Indsigelse mod etablering af biogasanlæg ved Andi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelse mod etablering af biogasanlæg ved Andi"

Transkript

1 Syddjurs kommune Mørke, den 30. jan Lundbergsvej Ebeltoft Att: Planafdelingen Indsigelse mod etablering af biogasanlæg ved Andi Jeg ønsker hermed at gøre indsigelse og har nedenstående bemærkninger mod etablering af et biogasanlæg ved Andi. De optimale effektive og bæredygtige koncepter for biogasanlæg afgøres af lokale forhold og ressourcer. Organisering af biogasanlægget i forhold til leverandører og aftagere er central for rentabiliteten og miljøeffekten, da biogasinput og -output er lokale ressourcer, som vanskeligt, omkostningstungt og forurenende transporteres. En af de høje udgiftsposter for biogasproduktionen er transporten af gylle, både rågyllen til anlægget og den afgassede gylle fra anlægget. Transporten har desuden en negativ effekt på anlæggets samlede CO2-regnskab. Der eksisterer således en udfordring omkring organiseringen og placeringen af biogasanlægget i forhold til afstanden til leverandører og aftagere. Transporten kan enten være organiseret ved, at biogasanlæggets egne tankvogne klarer transporten, eller ved, at eksterne maskinstationer lejes. Omkostningen til transport opgjort til at svare til cirka en tredjedel af de samlede udgiftsposter for anlæggene. Denne andel stiger, jo større produktionskapacitet anlægget har. Transportens betydning for anlæggenes samlede økonomi er derfor væsentlig, og afstanden vigtig, i forhold til hvilke bedrifter der er økonomisk rentable for biogasanlægget at inkludere i biogasproduktionen. Massiv tung transport til og fra anlægget kan endvidere betyde gener for naboer og er ligeledes et tungtvejende argument imod etablering, når der skal findes placering til nye projekter. Den overordnede udfordring vedrører således, at der i planlægningen af et biogasanlæg skal foretages en logistisk planlægning, både i forhold til typen, størrelsen og placeringen af landbrugsbedrifter i nærområdet samt i forhold til lokale hensyn. Ved den tiltænkte placering er der endvidere ingen muligheder for at udvide anlægget såfremt dette skulle være påkrævet. Det er set ved flere eksisterende anlæg at dette har været en af de eneste muligheder for at forsøge at rede dem fra en truende konkurs. Nysted Biogas er et skræmmende eksempel at det kan gå rigtig galt, hvor Guldborgsund Kommune er mere eller mindre tvunget ind i et håbløst redningsforsøg, der blot koster kommunen endnu flere penge and den stillede kommunegaranti. Derudover er der indtil videre kommet en række indsigelser/høringssvar fra foreninger, museer mv. Her skal blot nævnes de seneste, som Syddjurs Kommune naturligvis er bekendte med og vil blive behandlet selvstændigt. DN: "Danmarks Naturfredningsforening Syddjurs (DN) meddeler hermed, at DN under ingen omstændigheder kan acceptere, at der udlægges et område til tung eller almindelig industri midt i det åbne land (på en bakketop)."

2 Museum Østjylland: "Museet vurderer derfor, at risikoen for at påtræffe bebyggelsesspor på arealet for det kommende biogasanlæg er ganske stor. Museet anbefaler på dette grundlag, at der i god tid inden anlægsarbejdets start gennemføres arkæologiske forundersøgelser på stedet." Jeg har i den forbindelse været i kontakt med Esben Kannegaard, Museumsinspektør, Museum Østkylland og forespurgt om det et krav, at der skal gennemføres en arkæologiske forundersøgelser? Hertil svarer Esben Kannegaard, "Den ark. forundersøgelse er frivillig. Der er så en lille krølle på den sag. Hvis en ark. forundersøgelse bliver afslået af bygherre, kan museets arkæologer overvåge anlægsarbejdet (det kan man efter loven ikke nægte os). Hvis der fremkommer spor af fortidsminder under denne overvågning kan museet (Kulturministeren) standse anlægsarbejdet. Hvis der fremkommer fortidsminder på stedet skal de under alle omstændigheder undersøges, inden de bliver destrueret af anlægsarbejdet. Denne egentlige arkæologiske undersøgelse skal efter loven betales af bygherre. Hvis der er rigtig mange fortidsminder på stedet, kan en regning for de arkæologiske undersøgelser jo godt blive uhyggelig stor for bygherren. I sådanne tilfælde kan Kulturstyrelsen yde et tilskud til udgifterne, hvis bygherre frivilligt har gennemført de ark. forundersøgelser." Det skal i forbindelse nævnes, at der tidligere er fundet afgørende fund på stedet og der har ligget flere gravhøje, der er blevet pløjet bort. Det er ikke sikkert, at Museum Østjylland vil overvåge anlægsarbejdet og hvis de gør det, er det heller ikke sikkert at der findes fortidsminder på stedet. MEN det er blot endnu en risiko i forbindelse med etablering af biogasanlægget på bakketoppen ved Andi. Ådalsskolen: "Mange børn cykler til skole, og vi er meget bekymrede for børnenes sikkerhed, når der bliver en øget belastning på de smalle landeveje med op til 30 ton tunge lastbiler med en hyppig frekvens. Vi opfordrer derfor til at kommunen prioriterer børnenes sikkerhed, og flytter biogasanlægget et andet og mere hensigtsmæssigt sted hen. Hvis ikke, vil vi gerne høre kommunen, hvordan den vil forhindre, at børnenes skolevej bliver forringet og endnu mere usikker, end den er i dag." Der er pt. ikke en afklaring om hvorledes den øget trafik på Andivej skal håndteres fra kommunens side. Det ligger ikke indenfor selve etableringen af biogasanlægget, da her udelukkende er fokuseret på omlægningen af Andivej indenfor en kort afstand. Selve tilkørslen til den omlagte Andivej ligger i kommunen. På utallige spørgsmål fra borgere er dette punkt fortsat helt åbent og uafklaret. Ser man på vejens beskaffenhed, sving og vejbrede så vil man ved at køre strækningen fra Ådalsskolen og frem til den tiltænkte omlægning hurtigt kunne konkludere at to lastbiler /tankbiler ikke vil kunne passere hinanden. Blot en tankbil og en skolesøgende cyklist vil kunne udgøre en betydelig risiko for cyklisten. Der vil på den baggrund være behov for at lave ydereligere ændringer af Andivej, hvis biogasanlægget etableres som ansøgt. Dvs., en øgning af udgiften for Syddjurs Kommune.

3 Endvidere har Kommunernes Landsforening udtalt at de anbefaler kommunerne at være tilbageholdende med at stille lånegarantier til biogasanlæg, idet de stiller sig skeptiske overfor den økonomiske fornuft i biogasinvesteringer. Derudover foreligger der en række indsigelser fra borgerne i Syddjurs Kommune. Jeg vil i det følgende redegøre for bevæggrundene for denne indsigelse. De skal findes i nedenstående forhold som jeg finder stærkt betænkelige i relation til at opføre omtalte biogasanlæg på en bakketop ved Andi. Økonomien ved etablering af biogasanlægget Det er kommunen der har risikoen, og derfor selv må sikre sig, at biogasselskabets økonomi hænger sammen. I det følgende vil jeg gennemgå, at dette ikke er sket i tilstrækkeligt omfang til at afdække den relativt store risiko, der på afgørende punkter, er ved biogasanlægget ved Andi. a) Manglende leverandørliste fra Djurs Bioenergi Det er stærkt bekymrende at denne ikke foreligger i relation til at lave en vurdering af om der er det nødvendige kapitalgrundlag tilstede, dels til etableringen af anlægget med og dels i forhold til driften af anlægget. Det er blandt alle eksperter indenfor biogasanlæg enighed om at gyllen skal komme fra en radius af ca. km fra anlægget for at sikre rentabiliteten da transport- omkostningerne ellers bliver for store. Derudover vil der være en markant større udledning af CO2, hvilket også er en vigtig parameter for Syddjurs Kommune, da der er et ønske om at være en forgangs kommune indenfor grøn energi. For 3 år siden fremgik det er tal fra Djurs Bioenergi at der var en tilslutning på 92 leverandører (af denne liste kumme man allerede den gang at flertallet boede længere væk end 10 km. fra anlægget). I august 2011 var tilslutningen på ca. 62 leverandører, jvf. projektforslag fra Djurs Bioenergi. Seneste oplyste tal fra Djurs Bioenergi er på 52 leverandører. Der er ikke muligt at få oplyst hvor disse 52 leverandører bor i forhold til den biogasanlægget, hvilket naturligvis er afgørende od fra forhold oplyst ovenfor. Natur- og miljøchef, Morten Hundahl, har meddelt at kommune ikke kan tvinge Djurs Bioenergi til at udlevere leverandørlisten til undertegnede. Det er forståeligt, men det er foruroligende at kommune ikke har en interesse i at se denne liste og derved sikre sig at der fortsat er tilslutning/opbakning fra tilstrækkeligt mange leverandører og dels at selvsamme leverandører bor indenfor en radius af 10 km. fra anlægget for at sikre økonomi og CO2 regnskabet balancere ved etablering af anlægget.

4 b) Projektforslaget fra Djurs Bioenergi/Planenergi I deres ansøgning om igangsætning af kommune- og lokalplan-lægning i relation til biogasanlægsprojekt ved Andi, den skriver de følgende vedr. miljøklassificeringen "miljøklassemæssigt betragtet hører biogasanlæg til den klasse (typisk 2-3) hvor anlægget bør placeres i randzoneområder udenfor boligområder evt. i industriområder." Kommunen kunne midlertidigt oplyse, at der er tale om en produktionsvirksomhed i miljøklasse 6-7. Der er beskæmmende, at konsulentfirmaet der varetager Djurs Bioenergis interesser ikke er klar over eller har undersøgt tilstrækkeligt, hvilket anlæg de tænker at opføre. Hvordan kan man fortsætte med Biogasanlægget v/ Andi, når der i projektmaterialet ikke er foretaget en risikoanalyse af leveringssikkerheden, og når man ikke kender de faktiske kilometer som de tons rågylle, samt den afgassede gylle skal transporteres? I projektforslaget fra Djurs Bioenergi er der en række kritiske faktorer der ikke fremgår eller er belyst i tilstrækkeligt omfang: En afgørende faktor/oplysning for selve det økonomisk fundament bag investeringen mangler. Hvor fremgår prisen pr. ton gylle leveret til anlægget, kr/t leveret gylle? Ses det af fremskrivningerne over 20 år, at der er vil være en kapitalakkumulering i selskabet. Hvorledes hænger det sammen med 'hvile-i-sig-selv' princippet? Det ser ud til at anlægget tilbagebetales over 9,1 år - er det først derefter at prisen på fjernvarmen sænkes? Det fremgår ikke, hvorledes det sikres at der ikke sker en ulovlig kapitalophobning i firmaet bag biogasanlægget. Der er antaget en pris på energiafgrøder på 250 kr. pt. ton (dog er der afsat 50 kr. pr. ton i transportomkostninger...?!!) Dette synes meget lavt sat, jvf. andre biogasanlæg. F.eks. Faaborg-Midtfyn Biogasanlæg projektforslag, s. 7, skt , hvor der antages en pris på 315 kr. pr. ton. Dette er en væsentlig udgift, hvorfor den bør indgå i en følsomhedsberegning. Hvor i projektmaterialet fremgår forrentningen af egenkapitalen? Forretningen skal som bekendt godkendes af Energitilsynet. Omkostningen til lånegarantien er ikke medtaget investeringsgrundlaget for anlægget. Der mangler således an omkostning på ca kr. Omkostningen til etablering af omlægning af Andi fremgår ikke som en selvstændig post, men som en del af posten "Biogasanlæg, vej, gasledning, motorer". Der er heller ikke en detailspecificering af denne post i Bilag B, hvilket der burde være, da denne post er forbundet med stor usikkerhed og derfor burde fremgå separat.

5 Omkostningen til gasrørledningen til Hornslet fremgår ikke som en selvstændig post, men som en del af posten "Biogasanlæg, vej, gasledning, motorer". Der er heller ikke en detailspecificering af denne post i Bilag B, hvilket der burde være, da denne post er forbundet med stor usikkerhed og derfor burde fremgå separat. Dog er der specificeret en post "Merpris gasledning 1,5 km" på 1.2 mio. kr. Der er estimeret med ca. 7,5 km gasledning så der er estimeret med an pris på gasrørledningen på ca. 6 mio. kr. I henhold til Grøn Vækst så er der dele af etableringen af biogasanlæg der er ikke støtteberettigede udgifter; Gylletransport, afhentningsfaciliteter, Køb af grund, vejanlæg mm, Gasledning. Hvorledes fremgår disse poster af projektforslaget fra Djurs Bioenergi? Hvordan sikres det er ovenstående forhold faktisk overholdes og opfylder kravene for støtte? Hvor stor en del af egenkapitalen vil gylleleverandørerne står for? I projektforslaget er nævnt at de betaler svarende til 2000 kr. pr. DE tilsluttet, men hvad svare det i % af egenkapitalen? Specielt dette punkt må være af afgørende interesse/betydning for kommunen. Endvidere er den valgte kontrakt (med de sparsomme oplysninger der er omkring Xergi kontrakten i projekt materialet) risikabel. Man kunne have valgt en mere mindre risikabel konstruktion hvor det forudsættes at anlægget i de to førte driftsår drives af anlægsleverandøren hvorefter driften overgår til Djurs Bioenergi. Det ville have nedsat risikoen for driftsfejl og indkøringsproblemer væsentligt og derved minimeret risikoen for den stillede kommunegaranti. Jeg er klar over, at det er det fremlagte projektforslag der tages stilling til, men en sund økonomisk stillingstagende og evt. krav til minimering af den økonomiske risiko for kommunen bør frembringes overfor projektforslagsstiller. Projektforslaget bære på afgørende punkter præg af at det ikke er gennemarbejdet tilstrækkeligt, der er for mange ubekendte og væsentlige poster er skjulte og fremgår ikke klart og tydeligt, således at det er muligt at vurdere dem individuelt og derved lave en samlet vurdering af projektforslaget. Dels hvad angår forudsætningerne for etablering af anlægget, men også hvad angår selve driften af anlægget efterfølgende. Syddjurs Kommune burde ikke på baggrund af det fremlagte projektforsalg have givet kommunegarantien, da risikoen er fordækt og ligger skjult i tallene samt en række uklare forudsætninger. c) Ramböll Notat af Syddjurs Kommune har entreret med Ramböll til at foretage en validering af business casen for projektet, men de stiller ikke i tilstrækkeligt kritiske spørgsmål om projektmaterialet. Af notatet fremgår der følgende punkter som ikke er tilstrækkeligt undersøgt, hvilket burde være gjort i forbindelse med at kommunegarantien stilles:

6 Kontrakten med Xergi er ikke gennemgået, idet vi har lagt Djurs Bioenergis oplysninger til grund for vor vurdering. Det er ikke en uvildig konklusion der foreligger, da der netop kontrakten med Xergi netop bør gennemgås med henblik på at se de medtagne forudsætninger, samt kontraktforhold. Hvilke forpligtigelse er indeholdt og hvordan står selskabet i en situation, hvor driften af anlægget ikke fungere. Rambøll har gennemgået følsomhedsanalyserne med PlanEnergi og er enig i betragtningerne. PlanEnergi er ikke en uafhængig rådgiver, da de er huret af Djurs Bioenergi og derfor fungere som sådan. Ramböll bør foretage deres egne følsomhedsanalyser og bør optræde som Syddjurs kommunes repræsentant i forbindelse med at få fremstillet relevante worst cases-scenarier der afdække risikoen fro kommunen. Det er ikke sket! Opstår der problemer ved indkøring, vil Xergi dog normalt ikke være ansvarlig for følgevirkninger Hvem vil så og hvordan hvilke risici er der overfor den stillede garanti i en sådan situation ville være relevante at få afdækket. Hvis der sammenlignes med et andet biogasanlæg, der er under projektering, Maabjerg Bioenergy, vil investeringen her i store tal være på 250 mio. kr. med en årlig behandlingskapacitet på ca tons. Dette giver en investering på 490 kr. pr. ton årlig behandlingskapacitet. Ud fra disse tal, må det vurderes, at investeringssummen er realistisk. Rambøll har dog ikke gennemgået og vurderet kontrakten. Der sammenlignes med verdens største biogasanlæg! Det vil sige at der er tale om et fundamentalt anderledes anlæg i en drift situation - hvorfor det ikke er en rimelig sammenligning. Nu er Maabjerg Bioenergy færdig og hvis man se på tallene i dag så ses følgende billede. Resultatet er en anlægsinvestering på 400 mio. kr. og en behandlingskapacitet på 650k tons. Dette giver en ris på 615 kr. pr. ton årlig behandlingskapacitet. Dvs. at det blev ca. 25% pr. tons behandlingskapacitet! Overføres behandlingsprisen til biogasanlægget til Andi vil anlægsinvesteringen blive, 180K x 615 = 110 mio. kr. og ikke 90 mio. kr.

7 Er der problemer med at få økonomien til at løbe rundt, kan der justeres på følgende forhold: - Behandlingsafgiften kan hæves. - Der kan tilsættes større mængder energiafgrøder. - Prisen for energiafgrøder kan sænkes. - Varmeprisen kan hæves. Rambøll skriver, at en mulighed for at rede en dårlig økonomi i biogasanlægget er at øge kostprisen overfor aftagerne/forbrugerne, men i projekt materialet for kraftvarmeværket i Hornslet står det udtrykkeligt at det ikke er en mulighed. Hvorledes hænger det sammen? Er der tale om en skjult brugerbetaling der aftales mellem de to selskaber? Hvis der tilsættes flere energi afgrøder vil drift omkostningerne stige markant, hvordan påvirker det marginalerne i anlægget? Tilsvarende for behandlingsafgiften? En følsomhedsanalyse over de 4 punkter, samt en risikovurdering burde være foretaget i notatet. Der er alt for løseligt og ugennemarbejdet at der kun listes mulige løsninger uden konsekvenser på et særdeles vigtigt punkt for kommunegarantien, nemlig driften af anlægget! Ledende politikere har meldt ud, at rammebetingelserne for biogasanlæg skal forbedres, herunder er der talt om bedre afregningspriser. Det er derfor sandsynligt, at fremtiden vil bringe bedre forhold for biogasanlæg. Det er pt. langt fra sikkert at det er den situation der kommer til at herske på biogasområdet. Det ville have været på sin plads at Ramböll havde været lidt mindre optimistisk på vegne af biogasanlæggene. Rambøll har prøvet at ringe til en enkelt sparekasse for at få en idé om omkostningen ved at give lånegaranti, og vi er blevet oplyst, at man skal regne med 1-2 % i rentetillæg. For dette projekt vil et 2 % s rentetillæg svare til en årlig ekstraomkostning på ca kr. Denne omkostning er ikke medtaget i projektoplægget fra Djurs Bioenergi, selvom omkostningen var bekendt ved udarbejdelsen af projektforslaget fra den, Gasledning, der er flere af de berørte lodsejere der på nuværende tidspunkt har sagt klart ned at lade gasrørledningen gå gennem deres jorder. Det kan betyde at der skal laves en separat lokalplan for etableringen af gasrørledningen med efterfølgende ekspropriation af berørte jordområder. Er Syddjurs Kommune indstillet på at gå den vej for at sikre etableringen af gasrørledningen?

8 Kraftvarmeværket, Hornslet I forbindelse med høringssvaret fra AffaldVarme Aarhus, den 5. dec har jeg haft nogle spørgsmål i relation hvorledes Syddjurs Kommune mener det påvirker de videre planer for biogasanlægget ved Andi. I høringssvaret anbefales det at biokraftvarmeværk projektet sættes på hold indtil der foreligger en afgørelse fra Energistyrelsen i relation til en afklaring om ren varmeproduktion må erstattes af varme fra kraftvarmeproduktion. I den forbindelse skønnes videre det, at der vil være en øget brændselsmængde på ca. 60%! 1) Vil Syddjurs Kommune afvente en afgørelse fra Energistyrelsen og derved sætte biokraftvarmeværk projektet på hold indtil en sådan foreligger? Endvidere nævnes det at der ikke er en entydig positiv forøgelse af samfundsøkonomien. 2) Er Syddjurs Kommune enig i denne betragtning? I relation til en opsigelse af den gældende overenskomst i forhold til den indgåede aftale med AffaldVarme Aarhus, der løber frem til 2016 gøres der opmærksomt på at der skal betales en kompensation: 170k GJ x 9,47 kr kr. + sagsomkostninger, dvs. mellem 1,8-2,3 mio. kr. 3) Er det Syddjurs Kommunes opfattelse af denne kompensation skal indgå som en del at udgifterne i biokraftvarmeværk projektet? Endelig vil jeg gerne vide hvordan ovennævnte forhold påvirker Syddjurs Kommunes stillingtagen til biogasanlægget ved Andi, da det fremgår af projektforslaget fra PlanEnergi at de to projekter ikke kan ses som individuelle projekter med som gensidige afhængige. 4) Vil Syddjurs fortsat vil bruge tid og penge på udredningsarbejdet i relation til biogasprojektet, vil man afvente svaret fra Energistyrelsen, der potentielt vil kunne sætte en stopper for biokraftvarmeværk projektet. Sker dette falder grundlagt bort for biogasanlægget ved Andi. Det har trods gentagne henvendelser ikke været muligt at få disse spørgsmål besvaret nærmere hverken af Direktør, Poul Møller eller af Natur- og miljøchef, Morten Hundahl. Der henvises til at der pågår en sagsbehandling og at Byrådet i løbet af foråret vil træffe afgørelse. Men hvorfor fortsætte arbejdet omkring biogasanlægget med ufortrødent styrke- det er tilmed på tale efter indstilling fra Poul Møller, at anvende i relation til udredningsarbejdet vedr. omlægningen af Andivej. Hele sagen omkring biogasanlægget er 100% afhængig af hvad der sker i relation til kraftvarmeværket i Hornslet, da de to projekter er uløseligt bundet sammen, hvorfor det må undrer at sagsbehandlingen af biogasanlægget ikke sættes midlertidigt i bero indtil denne afgørelser foreligger.

9 Behandlingen af afsøgningen fra Djurs Bioenergi Syddjurs Kommune har lavet en intern redegørelse på 17 sider hvoraf det fremgår at der har været brugt betydelige ressourcer i hele sagsforløbet. Dette på trods af at Djurs Bioenergi/PlanEnergi ikke har leveret fyldestgørende materiale, men har skulle rykkes gang på gang. Derudover bære det fremsendte materiale præg af manglende indsigt i hvilke krav der stille i forbindelse med projekteringen/opførelsen af et biogas anlæg. Det bære præg af at både Djurs Bioenergi og PlanEnergi anvender kommunens embedsfolk som sparring i relation til at imødekomme de krav der skal foreligge, frem for selv at sikre at dette sker gennem kvalificeret rådgivning. PlanEnergi burde være bekendt med disse krav, da de er indenfor rådgivning af kommende biogasanlæg. Jesper Mathisen, formand for PUK udvalget, Syddjurs kommune har udtalt: "kommunen fortsat ikke har modtaget hele det konkrete ansøgningsmateriale fra Djurs Bioenergi, som kommunen har anmodet om mange gange i løbet af flere år". Det fremgår af et 17 siders langt internt dokument, bestilt af borgmester, Kirstine Bille, der i detaljere redegøre for sagsforløbet gennem årerne og det samlede billede der tegnes af Djurs Bioenergi og PlanEnergi understøtter markant den manglende professionalisme der kendetegner de to firmaer og at det er kommunen der er drivkraften i tilvejebringelse af materiale. Det skal nævnes at omtalt redegørelse har været publiceret på Syddjurs Kommens hjemmeside, men blev pludseligt 2 dage senere klassificeret som værende et internt dokument, der ikke er omfattet af aktindsigt. Er der fra kommunens side lavet en langsigtet plan over den fremtidige erhvervsudvikling for bakketoppen ved Andi der retfærdiggøre at der placeres en miljøklasse 6-7 virksomhed i området? Hvorledes ser/forholder kommunen på/sig til at der kan etableres et olie- benzindepot, genetiskfabrik, cellulosefabrik eller tilsvarende miljøklassificeret virksomhed på biogas grunden? Området vil bliver præget af tung trafik, øget risiko for skolebørn i området, store skæmmende bygninger, potentiel destruktion af fortidsminder, ild fakkel der brænder overskuds gas af om natten, faldende huspriser mv. Der er ikke opført nye biogasanlæg i Danmark i de sidste 5 år, hvilket der naturligvis er en årsag til - det er på nuværende tidspunkt ganske enkelt en alt for risikabel og dårlig investering! I følge administrerende direktør Jørgen Ballermann, Xergi A/S, skal afregningsprisen op omkring 1,30-1,40 kroner, før investorerne begynder at finde det interessant at investere i nye danske biogasanlæg. Xergi A/S er for øvrigt valgt til at stå for opførelsen af biogasanlægget ved Andi. Om det seneste energiudspil "Vores Energi" fra regeringen, skriver Landbrug & Fødevare i en pressemeddelelse " Regeringens udspil indeholder desværre ikke den forbedring af økonomien, der skal til for at gøre det rentabelt at investere i biogas". Det er pt. uafklaret hvordan det kommende energiforlig kommer til at se ud

10 Formanden for Foreningen Danske Biogasanlæg, Aksel Buchholt har udtalt, "Stort set alle danske biogasanlæg har økonomiske problemer. Nogle steder er der tale om alvorlige problemer". Dette understreges med al tydelighed i konkurserne, f.eks. Green Farm Energy og Nysted Biogas med deraf følgende usikkerhed for økonomien i kommunen. Afrunding Ved etablering af biogasanlæg i åbent land er der særligt fokus på leverandører, afsætning, logistik, naboer og følsom natur. Tager man disse ting seriøst som ansvarlig kommune og indholdet af denne indsigelse så er der på den baggrund ikke belæg for at placere et biogasanlæg i på en bakketop i Andi, hverken ud fra et økonomisk synspunkt, leverandør/afsætningsmæssigt eller ud fra et landskabsmæssigt synspunkt. Jeg kan kun endnu engang opfordre Syddjurs Kommune til at lave en erhvervsudviklingsplan for kommunen, der omhandler etablering af biogasanlæg med inddragelse af relevante samarbejdspartnere på området og derved sikre at der træffes de rigtige beslutninger for hele kommunen og ikke kun de involverede leverandører. Venlig hilsen Peter Moestrup Hejlskovvej Mørke

NOTAT. 1. Indledning. 2. Foreløbig sammenfatning

NOTAT. 1. Indledning. 2. Foreløbig sammenfatning NOTAT Projekt Djurs Bioenergi Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. - Dato 2011-02-09 Til Morten Hundahl Fra Flemming E. Jørgensen Kopi til - 1. Indledning Rambøll er af Syddjurs Kommune blevet bedt om at vurdere

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

NOTAT. Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.

NOTAT. Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. Svendborg, den 17. april 2007 NOTAT Til: Økonomiudvalget Vedr.: Forhandlinger med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. Økonomiudvalget behandlede d. 23/1 2007 forslag til intern aftale mellem Økonomiudvalget

Læs mere

Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011

Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011 Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011 1. Valg af stemmetællere og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v/ formand Lars Jakobsen. 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 4. Godkendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar.

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar. NOTAT Projekt Fjernvarme Fyn - Projektforslag Faaborg-Midtfyn Kunde Fjernvarme Fyn Notat nr. 2 Dato 2013-10-11 Til Faaborg-Midtfyn Kommune Fra Søren Vesterby Knudsen Kopi til Peer Andersen, Fjernvarme

Læs mere

Vurdering af indsigelser og bemærkninger til

Vurdering af indsigelser og bemærkninger til Plangruppens oplæg (slettes ved udsendelse efter politisk beslutning) Notat af 23.02.12 Vurdering af indsigelser og bemærkninger til Forudgående offentlig høring, efter planlovens 23c vedr. etablering

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg ved Evetofte i 20. januar til den 18. februar 2015. Desuden er der indkaldt forslag og ideer

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \4231ce59-b12a-46...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \4231ce59-b12a-46... Page 1 of 51 of 5 From: Vagn Lynggaard Bech Sent: 02-02-2012 10:42:47 To: Thomas Djerns Secher Cc: Thomas Rask Eriksen; Agner Holmbjerg; Jan Ole Zindorff Rasmussen; Arne Kjeldsen Subject: SV: Ny henvendelse

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen.

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen. Formandens beretning Endnu et år er gået i fjernvarmens tegn, Året har budt på flere forandringer, bland andet opsagde Gjerlev deres kontrakt med ULK, men det halve års opsigelse der stod i kontrakten

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion Kogebog for placering af biogasanlæg Sidste arbejdsversion Knud Tybirk Projektleder Innovationsnetværk for Biomasse kt@cbmi.dk WWW.CBMI.DK Biomasse -> energi potentialer Potentiale for at 75 % af landbrugets

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Husdyrgødning, halmtilsætning, metanisering og afsætning af procesvarme Af Torkild Birkmose RAPPORT Marts 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Indsigelse mod lokalplan

Indsigelse mod lokalplan Indsigelse mod lokalplan 11-727. Odense d. 17/6-2013 På vegne af Grundejerforeningen Anderuplunden (84 husstande), beboere fra Anderupvænget og samtlige beboere på Anderupvej vest for Otterupvejen, vil

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Er driftsbudgettet holdbart til en kommunegaranti?

Er driftsbudgettet holdbart til en kommunegaranti? Er driftsbudgettet holdbart til en kommunegaranti? Lynge Skovgaard KL - Temadag om Biogas Munkebjerg Hotel, 2. marts 2011 Kommunal investering i bioenergi var ulovlig Det var i strid med lovgivningen,

Læs mere

Biogasanlæg ved Østervrå

Biogasanlæg ved Østervrå Debatoplæg Biogasanlæg ved Østervrå Offentlig debat - 11. juni til 9. juli 2014 Debatoplæg Biogasanlæg ved Østervrå LandboNord har den 23. april 2014 fremsendt en VVM-anmeldelse for etablering af et biogasanlæg

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum Aalborg Kommune Aalborg Historiske Museum Algade 48 Postboks 1805 9100 Aalborg Telefon 99 31 74 00 Fax 98 16 11 31 historiskmuseum@aalborg.dk Vestbjerg 26. august 2016 Vedr.

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø. Af Torkild Birkmose NOTAT

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø. Af Torkild Birkmose NOTAT Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Af Torkild Birkmose NOTAT Januar 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund... 3 2. Eksisterende og planlagte biogasanlæg... 3 3. Nye anlæg... 4 4.

Læs mere

Uddybende omkring placering af biogasanlæg Ifølge aftale med Miljøudvalget

Uddybende omkring placering af biogasanlæg Ifølge aftale med Miljøudvalget Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt Uddybende omkring placering af biogasanlæg Ifølge aftale med Miljøudvalget Vi vil gerne fastslå, at vi på ingen måde er modstandere af biogas. Vi

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Projektforslaget har efter drøftelse i Teknik og Miljøudvalget den 20. december 2011 været sendt i høring hos ejendommene i Haastrup fra

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Biogas Taskforce - aktørgruppe. 2. oktober 2014, Energistyrelsen

Biogas Taskforce - aktørgruppe. 2. oktober 2014, Energistyrelsen Biogas Taskforce - aktørgruppe 2. oktober 2014, Energistyrelsen Dagsorden 1. Præsentationsrunde 2. Siden sidst 3. Den politiske drøftelse om biogas i 2014 4. Aktørgruppens fremtid 5. Statsstøttegodkendelse

Læs mere

Kære Byråd Hejlskov, den 27/1-2013

Kære Byråd Hejlskov, den 27/1-2013 Kære Byråd Hejlskov, den 27/1-2013 I skal endnu engang modtage et skriv fra min hånd, da jeg fortsat mener, at I har truffet en afgørelse ang. biogassen i Syddjurs Kommune, hvor I ikke har haft det tilstrækkelige

Læs mere

Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering Fax +45 9839 2498 Tønder Kommune Morten Hofmeister Nordjylland Att.: Lene Heissel og Henrik Hansen Tlf. +45 9682 0400 Skørping 11. maj 2015 Mobil +45 2234 4703 mh@planenergi.dk Teknisk risikovurdering

Læs mere

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013 Biogas Taskforce Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013 Energiaftalen af 22. marts 2012: taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Referat. fra møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Referat åben Mødedato 06. august 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Referat åben Mødedato 06. august 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima Referat åben Mødedato 06. august 2010 Mødetidspunkt 09.30 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 06. august 2010 kl. 09.30

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Udfordringer for biogasudbygningen. Det vestjyske ressourceområde Herning d Per Alex Sørensen

Udfordringer for biogasudbygningen. Det vestjyske ressourceområde Herning d Per Alex Sørensen Udfordringer for biogasudbygningen Det vestjyske ressourceområde Herning d.16.09.2014 Per Alex Sørensen 1 Udfordringer for biogasudbygningen Det vestjyske ressourceområde Herning d.16.09.2014 Per Alex

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed Page 1 of 51 of 5 From: Morten Byrial Sent: 19-01-2016 09:51:48 To: Henrik Elstrup; Jørgen Borregaard Sørensen Cc: 'Tina Toft'; 'Ida Thøgersen'; syddjurs Subject: SV: Angående akt indsigt Hermed mine kommentarer

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan 20092021 med tilhørende VVMredegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Henvendelse fra: Resumé: Teknisk Forvaltnings kommentarer: Teknisk Forvaltnings

Læs mere

Velkommen til. Økonomiseminar for biogasanlæg. Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene

Velkommen til. Økonomiseminar for biogasanlæg. Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene Velkommen til Økonomiseminar for biogasanlæg 1. December 212 Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene Kurt Hjort-Gregersen Økonomiseminar for biogasanlæg har 2 års jubilæum HURRA Der er også andre

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til.

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til. Notat Emne Til Kopi til Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2012 I offentlighedsfasen til Lokalplan

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni Indgivet af;

Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni Indgivet af; Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni 2016 Indgivet af; Fam. Jørgensen Trankær Mosevej 121 8310 Tranbjerg Fremlagt af Heine Jørgensen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Status på biogasanlæg i Danmark Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Biogasrejseholdet Biogasrejseholdet Hovedopgaven er, at hjælpe kommuner med at planlægge for biogas. Etableret som følge

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Direkte: 25 29 08 43 J.nr. 12241

Læs mere

NORDIC Seaplanes Invest ApS V. Lasse Rungholm Kvægdriften 13 8330 Beder. Kystdirektoratet J.nr. 15/00776-23 Ref. Bertram Tobias Hacke 13-10-2015

NORDIC Seaplanes Invest ApS V. Lasse Rungholm Kvægdriften 13 8330 Beder. Kystdirektoratet J.nr. 15/00776-23 Ref. Bertram Tobias Hacke 13-10-2015 NORDIC Seaplanes Invest ApS V. Lasse Rungholm Kvægdriften 13 8330 Beder Kystdirektoratet J.nr. 15/00776-23 Ref. Bertram Tobias Hacke 13-10-2015 Forlængelse af tidsbegrænset tilladelse til at anvende et

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Hvorfor skal vi have biogasanlæg? Med Folketingets vedtagelse af Grøn Vækst er det besluttet at

Læs mere

Biogas- Hvordan kommer man i gang?

Biogas- Hvordan kommer man i gang? Biogas- Hvordan kommer man i gang? Åbenrå den 29. april 2009 Ved Karl Jørgen Nielsen, BYGGERI & TEKNIK I/S Aalborg den 30. april 2009 Ved Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord Disposition Anlægskoncept

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens K. Kvist Olesen Baunevænget 6 8410 Rønde Pr. mail jkkvist@mail.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02447-13 Ref. Thomas Larsen 23-08-2016 Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Strandvejen 207, matr.nr.

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Brugermanual til Eco-Plan Biogas

Brugermanual til Eco-Plan Biogas Brugermanual til Eco-Plan Biogas Eco-Plan Biogas er et regneark, der kan sammenligne økonomien for en bedrift, der bruger forgæret biomasses om gødning med en bedrift, der får sin gødning fra husdyrgødning,

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Rapport fra Biogas Taskforce Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Energiaftalen af 22. marts 2012: Biogas Taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE BALTIC PIPE

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE BALTIC PIPE SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE BALTIC PIPE Charlotte Roest har onsdag den 17. januar 2018 stillet en række spørgsmål om Baltic Pipe-projektet. Charlotte Roests spørgsmål fremgår af nedenstående i kursiv

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere