VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015

2 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med øget internationalt samarbejde i finanssektoren har skabt nye job- og karrieremuligheder for vore medlemmer rundt om i verden. Vi har også set, at flere og flere medlemmer udnytter disse nye muligheder og dermed får et øget behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med forestående udlandsophold. Finansforbundet har med denne pjece ønsket at yde hjælp til de af vore medlemmer, der står for at skulle arbejde i udlandet for en periode. Nogle medlemmer bliver udstationeret, hvormed menes, at de arbejder i udlandet i en tidsmæssigt afgrænset periode typisk af mellem 1 og 3 års varighed og som regel i henhold til danske regler. Det er sædvanligt, at arbejdsgiveren skaffer og betaler for en række dagligdags fornødenheder f.eks. bolig, telefon, bil, skole, flytning m.v. Ofte er det aftalt, at den udstationerede er sikret en stilling at vende tilbage til. Andre medlemmer bliver tilbudt udlandsansættelse, hvilket betyder, at de arbejder i udlandet på samme vilkår som arbejdslandets egne borgere. Normalt vil arbejdsgiveren ikke skaffe og betale for bolig m.v., ligesom man ofte ikke på forhånd ved hvor længe opholdet kommer til at vare eller i øvrigt er sikret en stilling at vende tilbage til. Det er væsentligt at få afklaret, hvilken type ansættelse man taler om, da rådgivningen kan være meget forskellig. Vi har valgt at tage udgangspunkt i udstationering, idet vi har lavet særskilte afsnit vedrørende udlandsansættelse i det omfang, der er forskel i rådgivningen. Vi har opbygget pjecen i afsnit vedrørende ansættelsesmæssige forhold, skat & pension, A-kassemæssige forhold, medlemskab af Finansforbundet, forsikringer, aftaler med internationale organisationer - og endelig checklister for henholdsvis udstationerede og udlandsansatte. Som supplement til pjecen vil du kunne finde forslag til udstationeringskontrakt på Derudover kan vores medlemmer naturligvis fortsat altid kontakte Finansforbundet for personlig rådgivning.

3 Ansættelsesmæssige vilkår ved udstationering/ udlandsansættelse Får du ansættelse ved i udlandet enten som udstationeret eller udlandsansat skal du være opmærksom på, hvordan du er stillet i forhold til dine ansættelsesvilkår. Funktionærer Alle der i Danmark er omfattet af overenskomsten mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening er funktionærer. I retspraksis er det i flere domme lagt til grund, at danske arbejdstagere, som er ansat af danske arbejdsgivere til arbejde i udlandet (dvs. udstationerede) er omfattet af funktionærloven, men for en sikkerheds skyld bør du altid aftale, at funktionærloven skal være gældende. Hvis du skal udlandsansættes, vil det være på arbejdslandets vilkår og dermed følge arbejdslandets lovgivning. Det indebærer, at du ikke er sikret den minimumsbeskyttelse som funktionærloven yder, medmindre I aftaler, at dansk ret finder anvendelse, og at du anses som funktionær. Ansættelseskontakt Du har krav på en skriftlig kontrakt eller anden form for dokumentation for vilkårene for din ansættelse, hvis du udstationeres af en dansk arbejdsgiver i længere tid end 1 måned. Kontrakten bør indeholde alle vilkår for ansættelsesforholdet før, under og efter udlandsopholdet og være underskrevet af begge parter, inden du starter det nye arbejde. Det er arbejdsgivers ansvar at udarbejde kontrakten. Der er en lang række ting du skal forholde dig til, og det kan være nødvendigt at få rådgivning fra offentlige myndigheder, revisor, fagforening m.v. Det skal fremgå, om der er tale om udstationering eller lokal ansættelse i det pågældende land, da det kan have væsentlig betydning for dine rettigheder og pligter, hvilken type ansættelse der er tale om. Kontrakten bør være på dansk. Hvis kontrakten skrives på engelsk, bør du stille krav om, at den oversættes til dansk og betinge dig, at det er den danske version, der skal være gældende ved fortolkningstvivl. Det er vigtigt, at du får indskrevet i kontrakten, at evt. tvister skal afgøres ved de danske domstole (dansk værneting) og, at ansættelsesforholdet reguleres af dansk ret. Dels er det en fordel, at du og din arbejdsgiver kender indholdet af de love, der regulerer ansættelsen, dels er det en forudsætning for, at Finansforbundet kan rådgive dig og yde bistand, hvis der opstår en tvist om dit ansættelsesforhold. Der er nogle oplysninger, der som minimum skal fremgå af en udstationeringskontrakt. Du kan med fordel bruge Finansforbundets forslag til en udstationeringskontrakt, der opfylder minimumskravene, så du er sikker på, at alt er aftalt. Forslag til udstationeringskontrakt kan findes på Arbejdsmiljø På en række områder gælder samme regler for arbejdsmiljø i hele EU. Det er f.eks. tilfældet for skærmarbejde, manuelt arbejde m.v. På nogle områder er der imidlertid forskel og du skal derfor være op-

4 mærksom på, om du kan få brug for at aftale særlige rettigheder eller på anden måde sikre dig i dit udlandsophold. Du skal være opmærksom på, at personer med bopæl i Danmark, som udsendes af en virksomhed i Danmark til arbejde i udlandet (udstationering), er omfattet af den danske arbejdsskadeforsikring i de første 12 måneder af opholdet. Ved udstationering i EU-lande kan perioden forlænges i op til 3 år. Ved udlandsansættelse skal du dækkes af arbejdslandets egen ordning og du skal derfor være opmærksom på, at der kan være behov for, at du tegner en supplerende forsikring, hvis du vil opnå dækning, der kan sidestilles med den danske. Vi anbefaler, at du sikrer dig ved at indskrive i kontrakten, at dansk lovgivning samt overenskomstens regler skal være gældende. Overenskomsten Som udgangspunkt gælder overenskomsten kun indenfor Danmarks grænser. Der er intet til hinder for, at overenskomsten også kan være gældende i forbindelse med udstationering, men det skal så fremgå af kontrakten. Arbejdstid Arbejdstiden bør fastsættes til 37 timer i kontrakten og der skal være fastsat vilkår for over/merarbejde. Der kan f.eks. henvises til overenskomsten. Et evt. stort merarbejde kan også afspejles i lønnen eller der kan kompenseres med vilkår for længere ferie. Ferie Den danske ferielov gælder som udgangspunkt ved udstationeringer op til 12 måneder. Det bør dog altid aftales, at den danske ferielov er gældende. Da der kun er krav om 5 ugers ferie og feriegodtgørelse på 1% i den danske ferielov, skal du også huske at aftale vilkår for 6. ferieuge, de 5 omsorgsdage og det højere ferietillæg, som fremgår af overenskomsten. Optjeningen af ferie i udstationeringsperioden skal også være aftalt. Løn Under en udstationering fastsættes lønnen ved en individuel aftale. Det er ikke usædvanligt, at en arbejdsgiver ved udstationering bærer en række udgifter (f.eks. til bolig, bil, skole m.v.), som således indgår i opgørelsen af lønnen. Da det kan være meget svært at gennemskue lønnen ved udstationering, anbefaler vi, at lønnen fastsættes ud fra stillingens karakter og indhold, samt dine faglige og personlige kvalifikationer. Der bør også aftales, hvordan lønnen reguleres, således at lønnen som minimum følger arbejdslandets inflation og lønudviklingen i virksomheden. Lønnen bør kombineres med et udstationeringstillæg, som kompenserer for afsavn/ulempe ved udstationeringen. Her kan f.eks. indgå kompensation for en ægtefælles tab af indkomst og pension, tab på salg

5 af bolig og bil i Danmark, vanskelighed ved at opretholde kontakt og tilknytning til Danmark m.v. Størrelsen af tillægget kan også afhænge af, om der stilles bolig, bil m.v. til rådighed. Du kan også overveje, om du skal forsøge at få udbetalt såkaldte gardinpenge i form af f.eks. en månedsløn forud. Gardinpenge skal dække udgifterne forbundet med flytning til udlandet og etablering af et hjem. Ligeledes kan det være en ide, at aftale en tilsvarende betaling i forbindelse med hjemrejsen. Lønnen kan fastsættes ud fra en bruttoløns betragtning (hvor arbejdsgiver f.eks. desuden stiller bolig og bil til rådighed) eller en nettoløns betragtning. Sidstnævnte indebærer, at du skal give din arbejdsgiver meget private oplysninger, også om evt. ægtefælles/samlevers vilkår. Du bør søge nærmere rådgivning om konsekvenserne af de forskellige lønmodellers indvirkning på skatteforhold m.v. En del revisionsfirmaer yder denne rådgivning, og det bør i øvrigt være din arbejdsgiver, der stiller rådgivningen til rådighed for dig og betaler for den. Det bør desuden fremgå af udstationeringsaftalen, hvilken valuta lønnen skal udbetales og beregnes i. Hjemkomst Det er vigtigt, at du får aftalt, hvordan du vender tilbage. Det bør fremgå, at du mindst har krav på at vende tilbage til det stillingsniveau, du havde før udstationeringen. Det bør også fremgå, hvornår du senest har krav på at vide, hvilken stilling du kan forvente at vende tilbage til. Det er også en god ide, at have aftalt indenfor hvilket geografisk område arbejdspladsen skal ligge. Der vil normalt være en del rejseaktivitet i forbindelse med en udstationering, og det er vigtigt, at have aftalt, hvad der er gældende. Hvor mange hjemrejser skal du og din familie have ret til årligt og hvem betaler for disse? Hvordan skal der forholdes, hvis du eller din familie skal rejse hjem akut, f.eks. ved sygdom eller død i den nærmeste familie? Sidst men ikke mindst er det også vigtigt, at have aftalt regler for, hvad der skal ske, såfremt der bliver tale om bristede forventninger, f.eks. krig, der gør, at du ønsker at afbryde din udstationering helt og vende tilbage før udløbet af din udstationeringsaftale. Social sikring Ofte er udgangspunktet, at du bliver omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, hvor du arbejder. Det betyder, at der skal betales sociale bidrag der, og det gælder uanset du fortsat har din bolig i Danmark. Du har pligt til at betale til de sociale sikringsordninger og du har herefter ret til at modtage ydelser fra udstationeringslandet, f.eks. sygedagpenge, familieydelser og ydelser ved arbejdsskade. Vi anbefaler, at du skaffer dig detaljerede oplysninger om forholdene i relation til det land du skal til, da det ikke er muligt at lave en detaljeret gennemgang hér. Hvis du skal udstationeres i et EU/EØS land, er der mulighed for at bevare dine sociale rettigheder i Danmark under visse betingelser. Du kan finde information herom på Her kan du også finde information om, hvilke øvrige lande Danmark har overenskomst med.

6 Hvis du udlandsansættes i et EU/EØS-land, vil du blive omfattet af sikringsordningerne i det pågældende land på lige fod med landets borgere. Danmark har indgået konventioner med nogle lande udenfor EU/EØS. Disse konventioner giver udstationerede mulighed for at forblive omfattet af de danske sociale sikringsordninger. Hvis du udstationeres eller udlandsansættes i det øvrige udland er hovedreglen, at du ikke længere er omfattet af de danske sociale sikringsordninger. Vær opmærksom på, at du ikke har ret til fuld løn under f.eks. barsel, barn sygdom og under de forskellige sociale orlovsmuligheder som fremgår af overenskomsten, medmindre du bliver omfattet af denne eller det fremgår af din ansættelseskontrakt.

7 Skat og pension Som udstationeret eller udlandsansat er det vigtigt at have styr på dine skattemæssige forhold. Skat Når du bliver udstationeret, flytter du til udlandet for at bo og arbejde, men har stadig tilknytning til en virksomhed i Danmark. Ved udstationeringen kan din skattepligtigt i Danmark ophøre, men du kan også fortsat være fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark. Inden du underskriver kontrakten, skal de skattemæssige forhold overvejes og planlægges individuelt, såsom: hvordan undgås dobbeltbeskatning? skal der betales A-skat i Danmark? skal der betales AM-bidrag i Danmark? hvilke muligheder er der for at forblive socialt sikret i Danmark? De skattemæssige betingelser under udlandsopholdet afhænger blandt andet af udstationeringens varighed, om familien flytter med, om den hidtidige bolig i Danmark opgives, samt af om lønnen udbetales af en dansk eller en udenlandsk arbejdsgiver. Normalt bliver du skattepligtig i arbejdslandet. Men løn og eventuelle andre indkomster kan godt være skattepligtige både i Danmark og i arbejdslandet. Sker det, bliver der som udgangspunkt tale om dobbeltbeskatning. For at imødegå denne situation, har Danmark indgået en række dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande, hvorefter beskatningsretten til en given indkomst, enten fordeles mellem landene, eller forbeholdes det ene land. Det er også vigtigt, at du bliver registreret hos det lokale skattevæsen i det nye land, og undersøger om udstationeringslandet har særlige regler for udstationerede personer. Skat, når du flytter tilbage til Danmark Når du flytter tilbage til Danmark, genindtræder skattepligten, hvis den har været ophørt under udlandsopholdet. Der kan blive tale om fuld eller begrænset skattepligt, men som oftest vil du blive fuldt skattepligtig. Det anbefales, at du i den anledning får tilpasset din forskudsregistrering hos Skat. Social sikring Hvis du udstationeres til et EU land og få andre lande, kan du i nogle tilfælde forblive under dansk social sikring. Ellers er udgangspunktet, at du bliver socialt sikret i det land, hvor du udstationeres til.

8 Hvis du forbliver under social sikring i Danmark, er du fortsat berettiget til at oppebære ydelser efter sociallovgivningen i Danmark. Det betyder blandt andet, at du fortsat kan benytte tandlæge, læge og hospitaler, når du opholder dig i Danmark. Om du fortsat kan forblive under social sikring i Danmark, kan undersøges hos de sociale sikringsmyndigheder i Danmark. Hvis du ikke bliver underlagt den danske sociale lovgivning, kan der f.eks. ikke indbetales på din ATP ordning. Pension og forsikring: Der er som regel andre forhold i udlandet end i Danmark, med hensyn til offentlig sikring og pensionsforhold. I Danmark er du via din overenskomst omfattet af en obligatorisk firmapensionsordning. Den sociale sikring (bl.a. folkepension) er for alle, og bliver betalt via vores skatter. En pensionsordning i udlandet vil typisk være baseret på tre obligatoriske elementer: social sikring obligatorisk arbejdsmarkedspension firmapensionsordning Har du ikke mulighed for at forblive under dansk social sikring, vil du skulle omfattes af arbejdslandets ordninger. Typisk vil der fra både arbejdsgiveren og din side, skulle betales sociale bidrag til: alders- og invalidepension syge- og ulykkesforsikring arbejdsløshedsunderstøttelse familieydelser Retten til de offentlige ydelser og fastsættelsen af disse, vil i mange lande være knyttet til jobbet i langt højere grad end i Danmark. Pension og udlandet I forbindelse med en udstationering, viser erfaringerne ofte, at: pensionsordningerne er et overset område de skattemæssige forhold omkring pensionsordninger ofte ændres væsentligt, i forbindelse med flytning til udlandet arbejdsgivers indbetaling til en dansk pensionsordning bliver anset for yderligere skattepligtig indkomst, og dermed beskattes

9 dit eget bidrag ikke giver fradrag, og at pensionsordningen samtidig forbliver skattepligtig i Danmark ved udbetaling. En udstationering betyder ofte, at du vil blive beskattet efter reglerne i dit nye bopælsland, og din løn vil sjældent være skattepligtig til Danmark. Når lønnen ikke skal beskattes i Danmark, vil der ikke være fradrag for pensionsindbetalingerne til danske pensionsordninger, og der vil være behov for at ændre din nuværende pensionsordning. Din pensionsordning kan sikkert med fordel ændres til en ikke-skattebegunstiget pensionsordning (pensionsbeskatningslovens 53 A). Du får ikke fradrag i udlandet eller i Danmark for indbetalingerne. Til gengæld er udbetalingerne heller ikke skattepligtige i Danmark, og du kan hæve ordningen når som helst. Du vil være løbende skattepligtig af afkastet på ordningen efter bopælslandets regler. Fra 1. januar 2010, skal man kunne dokumentere, at pensionsindbetalingerne er foretaget af arbejdsgiveren under udstationeringen, og beskattet i udlandet eller Danmark, for at slippe for skattepligten, når du vender tilbage til Danmark. Når udstationeringsperioden er slut, og du på ny bosætter dig i Danmark, kan du overveje at ændre ordningen til en almindelig skattebegunstiget ordning i Danmark. Med en 53 A pensionsordning, opnås der symmetri mellem den manglende fradragsret og skattefriheden på udbetalingstidspunktet. Beholder du ordningen efter hjemkomsten, bliver du skattepligtig af afkastet efter særlige regler. Dertil kan det nævnes, at en sådan ordning ikke indgår i beregningen af en eventuel efterløn. Der er ofte tilknyttet forskellige forsikringsdækninger til din pensionsordning, men de danske forsikringer er typisk også udviklet til det danske sundhedssystem, og det bør overvejes at etablere forsikringer, der er udviklet til verdensplan. Det anbefales derfor at du inden afrejsen, får gennemgået din pensionsordning hos din pensionsleverandør, så den passer til dine behov og de nye forhold. Ofte bliver den bestående pensionsordning stillet i bero (fripolice), men det er i visse situationer muligt, at forsikringsdækningerne kan opretholdes under udstationeringen. Er det ikke muligt, bør du undersøge om det kan betale sig ikke at afmelde den danske forsikring, da der kan være krav om nye helbredsoplysninger, når du kommer tilbage til Danmark, og ønsker at genoptage din danske pensionsordning. Husk samtidig, også at få din ægtefælles/samlevers pensions- og forsikringsforhold gennemgået og tilpasset de nye forhold. Overenskomsten gælder ikke i udlandet

10 Som udgangspunkt gælder overenskomsten kun inden for Danmarks grænser. Der er selvfølgelig intet til hinder for, at overenskomsten også kan gælde i forbindelse med udstationeringen, men så skal det stå direkte i kontrakten. I den anledning skal du være opmærksom på, at du via overenskomsten er dækket af en sundhedsforsikring. Herudover har du også en livsforsikring og Kritisk Sygdom forsikring på hver kr Du bør i ansættelseskontrakten sikre dig en retsstilling, som minimum svarer til de rettigheder, der følger af den danske Arbejdsskadeforsikringslov. Lokal ansat Bliver du lokal ansat, i en dansk eller udenlandsk virksomhed, og lønnet af den lokale virksomhed, betyder det, at din løn og arbejdsvilkår følger de regler og vilkår, der gælder i det pågældende land. Det er her ikke muligt at beskrive hvilke regler der gælder i de forskellige lande, og vi anbefaler at du søger rådgivning, inden du underskriver kontrakten. Personlig rådgivning Vi anbefaler, at du søger professionel rådgivning til planlægning af din udstationering, eller lokal ansættelse. Finansforbundet yder ikke rådgivning om pension og skat.

11 A-kassemæssige forhold ved arbejde og ophold i et EØS-land Får du arbejde i et EØS-land, kan du enten være udstationeret af arbejdsgiveren, eller ansat under lokale forhold. Som regel skal du arbejdsløshedsforsikres i arbejdslandet, medmindre du bliver udstationeret af en dansk arbejdsgiver EØS-landene er: Danmark, Sverige, Norge, Island, Finland, Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Østrig, Liechtenstein, Schweiz, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Cypern (den græske del), Rumænien og Bulgarien. Udstationeret i et EØS-land Bliver du udstationeret i et EØS land, og omfattet af dansk lovgivning om social sikring i udstationeringsperioden, kan du bevare dit medlemskab af den danske a-kasse. En forudsætning for at bevare medlemskabet af den danske a-kasse er at du er udstationeret af en dansk arbejdsgiver at du får løn af en dansk arbejdsgiver og at du ved udrejsen er omfattet af de danske regler om social sikring Du kan søge om at bevare ret til dansk social sikring under arbejde i udlandet hos Pensionsstyrelsen. Bliver du udstationeret i mere end 1 år, skal din arbejdsgiver søge om forlængelse af udstationeringsperioden i det EØS land, hvor du er udstationeret i. Forlængelsen skal søges inden den første attestperiode udløber. En udstationeringsperiode kan maksimalt vare i 3 år. Medlemskabet af a-kassen og arbejdstimerne i udstationeringsperioden tæller fuldt ud til optjening af rettigheder i a-kassen. Lokal ansat i et EØS-land Bliver du ansat under lokale forhold, skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres i arbejdslandet. De fleste EØS-lande har en tvungen arbejdsløshedsforsikring, og derfor kan du ikke selv vælge, hvor du vil være arbejdsløshedsforsikret. EØS aftalen gør, at du har mulighed for at overføre arbejds- og forsikringsperioder mellem EØS landene, og at du ikke skal starte forfra med at optjene rettigheder, når du flytter mellem EØS landene. Det er vigtigt at være korrekt forsikret. Konsekvenserne af at være dobbeltforsikret eller fejlforsikret kan i værste fald resultere i, at arbejds- og forsikringsperioderne ikke kan bruges til at optjene rettigheder i den danske a-kasse. Kontakt din a-kasse, hvis du er i tvivl. Hvis du ikke kan forsikres i EØS arbejdslandet Kan du beholde dit medlemskab af den danske a-kasse, men du skal dokumentere at du ikke kan være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i arbejdslandet.

12 Arbejds- og forsikringsperioderne tæller fuldt ud til optjening af rettigheder i den danske a-kasse. Hvis du kan forsikres i EØS arbejdslandet Skal du udmeldes den danske a-kasse. Det er vigtigt, at du først udmelder dig den danske a-kasse, når du er sikker på at være forsikret i det andet EØS-land. Optagelsesbetingelserne og muligheden for at overføre arbejds- og forsikringsperioder afhænger af, om du har været medlem af en dansk a-kasse indenfor de sidste 5 år, eller om det er mere end 5 år siden/aldrig har været medlem. Du skal opfylde forskellige krav for at få ret til dagpenge, hvis du kommer til Danmark efter at have arbejdet eller været arbejdsløshedsforsikret i udlandet. Kravene vedrører dels dit medlemskab af en a- kasse, dels hvor meget og hvordan du har arbejdet. Har du været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, kan du overføre dine arbejdsløshedsforsikringsperioder fra et andet EØS-land, hvis du opfylder betingelserne: du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land inden 8 uger derefter er du flyttet til Danmark og opholder dig her inden 8 uger har du desuden skriftligt ansøgt om at blive medlem af en dansk a-kasse. Har du ikke været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, kan du overføre dine arbejdsløshedsforsikringsperioder fra et andet EØS-land, hvis du opfylder betingelserne: du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land inden 8 uger derefter har du skriftligt ansøgt om at blive medlem af en dansk a-kasse, inden 8 uger er du desuden begyndt på et arbejde af 296 timers varighed inden for 3 måneder. Hvis du bliver optaget som deltidsforsikret, skal du arbejde mindst 148 timer inden for 3 måneder. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du drive selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang. Den selvstændige virksomhed skal drives i 8 hele uger inden for 3 måneder. Grænsearbejdere Du betragtes som grænsearbejdere, når du arbejder i et EØS-land, men bor i et andet EØS-land, og vender tilbage til din bopæl mindst end 1 gang om ugen. Er du grænsearbejdere skal du arbejdsløshedsforsikres i arbejdslandet, og bliver du fuldt ledig, skal du have dagpenge fra bopælslandet. Ved deltidsledighed/periodisk ledighed er det arbejdslandet, der skal udbetale dagpenge. Bor du fx i Sverige, men arbejder i Danmark, skal du arbejdsløshedsforsikres i Danmark. Ophører ansættelsesforholdet i Danmark, skal du have svenske dagpenge dvs. at dagpenge udbetales efter svenske satser og regler. Efterløn medregning af arbejds- og forsikringsperioder fra andet EØS-land

13 Forsikringsperioder fra andet EØS-land kan maksimalt medregnes i op til halvdelen af det nødvendige anciennitetskrav til efterlønnen. Perioderne kan kun medregnes, hvis du har været medlem af en dansk a-kasse i mindst 1 år forud for forsikringsperioden i udlandet, samtidig med at du også har haft bopæl i Danmark. Endvidere skal du efterbetale det nødvendige efterlønsbidrag. Det er din a-kasse, der konkret tager stilling til om du kan opfylde anciennitetskravene til efterlønnen, efter en periode i udlandet. Det øvrige udland Du kan bevare dit medlemskab af den danske a-kasse når du arbejder i det øvrige udland. Har du en arbejdsperiode i det øvrige udland, samtidig med at du har beholdt medlemskabet af den danske a- kasse, kan denne arbejdsperiode tælle med til at optjene rettigheder i den danske a-kasse. Det er vigtigt at arbejdsperioden er veldokumenteret, og et godt råd er at du sørger for at få en ansættelseskontrakt, lønsedler mm. Der gælder dog særlige bestemmelser hvis man er udsendt af en dansk arbejdsgiver, arbejder som ulandsfrivillig, på ambassader eller internationale organisationer. Kontakt din a-kasse for nærmere information.

14 Medlemskab og forsikringer Du anbefales at tjekke, om din udstationering eller udlandsophold får betydning for dit medlemskab af Finansforbundet og dine forsikringer. Medlemskab af Finansforbundet som udstationeret Du beholder dit medlemskab som aktivt medlem af Finansforbundet, mens du er udstationeret. Der er ingen ændringer i medlemskabet, ligesom kontingentet er uændret. Det samme gælder omkring udmeldelse. Du kan melde dig ud med 6 måneders varsel til en måneds udgang. Du har fortsat mulighed for indflydelse i den danske del af virksomheden. Det betyder bl.a. at du bør have en tillidsmand i Danmark, som du kan kontakte, hvis du har problemer. Du bør også modtage referater fra møder i samarbejdsudvalg på lige fod med øvrige medarbejdere. Forsikring gennem Finansforbundet som udstationeret Der gælder følgende vedrørende muligheden for forsikringer gennem Finansforbundet: Gruppelivsforsikring via Forenede Gruppeliv kan fortsætte uændret og opkræves sammen med kontingentet Ulykkesforsikringer kan fortsætte på uændrede vilkår i hele verden dog maks. i indtil 2 år. Fritidshusforsikring kan fortsætte på uændrede vilkår Villaforsikring hvis du låner dit hus ud til venner eller familie, kan forsikringen fortsætte, på betingelse af, at dem som låner huset, tilmelder sig til adressen hos folkeregisteret. Ellers kan forsikringen ikke fortsættes Bilforsikringer kan bibeholdes, hvis bilen fortsætter med at være på danske nummerplader * Campingvognforsikring kan bibeholdes, hvis den fortsætter med at være på danske nummerplader * Motorcykelforsikring kan bibeholdes, hvis den fortsætter med at være på danske nummerplader Hundeforsikring kan bibeholdes uændret Indboforsikring kan ikke bibeholdes. Hvis du er udstationeret og familien bliver i Danmark, fortsætter forsikringerne uændret. Hvis du skal være udstationeret i mere end 5 år, anbefales det at tegne forsikringer i et lokalt selskab. Det gælder dog ikke for gruppelivsforsikringer. Medlemskab af Finansforbundet som udlandsansat Som ansat i en dansk eller udenlandsk virksomhed i udlandet, har Finansforbundet ingen forhandlingsret, og derfor anbefaler vi, at du bliver medlem af en anerkendt fagforening i arbejdslandet. Du kan bevare dit medlemskab af Finansforbundet som passivt medlem. Kontingent vil være nedsat og du kan melde dig ud af Finansforbundet med en måneds varsel. Som lokalt ansat er du omfattet af de regler for indflydelse, som eksisterer i arbejdslandet.

15 Forsikring gennem Finansforbundet som udlandsansat Der gælder følgende vedrørende muligheden for forsikringer gennem Finansforbundet: Gruppelivsforsikring via Forenede Gruppeliv kan fortsætte uændret og opkræves sammen med kontingentet Ulykkesforsikringer kan fortsætte på uændrede vilkår i hele verden dog maks. i indtil 2 år. Fritidshusforsikring kan fortsætte på uændrede vilkår Villaforsikring hvis du låner dit hus ud til venner eller familie, kan forsikringen fortsætte, på betingelse af, at dem som låner huset, tilmelder sig til adressen hos folkeregisteret. Ellers kan forsikringen ikke fortsætte Bilforsikringer kan bibeholdes, hvis bilen fortsætter med at være på danske nummerplader * Campingvognforsikring kan bibeholdes, hvis den fortsætter med at være på danske nummerplader * Motorcykelforsikring kan bibeholdes, hvis den fortsætter med at være på danske nummerplader Hundeforsikring kan bibeholdes uændret Indboforsikring kan ikke bibeholdes. Hvis du skal være lokalt ansat i mere end 5 år, anbefales det at tegne forsikringer i et lokalt selskab. Det gælder dog ikke for gruppelivsforsikringer. *) og må kun bruges til kørsel i Danmark eller på ferie i udlandet.

16 Aftaler med andre organisationer Finansforbundet har aftaler med andre organisationer i verden. Du kan bl.a. få et UNI-pas, som kan sikre dig hjælp og rådgivning i udlandet. Norden På nordisk plan har Finansforbundet sammen med syv andre nordiske finans- og forsikringsforbund i Sverige, Norge, Island og Finland etableret Nordic Financial Unions (NFU). I dag har NFU primært fokus på finansiel regulering i EU. Formålet er at styrke og koordinere den nordiske indsats i det europæiske og globale arbejde i finanssektoren. NFU, der er fysisk placeret i Stockholm, har også valgt at finansiere en medarbejder til UNI-Europa's kontor i Bruxelles for at styrke sammenhængen mellem det nordiske og det europæiske samarbejde i finanssektoren. Europa og verden Finansforbundet er medlem af UNI Global Union (UNI), der repræsenterer 20 millioner ansatte indenfor 13 servicesektorer (finans, it, telecom etc.) i 900 fagforbund verden over. UNI har fokus på de ansatte i de globale virksomheder og de udfordringer, et globaliseret arbejdsmarked giver. UNI-Europa er den europæiske gren af UNI med hovedsæde i Bruxelles. UNI-Europa har syv millioner medlemmer og er en central faglig spiller i EU. UNI-Europa er med til at give Finansforbundet et effektivt netværk, der styrker påvirkningen af EU-institutionerne, social dialog med de europæiske arbejdsgivere og et netværk af europæiske samarbejdsudvalg (EWC). Finansforbundet arbejder også gennem UNI Finance, som er UNI's globale gren for finanssektoren med tre millioner finansansatte bag sig. UNI har udarbejdet UNI passet for at sikre dig råd og vejledning, når du arbejder på et globalt arbejdsmarked. UNI-PASSET: HJÆLPER DIG I UDLANDET Vær opmærksom på, at dit medlemskab af Finansforbundet giver dig ret til et UNI-pas. UNI-passet sikrer dig hjælp i udlandet via et verdensomspændende netværk af 900 fagforeninger i 140 lande. Du kan få et UNI-pas, hvis du skal udstationeres eller påtænker at arbejde i længere tid i udlandet. Hvis du skal ansættes lokalt, anbefaler vi dig at melde dig ind i en anerkendt fagforening i det pågældende land. Det giver UNI-passet dig: mulighed for hurtigt og nemt at få kontakt med en anerkendt fagforening i det land, du ønsker at arbejde adgang til rådgivning om dine arbejds- & ansættelsesretlige forhold (du har måske spørgsmål til din nye ansættelseskontrakt eller den lokale overenskomst). adgang til lokale faglige aktiviteter som fx uddannelse, kurser, professionelle netværk

17 hjælp til at blive fortrolig med lokale forhold Læs mere om UNI-passet: Sådan bestiller du dit UNI-pas Det er nemt at få et UNI-pas. Det eneste du skal er at udfylde en online ansøgning (engelsk) på: 1. Du klikker på Apply for your passport. 2. Du udfylder ansøgningsformen med dine personlige informationer. 3. Under Union / Organisation vælger du FSU-DK. FSU-DK er vores engelske forkortelse. 4. Du afslutter med at klikke på Send Derefter vil du modtage dit UNI pas inden for 10 arbejdsdage sammen med en liste over de regionale UNI kontorer. UNI kontorerne vil sætte dig i kontakt med en lokal fagforening i dit nye værtsland. Har du spørgsmål om UNI eller UNI passet er du velkommen til at kontakte Finansforbundet Analyse sektionen. Nyttige links og adresser UNI Global Union UNI Head Office 8-10 ave. Reverdil CH Nyon Tel: (+41 22) Fax: (+41 22) UNI europa Rue de l'hôpital, 31 B Brussels Tel: (+32 2) Fax: (+32 2) NFU Nordic Financial Unions Box 720 Olof Palmes gata 17 S Stockholm Tel (+46) Fax (+46)

18 Checkliste ved udstationering Inden en kontrakt om udstationering underskrives, bør du sikre at følgende punkter har været overvejet. De punkter, som I bliver enige om, skal fremgå af kontrakten, da det ellers kan være umuligt at bevise, hvad I har aftalt. Arbejdsrelaterede forhold Varigheden af udstationeringen og eventuelle forhold, der kan medføre ret til at afbryde udstationeringen (Force majeure) Arbejdsgivers fulde navn og adresse Arbejdsstedets adresse. Det er ikke nødvendigvis samme adresse som arbejdsgivers. Arbejdets indhold. Du bør sikre en udførlig stillingsbeskrivelse, så der ikke efterfølgende kan opstå tvister om dette Lønforhold skal aftales udtrykkeligt. Tag stilling til løn, tillæg, pension, provision, bonus, bil/ kørselsgodtgørelse, telefon, avis, fratrædelsesgodtgørelse, lønudbetalingstidspunkt og valuta m.v. Arbejdstid skal aftales. Tag samtidig stilling til rettigheder ved over-/merarbejde skal det honoreres eller afspadseres? Ferie og fridage skal aftales. Derudover kan det være relevant at få styr på barsels- og orlovsregler samt ret til fri ved sygt barn Rejseaktivitet. Tag stilling til transport-, opholds- og fortæringsudgifter. Det kan også være relevant at aftale nærmere omkring repræsentation, bonuspoints og kreditkort Opsigelsesvilkår skal aftales. I den forbindelse skal der særligt tages stilling til muligheden for at afbryde udstationeringen fra din side. Familiemæssige forhold Der bør aftales nærmere omkring boligforhold og økonomien i forbindelse med flytning fra Danmark til udlandet og tilbage igen. Det kan være relevant at aftale nærmere omkring tillæg for dobbelt husførelse, udgifter til børnepasning, skole m.v. Det bør aftales, at der tegnes relevante forsikringer for hele familien. Vær opmærksom på, at nogle forsikringer kan være lovpligtige, mens der i andre tilfælde kan være behov for at tegne supplerende dækning Der kan være tale om en række øvrige udgifter, som I med fordel kan aftale nærmere omkring. Det kan f.eks. være udgifter til vaccinationer, kørekort, revisorbistand til skatte-, pensions- og forsikringsmæssige spørgsmål, sprogundervisning m.v. I bør aftale vilkår i forbindelse med hjemrejse både i forhold til betalte hjemrejser under udstationeringen (for hele familien), men også i forhold til den endelige hjemrejse og hjemrejse i utide. Hjemrejse i utide kan f.eks. være i tilfælde af sygdom/død i den nærmeste familie, krig, uroligheder m.v. Vilkår efter udstationeringen Der bør aftales nærmere omkring løn- og ansættelsesvilkår ved tilbagevenden til Danmark

19 Generelt Det bør aftales, at eventuelle tvister løses ved dansk værneting, og at ansættelsesforholdet er underlagt danske retsregler. Dette er en forudsætning for, at Finansforbundet kan yde bistand

20 Checkliste ved udlandsansættelse Inden en kontrakt om udlandsansættelse underskrives, bør du sikre, at følgende punkter har været overvejet. De punkter, som I bliver enige om, skal fremgå af kontrakten, da det ellers kan være umuligt at bevise, hvad I har aftalt. En ansættelseskontrakt vil normalt være udarbejdet på arbejdslandets sprog ved udlandsansættelse, og den kan indeholde en del juridiske termer og fagudtryk, så det vil være en god ide at få rådgivning inden den skrives under. Finansforbundets rådgivning og bistand i forbindelse med gennemgang af en udlandsansættelse kan være begrænset, da Finansforbundet ikke har det fornødne kendskab til udenlandsk arbejdsmarkedsjura til at kunne vurdere en udenlandsk kontrakt på udenlandske vilkår. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en advokat der specialiserer sig med det konkrete lands arbejdsmarkedsforhold. Arbejdsrelaterede forhold Tiltrædelsestidspunkt og varigheden af udlandsopholdet, hvis det er tidsbegrænset Arbejdsgivers fulde navn og adresse Arbejdsstedets adresse. Det er ikke nødvendigvis samme adresse som arbejdsgivers Arbejdets indhold. Du bør sikre en udførlig stillingsbeskrivelse, så der ikke efterfølgende kan opstå tvister om dette Lønforhold skal aftales udtrykkeligt. Tag stilling til løn, tillæg, pension, provision, bonus, bil/ kørselsgodtgørelse, telefon, avis, fratrædelsesgodtgørelse, lønudbetalingstidspunkt og valuta m.v. Arbejdstid skal aftales. Tag samtidig stilling til rettigheder ved over-/merarbejde skal det honoreres eller afspadseres? Ferie og fridage skal aftales. Derudover kan det være relevant at få styr på barsels- og orlovsregler samt ret til fri ved sygt barn Rejseaktivitet. Tag stilling til transport-, opholds- og fortæringsudgifter. Det kan også være relevant at aftale nærmere omkring repræsentation, bonuspoints og kreditkort Opsigelsesvilkår skal aftales. I den forbindelse skal der særligt tages stilling til muligheden for at afbryde udlandsopholdet fra din side Familiemæssige forhold Der bør aftales nærmere omkring boligforhold og økonomien i forbindelse med flytning fra Danmark til udlandet og tilbage igen. Det kan være relevant at aftale nærmere omkring tillæg for dobbelt husførelse, udgifter til børnepasning, skole m.v. Det bør aftales, at der tegnes relevante forsikringer for hele familien. Vær opmærksom på, at nogle forsikringer kan være lovpligtige, mens der i andre tilfælde kan være behov for at tegne supplerende dækning Der kan være tale om en række øvrige udgifter, som I med fordel kan aftale nærmere omkring. Det kan f.eks. være udgifter til vaccinationer, kørekort, revisorbistand til skatte-, pensions- og forsikringsmæssige spørgsmål, sprogundervisning m.v.

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere