Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse"

Transkript

1 BEK nr 847 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/ Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse I medfør af 24 a, stk. 1 og 2, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, 15 a, stk. 1 og 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, 31 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2014, 42 a, stk. 1 og 2, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013, 48 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 25. august 2014, 48 b, stk. 1 og 2, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 25. august 2014, 32 a, stk. 1 og 2, i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 1. juni 2014, som ændret ved lov nr. 634 af 16. juni 2014, 36 a, stk. 1 og 2, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, 2, stk. 2 og 3, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, 29, stk. 1 og 2, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, 35, stk. 1 og 2, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, 26, stk. 1 og 2, i lov nr. 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed m.v., og 20, stk. 1 og 2, i lov nr. 409 af 11. maj 2016 om aktiviteter i det ydre rum, fastsættes: 1. Følgende beføjelser i lov om maritime uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen: 1) Kan fastsætte regler om den enkelte uddannelse således, at dele af uddannelsen skal gennemføres ved en eller flere anerkendte udenlandske institutioner, jf. lovens 11 e. 2) Under iagttagelse af bindende internationale bestemmelser kan fastsætte regler om adgang til at blive optaget på maritime uddannelser omfattet af denne lov, om uddannelsernes tilrettelæggelse, indhold og omfang, herunder om tilmelding af studerende til uddannelseselementer, undervisningsfaciliteter og undervisningsudstyr, samt de fagområder, der skal undervises i, om de enkelte uddannelsers varighed og struktur, herunder fordelingen mellem praktisk og teoretisk uddannelse, om eksamens- og prøveordninger, herunder tilmelding til og afmelding fra prøver og eventuelle krav til studieaktivitet, beskikkelse af censorer, samt vilkårene for, at den enkelte uddannelse kan anses for gennemført med tilfredsstillende resultat, om kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, og om udbud af enkeltfag, herunder om kriterier for udvælgelse af talentfulde elever, der kan deltage i enkeltfag, jf. lovens 12, stk. 1. 3) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer og beskæftigelse, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer, jf. lovens 12, stk. 2. 1

2 4) Kan fastsætte regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis, jf. lovens 12, stk. 3. 5) Kan fastsætte regler om uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomheder og om godkendelse og formidling af lønnede og ulønnede praktikpladser, jf. lovens 15, stk. 1. 6) Kan fastsætte regler om, at elever og studerende kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik, jf. lovens 15, stk. 2. 7) Kan fastsætte regler om, at det er en betingelse for optagelse på en eller flere af de i loven omhandlede uddannelser, at der mellem den studerende og et rederi eller anden virksomhed er indgået en uddannelsesaftale, som skal omfatte alle uddannelsens praktikperioder og skoleophold, jf. lovens 16, stk. 2. 8) Kan fastsætte regler om uddannelsesaftalernes indhold, jf. lovens 16, stk. 3. 9) Kan fastsætte regler om forsøgsundervisning samt efter- og videreuddannelseskurser for søfarts- og fiskeriområdet, jf. lovens 23, stk ) Kan indhente de nødvendige oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, økonomi og udstyr m.v. til brug for gennemførelse af tilsyn, kvalitetssikring og udarbejdelse af statistik, jf. lovens 23 b, stk ) Kan kræve personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om studerende, elever og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes og elevers vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens 23 b, stk ) Træffer afgørelser i klager over afgørelser om studerendes eller elevers forhold, som institutionen træffer efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, når sådanne afgørelser indbringes af den, som afgørelsen vedrører, når klagen vedrører retlige spørgsmål, jf. lovens 24, 1. pkt. 13) Kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. lovens 24, 2. pkt. 2. Følgende beføjelser i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen: 1) Fastsætter regler om uddannelsernes indhold og varighed, herunder om tilmelding af studerende til uddannelseselementer, eventuelle krav til studieaktivitet og om tilmelding af bachelorstuderende til uddannelseselementer på en kandidatuddannelse, om eksaminer, prøver og bedømmelser, herunder om studerendes tilmelding til og afmelding fra disse, om adgang til uddannelserne, om erhvervelse af doktorgrader, om klager til institutionen fra studerende i forbindelse med eksaminer og prøver samt procedurer til behandling heraf, om kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, og om regler om udbud af enkeltfag, herunder kriterier for udvælgelse af talentfulde elever, der kan deltage i enkeltfag, jf. lovens 10, stk. 1, nr. 1-3 og ) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer, jf. lovens 10, stk. 2. 3) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis, jf. lovens 10, stk. 3. 4) Kan fastsætte regler om, at studerende på bachelor- og kandidatuddannelser omfattet af denne lov kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik, jf. loven 10, stk. 5. 5) Kan fastsætte regler om erhvervelse af ph.d.-graden på institutioner, der driver forskning på et højt videnskabeligt niveau, jf. lovens 12. 6) Træffer afgørelse i klager over retlige spørgsmål ved en institutions afgørelser, jf. lovens 15, stk. 1. 2

3 7) Fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage, herunder at afgørelser, med undtagelse af klager over retlige spørgsmål ved afgørelser om en studerendes retsstilling, ikke skal kunne indbringes for styrelsen, jf. lovens 15, stk. 2. 8) Kan kræve personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens 15 d. 3. Følgende beføjelser i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen: 1) Kan tilrettelægge den enkelte uddannelse således, at dele af uddannelsen skal gennemføres ved en eller flere anerkendte udenlandske institutioner, jf. lovens 10. 2) Fastsætter regler om uddannelserne, herunder om lønnet og ulønnet praktik, om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, om studieordninger, om adgang, indskrivning, orlov, prøver og eksamen, tilmelding til og afmelding fra prøver, bedømmelse og censorer, om anvendelse af det fælleseuropæiske pointsystem (ECTS), om studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet, kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, og om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og til lignende tekniske uddannelser, jf. lovens 22, stk. 1. 3) Kan fastsætte regler om, at uddannelser omfattet af denne lov, som udbydes af universiteter i medfør af universitetslovens 7, kan følge regler om prøver og eksamen og tilmelding til og afmelding fra fag og prøver, herunder eventuelle krav til studieaktivitet, for bacheloruddannelser ved universiteterne, jf. lovens 22, stk. 2. 4) Kan fastsætte regler om, at studerende kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik, jf. lovens 22, stk. 4. 5) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer og beskæftigelse, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, jf. lovens 23, stk. 1. 6) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis, jf. lovens 23, stk. 2. 7) Kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet, jf. lovens 24, stk. 3. 8) Kan fravige lovens bestemmelser som led i uddannelsesforsøg, jf. lovens 27. 9) Træffer afgørelser i klager over afgørelser, som institutionen træffer efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, når klagen vedrører retlige spørgsmål, jf. lovens ) Kan fastsætte regler om klageadgang og kan herunder bestemme, at klager kan indbringes for en særlig klageinstans, der kan træffe den endelige administrative afgørelse, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter, jf. lovens ) Fører tilsyn med uddannelser efter denne lov og vejleder institutionerne om reglerne for den enkelte uddannelse og kan indhente de nødvendige oplysninger om uddannelser, undervisning, studerende, lærere og institutionernes drift i øvrigt til brug for dette tilsyn, kan pålægge institutioner, der udbyder uddannelsen til lærer i folkeskolen, at udvikle initiativer og gennemføre aktiviteter, der både regionalt og nationalt sikrer uddannede lærere med relevante undervisningskompetencer i forhold til folkeskolens behov, og kan fastsætte nærmere regler herom, jf. lovens 31. 3

4 4. Følgende beføjelser i lov om medie- og journalisthøjskolen delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen: 1) Kan kræve personoplysninger fra højskolen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens 39 a. 2) Kan fastsætte regler om, at klager over højskolens afgørelser kan indbringes for styrelsen, herunder om klagefrist eller om, at visse afgørelser ikke kan indbringes for styrelsen, jf. lovens 42, stk. 1. 3) Træffer afgørelse i klager over retlige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling, jf. lovens 42, stk Følgende beføjelser i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen: 1) Kan kræve personoplysninger fra erhvervsakademiet om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens 44 a. 2) Træffer afgørelse i klager over retlige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling, jf. lovens 48, stk Følgende beføjelser i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen: 1) Kan kræve personoplysninger fra professionshøjskolen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens 45 a. 2) Træffer afgørelse i klager over retlige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retsstilling, jf. lovens 48, stk Følgende beføjelser i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen: 1) Fastsætter regler om, hvordan uddannelsen måles i overensstemmelse med et meritoverførselssystem, jf. lovens 11, stk. 2. 2) Efter aftale med den pågældende minister kan godkende, at videregående uddannelser, som andre ministre har fastsat regler om, indgår som regulerede forløb i videreuddannelsessystemet, jf. lovens 11, stk. 4, 1. pkt. 3) Kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse, jf. lovens 12, stk. 4, 2. pkt. 4) Kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse, jf. lovens 13, stk. 4, 2. pkt. 5) Kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse, jf. lovens 14, stk. 4, 2. pkt. 6) Fastsætter nærmere regler om adgang til uddannelserne, jf. lovens 15, stk. 5. 7) Kan fastsætte regler om, at andre uddannelser, herunder private, kan give adgang til uddannelserne i videreuddannelsessystemet, om særlige adgangskrav til en uddannelse og om fravigelse af kravet om erhvervserfaring, jf. lovens 15, stk. 6. 8) Kan fravige kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter lovens 15, stk. 3, for så vidt angår optagelse på Forsvarets militære diplomuddannelse, jf. lovens 15, stk. 7. 9) Fastsætter nærmere regler om kompetencevurdering, herunder om tilrettelæggelse, varighed og gennemførelse, samt om beviset og de rettigheder, beviset giver, jf. lovens 15 b, stk ) Kan fastsætte nærmere regler om krav til kvalifikationer for personer, der foretager individuel kompetencevurdering, jf. lovens 15 b, stk. 4. 4

5 11) Kan bestemme, at den enkelte uddannelsesinstitution ikke kan tilrettelægge fleksible forløb, hvis institutionen ikke overholder regler om fleksible forløb efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven eller påbud om at gennemføre konkrete foranstaltninger til oprettelse af forsvarlige uddannelses- eller undervisningsmæssige forhold, jf. lovens 17, stk ) Kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesplaner, jf. lovens 17, stk ) Kan fastsætte nærmere regler om regulerede forløb, herunder generelle regler og regler om enkelte grupper af regulerede forløb, og regler om særlige, afsluttende uddannelsesforløb (påbygningsforløb), jf. lovens 19, nr ) Kan fastsætte nærmere regler om fleksible forløb, herunder om kravene til afgangsprojekter og til sammensætningen af uddannelseselementer i de fleksible forløb, jf. lovens 19, nr ) For en eller flere diplomuddannelser i ledelse kan fastsætte regler om, at uddannelseselementer, der er gennemført som led i en offentlig lederuddannelse på diplomniveau og certificeret, jf. lovens 20 a, stk. 2 og 3, erstatter moduler af diplomuddannelsen, jf. lovens 20 a, stk ) Træffer afgørelse i sager efter lovens 20 a, stk. 2, 3. pkt. 17) Efter forhandling med Finansministeriet kan fastsætte regler om certificering, rådet og de faglige ekspertudvalg, herunder om sammensætning af rådet og de faglige ekspertudvalg, sekretariatsbetjening af rådet, rådets behandling af ansøgninger om certificering, kriterier for certificering og gebyr for behandling af ansøgning om certificering, jf. lovens 20 a, stk ) Kan fastsætte nærmere regler om bevisers udformning og udstedelse, jf. lovens 21, stk ) Kan fastsætte nærmere regler om vejledning af og information til de uddannelsessøgende før og under uddannelserne og om samarbejde mellem de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelse i videreuddannelsessystemet, jf. lovens 22, 2. pkt. 20) Træffer afgørelse i klager vedrørende en skoles eller anden institutions afgørelser efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, når det gælder retlige spørgsmål, jf. lovens 30, stk ) Kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at klager ikke kan indbringes for styrelsen eller for anden myndighed til endelig administrativ afgørelse, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter, jf. lovens 30, stk ) Fra skoler og uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser efter loven, kan indhente oplysninger om uddannelserne, kan fastsætte regler herom og kan herunder bestemme formen og formatet for de oplysninger, der indhentes, jf. lovens 31, stk ) Kan pålægge uddannelsesinstitutionerne at anvende et fælles informationssystem ved annoncering af udbud i videreuddannelsessystemet, jf. lovens 31, stk. 2, 2. pkt. 24) Kan fastsætte nærmere regler om kvalitetskontrol, herunder om censorinstitutionen, og om disciplinære foranstaltninger over for deltagerne, medmindre der i medfør af anden lovgivning er hjemmel til at fastsætte regler herom, jf. lovens Følgende beføjelser i universitetsloven delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen: 1) Fører tilsyn med universiteterne for så vidt angår forsknings- og uddannelsesmæssige forhold, jf. lovens 1, stk. 2. 2) Fastsætter nærmere regler om udlagt undervisning, jf. lovens 3, stk. 1, 4. pkt. 3) Ved udenlandsk kvalitetssikring foretager efterfølgende godkendelse af uddannelsen, jf. lovens 3 a, stk. 3, 3. pkt. 4) Fastsætter regler om udbud og gennemførelse af uddannelser efter lovens 3 a, stk. 1-6, herunder om udstedelse af eksamensbevis, og kan i den forbindelse fravige lovens bestemmelser om uddannelse og studienævn, jf. lovens 3 a, stk. 7. 5) Undtagelsesvis kan fravige de i lovens 4, stk. 1, nævnte point, når særlige forhold betinger dette, jf. lovens 4, stk. 3. 5

6 6) Fastsætter regler om erhvervelse af doktorgraden, jf. lovens 6, stk. 2. 7) Fastsætter, for så vidt angår uddannelsesområderne nævnt i bilag 1, generelle regler om uddannelse, herunder prøver, eksaminer og censur, om titler, som er knyttet til uddannelse, og om adgang til og optagelse på uddannelse, herunder supplerende uddannelsesaktiviteter, jf. lovens 8, stk. 1, 1. pkt. 8) Kan, for så vidt angår uddannelsesområder nævnt i bilag 1, fastsætte nærmere regler om særlig anvendelse af karakterkrav, jf. lovens 8, stk. 1, 2. pkt. 9) Fastsætter, for så vidt angår uddannelsesområderne nævnt i bilag 1, nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksaminer, herunder om, at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter, jf. lovens 8, stk. 1, 3. pkt. 10) Fastsætter, for så vidt angår uddannelsesområderne nævnt i bilag 1, regler om, at forhåndsgodkendte uddannelseselementer, der efterfølgende er gennemført og bestået, erstatter dele af uddannelsen (merit), herunder om, at universitetet kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer, jf. lovens 8, stk. 4, 1. pkt. 11) Fastsætter, for så vidt angår uddannelsesområderne nævnt i bilag 1, regler om, at gennemførte og beståede uddannelseselementer fra en uafsluttet uddannelse erstatter dele af en uddannelse, jf. lovens 8, stk. 4, 2. pkt. 12) Kan kræve personoplysninger fra universitetet om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens 8 b. 13) Kan, for så vidt angår uddannelsesområderne nævnt i bilag 1, fastsætte regler om vejledning efter lovens 9, stk. 1, og fastsætte regler om, hvornår universitetet skal tilbyde vejledning efter lovens 9, stk. 2, og om omfanget heraf, jf. lovens 9, stk ) Fastsætter regler om nedsættelse af ankenævn for meritafgørelser og dets virksomhed, herunder klageadgang, jf. lovens 18 a, stk ) Træffer afgørelse i klager vedrørende retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser om studerendes forhold, jf. lovens 34, stk ) Fastsætter, inden for rammerne af nr. 7, 8, 9, 10, 11 og 13, jf. bilag 1, regler om indbringelse af klager vedrørende retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser om studerendes forhold, jf. lovens 34, stk Følgende beføjelser i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen: 1) Kan fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser, herunder om regulering af adgang til ny videregående uddannelse for personer, der har gennemført en videregående uddannelse, jf. lovens 1, stk. 1. 2) Kan fastsætte regler om, at ansøgning og øvrig kommunikation om optagelse på en videregående uddannelse skal ske helt eller delvist digitalt og kan herunder fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af et bestemt digitalt system og sikker identifikation, jf. lovens 1, stk. 2. 3) Kan fastsætte nærmere regler om, i hvilke tilfælde ansøgning uanset bestemmelsen i lovens 1, stk. 2, kan indgives i papirform, og hvilke afgørelser og meddelelser der uanset bestemmelsen i lovens 1, stk. 2, kan indgives i papirform, jf. lovens 1, stk. 3. 4) Kan fastsætte regler om krav til ansøgere om oversættelse af eksamensbeviser m.v., jf. lovens 1, stk. 4. 5) Kan fastsætte regler om, at klager over afgørelser om adgang eller optagelse, som institutioner med videregående uddannelser har truffet i henhold til bemyndigelse, ikke kan indbringes for styrelsen, jf. lovens 2, stk. 1. 6

7 10. Følgende beføjelser i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, således at styrelsen: 1) Indhenter supplerende faglig rådgivning til brug for prækvalifikation af nye uddannelser og uddannelsesudbud, jf. lovens 18, stk. 2. 2) Anmoder Akkrediteringsrådet om at undersøge, om kriterierne fastsat i medfør af lovens 8, stk. 2, eller 14, stk. 2, fortsat opfyldes, jf. lovens 23, stk. 1. 3) Modtager indberetning fra Akkrediteringsrådet om, at en institutionsakkreditering er trukket tilbage, jf. lovens 23, stk. 2, 1. pkt. 4) Modtager indberetning fra Akkrediteringsrådet om, at en uddannelsesakkreditering er trukket tilbage, jf. lovens 23, stk. 3, 2. pkt. 11. Følgende beføjelser i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen: 1) Varetager sekretariatsbetjeningen af Danmarks Frie Forskningsfond, jf. lovens 27. 2) Kan fastsætte nærmere regler for Danmarks Frie Forskningsfonds bevillingsfunktion, jf. lovens 32, stk. 1. 3) Kan fastsætte nærmere regler om adgang til delegation inden for Danmarks Frie Forskningsfond, herunder til sekretariatet, af bevillings- og rådgivningskompetence, dog ikke vedrørende forhold af principiel karakter, jf. lovens 32, stk Følgende beføjelser i lov om videnskabelig uredelighed m.v. delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, sådan at styrelsen: 1) Varetager sekretariatsbetjeningen af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, jf. lovens 23. 2) Kan fastsætte regler om formkrav og tidsfrister for anmeldelser om videnskabelig uredelighed, kommunikation på andre sprog end dansk og om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digital signatur m.v., jf. lovens Beføjelser, der er tillagt uddannelses- og forskningsministeren i lov om aktiviteter i det ydre rum, delegeres til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Beføjelsen til at fastsætte regler efter lovens 3, 7, 10, stk. 4, 11, stk. 4, 13, stk. 3, 19, 20, stk. 2 og 3, og 23 samt beføjelsen efter lovens 20, stk. 1, udøves af uddannelses- og forskningsministeren. 14. Administrationen af bekendtgørelser, som udstedes af uddannelses- og forskningsministeren i medfør af lovene nævnt i 1-13, delegeres for så vidt angår uddannelses- og forskningsmæssige forhold fra ministeren til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 15. Uddannelses- og forskningsministeren kan overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 16. Afgørelser truffet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter delegation i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til uddannelses- og forskningsministeren. 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli

8 Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 601 af 31. maj 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse ophæves. Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 23. juni 2017 SØREN PIND / Anders Rømer Kania 8

9 Uddannelsesområder hvor Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter regler Uddannelsesområder hvor Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter regler i medfør af bekendtgørelsens 8, nr. 7, 8, 9, 10, 11, 13 og 16: 1) Masteruddannelse. 2) Uddannelsen til konferencetolk. 3) Uddannelsen til translatør. Bilag 1 9

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Videregående Uddannelser BEK nr 875 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/008590 Senere ændringer til

Læs mere

2015 Udgivet den 11. juli

2015 Udgivet den 11. juli Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. juli 2015 1. juli 2015. Nr. 875. Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Videregående Uddannelser I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser LBK nr 1147 af 23/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v.

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v. LBK nr 365 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Formålet med denne bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, foretages følgende ændringer: 24. april 2013 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime

Læs mere

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. LOV nr 383 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010164 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 15. december 2011. Nr. 1389. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige uddannelseslove

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne)

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

4. I 26, stk. 3, indsættes efter»supplerende uddannelsesaktivitet«:»samt til ekstra uddannelsesaktivitet

4. I 26, stk. 3, indsættes efter»supplerende uddannelsesaktivitet«:»samt til ekstra uddannelsesaktivitet Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Videregående uddannelse i Danmark - NOKUTs konferanse om utenlandsk utdanning 2015-23. og 24. november.

Videregående uddannelse i Danmark - NOKUTs konferanse om utenlandsk utdanning 2015-23. og 24. november. Videregående uddannelse i Danmark - NOKUTs konferanse om utenlandsk utdanning 2015-23. og 24. november. Raed El-Badaoui og Inger Bruun, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Danmark Forskningsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 6. februar 2015 3. februar 2015. Nr. 114. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631 Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1601 af 17/12/2014 Gældende (Karakterbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 09-01-2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 64 af 26/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 023.13S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet BEK nr 339 af 06/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01088-12 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Lov om Danmarks Innovationsfond

Lov om Danmarks Innovationsfond LOV nr 306 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne)

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) I medfør af 12 og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 777 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2014-15. Fremsat den 12. november 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2014-15. Fremsat den 12. november 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske

Læs mere

N O T A T. Notat om adgangsregler - med særligt henblik på kompetenceforholdet

N O T A T. Notat om adgangsregler - med særligt henblik på kompetenceforholdet N O T A T Notat om adgangsregler - med særligt henblik på kompetenceforholdet Det er formålet med dette notat at præcisere, hvem der har kompetence til at fastsætte regler og træffe afgørelser i de forskellige

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere