EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 92 C5-0082/2002 (2002) 0047(COD))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (KOM(2002) 92 C5-0082/2002 (2002) 0047(COD))"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 11. april 2003 PE /21-74 ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til betænkning (PE ) Arlene McCarthy Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed Forslag til direktiv (KOM(2002) 92 C5-0082/2002 (2002) 0047(COD)) Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag af Toine Manders og Bert Doorn Ændringsforslag 21 Titel Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning Or. nl Direktivet bør være en forordning, da et direktiv ikke er det rette retsinstrument til at realisere ikke-gennemførte målsætninger. De tilsigtede målsætninger kan iværksættes mere effektiv via en forordning. Direktiver gennemføres normalt for sent og/eller ikke korrekt i den nationale lovgivning og skaber femten forskellige retssystemer. Forordninger er umiddelbart gældende og skal ikke gennemføres. Navnlig dette spørgsmål (softwarepatenter) kræver ingen som helst ændring af national lovgivning og egner sig derfor fremragende til at blive reguleret af en forordning. AM\ doc PE /21-74

2 Ændringsforslag af Toine Manders Ændringsforslag 22 Betragtning 1 (1) Gennemførelsen af det indre marked indebærer, at hindringerne for den frie bevægelighed og konkurrencefordrejningerne fjernes, og at der samtidig skabes et gunstigt klima for innovation og investeringer. I den forbindelse er beskyttelsen af opfindelser ved hjælp af patenter en væsentlig betingelse for et vellykket indre marked. Det er vigtigt med en effektiv og harmoniseret beskyttelse af computer-implementerede opfindelser i alle medlemsstater for at opretholde og fremme investeringerne på dette område. (1) Gennemførelsen af det indre marked indebærer, at hindringerne for den frie bevægelighed og konkurrencefordrejningerne fjernes, og at der samtidig skabes et gunstigt klima for innovation og investeringer. I den forbindelse er beskyttelsen af opfindelser ved hjælp af patenter en væsentlig betingelse for et vellykket indre marked. Det er vigtigt med en effektiv, gennemskuelig og harmoniseret beskyttelse af computerimplementerede opfindelser i alle medlemsstater for at opretholde og fremme investeringerne på dette område. Or. nl Investeringer beror ikke kun på en effektiv og harmoniseret beskyttelse, men også på gennemskuelighed. Ændringsforslag af Evelyne Gebhardt Ændringsforslag 23 Betragtning 7 (7) I henhold til konventionen om meddelelse af europæiske patenter, der blev undertegnet i München den 5. oktober 1973, og medlemsstaternes patentlove er edbprogrammer såvel som opdagelser, videnskabelige teorier, matematiske metoder, æstetiske frembringelser, planer, regler og metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed (forretningskoncepter) (7) I henhold til konventionen om meddelelse af europæiske patenter, der blev undertegnet i München den 5. oktober 1973, og medlemsstaternes patentlove er edbprogrammer såvel som opdagelser, videnskabelige teorier, matematiske metoder, æstetiske frembringelser, planer, regler og metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed (forretningskoncepter) PE / /36 AM\ doc

3 og fremlæggelse af information udtrykkeligt ikke betragtet som opfindelser og kan derfor ikke patenteres. Disse undtagelser gælder dog kun og er kun berettigede i det omfang, hvor en patentansøgning eller et patent vedrører disse genstande eller aktiviteter som sådan, fordi de som sådan ikke henhører under et teknologisk område. og fremlæggelse af information udtrykkeligt ikke betragtet som opfindelser og kan derfor ikke patenteres. Disse undtagelser gælder også, når de nævnte genstande implementeres i computerprogrammer, der udføres på computere, og som ikke yder noget teknisk bidrag. En ren specificering af tekniske hjælpemidler i patentkravene udgør ikke noget teknisk bidrag. Or. de Undtagelsen i Kommissionens forslag, som er baseret på artikel 52, stk. 2, i Den Europæiske Patentkonvention, bør præciseres. Computerimplementering af undtagne genstande eller inddragelse af tekniske hjælpemidler i patentkravene er ikke nok til at gøre genstandene patenterbare. Ændringsforslag af Luis Berenguer Fuster Ændringsforslag 24 Betragtning 7 a (ny) (7a) Formålet med dette direktiv er ikke at ændre Den Europæiske Patentkonvention, men at undgå, at der findes divergerende fortolkninger af konventionens tekst. Or. es Den Europæiske Patentkonvention er et internationalt instrument, der kun kan ændres ved hjælp af de mekanismer, der indgår i den. Ændringsforslag af Evelyne Gebhardt Ændringsforslag 25 Betragtning 7 a (ny) AM\ doc 3/36 PE /21-74

4 (7a) Et computerprogram, navnlig et computerprograms udtryksform i kildeeller objektkode eller i enhver anden form, udgør således ikke nogen patenterbar opfindelse. At fremstille, udbyde eller bringe et sådant computerprogram i omløb, eller indføre eller besidde det til de nævnte formål kan således ikke være nogen patentretlig krænkelse. Or. de Den rene repræsentation af en patentretligt beskyttet computer-implementeret opfindelse udgør ikke i sig selv en patentkrænkelse. Det giver den nødvendige retssikkerhed til at forebygge kriminalisering af fremstilling eller besiddelse af computerprogramrepræsentationer af patenterede opfindelser. Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick og Luis Berenguer Fuster Ændringsforslag 26 Betragtning 8 (8) Patentbeskyttelse giver innovatorer mulighed for at drage fordel af deres kreativitet. Patentrettigheder beskytter innovation i samfundets interesse som helhed; de må ikke anvendes konkurrencebegrænsende. (8) Patenter er midlertidige monopoler, som staten tildeler opfindere for at stimulere globale tekniske fremskridt. For at sikre, at systemet fungerer efter hensigten, skal betingelserne for at tildele patenter og de nærmere bestemmelser for at håndhæve dem være omhyggeligt udformet, navnlig for at sikre, at uundgåelige naturlige konsekvenser af patentsystemer som f.eks. restriktion af den skabende frihed, manglende retssikkerhed og konkurrencebegrænsende virkninger holdes inden for rimelige grænser. Patenter blev ikke skabt til fordel for patenthavere, men til fordel for samfundet som helhed. PE / /36 AM\ doc

5 Hvis denne generelle fordel ikke godtgøres på et givet område, er der ikke behov for patenter på dette område. I betragtning af, at patenter begrænser konkurrencen, bør bevisbyrden påhvile personer, der fremmer patenter inden for et nyt område. TRIPS kræver, at der bør stå patenter til rådighed for alle typer opfindelser, så lovgiveren må omhyggeligt fastsætte grænsen for, hvad der kan betragtes som en opfindelse, og vurdere alle de sociale og økonomiske konsekvenser. Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick, Luis Berenguer Fuster og Ilka Schröder Ændringsforslag 27 Betragtning 11 (11) Selv om computer-implementerede opfindelser betragtes som henhørende under et teknologisk område, bør de for at have opfindelseshøjde ligesom alle andre opfindelser yde et bidrag til det aktuelle tekniske niveau. udgår Den tekniske karakter af formodede "computer-implementerede opfindelser" skal bevises og må ikke tages for givet. Dette ændringsforslag er det samme som ITRE-ændringsforslag 14, 15 og 16. Ændringsforslag af Evelyne Gebhardt Ændringsforslag 28 Betragtning 11 a(ny) (11a) Computer-implementerede opfindelser er kun patenterbare, hvis de kan placeres under et teknologisk område og desuden har nyhedskarakter, opfindelseshøjde og kan anvendes industrielt. AM\ doc 5/36 PE /21-74

6 Or. de For at skabe retssikkerhed bør de patentretlige grundprincipper om nyhedskarakter, opfindelseshøjde og industriel anvendelighed (artikel 54, 56 og 57 i Den Europæiske Patentkonvention) indføjes i betragtningerne. Ændringsforslag af Toine Manders Ændringsforslag 29 Betragtning 12 (12) Hvis en opfindelse derfor ikke yder et bidrag til det aktuelle tekniske niveau, hvilket er tilfældet, hvis det specifikke bidrag ikke er af teknisk karakter, har opfindelsen ikke opfindelseshøjde og er derfor ikke patenterbar. udgår Or. nl Spørgsmålet om, hvad der er patenterbart, forbindes med spørgsmålet om opfindelseshøjde. Disse spørgsmål skal ses særskilt fra hinanden, som det også sker ved patenter generelt. Betragtning 11 er tilstrækkelig til præcisering. Ændringsforslag af Bert Doorn Ændringsforslag 30 Betragtning 12 (12) Hvis en opfindelse derfor ikke yder et bidrag til det aktuelle tekniske niveau, hvilket er tilfældet, hvis det specifikke bidrag ikke er af teknisk karakter, har opfindelsen ikke opfindelseshøjde og er derfor ikke patenterbar. udgår PE / /36 AM\ doc Or. nl

7 Betragtning 11 er tilstrækkelig. Ændringsforslag af Evelyne Gebhardt Ændringsforslag 31 Betragtning 12 (12) Hvis en opfindelse derfor ikke yder et bidrag til det aktuelle tekniske niveau, hvilket er tilfældet, hvis det specifikke bidrag ikke er af teknisk karakter, har opfindelsen ikke opfindelseshøjde og er derfor ikke patenterbar. (12) Derfor skal en patenterbar computerimplementeret opfindelse yde et bidrag til det aktuelle tekniske niveau. Det er kun tilfældet, når dette bidrag opfylder kravet om teknisk karakter, dvs. på en eller flere måder bidrager til læren om sammenhænge mellem årsag og virkning ved anvendelse af kontrollerbare naturkræfter. Omfanget af den beskyttelse, som de godkendte patentkrav giver, kan uanset yderligere ikke-tekniske bidrag og virkninger også kun omfatte disse tekniske bidrag. Patentkrav bør desuden kun godkendes, hvis den computerimplementerede opfindelse er blevet behørigt offentliggjort. Or. de Det tekniske bidrag, som en computer-implementeret opfindelse skal yde, og det dertilhørende begreb teknisk karakter er ikke præcist defineret i Kommissionens forslag. Det bør de imidlertid være for at sikre klare regler og retssikkerhed med hensyn til de computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed. Oplysningskravet for computer-implementerede opfindelser gør det muligt at gøre de tekniske fremskridt forståelige for samfundet som helhed. For så vidt angår computerprogrammer, der udgør en del af computer-implementerede opfindelser, bør kildekoden med kommentarer gøres tilgængelig. AM\ doc 7/36 PE /21-74

8 Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick, Luis Berenguer Fuster og Ilka Schröder Ændringsforslag 32 Betragtning 13 (13) En specificeret procedure eller sekvens af handlinger, som udføres ved hjælp af en maskine som f.eks. en computer, kan yde et bidrag til det aktuelle tekniske niveau og dermed udgøre en patenterbar opfindelse. Men en algoritme, der er defineret uafhængigt af et fysisk miljø, er grundlæggende af ikke-teknisk karakter og kan derfor ikke udgøre en patenterbar opfindelse. (13) En specificeret procedure eller sekvens af handlinger, som udføres ved hjælp af en maskine som f.eks. en computer, kan bidrage til vor viden om årssagssammenhængen i forbindelse med forhold, der involverer kontrolleret anvendelse af naturkræfter og dermed udgøre en patenterbar opfindelse. Men en algoritme eller et edb-program er grundlæggende af ikke-teknisk karakter og kan derfor ikke udgøre en patenterbar opfindelse, uanset om de symbolske enheder, programmet eller algoritmen er sammensat af, kan fortolkes som afhængige af et fysisk miljø eller ej. Den første sætning var uklar og kunne fortolkes som det forhold, at "sekvenser af handlinger", der ellers ikke er patenterbare, kan patentbeskyttes, for så vidt som de udføres af en computer. Tekniciteten af en formodet "computer-implementeret opfindelse" bør ikke ligge blot i den omstændighed, at der anvendes en computer, men i den omstændighed, at den iværksætter kontrolleret anvendelse af naturkræfter til at opnå en teknisk virkning, der er adskilt fra dem, der iværksættes i forbindelse med den informationsbehandling, edbprogrammet foretager. Direktivet omhandler computer-implementerede opfindelser, dvs. opfindelser, hvis virkeliggørelse involverer edb-programmer, men edb-programmerne selv er ikke opfindelser, eftersom de ikke henhører under den fysiske verden, og de er beskyttet af ophavsretten. Computerudstyr og software, der anvendes til at implementere opfindelsen, bør ikke være dækket af patentet. Dette ændringsforslag svarer til ITRE-ændringsforslag 17 og 18. PE / /36 AM\ doc

9 Ændringsforslag af Evelyne Gebhardt Ændringsforslag 33 Betragtning 13 a (ny) (13a) Computerimplementerede organisations- og regneregler (matematiske metoder, algoritmer, planer, regler og procedurer til åndelige og forretningsmæssige virksomheder såvel som programmer for computere osv.) tilhører i henhold til dette direktiv ikke det tekniske område og er dermed ikke patenterbar. En metode, som omfatter benyttelse af organisations- eller regneregler, kan kun være patenterbar under den yderligere forudsætning, at denne metode yder et tekniske bidrag til teknikkens stade. Or. de Artikel 52, stk. 2, litra a) og litra c) i Den Europæiske Patentkonvention udelukker bl.a. organisations- og regneregler såvel som computerprogrammer fra at være patenterbare. Da det derved handler om abstrakt lære om forhold inden for immaterielle konstruktioner (regneregler) eller mellem materielle fænomener, som ikke er bestemt via kontrollerede naturkræfter (organsiationsregler), bør begge derfor også udelukkes fra at være patenterbare, når de implementeres i form af computerprogrammer. Ændringsforslag af Luis Berenguer Fuster Ændringsforslag 34 Betragtning 16 (16) EU's erhvervslivs konkurrenceevne i forhold til EU's vigtigste handelspartnere ville blive forbedret, hvis de nuværende forskelle i den retlige beskyttelse af computer-implementerede opfindelser blev fjernet og retstilstanden var gennemsigtig. (16) EU's erhvervslivs konkurrenceevne i forhold til EU's vigtigste handelspartnere ville blive forbedret, hvis de nuværende forskelle i den retlige beskyttelse af computer-implementerede opfindelser blev fjernet og retstilstanden var gennemsigtig. AM\ doc 9/36 PE /21-74

10 Fjernelsen af disse barrierer kan dog ikke indebære tilsidesættelse af grundlæggende principper i europæisk patentret såsom, at kun tekniske opfindelser, der finder industriel anvendelse, kan patenteres. Or. es Fjernelse af forskellene mellem europæisk og amerikansk lovgivning kan ikke indebære fuldstændig overtagelse af de amerikanske kriterier, således at vi må give afkald på alt det, der udgør essensen i vore bestemmelser. Ændringsforslag af Evelyne Gebhardt Ændringsforslag 35 Betragtning 16 a (ny) (16a) I international sammenligning har Europa et forspring inden for åbne alternative udviklings og licenskoncepter for computerprogrammer f.eks. ved de såkaldte Open Source-projekter under General Public License. Netop hvad angår de voksende krav til stabilitet, anvendelser og IT-sikkerhed for computerprogrammer vinder kildeåbne fælles vedvarende og gennemskuelige videreudviklede computerprogrammer i betydning. For at ændre dette europæiske udviklingsforspring til en virkelig konkurrencefordel, skal de juridiske rammebetingelser for disse alternative udviklings og licenskoncepter være troværdige. Or. de Europa har det største udviklings- og brugerområde for de såkaldte Open Source Software ( f.eks. Linux og Apache). Takket være de gennemskuelige betingelser, hvorunder det er udviklet og de betydeligt laver omkostninger i forhold til de patentbeskyttede løsninger, PE / /36 AM\ doc

11 vokser betydningen af dette software navnlig på følsomme anvendelsesområder ( sikkerhed, beskyttelse osv.) eller på områder, der er underlagt pres som følge af voksende omkostninger ) f.eks. den offentlige forvaltning). Dette direktiv bør ikke gøre den allerede indviklede juridiske ramme for sådanne projekter endnu mere indviklede. Ændringsforslag af Luis Berenguer Fuster Ændringsforslag 36 Betragtning 16 a (ny) (16a) En opfindelses industrielle karakter forudsætter, at ikke kun de midler, der anvendes til dens udførelse, hovedsageligt skal være industrielle, men også at resultatet af den har industriel karakter. Ligeledes indebærer en opfindelses industrielle karakter, at den ikke indeholder nogen henvisning til menneskelig intellektuel virksomhed. Når der i dette direktiv er tale om teknisk bidrag, må det under alle omstændigheder være klart, at begrebet vedrører industriel teknik. Or. es I et direktiv, der regulerer computer-implementerede programmers patenterbarhed, bør der lægges vægt på de grundlæggende principper for et element som industriel karakter, der tjener til at afgrænse patenterbare opfindelser over for ikke-patenterbare opfindelser. Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 37 Betragtning 18 (18) Handlinger, der er tilladt i henhold til direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edb-programmer ved ophavsret, herunder især bestemmelserne om dekompilering og (18) De rettigheder, som hidrører fra patenter, der tildeles inden for rammerne af anvendelsesområdet for dette direktiv, berører ikke handlinger, der er tilladt i AM\ doc 11/36 PE /21-74

12 interoperabilitet, og bestemmelserne om halvlederes topografi og varemærker berøres ikke af den beskyttelse, der ved hjælp af patenter gives opfindelser, som er omfattet af dette direktiv. henhold til artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edbprogrammer ved ophavsret, herunder især i henhold til bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet. Navnlig kræver handlinger, som i henhold til artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF ikke kræver tilladelse fra rettighedshaveren med hensyn til rettighedshaverens ejendomsret til eller vedrørende et edb-program, og som bortset fra artikel 5 eller 6 i direktiv 91/250/EØF ville kræve en sådan tilladelse, ikke tilladelse fra rettighedshaveren med hensyn til rettighedshaverens patentrettigheder til eller vedrørende edb-programmet. Ubegrænset patentbeskyttelse for software kunne i henhold til patentretten gøre det ulovligt at beskæftige sig med "reverse engineering"-praksis, som anvendes af edb-udviklere til at opnå interoperabilitet således som tilladt i øjeblikket i henhold til undtagelserne i direktivet om edb-programmer. Derfor skal fremtidig EU-lovgivning vedrørende edb-patenter omfatte en eksplicit undtagelse fra patentrettighederne for at sikre, at edb-udviklere kan fortsætte med at foretage de samme handlinger for at opnå interoperabilitet i henhold til patentretten, således som de har lov til i dag inden for grænserne af bestemmelserne om ophavsrettigheder. Rådets fælles holdning af 8. november 2002 støttes og klarlægges ved en henvisning til artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF. (18) Handlinger, der er tilladt i henhold til direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edb-programmer ved ophavsret, herunder især bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet, og bestemmelserne om halvlederes topografi og varemærker berøres ikke af den beskyttelse, der ved hjælp af patenter gives opfindelser, som er Ændringsforslag af Arlene McCarthy Ændringsforslag 38 Betragtning 18 (18) De rettigheder, som hidrører fra patenter, der tildeles inden for rammerne af anvendelsesområdet for dette direktiv, berører ikke handlinger, der er tilladt i henhold til artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edbprogrammer ved ophavsret, herunder især i henhold til bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet. Navnlig PE / /36 AM\ doc

13 omfattet af dette direktiv. kræver handlinger, som i henhold til artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF ikke kræver tilladelse fra rettighedshaveren med hensyn til rettighedshaverens ejendomsret til eller vedrørende et edb-program, og som bortset fra artikel 5 eller 6 i direktiv 91/250/EØF ville kræve en sådan tilladelse, ikke tilladelse fra rettighedshaveren med hensyn til rettighedshaverens patentrettigheder til eller vedrørende edb-programmet. Ubegrænset patentbeskyttelse for software kunne i henhold til patentretten gøre det ulovligt at beskæftige sig med "reverse engineering"-praksis, som anvendes af edb-udviklere til at opnå interoperabilitet således som tilladt i øjeblikket i henhold til undtagelserne i direktivet om edb-programmer. Derfor skal fremtidig EU-lovgivning vedrørende edb-patenter omfatte en eksplicit undtagelse fra patentrettighederne for at sikre, at edb-udviklere kan fortsætte med at foretage de samme handlinger for at opnå interoperabilitet i henhold til patentretten, således som de har lov til i dag inden for grænserne af bestemmelserne om ophavsrettigheder. Rådets fælles holdning af 8. november 2002 støttes og klarlægges ved en henvisning til artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF. Ændringsforslag af Luis Berenguer Fuster Ændringsforslag 39 Betragtning 18 (18) Handlinger, der er tilladt i henhold til direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edb-programmer ved ophavsret, herunder især bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet, og bestemmelserne om halvlederes topografi og varemærker berøres ikke af den beskyttelse, der ved hjælp af patenter gives opfindelser, som er omfattet af dette direktiv. (18) Handlinger, der er tilladt i henhold til direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edb-programmer ved ophavsret, herunder især bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet, og bestemmelserne om halvlederes topografi og varemærker berøres ikke af den beskyttelse, der ved hjælp af patenter gives opfindelser, som er omfattet af dette direktiv. Der kan under ingen omstændigheder ske en kumulering af patentbeskyttelse og ophavsretsbeskyttelse. AM\ doc 13/36 PE /21-74

14 Or. es Der kan ikke med dette direktiv opnås kumulativ beskyttelse til beskyttelsen i direktiv 91/250/EØF. Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick, Luis Berenguer Fuster og Ilka Schröder Ændringsforslag 40 Artikel 1 I dette direktiv fastlægges bestemmelser om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed. I dette direktiv fastlægges bestemmelser vedrørende grænserne for patenterbarhed og patenthåndhævelse med hensyn til edbprogrammer. Termen "computer-implementerede opfindelser" er uklar og pålægger lovgiveren at behandle patenterbare og ikke-patenterbare opfindelser, medens TRIPs kræver, at alle opfindelser skal være patenterbare. Direktivet omhandler ikke-opfindelser i lige så høj grad som opfindelser, eftersom det fastlægger grænsen for patenterbarhed mellem de tekniske patenterbare opfindelsers verden og tankernes og edb-behandlingens verden, som grundlæggende er af ikke-teknisk karakter og derfor ikke genstand for patenterbarhed. Denne sondring vil sikre den påståede retssikkerhed, eftersom reglerne om patenterbarhed for computer-implementerede opfindelser vil blive de samme som reglerne for opfindelser, hvis anvendelse ikke kræver anvendelse af software. Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick, Luis Berenguer Fuster og Ilka Schröder Ændringsforslag 41 Artikel 2, litra a (a) ved en "computer-implementeret opfindelse" forstås enhver opfindelse, hvis (a) ved en "computer-implementeret opfindelse" forstås enhver teknisk løsning, PE / /36 AM\ doc

15 implementering indebærer anvendelse af en computer, et computernet eller en anden programmerbar maskine, og som omfatter et eller flere prima facie nye karakteristika, som helt eller delvist implementeres ved hjælp af et eller flere edb-programmer hvis implementering indebærer anvendelse af en computer, et computernet eller en anden programmerbar maskine, og som omfatter et eller flere prima facie nye karakteristika, som helt eller delvist implementeres ved hjælp af et eller flere edb-programmer, medens prima facie nye løsningskarakteristika helt eller delvis afhænger af tilstedeværelsen af periferiudstyr, som udnytter naturkræfterne på en nyskabende måde Den oprindelige definition af begrebet patenterbarhed er for bred. En computerimplementeret opfindelse bør navnlig ikke betragtes som værende patenterbar udelukkende på grund af den omstændighed, at der anvendes en computer, eller at det program, som gennemføres ved hjælp af en ikke-ny programmerbar maskine, er nyt. Der kræves et teknisk bidrag. Dette ændringsforslag forbedrer CULT-ændringsforslag 15 samt ITRE-ændringsforslag 19 og 21. Ændringsforslag af Willi Rothley Ændringsforslag 42 Artikel 2, litra a (a) ved en "computer-implementeret opfindelse" forstås enhver opfindelse, hvis implementering indebærer anvendelse af en computer, et computernet eller en anden programmerbar maskine, og som omfatter et eller flere prima facie nye karakteristika, som helt eller delvist implementeres ved hjælp af et eller flere edb-programmer (a) ved en "computer-implementeret opfindelse" forstås enhver opfindelse, hvis implementering indebærer anvendelse af en computer, et computernet eller en anden programmerbar maskine, som helt eller delvist implementeres ved hjælp af et eller flere edb-programmer Or. de Kræver ingen nærmere forklaring. AM\ doc 15/36 PE /21-74

16 Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick, Luis Berenguer Fuster og Ilka Schröder Ændringsforslag 43 Artikel 2, litra b (b) ved et "teknisk bidrag" forstås et bidrag til det aktuelle tekniske niveau, som ikke er indlysende for en fagmand. (b) ved et "teknisk bidrag" forstås et bidrag til det aktuelle tekniske niveau, som ikke er indlysende for en fagmand, dvs. en ny lære om forholdet mellem årsag og virkning ved kontrolleret anvendelse af naturkræfter. Nyskabelser på ikke-tekniske områder er ikke opfindelser. Dette ændringsforslag sammendrager CULT-ændringsforslag 17 og 18 samt ITREændringsforslag 22. Ændringsforslag af Willi Rothley Ændringsforslag 44 Artikel 2, litra b (b) ved et "teknisk bidrag" forstås et bidrag til det aktuelle tekniske niveau, som ikke er indlysende for en fagmand. (b) ved et "teknisk bidrag" forstås et bidrag til det aktuelle tekniske niveau. Or. de Kræver ingen nærmere forklaring. PE / /36 AM\ doc

17 Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick, Luis Berenguer Fuster og Ilka Schröder Ændringsforslag 45 Artikel 2, litra b a (nyt) (ba) ved "teknologisk område" forstås et industrielt anvendelsesområde, som nødvendiggør kontrolleret anvendelse af naturkræfter til at opnå forudsigelige resultater. "Teknologisk" vil sige "der henhører under et teknologisk område". Anvendelsen af naturkræfter til at kontrollere fysiske virkninger ud over informationens talrepræsentation henhører under et teknologisk område. Produktion, manipulation, behandling, distribution og fremlæggelse af information henhører ikke under et teknologisk område, selv om der anvendes teknologiske indretninger til dette formål. Termen "teknologisk område" var ikke defineret, selv om den citeres flere steder i direktivforslaget. Det forhold, at en programmerbar maskine anvender fysiske virkninger til at behandle informationen, bør ikke udnyttes til at tillade patentering af det program, der implementeres ved hjælp af en sådan maskine. Dette ændringsforslag sammendrager CULT-ændringsforslag 16 og 19 samt ITREændringsforslag 23, 24 og 25. Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick, Luis Berenguer Fuster og Ilka Schröder Ændringsforslag 46 Artikel 3 Medlemsstaterne sikrer, at en computer- Medlemsstaterne sikrer, at databehandling AM\ doc 17/36 PE /21-74

18 implementeret opfindelse betragtes som henhørende under et teknologisk område. ikke betragtes som et teknologisk område i patentretlig henseende, og at nyskabelser inden for databehandling ikke er opfindelser i patentretlig henseende, uanset om de udføres i det menneskelige sind eller ved hjælp af tekniske indretninger. For at nå målene gående ud på at fremme innovation, konkurrencedygtighed og vækst inden for den europæiske edb-sektor bør patentsystemet kun finde anvendelse på områder, hvor det er forbundet med en vis økonomisk sundhed, dvs. på det materielle område, medens der ikke er blevet påvist nogen global økonomisk fordel ved patenter for immaterielle goder, således som berettet i JURI-betænkning 107 f.eks. Endvidere sikrer dette ændringsforslag retssikkerhed ved at fastlægge klare grænser mellem områderne for patenterbare opfindelser og for ikke-patenterbare immaterielle innovationer. Ændringsforslag af Bert Doorn Ændringsforslag 47 Artikel 4 1. Medlemsstaterne sikrer, at en computerimplementeret opfindelse kan patenteres, forudsat at den kan anvendes industrielt, er ny og har opfindelseshøjde. 2. Medlemsstaterne sikrer, at en computerimplementeret opfindelse som en forudsætning for at have opfindelseshøjde yder et teknisk bidrag. 3. Det tekniske bidrag vurderes som forskellen mellem patentkravets genstand som helhed, hvoraf nogle dele kan omfatte både tekniske og ikke-tekniske karakteristika, og det aktuelle tekniske niveau. En computer-implementeret opfindelse skal for at være patenterbar kunne anvendes industrielt, være ny, have opfindelseshøjde og yde et teknisk bidrag. Or. nl PE / /36 AM\ doc

19 Denne omformulering bringer definitionen af en computer-implementeret opfindelses patenterbarhed på linje med de generelle udgangspunkter for patenterbarhed. Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick, Luis Berenguer Fuster og Ilka Schröder Ændringsforslag 48 Artikel 4, stk Medlemsstaterne sikrer, at en computerimplementeret opfindelse kan patenteres, forudsat at den kan anvendes industrielt, er ny og har opfindelseshøjde. 1. Medlemsstaterne sikrer, at patenter kun tildeles for tekniske opfindelser, som er nye, ikke-indlysende og kan anvendes industrielt. Artikel 4, stk. 1, bør være sammenhængende med den ændrede version af artikel 2. Der må ikke være nogen sondring mellem patenterbare og ikke-patenterbare opfindelser. Dette ændringsforslag sammendrager CULT-ændringsforslag 11 og 20 samt ITREændringsforslag 28 og 29. Ændringsforslag af Luis Berenguer Fuster Ændringsforslag 49 Artikel 4, stk Medlemsstaterne sikrer, at en computerimplementeret opfindelse kan patenteres, forudsat at den kan anvendes industrielt, er ny og har opfindelseshøjde. 1. Medlemsstaterne sikrer, at en computerimplementeret opfindelse ikke i sig selv kan patenteres, men kun forudsat, at den er ny og har opfindelseshøjde, yder et teknisk bidrag og kan anvendes industrielt. Or. es AM\ doc 19/36 PE /21-74

20 Det bør gøres klart, at computerprogrammer ikke i sig selv er patenterbare. Ændringsforslag af Willi Rothley Ændringsforslag 50 Artikel 4, stk Medlemsstaterne sikrer, at en computerimplementeret opfindelse som en forudsætning for at have opfindelseshøjde yder et teknisk bidrag. 2. Medlemsstaterne sikrer, at en computerimplementeret opfindelse som en forudsætning for at have opfindelseshøjde yder et teknisk bidrag. Or. de Berører ikke den danske tekst. Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick, Luis Berenguer Fuster og Ilka Schröder Ændringsforslag 51 Artikel 4, stk Medlemsstaterne sikrer, at en computerimplementeret opfindelse som en forudsætning for at have opfindelseshøjde yder et teknisk bidrag. 2. Medlemsstaterne sikrer, at en computerimplementeret opfindelse som en forudsætning for at have opfindelseshøjde yder et teknisk bidrag, dvs. at opfindelsen sikrer nye problemløsninger, som består i en ny lære om forholdet mellem årsag og virkning ved kontrolleret anvendelse af naturkræfter, der ikke er indlysende for en fagmand. Databehandling bør ikke betragtes som et teknologisk område. PE / /36 AM\ doc

21 Dette ændringsforslag sammendrager CULT-ændringsforslag 21 og 22. Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick, Luis Berenguer Fuster og Ilka Schröder Ændringsforslag 52 Artikel 4, stk Det tekniske bidrag vurderes som forskellen mellem patentkravets genstand som helhed, hvoraf nogle dele kan omfatte både tekniske og ikke-tekniske karakteristika, og det aktuelle tekniske niveau. 3. Det tekniske bidrag vurderes som forskellen mellem alle pantentansøgningen tekniske karakteristika og det aktuelle tekniske niveau. Or. de Ordlyden af denne artikel er selvmodsigende, da den synes at antyde, at et tekniske bidrag kan bestå af ikke-tekniske karakteristika. Man bør sikre sig, at nyskabelse og opfinderaktiviteter vedrører det tekniske bidrag, i modsat fald ville ethvert nyt program på et ikke nyt tekniske maskine være patenterbar. Dette ændringsforslag svarer til 32 og 33 Itre. Ændringsforslag af Willi Rothley Ændringsforslag 53 Artikel 4, stk Det tekniske bidrag vurderes som forskellen mellem patentkravets genstand som helhed, hvoraf nogle dele kan omfatte både tekniske og ikke-tekniske karakteristika, og det aktuelle tekniske niveau. 3. Ved det tekniske bidrag lægges forskellen mellem patentkravets genstand som helhed, hvoraf nogle dele kan omfatte både tekniske og ikke-tekniske karakteristika, og det aktuelle tekniske niveau til grunde. Or. de AM\ doc 21/36 PE /21-74

22 Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag af Evelyne Gebhardt Ændringsforslag 54 Artikel 4, stk. 4 (nyt) 4. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgning om patent på en computerimplementeret opfindelse kun bliver efterkommet, hvis den er fuldstændig åbenbar. Dertil hører offentliggørelse af det til realiseringen anvendte computerprogram i kildekode inklusiv kommentarer. Or. de For at skabe retssikkerhed skal de patentretlige principper for den nye opfindelse, den opfindsomme aktivitet og den industrielle anvendelighed ( artikel 54, 56 og 57 i Den Europæiske Patentkonvention) tages med i overvejelserne. Det tekniske bidrag fra en computerimplementeret opfindelse og det dermed sammenhængende tekniske begreb er ikke præciseret i Kommissionens forslag. Men definitionen heraf er ikke til at komme udenom, for at sikre klarhed, standard og retssikkerhed hvad angår en computerimplementeret opfindelse. Pligten til at lade den computerimplementerede opfindelse være åben muliggør, at Fællesskabets tekniske fremskridt gøres anvendelig. Hvor computerprogrammet indgår som en del af computerkomplementerede opfindelser skal f.eks. de kommenterede kildekoder stilles til rådighed. Ændringsforslag af Evelyne Gebhardt Ændringsforslag 55 Artikel 4 a (ny) Artikel 4a PE / /36 AM\ doc

23 Undtagelser fra patenterbarhed 1. den kendsgerning at en computer eller en anden programmerbar maskine bliver benyttet, kan i sig selv ikke betragtes som et teknisk bidrag til en computerkomplementeret opfindelse. Som følge af dette er opfindelser, som indeholder computerprogrammer og som ved siden af de normale fysiske vekselvirkninger mellem et program og computeren, computernet eller en anden maskine, på hvilken programmet kører, ingen teknisk bidrag yder, ikke patenterbart. 2. Computerimplementerede opfindelser, som indeholder en eller flere implementeringer af organisations- og regneregler, så som forretningsmetoder, matematiske eller andre metoder, og som ud over de normale fysiske vekselvirkninger mellem et program og en computer, computernet eller en anden maskine, på hvilket programmet kører, intet teknisk bidrag yder, er ikke patenterbare. Or. de Svarer til betragtning 7, 7a (nyt) og 13 a (nyt) Ændringsforslag af Luis Berenguer Fuster Ændringsforslag 56 Artikel 4 a (ny) Artikel 4a For at computer-implementerede opfindelser kan patenteres i henhold til den foregående artikel, kræves: 1. at både de anvendte midler og resultatet har industriel karakter AM\ doc 23/36 PE /21-74

24 2. at de har nyhedskarakter og opfindelseshøjde for at undgå, at den blotte anvendelse af et computerprogram giver mulighed for tilegnelse af opfindelser, der allerede er offentlig tilgængelige 3. at den beskrivelse, der skal offentliggøres, omfatter kildekoden 4. at der er mulighed for at undersøge patentets genstand og dermed dekompilere den. Under alle omstændigheder skal patentindehaveren i tilstrækkelig grad holde markedet forsynet med resultatet af den patenterede opfindelse. Or. es Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed skal respektere patentrettens almindelige principper. Ændringsforslag af Willi Rothley Ændringsforslag 57 Artikel 5 Medlemsstaterne sikrer, at der kan ansøges om patent på en computer-implementeret opfindelse som et produkt, dvs. som en programmeret computer, et programmeret computernet eller en anden programmeret maskine, eller som en proces, der udføres af computeren, computernettet eller maskinen ved kørsel af software. udgår Or. de Kræver ingen nærmere forklaring. PE / /36 AM\ doc

25 Ændringsforslag af Maria Berger Ændringsforslag 58 Artikel 5 Medlemsstaterne sikrer, at der kan ansøges om patent på en computer-implementeret opfindelse som et produkt, dvs. som en programmeret computer, et programmeret computernet eller en anden programmeret maskine, eller som en proces, der udføres af computeren, computernettet eller maskinen ved kørsel af software. 1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan ansøges om patent på en computerimplementeret opfindelse som et produkt,. som f.eks., en programmeret computer, et programmeret computernet eller en anden programmeret maskine, eller et computerprogram, eller som en proces, der udføres af computeren, computernettet eller maskinen ved kørsel af software. 2. Det er tilladt at ansøge om patent på et computerprogram alene eller på et computerprogram, der er installeret på et bæremedie, hvis programmet, når det er installeret og anvendes på en computer, et programmeret computernet eller på en anden programmeret maskine, fører til et produkt eller til en proces. Or. de Denne foreslåede ændring til artikel 5 er i overensstemmelse med den fælles procedure, som blev foreslået af Rådet i november I overensstemmelse med forslaget og den af Kommissionen foreslåede formulering forsøges det med stk. 2 i den foreslåede artikel 5 at indføre en ret til at ansøge om patent på et computerprogram og dermed gøre det lettere at forstå. Denne foreslåede ændringer afspejler igen den nuværende situation, hvor Det Europæiske Patentkontor og nationale domstole ) i Tyskland har f.eks. Forbundsdomstolen i sag X ZB 16/00 offentliggjort i GRUR Int. 2002, hæfte 4, s. 323) har anerkendt ansøgninger om patent på computerprogram som produkt. Det er vigtigt, at der anvendes en positiv formulering ( det er tilladt ), da virksomheder af enhver størrelse og art til stadighed skal gøres opmærksom på, at sådanne krav kan munde ud i en patentansøgning. Et af forslaget mål er, at opfindelsen skal kunne gøres patenterbar. Denne foreslåede ændring stemmer også overens med Rådet kompromis er ikke tilladt, men bidrager dog ikke til forståelse af teksten og bør omformuleres til en positiv formuleret sætning ( skal være tilladt ). Derved kan man undgå fortolkningsproblemer ved gennemførelsen i medlemsstaterne. AM\ doc 25/36 PE /21-74

26 Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick, Luis Berenguer Fuster og Ilka Schröder Ændringsforslag 59 Artikel 5 Medlemsstaterne sikrer, at der kan ansøges om patent på en computer-implementeret opfindelse som et produkt, dvs. som en programmeret computer, et programmeret computernet eller en anden programmeret maskine, eller som en proces, der udføres af computeren, computernettet eller maskinen ved kørsel af software. Medlemsstaterne sikrer, at der kan ansøges om patent på en computer-implementeret opfindelse kun som et produkt, dvs. som et udstyrssæt, der omfatter både programmerbare maskiner og anordninger, som anvender naturkræfterne på en nyskabende måde, eller som en teknisk produktionsproces, der udføres af computeren, computernettet eller maskinen ved kørsel af software. Denne artikels oprindelige ordlyd er forvirrende, eftersom det at tillade patentering af programmerede generiske computere ville være ensbetydende med at tillade patentering af deres software som sådan. Man må også sikre, at informationsproduktionen ikke kan betragtes som en industriel produktionsproces. Dette ændringsforslag sammendrager CULT-ændringsforslag 24 og 25 samt ITREændringsforslag 37 og 38. Ændringsforslag af Werner Langen Ændringsforslag 60 Artikel 5 Medlemsstaterne sikrer, at der kan ansøges Medlemsstaterne sikrer, at der kan ansøges om patent på en computer-implementeret om patent på en computer-implementeret opfindelse som et produkt, dvs. som en opfindelse som et produkt, dvs. som en programmeret computer, et programmeret programmeret computer, et programmeret computernet eller en anden programmeret computernet eller en anden programmeret maskine, eller som en proces, der udføres af maskine, eller et computerprogram, som er computeren, computernettet eller maskinen installeret på et bæremedie eller som et ved kørsel af software. leveret signal eller som en proces, der udføres af computeren, computernettet eller PE / /36 AM\ doc

27 maskinen ved kørsel af software. Or. de Det Europæiske Patentkontor og de nationale domstole tillader allerede nu patent på programprodukter. Direktivforslaget ville begrænse denne praksis og give anledning til yderligere problemer. En ansøgning om patent på et produkt for computerimplementerede opfindelser ville kun blive imødekommet, hvis den person, der krænker computerprogramopfindelsen kombinerer computerprogramopfindelsen med hardware med det formål at skabe en programmeret computer, et programmeret computernet eller anden programmeret maskine. Slutforbrugeren ville gøre sig skyldig i en krænkelse af patentet, hvor denne installerer opfindelsen på en computer, et computernet eller en anden maskine, medens producenten eller brugeren ikke direkte krænker patentet ved at fremstille eller bruge datamediet, som indeholder denne computerimplementerede opfindelse. Det kan ikke være ønskværdigt at opnå et sådant resultat. Ændringsforslag af Malcolm Harbour, Janelly Fourtou og Anne-Marie Schaffner Ændringsforslag 61 Artikel 5 Medlemsstaterne sikrer, at der kan ansøges om patent på en computer-implementeret opfindelse som et produkt, dvs. som en programmeret computer, et programmeret computernet eller en anden programmeret maskine, eller som en proces, der udføres af computeren, computernettet eller maskinen ved kørsel af software. 1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan ansøges om patent på en computerimplementeret opfindelse som et produkt, som f.eks. en programmeret computer, et programmeret computernet eller en anden programmeret maskine, eller som en proces, der udføres af computeren, computernettet eller maskinen ved kørsel af software. 1a. En ansøgning om patent på et edbprogram, enten alene eller på et bæremedium, skal være tilladt, hvis dette program, når det loades og køres på en computer, et programmeret computernetværk eller en anden programmerbar maskine, fuldt ud ville frembringe et produkt eller en proces. AM\ doc 27/36 PE /21-74

28 Ændringsforslaget gør det klart, at edb-programmer kan patenteres, forudsat at de frembringer et produkt eller en proces, som opfylder kriterierne for en computerimplementeret opfindelse. Denne formulering fjerner enhver mangel på retssikkerhed med hensyn til forbindelsen mellem den programmerede maskine og den pågældende proces. Kravet om "fuldt ud at frembringe" betyder, at programmet skal være fuldstændig knyttet til det patenterbare produkt eller procesresultat. Ændringsforslag af Ward Beysen Ændringsforslag 62 Artikel 5, stk. 1 a (nyt) 1a. En ansøgning om patent på et edbprogram, enten alene eller på et bæremedium, skal være tilladt, hvis dette program, når det loades og køres på en computer, et programmeret computernetværk eller en anden programmerbar maskine, frembringer et produkt eller en proces, som der er ansøgt om patent for i den samme patentansøgning i overensstemmelse med stk. 1. Den Europæiske Patentmyndighed (EPM) tillader i øjeblikket en computer-implementeret opfindelse, der opfylder de normale test for ansøgning om patent som edb-program. Kommissionens forslag afviger fra gængs EPM-praksis og ville forbyde sådanne ansøgninger. Resultatet ville være, at der indføres en uoverensstemmelse med gængs EPMpraksis, og at der skabes tvivl om status af tildelte patenter, herunder sådanne ansøgninger. Håndhævelse af patenter vil blive vanskeligere, navnlig over for distributører af edbprogrammer, som overtræder bestemmelserne. I tilfælde, hvor sådanne distributører har sæde i en EU-medlemsstat, og brugerne af edb-programmet befinder sig i en anden medlemsstat, kan håndhævelse af gyldige patenter over for distributører være umulig. Brugerne vil blive bragt i den uholdbare situation, hvor de køber edb-programmer i god tro, men uden at vide det overtræder gyldige patenter, når de udfører edb-programmet. Ændringsforslag af Raina A. Mercedes Echerer, Evelyne Gebhardt, Neil MacCormick, Luis PE / /36 AM\ doc

29 Berenguer Fuster og Ilka Schröder Ændringsforslag 63 Artikel 5 a (nyt) Artikel 5a Medlemsstaterne sikrer, at produktion, behandling, forarbejdning, distribution og præsentation af information uanset i hvilken form aldrig kan være en direkte eller indirekte patentkrænkelse, selv når der anvendes tekniske midler hertil. Formålet med dette ændringsforslag er at forhindre patentering af de såkaldte forretningsmetodepatenter (dvs. i praksis databehandling), der findes i De Forenede Stater og ikke bør findes i EU. Man må desuden sikre sig, at der ikke kan tages patent på udnyttelsen af computerprogrammer på et hvilket som helst programmerbart apparat, som ikke bidrager til en teknisk proces. Dette ændringsforslag svarer til 27 kult, 28 kult, 39 Itre og 40 Itre Ændringsforslag af Willy C.E.H. De Clercq Ændringsforslag 64 Artikel 5, stk. 2 (nyt) 2. En ansøgning om patent på et computerprogram enten på selve programmet eller på et bæremedie bør ikke tillades, med mindre dette program, når det er installeret eller udnyttes inden for et computerprogrammeret net eller via et andet programmerbar middel, udnytter et produkt eller en proces, der gøres krav på i det samme patent i overensstemmelse med stk. 1. AM\ doc 29/36 PE /21-74

30 Det forslåede stk. 2, der svarer til Rådets retningslinjer, er en normal jog vigtig følge af, at programmet er en afgørende del af den computerimplementerede opfindelse. En anden afgørelse vil betyde, at det ikke ville have nogen praktiske betydning at kunne tage patent på de computerimplementerede opfindelser, eftersom programmet er kernen heraf og først og fremmest er den del, der angribes, når patentet angribes, når patentet krænkes. Der bør anvendes meget energi på at forsvare programmet. Ændringsforslag af Evelyne Gebhardt Ændringsforslag 65 Artikel 5, stk. 2 (nyt) 2. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgning om patent på computerimplementerede opfindelser kun omfatter de tekniske bidrag, som danner grundlag for patentansøgningen. Der kan ikke tages patent på et edb-program, hverken alene på programmet eller på et bæremedie. Or. de Det er ikke tilladt at tage patent på et edb-program, som anvendes som led i patentlig beskyttede computerimplementerede opfindelser, hverken på programmet alene eller på et bæremedie. Et såkaldt tekstkrav på computerprogram i kilde- eller binærkoden øger retsusikkerheden, da alene ophavsretten til et udtryk eller et bæremedium med et beskyttet program ville betyde en krænkelse af patentretten. Eksistensen af teksten til edb-programmet kan betragtes som bidrag til oplysningspligt om edb-programmers funktionalitet, for hvilken der er ansøgt om patent. Ændringsforslag af Arlene McCarthy Ændringsforslag 66 Artikel 6 PE / /36 AM\ doc

31 Handlinger, der er tilladt i henhold til direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edb-programmer ved ophavsret, herunder især bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet, og bestemmelserne om halvlederes topografi og varemærker berøres ikke af den beskyttelse, der ved hjælp af patenter gives opfindelser, som er omfattet af dette direktiv. De rettigheder, der er indrømmet i patenter, der er givet for opfindelser inden for dette direktivs anvendelsesområde, berører ikke de handlinger, der er tilladte under artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edb-programmer ved ophavsret, herunder især bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet. Ubegrænset patentbeskyttelse for software kunne i henhold til patentretten gøre det ulovligt at beskæftige sig med "reverse engineering"-praksis, som anvendes af edb-udviklere til at opnå interoperabilitet således som tilladt i øjeblikket i henhold til undtagelserne i direktivet om edb-programmer. Derfor skal fremtidig EU-lovgivning vedrørende edb-patenter omfatte en eksplicit undtagelse fra patentrettighederne for at sikre, at edb-udviklere kan fortsætte med at foretage de samme handlinger for at opnå interoperabilitet i henhold til patentretten, således som de har lov til i dag inden for grænserne af bestemmelserne om ophavsrettigheder. Rådets fælles holdning af 8. november 2002 støttes og klarlægges ved en henvisning til artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF. Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 67 Artikel 6 Handlinger, der er tilladt i henhold til direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edb-programmer ved ophavsret, herunder især bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet, og bestemmelserne om halvlederes topografi og varemærker berøres ikke af den beskyttelse, der ved hjælp af patenter gives opfindelser, som er omfattet af dette direktiv. De rettigheder, der er indrømmet i patenter, der er givet for opfindelser inden for dette direktivs anvendelsesområde, berører ikke de handlinger, der er tilladte under artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edb-programmer ved ophavsret, herunder især bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet. AM\ doc 31/36 PE /21-74

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport 25. november 2002 FORELØBIG 2002/0047(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. februar 2004 (11.02) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0047 (COD) 16120/04 ADD 2 PI 77 CODEC

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 34 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.02.2002 KOM(2002) 92 endelig 2002/0047 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Velkomst ved formanden, Giuseppe Gargani, MEP

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Velkomst ved formanden, Giuseppe Gargani, MEP EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked + ULQJ RPFRPSXWHULPSOHPHQWHUHGHRSILQGHOVHUV SDWHQWHUEDUKHG.20 7RUVGDJGHQQRYHPEHU NOWLO (XURSD3DUODPHQWHW $OWLHUR6SLQHOOL%\JQLQJHQP

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid 25. maj skal du stemme om store og små idéers fremtid FOLKEAFSTEMNING om PATENTREFORMEN Patentreformen indeholder 2 ting Hvad skal vi stemme om? Til folkeafstemningen den 25. maj skal vi stemme om, hvorvidt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD)) EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. februar 2004 PE 338.477/9-14 AMENDEMENTS 9-14 Udkast til udtalelse (PE 338.477) Anne-Marie Schaffner Forslag til direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

5808/17 ag/aan/hsm 1 DGG 3B

5808/17 ag/aan/hsm 1 DGG 3B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5808/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 5590/17 Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed ***I

Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed ***I P5_TA(2003)0402 Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om computer-implementerede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 18.5.2013 2012/0180(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 78-390 Udkast til udtalelse Helga Trüpel (PE508.071v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede

Læs mere

Introduktion til patenter Patent på planter EPO Board of Appeal afgørelser

Introduktion til patenter Patent på planter EPO Board of Appeal afgørelser Introduktion til patenter Patent på planter EPO Board of Appeal afgørelser Flemming Kønig Mejl Mette Korsholm Politik & Jura, Patent og Varemærkestyrelsen 1 Hvad er en opfindelse? En teknisk anvisning,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 28-33

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 28-33 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2006/0135(CNS) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 28-33 Udkast til betænkning Evelyne Gebhardt (PE400.282v01-00) om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser L 213/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum

Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33 1780 København V Telefon +45 33 19 34 00 Telefax +45 33 19 35 00 www.chashude.dk chashude@chashude.dk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2002 FORELØBIG 2001/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 2.4.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 Udkast til udtalelse Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) om udkast til Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Jesper Lund IT-Politisk Forening http://itpol.dk Folkebevægelsen mod EU i Vestsjælland Slagelse Bibliotek 24. marts 2014 Disposition Patenter

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol April 2014 Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol Hvad er et enhedspatent, og hvorfor arbejder Lif for et enhedspatent? Enhedspatentet bliver en tredje mulighed for virksomheder eller opfindere,

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer. (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer. (kodificeret udgave) L 111/16 Den Europæiske Unions Tidende 5.5.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.10.2013 2013/0185(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2011 SEK(2011) 483 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Udkast til betænkning (PE 294.978) Ana Palacio Vallelersundi EF-patenter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Udkast til betænkning (PE 294.978) Ana Palacio Vallelersundi EF-patenter EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 9. oktober 2001 PE 294.978/8-72 ÆNDRINGSFORSLAG 8-72 Udkast til betænkning (PE 294.978) Ana Palacio Vallelersundi EF-patenter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG ARRANGERET AF ØSTJYSK INNOVATION A/S I SAMARBEJDE MED INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS, OG AARHUS UNIVERSITET EFTERÅRSSEMESTRET 2004 Kendskab til patentforhold og generelt

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 17. oktober 2001 PE 304.737/1-12 ÆNDRINGSFORSLAG 1-12 Udkast til betænkning (PE 304.737) Karin Riis-Jørgensen En midlertidig defensiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE ood EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0067(CNS) 8.10.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere