Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn"

Transkript

1 Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs Havn Fig. 1. Det græssede areal efter klaplågen, foto CC. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

2 Indledning En stor del af Røsnæs kyster er udpeget til Natura 2000-område nr. 166 ved navn Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. Det omhandler også nordkysten fra Røsnæsspidsen og til nogle hundrede m vest for Røsnæs Havn (Nyby Havn). Kystlinjen øst for Røsnæs Havn er nok mindre kendt end de øvrige kyster på Røsnæs, men ikke desto mindre er der store naturmæssige værdier på denne kyststrækning. I eftersommeren 2015 og i hele 2016 har vi undersøgt området, der strækker sig fra Nybyvej og ca. 750 m østpå, se fig. 2 herunder. Vi har i 2016 besøgt området 1-2 gange månedligt fra marts til september. Rapporten her handler om, hvad vi fandt. Størstedelen af området ejes af Mogens Anholm, Lykkegård, og vi vil gerne udtrykke vores glæde over, at der er adgang til området, at arealerne afgræsses, at der ikke gødes, og at arealerne derved holdes i en stand, som er ideel for stedets flora. Fig. 2. Det undersøgte område afgrænset med rødt. Landskabet Øst for vejen, der går til Røsnæs Havn ligger maleriske fiskerhytter på strandoverdrevet. En stenet grusvej fører forbi fiskerhytterne og videre østpå. Vejen ender ved et hegn med en klaplåge (se forsiden). Herfra og videre østpå bliver strandbred og kystskrænt afgræsset af køer. Området ved fiskerhytterne Kysten fra Nybyvej og til det indhegnede og græssede område er ret flad. De maleriske fiskehytter omgives af plantevækst rig på høje urter, græsser og buske, som udnytter den næringsrige bund rundt om hytterne, et rigtigt ruderat-samfund. Sammen med mange almindelige arter vokser der også en del gamle kulturplanter som Alm. Katost, Læge-Oksetunge, Peberrod og Rød Tandbæger. Af og til afgræsses en del af området af et par heste. 2

3 Nær Nybyvej står den ret sjældne Gul Reseda i pæn mængde (se fig. 3) og vi fandt også lidt Mur- Jordrøg, som er sjælden på Sjælland, men ellers træffes hist og her i Jylland. Fig. 3. Kysten ved fiskerhusene. Bag Gråbynke står mange Gul Reseda. Foto CC. Det græssede område Fra hegnet og klaplågen bliver kysten bredere målt fra strandbred og til dyrket mark, og kystskrænten bliver højere. Kysten kan opdeles i zoner med hver sin vegetationstype. Yderst mod havet er stranden meget stenet. Stranden er dækket af håndstore rullesten pga. den eksponerede kyst. Den yderste del af kysten er hegnet af fra strandoverdrevet. På den stenede strand, især mod vest, ses eksemplarer af Strand-Bede og Strandkål samt den lidt sjældnere Strand-Mandstro (se fig. 4) sammen med tætte bestande af Strand-Mælde. Blandt rullestenene står også få eksemplarer af strandformen af Stinkende Storkenæb. Det er normalt en skovplante, men på rullestensstrande har der udviklet sig en særlig form, som er mere nedliggende og rødlig (Böcher 1969). Strandformen er ret sjælden til sjælden og benævnes Strand-Storkenæb, (Geranium robertianum var. rubricaule). 3

4 Fig. 4. Strand-Mandstro med dagpåfugleøje, foto HGC. Nogle m oppe på rullestensstranden danner planterne et mere sammenhængende bælte, og her har der udviklet sig en strandeng, hvilket man ellers kun finder ved mere beskyttede kyster. Ovenfor strandengen ligger et stort og ret fladt strandoverdrev med en rig flora, som afløses af den m høje kystskrænt. Bag kystskrænten ligger den dyrkede mark. På den ret smalle strandeng kan genfindes zonerne den stærk salte zone, den mellemsalte og den svagt salte zone. Yderst mod havet vokser Strand-Annelgræs, Strand-Mælde og Strand- Trehage i den stærk salte zone. Højere oppe på stranden findes planter som Harril, Sandkryb, Strand-Kogleaks og Rød Svingel, som kendes fra strandenges mellemsalte zone. Endnu højere oppe kommer den svagt salte zone med Engelskgræs, Rød Svingel og en hel del andre arter. Vi fandt alle tre arter af Kokleare på stranden, nemlig Læge-, Dansk- og Engelsk Kokleare. Ovenfor strandeng-zonen kommer strandoverdrevet med mange plantearter, som ikke er sjældne, men som er både typiske og smukke. Nogle eksempler er: Alm. Røllike, Gul Snerre, Hunde-Viol, Håret Høgeurt, Knold-Ranunkel og Liden Klokke. Bag strandoverdrevet hæver kystskrænten sig. Den nordvendte, ret stejle og ganske høje skrænt har en helt sammenhængende vegetation med mange og interessante plantearter. Sidst i april er bakkerne nogle steder hvide af Hvid Anemone og Kornet Stenbræk, og andre steder farves de gule af Hulkravet Kodriver. Kystskrænten er nogle steder udviklet til et kalkoverdrev, en vigtig naturtype, som EU prioriterer at beskytte (Miljø- og Energiministeriet 2000). Det viser sig ved forekomsten af orkidéen Tyndakset Gøgeurt, som vi senere kommer tilbage til. Der hvor Tyndakset Gøgeurt vokser, findes også andre gode indikatorer på naturtypen 6210 Kalkoverdrev* (stjernen står for prioriteret naturtype ). Det drejer sig om bl.a. Blågrøn Star, Hulkravet Kodriver, Lav Tidsel, Vild Hør og Alm. Hjertegræs. På et andet skræntafsnit ikke langt fra klaplågen fandt vi Stivhåret Borst, som også indikerer naturtypen, samt den ualmindelige Vellugtende Agermåne. 4

5 Både på selve kystskrænten og neden for denne findes områder med trykvand. Her vokser andre spændende planter med tilknytning til våd jordbund. F. eks. vokser der en del Kær-Trehage nær stedet med Tyndakset Gøgeurt samt Hirse-Star, Djævelsbid mv. Der er tre vådområder i det undersøgte område: Et vandløb (dræn?) lige ved klaplågen, et vådområde midtvejs og et vandløb (dræn?) østligst i området. Alle tre steder findes der planter, der er knyttet til vådområder, f. eks. den smukke Eng-Kabelleje, som lyser op med sine store, gule blomster. Fig. 5. Admiral på Hjortetrøst, foto CC. Floraen i det undersøgte område Vi har i alt registreret 240 urter og 16 buske og træer på den ca. 750 m lange strækning. Den samlede floraliste står bagerst i rapporten. Vi benytter navnene fra Den Nye Nordiske Flora (Mossberg og Stenberg 2005 og 2007). Positiv-arter Der er ingen rødlistede arter i området, men hele 54 positiv-arter. Positiv-arter er arter, som er knyttet til beskyttede- eller typiske naturtyper. Positiv-arter indikerer naturkvalitet. Desuden er det arter, som er i tilbagegang i Vestsjælland og nu kun findes relativt få steder, uden at de dog er ved helt at forsvinde fra Vestsjælland (Leth, 2006). Herunder står alle de positiv-arter, vi har fundet på det undersøgte område. 5

6 Positiv-art Kategori Knoldet Mjødurt Alm. Hjertegræs Knold-Ranunkel Alm. Hvene Kornet Stenbræk Alm. Knopurt Kær-Trehage Alm. Marehalm Lav Tidsel Alm. Pimpinelle Mark-Bynke Alm. Star Mark-Frytle Asparges River Blågrøn Star Sand-Star Blågrå Siv UP Stivhåret Borst Blåtop Stor Andemad Dansk Kokleare Strandasters Djævelsbid Strand-Engelskgræs Dunet Dueurt Strand-Kamille Dunet Havre Strand-Kvik Dunet Vejbred SP Strandkål Engelsk Kokleare SP Strand-Mandstro Engkarse Strand-Trehage Fåre-Svingel Sump-Forglemmigej Hare-Kløver Tormentil Harril Tykbladet Mælde SP Hirse-Star Tykbladet Ærenpris Hulkravet Kodriver Tyndakset Gøgeurt UP Hunde-Viol Vand-Mynte Håret Høgeurt Vellugtende Agermåne SP Håret Star Vellugtende Gulaks Kamgræs Vild Hør Kantet Perikon Tabel 1. Positiv-arterne på det undersøgte område : Almindelig positiv-art : Hist-og-her positiv-art UP: Ualmindelig positiv-art SP: Sjælden positiv-art To af positiv-arterne omtales her særskilt, nemlig Tyndakset Gøgeurt og Vellugtende Agermåne. Tyndakset Gøgeurt Tyndakset Gøgeurt står i to grupper ca. midtvejs i det undersøgte område. Her findes den lidt oppe ad kystskrænten på et mindre stejlt sted med udsivende trykvand (se figur 6). Vi talte d. 15. maj stk., her i blandt en enkelt helt hvid. Floraen her er meget interessant med bl.a. Alm. Hjertegræs, Blågrøn- og Hirse-Star, Lav Tidsel og Vild Hør, altså en 6210 Kalkoverdrevnaturtype. 6

7 Tyndakset Gøgeurt er en ualmindelig positiv-art, som har haft stor tilbagegang i det tidligere Vestsjællands Amt (Leth 2006). Den har længe været kendt fra Røsnæs' nordkyst. I 1994 taltes >100 stk. på strækningen fra Ågerup Strandpark til Røsnæs Havn og et tilsvarende antal fra Røsnæs Havn og vestover (Christiansen et al 1995). Men ophør af græsning har decimeret antallet i hvert fald på stykket vest for Røsnæs Havn. Tyndakset Gøgeurt er ikke sjælden i den gamle Kalundborg kommune. På Røsnæs findes den ved Vindekilde og ved Helles Klint, på Keldbjerg ved Tømmerup og i Randemose på Asnæs. Men den er meget følsom overfor tilførelse af gødning samt tilgroning, som ofte fremkommer ved ophør af afgræsning. Fig. 6. Tyndakset Gøgeurt på kystskrænten, bemærk det hvide eksemplar th., foto CC. Vellugtende Agermåne Vellugtende Agermåne er en sjælden positiv-art i Vestsjælland, hvor den er registreret ca. 17 steder i alt, bl.a. findes den ved Bromølle kro syd for Åmose Å. Os bekendt er den ikke tidligere fundet i den gamle Kalundborg kommune. Afslutning Kystlinjen på det undersøgte område er varieret og rig på forskellige naturtyper. Rullestensstranden og den bagvedliggende strandeng, strandoverdrevet og den dramatiske kystskrænt er alle naturtyper, som muliggør mange forskellige planter. Tilmed er der små vådområder og partier præget af trykvand. Arealet omkring fiskerhytterne muliggør en helt anden flora præget af kraftige urter, der foretrækker næringsrige omgivelser. De fleste af de 240 urter på området er ikke sjældne, men der er hele 54 positiv-arter, som indikerer god natur. Plejen af det store græssede areal er perfekt, og her vokser bl.a. Tyndakset Gøgeurt samt mange andre kalkelskende arter. Eventuel henvendelse: 7

8 Fig. 7. Kornblomst. Foto CC. Litteratur Böcher, Tyge W. 1969: Strandvegetation. I: Arne Nørrevang og Torben J. Meyer (red): Danmarks Natur bind 4. - Politikens Forlag. Christiansen, Hans Guldager, Palle Hansen og Birger Prehn 1995: De vilde orkidéer ved Kalundborg. - Upubliceret rapport. Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. - Gyldendal. Leth P 2006: Status for Vestsjællands Flora 2006 en kommenteret regional rødliste og positivliste. - Dansk Botanisk Forenings hjemmeside ( Miljø- og Energiministeriet 2000: Danske Naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk. - Miljø- og Energiministeriet / Skov- og Naturstyrelsen. Mossberg B & L Stenberg 2005 og 2007: Den Nye Nordiske Flora. - Gyldendal. På dansk ved J Feilberg. 8

9 Floraen på kyst og overdrev øst for Røsnæs havn: Aften-Pragtstjerne Ager-Padderok Ager-Sennep Ager-Snerle Ager-Svinemælk Ager-Tidsel Ager-Vejbred Alm. Agermåne Alm. Bjørneklo Alm. Blæresmælde Alm. Brandbæger Alm. Brunelle Alm. Fuglegræs Alm. Gederams Alm. Guldstjerne Alm. Gærde-Valmue Alm. Gåsepotentil Alm. Hanekro Alm. Hanespore Alm. Haremad Alm. Hjertegræs Alm. Hundegræs Alm. Hvene Alm. Hønsetarm Alm. Katost Alm. Knopurt Alm. Kongepen Alm. Kvik Alm. Kællingetand Alm. Mangeløv Alm. Marehalm Alm. Markarve Alm. Pimpinelle Alm. Rajgræs Alm. Rapgræs Alm. Rejnfan Alm. Rødknæ Alm. Røllike Alm. Sankthansurt Alm. Snepryd Alm. Svinemælk Alm. Star Alm. Strandarve Alm. Sumpstrå Alm. Syre Alm. Sølv-Potentil Alm. Torskemund Alm. Vej-Pileurt Alm. Vintergæk Alm. Vorterod Asparges Bakke-Forglemmigej Bakke-Svingel Bidende Ranunkel Bidende Stenurt Bittersød Natskygge Bleggul Snerre Bleg Pileurt Blød Hejre Blød Storkenæb Bredbladet Mærke Blågrøn Løvefod Blågrøn Star Blågrå Siv Blåhat Blåtop Bugtet Kløver Burre-Snerre Butbladet Skræppe Cikorie Dansk Kokleare Djævelsbid Draphavre Dunet Dueurt Dunet Havre Dunet Vejbred Dusk-Syre Engelsk Kokleare Eng-Kabbeleje Engkarse Eng-Rapgræs Eng-Rottehale Enskællet Sumpstrå Enårig Rapgræs Erantis Feber-Nellikerod Femhannet Hønsetarm Fersken-Pileurt Fiksernellike Filtet Burre Finbladet Rødknæ Finbladet Vejsennep Fløjlsgræs Foder-Lucerne Følfod Fåre-Svingel Glanskapslet Siv Glat Burre Glat Dueurt Glat Svinemælk Glat Vejbred 9 Gold Hejre Græsbladet Fladstjerne Grøn Høgeskæg Gråbynke Gul Fladbælg Gul Kløver Gul Reseda Gul Snerre Gærde-Valmue Hare-Kløver Harril Hirse-Star Hjortetrøst Horse-Tidsel Hulkravet Kodriver Humle-Sneglebælg Hunde-Viol Hvid Anemone Hvid Kløver Hvid Snerre Hvid Stenkløver Hvid Okseøje Hyrdetaske Høst-Borst Håret Høgeurt Håret Star Kamgræs Kanadisk Bakkestjerne Kantet Perikon Klæbrig Brandbæger Knoldet Mjødurt Knold-Ranunkel Knold-Rottehale Kornblomst Kornet Stenbræk Korn-Valmue Korsknap Kost-Fuglemælk Krat-Viol Kruset Skræppe Krybende Potentil Krybhvene Kæmpe-Natlys Kær-Galtetand Kær-Guldkarse Kær-Trehage Lancet-Vejbred Lav Ranunkel Lav Tidsel Liden Andemad Liden Klokke Liden Storkenæb

10 Liden Nælde Lodden Dueurt Lugtløs Kamille Læge-Kokleare Læge-Oksetunge Manna-Sødgræs Mark-Bynke Mark-Forglemmigej Mark-Frytle Mose-Bunke Mur-Jordrøg Mælkebøtte sp. Opret Hønsetarm Peberrod Prikbladet Perikon Pyrenæisk Storkenæb Påskelilje Rank Vejsennep Raps Ris-Dueurt River Rundbladet Katost Ru Svinemælk Rødkløver Rød Svingel Rød Tandbæger Rød Tvetand Sand-Frøstjerne Sandkryb Sand-Lucerne Sand-Star Skov-Løg Skærm-Vortemælk Smalbladet Vej-Pileurt Smalbladet Vikke Småkronet Gedeskæg Sodaurt Sort Natskygge Spiselig Vinterportulak Spyd-Mælde Stinkende Storkenæb Stivhåret Borst Stor Andemad Storkronet Ærenpris Stor Nælde Stortoppet Hvene Strand-Annelgræs Strand-Arve Strandasters Strand-Bede Strand-Engelsgræs Strand-Kamille Strand-Kogleaks Strand-Kvik Strandkål Strand-Mandstro Strand-Mælde Strand-Storkenæb Strand-Trehage Strand-Vejbred Sump-Forglemmigej Sump-Karse Svine-Mælde Tagrør Tandfri Vårsalat Tigger-Ranunkel Tofrøet-Vikke Tormentil Tornet Salat Tudse-Siv Tusindfryd Tveskægget Ærenpris Tykbladet Mælde Tykbladet Ærenpris Tyndakset Gøgeurt Tyndskulpet Brøndkarse Vand-Mynte Vedbend-Ærenpris Vej-Engelskgræs Vellugtende Agermåne Vellugtende Gulaks Vild Gulerod Vild Hør Vild Kørvel Vild Løg Vår-Gæslingeblomst Østersø-Strandsennep Træer og buske: Alm. Hyld Ask Bittersød Natskygge Brombær sp. Bukketorn Engriflet Hvidtjørn Fuglekirsebær Glat Hunde-Rose Hvidtjørn Korbær Mirabel Rynket Rose 10 Rynket Rose, hvid, Alba Selje-Røn Skov-Æble Østrisk Fyr Andet: Gul Vokshat Judasøre Kæmpe Støvbold Mark-Champignon Stor Parasolhat Alm. Bredpande Dagpåfugleøje Engrandøje Gammaugle Græsrandøje Lille Ildfugl Lille Kålsommerfugl Nældens Takvinge Okkergul Randøje Stor Bredpande Stor Kålsommerfugl Tidselsommerfugl Vejrandøje Alm. Firben Død Ræveunge Lille Vandsalamander Snog Vinbjergsnegl

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Floraen på kyst og strandoverdrev ved Kystvejen, Kalundborg

Floraen på kyst og strandoverdrev ved Kystvejen, Kalundborg Floraen på kyst og strandoverdrev ved Kystvejen, Kalundborg Blomstrende Hedelyng. Kystvejen i baggrunden. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen August 2016 1 Indledning I Kalundborg mellem fjorden

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

Skov 311 Helgenæs Syd

Skov 311 Helgenæs Syd Skov 311 Helgenæs Syd Arealerne ved Klæbjerg/Slettervang og Sletterhage (lok. 1 og 2) ligger i habitatområde nr. 47, mens arealerne ved Ellemandsbjerg (lok. 3) ligger udenfor habitatområdet. Det er Skov-

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

Floraen på Tissøs nordøstlige bred. Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal

Floraen på Tissøs nordøstlige bred. Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal Floraen på Tissøs nordøstlige bred Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2016 1 Indledning Vi har besøgt den del af Tissøs nordøstlige bred,

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Feltskema til overdrev Basis af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Område-ID Delområde-ID Sagsnummer Naturarealets sammensætning kode Arealtype Andel i pct.

Læs mere

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats

(3) noget grumset, evt. med svag rådlugt. (3) 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt. Beskriv kort nuværende plejeindsats Feltskema til vandhuller Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Lokalitets-ID Forekomst-ID Sagsnummer Estimeret naturtilstand (I - V) kode Arealtilstand

Læs mere

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 163: Kystskrænter ved Arnager Bugt

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 163: Kystskrænter ved Arnager Bugt NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 163: Kystskrænter ved Arnager Bugt Kystskrænterne fra luften Luftfoto fra 2004, DDO, COWI Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af området...3 2. Udpegningsgrundlaget...4

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Bente Rands Mortensen 5. marts 2014 Sags nr. EMN-2014-00387 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 og godkendelse efter 20 til modernisering

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Skov 92 Fosdal Plantage

Skov 92 Fosdal Plantage Skov 92 Fosdal Plantage 1. Drevelsig og Rødland heder med mellemliggende egekrat 1730ab, 1731ef (HED 19.9 ha, MOS 1.3 ha, EG 1.9 ha) i alt 23.1 ha. Rødland Hede (371e) er åben med spredte ener og dværgbuskdomineret

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

%LODJI + MNYDOLWHWVN\VWRYHUGUHYXGWLO DWWHJDWN\VWHQLXQGHUV JHOVHVRPUnGHWIRU3LORWSURMHNW 1DWLRQDOSDUN RQJHUQHV1RUGVM OODQG Artens : A: i hele landet. : relativt almindelig lokalt, men i landet som hel. V:

Læs mere

Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj Del 2. Værløse

Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj Del 2. Værløse Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj 2012. Del 2. Værløse www.natlan.dk Analyser af vejkanter i Furesø Kommune - maj 2012. Værløse Side 1 Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj 2012. Værløse

Læs mere

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å

Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Life 70 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - Statusrapport for projektområde ved Odense Å Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Resultater... 3 Udregnede Ellerberg-gennemsnit og målte parametre...

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej By, Erhverv og Natur Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011-2016 DRIFT- G PLEJEPLAN FOR OVERDREV VED KONG VOLMERSVEJ 2 Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011 2016

Læs mere

Bilag 4, Mygblomst. Mygblomst en orkidé med et langt liv

Bilag 4, Mygblomst. Mygblomst en orkidé med et langt liv Bilag 4, Mygblomst Mygblomst en orkidé med et langt liv Mygblomst er en lavtvoksende gulgrøn, flerårig orkidé, som kan blive op til 20 cm høj. Den har en underjordisk knold - en såkaldt pseudobulbil eller

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV Stednavn: Tjæreborg Dato: 20140922 Inventør: Peter Witt StedID: 136e energinet.dk NJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV eskrivelse: Fersk eng langs den øvre kant af strandengen.

Læs mere

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev Mikkel Bornø Clausen, NST Storstrøm AFSLUTNINGSSEMINAR den 9-10. september 2013 Historien Natura2000- område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009 FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen 2009 1 INDLEDNING Ørnebjerg er en fredet, stenstrøet og til dels kratbevokset overdrevsbakke beliggende små 2 km nordøst for Buerup, som er en landsby nordøst

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest

Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest Tour de Nationalpark Mols Bjerge 29. maj 31. maj 2014 NaturSydVest Stort asketræ i Hestehave Skov. Foto: PF Indledning Denne rapport indeholder en kort sammenfatning af turen med NaturSydVest til Nationalpark

Læs mere

Dispensation til biloplag på beskyttet natur

Dispensation til biloplag på beskyttet natur Frank Nielsen Højby Autoophug A/S Nygårdsvej 54 B Tinghulevej 5 B Nygård Tinghulerne 4500 Nykøbing Sj. 4573 Højby Sendt til: hoejby@autoophug.org og hojbyautogen@mail.tele.dk Den 12. februar 2015 Dispensation

Læs mere

Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj Del 1. Farum

Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj Del 1. Farum Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj 2012. Del 1. Farum www.natlan.dk Analyser af vejkanter i Furesø Kommune - maj 2012. Farum Side 1 Analyser af vejkanter i Furesø Kommune maj 2012. Farum Opgave:

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. December 2009. Projektetresumé

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager Side 1/8 VESTJYSKE NET SERVICE A/S Ydunsvej 35 7400 Herning Att. Finn Møller xfm@vestjyskenet.dk Dato: 21-06-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-12-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.:

Læs mere

Stilling-Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen

Stilling-Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen Fredningsforslag i Skanderborg og Aarhus Kommuner Stilling-Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 15. april 2016 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade

Læs mere

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Tekst: Anna Bodil Hald I Sverige skilter man med artsrige vejkanter. Vejforkant slået

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Eng ved Sæby kirke, Tissø Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2014

Eng ved Sæby kirke, Tissø Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2014 Eng ved Sæby kirke, Tissø Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2014 Sæby kirke set fra engen. 1 Indledning Ved den sydøstlige bred af Tissø ligger Sæby kirke, kendt for sine kalkmalerier. Kirken

Læs mere

Stålorm Grøn køllesværmer Rødlistet Okkergul bladmåler Purpurmåler

Stålorm  Grøn køllesværmer  Rødlistet Okkergul bladmåler  Purpurmåler Fugle Kilde Artskategori Hedelærke www.fugleognatur.dk Grå fluesnapper www.fugleognatur.dk Hvepsevåge www.fugleognatur.dk Bilag I-art Grønspætte www.fugleognatur.dk Insekter Kilde Artskategori Skovskarnbasse

Læs mere

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 213: Randkløve Skår

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 213: Randkløve Skår NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 213: Randkløve Skår Kysten ved Randkløve Skår fra luften Luftfoto fra 2004, DDO, COWI Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af området... 3 2. Udpegningsgrundlaget...

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

Blomsterne i din natur

Blomsterne i din natur NATUR, MILJØ OG TRAFIK Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang af hver enkel ejendom i området omkring Diesebjerg Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang for hver enkelt ejendom i området omkring

Læs mere

TMC - Natur og Miljø

TMC - Natur og Miljø NOTAT TMC - Natur og Miljø 29-11-2016 Notat om naturen i Hedeland for Greve, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner Bidrag til program for parallelopdrag om udvikling af Hedeland Naturpark Hedelands naturpotentiale

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato

Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato Feltskema til sø/vandhul Basisregistrering af strukturelle forhold Stednavn StedID (autonr i Naturdata) Inventør Dato NBL 3 HGL 7 Ja Nej Ja Nej Bemærkninger Hovednaturtype Arealandel i pct. Grundighed:

Læs mere

FLORAUNDERSØGELSE PÅ VESTVOLDEN I RØDOVRE KOMMUNE 2005

FLORAUNDERSØGELSE PÅ VESTVOLDEN I RØDOVRE KOMMUNE 2005 Flora- og Faunagruppen i Rødovre V/ Agenda 21-gruppen i Rødovre og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite i Rødovre FLORAUNDERSØGELSE PÅ VESTVOLDEN I RØDOVRE KOMMUNE 2005 Forord Denne rapport beskriver

Læs mere

Omfartsvej ved Lille Skensved

Omfartsvej ved Lille Skensved Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Rapport udarbejdet for Roskilde Amt

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører:

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Denne fredning er endnu ikke endeligt afgjort! Mens sagen er under behandling, må man ikke foretage sig noget, som er i strid med de foreslåede fredningsbestemmelser

Læs mere

Strandbredder. En lang kystlinje

Strandbredder. En lang kystlinje Strandbredder Strandbredden er præget af et meget barsk miljø. Her er meget vind, salt og sol uden læ og skygge. Derfor har mange af strandbreddens planter udviklet særlige former for beskyttelse som vokslag,

Læs mere

Et sammenhængende græsningslandskab på bakkerne ved Tømmerup

Et sammenhængende græsningslandskab på bakkerne ved Tømmerup Fredningsforslag i Kalundborg Kommune Et sammenhængende græsningslandskab på bakkerne ved Tømmerup Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, december 2014 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade

Læs mere

Forsøg: Gravhøjspleje med medvindsafbrænding

Forsøg: Gravhøjspleje med medvindsafbrænding Forsøg: Gravhøjspleje med medvindsafbrænding Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug ApS og Hans Henrik Bruun, Københavns Universitet Januar 2015 Støttet af Aage V. Jensen Naturfond Gravhøje: Små og isolerede

Læs mere

Bilag: Naturbesigtigelse

Bilag: Naturbesigtigelse POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 04-08-2015 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-7-15 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 1. udkast, august 2012/ARP U D K A S T Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen og Carsten Clausen 2011

FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen og Carsten Clausen 2011 FLORAEN PÅ ØRNEBJERG Hans Guldager Christiansen og Carsten Clausen 2011 INDLEDNING Ørnebjerg er en fredet, stenstrøet og til dels kratbevokset overdrevsbakke beliggende en lille km nordøst for Buerup,

Læs mere

Grf. Klitrosebugten KLITROSEBUGTEN BERETNING MAJ 2015

Grf. Klitrosebugten KLITROSEBUGTEN BERETNING MAJ 2015 Grf. Klitrosebugten 1 Årets aktiviteter 5 bestyrelsesmøder 5 møder i naturplejegruppen 1 årligt møde med bestyrelserne fra naboforeningerne 1 møde med deltagelse af foreningerne langs Gnibenvej + det løse!

Læs mere

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen.

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen. e er intensivt udnyttede, fugtige græsmarker, der jævnligt drænes og gødskes og er domineret af udsåede kulturgræsser og kløver. findes på intensivt udnyttede lavbundsjorder i hele landet. Arterne i kultureng

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest

Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest Samsøtur 24. maj 26. maj 2013 NaturSydVest Indledning Denne rapport indeholder en kort sammenfatning af turen med NaturSydVest til Samsø den 24. 26. maj 2013. Vi var i alt 11 deltagere på turen, som var

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel MØN maj 2013 1 Torsdag den 9. maj En næsten fyldt bus af forventningsfulde medlemmer og med Henrik som chauffør afgik fra Hillerød kl. 9. Tunge skyer truede med regnvejr, som blev en realitet efter kort

Læs mere

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU.

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU. Den tidvis våde eng finder man typisk i lavninger i hedeområder, ved kanten af søer og vandløb, hvor vandstanden er høj i dele af året, i kanten af moser og på landsiden af strandenge. Plantesamfundet

Læs mere

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose.

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose. Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb Mail: jet@bibbo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 15.01.2016

Læs mere

Fælles Naturfremme i agerlandet tre økologiske bedrifter ved Silkeborg

Fælles Naturfremme i agerlandet tre økologiske bedrifter ved Silkeborg Fælles Naturfremme i agerlandet tre økologiske bedrifter ved Silkeborg Gruppe 1. I denne gruppe indgår Gritt Gjellerod, Buskhedevej 22, Grete og Gene Gjellerod, Kragelundvej 23 8600 Silkeborg, samt Leif

Læs mere

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Brak langs vandløb intentioner og regler Langs udpegede vandløb, dvs. de fleste, skal der ifølge

Læs mere

Randers Naturpleje- og Kogræsserforening

Randers Naturpleje- og Kogræsserforening Randers Naturpleje- og Kogræsserforening Botaniske registreringer 2010, forvaltningsplan og opfølgning på plejen sensommer 2011 1/23 Randers Naturpleje- og Kogræsserforening Botaniske registreringer 2010,

Læs mere

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler NOVANA-feltguide Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler AGLAJA v. Gunvor Asbjerg & Eigil Plöger NOVANA-feltguide til vandløbsnære arealer Feltguiden indeholder hovedparten af de græsser,

Læs mere

Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej

Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej Smag på landskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Vesteng ved Nykærsvej A. Arealbeskrivelse og udpegninger Området er ryddet og hegnet til afgræsning i sommeren 2013. Området er

Læs mere

7. Stanghede Afd. 1209ab, 1213ab, 1214ab, 1215abc (HED ha, KRT 12.2 ha, EG 0.9 ha), i alt ha

7. Stanghede Afd. 1209ab, 1213ab, 1214ab, 1215abc (HED ha, KRT 12.2 ha, EG 0.9 ha), i alt ha Lokaliteterne 7 12 hører under Skov 403 Stanghede og omfatter hede på Stanghede og i Dollerup Bakker/Ravnsbjerg, moseområdet Gelbæk Kær og naturskov i Troldeslugten, i skovstrækningen syd herfor og ved

Læs mere

Strandenge. Planter vokser i bælter

Strandenge. Planter vokser i bælter Strandenge Strandenge er lavtliggende voksesteder, der delvist overskylles med havvand to gange i døgnet. Strandengen kan inddeles i flere zoner afhængig af, hvor hyppigt jorden oversvømmes af saltvand.

Læs mere

N03. Den tekniske anvisning for kortlægningen af terrestriske naturtyper beskriver følgende elementer:

N03. Den tekniske anvisning for kortlægningen af terrestriske naturtyper beskriver følgende elementer: Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, AU-DMU Titel: Kortlægning af terrestriske naturtyper Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Jesper Fredshavn, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

Skov 22 - Bunken Plantage

Skov 22 - Bunken Plantage Skov 22 - Bunken Plantage Bunken Plantage rummer 540 hektar med beskyttede naturtyper, hvilket svarer til ca. 39 % af dens samlede areal. Naturarealet er fordelt på ca. 344 hektar klithede, 111 hektar

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Brøndbyøster Areal i ha 44,8 18-09-2007 Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Skovrejsning og vold UTM-E : 717139 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : 6172572

Læs mere

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv.

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv. )U VOHY0RVH6NRYQU.RUWQU *HQHUHOW Frøslev Mose ligger langs den dansk-tyske grænse fra 1920. Ved magelæg, tilkøb og jordfordeling er distriktets arealer vokset fra ca. 15 ha først i 1980 erne til i dag

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016

Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016 23. august 2016 Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016 Silkeborg Kommune har den 20. juni 2016 og 5. august 2016 foretaget en supplerende undersøgelse

Læs mere

Naturcenter Tranbjerg

Naturcenter Tranbjerg Naturcenter Tranbjerg Arbejdsark: Naturens Spisekammer lokal flora efterår. (mrk1) ***= nem at finde i området. 1 Brændenælde *** Plukketid: maj-august Kendetegn: Stor nælde eller brændenælde som den også

Læs mere

Botanisk kortlægning af Åmosen

Botanisk kortlægning af Åmosen Lokalitet : Verup Mose (Bodal Mose) 43 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype Fredningsstatus østligste del af Verup Mose Areal i ha 0.0 16/06/2006 Af : gca Kort : 1413 II NØ fugtig eng med spredt

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere