Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre"

Transkript

1 Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre Februar 2007

2 Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik, Forskerserviceenheden Islands Brygge Kbh. S. URL: Emneord: Sundhedsstatistik, vejledning, registrering, udtræk Sprog: Dansk Version: 1.4 Versionsdato: 20. februar 2007 Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2006 Publikationen kan hentes på under Udgivelser

3 Indhold 1 Generelle retningslinier for udlevering af data fra Sundhedsstyrelsens registre 5 2 Udtrækstyper 6 3 Betingelser for levering af individbaserede udtræk 7 4 Vejledning ved indsendelse af anmodning om uddata fra Sundhedsstyrelsens registre Beskrivelse af udtrækket Udformning af udtrækket Anmodningens videre behandling Landspatientregisteret og Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister Det Centrale Personregister (CPR) Statistiske registre Administrative registre Det videnskabsetiske komitésystem 12 5 Prispolitik 13 6 Leveringstid 13 Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre, februar

4 Forord Sundhedsstyrelsens registre fungerer som informationssystemer i forbindelse med overvågning af sundhedsforholdene samt planlægning og styring af sundhedsvæsenet. Dertil kommer opgaver inden for bl.a. kvalitetsudviklingen. Desuden udgør registrene grundlaget for registerforskning og -analyse omhandlende sundhedsvæsenet samt sundheds/sygelighedsforhold. Vejledningen er udarbejdet med henblik på at orientere eksterne brugere af registrene om registrenes indhold og anvendelse. Vejledningen er generelt gældende for Sundhedsstyrelsens udlevering af data fra registrene og fungerer som en hjælp ved udformningen af anmodninger om uddata.. Sundhedsstyrelsen har to typer registre, de administrative registre og de videnskabelige/statistiske registre. Det skal bemærkes, at denne vejledning er en generel vejledning i, hvordan man udfærdiger en anmodning om data fra Sundhedsstyrelsens registre. Denne procedure er ens for både de administrative registre og de videnskabelige/statistiske registre, dog med enkelte undtagelser, som er fremhævet i afsnittet om anmodningens videre behandling. Ved ønske om uddata fra registrene, udfyldes anmodningsformular på Sundhedsstyrelsens hjemmeside; Formular Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre, februar

5 1 Generelle retningslinier for udlevering af data fra Sundhedsstyrelsens registre Vilkårene for udlevering af data fra Sundhedsstyrelsens registre skal skabe de bedste forudsætninger for, at patienter og ansatte i sundhedssektoren kan føle sig trygge ved anvendelsen af oplysningerne. Sundhedsstyrelsens anmeldelsespligtige registre er anmeldt til Datatilsynet, på hvis hjemmeside man kan finde nærmere oplysninger om registrene: Af anmeldelserne fremgår, at registrene bl.a. kan bidrage i den medicinske forskning og bidrage til kvalitetssikring i sygehusvæsenet mm.. Sundhedsstyrelsen leverer ikke personfølsomme uddata fra registrene, før Datatilsynet er fremkommet med en udtalelse/tilladelse om behandlingens lovlighed, jf. Persondatalovens 45, stk. 1, nr.1 og 50 stk. 1, nr. 1. Sundhedsstyrelsen tager stilling til udlevering af data efter Persondatalovens 6, 7 og 10. Sundhedsstyrelsen kan, udover de i Datatilsynet fastsatte betingelser for videregivelse af personidentificerbare oplysninger, stille yderligere betingelser. Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre, februar

6 2 Udtrækstyper Udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre sker normalt i form af aggregerede data eller individbaserede rådata uden personnumre. Personnumre udleveres kun, når der foreligger særlig begrundelse herfor. De typiske udtræk leveres på følgende måde: som aggregerede data som individbaserede data uden personnumre som individbaserede data med personnumre. Aggregerede data Tabeller og statistikker kan leveres uden begrænsning. Disse udtræk kræver ikke godkendelse fra Datatilsynet. Individbaserede data uden personnumre Individbaserede data kan leveres til forsknings- og analyseprojekter, når de krævede godkendelser foreligger. Sådanne data leveres normalt ikke med personnumre, idet disse erstattes af et entydigt personidentifikationsnummer (PID) samt eventuel angivelse af personens køn og alder (evt. fødselsår). Individbaserede data med personnumre Der leveres kun data knyttet til personnummer, når der foreligger en særlig begrundelse for dette. Denne begrundelse skal fremgå af projektbeskrivelsen og af anmodningen til Sundhedsstyrelsen bilagt kopi af Datatilsynets udtalelse/tilladelse. Herudover vil der kunne leveres udtræk i form af samkørte data: Samkørte data. Ved ønske om dataudtræk fra flere af Sundhedsstyrelsens registre kan samkøringen foretages af Sundhedsstyrelsen. Ønskes det rekvirerede udtræk samkørt med rekvirentens egne data, foretager Sundhedsstyrelsen normalt denne samkøring og leverer det samlede udtræk med PID-numre. Dette kan ved særlig begrundelse fraviges, således at rekvirenten modtager data med personnumre og selv foretager samkøringen. Samarbejde med Danmarks Statistik Ønskes samkøring af data fra Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen og har Danmarks Statistik ikke umiddelbar adgang til en kopi af data fra Sundhedsstyrelsen, leverer Sundhedsstyrelsen data til Danmarks Statistik, som derpå foretager samkøring og afidentifikation af data således at disse ikke er personhenførbare. Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre, februar

7 3 Betingelser for levering af individbaserede udtræk Udover de krav og betingelser for levering af udtræk, der fremgår af lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000), gør følgende sig gældende: 1. Der kan udleveres udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre til velafgrænsede og veldefinerede forsknings- og analyseprojekter. Det skal af projektbeskrivelsen klart fremgå, hvilke oplysninger fra Sundhedsstyrelsens registre, der er relevante for projektet, og som følge deraf ønskes udleveret, jf. Persondatalovens 5, stk Udtrækkene kan alene omfatte det begrænsede antal variable i registrene, som er relevante for det pågældende projekt. 3. Data kan ikke udleveres til eller anvendes af anden person eller andre end den eller de, som er nævnt i Datatilsynets udtalelse/tilladelse. Såfremt der ønskes udlevering til andet formål, skal der indgives fornyet anmodning til Sundhedsstyrelsen ledsaget af en ny udtalelse/tilladelse fra Datatilsynet. Alle data skal efter anvendelse slettes eller overføres til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen straks efter afslutningen af projektet. 4. Hvis der f.eks. til brug for projektet skal ske videregivelse af oplysninger fra patientjournaler m.v. kræves en særskilt ansøgning om godkendelse, som skal rettes til Sundhedsstyrelsens Enhed for Tilsyn (EfT) i medfør af sundhedslovens 46, stk. 2, som har følgende ordlyd: Oplysninger, som nævnt i stk.1 (enkeltpersoners helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler m.v.), kan, når et forskningsprojekt ikke er omfattet af lov om et videnskabsetisk komitésystem og handling af biomedicinske forskningsprojekter, endvidere videregives til en forsker til brug for et konkret forskningsprojekt af væsentlig samfundsmæssig interesse efter godkendelse af Sundhedsstyrelsen, som fastsætter vilkår for videregivelsen. 5. Udlevering af individbaserede data kan i øvrigt kun finde sted, når følgende forhold er opfyldt: den projektansvarlige har anmeldt sit projekt til Datatilsynet samt modtaget Datatilsynets udtalelse/tilladelse. Kopi af udtalelsen/tilladelsen indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med anmodningen om udtræk for Sundhedsstyrelsens statistiske registre gælder desuden det forhold, at Sundhedsstyrelsen tillige skal sende anmodningen om udtræk i høring i Datatilsynet i henhold til Persondatalovens 10, stk.. 2 og 3 Såfremt det er projektets databehandler, som søger om udtræk, skal Sundhedsstyrelsen have kopi af den skriftlige instruks fra den dataansvarlige til databehandler, hvoraf det fremgår, at databehandleren alene handler efter instruks fra den dataansvarlige, jf. Persondatalovens 42, stk. 2 og Datatilsynets hjemmeside på adressen: Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre, februar

8 - herunder at udtræk er rekvireret på vegne af dataansvarlig den projektansvarlige har indhentet godkendelse fra en videnskabsetisk komité, når det kræves ifølge loven, f.eks. ved indhentning af journalmateriale, biomedicinske data mv. (se endvidere afsnit 4.4). Kopi heraf indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med anmodning om udtræk. For at lette behandlingen af de anmodninger om uddata fra registrene, som indkommer til Sundhedsstyrelsen, og dermed nedsætte ventetiden for ansøgerne, har man på basis af de hidtil indvundne erfaringer udarbejdet nedenstående vejledning. Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre, februar

9 4 Vejledning ved indsendelse af anmodning om uddata fra Sundhedsstyrelsens registre 4.1 Beskrivelse af udtrækket Anmodning om oplysninger fra registrene kan kun ske ved udfyldelse af dertil beregnet formular på Sundhedsstyrelsen hjemmeside og vedhæftes projektbeskrivelse samt, en nøje beskrivelse af det ønskede udtræks afgrænsning og udformning. Se følgende link; Formular Såfremt det ønskede udtræk omfatter person-identificerbare oplysninger, kræves der som ovenfor nævnt en udførlig begrundelse for, at man ikke kan nøjes med et anonymt udtræk. Af hensyn til sagsbehandlingen er det ikke tilstrækkeligt med en verbal beskrivelse af udtrækket. Beskrivelsen bør yderligere præciseres ved oplistning af variable og ved anvendelse af registrenes koder. Ønskes hjælp til denne præcisering henvises til de enkelte registres dokumentations-afsnit på Sundhedsstyrelsen hjemmeside eller til Forskerservice der kan kontaktes telefonisk. Dokumentation af Sundhedsstyrelsens registre findes på følgende adresse: Dokumentation Ansøgningen skal være ledsaget af en projektbeskrivelse og indeholde følgende: Introduktion Kort indføring i området, og oplysninger om allerede eksisterende litteratur/viden om emnet. Formål Et eller flere formål kort formuleret Data og metode Hvilke data, man ønsker at anvende, og hvilke metoder man ønsker at analysere data med. Under dette afsnit er der også et punkt om de statistiske analyser, man ønsker at anvende Analyseplan Hvordan man ønsker at analysere de pågældende data svarer til resultatafsnittet i en videnskabelig artikel En redegørelse for etiske overvejelser Perspektivering Hvad kan denne undersøgelse bidrage til? Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre, februar

10 Muligheder for at gennemføre projektet efter planen Hvilke kvalifikationer har ansøgerne, som sandsynliggør, at de kan gennemføre undersøgelsen. 4.2 Udformning af udtrækket Udtrækkene leveres som ascii eller SAS-filer. Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at beskrivelsen, afgrænsningen og udformningen af udtræk skal være så klar som mulig, hvorved administrationen og forbruget af konsulenttimer ved programmering minimeres. Herved minimeres også prisen for udtrækket. 4.3 Anmodningens videre behandling Fremgangsmåden for at rekvirere data fra Sundhedsstyrelsen er følgende: Anmodningen om udtræk indsendes elektronisk efter udfyldelse af formular på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og vedlægges en beskrivelse af formålet med udtrækket samt en præcis beskrivelse af dataindhold og udformning, jf. det foregående. Såfremt udtrækket omfatter personoplysninger, fx CPR-nr., skal den projektansvarlige anmelde projektet til Datatilsynet. Vedrørende udtræk fra CPR, se afsnit Kopi af den efterfølgende udtalelse/tilladelse medsendes anmodningen om udtræk. Såfremt anmodningen er tilstrækkelig fyldestgørende, vil Sundhedsstyrelsen efter modtagelsen, inden for fjorten dage, fremsende et tilbud på omkostningerne ved leveringen af udtrækket samt det forventede leveringstidspunkt, herunder orientering om videre sagsbehandlingsforløb. Først efter modtagelse af en skriftlig accept af tilbuddet, vil Sundhedsstyrelsen gå videre med behandlingen af anmodningen Landspatientregisteret og Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister Ved udtræk fra Landspatientregisteret og Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister sender Sundhedsstyrelsen alle anmodninger om udtræk, som indeholder specificerede oplysninger på CPR-nr., andet personidentifikationsnummer eller sygehusafdeling, til udtalelse i Det Lægelige Råd. På grundlag af anmodningen om udtræk og eventuelle udtalelser/tilladelser fra Datatilsynet og udtalelse fra Det lægelige Råd tager Sundhedsstyrelsen stilling til, på hvilke vilkår oplysningerne kan udleveres Det Centrale Personregister (CPR) I medfør af 35 i lov om Det Centrale Personregister af 20. november 2006 har Sundhedsstyrelsen pr. 1. januar 2007 overtaget opgaven med at videregive CPRoplysninger til brug for statistisk eller videnskabeligt øjemed. Ved anmodning om udtræk fra CPR alene er der forskellige regler med hensyn til om den dataansvarlige er en offentlig myndighed eller om der er tale om en privat dataansvarlig. Offentlig myndighed som dataansvarlig Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre, februar

11 Det påhviler altid den offentlige myndighed at sørge for relevante tilladelser. Sundhedsstyrelsen forudsætter, at behandlingen af oplysningerne om nødvendig er anmeldt til Datatilsynet, jf. reglerne herom i kapitel 12 i lov om personoplysninger samt at behandlingen af oplysningerne i øvrigt følger gældende love og regler. Privat dataansvarlig Før en anmodning om udtræk fra CPR til en privat dataansvarlig kan imødekommes skal projektet være anmeldt til Datatilsynet og anmodningen skal ledsages af Datatilsynets udtalelse/tilladelse. Behandlingen af oplysningerne skal i øvrigt følge gældende love og regler. Undtagelse fra anmeldelsespligt til Datatilsynet for privat dataansvarlig Kun i de tilfælde, hvor der er tale om rent tilfældige udtræk fra CPR, dvs. hvor oplysningerne ikke skal kombineres med oplysninger af følsom karakter, er der ikke krav om anmeldelse til Datatilsynet. Det skal klart fremgå af projektbeskrivelsen hvilket formål oplysningerne fra CPR skal opfylde. For såvel private som offentlige dataansvarlige gøres der særligt opmærksom på 28 og 29, stk.2 i lov om Det Centrale Personregister vedrørende personer, der har bemærkning om navne-, adresse- og/eller forskerbeskyttelse. Her gælder: At der under ingen omstændigheder må rettes henvendelse eller fremsendes noget til personer, der i udtrækket er markeret med navne-, adresseog/eller forskerbeskyttelse At oplysninger vedrørende disse personer udelukkende må anvendes til rent statistiske formål og forekomme heri på en sådan måde at de ikke kan identificeres I CPR data Sundhedsstyrelsen udleverer til dataansvarlige vil, for de personer, der har registreret navne-, adresse- og/eller forskerbeskyttelse, identificerbare oplysninger være fjernet. Oplysninger om disse personer vil indeholde køn, alder, kommunekode, postnummer, civilstand, status mv. således at de kan indgå statistisk. Sundhedsstyrelsen skal ikke bede Datatilsynet om tilladelse til videregivelse af CPR data., og Det Lægelige Råd skal heller ikke høres Statistiske registre Ved forskernes anmodning om personhenførbare udtræk fra statistiske registre skal Sundhedsstyrelsen før en eventuel udlevering tillige anmode Datatilsynet om tilladelse til videregivelse af data fra de statistiske registre. Endvidere sendes anmodning om udtræk fra statistiske registre altid til udtalelse i Det Lægelige Råd. Dette gælder for Cancerregisteret, IVF-registeret, Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister, Registeret over anvendelse af tvang i psykiatrien, Patologiregisteret, Det nationale alkoholregister, og Familiedatabasen. Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre, februar

12 4.3.4 Administrative registre Ved forskernes anmodning om personhenførbare udtræk fra de administrative registre skal Sundhedsstyrelsen ikke bede Datatilsynet om tilladelse til videregivelse af data.. Med undtagelse af CPR skal det Lægelige Råd altid høres. De administrative registre er Landspatientregisteret, herunder Abortregisteret og Fødselsregisteret, Dødsårsagsregisteret, Sygesikringsregisteret, CPR og det Landsdækkende register over stofmisbrugere. Ikke mindst ved rekvisition af detaljerede udtræk skal rekvirenten sørge for, at udtrækket alene omfatter oplysninger, der er nødvendige for løsning af den konkrete opgave, og at dette fremgår tydeligt af anmodningen til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen kan selv beslutte, om det ønskede datamateriale kan udleveres. Udtrækkene fra registrene foretages i den rækkefølge, hvori der gives mulighed for kørslerne, fra ansøgeren selv, i form af accept af det af Sundhedsstyrelsen fremsendte tilbud, og fra eventuelle udtalelser fra Det lægelige Råd og udtalelser/tilladelser fra Datatilsynet. Det er derfor til ansøgerens egen fordel, at uddata er defineret så præcist som muligt allerede ved anmodningens indsendelse, da den samlede ventetid derved kan reduceres betydeligt. Forsendelse af inddata til SST, der indeholder oplysninger, som kan henføres til bestemte personer, skal altid sendes som anbefalet post og adresseres til Forskerserviceenheden, Sundhedsstyrelsen. Data fra SST s registre må kun behandles af den projektansvarlige eller af en person, som han har bemyndiget dertil, og skal opbevares aflåst, når de ikke er under bearbejdning. Der skal gøres opmærksom på, at forudsætningerne for udtræk fra registrene er, at de anførte vilkår, herunder også de, der fremgår af evt. udtalelse/tilladelse fra Datatilsynet, alle følges. Endvidere skal Sundhedsstyrelsen underrettes ved afidentificering af data eller lignende, når dette er fastsat som et vilkår. Transport af personoplysninger til og fra Sundhedsstyrelsen skal altid sendes rekommanderet ved postforsendelse. 4.4 Det videnskabsetiske komitésystem Såfremt et forskningsprojekt skal anmeldes til Videnskabsetisk komité, skal Sundhedsstyrelsen bede om at modtage en kopi af komiteens tilladelse samtidig med anmodning om udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre. Inden biomedicinske forskningsprojekter kan iværksættes, skal de bl.a. anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem, som er forankret i regionerne. Det videnskabsetiske komitésystems opgave er at sikre beskyttelsen af forsøgspersoner, der deltager i biomedicinske forsøgsprojekter samtidig med at, der skabes mulighed for udvikling af ny værdifuld viden. Beskyttelsen af forsøgspersoner er således det centrale formål med de videnskabsetiske komitéers virksomhed. De videnskabsetiske komitéer godkender biomedicinske forskningsprojekter på baggrund af forskeres forudgående anmeldelse. Forskeren skal indsende en for- Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre, februar

13 søgsprotokol, som beskriver forsøget og de etiske problemer, forsøget kan medføre. For yderligere oplysning henvises til Den Centrale Videnskabsetiske Komité s hjemmeside: 5 Prispolitik Udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre er omfattet af indtægtsdækket virksomhed, og der skal således betales for samtlige udtræk. Beregningsgrundlaget tager udgangspunkt i direkte omkostninger som fx løn og fremmede tjenesteydelser samt indirekte omkostninger som fx husleje, kontorudgifter, edb-udgifter, afskrivning og revision. Beregningsgrundlaget tager endvidere udgangspunkt i en priskalkulation, hvor prisen på et udtræk udgøres af de marginale omkostninger i Sundhedsstyrelsen forbundet med at producere udtrækket. Dette er opgjort til en timepris. Forskeren betaler alene for det antal timer, der går til udtræk af det ønskede datasæt til forskningsbrug samt eventuel rådgivning ud over 10 timer. Timesatsen er pr. programmeringstime kr ,- ekskl. moms. For levering af dødsattestkopier som Sundhedsstyrelsen ikke har elektronisk opbevaret beregnes der en stykpris på 140,00 kr. ekskl. moms. Der tages forbehold for løbende pristalsregulering. 6 Leveringstid Leveringstid, inklusive intern sagsbehandlingstid, fra en fuldstændig ansøgning, indeholdende alle nødvendige dokumenter, til færdigt udtræk er højest 45 kalenderdage eksklusive ekstern sagsbehandlingstid. For nogle af registrene kan leveringstiden være kortere, ligesom den også kan være kortere ved ikkepersonidentificerbare data. Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre, februar

VEJLEDNING I UDTRÆK FRA SUNDHEDSSTYRELSENS REGISTRE

VEJLEDNING I UDTRÆK FRA SUNDHEDSSTYRELSENS REGISTRE VEJLEDNING I UDTRÆK FRA SUNDHEDSSTYRELSENS REGISTRE 2004 Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre April 2004 Vejledning i udtræk fra Sundhedsstyrelsens registre Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik,

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT. Marianne Gjerstorff

FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT. Marianne Gjerstorff FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT Marianne Gjerstorff TEMAER Status på flytning af de nationale registre Muligheder i fremtiden Forskerservicering lige adgang til data for alle forskere MARTS 2012

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

REGISTRE OG SUNDHEDSDATA I DANMARK DATA TILBAGE TIL SUNDHEDSVÆSNET OG DATA TIL GAVN FOR PATIENTEN POUL ERIK HANSEN

REGISTRE OG SUNDHEDSDATA I DANMARK DATA TILBAGE TIL SUNDHEDSVÆSNET OG DATA TIL GAVN FOR PATIENTEN POUL ERIK HANSEN REGISTRE OG SUNDHEDSDATA I DANMARK DATA TILBAGE TIL SUNDHEDSVÆSNET OG DATA TIL GAVN FOR PATIENTEN POUL ERIK HANSEN DAGSORDEN 1. Register og sundhedsdata 2. Data tilbage til sundhedsvæsenet og til gavn

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares Sundhedspolitik og Kommunikation Høringssvar Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser Jr. / 2016-3665 1.juni 2016 Domus Medica Kristianiagade 12 2100 København Ø Data skal deles fortrolighed

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Adgang til data og ambitionerne for STARS POUL ERIK HANSEN

Adgang til data og ambitionerne for STARS POUL ERIK HANSEN Adgang til data og ambitionerne for STARS POUL ERIK HANSEN DAGSORDEN 1. Adgang til data 2. Ambitionerne med STARS (Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata) DAGSORDEN 1. Adgang til data 2. Ambitionerne

Læs mere

Retningslinjer for udlevering af Hvordan har du det?-data til kommunerne i Region Midtjylland

Retningslinjer for udlevering af Hvordan har du det?-data til kommunerne i Region Midtjylland Retningslinjer for udlevering af -data til kommunerne i April 2016 Baggrund 1. Formålet med -undersøgelserne Formålet med (HHDD) er at kortlægge borgernes sundhed, trivsel og sygdom i at anvende resultaterne

Læs mere

Vejledning i adgang til registerdata hos Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice

Vejledning i adgang til registerdata hos Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice Vejledning i adgang til registerdata hos Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice Udkast 2014 Side 1 af 22 Indhold Formål... 4 Lovgrundlaget for adgang til data via Forskerservice... 4 Krav til sagsbehandlingen...

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 196, stk. 1-3 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved 603 af 18. juni 2012,

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 184 endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 184 endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 L 184 endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet ORDFØRERNOTAT Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMKFH Koordineret med: Sagsnr.: 1604005 Dok.

Læs mere

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Version 4.01, d. 25.09.15. Retningslinjerne for forskningsadgang er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning om adgang til lægemiddeldata hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen

Retningslinjer for ansøgning om adgang til lægemiddeldata hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen Retningslinjer for ansøgning om adgang til lægemiddeldata hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen Indhold Definition af grupper der kan få hhv. personhenførbare oplysninger og anonyme oplysninger...2

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger til høringssvar Bemærkninger til høringssvar Høringssvar fra Bemærkninger Lægemiddelstyrelsens bemærkninger Den Videnskabsetiske Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Komité for Region Nordjylland GCP-enheden ved Odense

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning.

Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger, der fremgår

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Bemærk: Der henvises til vejledningen ved udfyldelsen af nedenstående anmeldelsesskema. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn:

Læs mere

Adgang til registerdata hos Sundhedsdatastyrelsens

Adgang til registerdata hos Sundhedsdatastyrelsens VEJLEDNING 2017 Adgang til registerdata hos Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice Sundhedsdatastyrelsen 2017 Udgiver Forskerservice, Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Copyright

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter I medfør af 7, 15, stk.

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Redegørelse om fejlaflevering af anbefalet brev indeholdende personoplysninger.

Redegørelse om fejlaflevering af anbefalet brev indeholdende personoplysninger. Til Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S www.sundhedsdata.dk kontakt@sundhedsdata.dk +45 7221 6800 Dato: 1. september 2016 Redegørelse om fejlaflevering

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste Dato: 25.04.2005. J.nr.: 42.20.05 Registerforskrifter Den Centrale Venteliste De foreliggende registerforskrifter er gældende for Registret Den Centrale Venteliste, som føres af Familiedirektoratet. Registerforskrifterne

Læs mere

Anmeldelse af biobanker i offentlig forskning Hvornår er en biobank offentlig? Hvad skal anmeldes, til hvem og hvordan gøres det?

Anmeldelse af biobanker i offentlig forskning Hvornår er en biobank offentlig? Hvad skal anmeldes, til hvem og hvordan gøres det? Anmeldelse af biobanker i offentlig forskning Hvornår er en biobank offentlig? Hvad skal anmeldes, til hvem og hvordan gøres det? Ved cand.jur. specialkonsulent Kirsten Ingrid Lindeblad, Sekretariat &

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere.

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere. Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr. 2015-019-0014 Sagsbehandler Camilla Knutsdotter

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet Enhed for Sundhedsinformatik Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Jan Petersen 05.12.2007 ctfrank@danskepatienter.dk Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning

Læs mere

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag DASEM årsmøde den 8. maj 2015 v. Kontorchef Poul Carstensen www.regionmidtjylland.dk "De juridiske og praktiske forskelle på et kvalitetsprojekt

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning

Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning 29. maj 2015 Forskningsservice Retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik stiller vores mange værdifulde data til rådighed for forskere

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU.

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn: Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Institut og fakultets navn: Fx Klinisk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPFRE Sags nr.:

Læs mere

Adgang til data under Forskerordningen i praksis

Adgang til data under Forskerordningen i praksis Danmarks Statistik, 10. april 2015 Forskningsservice PBA/SVP Til brugere af Forskerordningen Adgang til data under Forskerordningen i praksis Introduktion Notatet giver en summarisk og hurtig indføring

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

BEK nr 1464 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1464 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1464 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1609203 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

EU s persondataforordning

EU s persondataforordning ...gør rekruttering lettere EU s persondataforordning Temadag GDPR i praksis Hvad gør vi for at hjælpe vores kunder med GDPR-compliance Klassifikation af data For at kunne lave en risikoanalyse i forhold

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn.

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. København, 20. september 2007 Opdateret november 2014 Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. 1. Baggrund for det nationale fødselskohorteprojekt og dets

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter

Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter Version 1.0 Skema til kortlægning af dataflow i STIL s produkter Dette skema anvendes til at kortlægge dataflowet i de STIL systemer, hvor der behandles personoplysninger. Skemaet skal udfyldes for alle

Læs mere

Vejledning om kastration i forbindelse med kønsskifte

Vejledning om kastration i forbindelse med kønsskifte Enhed For tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S. Karup, den 17. august 2006 Høringssvar vedrørende vejledning om kastration med henblik på kønsskifte. J.nr. 0-608-01-15/1/KWI Det

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Databehandlerinstruks

Databehandlerinstruks 1. Databehandleren handler alene efter instruks af den dataansvarlige. 2. Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav samt denne databehandlerinstruks. 3. Databehandleren

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring)

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 16. marts 2006 Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 1 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991 om Terapiassistenter (fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer

Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer Regionshuset Viborg Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. It-stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til adgang til Region

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid).

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid). Mødedato: REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE (vs-09_06-13) A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet

sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet Kvalitetsprocedure DT-18 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: KUI Ikrafttræden: 1. januar 2018 Senest revideret: Aktuel for:

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Forskning i sundhedsdata og biologisk materiale i Danmark. Baggrundspapir juridiske aspekter

Forskning i sundhedsdata og biologisk materiale i Danmark. Baggrundspapir juridiske aspekter Forskning i sundhedsdata og biologisk materiale i Danmark Baggrundspapir juridiske aspekter Forskning i sundhedsdata og biologisk materiale i Danmark Baggrundspapir juridiske aspekter Det Etiske Råd 2015

Læs mere