Lovtidende A. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan tillade, at fondene anvender et andet budgetår end kalenderåret. Budgettet indsen- DokumentId

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan tillade, at fondene anvender et andet budgetår end kalenderåret. Budgettet indsen- DokumentId"

Transkript

1 Lovtidende A Udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet I medfør af 9, stk. 2, 3 og 4, samt 10, stk. 3, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2015, og 105, stk. 2, 3 og 4, samt 106, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5, stk. 1, nr. 1 og 28 i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Anvendelse af midler mv. 1. Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte de nærmere bestemmelser om administration, budgetlægning og regnskabsaflæggelse for de i landbrugsstøttelovens 6, stk. 1-3, nævnte fonde og de i fiskerilovens 102, stk. 1, nævnte fonde og disse fondes tilskudsmodtagere, herunder at fastlægge procedure for inddrivelse af de i landbrugsstøttelovens 6, stk. 1, og fiskerilovens 102, stk. 2, nævnte afgifter. 2. Fondenes midler skal anvendes til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med de i landbrugsstøttelovens 7 og fiskerilovens 103 nævnte formål. Ved fondsmidler forstås i denne bekendtgørelse produktionsafgifter, promillemidler, andre offentlige midler, eventuelle særbevillinger samt øvrige indtægter. Stk. 2. Produktionsafgiftsfondene må ikke have andre aktiviteter end opkrævning af produktionsafgifter i henhold til de enkelte fondsvedtægter og forvaltning af fondenes midler i forbindelse med ydelse af tilskud til tilskudsmodtagere med henblik på aktiviteter, der er omfattet af de i 7 i landbrugsstøtteloven og 103 i fiskeriloven nævnte formål. Stk. 3. Promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug må ikke have andre aktiviteter end forvaltning af fondenes midler i henhold til de enkelte fondsvedtægter i forbindelse med ydelse af tilskud til tilskudsmodtagere med henblik på aktiviteter, der er omfattet af de i 7 i landbrugsstøtteloven nævnte formål. 3. Fondene opkræver produktionsafgifter og anvender fondsmidler indenfor rammerne af lovgivningen, herunder Det Europæiske Fællesskabs statsstøtteregler og EU s udbudsregler. Stk. 2. Fondene må ikke anvende fondsmidler til finansiering af fondens administrationsudgifter, bortset fra udgifter til kontrol med midlernes korrekte anvendelse, eller til finansiering af organisationspolitiske opgaver. Kontrol med midlernes korrekte anvendelse omfatter fondens udgifter til advokatbistand og revision samt til eventuel regnskabskontrol, effektvurdering af aktiviteter, jf. 23, og uafhængig ekstern ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter. Stk. 3. Tilskudsmodtagernes administrative udgifter, som udgør en integreret del af den tilskudsberettigede aktivitet, kan afholdes af fondsmidler. Stk. 4. Fondene skal anbringe fondsmidler på en konto i et anerkendt pengeinstitut til bedst mulig forrentning under hensyntagen til den nødvendige likviditet og sikkerhed. Stk. 5. Fondene og fondenes tilskudsmodtagere må ikke opsamle fondsmidler. Fondene kan dog budgettere med en sikkerhedsmargen af en størrelsesorden, som fondsbudgettet berettiger til. Uforbrugte fondsmidler hos fondens tilskudsmodtagere skal tilbageføres til fonden. Tilbageførsel skal ske senest på tidspunktet for tilskudsmodtagerens udarbejdelse og godkendelse af regnskabet, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning for produktionsafgiftsfondene og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning for promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug. 4. Fondene skal sikre, at anvendelsen af produktionsafgifter, promillemidler, andre offentlige midler, eventuelle særbevillinger samt øvrige indtægter kan adskilles på aktivitetsniveau. Kapitel 2 Budgetter 5. Fondenes budgetår følger kalenderåret. Inden den 1. oktober indsender fonden forslag til budget for det kommende regnskabsårs indtægter og udgifter til Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan tillade, at fondene anvender et andet budgetår end kalenderåret. Budgettet indsen- Journalnummer DokumentId

2 2 des i så fald inden en frist, som fastsættes af Stk. 3. Forslag til ændringsbudget skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder før budgetårets slutning. Stk. 4. Fonden skal indsende forslag til ændringsbudget, hvis 1) afgiftssatserne skal ændres, 2) der ønskes optaget udgifter under et formål, der ikke tidligere er godkendt, jf. landbrugsstøttelovens 7 og fiskerilovens 103, 3) de samlede udgifter under et formål ønskes øget med mere end 20 pct., dog minimum kr., eller 4) de samlede udgifter under budgettet ønskes øget med mere end 10 pct. Stk. 5. Budgetter og ændringsbudgetter indsendes elektronisk til NaturErhvervstyrelsen i et format, som fastlægges af 6. Budgetter og ændringsbudgetter skal omfatte samtlige indtægter og udgifter i fonden og opstilles efter et skema, der rekvireres fra Stk. 2. Budgetter og ændringsbudgetter skal endvidere indeholde en særskilt beskrivelse af de omfattede aktiviteter, herunder en beskrivelse af hvilke nye aktiviteter, der igangsættes, samt de ændringer, der er foretaget i aktiviteterne, i forhold til det senest godkendte budget. Stk. 3. Budgetter og ændringsbudgetter skal ud for hver enkelt aktivitet indeholde en angivelse af den relevante bestemmelse i aktivitetsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om støtte til fordel for primær jordbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promilleog produktionsafgiftsfonde m.v. og bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden) eller Det Europæiske Fællesskabs statsstøtteregler (EF - Rammebestemmelser for statsstøtte, forordninger om statsstøtte til virksomheder eller forordninger om de minimisstøtte), som aktiviteten er omfattet af. Det skal ligeledes angives i budgettet, hvis der ikke er tale om statsstøtte sammen med en begrundelse herfor. Kapitel 3 Regnskaber Fondenes regnskaber 7. Fondenes regnskabsår følger budgetåret. Regnskabet indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest den 1. juni i året efter regnskabsåret. For så vidt angår promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug er fristen senest den 1. juli. Anvender fonden et andet budgetår end kalenderåret, jf. 5, stk. 2, indsendes regnskabet inden en frist, som fastsættes af Stk. 2. Fondens underskrevne regnskab indsendes elektronisk til NaturErhvervstyrelsen i et format, som fastlægges af 8. Fondens regnskab skal være underskrevet af fondsbestyrelsen og påtegnet af revisor. Regnskabet skal være ledsaget af en af bestyrelsesformanden underskrevet beretning om fondens aktiviteter i det forløbne regnskabsår. Stk. 2. Det skal fremgå af ledelsespåtegning, revisionspåtegning og eventuel regnskabspraksis, at regnskabet er aflagt i henhold til administrationsbekendtgørelsen. Stk. 3. Fondens regnskab udarbejdes efter god regnskabsskik. Stk. 4. Fondens regnskab udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb mv., så regnskabet giver et retvisende billede af samtlige indtægter og udgifter for regnskabsåret samt aktiver og passiver ved regnskabsårets udløb. Stk. 5. Regnskabet skal indeholde en oversigt over udviklingen i fondens indtægter samt udgifter fordelt på formål de seneste 5 regnskabsår. Stk. 6. Opkræver fonden afgifter ved eksport, skal beretningen mindst hvert 5. regnskabsår indeholde følgende for den forløbne periode: 1) Opdeling af de afgiftsbetalende producenter i relevante segmenter i forhold til Det Europæiske Fællesskabs regler om interne afgifter. Opdelingen skal indeholde en opgørelse over den totale årlige afgiftsindtægt for hvert segment. 2) Opgørelse af de udgifter, der er afholdt til fordel for hvert af disse segmenter. Opgørelsen skal omfatte en specifikation af de årlige afholdte udgifter for hver enkelt aktivitet under de enkelte segmenter. Aktiviteterne opdeles efter landbrugsstøttelovens og fiskerilovens formål. I opgørelsen indgår alene finansiering ved produktionsafgifter. 3) Erklæring om hvorvidt fondsbestyrelsen har fundet en ubalance i forhold til Det Europæiske Fællesskabs regler om interne afgifter. Tilskudsmodtagernes regnskaber 9. Fondens tilskudsmodtagere aflægger et regnskab til fonden for anvendelsen af fondens tilskud. Stk. 2. Tilskudsregnskabet skal være underskrevet af en organisationsansvarlig for tilskudsmodtageren. Regnskabet skal være påtegnet af tilskudsmodtagerens revisor. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af revisor. Stk. 3. Af tilskudsmodtagers regnskab skal fremgå størrelsen af det samlede tilskud fra fonden og tilskuddets fordeling på hver enkelt aktivitet. Kreditnotaer og rabatter skal modregnes i de støtteberettigede udgifter. Stk. 4. Eventuelle salgs- og lejeindtægter samt anden tilskudsfinansiering vedrørende den enkelte aktivitet skal fremgå af tilskudsregnskabet. Stk. 5. Hvis der af tilskuddet finansieres administrative udgifter, jf. 3, stk. 3, skal regnskabet indeholde en specifikation af de tilknyttede udgifter. Nøglen til fordeling af de indirekte administrative udgifter på tilskudsmodtagerens aktiviteter skal specificeres. Stk. 6. Hvis tilskuddet udgør over 1 mio. kr. eller mere end 10 pct. af fondens udgifter, dog minimum kr., indsender fonden det underskrevne tilskudsregnskab elektronisk til

3 3 Kapitel 4 Revision Revision af fondenes regnskaber og tilskudsmodtagernes regnskaber 10. Regnskabet for fonden og regnskaberne for fondens tilskudsmodtagere skal revideres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Stk. 2. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 3. Regnskabet for fonden og regnskaberne for fondens tilskudsmodtagere må ikke revideres af samme person. Stk. 4. Revisionens omfang afhænger af fondens størrelse, administrative struktur og forretningsgang, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. 11. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Stk. 2. Revisor foretager endvidere en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. Herudover foretager tilskudsmodtagers revisor en vurdering af, om der hos tilskudsmodtager er tale om et økonomisk rimeligt og sædvanligt forhold mellem de enkelte aktiviteter og dertil knyttede administrative udgifter. Stk. 3. Hvis en tilskudsmodtager benytter eget personale, lokale mv. som led i gennemførelsen af en støtteberettiget aktivitet, skal tilskudsmodtagers revisor påse, at tidsforbrug mv. samt honorering herfor er veldokumenteret og ikke urimelig. Stk. 4. Revisor foretager uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn, når revisor finder det hensigtsmæssigt. Stk. 5. Ud over de almindelige regler for revision skal revisor under revisionen af fondes og tilskudsmodtageres regnskaber være specielt opmærksom på, om 1) der foreligger redegørelse for væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, 2) der sker opsamling af fondsmidler i fonden eller hos fondens tilskudsmodtagere, 3) fonden har anbragt fondsmidlerne på en økonomisk forsvarlig måde, der ikke indebærer en unødig risiko, 4) fondens indsigt i og kontrol med det fysiske afgiftsgrundlag fungerer tilfredsstillende og 5) alle tilskudsregnskaber er modtaget ved fondsbestyrelsens godkendelse af fondens årsregnskab. Stk. 6. Det skal af revisionspåtegningen på regnskabet fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionsprotokol for fondene og fondenes tilskudsmodtagere 12. Fondens revisor udarbejder en revisionsprotokol for fonden. For de af fondens tilskudsmodtagere, der modtager over kr., udarbejder tilskudsmodtagers revisor en revisionsprotokol. Såfremt en protokol for tilskudsmodtagere, der modtager over kr. ikke udarbejdes separat, skal tilskudsmodtagers revisors bemærkninger anføres i et bilag, der vedlægges regnskabet for tilskudsmodtager. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, udarbejdes der ikke revisionsprotokol. Stk. 2. Revisionsprotokollen for fonden skal være underskrevet af fondsbestyrelsen og fondens revisor. Den underskrevne revisionsprotokol indsendes elektronisk til Stk. 3. Revisionsprotokollen for de af fondens tilskudsmodtagere, der skal indsende regnskab i henhold til 9, stk. 6, skal være underskrevet af en organisationsansvarlig for tilskudsmodtageren og tilskudsmodtagerens revisor. Den underskrevne revisionsprotokol indsendes elektronisk til 13. I revisionsprotokollen indføres følgende: 1) Overordnet resultat af det udførte revisionsarbejde, evt. ved gengivelse af den forventede konklusion i revisionspåtegningen samt omtale af revisionsmetode. 2) Forhold af ledelsesmæssig interesse vedrørende fonden og fondens tilskudsmodtagere, herunder væsentlige regnskabsmæssige og revisionsmæssige forhold og revisors stillingtagen hertil. 3) Redegørelse for de udførte revisionsarbejder og konklusioner herpå, herunder notering om foretagne uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn. 4) Redegørelse for væsentlige usikkerheder, fejl og mangler vedrørende fondens og fondens tilskudsmodtageres bogholderi, regnskabsvæsen eller intern kontrol. 5) Redegørelse for revisionen af tilskud, herunder de bemærkninger, som gennemgangen af tilskudsregnskaberne måtte give anledning til. 6) Afgivelse af lovkrævede oplysninger og erklæringer. Stk. 2. Revisors erklæring i revisionsprotokollen afgives under iagttagelse af revisorloven. Det skal fremgå af revisorerklæringen, at 1) revisor opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, 2) revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, 3) fondsmidlerne er anvendt i overensstemmelse med de givne regler og vilkår og 4) revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningen, vedtægter samt denne bekendtgørelse. Oplysningspligt 14. Fondene og fondenes tilskudsmodtagere skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af fondenes eller fondenes tilskudsmodtageres regnskab. Fondene og fondenes tilskudsmodtagere skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor fin-

4 4 der nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Stk. 2. Bliver revisor opmærksom på overtrædelser af lovgivningen, herunder overtrædelse af Det Europæiske Fællesskabs regler eller andre regler af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes opkrævning eller forvaltning, skal revisor give fonden meddelelse herom samt påse, at fonden inden 3 uger giver NaturErhvervstyrelsen meddelelse herom. Revisor skal straks give NaturErhvervstyrelsen meddelelse om overtrædelsen, såfremt fonden ikke overholder denne frist. Kontrol 15. NaturErhvervstyrelsen kan kræve regnskabsmateriale samt andet relevant materiale, der vedrører fondens midler og administration heraf, fremlagt til gennemsyn på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis det findes nødvendigt, kan NaturErhvervstyrelsen kræve specifikation af enkelte konti i regnskabet, herunder opgørelse over anvendelse af midler til særlige formål eller projekter. Stk. 2. Rigsrevisionen har adgang til at foretage gennemsyn af regnskaberne efter lov om revision af statens regnskaber m.m. Rigsrevisionen kan efter samme lov til enhver tid foretage regnskabsmæssig gennemgang på det sted, hvor regnskaberne føres. Rigsrevisionen kan fra fondene eller fondenes tilskudsmodtagere kræve alle de oplysninger, som Rigsrevisionen skønner, er relevante for gennemgangen af regnskaberne. Kapitel 5 Forvaltning 16. Fondene er særlige forvaltningsmyndigheder og omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven og lov om behandling af personoplysninger. Stk. 2. Bestyrelsen er det besluttende organ i fonden. Beslutninger efter denne bekendtgørelse træffes af bestyrelsen. 17. Hver fond skal oprette en selvstændig hjemmeside på internettet. Hjemmesiden skal indeholde direkte link til relevante hjemmesider for fondens tilskudsmodtagere. Stk. 2. Fonden skal offentliggøre ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer mv. på fondens hjemmeside, jf. også stk. 3. Stk. 3. Fonden skal forud for en ansøgningsrunde overveje om offentliggørelse af ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer mv. på egen hjemmeside skal suppleres med offentliggørelse på andre platforme og i andre relevante medier. Fondens overvejelser, herunder begrundelse for fravalg eller tilvalg af supplerende offentliggørelse, skal fremgå af bestyrelsesreferatet, jf. 24. Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis fonden skal fordele overskydende midler på allerede godkendte aktiviteter, jf. 20, stk. 1, nr. 2. Stk. 5. Fonden skal offentliggøre det af miljø- og fødevareministeren godkendte budget og regnskab på fondens hjemmeside senest 14 dage efter, godkendelsen er meddelt fonden. 18. Fonden skal forud for hver ansøgningsrunde beslutte tildelingskriterier for de hovedformål i landbrugsstøtteloven og fiskeriloven, som er relevante for fonden. Tildelingskriterierne skal offentliggøres sammen med ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer mv., jf. 17, stk. 2 og Fondene fordeler fondsmidlerne på baggrund af indkomne ansøgninger. Stk. 2. Fonden skal anvende tildelingskriterier, jf. 18, aktivt i prioriteringen mellem indkomne ansøgninger. Tildelingskriterierne skal endvidere anvendes aktivt i begrundelserne over for ansøgere, der meddeles afslag. Stk. 3. De hovedhensyn, der ligger til grund for fondens beslutninger om bevilling af tilskud og afslag på tilskud, skal fremgå af bestyrelsesreferatet, jf Fonden kan opgøre et forventet mindre forbrug af bevilgede tilskud for et budgetår og beslutte at: 1) Iværksætte en ny ansøgningsrunde. 2) Indkalde ansøgninger for så vidt angår allerede godkendte aktiviteter. Stk. 2. Fondens bevilling af tilskud efter stk. 1, nr. 2 er betinget af, at: 1) tilskudsmodtager har fået bevilget tilskud fra fonden i det pågældende budgetår, og 2) aktiviteterne er godkendt af fonden i en forudgående ansøgningsrunde i det pågældende budgetår. Stk. 3. Fonden skal forud for meddelelse af endelig bevilling efter stk. 1, nr. 2, forelægge ansøgningerne for fondens revisor. Revisor foretager en vurdering af, om betingelserne nævnt i stk. 2, er opfyldt. Stk. 4. Det af fonden opgjorte mindre forbrug af bevillinger og omfanget af nye bevillinger efter stk. 1, nr. 2, skal beskrives i ledelsesberetningen til årsregnskabet samt fremgå af noter til fondens ændringsbudgetter og regnskaber. 21. I det omfang fondene udbetaler tilskud til modtagere, der forvalter støtten på vegne af de endelige støttemodtagere, skal fondene sikre, at den umiddelbare støttemodtager kan dokumentere de økonomiske sammenhænge indenfor organisationen på en sådan måde, at det klart fremgår, at den modtagne støtte er videregivet til de endelige støttemodtagere i form af subsidierede tjenesteydelser. 22. Fondene skal sikre, at oplysninger om og resultater af godkendte forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter offentliggøres på internettet. Oplysninger om, at aktiviteten vil finde sted og med hvilket formål, skal således offentliggøres på internettet, inden aktiviteten påbegyndes. I offentliggørelsen skal indgå angivelse af, hvornår resultaterne forventes at foreligge, og hvor de forventes at blive offentliggjort på internettet. 23. Hver fond skal forud for en ansøgningsrunde beslutte en strategi for effekten af sine aktiviteter og heri opstille konkrete og målbare effektmål for udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder. Strategien skal offentliggøres

5 5 sammen med ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer mv., jf. 17, stk. 2 og 3, samt tildelingskriterier, jf. 18. Stk. 2. Det påhviler fondene at vurdere effekten af udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder. Stk. 3. Fondene skal anvende effektvurderingerne i den løbende udvikling af strategien. Stk. 4.. Fondene skal redegøre for resultatet af effektvurderingen i ledelsesberetningen til årsregnskabet. 24. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Referatet skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest 6 uger efter mødets afholdelse. 25. Hver fond skal sørge for, at der udføres egenkontrol, der sikrer, at tilskudsforvaltningen er i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler og principper. Stk. 2. Egenkontrollen beskrives i et egenkontrolprogram, der som minimum skal dokumentere, at 1) fonden har offentliggjort ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer mv., jf. 17, stk. 2 og 3, 2) fonden har offentliggjort det godkendte budget og regnskab senest 14 dage efter godkendelsen er meddelt, jf. 17, stk. 5, 3) fonden har formuleret og offentliggjort tildelingskriterier for de hovedformål i landbrugsstøtteloven, som er relevante for fonden, jf. 18, 4) fonden har anvendt tildelingskriterier aktivt i prioriteringen mellem indkomne ansøgninger og over for ansøgere, der meddeles afslag, jf. 19, stk. 2, 5) fonden i bestyrelsesreferatet har angivet de hovedhensyn, der ligger til grund for fondens beslutninger om bevilling af tilskud og afslag på tilskud, jf. 19, stk. 3, 6) fonden har fulgt proceduren for fordeling af overskydende midler, jf. 20, 7) fonden har formuleret og offentliggjort en strategi for effekten af aktiviteter samt opstillet konkrete og målbare effektmål for udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder, jf. 23, stk. 1, 8) fonden har vurderet effekten af udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder, jf. 23, stk. 2, 9) fonden har inddraget effektvurderingerne i den løbende udvikling af strategien, jf. 23, stk ) fonden har indsendt bestyrelsesreferater til NaturErhvervstyrelsen, jf. 24, 11) fonden har forvaltet i overensstemmelse med egne sagsgangsbeskrivelser, og 12) fordelingen af midlerne har været gennemsigtig og sagligt begrundet. Stk. 3. Egenkontrolprogrammet skal løbende opdateres af fonden, dog mindst én gang årligt. Stk. 4. Resultatet af den udførte egenkontrol opsummeres i en årlig rapport, der udarbejdes af fonden. Fondens revisor skal i tilknytning hertil gennemgå fondens sagsgangsbeskrivelser og egenkontrolprogrammet og udtage et antal sager til stikprøvekontrol. Revisor skal afgive erklæring om, hvorvidt egenkontrollen er beskrevet i et egenkontrolprogram. Revisor skal endvidere erklære, om egenkontrollen har fungeret tilfredsstillende. Stk. 5. Den revisorattesterede rapport, jf. stk. 4, indsendes til NaturErhvervstyrelsen sammen med årsregnskabet. Fonden skal i ledelsesberetningen til årsregnskabet redegøre for resultatet af den udførte egenkontrol. Kapitel 6 Inddrivelse af skyldige produktionsafgifter mv. 26. Hvis en korrekt udfyldt indberetning om afgiftsgrundlaget ikke er rettidigt indsendt til fonden, skal fonden inden 14 dage rette henvendelse til den afgiftspligtige om at indsende indberetningen inden 14 dage. Stk. 2. Hvis en afgiftspligtig på trods af den i stk. 1 nævnte henvendelse undlader at indsende indberetning, skal fonden tilkendegive over for den afgiftspligtige, at sagen vil blive overdraget til politiet, såfremt indberetningen ikke fremsendes til fonden inden 10 dage. Stk. 3. Betales skyldige afgifter ikke rettidigt, skal fonden overdrage inddrivelsen af det skyldige beløb med tillæg af renter til restanceinddrivelsesmyndigheden. Forinden skal fonden skriftligt underrette den afgiftspligtige om overdragelse af sagen til restanceinddrivelsesmyndigheden. Kapitel 7 Ophør 27. Fondsbestyrelsen kan indstille, at fonden ophører. Budget for afvikling af fonden indsendes senest 3 måneder før det sidste budgetårs slutning. Der aflægges likvidationsregnskab for fonden senest 1 år efter sidste budgetårs slutning. Kapitel 8 Ikrafttrædelse 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet ophæves. Underskriftssted UNDERSKRIVER 1 / Underskriver 2

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet BEK nr 1099 af 21/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j. nr. 2302-09-180 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet BEK nr 1703 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0171-000066 Senere

Læs mere

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016 Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006 Dato: 3. november 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden Juni 2013 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden 1. Generelt om Fåreafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter September 2015 1. Generelt om Produktionsafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug 2015 Pulje for tilskud til gennemførelse af omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren i 2016 1. Puljens formål I Økologiaftalen 2015-2018 er der afsat 19 mio. kr. til at fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Fjerkræafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for revision

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Beretningen omhandler dels landbrugets fondes forvaltning af tilskudsmidlerne, og dels Miljø- og Fødevareministeriets tilsyn med fondenes forvaltning.

Beretningen omhandler dels landbrugets fondes forvaltning af tilskudsmidlerne, og dels Miljø- og Fødevareministeriets tilsyn med fondenes forvaltning. Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Den 26. august 2016 Statsrevisorerne har i brev af 2. juni 2016 bedt mig om at redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Mælkeafgiftsfonden 1. Generelt om Mælkeafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden er oprettet i 1972 og har hjemmel i Landbrugsstøtteloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug august 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje Køkkenomstilling 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden Juni 2016 Vejledning om tilskud Kartoffelafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kartoffelafgiftsfonden...1 2 Kartoffelafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud fra Frøafgiftsfonden Indhold Frøafgiftsfonden... 1 1. Generelt om Frøafgiftsfonden... 3 2. Frøafgiftsfondens formål og strategi... 3 3. Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug Maj 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Promilleafgiftsfonden for landbrug...1 2 Promilleafgiftsfonden for landbrugs formål og strategi...1 3

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden November 2015 Vejledning om tilskud Svineafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Svineafgiftsfonden... 1 2 Svineafgiftsfondens formål og strategi... 1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere