Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte til danske investeringer i Østlandene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte til danske investeringer i Østlandene"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 56 Folketinget Fremsat den 31. oktober 2013 af udviklingsministeren (Christian Friis Bach) Forslag til Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte til danske investeringer i Østlandene (Undtagelse af dokumenter om Investeringsfonden for Udviklingslandes og Investeringsfonden for Østlandenes forretningsvirksomhed fra lov om offentlighed i forvaltningen) 1 I lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde foretages følgende ændring: 1. I 9 indsættes som stk. 5-7:»Stk. 5. Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for den forretningsvirksomhed, som udøves af fonden. Stk. 6. Stk. 5 gælder også i forhold til dokumenter, som er indgået til Udenrigsministeriet efter ordningen i stk. 3, 2. pkt. Stk. 7. Stk. 5 gælder ikke for dokumenter, der er offentligt tilgængelige hos andre myndigheder, herunder udenlandske.«1. I 2 indsættes som stk. 6-8:»Stk. 6. Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for den forretningsvirksomhed, som udøves af fonden. Stk. 7. Stk. 6 gælder også i forhold til dokumenter, som er indgået til Udenrigsministeriets observatør i medfør af fondens vedtægt. Stk. 8. Stk. 6 gælder ikke for dokumenter, der er offentligt tilgængelige hos andre myndigheder, herunder udenlandske.«3 Loven træder i kraft den 1. januar I lov om støtte til danske investeringer i Østlandene, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. september 2010, foretages følgende ændring: Udenrigsmin. AS001426

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2. Gældende ret 3. Undtagelse af dokumenter om Investeringsfonden for Udviklingslandes og Investeringsfonden for Østlandenes forretningsvirksomhed fra lov om offentlighed i forvaltningen 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. De administrative konsekvenser for borgere 7. De miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder m.v. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Det foreslås, at det i lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte til danske investeringer i Østlandene bestemmes, at dokumenter om Investeringsfonden for Udviklingslandes (IFU s) og Investeringsfonden for Østlandenes (IØ s) forretningsvirksomhed er undtaget for offentlighed i forvaltningen. Formålet hermed er at sikre, at IFU og IØ fortsat kan garantere sine samarbejdspartnere, der er private virksomheder i ind- og udland, samme fortrolighed som hidtil omkring de forretningsoplysninger, som fondene modtager som led i deres vurdering af forslag til investeringer. Både IFU og IØ er således i dag undtaget fra offentlighedsloven for så vidt angår den forretningsvirksomhed, der udøves af fondene, i medfør at bekendtgørelser, som har eksisteret for de to fonde siden henholdsvis 1987 og Med vedtagelsen af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen ophæves hjemmelen til via bekendtgørelser at undtage bestemte områder fra loven. Det betyder, at de to bekendtgørelser bortfalder ved lovens ikrafttræden den 1. januar Det er imidlertid af meget væsentlig betydning for fondenes virke, at deres kommercielle samarbejdspartnere kan stille materiale til rådighed for fondene, således at fondene har det bedst mulige grundlag for at vurdere de enkelte projekter, uden at materialet herved bliver omfattet af retten til aktindsigt. 2. Gældende ret 2.1. Investeringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Østlandene De statslige investeringsfonde, Investeringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Østlandene, foretager i samarbejde med danske og internationale samarbejdspartnere investeringer i virksomheder og projekter i udlandet til gavn for vækst og beskæftigelse. Det følger af 9 i lov nr. 555 af 18. juni 2012, at med henblik på at fremme den erhvervsmæssige udvikling i udviklingslande kan Investeringsfonden for Udviklingslande fremme investeringer i disse lande i samvirke med dansk erhvervsliv. Fonden er en selvejende institution. Der kan af statskassen ydes tilskud til fondens virksomhed. Fonden kan yde støtte til danske investeringer i udviklingslande. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer for 3 år ad gangen udnævnes af udviklingsministeren, der tillige udpeger formand og næstformand blandt medlemmerne. Endvidere udpeges en observatør fra Udenrigsministeriet. Fondens daglige forretninger forestås af en direktør, der ligeledes udnævnes af udviklingsministeren. Udgifterne ved fondens administration udredes af fondens midler. De nærmere retningslinjer for fondens virksomhed fastsættes i en vedtægt, der godkendes af udviklingsministeren. Fonden kan yde støtte til danske investeringer i udviklingslande. Dette kan ske ved aktietegning og gennem finansiering af undersøgelser vedrørende investeringsmuligheder og andre igangsættelsesforanstaltninger, långivning, ydelse af garantier og kautioner samt andre foranstaltninger, der efter bestyrelsens skøn kan fremme fondens formål. Fonden kan desuden i overensstemmelse med fondens vedtægter påtage sig at administrere fonde, faciliteter og øvrige investeringssamarbejder efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. bemærkningerne til 9 i lov nr. 555 af 18. juni IFU har tilsluttet sig FN s 10 Global Compact-principper for virksomheders social ansvarlighed og samfundsmæssige engagement. Fondens CSR-politik er desuden baseret på FN s, ILO s og OECD s internationale konventioner, erklæringer og deklarationer. Fonden er således forpligtet til at sikre høje standarder for virksomheders sociale ansvarlighed (CSR) som en forudsætning for god virksomhedsledelse i de selskaber, der investeres i. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til 9 i lov nr. 555 af 18. juni 2012, at Udenrigsministeriet fremover vil have en observatør i IFU s bestyrelse. Det er hensigten, at denne observatør har taleret, men ikke stemmeret. Udenrigsministeriets observatør i bestyrelsen har til opgave at informere ministeren om væsentlige beslutninger i IFU. Det fremgår af 2 i lov om støtte til danske investeringer i Østlandene, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. september

3 3 2010, at der oprettes en fond til fremme af investeringer i disse lande i samvirke med dansk erhvervsliv. Fonden er en selvejende institution benævnt Investeringsfonden for Østlandene. Der kan af statskassen ydes tilskud til fondens virksomhed. Fonden kan endvidere modtage bidrag fra erhvervsorganisationer, enkeltvirksomheder eller private i form af kontante tilskud eller garantikapital. Fonden kan yde støtte til danske investeringer i Østlandene ved aktietegning, finansiering af undersøgelser vedrørende investeringsmuligheder og andre igangsættelsesforanstaltninger, långivning, ydelse af garantier og kautioner, uddannelse, rådgivning samt andre foranstaltninger, der efter bestyrelsens skøn kan fremme fondens formål, jf. stk. 3. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer for 3 år ad gangen udnævnes af udenrigsministeren, der tillige udpeger formand og næstformand blandt medlemmerne. Fondens daglige forretninger forestås af en direktør, der ligeledes udnævnes af udenrigsministeren. Udgifterne ved fondens administration udredes af fondens midler, jf. stk. 4. Det fremgår endelig af stk. 5, at de nærmere retningslinjer for fondens virksomhed fastlægges i en vedtægt, der godkendes af udenrigsministeren. Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 828 af 19. december 1989 om støtte til danske investeringer i Østlandene, at fonden oprettes med henblik på at fremme den økonomiske udvikling ved at lette kapitaltilførsel og imødegå de kommercielle risici, som er hindringer for danske virksomheders etablering i Østlandene. Fondens formål skal først og fremmest være igangsættende ved etablering med dansk kapital af virksomheder i Østlande og det forudsættes, at fonden trækker sig ud af de pågældende virksomheder på et tidspunkt, når virksomhederne normalt vil have opnået økonomisk stabilitet. Fonden skal virke efter forretningsmæssige principper og i et nært samarbejde med det private erhvervsliv. Det fremgår af fondens vedtægter af 23. april 2013, at udenrigsministeren udpeger en observatør fra Udenrigsministeriet til fondens bestyrelse. VK-regeringen besluttede i 2005, at fonden skulle udfases, så fondens nyinvesteringer skulle ophøre med udgangen af VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen blev afviklingen af fonden fremrykket, således at fondens nyinvesteringer ophørte med udgangen af Bekendtgørelser om undtagelse af dokumenter om Investeringsfonden for Udviklingslandes og Investeringsfonden for Østlandenes forretningsvirksomhed fra lov om offentlighed i forvaltningen Det følger af 3, stk. 1, i lov nr. 573 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, at vedkommende minister efter forhandling med justitsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne myndigheder, sagsområder eller arter af dokumenter, for hvilke bestemmelserne i 7-14 i almindelighed vil medføre, at begæring om aktindsigt kan afslås, skal være undtaget fra loven. I medfør af bestemmelsen er udstedt bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om undtagelse af dokumenter om Investeringsfonden for Udviklingslandes forretningsvirksomhed fra lov om offentlighed i forvaltningen (IFU-bekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr af 12. oktober 2007 om undtagelse af dokumenter om Investeringsfonden for Østlandenes forretningsvirksomhed fra lov om offentlighed i forvaltningen (IØ-bekendtgørelsen). Det følger af IFU-bekendtgørelsens 1, stk. 1, at lov om offentlighed i forvaltningen ikke gælder for den forretningsvirksomhed, der udøves af Investeringsfonden for Udviklingslande i henhold til 9 i lov om internationalt udviklingssamarbejde. Det følger af stk. 2, at bestemmelsen i stk. 1 også gælder i forhold til dokumenter om Investeringsfonden for Udviklingslandes forretningsvirksomhed, som er indgået til Udenrigsministeriet efter ordningen i 9, stk. 3, i lov om internationalt udviklingssamarbejde. Endelig følger det af stk. 3, at bestemmelsen i stk. 1 ikke gælder for dokumenter, der er offentligt tilgængelige hos andre myndigheder, herunder udenlandske. Det følger endvidere af IØ-bekendtgørelsens 1, stk. 1, at lov om offentlighed i forvaltningen ikke gælder for den forretningsvirksomhed, der udøves af Investeringsfonden for Østlandene i henhold til 2 i lov om støtte til danske investeringer i Østlandene. Det følger endvidere af stk. 2, at bestemmelsen i stk. 1 dog ikke gælder for dokumenter, der er offentligt tilgængelige hos andre myndigheder, herunder udenlandske. 3. Undtagelse af dokumenter om Investeringsfonden for Udviklingslandes og Investeringsfonden for Østlandenes forretningsvirksomhed fra lov om offentlighed i forvaltningen 3.1. Med lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen ophæves hjemmelen i den nugældende offentlighedslovs 3, stk. 1, til ved bekendtgørelse at undtage bestemte myndigheder, sagsområder eller arter af dokumenter, for hvilke bestemmelserne i 7-14 i almindelighed vil medføre, at begæring om aktindsigt kan afslås, fra loven. Det betyder, at IFU- og IØ-bekendtgørelserne bortfalder ved lovens ikrafttræden den 1. januar Der har derfor været anledning til at overveje, om den nuværende retstilstand på området - hvorefter dokumenter om IFU s og IØ s forretningsvirksomhed er undtaget offentlighed i forvaltningen - er hensigtsmæssig og bør fastholdes Fondene udøver deres virksomhed i tæt samarbejde med erhvervslivet, herunder danske og udenlandske virksomheder, pengeinstitutter, Eksport Kredit Fonden (EKF) og andre internationale finansieringsinstitutioner. Til brug for fondenes vurdering af konkrete investeringsbeslutninger med danske partnere indhentes løbende informationer om detaljerede budgetter, forretningsplaner samt om væsentlige aftaler med tredjeparter og lignende oplysninger. Det er af meget væsentlig betydning for fondenes virke, at deres kommercielle samarbejdspartnere kan stille materiale til rådighed for fondene, således at fondene har det bedst

4 4 mulige grundlag for at vurdere de enkelte projekter, uden at materialet herved bliver omfattet af retten til aktindsigt. Som finansielle virksomheder med behov for dyb indsigt i de kommercielle samarbejdspartneres økonomiske og forretningsmæssige forhold er fondene således særligt følsomme over for ethvert brud på den forretningsmæssige diskretion Selvom der efter offentlighedslovens almindelige regler vil være mulighed for efter omstændighederne at undtage forretningsfølsomme oplysninger fra aktindsigt efter en konkret vurdering, har fondenes samarbejdspartnere et grundlæggende behov for, at oplysninger, som videregives til fondene, behandles fortroligt uden risiko for offentliggørelse. Dette gælder i øvrigt så meget desto mere for fondenes udenlandske samarbejdspartnere. Hvis fondene ikke er i stand til at garantere deres samarbejdspartnere fuld fortrolighed, vil en række af virksomhederne efter Udenrigsministeriets vurdering fremover afstå fra at samarbejde med IFU og IØ. Det vil i givet fald gøre det meget vanskeligt for fondene at varetage deres formål og opgaver i henhold til gældende lovgivning, som er at fremme investeringer i en række lande i samvirke med dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår. Det skal i den forbindelse oplyses, at EKF af samme grund allerede er undtaget fra offentlighedsloven i kraft af 3, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond m.v. med senere ændringer. Begrundelsen for at undtage EKF er således den samme som for at undtage IFU og IØ. I lovbemærkningerne fremgår, at det er af meget væsentlig betydning for EKF s virke, at dens kommercielle samarbejdspartnere, banker, eksportører, rådgivere i ind- og udland er sikret ubegrænset ret til at stille materiale til rådighed for EKF s afgørelse i enkeltsager, uden at der kan kræves aktindsigt i dette eller i EKF s afgørelser i forhold til disse virksomheder. Som finansiel virksomhed med behov for dyb indsigt i de kommercielle samarbejdspartneres økonomiske og forretningsmæssige forhold er EKF i særdeleshed følsom over for ethvert brud på den forretningsmæssige diskretion. De tre statslige fonde, IFU, IØ og EKF, som bistår dansk erhvervsliv med eksport, investering og markedsadgang i udlandet, har således efter Udenrigsministeriets opfattelse et andet behov for fortrolighed end andre statslige institutioner, idet de indgår i et samarbejde med danske og udenlandske virksomheder og investorer, for hvem det er helt afgørende, at forretningsfølsomme oplysninger kan udveksles i fortrolighed De væsentlige hensyn, der er omtalt oven for, som gør sig gældende i relation til fondenes forretningsvirksomhed, har efter Udenrigsministeriets opfattelse en helt særlig karakter. Det er således af væsentlig betydning for fondenes virke, at deres kommercielle samarbejdspartnere kan stille materiale til rådighed for fondene med henblik på, at fondene har det bedst mulige grundlag for at vurdere de enkelte projekter, uden at materialet bliver omfattet af aktindsigt. Det er derfor Udenrigsministeriets opfattelse, at en videreførelse af retstilstanden, hvorefter retten til aktindsigt i dokumenter om fondenes forretningsvirksomhed indskrænkes, kan gennemføres, uden at der brydes med væsentlige principper bag offentlighedsordningen. Der er endvidere tale om en justering af offentlighedsordningen på et meget begrænset og specifikt afgrænset område, nemlig vedrørende den forretningsvirksomhed, som fondene udøver. Det indebærer bl.a., at personalesager og fondenes interne administration, lige som det er tilfældet i dag, fortsat vil være undergivet aktindsigt efter offentlighedslovens almindelige regler. Miljøoplysninger vedrørende fondenes investeringer vil desuden - som det er tilfældet i dag - være tilgængelige med hjemmel i miljøoplysningsloven. Fondene vil også fortsat være underlagt kontrol fra Rigsrevisionen, som det er tilfældet i dag Det er ikke hensigten med lovforslaget at begrænse offentlighedens generelle indsigt i fondenes aktiviteter. Fondene vil således fortsat udvise størst mulig åbenhed inden for de områder af fondenes virksomhed, som ikke er omfattet af undtagelserne i lovforslaget. Fondene har en erklæret målsætning om åbenhed omkring deres aktiviteter. Åbenhed om fondenes indsats og resultater betragtes som det bedste fundament for dialogen med omverden. Det kan i den sammenhæng fremhæves, at fondene fortæller åbent om de metoder og redskaber, som anvendes i vurderingen af projekter, og om hvordan fondene bidrager til projekternes vej mod bæredygtighed gennem rådgivning, træning og kompetenceopbygning. I den forbindelse, har fondene udarbejdet en række redskaber, herunder blandt andet forslag til en corporate governance-politik for virksomhederne, guidelines i leverandørstyring, guidelines i årlig CSR-statusrapport og HIV/AIDS-guidelines. Alle disse redskaber er tilgængelige på IFU s hjemmeside. Fondene har desuden i samarbejde med DI og Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejdet et»global Compact self assesment tool«, som også er offentligt tilgængeligt. Fondene offentliggør i deres årsrapporter samtlige investeringer, som foretages. I den forbindelse offentliggøres projektets navn, projektlandet, navne på de deltagende danske virksomheder, den branche, som projektet vedrører, den totale investering for projektet samt den totale investering for fondene. Fondene er underlagt det danske lovkrav om at redegøre for arbejdet med samfundsansvar som en del af den finansielle årsrapport. Herudover har fondene som nævnt tilsluttet sig FN s Global Compact og rapporterer derfor årligt til Global Compact om fremdriften i arbejdet med at implementere de 10 principper. Disse rapporter er offentligt tilgængelige på IFU s hjemmeside. Det skal ligeledes påpeges, at fondene har etableret et CSR Advisory Board med repræsentanter for vigtige interessenter inden for miljø, menneskerettigheder, udvikling og virksomhedspolitik. CSR Advisory Board drøfter løbende udfordringer, dilemmaer og muligheder i CSR-arbejdet. Desuden har de enkelte medlemmer mulighed for at stille spørgsmål til verserende sager, herunder vedrørende korruption eller brud på menneskerettigheder, som man ønsker nærmere belyst. CSR Advisory Board omtales på IFU s hjemmeside og i årsrapporter.

5 5 Fondene arbejder løbende på at styrke fondenes åbenhed overfor offentligheden. Det gælder navnlig i relation til rettighedsbasserede spørgsmål, såsom korruption og brud på menneskerettigheder, hvor fondene har udviklet klare politikker, som er offentligt tilgængelige. IFU har i den forbindelse en løbende dialog med bl.a. de folkelige organisationer Det er således ikke hensigten med lovforslaget at begrænse offentlighedens generelle indsigt i IFU s og IØ s aktiviteter. Formålet er derimod at sikre, at IFU og IØ fortsat kan garantere sine samarbejdspartnere, der er private virksomheder i ind- og udland, samme fortrolighed som hidtil omkring de forretningsoplysninger, som fondene modtager som led i deres vurdering af forslag til investeringer. På den anførte baggrund er det Udenrigsministeriets opfattelse, at dokumenter om IFU s og IØ s forretningsvirksomhed fortsat bør undtages offentlighedsloven, hvilket afspejles i det foreliggende lovforslag. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. De administrative konsekvenser for borgere Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder m.v. Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatsamfundet, ADRA: Afrika Kontakt, ATTAC- Danmark, AIDS-Fondet, Aidsnet, Amnesty International DK, AXIS, CARE Danmark, Caritas, Center for Kultur og Udvikling (CKU), CONCORD Danmark, COWI, Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark, Danmarks Statistik, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Forum for Mikrofinans, Dansk Industri, Dansk Journalistforbund, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U), Dansk Røde Kors, Danske Advokater, Danske Dagblades Forening, Danske Medier, Danske Mediers Forum, Danske Handikaporganisationer (DH), Danske Regioner, Danske Universiteter, DHI (International konsulent og forskningsvirksomhed med fokus på vand), Dansk Ungdoms Fællesråd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Genvej til Udvikling, Globale Læger, Håndværksrådet, Ibis, Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder (IMR), IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs), Kommunernes Landsforening, Kvindernes U- landsudvalg KULU, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU), Landsorganisationen i Danmark (LO), Læger Uden Grænser, Mandela Center Danmark, Mellemamerikakomitéen, Mellemfolkeligt Samvirke, Mission Øst, NGO-Forum: Projektrådgivningen, Red Barnet, Rehabiliterings- og Forskningscenteret for Torturofre (RCT), Sex & Samfund, Udviklingspolitisk Råd, Ulandssekretariatet, Verdensnaturfonden, Verdens Skove, 3F og 92-gruppen. 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindre udgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

6 6 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Med den foreslåede nye bestemmelse i 9, stk. 5, fastsættes det, at IFU s forretningsvirksomhed er undtaget offentlighedsloven. IFU s forretningsvirksomhed omfatter den virksomhed, som vedrører IFU s aktiviteter i forbindelse med virket som investeringsfond og kapitalforvalter, herunder vurdering af investeringsforslag, deltagelse i porteføljeselskabernes bestyrelser, afhændelse af investeringer, øvrig varetagelse af ejer-interesser eller andre interesser i virksomheder i ind- og udland samt forholdet til investorer, hvis midler forvaltes direkte eller indirekte af IFU. IFU s forretningsvirksomhed omfatter ikke IFU s interne administration, herunder personaleforhold og administrative forhold. I det foreslåede 9, stk. 6, præciseres, at undtagelsen også omfatter dokumenter, der indgår til Udenrigsministeriet efter observatørordningen i 9, stk. 3, i lov om internationalt udviklingssamarbejde. Dette skyldes, at Udenrigsministeriets observatør i IFU s bestyrelse modtager samme fortrolige materiale som bestyrelsesmedlemmerne. I det foreslåede stk. 7 præciseres, at undtagelsen ikke gælder dokumenter, som allerede er offentligt tilgængelige hos andre myndigheder, herunder hos udenlandske myndigheder. Det kan f.eks. dreje sig om dokumenter i offentlige selskabsregistre eller dokumenter om rettigheder over fast ejendom i offentlige tinglysningsregistre. Til 2 Med den foreslåede nye bestemmelse i 2, stk. 6, fastslås, at IØ s forretningsvirksomhed er undtaget offentlighedsloven. IØ s forretningsvirksomhed omfatter den virksomhed, som vedrører IØ s aktiviteter i forbindelse med virket som investeringsfond, herunder vurdering af investeringsforslag, deltagelse i porteføljeselskabernes bestyrelser, afhændelse af investeringer, øvrig varetagelse af ejer-interesser eller andre interesser i virksomheder i ind- og udland. IØ s forretningsvirksomhed omfatter ikke IØ s interne administration, herunder personaleforhold og administrative forhold. Det skal i den forbindelse nævnes, at IØ ikke har en selvstændig administration, men administreres af IFU i henhold til en administrationsaftale. I det foreslåede 2, stk. 7, præciseres, at undtagelsen også omfatter dokumenter, der indgår til Udenrigsministeriet efter observatørordningen i IØ, som fremgår af fondens vedtægt. Dette skyldes, at Udenrigsministeriets observatør i IØ s bestyrelse modtager samme fortrolige materiale som bestyrelsesmedlemmerne. I det foreslåede stk. 8 præciseres, at undtagelsen ikke gælder dokumenter, som allerede er offentligt tilgængelige hos andre myndigheder, herunder hos udenlandske myndigheder. Det kan f.eks. dreje sig om dokumenter i offentlige selskabsregistre eller dokumenter om rettigheder over fast ejendom i offentlige tinglysningsregistre. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft 1. januar Hermed vil loven træde i kraft på samme tidspunkt som lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, hvor de nuværende bekendtgørelser om undtagelse af IFU s og IØ s forretningsvirksomhed fra offentlighedsloven bortfalder.

7 7 Bilag 1 Lovforslag sammenholdt med gældende ret Gældende formulering 9. Med henblik på at fremme den erhvervsmæssig udvikling i udviklingslande kan Investeringsfonden for Udviklingslande fremme investeringer i disse lande i samvirke med dansk erhvervsliv. Fonden er en selvejende institution. Stk. 2. Der kan af statskassen ydes tilskud til fondens virksomhed. Fonden kan yde støtte til danske investeringer i udviklingslande. Stk. 3. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer for tre år ad gangen udnævnes af udviklingsministeren, der tillige udpeger formand og næstformand blandt medlemmerne. Endvidere udpeges en observatør fra Udenrigsministeriet. Fondens daglige forretninger forestås af en direktør, der ligeledes udnævnes af udviklingsministeren. Udgifterne ved fondens administration udredes af fondens midler. Stk. 4. De nærmere retningslinjer for fondens virksomhed fastsættes i en vedtægt, der godkendes af udviklingsministeren. Lovforslag 1 I lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde foretages følgende ændring: 1. I 9 indsættes som stk. 5-7:»Stk. 5. Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for den forretningsvirksomhed, som udøves af fonden. Stk. 6. Stk. 5 gælder også i forhold til dokumenter, som er indgået til Udenrigsministeriet efter ordningen i stk. 3, 2. pkt. Stk. 7. Stk. 5 gælder ikke for dokumenter, der er offentligt tilgængelige hos andre myndigheder, herunder udenlandske.«2. Der oprettes en fond til fremme af investeringer i disse lande i samvirke med dansk erhvervsliv. Fonden er en selvejende institution benævnt Investeringsfonden for Østlandene.

8 8 Stk. 2. Der kan af statskassen ydes tilskud til fondens virksomhed. Fonden kan endvidere modtage bidrag fra erhvervsorganisationer, enkeltvirksomheder eller private i form af kontante tilskud eller garantikapital. Stk. 3. Fonden kan yde støtte til danske investeringer i Østlandene ved aktietegning, finansiering af undersøgelser vedrørende investeringsmuligheder og andre igangsættelsesforanstaltninger, långivning, ydelse af garantier og kautioner, uddannelse, rådgivning samt andre foranstaltninger, der efter bestyrelsens skøn kan fremme fondens formål. Stk. 4. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer for 3 år ad gangen udnævnes af udenrigsministeren, der tillige udpeger formand og næstformand blandt medlemmerne. Fondens daglige forretninger forestås af en direktør, der ligeledes udnævnes af udenrigsministeren. Udgifterne ved fondens administration udredes af fondens midler. Stk. 5. De nærmere retningslinjer for fondens virksomhed fastlægges i en vedtægt, der godkendes af udenrigsministeren. 2 I lov om støtte til danske investeringer i Østlandene, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. september 2010, foretages følgende ændring: 1. I 2 indsættes som stk. 6-8:»Stk. 6. Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for den forretningsvirksomhed, som udøves af fonden. Stk. 7. Stk. 6 gælder også i forhold til dokumenter, som er indgået til Udenrigsministeriets observatør i medfør af fondens vedtægt. Stk. 8. Stk. 6 gælder ikke for dokumenter, der er offentligt tilgængelige hos andre myndigheder, herunder udenlandske.«3 Denne lov træder i kraft den 1. januar 2014.

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Forslag. til. 8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Forslag til Lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 109 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 109 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del Bilag 109 Offentligt Forslag til Ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Fastsættelse af instituttets hjemsted) 1 I lov nr. 554 af 18. juni 2012

Læs mere

2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2015/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 26. februar 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Udkast til Forslag til. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde

Udkast til Forslag til. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Udkast til Forslag til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Målsætning 1. Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Til Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret.

Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet nedlagt, hvor også DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handel var repræsenteret. 16. december 2015 Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Erhvervs- og Vækstministeriet min@evm.dk Kære Troels Lund Poulsen Vi skriver til dig i anledning af, at Rådet for Samfundsansvar er blevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde

Forslag. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Lovforslag nr. L 153 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af udviklingsministeren (Christian Friis Bach) Forslag til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde Målsætning 1. Målet for Danmarks

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde

Forslag. Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2016-17 Fremsat den 11. november 2016 af udenrigsministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde 1 I lov nr. 555 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere