Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 36 Folketinget Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning af uddannelsesinstitutioner m.v. og om ophævelse af lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi (Mulighed for sammenlægning og spaltning af universiteter, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.v.) 1 I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. 7 affattes således:» 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at et universitet kan udbyde andre videregående uddannelser efter de regler, der er fastsat for disse uddannelser. Universitetet kan endvidere efter godkendelse af en anden minister udbyde uddannelse efter regler fastsat af denne.«2. I 8 a, stk. 2, ændres»efter godkendelse af en anden minister, jf. 7, og efter nærmere aftale med denne«til:», jf. 7,«. 3. I 8 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. For kommunikation omfattet af stk. 1 og 2 kan ministeren tillige fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af et bestemt digitalt system og sikker identifikation.«stk. 3 bliver herefter stk I 21, stk. 3, ændres»af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v.«til:»og bestyrelse af fondes midler.«5. 31 affattes således:» 31. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra det pågældende universitets bestyrelse godkende undtagelser fra lovens bestemmelser. Tilsvarende gælder i forbindelse med godkendelse af sammenlægning af universiteter eller sammenlægning af universiteter og forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister. Stk. 2. I forbindelse med godkendelse af et samarbejde efter stk. 1 kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, for så vidt angår samarbejde mellem universiteter og statslige uddannelses- eller forskningsinstitutioner, bestemme, at statens udlæg for universitetet over for tredjemand kan modregnes efter 24, stk. 5, i tilskud til universitetet efter 19, stk. 1, og 20, stk. 1. Stk. 3. Sammenlægning efter stk. 1 sker uden likvidation ved, at universitetets, den videregående uddannelsesinstitutions eller forskningsinstitutionens rettigheder og forpligtelser overdrages til den nye eller den fortsættende institution. Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker spaltning, godkende, at et universitet ved spaltning overdrager en del af sine rettigheder og forpligtelser til et andet universitet, en anden forskningsinstitution eller en anden videregående uddannelsesinstitution. Spaltning sker ved, at dele af universitetets rettigheder og forpligtelser overdrages til en eller flere bestående eller nye institutioner. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister. Stk. 5. Det er en betingelse ved sammenlægning efter stk. 1 og spaltning efter stk. 4, at der ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. Stk. 6. Sammenlægning efter stk. 1 og spaltning efter stk. 4 kan gennemføres uden kreditorernes samtykke. Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler i forbindelse med et samarbejde mellem universiteter eller mellem uni- Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, sagsnr. 12/ BR000135

2 2 versiteter og forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner og om sammenlægninger og spaltninger.«6. I 38, stk. 7 og 8, ændres»handelshøjskolen i København«til:»Copenhagen Business School Handelshøjskolen«. 7. Efter 45 indsættes:» 45 a. Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning og spaltning af universiteter eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. 31, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institution, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen. Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning og spaltning af universiteter eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. 31, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og stk. 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 6. I tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften. Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes af institutionens øverste leder. Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af den til enhver tid fungerende bestyrelse. Stk. 6. Bestemmelserne i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser 67, stk. 6-11, om tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en professionshøjskole, finder anvendelse for de institutioner, der efter en spaltning fra eller sammenlægning med en professionshøjskole, overtager sådanne tjenestemænd.«2 I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 8. september 2009, som ændret ved 8 i lov nr af 28. december 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 38, stk. 1, 1. og 2. pkt., og 38, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres»tillade«til:»godkende«. 2. I 38, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»medie- og journalisthøjskolen«:», jf. dog stk. 2«, og i 38, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter»videregående uddannelser«:», jf. dog stk. 2«. 3. I 38, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, der bliver stk. 3, ændres»aktiver og gæld«til:»rettigheder og forpligtelser«. 4. I 38 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at en af de institutioner, der sammenlægges efter stk. 1, ikke opløses, men bliver den fortsættende institution.«stk. 2-5 bliver herefter stk I 38, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres»tilladelsen efter stk. 1 og 2«til:»godkendelsen efter stk. 1 og 3, eller beslutningen efter stk. 2«. 6. I 38, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres»stk. 1-4«til:»stk. 1-5« affattes således:» 39. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker at blive lagt sammen, godkende, at forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner indgår i en sammenlægning eller spaltning efter 38 med en professionshøjskole. For andre institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister.«8. I 62, stk. 2, ændres»tillade«til:»godkende«, og»aktiver og passiver«ændres til:»rettigheder og forpligtelser«. 9. I 62 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker at blive lagt sammen, godkende, at ingeniørhøjskolen sammenlægges med et universitet.«stk. 4-6 bliver herefter stk I 62, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres»stk. 1 og 2«til:»stk. 1, 2 og 4«. 11. I 62, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres»aktiver og gæld«til:»rettigheder og forpligtelser«, og efter»sammenlægningen«indsættes:», jf. dog stk. 8«. 12. I 62, stk. 4, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., ændres» 38, stk. 3-5«til:» 38, stk. 4-6« , stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:»stk. 6. En ingeniørhøjskole, der ikke har ansøgt ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser

3 3 om en sammenlægning med en professionshøjskole efter stk. 1 eller et universitet efter stk. 4, skal senest den 1. oktober 2014 meddele ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, hvilken professionshøjskole eller universitet som ingeniørhøjskolen ønskes sammenlagt med.«14. 62, stk. 6, der bliver stk. 7, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 7. Hvis ingeniørhøjskolen ikke sammenlægges med en professionshøjskole eller et universitet efter stk. 1-5, sammenlægger ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser ingeniørhøjskolen, eventuelt kombineret med en spaltning heraf, med en eller flere professionshøjskoler. Dette sker efter bestemmelserne i stk. 5. Stk. 8. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at en institution, der sammenlægges efter stk. 1-5, ikke opløses, men bliver den fortsættende institution.«15. 67, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:» 67. Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning og spaltning af professionshøjskoler eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. 38, 39 og 62, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institution, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen. Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning og spaltning af professionshøjskoler eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. 38, 39 og 62, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og stk. 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten. I tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften. Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes af institutionens øverste leder. Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af den til enhver tid fungerende bestyrelse.«stk. 4-9, bliver herefter stk I 67, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres»stk. 4«til:»stk. 6«. 17. I 67, stk. 6-9, der bliver stk. 8-11, ændres»stk. 4, 1. pkt.«til:»stk. 6, 1. pkt.«. 3 I lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 8. september 2009, som ændret ved 7 i lov nr af 28. december 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 15, stk. 2, ændres» 36, stk. 7«til:» 36, stk. 8«. 2. I 36, stk. 1, 1. pkt., ændres»tillade«til:»godkende«, og efter»erhvervsakademier«indsættes:»jf. dog stk. 5«. 3. I 36, stk. 1, 2. pkt., ændres»aktiviteter, aktiver og passiver«til:»rettigheder og forpligtelser«. 4. I 36, stk. 2, ændres»tillade«til:»godkende«, og»aktiviteter med tilhørende aktiver og passiver«ændres til:»rettigheder og forpligtelser«. 5. I 36, stk. 3, ændres»tillade«til:»godkende«, og»aktiviteter, aktiver og passiver«til:»rettigheder og forpligtelser«. 6. I 36, stk. 4, 1. pkt., ændres»tillade«til:»godkende«, og efter»uddannelser«indsættes:»jf. dog stk. 5«. 7. I 36 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:»stk. 5. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at en af de institutioner, der sammenlægges efter stk. 1 eller 4, ikke opløses, men bliver den fortsættende institution.«stk. 5-8 bliver herefter stk I 36, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres»tilladelse«til:»godkendelse«, og»stk. 1-4«ændres til:»stk. 1-5«. 9. I 36, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres»stk. 1-4«til:»stk. 1-5« affattes således:» 37. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker at blive sammenlagt, godkende, at forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner indgår i en sammenlægning eller spaltning efter bestemmelserne i 36 med et erhvervsakademi. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister.« affattes således:

4 4» 40. Statstjenestemænd, eller personale, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, der i forbindelse med sammenlægning og spaltning af erhvervsakademier eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. 36, stk. 1-5, og 37, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd eller ansættelse på tjenestemandslignende vilkår under udførelse af arbejdet ved den institution, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen. Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning og spaltning af erhvervsakademier eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. 36, stk. 1-5, og 37, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og stk. 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 6. I tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften. Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes af institutionens øverste leder. Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af den til enhver tid fungerende bestyrelse. Stk. 6. Bestemmelserne i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser 67, stk. 6-11, om tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en professionshøjskole, finder anvendelse for de institutioner, der efter en spaltning fra eller sammenlægning med en professionshøjskole, overtager sådanne tjenestemænd.«4 I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 26. august 2012, foretages følgende ændring: 1. Efter 15 a indsættes:» 15 b. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding godkende sammenlægning af de pågældende videregående uddannelsesinstitutioner eller sammenlægning af disse uddannelsesinstitutioner med universiteter, forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister. Stk. 2. Sammenlægning efter stk. 1 sker uden likvidation ved, at den videregående uddannelsesinstitutions rettigheder og forpligtelser overdrages til den nye eller den fortsættende institution. Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker spaltning, godkende, at en uddannelsesinstitution, jf. stk. 1, ved spaltning overdrager en del af sine rettigheder og forpligtelser til en anden uddannelsesinstitution, jf. stk. 1, til et universitet, en forskningsinstitution eller en anden videregående uddannelsesinstitution. Spaltning sker ved, at dele af den videregående uddannelsesinstitutionsinstitutions rettigheder og forpligtelser overdrages til en eller flere bestående eller nye institutioner. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister. Stk. 4. Det er en betingelse ved sammenlægning efter stk. 1 eller spaltning efter stk. 3, at der ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. Stk. 5. Sammenlægning efter stk. 1 og spaltning efter stk. 3 kan gennemføres uden kreditorernes samtykke. Ved sammenlægninger af to eller flere statsinstitutioner, hvor den fortsættende institution forbliver en statsinstitution, sker der ikke skyldnerskifte. Stk. 6. Såfremt en statsinstitution sammenlægges med en statsfinansieret selvejende institution, vil styreformen på den fortsættende institution være statsfinansieret selveje. Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om sammenlægninger og spaltninger. 15 c. Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning og spaltning af institutioner, jf. 15 b, stk. 1, eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. 15 b, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institution, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen. Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning og spaltning af en institution, jf. 15 b, stk. 1, eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. 15 b, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og stk. 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og

5 5 efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 6. I tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften. Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes af institutionens øverste leder. Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af den til enhver tid fungerende bestyrelse. Stk. 6. Bestemmelserne i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser 67, stk. 6-11, om tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en professionshøjskole, finder anvendelse for de institutioner, der efter en spaltning fra eller sammenlægning med en professionshøjskole, overtager sådanne tjenestemænd.«5 I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 4. marts 2011, som ændret ved 1 i lov nr af 28. december 2011 og 2 i lov nr. 478 af 30. maj 2012, foretages følgende ændringer: 1. Efter 9 j indsættes:» 9 k. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker at blive lagt sammen, godkende sammenlægning af uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af reglerne i dette kapitel, eller sammenlægning af uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af reglerne i dette kapitel, med forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister. Stk. 2. Sammenlægning efter stk. 1 sker uden likvidation ved, at uddannelsesinstitutionens rettigheder og forpligtelser overdrages til den nye eller den fortsættende institution. Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker spaltning, godkende, at en uddannelsesinstitution, der er omfattet af reglerne i dette kapitel, ved spaltning overdrager en del af sine rettigheder og forpligtelser til en anden uddannelsesinstitution omfattet af reglerne i dette kapitel, forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. Spaltning sker ved at dele af den maritime uddannelsesinstitutions rettigheder og forpligtelser overdrages til en eller flere bestående eller nye institutioner. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister. Stk. 4. Det er en betingelse ved sammenlægning efter stk. 1 eller spaltning efter stk. 3, at der ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. Stk. 5. Sammenlægning efter stk. 1 og spaltning efter stk. 3 kan gennemføres uden kreditorernes samtykke. Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om sammenlægninger og spaltninger.«2. Efter 21 indsættes:» 21 a. Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning og spaltning af maritime uddannelsesinstitutioner eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. 9 k, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institution, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen. Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning og spaltning af maritime uddannelsesinstitutioner eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. 9 k, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og stk. 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 6. I tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften. Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes af institutionens øverste leder. Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af den til enhver tid fungerende bestyrelse. Stk. 6. Bestemmelserne i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser 67, stk. 6-11, om tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en professionshøjskole, finder anvendelse for de institutioner, der efter en spaltning fra eller sammenlægning med en professionshøjskole, overtager sådanne tjenestemænd.«6 I lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 8. september 2009, som ændret

6 6 ved 6 i lov nr af 28. december 2011, foretages følgende ændringer: 1. Efter 31 indsættes i kapitel 4:» 31 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker at blive lagt sammen, godkende sammenlægning af medie- og journalisthøjskolen med forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister. Stk. 2. Sammenlægning efter stk. 1 sker uden likvidation ved, at forskningsinstitutionens eller den videregående uddannelsesinstitutions rettigheder og forpligtelser overdrages til den nye eller den fortsættende institution. Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker spaltning, godkende, at medieog journalisthøjskolen ved spaltning overdrager en del af sine rettigheder og forpligtelser til forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. Spaltning sker ved, at dele af medie- og journalisthøjskolens rettigheder og forpligtelser overdrages til en eller flere bestående institutioner. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister. Stk. 4. Det er en betingelse ved sammenlægning efter stk. 1 eller spaltning efter stk. 3, at der ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. Stk. 5. Sammenlægning efter stk. 1 og spaltning efter stk. 3 kan gennemføres uden kreditorernes samtykke. Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om sammenlægninger og spaltninger.«2. Efter 46 indsættes:» 46 a. Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning og spaltning af medie- og journalisthøjskolen eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. 31 a, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institution, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen. Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning og spaltning af medie- og journalisthøjskolen eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. 31 a, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensionsbidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og stk. 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 6. I tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og efterindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften. Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes af institutionens øverste leder. Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af den til enhver tid fungerende bestyrelse. Stk. 6. Bestemmelserne i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser 67, stk. 6-11, om tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en professionshøjskole, finder anvendelse for de institutioner, der efter en spaltning fra eller sammenlægning med en professionshøjskole, overtager sådanne tjenestemænd.«7 Lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 26. august 2012, ophæves. 8 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2 og 3. Stk og 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 7. Stk. 4. Regler udstedt i medfør af lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi forbliver i kraft indtil de ophæves eller ændres. Stk. 5. Tjenestemænd ansat ved Det Informationsvidenskabelige Akademi kan i forbindelse med Det Informationsvidenskabelige Akademis sammenlægning med en statsfinansieret selvejende institution vælge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelsen af arbejdet ved den statsfinansierede selvejende institution. Tjenestemændene har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af overgangen og har pligt til at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af denne overgang. 9 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

7 7 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund 3. Lovforslagets indhold 3.1. Sammenlægningsbestemmelser i universitetsloven Gældende ret Den foreslåede ordning 3.2. Sammenlægningsbestemmelser i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser Gældende ret Den foreslåede ordning 3.3. Sammenlægningsbestemmelser i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser Gældende ret Den foreslåede ordning 3.4. Sammenlægningsbestemmelser i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Gældende ret Den foreslåede ordning 3.5. Sammenlægningsbestemmelser i lov om maritime uddannelser Gældende ret Den foreslåede ordning 3.6. Sammenlægningsbestemmelser i lov om medie- og journalisthøjskolen Gældende ret Den foreslåede ordning 3.7. Forskellige bestemmelser Gældende ret Den foreslåede ordning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Høring 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget skaber dels en generel hjemmel til sammenlægninger og spaltninger af universiteter, uddannelses- eller forskningsinstitutioner, dels harmoniserer lovforslaget regelsættene i de respektive love, så vilkårene for sammenlægning og spaltning på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressortområde bliver de samme. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med, at de videregående uddannelser nu er samlet i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Ved sammenlægningen af Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus pr. 1. januar 2012 blev der med lov nr af 28. december 2011 vedtaget en hjemmel, således at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kunne godkende sammenlægningen. Med dette lovforslag lægges der op til at skabe en generel mulighed, således at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser får mulighed for at godkende eventuelle fremtidige ønsker om sammenlægninger og spaltninger af videregående uddannelsesinstitutioner inden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressortområde. Sammenlægninger og spaltninger vil fortsat skulle ske efter ønske fra bestyrelserne for de institutioner der ønsker sammenlægning eller spaltning, ligesom ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser i forbindelse med godkendelse af sammenlægninger og spaltninger vil være opmærksom på eventuelle politiske forlig og aftaler på området. Hvis lovforslaget vedtages, skal der ikke længere fremsættes og vedtages individuelle lovforslag, hvis videregående uddannelsesinstitutioner ønsker sammenlægning eller spaltning med en anden institution inden for Ministeriet for

8 8 Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressortområde. Herudover foretages enkelte mere tekniske ændringer. 2. Baggrund Lovforslaget fremsættes for at skabe hjemmel til, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende sammenlægninger og spaltninger efter anmodning fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker sammenlægning eller spaltning. Baggrunden for lovforslaget er ønsket om at skabe mulighed for, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende sammenlægning og spaltning af institutioner på hele Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressortområde. Skal der ske sammenlægning eller spaltning med institutioner på andre ministerområder, skal det som hidtil ske efter drøftelse med vedkommende minister. Samtidig er det fundet hensigtsmæssigt at harmonisere regelsættene på ministerområdet, så sammenlægning og spaltning følger enslydende regulering. Den foreslåede hjemmel til sammenlægning og spaltning kan kun anvendes, når det sker efter anmodning fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker sammenlægning eller spaltning. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser skal fortsat godkende en sådan sammenlægning eller spaltning. I den forbindelse vil ministeren være opmærksom på eventuelle politiske forlig og aftaler på området. 3. Lovforslagets indhold Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser vil i forbindelse med sin godkendelse af en sammenlægning eller en spaltning foretage en samlet vurdering af værdien af sammenlægningen. I denne vurdering vil der blandt andet blive lagt vægt på, at sammenlægningen eller spaltningen lever op til følgende kriterier: Er udgiftsneutralt for staten. Sikrer, at den fortsættende institution styrker den faglige udvikling og udbyder uddannelser under hensyn til arbejdsmarkedets behov og de uddannelsessøgendes søgemønstre. Udbygger de involverede institutioners eksisterende samarbejder. Den fortsættende institution søger samarbejde med andre relevante uddannelsesinstitutioner. Udnytter institutionernes forskellige styrkepositioner til gavn for uddannelserne og det omgivende samfund. Bidrager til de politiske målsætninger for de videregående uddannelsesinstitutioner. Derudover vil uddannelsesministeren vurdere sammenlægningens eller spaltningens betydning i det samlede videregående uddannelseslandskab og lægge vægt på, at sammenlægningen ikke blot er til gavn for de involverede uddannelsesinstitutioner, men er til gavn for Danmark Sammenlægningsbestemmelser i universitetsloven Gældende ret Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan i forbindelse med samarbejder mellem universiteter og andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner efter indstilling fra de berørte institutioner godkende undtagelser fra lovens bestemmelser og fastsætte særlige regler for samarbejdet. Ligeledes kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter indstilling fra de institutioner, der ønsker sammenlægning, godkende sammenlægninger mellem universiteter eller mellem universiteter og andre forskningsinstitutioner og i den forbindelse også godkende undtagelser fra lovens bestemmelser og fastsætte særlige regler for sammenlægningen. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan altså kun godkende sammenlægninger af visse institutioner inden for det videregående uddannelsessystem. Det er i dag ikke defineret, om sammenlægning af universiteter eller universiteter og andre forskningsinstitutioner sker med en af institutionerne som fortsættende institution (uegentlig sammenlægning), eller om der skabes en ny institution efter sammenlægningen (egentlig sammenlægning). For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, skal en godkendelse af samarbejde eller sammenlægning ske efter forhandling med vedkommende minister. Der er i dag ingen formueretlige bestemmelser om likvidation og kreditorernes retsstilling i forbindelse med sammenlægninger. Denne retstilstand betyder, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser skal have en selvstændig hjemmel, hver gang der er ønske om en konkret sammenlægning med et universitet eller en uddannelsesinstitution. Da begge typer institutioner hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressortområde, forekommer det ikke hensigtsmæssigt. Desuden er der ikke efter de gældende regler mulighed for universalsuccession i forbindelse med sammenlægning Den foreslåede ordning Den foreslåede ordning giver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser mulighed for at godkende sammenlægning og spaltning med universiteter og forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. Samtidig udvides muligheden for at godkende undtagelser fra lovens bestemmelser i forbindelse med samarbejder til også at omfatte andre uddannelsesinstitutioner. Det giver altså ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser mulighed for efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker sammenlægning eller spaltning, at godkende sammenlægning eller spaltning af institutioner på hele Ministeriet for Forskning,

9 9 Innovation og Videregående Uddannelsers ressortområde uden at skulle have en selvstændig hjemmel til den konkrete sammenlægning eller spaltning. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan herefter godkende sammenlægning og spaltning af såvel universiteter som forsknings- og uddannelsesinstitutioner på hele ministeriets ressortområde. Ved sammenlægning eller spaltning med institutioner på andre ministerområder sker godkendelse efter aftale med vedkommende minister. Samtidig fastholdes muligheden for at godkende undtagelser fra lovens bestemmelser og fastsætte særlige regler i forbindelse med samarbejder. Godkendelse skal ske på baggrund af indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker undtagelser fra lovens bestemmelser. Denne bestemmelse har været gældende med forskellige formuleringer siden Bestemmelsen er blandt andet blevet anvendt ved sammenlægningerne af sektorforskningsinstitutioner med universiteter i 2007, hvor der i bekendtgørelse blev givet mulighed for, at bestyrelsernes sammensætning blev udvidet i en overgangsperiode. I den foreslåede ordning bliver reglerne de samme på hele Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område. Sammenlægning skal ifølge lovforslaget forstås som omfattende det, der efter principperne i selskabslovens kapitel 15 betegnes uegentlige eller egentlige fusioner. Det vil sige, at en af institutionerne videreføres som fortsættende institution (uegentlig sammenlægning), eller at begge institutioner opløses, og der dannes en ny fortsættende institution (egentlig sammenlægning). Med den foreslåede ordning overdrages universitetets, uddannelses- eller forskningsinstitutionens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med sammenlægning til den nye eller den fortsættende institution. Der er altså tale om, at en sammenlægning kan ske ved universalsuccession, og uden at det er nødvendigt at indhente kreditorernes samtykke. Det er muligt, da der er tale om sammenlægning af eksisterende institutioner, hvor en af institutionerne fortsætter, eller hvor der dannes en ny fortsættende institution, som dermed bevarer eller overtager rettigheder og forpligtelser fra de sammenlæggende institutioner. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser får som nævnt også mulighed for efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker spaltning, at godkende, at et universitet ved spaltning overdrager en del af sine rettigheder og forpligtelser til et andet universitet eller andre uddannelses- og forskningsinstitutioner på samme vilkår som ved sammenlægning. I forbindelse med sammenlægning eller spaltning må der ikke ske indskrænkninger i bestående formueretlige rettigheder. Uddannelsesudbud er ikke en formueretlig rettighed og er derfor ikke omfattet af bestemmelsen om overdragelse af rettigheder og forpligtelser. I forbindelse med den konkrete godkendelse af sammenlægning eller spaltning træffes afgørelse om institutionernes udbudsret. Udgangspunktet vil være, at den fortsættende institution eller den nye institution vil have udbudsret til alle de uddannelser, de sammenlæggende institutioner kunne udbyde. Afgørelse om en institutions udbudsret er en forvaltningsafgørelse og træffes i medfør af gældende regler om godkendelse af uddannelsesudbud. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om sammenlægning og spaltning Sammenlægningsbestemmelser i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser Gældende ret Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade oprettelse af en ny professionshøjskole ved sammenlægning af to eller flere professionshøjskoler for videregående uddannelser eller sammenlægning af en professionshøjskole med et erhvervsakademi eller medie- og journalisthøjskolen. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan endvidere efter indstilling fra bestyrelserne tillade oprettelse af en ny professionshøjskole med en institution for erhvervsrettet uddannelse, hvis den væsentligste aktivitet for institutionen for erhvervsrettet uddannelse er videregående uddannelser. Endelig kan ministeren efter bestemmelsen tillade, at en anden offentlig eller privat institution, med et udbud svarende til professionshøjskolens udbud, indgår i en sammenlægning med en professionshøjskole. Dog er det i bemærkningerne forudsat, at der vil være tale om en begrænset anvendelse af denne adgang til at optage andre institutioner i professionshøjskolerne. Efter indstilling fra bestyrelserne kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser tillade, at en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller medie- og journalisthøjskolen ved spaltning overdrager en del af sine aktiver og gæld til en anden professionshøjskole. En ingeniørhøjskole og en professionshøjskole kan indtil den 31. december 2014 efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker sammenlægning, og med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers tilladelse lægge sig sammen til en ny professionshøjskole. Ministeren kan endvidere tillade, at en ingeniørhøjskole efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker spaltning, indtil den 31. december 2014 ved spaltning overdrager en del af sine aktiver og passiver til en professionshøjskole. Fristen for ansøgning om godkendelse af sammenlægning eller spaltning er den 1. oktober Hvis en ingeniørhøjskole ikke indgår i en eller flere professionshøjskoler, sammenlægger ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser ingeniørhøjskolen, eventuelt kombineret med en spaltning heraf, med en eller flere professionshøjskoler. Ved sammenlægning opløses institutionerne uden likvidation ved overdragelse af deres aktiver og gæld til den nye professionshøjskole. Der er således tale om, at de tidligere

10 10 institutioner lægger sig sammen og etablerer en ny institution med bevarelse af rettigheder og forpligtelser indenfor den nye institutions rammer Den foreslåede ordning Den foreslåede ordning udvider ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers mulighed for at godkende sammenlægning og spaltning af institutioner på hele Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressortområde. Udvidelsen skal ses i sammenhæng med samlingen af de videregående uddannelser i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Med forslaget får ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser mulighed for efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker sammenlægning eller spaltning, at godkende, at forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner kan indgå i en sammenlægning eller spaltning med en professionshøjskole. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, skal en godkendelse af sammenlægning eller spaltning ske efter forhandling med vedkommende minister. Efter de gældende regler lægger de tidligere institutioner sig sammen og etablerer en ny institution med bevarelse af rettigheder og forpligtelser inden for den nye institutions rammer (egentlig sammenlægning). Med forslaget etableres der mulighed for, at de institutioner, der ønsker sammenlægning, kan vælge, at den ene institution opløses uden likvidation ved overdragelse af institutionens rettigheder og forpligtelser til den fortsættende institution (uegentlig sammenlægning). Det vil sige, at der kan ske sammenlægning efter de principper, der i selskabslovens kapitel 15 betegnes som uegentlige og egentlige fusioner. I forbindelse med sammenlægning eller spaltning må der ikke ske indskrænkninger i bestående formueretlige rettigheder. Uddannelsesudbud er ikke en formueretlig rettighed og er derfor ikke omfattet af bestemmelsen om overdragelse af rettigheder og forpligtelser. I forbindelse med den konkrete godkendelse af sammenlægning eller spaltning træffes afgørelse om institutionernes udbudsret. Udgangspunktet vil være, at den fortsættende institution eller den nye institution vil have udbudsret til alle de uddannelser, de sammenlæggende institutioner kunne udbyde. Afgørelse om en institutions udbudsret er en forvaltningsafgørelse og træffes i medfør af gældende regler om godkendelse af uddannelsesudbud. Forslaget bibeholder bestemmelserne om, at en ingeniørhøjskole inden den 31. december 2014 kan lægge sig sammen med en professionshøjskole. Med forslaget udvides muligheden til også at omfatte sammenlægning med et universitet Sammenlægningsbestemmelser i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser Gældende ret Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade sammenlægning af to eller flere erhvervsakademier. Ministeren kan endvidere efter indstilling fra bestyrelserne tillade oprettelse af et nyt erhvervsakademi ved sammenlægning af en institution for erhvervsrettet uddannelse med et erhvervsakademi, hvis den væsentligste aktivitet for institutionen for erhvervsrettet uddannelse er videregående uddannelser. Endelig kan ministeren tillade, at en anden offentlig eller privat institution, med et udbud svarende til erhvervsakademiets udbud, indgår i en sammenlægning med et erhvervsakademi. Det er i bemærkningerne til loven dog forudsat, at denne bestemmelse vil have en særdeles begrænset anvendelse. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade, at et erhvervsakademi eller en institution for erhvervsrettet uddannelse ved spaltning overdrager dele af sine aktiviteter, aktiver og passiver til et erhvervsakademi. Muligheden for sammenlægning af et erhvervsakademi med en professionshøjskole til en ny professionshøjskole og et erhvervsakademis spaltning af aktiviteter, aktiver og passiver til en professionshøjskole er reguleret i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Ved sammenlægning opløses erhvervsakademierne uden likvidation ved overdragelse af deres aktiviteter, aktiver og passiver til det nye erhvervsakademi. Der er således tale om, at de tidligere institutioner lægger sig sammen og etablerer en ny institution med bevarelse af rettigheder og forpligtelser indenfor den nye institutions rammer Den foreslåede ordning Den foreslåede ordning udvider ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers mulighed for at godkende sammenlægning og spaltning af institutioner på hele Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressortområde. Udvidelsen skal ses i sammenhæng med samlingen af de videregående uddannelser i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Med forslaget får ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser mulighed for efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner, der ønsker sammenlægning eller spaltning, at godkende, at forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner kan indgå i en sammenlægning eller spaltning med et erhvervsakademi. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, skal en godkendelse af sammenlægning eller spaltning ske efter forhandling med vedkommende minister. Efter de gældende regler lægger de tidligere institutioner sig sammen og etablerer en ny institution med bevarelse af

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige uddannelseslove

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen

Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen LBK nr 205 af 27/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Fusioner på gymnasieområdet

Fusioner på gymnasieområdet Den 15. maj 2009 Fusioner på gymnasieområdet Der har indtil nu kun været ganske få skoler, der enten har fusioneret eller er ved at fusionere, og i disse sager har sekretariatet været med på sidelinjen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser

Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser LBK nr 466 af 08/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser LBK nr 935 af 25/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Udkast til høring. 3. december 2010. Forslag

Udkast til høring. 3. december 2010. Forslag Udkast til høring Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 3. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009. 2009/1 LSV 10 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/04841 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009 Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 21. marts 2015. Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) 18. marts 2015. Nr. 261.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 21. marts 2015. Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) 18. marts 2015. Nr. 261. Lovtidende A 2015 Udgivet den 21. marts 2015 18. marts 2015. Nr. 261. Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) Herved bekendtgøres lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Udkast til høring Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 14. januar 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vejledning om institutionelle forandringer af visse uddannelsesinstitutioner ved sammenlægning, spaltning og virksomhedsoverdragelse

Vejledning om institutionelle forandringer af visse uddannelsesinstitutioner ved sammenlægning, spaltning og virksomhedsoverdragelse Vejledning om institutionelle forandringer af visse uddannelsesinstitutioner ved sammenlægning, spaltning og virksomhedsoverdragelse Institutionel forandring kan ske ved sammenlægning, spaltning eller

Læs mere

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083 LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

4. I 26, stk. 3, indsættes efter»supplerende uddannelsesaktivitet«:»samt til ekstra uddannelsesaktivitet

4. I 26, stk. 3, indsættes efter»supplerende uddannelsesaktivitet«:»samt til ekstra uddannelsesaktivitet Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder LOV nr 742 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5135-019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Til lovforslag nr. L 148 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 11. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)

Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) LBK nr 261 af 18/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser LBK nr 936 af 25/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love 2012/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. marts 2015 af Morten Marinus (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF) og Peter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden 2009/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 17. december 2009 af

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd 2011/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 2010/1 LSF 148 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 23. februar 2011 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til Lov om

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. januar 2017 af Susanne Eilersen (DF), Karina Adsbøl (DF), Pernille Bendixen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser

Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser LBK nr 660 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere