Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Studieguide... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Studieguide... 1"

Transkript

1 Titel Valgfagsansvarlig Studieadm. koordinator Dato Indhold: Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K07 Anvendt metode (valgfag), Kvalitativ metode (2) K07 Applied methods (elective), Qualitative method (2) Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Studieguide... 1 Om modulet... 1 Modulbestyrer... 1 Undervisere... 1 Studieadministrativ koordinator... 2 Formål og indhold... 2 Læringsmål... 2 Omfang og form... 2 Skema og ugeplan... 3 Eksamen... 6 Evaluering af modulet... 6 Anbefalet litteratur... 6 Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Studieguide Om modulet Modulbestyrer Anja Hvidtfeldt Stanek, Guido Makransky, Valgfagsansvarlig Anja Hvidtfeldt Stanek, lektor, Undervisere I dette modul vil du møde følgende undervisere: Anja Hvidtfeldt Stanek, ph.d. lektor, Institut for Psykologi Mail: Anna Thit Johansen, ph.d. adjunkt, Institut for Psykologi Mail:

2 Anne Hørsted, ekstern lektor, Institut for Psykologi Mail: Nanna Bjerg Eskildsen, videnskabelig assistent, Institut for Psykologi Mail: Studieadministrativ koordinator Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen tlf / Formål og indhold Formålet med modulet Anvendt metode - valgfag er at give den studerende mulighed for at opnå relevant viden og praktisk erfaring med en eller flere professions- og forskningsmetoder. Den studerende vælger sig ind på enten et kvalitativt eller kvantitativt metodespor, hvorunder der i et anvendt perspektiv arbejdes med udvalgte metoder (eksempelvis observationsmetode, interview, spørgeskema konstruktion og validering). I det enkelte valgfag tages der udgangspunkt i, at psykologer i deres professionsudøvelse ofte har behov for at kunne beskrive og analysere situationer og tilstande, samt måle niveau eller ændringer i forskellige sammenhænge, hvor der ikke på forhånd foreligger færdige redskaber eller metoder. Gennem erfaringsbaseret læring vil de studerende med afsæt i praksis arbejde selvstændigt med at afprøve og udvikle kvalitative eller kvantitative metoder. INDHOLD På kurset udforsker vi sammen kvalitative metoder til indsamling af empirisk data. Kurset er praktisk orienteret og veksler mellem underviseroplæg, deltageroplæg, øvelser og fælles refleksioner, supervision og vejledning i plenum. Vi vil tage afsæt i jeres egne, empiriske projekter og arbejde konkret, specifikt og i øjenhøjde med at udvikle jeres kvalitative forskningsfærdigheder og forudsætninger for at gennemføre kvalitative undersøgelser. En forudsætning for deltagelse er således, at du både er villig til at tale om din egen praksis, dvs. dit arbejde med det empiriske projekt, og at du er villig til at lytte og reflektere ind i de andre deltageres fortællinger om deres arbejde. Det kræver praktisk træning, at blive en dygtig praktiker. Fagspecifikke målbeskrivelser Ved afslutningen af modulet skal den studerende skal være i stand til at: Demonstrere en håndværksmæssig kunnen og erfaring med en eller flere professions- og forskningsmetoder i praksis. Redegøre og argumentere for styrker og svagheder ved anvendte metoder. Reflektere kritisk over udviklingen af den anvendte metode, herunder demonstrere personlig erfaring og læring, der har fundet sted under arbejdet med metoden i praksis. Præcist formidle hvordan den konkrete metode kan anvendes i forhold til et afgrænset emne eller en problemstilling i praksis. Omfang og form Modulet begynder i uge og slutter i uge K07 fylder 10 ECTS, hvilket vil sige 275 studenterarbejdstimer, da et års studiemæssig arbejdsbelastning på 60 ECTS svarer til 1650 timer. De 275 arbejdstimer er således udtryk for 2

3 den arbejdsindsats, som den studerende skal yde for at gennemføre modulet, og skal derfor dække alle aktiviteter. Samlet antal konfrontationstimer på i alt 30 timer, fordelt på fælles forelæsninger, seminarundervisning og learning community. De studerende forventes at arbejde selvstændigt med udvikling og afprøvning af kvalitative metoder undervejs i modulet i tiden mellem undervisningsgangene. Det er tanken at dette fortløbende arbejde fx kan knyttes an til praktikopholdet. Skema og ugeplan Al plenum undervisning foregår dialogbaseret med øvelser. Gruppearbejdet foregår m. undervisersupervision. Der opfordres til at skrive logbog om refleksioner og læringsoplevelser gennem hele forløbet. Moduluge 1 (uge 35) Moduluge 2 (uge 36) Moduluge 3 Fredag d. 2. september Kl Fredag d. 9. september Kl Fælles introduktionsforelæsning: Hvad er kvalitativ metode? Hvad er forholdet mellem kvalitative interventioner og forskning? Fællesundervisning: Tematisering, forskningsspørgsmål og design. Om forskellige metoder indenfor kvalitative metode, og hvad de er egnet til. Selvstændigt arbejde med forskningsspørgsmål Forelæsningslokale: U U26 + U72 + U92 Forelæsningslokale: U U69A + U92 + U9 Moduluge 4 (uge 38) Moduluge 5 (Uge 39) Moduluge 6 (Uge 40) Moduluge 7 (Uge 41) Moduluge 8 (Uge 42) Moduluge 9 (Uge 43) Moduluge 10 (Uge 44) Moduluge 11 (Uge 45) Moduluge 12 (Uge 46) Moduluge 13 Fredag d. 23. september Kl Fredag d. 30. september Kl Seminarundervisning Feedback på forskningsspørgsmål og design Seminarundervisning/learning community: interview og/eller observation Selvstændigt arbejde med anvendelsen af kvalitative metoder. Selvstændigt arbejde med anvendelsen af kvalitative metoder. Selvstændigt arbejde med anvendelsen af kvalitative metoder. Selvstændigt arbejde med anvendelsen af kvalitative metoder. Fredag d. 4. november Kl Selvstændigt arbejde med Analyse Fredag d. 18. november Kl Seminarundervisning/Learning community: Analyse Learning community: Præsentation af analyser og formidling af fund Selvstændigt arbejde med begyndende afrapportering Forelæsningslokale: U48A U26A + U69A + U28A Forelæsningslokale: U U26A + U28A +U69A Forelæsningslokale: U U92 + U28A + U69A Forelæsningslokale: U U69A+U7+U27A 3

4 (Uge 47) Moduluge 14 (Uge 48) Fredag d. 2. december Kl Seminarundervisning/learning community: Peer-feedback på tekster + Fælles afslutning: spørgetime og evaluering Forelæsningslokale: U U69A + U7 + U27A Du må ikke deltage i undervisningen for andre K07-valgfag end det, du er tilmeldt. Underviser kan bede om at ikke-holdsatte studerende, forlader lokalet. Detaljeret beskrivelse af undervisningsgange følger: Undervisningen består af forelæsninger, øvelser, oplæg fra studerende, samt arbejde med de studerendes konkrete empiriske materiale produceret igennem forløbet. De studerende skal gennem modulet fremlægge og diskuterer tekster, erfaringer med kvalitative metoder i praksis og arbejdet med metoderapporten. De studerende organiseres i arbejdsgrupper, der fungerer som sparringspartnere for hinanden gennem forløbet. Dag 1 d : Hvad er kvalitativ metode? Gensidig introduktion af hinanden. Fagets indhold og organisering introduceres. Der diskuteres forholdet mellem kvantitativ og kvalitativ metode, samt forholdet mellem kvalitative interventioner og kvalitativ forskningsmetode. Pensum: Law (2004), Nielsen (2007), Stanek (2011), Tanggaard (2013), Tracy (2010). Hjemmeopgave: Beskrivelse (på max ½ side) af foreløbig tema/problemstilling/område, som de studerende er optaget af at undersøge. Lægges op på Blackboard senest d Arbejdsgrupperne bliver dannet med afsæt i denne beskrivelse. Dag 2 d : Tematisering, forskningsspørgsmål og design - gruppedannelse Undervisningen forholder sig til forskellige metoder indenfor kvalitative metode, og hvad de er egnet til. Derudover er der fokus på, hvorledes man i praksis indkredser et tema, stiller forskningsspørgsmål og udvikler et meningsfuldt samt udførbart design. Studenteroplæg om dagens tekster. Pensum: Flick (2007), Hasse (2000), Tanggaard (2013), Johnsen (2006), Sanjek, R. (1990). Hjemmeopgave: Formulere forslag til forskningsspørgsmål og design som sendes til studiegruppen (og undervisere) senest onsdag d Læse de tilsendte forskningsspørgsmål og designs. Dag 3 d : Etik samt Feedback på forskningsspørgsmål og design Studenteroplæg om etik, dels med udgangspunkt i litteraturen og dels i gruppens egne etiske overvejelser i relation til deres metodeprojekt. Derudover et oplæg om videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til design. Der gives feedback på de tilsendte forskningsspørgsmål og designs. Der afsættes tid til at ar- 4

5 bejde med reformuleringer samt videre bearbejdning af forskningsspørgsmål og design. Der diskuteres, hvilken teoretisk forankring der danner grundlag for forskellige måder at spørge og undersøge på. Pensum: Brinkmann & Kvale (2008), Fog (1995), Christensen (2002). Hjemmeopgave: Træffe aftaler om interview og/eller observationer. Udformning af interviewguide/observationsplan påbegyndes. Dag 4 d : Interview og observation Oplæg fra studerende det gode interview og den gode observation (på håndværksmæssig niveau). Gruppeøvelser i at udføre interview samt observere på sociale interaktioner. Pensum: Aagaard & Matthiesen (2016), Forchhammer (2001), Kousholt (2015), Kvale & Brinkmann (2009). Hjemmeopgave: Udføre interview/observationer inklusiv transskribering/renskrivning af interview/observationer. Dag 5 d : Analyse Studenteroplæg om analyse (fx diskursanalyse/narrativ analyse/meningskondensering) dels med udgangspunkt i litteraturen og dels i gruppens egne overvejelser omkring udvælgelse og anvendelse af analysestrategi. Analyseøvelser. Pensum: Braun & Clarke (2006), Brinkmann (2014), Miles & Huberman (1994), dvs. Relevant analyse litteratur. Hjemmearbejde: Påbegynd analyser. Dag 6 d : Præsentation af analyser og formidling af fund Der laves en mundtlig præsentation af foreløbig analyser og fund for arbejdsgruppen, som giver feedback og diskuterer mulige måder at fortsætte undersøgelsen. Hjemmeopgave: Send (2-3 sider metodebeskrivelse/analyseafsnit) til arbejdsgruppen senest d Læse og forberede feedback på tilsendte tekster fra arbejdsgruppen Dag 7 d Feedback på tekster & spørgetime og evaluering Oplæg af undervisere om skriveprocesser & god formidling samt hvordan man vurderer god kvalitativ forskning. Feedback på tekster i arbejdsgrupperne. Spørgetime og evaluering af forløbet. 5

6 Pensum: Stanek (2011), Tracy (2010), Tanggaard og Brinkmann (2006). Hjemmearbejde: Skrive rapporten. Eksamen Prøven består af aflevering af en skriftlig rapport, hvori der redegøres for og reflekteres over forskningsprocessen, afprøvning af metoder, revisioner af fremgangsmåder mv., samt analyse. Rapporten afsluttes med refleksioner over og skitse til relevante fremadrettede dataindsamlinger- og analyseplan. Interviewguides, observationsplaner eller lignende kan udarbejdes grupper, men eksamensrapporten udarbejdes og afleveres individuelt Omfanget af eksamensrapporten må maksimalt udgøre 15 normalsider. Prøven er intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Afleveringstidspunkt: Senest d. 20. december 2016, kl Evaluering af modulet Alle moduler ved bacheloruddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringen er anonym og ikke obligatorisk, men vi beder alle studerende om at deltage i dette arbejde. Formålet med evalueringen er at forbedre uddannelsens kvalitet og uddannelsen vil løbende blive justeret på baggrund af evalueringer blandt andet. Anbefalet litteratur Anbefalede grundbøger: (er bestilt til Studenterboghandlen) Brinkmann, S. (2014): Det kvalitative interview. Hans Reitzel. Eller samme bog på engelsk: Brinkmann, S. (2013) Qualitative Interviewing. Understanding Qualitative Research. Oxford: University Press. Bogen giver et overblik over interviewmetoden fra planlægning til gennemførelse og analyse og går i detaljer omkring formidling af både metode og resultater. Pedersen, M.; Klitmøller, J.; Nielsen, K.(red.) (2012): Deltagerobservation En metode til undersøgelse af psykologiske fænomener, Hans Reitzels Forlag Bogen diskuterer den aktuelle status af deltagerobservation i dansk psykologisk forskning og præsentere metodiske tilgange samt diskutere udfordringer og dilemmaer i metoden. Christensen, G.(2002). Psykologiens Videnskabsteori. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag Artikler og kapitler: Aagaard, J.; Matthiesen, N (2016): Methods of Materiality: Participant Observation and Qualitative Research in Psychology. Qualitative Research in Psychology Forfatterne udfordrer sprogets hegemoniske status som det primære i kvalitativ forskning i psykologi. Det foreslås at forskere retter fokus og opmærksomhed mod den materielle verden 6

7 forstået som både kroppe og objekter og hvad denne materielle verden betyder for hvordan mennesker lever deres liv. Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), Forfatterne gennemgår en tematisk analyse tilgang, som de argumenterer for er en ofte anvendt men ikke anerkendt analytisk tilgang i psykologisk forskning. I artiklen gennemgås analysetilgangens anvendelighed og gennemførelse. Brinkmann, S. (2014). Doing without data. Qualitative Inquiry, pp. 1-6 Brinkmann argumenterer for en pragmatisk abduktiv tilgang frem for klassiske induktive eller deduktive tilgange til analyse. Der gives et konkret eksempel på, hvorledes sammenbrud fremmer analysen. Brinkmann, S. & Kvale, S. (2008). Ethics in Qualitative Psychological Research. In: C. Willig & W. Stainton-Rogers (eds). The SAGE handbook of qualitative research in psychology. New York: SAGE, (Chap. 15). Kapitlet er en diskussion af etiske spørgsmål i kvalitativ forskning, og der argumenteres for en pragmatisk tilgang, hvor forskeren, i alle faser af projektet, reflekterer over etiske overvejelser. Christensen, G.(2002). Psykologiens Videnskabsteori. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, s Kapitlet giver en god indførsel i sammenhængen mellem humanistisk videnskabsteori og psykologi. Flick, U. (2007). Designing Qualitative Research. London: Sage Publications, (Kap. 3). I kapitlet beskrives hvordan man inden for kvalitativ forskning designer sit studie i forhold til at finde den rette case med de rette interviewpersoner, det rette sted og endelig også opnår adgang eller aftale om interview. Kapitlet skal læses i sammenhæng med Kvale & Brinkmanns case om Design. Fog, J. (1995). Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview. København: Akademisk Forlag, (kap. 11). Dette kapitel handler om den mellemmenneskelige moral, og om de særlige moralske dilemmaer, der er indlejret i relationen mellem forskeren og den interviewede. Fog beskriver, hvorledes der i forskningsinterviewet kan opstå en konflikt mellem det forskningsmæssige ønske om at opnå viden på den ene side og på den anden side forskerens moralske ansvarlighed overfor den interviewede. Hun argumenterer for, at moralsk sans udvikles igennem opmærksomhed og empati, samt ved at følge Løgstups etiske fordring, nemlig ikke at misbruge magten over medmennesket. Forchhammer, Hysse (2001): Interviewet som handlesammenhæng. Nordiske Udkast (nr. 1), s Ved at trække på centrale analytiske begreber fra kritisk psykologi, argumenterer Forchhammer for, at interviewet skal forstås som en handlesammenhæng. Forskningsinterviewet er en lokal og tidsmæssigt afgrænset situation og må betragtes som sådan. De subjektive begrundelser og betydninger samt deltagelsesmuligheder og begrænsninger kan belyses i denne primært sproglige kontekst, og det er vigtigt at reflektere over, hvorledes denne sammenhæng er forbundet med andre sammenhænge. (10 s.) Hasse, C. (2000). Overvejelser om positioneret deltager-observation: Sexede astronomer og kønnede læreprocesser. Kvinder, Køn og Forskning, 9(4),

8 Artiklen sætter fokus på den epistemologiske forskel på at være mandlig og kvindelig forsker ud fra en diskussion af den antropologiske metode feltarbejdet, der her er defineret som positioneret deltagerobservation. Johnsen AT, Jensen CR, Pedersen C, Grønvold M. (2006) Kræftpatientens verden. En kvalitativ undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har behov for. København: Kræftens Bekæmpelse rviewjuli2006.pdf Rapporten er et eksempel på anvendelsen af kvalitative metoder og tematisk analyse i et sundhedsvidenskabeligt projekt. Kousholt, D. (2015). Collaborative research with children: exploring contradictory conditions of conduct of everyday life. I E. Schraube, & C. Højholt (red.), Psychology and the conduct of everyday life. Kapitel 14. Routledge. Kapitlet adresserer de methodologiske udfordring ved at udvikle viden om de processer ved menneskelig livsførelse i en kompleks og modsætningsfyldt verden. Kapitlet behandler eksempler fra forskning der føler børns liv og overgange på tværs af deres forskellige livskontekster. Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). InterView. En introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzels Forlag, og (Kap. 7 & 10). Kapitel 7 omhandler interviewundersøgelsen og gennemgår i både praktiske og teoretiske detaljer, hvordan man kan udføre et interview fra planlægning over gennemførelse af interview og analyse til fremstilling af resultaterne mens kapitel 10 omhandler overvejelser omkring transskribering. Law, J. (2004). After method: an introduction. In After Method. Routledge, Oxon S., Dette kapitel beskriver, hvorledes de social videnskaber beskæftiger sig med områder, der er komplekse, modsætningsfyldte og obskure. Law argumenter for, at forsøget på at finde frem til enkelte og klare beskrivelser af sociale sammenhænge er problematisk, og kapitlet undersøger, hvorledes man kan arbejde med disse felter på en måde, der fastholder sociale interaktioners kompleksiteter. Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications, (kap. 10). Kapitlet beskriver analysen som et grundlæggende forsøg på at opnå mening i de kvalitative data. Miles & Huberman beskriver væsentlige udfordringer forbundet med at nå frem til valide konklusioner og foreslår forskellige konkrete strategier for, hvordan analyseprocessen kan gennemføres. Forfatterne er kendte for deres økumeniske forståelse af analyse og kan derfor læses i sammenhæng med vidt forskellige analytiske tilgange. Nielsen, K. (2007). The qualitative research interview and issues of knowledge. Nordic Psychology, 59(3), I artiklen gennemgår Nielsen forskellige erkendelsesteoretiske positioner i forhold til, hvilken optik disse positioner lægger for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en interviewundersøgelse. I artiklen fremstilles en fænomenologisk, socialkonstruktionistisk og en dialektisk materialistisk tilgang til interviewet, og artiklen diskuterer implikationer af disse tilgange for en interviewundersøgelse. Sanjek, R. (1990) On ethnographic validity. I: R. Sanjek (red.): Fieldnotes. The Makings of Anthropology. Ithaca: Cornell University Press, s Tekst om feltnoter, gennemsigtighed og validitet 8

9 Stanek, A. H. (2011). Børns fællesskaber og fællesskabernes betydning - studeret i indskolingen fra børnehave til 1. klasse og SFO. (Ph.d. Monografi), Roskilde Universitet. Det er særligt metodekapitlet fra s vi anbefaler jer at læse i denne afhandling. Men hele Del II om Metodologi er relevant for dette modul. Tanggaard, L. og Brinkmann, S. (2006). Kvalitative metoder. København: Hans Reitzels Forlag. S Kapitlet handler om muligheder for at opstille kriterier for god kvalitativ forskning. Tangaard, L. (2013). Troubling Methods in Qualitative Inquiry and Beyond. Europe s Journal of Psychology, 9(3), Tangaard sætter spørgsmålstegn ved ideen bag en konkret linear metode, hvilket man som forsker følger. I stedet argumenterer hun for, hvorledes feltet bevæger forskeren, og præsenterer tre alternative praksisser, til at guide forskningsprocessen. Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight big-tent criteria for excellent qualitative research. Qualitative Inquiry, 16(10), Denne artikel omhandler kvalitet I kvalitativ forskning og præsenterer 8 centrale markører for kvalitet som et fælles sæt kriterier for kvalitativ forskning som et håndværk Ekstra pensum til analyse (anvendes fleksibelt som ekstra pensum afhængig af valg af analysestrategi på baggrund af fælles drøftelser undervejs i modulet): Dalsgård, AL. (2003) Teksten Kunsten at fortælle. I: K. Hastrup (red.): Ind i Verden En grundbog i antropologisk metode. København. Hans Reitzels Forlag. S Handler om at skrive tekst på baggrund af feltarbejde, formidle erfaringer og indsigter gennem tekst og forskellige refleksioner omkring dette. Riessman, C. K. (2003). Performing identities in illness narrative: Masculinity and multiple sclerosis. Qualitative Research, 3(1), Denne artikel eksemplificerer hvordan en narrativ tilgang og analyse tranformeres til et casestudie, hvor særligt undersøgerens/forskerens egen position er med til at skabe den narrative repræsentation af personerne. Artiklen kan med fordel læses i sammenhæng med kap. 1 i Riessmans Narrative Analysis. Murray, M. (2003). Narrative psychology and narrative analysis. In P. M. Camic, & J. E. Rhodes, & L. Yardley (eds), Qualitative Research in Psychology. USA: American Psychological Association, Kapitlet omhandler narrative psykologi og narrativ analyse og det teoretiske afsæt for denne tilgang. Der inddrages eksempler baseret på interviews med patienter med kronisk smerte. Dette kapitel er således centralt for en forståelse af forskellige forskningstilgange i kvalitativ metode. Mattingly, C. & Lawlor, M. (2000). Learning from stories: Narrative interviewing in crosscultural research. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 7, 4-14 Artiklen er et eksempel på, hvordan en narrativ tilgang muliggør, at man opnår en forståelse af informanternes personlige erfaringer og synspunkter. 9

10 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (1999). Diskursanalyse som teori og metode. Frederiksberg: Roskilde Universitets Forlag, (særligt kap. 1 & 4), 9-33 og Hviid, P. (2008) Interviewing using a Cultural Historical Approach. In: Hedegaard & Fleer (eds.). Studying Children. A cultural-historical approach. Berkshire: Open University Press (chap. 9). Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Indkøb af lærebøger og supplerende faglig litteratur kan ske i: Studenterboghandelen Campusvej 55 Campustorvet (ved hovedindgangen) 5230 Odense M Tlf.: Fax: Hjemmeside: Åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Pensumliste AU Library, BSS

Pensumliste AU Library, BSS Forskningsmetode A - Forår 2015 Bacheloruddannelsen Psykologisk Institut Pensumlisten findes på fagets side på Blackboard med links og oplysninger om semesterhylde. Henvendelser vedr. problemer med adgang

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide...

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide... Titel Modulansvarlig Valgfagsansvarlige: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents Rikke Holm Bramsen Cathriona Cantio

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Rikke Holm Bramsen Morten Henriksen

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis

Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis 1. session Projektdesign og empirisk datagenerering 3. session Projektdesign og kvalitet af

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Rikke Holm Bramsen Ida Skytte

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Formål Kurset henvender sig KUN, til studerende som skal supplere med henblik på optagelse på kandidatuddannelse!

Formål Kurset henvender sig KUN, til studerende som skal supplere med henblik på optagelse på kandidatuddannelse! Kursus i Videnskabsteori Om kurset Fag Kursustype Undervisningssprog Pædagogik og Uddannelsesstudier Sommerkursus Dansk Kursus starter 04-07-2016 Kursus slutter 26-08-2016 Formål Kurset henvender sig KUN,

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Global Psykologi Module B11: Global Psychology Rikke Holm Bramsen Morten Sodeman Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4 Titel: 2 Mennesker mellem teknologi, teknologi mellem mennesker. 2 Problemformulering 2 Lokalitet 2 Baggrund 2 Analytisk ramme 3 Forskningsspørgsmål 4 Metode og tidsplan 4 D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Dette blinkende apparat er en prototype på en hel ny type lege- og træningsredskab, som er udviklet i udviklingsprojektet ispace, hvor erfaringer fra

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for KA-sidefag i psykologi SF-K08 Pædagogisk psykologi SF-K08 - Educational Psychology Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Fysioterapi/ Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje/ Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Fysioterapi/ Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje/ Sundhedsfaglig kandidatuddannelse Studieguide for valgfaget Fortællinger om og af patienter, behandlere og pårørende nye narrative strategier for patientinddragelse (Narrativ Medicin og Sprog) 3. semester, 2. kvartal, E16 Kandidatuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Uddannelsessekretær

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere