SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA"

Transkript

1 SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA Islándska Bankföreningen Bankers' Association of lceland Alþingi, Reykjavík, 1. febrúar 1996 Alþingi efiiahags- og viðskiptanefiid, /9 ( 0 -* jo Þórshamri v. Templarasund, Efifldi TIT. JÞ ^ / ovó 150 Reykjavík komudagur -?/ / ^ Efni: Framhaldsumsögn nm frv. til laga um brevtingu á bankalögunum Í232. mály Eins og Samband íslenskra viðskiptabanka (SÍV) greindi frá í bréfi sínu til efnahags- og viðskiptanefiidar frá 1. febrúar 1996 fóru fulltrúar þess, Sambands íslenskra sparisjóða, viðskiptaráðuneytisins og bankaeftirlits Seðlabanka íslands yfir tiltekin atriði í 16. gr. frumvarps til laga um breytingu á lögum nr. 43/1993, um viðskiptabanka og sparisjóði (232. mál). Á grundvelli þessarar sameiginlegu yfirferðar var samin tillaga að breytingum á e-lið 16. gr. og mun ráðuneytið koma henni á framfæri við nefndina. Breytingamar lúta fyrst og fremst að innborgunum í Tryggingarsjóð innlánsstofriana og hversu hratt sjóðurinn getur nýtt sér ábyrgðaryfirlýsingar frá viðskiptabönkum og sparisjóðum. SÍV var ekki sammála hinum um breytingar á ákvæðum um innborganir í sjóðinn og áskildi sér rétt til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri við efhahags- og viðskiptanefnd. í tillögum að breytingum á ákvæðum um innborganir í sjóðinn er, eins og í frumvarpinu, gert ráð fyrir að litið verði á þær sem tryggingariðgjöld og að þær séu óafturkræfar. Jafnframt er gert ráð fyrir að nýir viðskiptabankar og sparisjóðir greiði til sjóðsins með tilteknum hætti. SÍV fellst ekki á að innborganir í sjóðinn séu algerlega hliðstæðar tryggingariðgjöldum. Ólíkt öðrum tryggingum þá bætir sjóðurinn tjón innstæðueigenda að svo miklu leyti sem eignir viðskiptabanka eða sparisjóðs hrökkva ekki til. Innborganir í hann eru því ekki fyllilega hliðstæðar tryggingariðgjöldum. Því leggur SIV til að farin verði sama leið og í Danmörku og greiðslur í sjóðinn ekki hafðar óendurkræfar. í Danmörku eru uppsafnaðar innborganir í sjóðinn eftir að lágmarksstærð hans er náð leiðréttar til samræmis við hlut viðkomandi viðskiptabanka eða sparisjóðs í heildarinnstæðum í bankakerfinu. Þetta þýðir að auki banki eða sparisjóður markaðshlutdeild sína eftir að lágmarksstærð sjóðsins er náð þá verður hann að greiða aukalega til sjóðsins en sá sem missir markaðshlutdeild fær greitt til baka. Uppsafnaðar innborganir hvers og eins verða því ávallt sama hlutfall af stærð sjóðsins og nemur markaðshlutdeild þeirra. Með þessu fyrirkomulagi er einnig tekið sjálfkrafa á greiðslum nýrra viðskiptabanka og sparisjóða til tryggingarsjóðsins. AUSTU RSTRÆTI REYKJAVÍK SÍMI/TEL.: (354) FAX: (354)

2 2 Tillaga SÍY að orðalagi e-liðs 16. gr. frumvarpsins fylgir hjálögð. Jafnframt er nefndinni sent til fróðleiks afrit af dönskum lögum nr. 367/1995 um tryggingarsjóð innstæðueigenda sem tóku gildi 16. september 1995 og reglugerð nr. 754/1995 um sama efiii. í 3. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar er ákvæði um inn- og útborganir úr tryggingarsjóðnum eftir að lágmarksstærð hans er náð. Finnur Sveinbjömsson, framkvæmdastj óri

3 Tillaga að orðalagi e-liðs 16. gr. bankafrumvarpsins. Stefiit skal að því að heildareign innstæðudeildar Tryggingarsjóðs innlánsstofnana nemi a.m.k. 1% af meðaltali tryggðra innstæðna í viðskiptabönkum og sparisjóðum á næstliðnu ári. Hafi heildareign ekki náð lágmarki skv. 1. málsl. skulu allir viðskiptabankar og sparisjóðir greiða eigi síðar en 1. mars ár hvert gjald til sjóðsins er nemur 0,15% af meðaltali tryggðra innstæðna í hlutaðeigandi viðskiptabanka eða sparisjóði á næstliðnu ári. Þar til heildareign deildarinnar hefur náð tilskyldu lágmarki skal hver viðskiptabanki og sparisjóður leggja fram ábyrgðaryfirlýsingu fyrir jafnháum hlut af þeirri fjárhæð sem á vantar til að lágmarkinu hafi verið náð og nemur hlut tryggðra innstæðna í hlutaðeigandi viðskiptabanka eða sparisjóði af samanlögðum tryggðum innstæðum. Þegar heildareign innstæðudeildar Tryggingarsjóðs innlánsstofnana hefur náð lágmarksstærð skv. 1. mgr. skulu uppsafiiaðar greiðslur einstakra viðskiptabanka og sparisjóða til deildarinnar leiðréttar fyrir 1. mars ár hvert þannig að uppsöfnuð greiðsla hvers viðskiptabanka og sparisjóðs svari til hlutdeildar hans í samanlögðum tryggðum innstæðum í öllum viðskiptabönkum og sparisjóðum. Óheimilt er að endurgreiða fé úr sjóðnum samkvæmt þessari málsgrein fyrr en greiðslur í hann hafa verið inntar af hendi. Nú hrökkva eignir Tryggingarsjóðs innlánsstofnana ekki til þess að greiða heildarijárhæð tryggðra innstæðna í hlutaðeigandi viðskiptabanka eða sparisjóði og skal þá greiðslu úr sjóðnum skipt þannig milli innstæðueigenda að heildarinnstæða hvers innstæðueiganda allt að 1,7 milljónum króna er bætt að fullu en allt sem umfram er þessa fjárhæð skal bætt hlutfallslega jafiit eftir því sem eignir sjóðsins hrökkva til. Fjárhæð þessi skal bundin við gengi evrópsku mynteiningarinnar ECU miðað við kaupgengi hennar 3. janúar Sjóðurinn verður ekki krafinn um frekari greiðslu þótt innstæða hafi ekki verið bætt að fullu. Kröfur um innborgun í sjóðinn á grundvelli ábyrgðaryfirlýsinga geta á hveiju ári ekki verið hærri en sem nemur einum tíunda hluta af lágmarksstærð sjóðsins skv. 1. mgr. Telji stjóm sjóðsins brýna ástæðu til er henni heimilt að taka lán til að greiða innstæðueigendum hrökkvi eignir sjóðsins ekki til. Komi til greiðslu úr Tryggingarsjóði innlánsstofiiana yfirtekur hann kröfu innstæðueiganda á hendur hlutaðeigandi viðskiptabanka, sparisjóði eða þrotabúi. Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessarar greinar að höfðu samráði við stjóm Tryggingarsjóðs innlánsstofnana. í henni er heimilt að kveða á um að greiðslur skv. 2. mgr. skuli inntar af hendi á lengri tíma en einu ári, enda séu ábyrgðaryfirlýsingar til staðar þegar um innborganir er að ræða, sbr. 1. mgr.

4 Nr juni Lov om en indskydergarantifond^ VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Náde Danmarks Dronning, ger vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet felgende lov: 1. Indskydergarantifonden (Fonden) er en privat, selvejende institution, der skal yde indskydere i de i 3, stk. 1, nævnte institutter dækning for tab pá indskud i tilfælde af konkurs. 2. Sáfremt Finanstilsynet har inddraget et instituts tilladelse til at drive virksomhed, kan Fonden tilfore midler og stille garantier til dækning af instituttets ikke efterstillede kreditorer i forbindelse med afvikling af instituttet. De tilferte midler og garantier má ikke overstige Fondens skennede tab ved en eventuel konkurs. Stk. 2. Fondens medvirken kan ske i fællesskab med andre. Stk. 3. Fonden kan medvirke, uanset at der forudgáende er stillet en likviditetsgaranti. Stk. 4. Erhvervsministeren fastsætter bestemmelser vedrerende samarbejdet mellem Finanstilsynet og Fonden. 3. Loven omfatter indskud i felgende institutter: 1. Danske banker, sparekasser og andelskasser samt danske selskaber omfattet af lov om visse kreditinstitutter. 2. Filialer af kreditinstitutter med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union bortset fra lande, som Unionen har indgáet samarbejdsaftale med. Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte bestemmelser om, at filialer af de i stk. 1, nr. 1, nævnte institutter i lande uden for Den Europæiske Union bortset fra lande, som Unionen har indgáet samarbejdsaftale med, kan undtages fra at være omfattet af Fonden. 4. Filialer af institutter fra lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgáet samarbejdsaftale med, kan tilslutte sig Fonden som supplement til hjemlandets indskydergarantiordning, hvis den danske ordning som nævnt i 5 er mere gunstig end hjemlandets ordning. Finanstilsynet fastsætter nærmere bestemmelser herom. 5. Fonden dækker efter fradrag af indskyderens eventuelle forpligtelser over for det págældende institut navnenoterede indskud i instituttet indtil kr. pr. indskyder. Stk. 2. Fonden dækker fuldt ud indskud 1) pá indekskonti i henhold til lov, 2) pá kapitalpensionskonti i henhold til iov, 3) pá selvpensioneringskonti i henhold til lov, 4) pá ratepensionskonti i henhold til lov, 5) pá bomeopsparingskonti i henhold til lov, 6) pá boligopsparingskontrakter i henhold til lov, 7) pá uddannelsesopsparingskonti i henhold til lov, 8) pá etableringskonti i henhold til lov, 9) der indestár pá advokaters klientkonti, 10) der forvaltes i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til lov om anbringelse og bestyrelse af umyndiges midler m.v. eller arvelovens 61 og 65, ') Loven indeholder bestemmelser, der gennemfarer Rádets direktiv om indskudsgarantiordninger (direktiv nr. 94/19/EF, EF-Tidende, 1994, L 135 s. 5). Erhvervsmin., j.nr TLOV l/erhv59673

5 14. juni Nr ) der indestár pá en skifteretskonto vedrerende dedsbo under oftentligt skifte, og 12) der er deponeret i henhold til deponeringsloven. Stk. 3. Fonden dækker fuldt ud, jf. dog 2. pkt., indskud af kebesum for fast ejendom, der indtil 9 máneder fra indsættelsen er deponeret i henhold til forudgáende kebsaftale, og indskud af provenu af realkreditlán i forbindelse med beláning af fast ejendom indtil 9 máneder fra indsættelsen af belebet, ved nybyggeri dog indtil 2 ár. Fondens dækning sker med fradrag af forpligtelser, der har relation til realkreditlánesagen eller ejendomshandelen, og eventuelle forpligtelser, der ikke er modregnet over for det págældende institut i henhold til stk. 1. Det er en forudsætning, at den faste ejendom har været anvendt hovedsagelig ikkeerhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikkeerhvervsmæssig anvendelse af keberen eller sælgeren af ejendommen, henholdsvis den, der har optaget realkreditlánet. Stk. 4. Fonden kan beslutte, at ogsá andre former for indskud dækkes fuldt ud. Stk. 5. Fonden dækker ikke indskud fra det nedlidende instituts direkterer eller bestyrelsesmedlemmer. Loven omfatter endvidere ikke indskydere, der ejer 10 pct. eller mere af aktie-, garanti- eller andelskapitalen. Loven omfatter heller ikke indskud fra andre institutter, efterstillede kapitalindskud eller indskud, der hidrerer fra transaktioner, i forbindelse med hvilke der er blevet afsagt dom i forbindelse med hvidvaskning af penge. 6. Hvor flere personer er noteret som indehavere af en konto, indgár den andel, der tilkommer hver enkelt indskyder, ved beregningen af den i 5, stk. 1, fastsatte grænse. 7. Indskydere skal have oplysning om dækningsomfanget m.v. for den indskudsgarantiordning, som instituttet er tilsluttet. Finanstilsynet fastsætter nærmere bestemmelser herom. 8. Udbetalinger fra Fonden eller Fondens overfarsler af indskud til konti i andre institutter skal fínde sted snarest muligt og senest 3 máneder efter betalingsstandsningens eller konkursens indtræden. Det er en betingelse for udbetalingen, at der er tale om behorigt efterprevede krav. Ved betalingsstandsning indtræder Fondens forpligtelse forst 7 bankdage efter, at anmeldelse af betalingsstandsning har fundet sted. Stk. 2. Finanstilsynet kan efter anmodning fra Fonden forlænge den i stk. 1,1. pkt., nævnte frist, dog hejst med 9 máneder.' Stk. 3. Fonden kan ikke under henvisning til den i stk. 1 og 2 nævnte frist afslá at udbetale dækning til en indskyder, som ikke har været i stand til i tide at páberábe sig sin ret til at fá belobet udbetalt. Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om Fondens forpligtelse til at give oplysning om et instituts betalingsstandsning eller konkurs samt om indskyderes anmeldelse af krav til Fonden. 9. Fonden indtræder, i det omfang den har ydet dækning, i indskyderens krav mod det institut, der er undergivet betalingsstandsning eller trádt i konkurs. 10. Efter forhandling med Danmarks Nationalbank fastsætter Finanstilsynet regler om instituttemes bidrag til Fonden. Bidrag skal ske ved indbetaling og garantistillelse. Stk. 2. Det samlede bidrag kan árligt hejst udgere et beleb svarende til 2 promille af instituttemes indlánsmasse. Instituttemes individuelle bidrag beregnes pá baggrund af instituttemes dækkede nettoindlán. Stk. 3. Erhvervsministeren kan med Finansudvalgets tilslutning stille garanti for Ián optaget af Fonden til opfyldelse af dens forpligtelser. 11. Fonden skal underrette Finanstilsynet, hvis et institut undlader at opfylde de forpligtelser, der páhviler instituttet som medlem af indskydergarantiordningen. Hvis en fllial har tilsluttet sig indskydergarantiordningen, jf. 4, underretter Finanstilsynet de kompetente myndigheder i filialens hjemland. Stk. 2. Finanstilsynet kan tilbagekalde et instituts tilladelse til at drive virksomhed, hvis instituttet ikke opfylder lovens regler, regler udstedt i medfor af loven eller bestemmelser i Fondens vedtægter. 12. Fonden Iedes af en bestyrelse pá 5 medlemmer, der udnævnes af erhvervsministeren. Medlemmeme og stedfortrædeme for disse udnævnes for 3 ár. Stk. 2. Bestyrelsens formand skal repræsentere nationalokonomisk og regnskabsmæssig

6 Nr juni sagkundskab. Næstformanden skal repræsentere juridisk sagkundskab. To medlemmer skal repræsentere institutteme, og et medlem skal repræsentere indskydeme. Stk. 3. Som formand eller næstformand kan ikke vælges personer, der deltager i ledelsen af eller i 0vrigt har en sádan tilknytning til et selskab eller en organisation, at der vil kunne opstá modsatrettede hensyn mellem disse og Fonden. 13. Fondens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden godkendes af Finanstilsynet. Stk. 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om anbringelse af Fondens midler samt om, hvilke former for indskud der skal dækkes fuldt ud, jf. 5, stk. 4. Beslutning om udvidelse af dækningsomfanget træffes ved enstemmighed. 14. Bestyrelsen antager fornaden medhjælp og afgiver inden 3 máneder efter et kalenderárs udlob regnskab for det forlebne ár med beretning om Fondens virksomhed til Finanstilsynet. 15. Omkostningeme ved Fondens administration afholdes af Fonden. Stk. 2. Fonden afholder tillige udgifteme ved statens tilsyn, jf Finanstilsynet ferer tilsyn med Fonden. Finanstilsynet og Fonden kan af institutter og indskydere forlange alle oplysninger, som skonnes nedvendige for at sikre, at lovens regler, regler udstedt i medfor af loven og bestemmelser i Fondens vedtægter overholdes. 17. For sá vidt hajere straf ikke er forskyldt efter den evrige lovgivning, straffes med bode den, der 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger ved anmeldelse, opgerelse eller udbetaling af dækningskrav eller 2) undlader at give de af tilsynet eller Fonden i henhold til 16 krævede oplysninger eller i ovrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for kontrollen med Fonden. Stk. 2. Pá samme máde straffes et institut omfattet af Ioven, der undlader at opfylde de forpligtelser, der páhviler det som tilsluttet en indskudsgarantiordning. 18. For overtrædelser, der begás af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pálægges selskabet som sádant bodeansvar. Er overtrædelsen begáet af en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af 60 i lov om kommunemes styrelse, kan der pálægges kommunen ellerdet kommunale fællesskab bodeansvar lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgerelse nr. 182 af20. marts 1995, foretages folgende ændringer: 1. I 22 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Sáfremt kapital som nævnt i stk. 1 og 2 udstedes i form af massegældsbreve, skal pengeinstituttet benævne disse kapitalbeviser.«2. Efter 42 b indsættes:» 42 c. Bestemmelseme i dette kapitel fínder ogsá anvendelse pá de i 6 a nævnte kreditinstitutter. Stk. 2. Kapitalpension, rateopsparing og selvpension anbragt pá en indlánskonto i henhold til 42 a, stk. 1, 1. pkt., skal være fuldt dækket af Indskydergarantifonden eller af en tilsvarende ordning i kreditinstituttets hjemland i tilfælde af kreditinstituttets konkurs.«3. 47 d, stk. 1, affattes sáledes:»bliver et pengeinstitut insolvent, kan tilsynet indgive konkursbegæring.« b, stk. 2, indsættes efter nr. 9 som nyt nummer:»10) til Folketingets stáende udvalg vedrerende et pengeinstituts generelle ekonomiske forhold som led i den pariamentariske kontrol med forvaltningen, for sá vidt angár pengeinstitutter under betalingsstandsning eller konkurs, nár staten yder garanti eller stiller midler til rádighed for afvikling af instituttet.«nr bliver herefter nr b indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:»stk. 5. Adgangen til udlevering affortrolige oplysninger til Folketingets stáende udvalg i henhold til stk. 2, nr. 10, er begrænset til dokumenter i sager, der er oprettet i Finanstilsynet efter lovens ikrafttræden, jf. 21, stk. 1.«Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

7 14. juni Nr I 54, stk. 1, indsættes efter» 21, stk. 3,«:» 22, stk. 3,«. 20. I lov om páligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgorelse nr. 851 af 30. september 1994, som senest ændret ved 2 i lov nr. 313 af 17. maj 1995, indsættes efter 7 A:» 7 B. Belob, som Indskydergarantifonden udbetaler til et pengeinstitut til hel eller delvis udligning af en regnskabsmæssig underbalance i forbindelse med overdragelse af aktiver og passiver fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Den del af underbalancen, der er dækket af et tilskud eller en garanti fra Indskydergarantifonden, kan herefter ikke anses for en del af det overtagende pengeinstituts anskaífelsessum for de overtagne aktiver. Stk. 2. Sáfremt Indskydergarantifonden har udbetalt belab omfattet af stk. 1 eller stillet garanti, der kan fore til udbetaling af belob omfattet af stk. 1, og et overdragende selskab omfattet af stk. 1 pábegynder ny aktivitet, kan et underskud for tidligere indkomstár ikke fores til fradrag i den skattepligtige indkomst for det págældende indkomstár eller senere indkomstár, ligesom underskud for det págældende indkomstár ikke kan fores til fradrag i den skattepligtige indkomst for senere indkomstár.«21. Erhvervsministeren fastsætter, jf. dog stk. 2, tidspunktet for lovens ikrafttræden. Samtidig ophæves lov om en indskydergarantifond, jf. lovbekendtgerelse nr. 28 af 14. januar Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter efter samrád med skatteministeren tidspunktet for ikrafttrædelsen af 20. Slk har virkning for belob, som Indskydergarantifonden udbetaler fra og med 20 s ikrafttræden efter stk. 2. Stk. 4. Uanset bestemmelsen i 3 finder loven indtil 31. december 1999 anvendelse pá filialer af spanske og græske kreditinstitutter etableret her i landet, som indtil 31. december 1999 er undtaget fra krav om tilslutning til en indskydergarantiordning i deres hjemland, jf. artikel 12 samt bilag 3 i rádets direktiv af 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger. Stk. 5. Uanset bestemmelsen i 5 má den dækning, der ydes indskydere i filialer af danske institutter, jf. 3, etableret i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgáet samarbejdsaftale med, indtil 31. december 1999 ikke overstige den dækning, der tilbydes af garantiordningen i værtslandet. 22. Loven gælder ikke for Færeeme og Granland. Loven kan med undtagelse af 20 ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færeske og granlandske forhold tilsiger. Givet pá Christiansborg Slot, den 14. juni 1995 Under Vor Kongelige Hánd og Segl MARGRETHE R. / Mimi Jakobsen

8 Nr september Bekendtgorelse om indskydergarantifoaden I medfer af 3, stk. 2, 4, 7, 8, stk. 4, samt 10, stk. 1, i lov nr. 367 af 14. juni 1995 om en indskydergarantifond fastsættes: A n vendelsesomráde 1. Bekendtgorelsen finder anvendelse pá: 1) Pengeinstitutter samt selskaber omfattet af Iov om visse kreditinstitutter. 2) Filialer af kreditinstitutter med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, bortset fra lande, som Unionen har indgáet samarbejdsaftale med. 3) Filialer afinstitutter fra lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgáet samarbejdsaftale med, og som har tilsluttet sig indskydergarantifonden.jf. 2. 4) 11 og 12 finder anvendelse pá filialer af institutter fra lande inden for den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgáet samarbejdsaftale med, uanset om fllialen har tilsluttet sig indskydergarantifonden. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-3, nævnte virksomheder og filialer benævnes i det felgende instutter. Stk. 3. Filialer af de i 1, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter i et land uden for Den Europæiske Union eller lande som Unionen har indgáet samarbejdsaftale med, kan vælge ikke at være omfattet af indskydergarantifonden, hvis filialen er omfattet af en garantiordning i værtslandet. Tilsluttende filialer Erhvervstnin. Finanstilsynet.j.nr De i 1, stk. 1, nr. 3, nævnte institutter kan tilslutte sig indskydergarantifonden som supplement til den garantiordning som instituttet er omfattet af i instituttets hjemland, sáfremt dækningen i henhold til 5 i lov om en indskydergarantifond er hojere end dækningen i henhold til instituttets hjemlands ordning. Stk. 2. Den supplerende dækning efter stk. I, omfatter det beleb, hvormed dækningen ydet af indskydergarantifonden overstiger den dækning, som hjemlandets garantiordning yder. Indskydergaranti/ondens formue 3. Indskydergarantifondens formue skal udgere mindst 3 mia. kr. Stk. 2. Sáfremt indskydergarantifondens formue er mindre end 3 mia. kr., skal instituttemes samlede árlige bidrag udgere det beleb, som ved den árlige reguleríng er nedvendigt for at brínge fondens formue op pá 3 mia. kr., jf. dog 10, stk. 2, i lov om en indskydergarantifond. Indskydergarantifondens likvide midler skal udgere mindst 25 pct. af formuen. Stk. 3. Indskydergarantifondens formue tilvejebringes ved indbetalinger og garantistillelse fra institutteme (samlede bidrag) samt ved det i stk. 4 nævnte regnskabsresultat. Fordelingen af de samlede árlige bidrag til indskydergarantifonden pá indbetalinger og garantistillelse fastsættes af indskydergarantifondens bestyrelse, jf. dog stk. 2. Stk. 4. Indskydergarantifondens regnskabsresultat, jf. 14 i lov om en indskydergarantifond, tilfalder indskydergarantifonden og indgár i dennes formue. 4. Sáfremt Indskydergarantifondens formue er mindre end 3 mia. kr., jf. 3, stk. 2, skal det enkelte instituts árlige bidrag til indskydergarantifonden svare til instituttets andel af de TBEK b/crhv98420

9 15. septem ber Nr samlede dækkede nettoindskud, jf. 5 i lov om en indskydergarantifond. Stk. 2. Beregning af andelen af de samlede dækkede nettoindskud for institutter omfattet af 1, stk. 1, nr. 3, sker pá baggrund af det i 2, stk. 2, nævnte beleb. Stk. 3. Nár indskydergarantifondens formue udger mindst 3 mia. kr., kan der foretages en árlig regulering af institutternes samlede bidrag til indskydergarantifonden, sáledes at det enkelte instituts samlede bidrag svarer til instituttets andel af de samlede dækkede nettoindskud, jf. 5 i lov om en indskydergarantifond. Regulering kan forst finde sted, efter at der er sket indbetaling og stillet garanti for indeværende árs samlede bidrag. Stk. 4. Sáfremt indskydergarantifondens formue i forbindelse med udlodning fra et konkursbo, hvor indskydergarantifonden er indtrádt i indskydemes krav, overstiger 3 mia. kr., kan midler, med Finanstilsynets godkendelse, tilbagefores til de institutter, som har tilvejebragt de midler, der er anvendt ved dækningen af indskydeme i konkursboet. Midler, som skal tilbagefores til institutter, der pá udlodningstidspunktet er ophert med at være bidragspiigtige, jf. 5, stk. 4 og 5, forbliver i indskydergarantifonden som en del af fondens formue. Bidragspligt 5. Pligt til at betale bidrag til indskydergarantifonden har de i 1, stk. 1, nr. 1-3, angivne institutter. Stk. 2. Bidragspligten indtræder for de i 1, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte institutter pá det tidspunkt, hvor instituttet er meddelt tilladelse til at drive virksomhed, jf. 6 og 6 c i lov om banker og sparekasser m.v., henholdsvis 2 i lov om visse kreditinstitutter. Stk. 3. Bidragspligten indtræder for de i 1, stk. 1, nr. 3, nævnte institutter pá det tidspunkt, hvor indskydergarantifonden modtager meddelelse om tilslutning til indskydergarantifonden, jf. 4 i lov om en indskydergarantifond. Stk. 4. Bidragspligten for de i 1, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte institutter opherer pá det tidspunkt, hvor instituttet opharer med at drive virksomhed i henhold til lov om banker og sparekasser m.v. henholdsvis lov om visse kreditinstitutter. Stk. 5. Bidragspligten for de i 1, stk. 1, nr. 3, nævnte institutter opherer, nár instituttet udtræder a f indskydergarantifonden, jf. 24. Stk. 6. Et institut, der overtages af eller ved fusion sammensmeltes med et andet af indskydergarantifonden omfattet institut eller et institut, der omdannes til anden selskabsform, anses ikke for ophert i henhold til stk. 4 og 5. Det fortsættende institut overtager alle rettigheder og forpligtelser over for indskydergarantifonden. Bidragsberegning 6. Instituttemes dækkede nettoindskud beregnes som gennemsnittet af to opgerelser foretaget i henholdsvis marts og september máned. Stk. 2. Institutter, som ved seneste regnskabsárs udgang havde en arbejdende kapital (indlán + udstedte obligationer + efterstillet kapital + egenkapital) pá under 100 mio. kr., kan opgere dækkede nettoindskud som gennemsnittet af to opgerelser af samlede indskud, foretaget i henholdsvis marts og september máned, multipliceret med 0,7. Stk. 3. Institutter, som i lobet af et kalenderár bliver omfattet af indskydergarantiordningen, jf. 5, stk. 2 og 3, kan det farste ár foretage beregningen af instituttets dækkede nettoindskud enten ultimo áret eller som indskud ultimo áret multipliceret med 0,7. Stk. 4. Indskydergarantifondens bestyrelse kan tilladelse mindre afvigelser fra opgerelsesmetodeme i stk Indbetaling m.v. 7. Det enkelte instituts samlede bidrag til indskydergarantifonden reguleres hvert ár pr. 1. januar pá grundlag af beregnede dækkede nettoindskud i det foregáende ár. Indskydergarantifondens bestyrelse fastsætter, hvomár de likvide midler skal indbetales, og hvomár garantieme skal stilles. Stk. 2. Efter pákrav fra indskydergarantifonden skal institutteme inden 8 dage fra pákravet indfri stillede garantier. Indberetninger 8. Institutteme skal indberette de oplysninger til indskydergarantifonden, som er nedvendige for indskydergarantifondens fastsættelse af instituttemes bidrag til fonden, jf. 5 og 6. Instituttets valgte eller inteme revision skal kontrollere instituttets opgarelse af dækkede nettoinskud.

10 Nr 'septeinber De i 1, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte institutter er forpligtede til at kunne beregne den enkelte indskyders dækkede nettoindskud inkl. renter eller at være tilsluttet et EDB-system, der kan foretage beregningen. Stk. 2. Instituttets valgte revisorer skal páse at stk. 1, overholdes og anfore i revisionsprotokollen, om dette er tilfældet. 10. De i 1, stk. 1, nr. 3, nævnte institutter, er forpligtede til at kunne beregne den enkelte indskyders dæ kkede nettoindskud inkl. renter, m ed fradrag a f det beleb som instituttets hjemlands garantiordning dækker, jf. 2, stk. 2, eller at være tilsluttet et EDB-system, der kan foretage beregningen. Stk. 2. Instituttets vaigte revisorer skal páse at stk. 1, overholdes, og afgive erklæ ring til indskydergarantifonden herom. Information 11. Institutteme, og de i 1, stk. I, nr. 4, nævnte filialer, skal i ekspeditionslokaler, hvortil indskydere almindeligvis har adgang, pá et iojnefaldende sted, ved skiltning tydeligt oplyse om, hvor indskydeme kan rekvirere skriftlig information om den eller de indskudsgarantiordninger, som instituttet, eller den i 1, stk. 1, nr. 4, nævnte filial, er tilsluttet. 12. Den i 11 omhandlede information skal som minimum indeholde oplysninger om: 1) hvilken eller hvilke indskudsgarantiordninger indskud er dækket af, 2) dækningens omfang, 3) beregning afdet dækkede beleb, 4) særlige indlánsformer, som er sikret fuld dækning, 5) indlán, som ikke er omfattet af ordningen, samt 6) hvorledes en indskyder skal forholde sig, hvis der skal ske udbetaling fra indskydergarantifonden. Stk. 2. Hvis et institut som nævnt i 1, stk. 1, nr. 3, har tilsluttet sig indskydergarantifonden som supplement til den dækning, der ydes af instituttets hjemlands garantiordning, skal dette oplyses. Tilsvarende gælder, hvis den dækning indskud i de i 1, stk. 1, nr. 4, nævnte filialer er dækket af svarer til den dækning, der ydes af indskydergarantifonden, men er lavere end den dækning, der ydes i hjemlandet. Stk. 3. Hvis et institut som nævnt i 1, stk. 1, nr. 3, har tilsluttet sig indskydergarantifonden, jf. 2, meddeler indskydergarantifonden, at filialen onsker at fravælge den supplerende dækning, skal hver enkelt indskyder have skriftlig oplysning herom, samt om hvilke konsekvenser instituttets fravalg har for indskyderen. Stk. 4. Den i stk. 1-3 omhandlede information skal affattes pá dansk og formuleres i en let forstáelig form. Stk. 5. Den i stk. 1og 2 omhandlede information má ikke anvendes i reklameejemed. 13. Filialer af de i 1, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter i et land inden for Den Europæiske Union eller lande som Unionen har indgáet samarbejdsaftale med, skal give indskyderne i værtslandet information efter de regler, der er fastsat i værtslandet. Klageadgang 14. Indskydergarantifondens bestyrelses afgorelser om bidragspligt og bidrag, herunder beregning og opkrævning samt afgorelser i henhold til 2, kan indbringes for Finanstilsynet inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgorelsen er meddelt instituttet. Meddelelse og anmeldelse 15. Meddelelse om et instituts betalingsstandsning eller konkurs skal af indskydergarantifonden inden 11 bankdage efter, at betalingsstandsningen, eller 4 bankdage efter, at konkursen er kommet til indskydergarantifondens kendskab, indrykkes i et eller flere dagblade, som udkommer pá instituttets hjemsted samt i et landsdækkende dagblad og Statstidende. Stk. 2. Tilsvarende meddelelse skal finde sted pá de steder, hvor institutter som nævnt i 1, stk. 1, nr. 1, har filialer. Meddelelsen skal affattes pá det eller de officielle sprog i det land, hvor filialen er etableret. 16. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om: 1) instituttets navn og adresse pá dets hjemsted, 2) hvorvidt der foreligger konkurs eller betalingsstandsning, 3) datoen for betalingsstandsningens indtræden eller datoen for konkursdekretets afsi-

11 15. september Nr.754. gelse, sáfremt instituttet erklæres konkurs uden forinden at have været i betalingsstandsning, 4) at indskydeme fár meddelelse direkte fra instituttet eller indskydergarantifonden, 5) hvor indskydeme kan henvende sig, hvis meddelelse ikke modtages som nævnt under nr. 4, 6) at anm eldelse a f krav skal indleveres til et institut og 7) tidsfrist for anmeldelse samt virkning af for sen anmeldelse. 17. Indskydergarantifondendrageromsorg for, at der snarest muligt, dog senest 1 máned efter betalingsstandsningens indtræden eller datoen for konkursdekretets afsigelse, udsendes en oversigt til den enkelte indskyder over dennes samlede mellemværende med instituttet inkl. renter opgjort til og med den i 16, nr. 3, foreskrevne dato. Oversigten skal vedlægges en vejledning for anmeldelse. Stk. 2. Til brug ved udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte oversigt skal institutter, der ved seneste regnskabsárs udgang havde en arbejdende kapital (indlán + udstedte obligationer + efterstillet kapital + egenkapital) pá 100 mio. kr. eller derover, fremsende de nedvendige oplysninger til indskydergarantifonden pá et EDB-læsbart medium. Stk. 3. Indskydergarantifondens bestyrelse kan beslutte, at institutter, der ikke er omfattet af stk. 2, ligeledes skal fremsende de nedvendige oplysninger til indskydergarantifonden pá EDB-læsbart medium, sáfremt instituttet er tilknyttet en EDB-central. 18. Oversigten nævnt i 17, stk. 1, skal i det mindste indeholde: 1) indskyderens navn og adresse, 2) C PR eliersenr., 3) opgorelsesdato, 4) oversigt over indskyderens ind- og udlánskonti med angivelse af kontonummer samt kontotype og.5) oversigt over de indskud, som dækkes fuldt ud i medfor af 5, stk. 2 og 3, i lov om en indskydergarantifond, eller som indskydergarantifonden i medfor af lovens 5, stk. 4, har besluttet at dække fuldt ud. 19. Den i 17, stk. 1, nævnte oversigt danner grundlag for anmeldelse a f krav over for indskydergarantifonden. Stk. 2. Yderligere krav eller forpligtelser oplyses af indskyderen pá oversigten og dokumenteres i fomodent omfang. Stk. 3. Ved underskrift pá oversigten bekræfter indskyderen rigtigheden af de anforte oplysninger under strafansvar i henhold til 17 i lov om en indskydergarantifond. 20. Anmeldelse af krav mod indskydergarantifonden indleveres til et dansk institut,som efter kontrol af indskyderens identitet overgiver anmeldelsen til indskydergarantifonden til endelig provelse. Stk. 2. Indskydergarantifondens bestyrelse kan tillade afvigelser fra reglerne for anmeldelse af krav over for samt udbetaling fra indskydergarantifonden til udenlandske indskydere. 21. Anmeldelse af krav over for indskydergarantifonden skal indgives til et institut senest 6 máneder fra den i 16, nr. 3, foreskrevne dato. Stk. 2. Sáfremt anmeldelse i henhold til stk. 1 ikke er foretaget inden 3 máneder, páhviler det indskydergarantifonden pá ny at udsende den i 17, stk. 1, nævnte oversigt til indskydere med dækkede nettoindskud over 100 kr. Stk. 3. Indgives anmeldelsen senere end 6 máneder efter den i 16, nr. 3, foreskrevne dato, bortfalder kravet over for indskydergarantifonden, medmindre indskyderen kan godtgere, at vedkommende ikke har haft mulighed for i tide at páberábe sig sin ret til at fiá udbetalt garantibelobet. Indskydergarantifonden kan, nár særlige omstændigheder foreligger, undtage fra frísten, dog under forudsætning af, at indskydergarantifonden kan foretage anmeldelse i boet. 22. Indskydergarantifonden foretager snarest muligt en provelse af kravet, hvorefter garantibelobet anvises til udbetaling eller overfersel gennem det anmeldende institut. Stk. 2. Udbetaling af krav mod indskydergarantifonden, der hidrorer fra et institut, der har tilsluttet sig indskydergarantifonden som supplement, jf. 2, forudsætter, at indskydergarantifonden har modtaget en erklæríng fra hjemlandets kompetente myndigheder, hvoraf fremgár, at indskud er indisponible. 23. Nár et institut omfattet af 1, stk. 1, nr. 3, har tilsluttet sig indskydergarantifonden, jf. 2, skal indskydergarantifondens bestyrelse indgá aftaler med hjemlandets garantiordning om

12 Nr scptem ber procedurer for udbetaling af erstatning. Der kan aftales mindre afvigelser fra regleme om meddelelse og anmeldelse, jf , sáfremt afvigelseme er nedvendige for at sikre, at indskyderne fár en hurtig og korrekt erstatning. Udtrœden 24. De i 1, stk. 1, nr. 3, nævnte fílialer udtræder af indskydergarantifonden med virkning fra forstkommende 1. januar, nár filialen ophorer med at drive virksomhed i Danmark, eller nár filialen anmoder indskydergarantifonden om, at aftalen om tilslutning ophorer. Udtræden kan dog kun ske med mindst I máneds forudgáende varsel. Oplesning 25. Sáfremt indskydergarantifonden opleses, træfter erhvervsministeren med finansministerens godkendelse beslutning om anvendelse af indskydergarantifondens formue. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte beslutning træffes efter hering af institutteme. Ikrafttrœdelses- og overgpngsbestemmelser 26. Bekendtgerelsen træder i kraft den 16. september Stk. 2. Bekendtgorelse nr. 910 af 17. november 1992 ophæves. 27. Den i 11 og 12 omhandlede information skal forefindes i institutteme senest den 1. november Finanstilsynet, den 15. september 1995 E lg IL M 0L G A A R D / Marianne Simonsen

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Anordning nr. 137 af 9. marts 2005 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I

Læs mere

Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara.

Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara. Skjal 1 Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara. Udkast til Anordning om ikraftræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer. I medfør

Læs mere

43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar "lov om en garantifond for indskydere og investorer"

43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar lov om en garantifond for indskydere og investorer 43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar "lov om en garantifond for indskydere og investorer" Skjal 2. Bekendtgørelse om Garantifonden for indskydere og investorer BEK nr 216 af 09/04/1999.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. september 2011 12. september 2011. Nr. 955. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer I medfør af 3, stk. 2, 4, 7, stk. 2 og 4, 15 og 16,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 22 1) i lov nr. 579 af 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 14 1) i lov nr. 576 af 6.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011 22. februar 2011. Nr. 133. Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) Herved bekendtgøres lov om en garantifond for indskydere

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer 1) Nr. 1218 27. oktober 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer 1) I medfør af 3, stk. 2, 4, 7, stk. 2 og 4, 15, 16, stk. 4, i lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2011 Hefti 10

Kunngerðablaðið B 2011 Hefti 10 289 Kunngerðablaðið B 2011 Hefti 10 ISSN 0907-905X 1. juli 2011. Nr. 834. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 12. november Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) 4. november Nr

Lovtidende A Udgivet den 12. november Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) 4. november Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 12. november 2013 4. november 2013. Nr. 1271. Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) Herved bekendtgøres lov om en garantifond for indskydere

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juli Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) 8. juli Nr. 917.

Lovtidende A Udgivet den 22. juli Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) 8. juli Nr. 917. Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. juli 2015 8. juli 2015. Nr. 917. Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) Herved bekendtgøres lov om en indskyder- og investorgarantiordning,

Læs mere

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer BEK nr 820 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 3031-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1)

Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) LBK nr 917 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3030-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819.

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819. Lovtidende A 2015 Udgivet den 4. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 819. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning BEK nr 819 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3031-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer I medfør af 9, stk. 7, 15, stk. 3, og 16, stk. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1271

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1)

Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1) Nr. 1039 15. desember 1995 Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1) I medfør af 23, stk. 2, 23a, stk. 2, og 54, stk. 6, i lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Lov nr. 414 af 26. juni 1998 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1)

Lov nr. 414 af 26. juni 1998 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1) Page 1 of 5 Fondsmæglerselskaber 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber" Skjal 8 (Lóg nr. 414 frá 26. juni 1998 broytir eisini nógvar ymiskar danskar

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december Forslag.

2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december Forslag. 2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0059 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber LBK nr 1050 af 08/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Skjal 6 Fondsmæglerselskaber. 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber"

Skjal 6 Fondsmæglerselskaber. 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lov om fondsmæglerselskaber Page 1 of 6 Fondsmæglerselskaber 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber" Skjal 6 (Lóg nr. 475 frá 10. juni 1997 broytir eisini nógvar ymiskar danskar

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v. LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-19791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Alþingi Erindi nr. Þ / & komudagur u,. U - *<

Alþingi Erindi nr. Þ / & komudagur u,. U - *< Bankers ané Seeuriti'es Omtefs' A ím ríatim o f k c lm é Alþingi Erindi nr. Þ / & komudagur u,. U - *< 20. febrúar 2003 Alþingi, efnahags- og viðskiptanefnd, Austurstræti 8-10 150 Reykjavík Efni: Upplvsingar

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder LOV nr 711 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 17. juni 2008. Nr. 515. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101. Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. september 2015 3. september 2015. Nr. 1101. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Herved bekendtgøres lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1192

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere