheder og status som din ægtefælle. Dette gælder, selv om du har indgået en lønaftale med din ægtefælle/samlever. Registrerede partnere sidestilles med ægtefæller. Er du ansat i din samlevers virksomhed, anses du for lønmodtager, og vil blive indmeldt efter reglerne for lønmodtagere. 3. Hvornår er man selvstændig? Arbejdsløshedsforsikringsloven har sine helt egne regler for, hvornår du er selvstændig. Fx har a- kassereglerne og SKAT ikke altid samme definition af, hvornår et arbejde er selvstændig virksomhed, og hvornår det er lønarbejde. Selv om du er lønmodtager i forhold til skattelovgivningen - fx som medarbejdende ægtefælle eller direktør i dit eget selskab - er du det ikke altid efter reglerne i arbejdsløshedsforsikringsloven. Efter skattereglerne kan man godt have sit eget ApS, og ansætte sig selv som lønmodtager. Det kan man ikke efter a-kassereglerne. Så det kan godt være, du skattemæssigt er lønmodtager, men i forhold til a-kassen er du selvstændig Definition på selvstændig Når a-kassen tager stilling til, om du arbejder som lønmodtager eller selvstændig, lægger vi vægt på en række konkrete forhold.

4 Selvstændig og a-kasse Side 3 Du vil altid blive betragtet som selvstændig, hvis du kan svare ja til bare ét af følgende forhold: Du har ansat arbejdskraft Du har foretaget varelagernedskrivninger Du har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle Du har foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter de gældende regler for selvstændigt erhvervsdrivende (den udvidede selvangivelse) Du er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Du vil også blive betragtet som selvstændig, hvis du opfylder to af følgende kriterier: a. Du er momsregistreret, eller ydelsen faktureres med tillæg af moms b. Du angiver over- eller underskud af selvstændig virksomhed til SKAT c. På selvangivelsen har du bedt om, at indkomsten beskattet efter virksomhedsskatteloven d. Du er deltager i et interessentskab (I/S dvs. økonomisk driftsfællesskab med én eller flere andre). Selvom du ikke opfylder nogen af punkterne, kan a-kassen godt vurdere, at du har været selvstændig. Det gør vi typisk, hvis du arbejder i eget navn, for egen regning og risiko. Er du fx momsregistreret og arbejder hjemme på egne driftsmider, fx din egen PC, og har du aftalt en fast pris for et stykke arbejde, du udfører for en kunde, vil du typisk vurderes som selvstændig, selvom du kun opfylder en af betingelserne under punkt a-d. Det skyldes, at du arbejder for din egen regning og risiko, når du bruger egne driftsmidler og får en fast pris uanset, hvor lidt eller megen tid, du bruger på opgaven. Er du derimod momsregistreret og arbejder for en virksomhed, og du arbejder i deres virksomhed og i deres navn, kan du godt blive anset for at være lønmodtager, selvom du fakturerer virksomheden din løn. Det kræver, at du ikke benytter nogen skatteregler for selvstændig, og at du indberetter din indtægt som B-indkomst til SKAT Du er som udgangspunkt ikke selvstændig, hvis Følgende forhold taler for, at du har lønmodtagerstatus: Du er undergivet en arbejdsgivers tilsyn og har instrukser for arbejdets udførelse Du har pligt til at udføre arbejdet personligt Din arbejdsgiver indbetaler bidrag til ATP Du er omfattet af ferieloven Du er omfattet af funktionærloven Du er omfattet af arbejdsskadeloven Du vil kunne få dækning fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis arbejdsgiveren går konkurs Du ejer en del af et selskab (I/S, A/S, ApS, IVS, K/S og a.m.b.a.) Hvis du ejer en del af et selskab, og dermed har bestemmende indflydelse på selskabet samtidig med, at du driver din virksomhed gennem selskabet, vil du blive anset for at være selvstændig. Det kommer dog an på, hvor mange procent af selskabet du ejer, samt hvem der ejer resten af selskabet. Interessentskab (I/S): Et interessentskab er ikke et selskab, men et personligt drevet firma. Derfor er du normalt altid selvstændig, hvis du er medejer af et interessentskab. A/S, ApS, IVS, K/S, a.m.b.a.: Du er selvstændig, hvis du arbejder i et A/S, ApS, IVS, K/S, eller a.m.b.a., hvor du har afgørende indflydelse.

5 Selvstændig og a-kasse Side 4 Det er ikke altid en betingelse, at du er ejer eller medejer af virksomheden. I nogle tilfælde vil du blive betragtet som selvstændig, selv om det er din ægtefælle, der sammen med nærmeste familie, ejer virksomheden, hvor du arbejder. Nærmeste familie er: Dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende. Du bliver altid betragtet som selvstændig, hvis du arbejder i en virksomhed, hvor du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af: Mindst 50 pct. af selskabskapitalen eller selskabskapitalens stemmeværdi En bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne (selv om denne er mindre end 50 pct.) Mindst 10 pct. af selskabskapitalen (eller af stemmeværdien), og du og/eller din ægtefælle også er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion Hvis selskabskapitalen er ligeligt fordelt mellem højst 10 kapitalindehavere, og der foreligger et personligt, driftsmæssigt samvirke mellem disse Hvis selskabskapitalen er ligeligt fordelt mellem mere end 10 kapitalindehavere, og selskabet udgør en sammenslutning af erhvervsdrivende Medarbejdende ægtefælle Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, vil du som udgangspunkt altid blive anset for at være selvstændig erhvervsdrivende. Dette gælder i nogle tilfælde også, selvom du ikke er medejer. Arbejder du i din ægtefællens virksomhed uden at være medejer, er du selvstændig erhvervsdrivende, hvis bare én af følgende betingelser er opfyldt: Der er under 20 fuldtidsansatte i virksomheden (ejeren af virksomheden, medejere og disses ægtefæller bliver ikke talt med). Du er ansat i en overordnet stilling. Du er ansat på løn- og arbejdsvilkår, der afviger fra de vilkår, der gælder for dette eller tilsvarende arbejde. Det er uden betydning, om din ægtefælle helt eller delvist ejer virksomheden som et ApS, IVS eller A/S, eller om virksomheden er din ægtefælles særeje. Registrerede partnere sidestilles med ægtefæller Freelancearbejde Der anvendes forskellige betegnelser for arbejdet som freelancer. Fx atypisk arbejde, selvstændigt arbejdende, ad hoc ansat og fri agent. Betegnelserne dækker stort set det samme. Når man arbejder som freelancer, eller modtager fx honorar for løsning af opgaver opfatter man sig måske hverken som lønmodtager eller selvstændig; man befinder sig i en gråzone, når man ikke er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder noget for din ret til dagpenge eller efterløn, om du er det ene eller andet. Derfor anbefaler vi, at du kontakter a-kassen, hvis du arbejder freelance. Du er altid selvstændig, hvis du har freelance-/honorararbejde for egen regning og risiko, altså hvis du ikke er sikret et honorar for arbejdet, og ikke kan være sikker på at få din betaling. Det spiller også ind, om du selv skal være med til at finansiere et projekt ved at søge om midler fra fonde m.v. Hvis du har aftalt betaling, eller i øvrigt er sikret et vederlag for arbejdet fra hvervgiveren, er det alligevel selvstændig virksomhed, hvis du fx er momsregistreret skattemæssigt angiver over- eller underskud af selvstændig virksomhed

6 Selvstændig og a-kasse Side 5 deltager i interessentskab annoncerer med dine ydelser på din hjemmeside, i flyers, tidsskrifter mv. eller udelukkende lever af freelance-opgaver for mange forskellige hvervgivere. Omvendt kan freelancearbejde godt være lønarbejde, hvis du og arbejdsgiveren på forhånd har aftalt et bestemt honorar for arbejdet. Der er dermed situationer, hvor den eneste forskel fra et almindeligt ansættelsesforhold er, at lønnen udbetales på en anden måde. Når a-kassen skal vurdere dine rettigheder i arbejdsløshedsforsikringsloven, skal vi vurdere, om arbejdet kan betragtes som lønarbejde eller selvstændig virksomhed. For at vi kan afgøre dette, har vi brug for en række oplysninger, om du i dit freelancearbejde har en momsregistrering er omfattet af et opsigelsesvarsel, betaler arbejdsmarkedsbidrag selv afholder udgifterne forbundet med opgaverne udfører opgaverne med eget udstyr, og selv har afskrivninger og vedligehold på det er forpligtet til at udføre opgaverne personligt, eller om du kan sætte en anden til det selv høster goodwill for dit arbejde - altså i hvilket navn arbejdet bliver udført selv bærer risikoen ved fejl og reklamationer selv kan tilrettelægge din arbejdsdag, og din arbejdstid er underlagt en andens kontrol. Afhængig af, hvordan du indretter de forskellige arbejdsforhold, kan det betyde, at du i relation til én freelanceopgave betragtes som selvstændig og i relation til en anden vil være lønmodtager. Vær opmærksom på, at selv om du er lønmodtager i henhold til skattelovgivningen, er du det ikke altid efter dagpengereglerne. Du kan læse mere om freelance og dagpenge i vores pjece Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl. 4. Betingelser for at få ret til dagpenge For ret til dagpenge kræves som hovedregel, at du opfylder følgende 5 betingelser: 1. Du har været medlem af en a-kasse uden afbrydelser i mindst 1 år, 2. du er endeligt ophørt med den selvstændige virksomhed, 3. du er til fuld rådighed for arbejdsmarkedet, 4. du har et beregningsgrundlag i en medlemsperiode, som giver ret til ydelse, og 5. du opfylder et beskæftigelseskrav i form af, at du har været i ustøttet fuldtidsarbejde i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år, fra den dag, hvor du anmoder om at få udbetalt dagpenge. Fuldtidsarbejde som selvstændig vil sige, at du skal kunne dokumentere, at du har arbejdet i virksomheden i væsentligt omfang. Du skal være tilmeldt Jobcentret som ledig (tilmelding kan ske elektronisk på Jobnet.dk). Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du ikke er tilmeldt Jobcentret. Du skal logge på Min side og TastSelv på og udfylde ledighedserklæring selvstændige (AR 256) eller ansøgning om efterløn for selvstændige (AR 256) til a-kassen Rådighed Ret til dagpenge under ledighed er betinget af, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Der stilles samme krav til rådighed for ledige selvstændige som for ledige lønmodtagere. Du kan læse mere i pjecen Det skal du vide som ledig.

7 Selvstændig og a-kasse Side Beskæftigelseskravet Du skal have timers arbejde inden for de sidste 3 år. Det svarer til 52 uger på fuld tid. Beskæftigelseskravet kan opfyldes ved at drive selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i sammenlagt mindst 52 uger inden for de seneste 3 år. Kun arbejde, du har udført i perioder med medlemskab af a-kasse, kan regnes med. Arbejde i den selvstændige virksomhed i væsentligt omfang betyder, at dit arbejde i virksomheden svarer til lønarbejde i mere end 30 timer om ugen. Alle funktioner anses for arbejde. Det kan fx være tale om ekspedition, indkøb, telefonpasning, deltagelse i produktion, rengøring, ledelse, administration, regnskab og bogføring. Væsentligt omfang : Selvstændige kan ikke som lønmodtagere dokumentere arbejdet ved en arbejdsgivers indberetning i SKATs indkomstregister. A-kassen skal derfor have dokumentation fra dig. Dokumentationen skal godtgøre, at du har drevet virksomheden i væsentligt omfang. Det vil sige, at du skal dokumentere, at dit personlige arbejde i virksomheden kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge. Det kræver reglerne. Du bliver derfor bedt om en række oplysninger om virksomheden, når du søger om dagpenge. Dine oplysninger, om det personlige arbejde i virksomheden, bliver bedømt ud fra det faktiske arbejde og sammenholdt med virksomhedens art og omfang. En virksomheds åbningstid er ikke altid udtryk for, at timerne kan indgå i bedømmelsen. I den samlede vurdering indgår også en bedømmelse af virksomhedens økonomiske aktivitet. Arbejde med offentlig støtte kan ikke medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet. 4. Karensuger Som selvstændig har du først ret til dagpenge 3 uger efter den endelige ophørsdato. Det gælder dog ikke, hvis ophøret skyldes, at virksomheden er erklæret konkurs, solgt på tvangsauktion eller omfattet af reglerne om betalingsstandsning. I de tilfælde kan du få dagpenge 1 uge efter ophøret. Du skal tilmelde dig Jobcentret som ledig, senest når karensperioden slutter. Ved overgang til efterløn er der ingen karensuger. 5. Ophør eller udtræden For at du kan få dagpenge, skal du være ledig. Når du er selvstændig betyder det, at driften af den selvstændige virksomhed skal være endeligt ophørt. Du kan ophøre din virksomhed på flere måder: Du lukker din virksomhed Du sælger din virksomhed Du bortforpagter din virksomhed gensidigt uopsigeligt i mindst fem år Du går konkurs eller i betalingsstandsning Du udtræder som medarbejdende ægtefælle, uden at du selv ejer noget Du udtræder som medejer. Endeligt ophør betyder, at du skal være afskåret fra at videreføre driften af virksomheden. Helt konkret skal du opfylde en af ophørsbetingelserne for ophør med drift af selvstændig virksomhed. A-kassen skal have dokumentation for, at virksomheden er endeligt ophørt. Hvilken dokumentation, der er brug for, afhænger af virksomhedens branche og grunden til ophøret. Lovgivningen på a-kasseområdet stiller skrappe krav til ophørsdokumentationen.

8 Selvstændig og a-kasse Side 7 Det er ikke tilstrækkeligt, at virksomheden er lukket ned i nedgangsperioder, hvis du har til hensigt at genoptage driften på et senere tidspunkt, fx på grund af lavt salg, sæsonudsving eller krisetider. Reglerne er udformet således for at hindre, at dagpenge kan fungere som skjult erhvervsstøtte. Derfor er det som udgangspunkt ikke muligt at videreføre en tidligere hovedbeskæftigelse som bibeskæftigelse i en ledighedsperiode Salg eller overdragelse Sælger du din virksomhed, er du at betragte som ledig fra den dag, hvor virksomheden ifølge retligt bindende aftaler er overdraget til køber. Det er en betingelse, at du ikke længere har hverken helt eller delvis retlig eller faktisk rådighed over virksomheden. Køberen må ikke være din ægtefælle, samlever eller umyndige børn, hvis du skal have dagpenge eller efterløn. A-kassen skal have dokumentation for salget eller overdragelsen i form af kopi af slutseddel købekontrakt skøde auktionsskøde udskrift af protokol fra fogedretten eller lignende momsafmelding hos SKAT. Hvis der er knyttet betingelser til salget eller overdragelsen, er virksomheden først ophørt fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt. Det skal vi også have dokumentation for. Forpligter du dig fx til at hjælpe den nye køber i gang med virksomheden, er det ikke sikkert, du vil kunne modtage dagpenge/efterløn, fordi du ikke vil kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Forpligter du dig til ikke at arbejde for et konkurrerende firma, kan det begrænse din mulighed for at finde nyt job. En sådan konkurrenceklausul kan, hvis den er meget omfattende, betyde, at du reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed ikke har ret dagpenge Selskaber Ophørsreglerne er som hovedregel de samme for virksomheder, der drives i selskabsform (ApS, IVS, A/S, K/S m.v.) Her skal du dokumentere, at selskabet er opløst, eller at samtlige aktier eller anparter er overdraget til andre end dig selv, din ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Ophøret vil som udgangspunkt først blive anerkendt fra den dag, hvor virksomheden er afmeldt Erhvervsstyrelsen Lukning af virksomhed Du er ledig fra den dag, hvor lukningen eller afviklingen er så fremskreden, at der reelt ikke længere er nogen virksomhed at drive. Det vil typisk være, når virksomhedens lokaler er afviklet maskiner og inventar er solgt personalet er sagt op varelageret er realiseret al reklamevirksomhed og annoncering er stoppet. De enkelte afviklingsskridt skal du kunne dokumentere over for a-kassen. Hvilken dokumentation, der er behov for, afhænger af virksomhedens type. Desværre er kravene til dokumentation ret omfattende. De mest almindelige ophørs- og dokumentationskrav drejer sig om: Lokaler: Hvis du ejer de lokaler, virksomheden blev drevet fra, skal lokalerne være solgt eller lejet ud på ophørstidspunktet. Det må ikke være din ægtefælle eller samlever, der overtager lokalerne. Har du lejet virksomhedens lokaler, skal lejekontrakten være ophørt, alternativt opsagt.

9 Selvstændig og a-kasse Side 8 Du skal kunne dokumentere afviklingen af lokalerne, fx ved kopi af slutseddel eller skøde, opsigelse af lejekontrakt eller lignende. Det er vigtigt, at både køber og sælger har underskrevet dokumenterne. Ved lejemål vil a-kassen normalt bede om en bekræftelse fra udlejer på opsigelsen. Hvis virksomheden blev drevet fra privatboligen, behøver du dog ikke sælge eller opsige lejemålet på boligen. I stedet må du på anden vis dokumentere, at lokalerne ikke længere bliver brugt til erhvervsformål. Dokumentationen kan være en skriftlig erklæring fra din revisor, advokat eller landbrugskonsulent. Driftsmidler og inventar: Driftsmidler og inventar skal som hovedregel være solgt, destrueret eller foræret væk til andre end din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Har du leaset driftsmidlerne, skal leasingkontrakten være sagt op, og varerne leveret tilbage til udlejer. Dog må du beholde maskiner, inventar og håndværk, der sædvanligvis findes i et privat hjem. Dokumentationen for, at driftsmidler og varelager er afhændet, kan være kopi af købekontrakt, opsigelse af leasingkontrakt, faktura, kreditnota, regning eller skriftlig bekræftelse fra køber. Varelager: Virksomhedens varelager skal være solgt, leveret tilbage til leverandør eller smidt ud. Dokumentationen kan bestå i kopi af købekontrakt, kreditnota, regning eller skriftlig bekræftelse fra køber. Dog må du beholde et restvarelager, som du naturligt kan bruge som privatperson. Hjemmeside og reklamer, forsikringer og abonnementer, samarbejdsaftaler, leasing- og lejeaftaler: Alle aftaler skal være ophørt, og a-kassen skal have tilsendt dokumentation for, at aftalerne er afviklet. Personale: Personalet skal være sagt op og fratrådt på ophørstidspunktet. Dog må der fortsat udbetales løn til ansatte, der er omfattet af et opsigelsesvarsel. Dokumentationen kan bestå i, at du skriftligt erklærer på ansøgningen om dagpenge/efterløn, at personalet er sagt op. Alternativt ved kopier af opsigelserne. CVR-nummer og andre offentlige registreringer: Status som selvstændig i relation til andre myndigheder og lignende skal være bragt til ophør Ikke-fysisk virksomhed (konsulentvirksomhed) Flere af a-kassens medlemmer har rådgivnings-, bogførings- konsulent- eller freelancevirksomhed. Der er ofte tale om virksomheder, hvor det ikke er nødvendigt med specielt indrettede lokaler, store eller kostbare maskiner eller andre særlige driftsmidler, men hvor virksomheden drives fra privatboligen i et rum, der er indrettet til kontor. Driftsmidler og inventar begrænser sig ofte til en PC. Der er ikke noget varelager, og typisk har virksomheden heller ingen ansatte. Der er på mange måder tale om en ikke-fysisk virksomhed. I sådanne tilfælde kan det være vanskeligt at dokumentere og fastslå ophørstidspunktet. Ved ophør af en ikke-fysisk virksomhed er reglerne dog helt de samme som for andre typer af virksomheder. Der kan ikke udbetales dagpenge/efterløn, før virksomheden er fuldstændigt lukket. Det væsentligste aktiv i virksomheden er ofte din personlige arbejdskraft, som du i sagens natur fortsat vil råde over, men selv om det primært er dine egne oplysninger, som må lægges til grund ved vurderingen af, om ophøret er endeligt, kan du ikke fritages for at opfylde de betingelser, der efter virksomheden art og omfang er mulige at fylde. Fx kan du dokumentere, at firmatelefoner og erhvervsforsikringer er sagt op. Desuden at kundekartoteker m.v. er slettet fra din PC. Selv om virksomheden har været drevet fra privatboligen, behøver du dog ikke afvikle denne, men dit kontor skal være afviklet, så det igen benyttes til almindelig beboelse. Derudover er det et krav, at du ikke længere foretager annoncering via hjemmesider eller andre medier, og at eventuel skiltning er nedtaget.

10 Selvstændig og a-kasse Side 9 Dokumentationen kan også bestå i ophørsannoncer eller breve til kunderne om, at virksomheden er lukket. Momsafmelding: A-kassen skal have dokumentation fra SKAT på, at virksomheden er momsafmeldt, inden der kan udbetales ydelser. Specielt kan en ikke-fysisk virksomhed tidligst anses for ophørt fra den dato, virksomheden er momsafmeldt Konkurs I visse tilfælde kan du være afskåret fra at videreføre virksomheden, inden den rent faktisk er overdraget eller lukket. Det er typisk ved konkurs, tvangsauktion, betalingsstandsning eller bortforpagtning. I tilfælde af konkurs bliver du anset for ophørt med at drive selvstændig virksomhed fra det tidspunkt, hvor Skifteretten afsiger konkursdekretet. Når dekretet er afsagt, kan du dog først blive anset for ophørt ugedagen efter, at Skifteretten har modtaget begæringen om konkurs. Det er et krav, at hverken du eller din ægtefælle/samlever generhverver virksomheden eller dens driftsmidler. A-kassen skal som dokumentation for konkurs have tilsendt kopi af konkursdekretet. Desuden skal din status som selvstændig i relation til andre myndigheder være bragt til ophør Betalingsstandsning Betalingsstandsning er ikke i sig selv en ophørsgrund. Formålet med en betalingsstandsning er netop at skaffe virksomheden luft, så virksomheden eventuelt kan føres videre. I praksis er en betalingsstandsning ofte forløberen for, at virksomheden bliver erklæret konkurs, bliver solgt eller lukker. Derfor kan du anses for ophørt med drift af egen virksomhed fra den dag, hvor Skifteretten har behandlet anmeldelsen om betalingsstandsning. Desuden skal du have beskikket en tilsynsførende, der skriftligt skal erklære: 1. at hensigten med betalingsstandsningen er at afvikle virksomheden 2. at virksomheden er helt ophørt, og at der fra en bestemt dato ikke længere er drift i virksomheden 3. at afviklingen af virksomheden udføres af den tilsynsførende uden bistand fra dig. A-kassen skal have dokumentation for, at de tre betingelser er opfyldt, fx ved kopi af udskrift fra retsbogen og erklæringer fra den tilsynsførende. Din status som selvstændig i relation til andre myndigheder skal være bragt til ophør Tvangsauktion Du er ophørt med drift af egen virksomhed, når virksomheden er solgt på tvangsauktion. Tvangsauktionen skal være endeligt afholdt af Skifteretten. Virksomheden må ikke være solgt til samlever/ægtefælle eller umyndige børn. Desuden skal din status som selvstændig i forhold til offentlige myndigheder og lignende være bragt til ophør. A-kassen skal have tilsendt dokumentation i form af udskrift fra fogedretten på, at virksomheden er solgt samt dokumentation fra SKAT på, at du ikke længere er momsregistreret Bortforpagtning Du vil i visse tilfælde kunne modtage dagpenge, hvis du har bortforpagtet eller lejet din virksomhed ud. I en sådan situation er du stadig den formelle ejer af virksomheden. Derfor bliver der stillet relativt strenge krav til forpagtningsaftalens indhold for, at den kan danne baggrund for et ophør med drift af selvstændig virksomhed.

11 Selvstændig og a-kasse Side 10 Det er en betingelse, at hele virksomheden er forpagtet bort eller udlejet. Der skal være indgået en skriftlig aftale om bortforpagtningen/udlejningen, og aftalen skal være meget klar og som udgangspunkt omfatte hele virksomheden. Aftalen skal være uopsigelig for begge parter i mindst 5 år. Aftalen skal være udformet således, at du som ejer er afskåret fra at benytte virksomheden erhvervsmæssigt. Forpagter/lejer må ikke være samlever/ægtefælle eller umyndige børn. Ophøret kan tidligst anerkendes fra den dag, kontrakten er underskrevet, og udlejer/forpagter har overtaget brugsretten til virksomheden. Du må ikke arbejde i virksomheden i bortforpagtnings- /udlejningsperioden; hverken lønnet eller ulønnet. Endelig skal din status som selvstændig erhvervsdrivende være bragt til ophør i forhold til offentlige myndigheder og lignende, fx Erhvervsstyrelsen og SKAT. A-kassen skal have tilsendt kopi af bortforpagtnings-/udlejningsaftalen. Aftalen skal være underskrevet af både ejer og forpagter/lejer. A-kassen skal også have dokumentation fra SKAT på, at du ikke længere er momsregistreret. Du skal underskrive en tro og love-erklæring på, at du ikke vil arbejde for forpagter/udlejer i perioden, hvor aftalen gælder; hverken lønnet eller ulønnet. Hvis forpagtningsaftalen bliver ophævet inden den aftalte udløbsdato, falder retten til dagpenge/efterløn bort. Der kan dog være tilfælde, hvor der kan dispenseres for denne regel. Det gælder fx, hvis kontrakten hæves, fordi forpagter eller lejer misligholder kontrakten. I et sådant tilfælde skal du straks kontakte a-kassen og høre om dine muligheder Udtræden af virksomhed, der videreføres af ægtefælle Hvis du vil udtræde som medarbejdende ægtefælle uden, at du selv ejer noget af virksomheden, skal du udfylde en særlig udtrædelseserklæring fra a-kassen. Selvom du eventuelt er ansat i din ægtefælles virksomhed på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, skal du og din ægtefælle underskrive erklæringen. Det skyldes, at du efter a-kassereglerne som udgangspunkt anses for at være selvstændig. På erklæringen bekræfter du og din ægtefælle, at du fra en given dato: er udtrådt af virksomheden, ikke længere udfører nogen form for arbejde i virksomheden, ikke længere er medlem af eventuel(le) bestyrelse(r) i virksomheden, ikke (længere) er skattemæssigt er registreret som medarbejdende ægtefælle. Bemærk: Det er vigtigt, at a-kassen får erklæringen så hurtigt som muligt, idet du tidligst kan anses for udtrådt af virksomheden den dag, a-kassen har modtaget erklæringen. Du er først udtrådt fra den dag, a-kassen modtager den underskrevne erklæring fra dig. Din første ledige dag er dagen efter. Herfra regnes de 3 karensuger (reglen om karensuger gælder ikke ved efterløn). Du skal være opmærksom på, at såfremt du indtræder i virksomheden igen, skal der gå minimum 2 år fra genindtrædelsestidspunktet, før du har mulighed for at udtræde ved en tro og loveerklæring igen. Separation og skilsmisse: Hvis det ikke er muligt at få en underskrift fra din ægtefælle til tro og love erklæringen, kan du udtræde af en ægtefællevirksomhed med ret til dagpenge eller efterløn, hvis du skal separeres eller skilles. Men følgende betingelser skal altid være opfyldt: a. Du eller din ægtefælle skal være flyttet fra den hidtidige fælles bopæl, og denne flytning skal være anmeldt til folkeregistret. Datoen for registreringen af den nye adresse er afgørende for, hvornår du kan anses for udtrådt. A-kassen skal have en bekræftelse fra Folkeregistreret om den nye adresse.

12 Selvstændig og a-kasse Side 11 b. Der skal være indgivet begæring eller stævning om separation eller skilsmisse. A-kassen skal have kopi af begæringen eller stævningen. Det er en forudsætning, at der senere er en bevilling eller dom om separationen eller skilsmissen. A-kassen skal ligeledes have kopi af bevillingen eller dommen. c. Du skal holde helt op med at arbejde i virksomheden samtidig med, at en af jer flytter. d. Hvis du skattemæssigt har haft status som medarbejdende ægtefælle, skal denne status bringes til ophør. Udtræden inden separation eller skilsmisse: Hvis du og din ægtefælle flytter fra hinanden, inden der er taget skridt til separation eller skilsmisse, er der også mulighed for at udtræde af virksomheden med ret til dagpenge. Men denne ret ophører efter 3 måneder. Hvis du stadig ønsker dagpenge efter de 3 måneder, skal der foreligge begæring eller stævning om separation eller skilsmisse Udtræden af virksomhed, der videreføres af medejer Hvis du driver virksomhed sammen med andre end din ægtefælle, er der enkelte muligheder for at udtræde af virksomheden, selv om du ikke sælger din del af virksomheden. Du skal holde helt op med at arbejde i virksomheden. Det er heller ikke muligt at bevare eller indtræde i en bestyrelsespost i den virksomhed, du er udtrådt af. For at du kan betragtes som udtrådt af virksomheden, skal du derfor opfylde én af følgende betingelser: Du er påbegyndt lønarbejde over 30 timer i gennemsnit pr. uge og arbejdet er ikke tidsbegrænset. Du opfylder et arbejdskrav på minimum løntimer indenfor de seneste 15 måneder, eller 962 løntimer indenfor de seneste 8 måneder samtidig med, at der er sket en væsentlig driftsomlægning i virksomheden i forbindelse med udtræden. Du opfylder et arbejdskrav som lønmodtager på minimum løntimer indenfor de seneste 15 måneder forud for ledigheden og har ikke haft arbejde eller indtægter ved virksomheden indenfor de seneste 5 år. Bortfald af dine arbejdsfunktioner mere end midlertidigt. Manglende arbejde til dig i virksomheden ikke er nok. Det er selve arbejdsfunktionen, der skal bortfalde Dine personlige arbejdsopgaver overtages mere end midlertidigt af en anden arbejdskraft i virksomheden Formueadministration Hovedreglen om endeligt ophør kan dog fraviges i et enkelt tilfælde, nemlig hvis selskabets formål er ændret til alene at varetage formueadministration. A-kassen skal i et sådant tilfælde have en udskrift fra Erhvervsstyrelsen, der bekræfter, at virksomhedens formålsparagraf er ændret. En ændring af formålsparagraffen kan som hovedregel først ske efter afholdt generalforsamling. Det er yderligere en betingelse, at der ikke er knyttet arbejde eller erhvervsaktivitet til virksomheden. Arbejder du så meget som én time i virksomheden om året, vil du ikke blive anset for at være ophørt som selvstændig erhvervsdrivende Midlertidig afskåret fra drift af selvstændig virksomhed Som hovedregel skal du være ophørt mere end midlertidigt med drift af egen virksomhed for at kunne få dagpenge eller efterløn. Der gælder dog særlige regler om ret til dagpenge, når mulighederne for erhvervsudøvelse i en kortere periode er afbrudt. Det gælder, når virksomheden har været udsat for en ekstraordinær begivenhed, du ikke har haft indflydelse på eller har kunnet afværge, og din væsentligste indtægtskilde er faldet bort. Der må ikke være tale om en påregnelig eller tilbagevendende begivenhed. Et eksempel på en ekstraordinær begivenhed kan være brand, hvor du er afskåret fra at opretholde driften indtil virk-

13 Selvstændig og a-kasse Side 12 somheden kan køre igen eller en isvinter med vedvarende kuldegrader, som forhindrer sejlads for fx fiskere. Det er en forudsætning, at du ikke får dækning for tabt indtjening fra anden side. 6. Udlejning Hvis du eller din ægtefælle ejer lokaler, som benyttes i din virksomhed, skal lokalerne som absolut hovedregel være solgt eller udlejet, for at du kan anses for endeligt ophørt med virksomheden og få dagpenge eller efterløn. Hvis du har lejet ud til dig selv: Hvis du har haft et eller flere selskaber, kan det være, at virksomhedens lokaler har været "lejet ud til dig selv", mens du drev virksomheden. Du har lejet ud til dig selv, hvis: du personligt ejer lokalerne og har lejet dem ud til dit eget selskab, eller dit eget selskab ejer lokalerne og har lejet dem ud til dig personligt, eller et af dine selskaber ejer lokalerne og har lejet dem ud til et andet af dine selskaber. Det gør ingen forskel, om det er dig eller din ægtefælle, der har været ejer af lokaler og/eller selskaber. Det gør heller ikke nogen forskel, at der er medejere af lokalerne og/eller selskaberne. Har virksomhedens lokaler været lejet ud til dig selv, anses du for at have drevet virksomhed med udlejning som en del af din hovedbeskæftigelse. Udlejningsvirksomhed kan man som udgangspunkt kun ophøre med ved at sælge det, man har udlejet. Hvis du derfor udlejer dine tidligere virksomhedslokaler til andre, fx køber af virksomheden, bliver du ikke anset for ophørt som selvstændig. Du skal som hovedregel sælge dine lokaler for at kunne få dagpenge eller efterløn. Der findes få andre muligheder for, at du i helt specielle situationer kan anses for ophørt uden at sælge dine lokaler. Du bør kontakte a-kassen for at høre nærmere om disse muligheder, hvis du snart skal ophøre og ikke sælger de lokaler, du har haft lejet ud til dig selv. Hvis du ikke har lejet ud til dig selv: Har virksomhedens lokaler ikke på noget tidspunkt været lejet ud til dig selv, har du lidt bedre muligheder. Det vil fx være tilfældet, hvis du ikke har haft nogen selskaber og derfor har ejet både virksomheden og lokalerne personligt. Du kan så anses for ophørt med din virksomhed, hvis du lejer virksomhedens lokaler ud til andre i forbindelse med ophøret. Du skal sørge for, at du eller din ægtefælle overhovedet ikke har nogen form for arbejde med udlejningen. Der skal være en aftale med en administrator, der skal stå for enhver form for administration og tilsyn med de udlejede lokaler. Du må fx ikke selv tilkalde håndværkere. Der skal også være aftaler om, at andre tager sig af såvel den udvendige som indvendige vedligeholdelse og diverse viceværtopgaver. Det vil typisk være lejer, der er sådanne aftaler med. Øvrig udlejning: Udlejning af dele af din egen bopæl og udlejning af ejendomme, hvor du ikke selv har arbejde i forbindelse med udlejningen bliver dog ikke betragtet som selvstændig virksomhed. Udlejer du et eller to værelser i den ejendom, hvor du selv har bopæl, anses det normalt for at være formueforvaltning uden betydning for retten til dagpenge og efterløn. Det samme er tilfældet, hvis du udlejer den ene lejlighed i et tofamiliehus, hvor du selv bor. Er der tale om udlejning af et fritidshus, du også selv benytter privat, kan udlejning i enkelte uger også godkendes, uden at du anses for at være selvstændig erhvervsdrivende. Har du en eller flere udlejningsejendomme, herunder helårsudlejning af et eller flere sommerhuse, er der tale om formueforvaltning uden betydning for retten til dagpenge og efterløn, hvis du slet ikke har noget personligt arbejde med udlejningen. Det vil sige, at du skal have indgået klare aftaler om, at al administration og vedligeholdelse af ejendommene er lagt over til fx din revisor eller en ejendomsadministrator.

14 Selvstændig og a-kasse Side 13 Har du derimod personligt arbejde forbundet med udlejning af ejendomme, fx med lejeaftaler, småreparationer, snerydning, viceværtfunktion eller rengøring efter lejere, vil du blive anset for at drive selvstændig virksomhed. Ved afklaring af hvilken betydning din udlejning har for din ret til dagpenge eller efterløn, vil du skulle afgive oplysninger på en særlig erklæring, som vi sender til dig. 7. Enkeltstående opgave som selvstændig Du har mulighed for at påtage dig en enkeltstående arbejdsopgave som selvstændig uden begrænsning af dagpengeretten. Det kræver, at opgaven er klart afgrænset både hvad angår arbejdstimer og periode. Perioden må som hovedregel højst være på 6 måneder. Opgaven må heller ikke udføres regelmæssigt eller have karakter af opstart af en egentlig virksomhed. Er du ledig fra lønarbejde, vil du kunne sige Ja til en enkeltstående opgave efter regning. Det anses ikke for at være selvstændig bibeskæftigelse. Ved ophør bliver du ikke omfattet at reglen om 3 ugers karensperiode. Efter reglerne er der snævre grænser for, hvad der kan gives tilladelse til. Kontakt derfor a-kassen før du siger Ja til at lave en enkeltstående opgave. 8. Hvor meget kan du få i dagpenge? Din dagpengesats beregnes typisk på grundlag af virksomhedens skattepligtige overskud i de to bedste af de seneste fem hele regnskabsår. Overskuddet beregnes efter skattemæssige afskrivninger, men før fradrag af renteudgifter. Du får 90 pct. af det gennemsnitlige overskud. Du kan dog aldrig få mere end maksimumsatsen, der er på 815 kr. / kr. om ugen (2014-tal). Du har også mulighed for at få en mindstesats på 668 kr. pr. dag / kr. om ugen (2014-tal), hvis du opfylder en række betingelser Beregnet sats - op til kr. om året For at få beregnet en dagpengesats, skal du udfylde og blanket AR 255 Dagpengesats - selvstændige erhvervsdrivende til a-kassen. I nogle tilfælde skal blanketten også attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Blanketten kan printes fra Min side på Du har drevet virksomheden i mindst tre sammenhængende, hele regnskabsår: A- kassen beregner din sats af det skattepligtige overskud i din virksomhed i de to bedste af de fem seneste hele regnskabsår. Regnskabet skal være endeligt. Du kan ikke anvende et regnskab, som skattemyndighederne har takseret eller på anden måde skønsmæssigt ansat. Hvis der kun er ét år med et endeligt regnskab, skal din sats beregnes på baggrund af overskuddet i dette år. Det er kun regnskabsår, som er afsluttet, mens du har været medlem af en a-kasse, der kan bruges til beregningen. Beregningsmåden giver mulighed for en sats på op til 90 pct. af virksomhedens skattemæssige overskud før renter, men efter afskrivninger. Dog højst den maksimale dagpengesats, som er 815 kr. (i 2014). For at få den maksimale dagpengesats skal du have haft et overskud på cirka kr. (2014- beløb) pr. regnskabsår, hvis virksomheden var en enkeltmandsvirksomhed. Har din ægtefælle deltaget i virksomheden som sin hovedbeskæftigelse i de valgte regnskabsår, skal I dele overskuddet ved beregning af satsen. Dvs. at det gennemsnitlige, årlige overskud skal være det dobbelte, cirka kr., før du vil få den maksimale dagpengesats.

15 Selvstændig og a-kasse Side 14 Har din ægtefælle deltaget i virksomheden som sin bibeskæftigelse, skal der inden satsberegningen ske fradrag for ægtefællens indkomst i virksomheden. Har du drevet din virksomhed som A/S, ApS eller IVS, sker beregningen ved at lægge selskabets overskud/underskud sammen med din løn, bestyrelseshonorar og eventuelle andre lønandele. Hvis du/din ægtefælle/samlever kun ejer en andel af selskabet, er det alene denne andel, der indgår i beregningen. Sats på baggrund af årsopgørelser (enkeltmandsvirksomhed / I/S): Har du drevet en enkeltmandsvirksomhed uden din ægtefælles deltagelse, har du mulighed for at få beregnet en sats på baggrund af dine årsopgørelser. Vi beregner din sats på baggrund af de to bedste af de fem seneste hele, afsluttede regnskabsår. Her behøver du ikke en revisor, idet dokumentationen er dine endelige årsopgørelser fra SKAT. Virksomheden er drevet i mindre end tre sammenhængende hele regnskabsår: Hvis du ikke kan få beregnet en sats ud fra den aktuelle virksomhed, kan a-kassen gå tilbage i tiden for at finde et beregningsgrundlag. Hvis du fik udbetalt dagpenge, inden du startede selvstændig virksomhed, vil du få udbetalt dagpenge med den sats, du sidst fik udbetalt. Har du haft lønarbejde frem til det tidspunkt, du blev selvstændig, har du mulighed for at bruge lønindkomsten til beregningen, hvis det ligger inden for fem år fra beregningstidspunktet. Én af betingelserne er, at du har været medlem af en a- kasse i beregningsperioden. Vi skal bruge de sidste tre måneders lønindkomst, som vi henter i SKATs indkomstregister. A-kassen kan også anvende en tidligere periode med selvstændig virksomhed, selv om perioden ligger mere end fem år tilbage. Virksomheden skal dog stadig have været drevet i mindst tre sammenhængende hele regnskabsår. Kan a-kassen ikke finde noget tidligere beregningsgrundlag, kan vi bruge overskuddet fra den periode med selvstændig virksomhed, du nu ophører med. Perioden skal være på mindst 26 uger. Vær opmærksom på, at har du ved ledighed kun været medlem af a-kasse i 1 år, udregnes din dagpengesats på basis af overskuddet i din virksomhed. Har du ikke haft overskud i den periode, hvor du har været medlem af en a-kasse, får du i konsekvens af reglerne heller ingen dagpenge, selvom du har været medlem 1 år Mindstesats (82 pct.) kr. om året Hvis overskud før renter, men efter afskrivninger og fradrag for arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) i de to bedste hele regnskabsår sammenlagt er cirka kr. (i 2014) eller mindre, og du har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i de sidste tre år, før du blev ledig, har du under visse betingelser mulighed for at få en mindstesats, hvis din beregnede sats er mindre end mindstesatsen. Mindstesatsen er en fast sats på 668 kr. (i 2014), som er 82 pct. af maksimal dagpengesats. Du skal have arbejdet i din virksomhed i væsentligt omfang gennem de tre seneste, hele regnskabsår. Ved væsentligt omfang forstås, at du har drevet virksomheden i mere end 30 timer om ugen. Det skal kunne dokumenteres, og der vil blandt andet blive lagt vægt på omsætningen i virksomheden. Det vil sige, at det ikke altid har betydning, om der har været underskud.

16 Selvstændig og a-kasse Side 15 Du kan dog også opfylde betingelserne for mindstesatsen, hvis du har drevet den selvstændige virksomhed i de seneste tre år, selv om du ikke kan fremvise tre hele regnskabsår. Du skal i hele tre-års perioden have været medlem af en a-kasse. Du må højst have haft 26 ugers fravær på grund af sygdom, barsel og uddannelse/kursus. Andet fravær afskærer dig helt fra at kunne få mindstesatsen Senere omberegning af satsen Omberegning af din sats kan ske i to tilfælde: 1. Har du valgt mindstesatsen, kan du indtil seks måneder efter beregningstidspunktet få beregnet en sats på grundlag af virksomhedens overskud, hvis det viser sig at være en fordel for dig. Det kan være tilfældet, hvis du finder ud af, at overskuddet i de to bedste år inden for de seneste fem hele, afsluttede regnskabsår vil give dig maksimal dagpengesats eller en sats, der er større end mindstesatsen. Hvis overskuddet er mellem cirka kr. og kr. (i 2014), kan det være en fordel at få omberegnet din sats. 2. Har du valgt en beregnet sats, hvor du ikke har medtaget det sidste hele regnskabsår, fordi det ikke var færdigt, kan det være en fordel for dig at få en omberegning. Det kan være tilfældet, hvis resultatet fra dette regnskabsår vil kunne give dig en højere sats. Omberegningen af satsen kan ske i indtil seks måneder efter beregningstidspunktet. I begge tilfælde forudsætter det dog, at a-kassen har modtaget blanket AR 255 inden seks måneder fra beregningstidspunktet. Vær opmærksom på, at du ikke senere kan få mindstesatsen, hvis du først har fået udbetalinger med en beregnet sats Satsen i efterlønsbeviset Hvis du opfylder betingelserne, kan du altid få et efterlønsbevis med mindstesatsen. Ved valg af mindstesatsen undgår du udgifter til attestation fra revisor. Du har dog stadig mulighed for at vælge en beregning på baggrund af dine årsopgørelser; dvs. uden at du får revisorudgifter (se under punkt 8.1.). Fravalg af en beregnet sats i dit efterlønsbevis forudsætter, at du, inden beviset udstedes, skriftligt tilkendegiver, at du giver afkald på at få en beregnet sats, og at du kender konsekvenserne af valget. Konsekvenserne er, at du måske ikke kan få efterløn med mindstesatsen. Det kan også betyde, at den sats, du skal have beregnet, bliver lavere, end den var blevet på bevistidspunktet. Reglerne er relativt komplicerede, og du eller din revisor er naturligvis velkomne til at ringe til a- kassen og få en samtale om beregningen. 9. Bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed Der gælder særlige regler, hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Det kan du læse mere om i pjecen Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. 10. Efterløn Hvis du har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, har du mulighed for at fortsætte driften af din virksomhed på nedsat tid i perioden med efterløn. Det kan du læse mere om i pjecen Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn.

17 Selvstændig og a-kasse Side Andre relevante pjecer I a-kassen kan du få nærmere oplysninger om dagpenge og efterløn efter du har drevet selvstændig virksomhed. Hvis der er noget, du er i tvivl om, bør du ikke tøve med at kontakte a- kassen. Du kan læse mere i de generelle regler i følgende pjecer: Det skal du vide som ledig Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelancere Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Du finder pjecer på a-kassens faneblad på

18 Frie Funktionærers a-kasse Frie Funktionærer Hovedkontor og a-kasse Paghs Gård Overstræde 2B Postboks Odense C Tlf.: Fax: Her møder du os: På f-f.dk/kontakt finder du de byer, du kan møde os i. 07/14

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Medlemskab...2 3. Hvornår er man selvstændig?...2 3.1. Definition på selvstændig...2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke selvstændig,

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden i tre sammenhængende,

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse A-kassen LH 6 udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse... 3 3. Offentlige

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed

Om ophør med selvstændig virksomhed Om ophør med selvstændig virksomhed A-kassen LH 7. udgave oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed... 3 3. Hvornår er du ophørt?... 3 4. Hvad er et ophørsbevis?...

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed A-kassen LH 11. udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.3 Ægtefæller,

Læs mere

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Ledernes arbejdsløshedskasse 4 udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden

Læs mere

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Side 1 af 6 Du er velkommen i El-fagets A-kasse også som selvstændig Du kan sagtens være medlem af El-fagets A-kasse, når du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt, skal a-kassen forholde sig til, om medlemmet

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt og skal indplaceres, skal a-kassen

Læs mere

VÆRD. Når du ophører med din virksomhed. at vide. Nye regler 1. oktober 2018

VÆRD. Når du ophører med din virksomhed. at vide. Nye regler 1. oktober 2018 VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Nye regler 1. oktober 2018 Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I medfør af 57 a, stk. 8, 57 b, stk. 4, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, og 63, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen.

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Ofte stillede spørgsmål til a-kassen Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. KE580 - Ofte stillede spørgsmål om a-kasse.indd 1 12/5/2013 11:05:13 AM OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM AT VÆRE

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 1606 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/13336 Senere

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål om a-kasse for dig som selvstændig. erhverv Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde i egen

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk.

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. 24. august 2015 Information / Vejledning Du kan læse MA s vedtægt her. Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. Oversigt over a-kasserne Du kan se en

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold 1. Forord... 3 2. Hvornår er der tale om selvstændig virksomhed?... 3 2.1 Personligt eller i

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet BEK nr 1182 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge September 2018 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Nye dagpengeregler for

Nye dagpengeregler for Nye dagpengeregler for Selvstændige Freelancere Honorarlønnede Kombinerede indkomster Den 1. oktober 2018 får nye dagpengeregler betydning for dig, der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet eller kombinerer

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Oktober 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis nu med en lang række

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 I. Baggrund Inden man afgør om et medlem skal ophøre

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn A-kassen LH 6 udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 3 3. Selvstændig virksomhed i 400 timer

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge SKR nr 9432 af 14/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/02397

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis nu med en lang række

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037207 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge Ansøgning om feriedagpenge Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at a-kassen har pligt til at vejlede dig. Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Oktober 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at opstarte eller fortsætte en selvstændig virksomhed

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 80,17

Læs mere

ASE ANALYSE September 2012

ASE ANALYSE September 2012 Dagpengereglerne fungerer i dag i vidt omfang som en spand koldt vand på de ildsjæle, der vil være iværksættere. Dermed er reglerne og ikke mindst de offentlige myndighederes fortolkning af dem i voldsom

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information

Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information Vejledning: Ansøgning om medlemskab Kontrol og anden information A-kassen er pålagt at kontrollere de oplysninger, som du afgiver. Det kan f.eks. ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

KEN nr af 06/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj Senere ændringer til afgørelsen Ingen

KEN nr af 06/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj Senere ændringer til afgørelsen Ingen KEN nr 10079 af 06/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100087-08 Senere ændringer

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I bekendtgørelse nr. x af x om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet er der fastsat regler om definitionen af selvstændig virksomhed, sondringen

Læs mere

Ansøgning om drift af selvstændig virksomhed 400 timer om året i efterlønsperioden

Ansøgning om drift af selvstændig virksomhed 400 timer om året i efterlønsperioden Ansøgning om drift af selvstændig virksomhed 400 timer om året i efterlønsperioden 1. Generelle oplysninger Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Tlf.nr. Jeg søger om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere