Kontrollen med genetisk modificeret foder i 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrollen med genetisk modificeret foder i 2016"

Transkript

1 Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen 1 Kontrollen med genetisk modificeret foder i 2016 Maj 2017 Fødevarestyrelsen Stationsparken Tlf Glostrup

2 2 Kolofon Denne rapport er udarbejdet i maj 2017 af Fødevarestyrelsen. Kontaktperson: Jens Litske Petersen Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup Tlf.: Websted:

3 3 Indhold Resumé Indledning Resultater af kontrollen med GM foder i Kontrol af mærkningen Mærkningen af soprodukter Mærkningen af majsprodukter Mærkningen af rapsprodukter Kontrol for forekomst af ikke-godkendt GM materiale Glyphosat i sofodermidler Samlet opgørelse over kontrollen med GM foder siden Bilag: Tabel 1. Kontrol i 2016 af GM-mærkningen af foder med indhold af soprodukter Tabel 2. Kontrol i 2016 af GM-mærkningen af foder med indhold af majsprodukter Tabel 3. Kontrol i 2016 af GM-mærkningen af foder med indhold af rapsprodukter Tabel 4. Kontrol i 2016 af foder for indhold af ikke-godkendte GM so, majs og ris

4 4 Resumé I 2016 udtog Fødevarestyrelsen målrettede stikprøver på danske fodervirksomheder af 100 fodermidler eller foderblandinger bestående af eller indeholdende so-, majs-, raps- eller risprodukter for at kontrollere, om foderet opfyldte kravene i EU-forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. Af de udtagne foderstoffer blev 57 analyseret for forekomst af materiale fra EU-godkendte GM planter for at kontrollere, om en eventuel GMO-oprindelse af so-, majs- eller rapsprodukter i foderstofferne fremgik af mærkningen som krævet af forordningen. Én foderblanding med indhold af so viste sig at mangle GM-mærkning. Fødevarestyrelsen har fulgt op på den manglende mærkning over for virksomheden. Det er flere år siden, at Fødevarestyrelsen blot har konstateret en enkelt mærkningsfejl på et år. Endvidere blev 50 af de udtagne prøver analyseret for indhold af ikke EU-godkendte GMO er (op til fire typer so, fire typer majs og tre typer ris). I ingen af prøverne blev påvist GMO-indhold, hvorfor alle de udtagne foderstoffer overholdt EU s nultolerance over for ikke-godkendt GM materiale i foder. I lighed med de tre foregående år blev prøver af sofodermidler analyseret for deres indhold af rester af glyphosat for at undersøge om produkter fremstillet af glyphosat-tolerant GM so indeholdt forhøjede niveauer af ukrudtsmidlet. I 25 prøver af GM so lå indholdet af glyphosat mellem 0,8 og 5,1 mg/kg (middelværdi 1,85 mg/kg). Indholdet af nedbrydningsproduktet AMPA (målt i 24 af prøverne) lå mellem 0,5 og 3,5 mg/kg (middelværdi 2,01 mg/kg) og dermed på samme niveau som glyphosat. Desværre omfattede undersøgelsen kun tre prøver af ikke-gm so, som dog i lighed med tidligere år syntes at have et noget lavere indhold af glyphosatrester end tilsvarende GM produkter. I ingen af prøverne af GM og ikke-gm so lå indholdet af glyphosat over maksimalgrænseværdien på 20 mg/kg, der er fastsat for sobønner i henhold til pesticidforordning (EF) nr. 396/ Indledning Fødevarestyrelsen fører løbende stikprøvekontrol med brugen af genetisk modificeret (GM) foder i henhold til EU-forordning (EF) nr. 1829/2003 om GM fødevarer og foderstoffer. Kontrollen omfatter: Kontrol af konventionelt foder for korrekt mærkning af indhold af GM produkter. Ifølge reglerne skal foder indeholdende eller fremstillet af GMO er mærkes med oplysning herom, med mindre indholdet ligger under 0,9 % og er utilsigtet eller teknisk uundgåeligt ( GMmærkning ). Kontrol for indhold af ikke-godkendt GM materiale. Foder må kun indeholde GMO er eller produkter fremstillet heraf, hvis de er godkendt til foderbrug. EU håndhæver nultolerance for ikke-godkendte GM produkter.

5 5 Læs mere om reglerne i Vejledning om foder og foderstofvirksomheder, som kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Kontrollen med GM foder startede i 2004 kort efter reglernes endelige ikrafttrædelse. Resultaterne fra 2004 og er opgjort i separate årsrapporter, mens resultaterne fra 2005 og 2006 indgik i kvartalsoffentliggørelserne for den samlede foderstofkontrol. De seneste års offentliggørelser kan findes på styrelsens hjemmeside. Indhold af GM materiale i foder bestemmes primært ved hjælp af DNA-analyse. PCR-metoder (polymerase chain reaction) bruges til at undersøge, om foderet indeholder DNA fra specifikke GMO-typer (f.eks. Roundup Ready so MON eller MON810 majs). Niveauet af et bestemt GM materiale måles ved hjælp af kvantitativ PCR (realtime PCR). På den måde er det muligt at måle, hvor stor en procentdel af et fodermiddel (f.eks. soskrå), der stammer fra GM planter. 2. Resultater af kontrollen med GM foder i Kontrol af mærkningen Prøveudtagningen var primært rettet mod foder, hvor sandsynligheden for at finde mangelfuld mærkning var størst. I alt blev 57 konventionelle foderblandinger eller rene fodermidler, som var udtaget på omkring 40 forskellige virksomheder, analyseret for indhold af GM materiale fra godkendte typer af so, majs eller raps. Kontrolresultaterne vedr. mærkningen er vist i tabel 1, 2 og 3 (se sidst i rapporten) og er beskrevet nærmere i det følgende Mærkningen af soprodukter Der blev udtaget prøver af 26 foderblandinger eller fodermidler til kontrol for mærkningen af indholdet af soprodukter som skrå, proteinkoncentrat o.l. Seksten af de udtagne foderstoffers soindhold var mærket som GM, dvs. med oplysningen fremstillet af genetisk modificeret so, mens de øvrige ti foderstoffer ikke var GM-mærket med hensyn til so. Som i tidligere år var det vanskeligt at finde ikke-mærket foder på markedet, idet de fleste soprodukter i dansk foder er af GMO-oprindelse og derfor mærkede. Prøverne blev analyseret for indhold af materiale fra op til fire af følgende EU-godkendte GM sotyper, nemlig so MON (Roundup Ready so), MON89788 (RReady2Yield so), MON87701, DP356043, A (Liberty Link so) og A Resultaterne er opsummeret i tabel 1. Som det fremgår af tabellen, kunne GM so med seks undtagelser påvises i større eller mindre mængde i alle de analyserede foderstoffer ( GMO-positive prøver ), hvilket var som forventet ud fra den udbredte brug af GM so til foder og risikoen for krydsforurening. Den meget anvendte GM so MON blev påvist i alle de GMO-positive prøver, men også MON89788, MON87701 og A so blev konstateret i mange prøver.

6 6 Alle de seksten foderstoffer med en GM-mærket sokomponent viste et højt indhold af GM so (målt i % af det analyserbare soindhold), dvs. overensstemmelse mellem mærkning og målt indhold. I ni af de ti prøver af foder uden et GM-mærket soindhold (eller uden et deklareret indhold af so) måltes i de otte som ventet intet eller lave indhold af godkendt GM somateriale under mærkningstærskelværdien på 0,9 %. Da GMO-indholdene blev bedømt som utilsigtet eller teknisk uundgåeligt, var der overensstemmelse mellem mærkningen og målt indhold. I én foderblanding med so uden GM-mærkning lå indholdet af GM materiale væsentligt over tærskelværdien, hvilket indikerede, at blandingens soindhold skulle have været mærket (prøve ). Fødevarestyrelsen har fulgt op på den manglende mærkning over for virksomheden Mærkningen af majsprodukter Mærkningskontrollen af majs omfattede i alt 21 foderblandinger eller fodermidler med deklarerede indhold af majsprodukter, f.eks. majs, majspiller eller knækket majs. Ingen af foderstoffers indhold af majs var mærket som GM, hvilket var i overensstemmelse med den begrænsede brug af GM majs i foder i Danmark. Prøverne blev analyseret for indhold af forskellige EU-godkendte GM majs udvalgt blandt følgende typer: NK603, MON88017, DAS59122, 1507, MIR162, MON810 og MON Resultaterne er vist i tabel 2. I seksten af prøverne blev GM-majs, mens fem prøver viste spormængder af forskellige godkendte GM majs, som blev bedømt som utilsigtet eller teknisk uundgåeligt. For alle prøver var der dermed overensstemmelse mellem mærkning og målt indhold Mærkningen af rapsprodukter Kontrollen gldt kun foder med indhold af rapsprodukter uden GM-mærkning. Fødevarestyrelsen er ikke hidtil stødt på foder med raps, som var mærket som genetisk modificeret, og har igennem årene kun fundet et tilfælde af mangelfuld GM mærkning af raps. I alt blev kontrolleret ti foderstoffers indhold af raps (frø, skrå eller kage). Prøverne blev analyseret for indhold af de EU-godkendte GM raps af typen RF3, GT73 og T45. Resultaterne er vist i tabel 3. I syv af prøverne kunne GM raps ikke påvises, mens tre prøver viste spormængder af GM rapsen GT73, der blev bedømt som utilsigtet eller teknisk uundgåeligt. I 2016 blev der derfor ikke konstateret foder, som var mangelfuldt mærket med hensyn til GM raps.

7 Kontrol for forekomst af ikke-godkendt GM materiale I 2016 kontrollerede Fødevarestyrelsen foder for forekomst af materiale fra elleve ikke-godkendte GMO er, nemlig so af typerne FG72, DAS44406, DAS68416 og DAS81429, majsene 3272, 98140, DAS40278 og MON863, samt risene Bt63, LLRICE601 og LLRICE62. EU har nultolerance for sådanne GMO er i foder. Med undtagelse af risene Bt63 og LLRICE601 faldt GMO erne ind under Kommissionens forordning Nr. 619/2011 (den såkaldte LLP-forordning, low level presence ) 1. For GMO er under LLP-forordningen er et foder ulovligt, hvis indholdet af GM materiale overskrider den analysemæssige grænse på 0,1 % under hensyntagen til analyseusikkerheden. Kontrollen med ikke-godkendt GM materiale omfattede i alt 50 fodermidler eller foderblandinger udtaget på omkring 40 virksomheder. Resultaterne er vist tabel 4. Som det fremgår af tabellen, blev der ikke-godkendt GM materiale i prøverne. Alle undersøgte foderstoffer opfyldte derfor EU s krav om GMO-godkendelse til foderbrug. 3. Glyphosat i sofodermidler Det fremføres med mellemrum, at soskrå og andre sofodermidler, der er fremstillet ud fra bønner af glyphosat-tolerante GM so, herunder den almindeligt anvendte Roundup Ready so MON40-3-2, indeholder højere koncentrationer af glyphosat end konventionel (ikke-gm) so som følge af sprøjtningen under dyrkningen. For at undersøge dette er prøver af GM og ikke-gm soprodukter i blevet analyseret for deres indhold af aktivstoffet glyphosat i forbindelse med kontrollen af GM foder. Analyserne viste, at GM soprodukter ofte har et højere restindhold af glyphosat end tilsvarende ikke-gm produkter, men ikke over grænseværdien på 20 mg/kg for glyphosat i sobønner. Disse undersøgelser blev videreført i 2016 og omfattede som i 2015 både analyser for glyphosat og for aminomethylfosfonsyre (AMPA), et nedbrydningsprodukt af glyphosat. Interessen for AMPA skyldtes primært, at Aarhus Universitet i en redegørelse om GM-fodring af husdyr har påpeget, at analyser baseret alene på bestemmelse af aktivstoffet glyphosat kan underestimere det faktiske indhold af biologisk aktive glyphosat-rester i soprodukter, hvilket kan have betydning for risikovurderinger 2. Som i de foregående år blev prøverne også analyseret for indhold af Roundup Ready so (MON40-3-2) for at få et mål for den andel af soproduktet, der stammede fra glyphosat-tolerant so. Den faktiske andel heraf må dog i nogle tilfælde forventes at ligge højere, idet et indhold af fx RReady2Yield so (MON89788) også kunne bidrage hertil. 1 Kommissionens forordning (EU) Nr. 619/2011 af 24. juni 2011 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af foder for så vidt angår forekomst af genetisk modificeret materiale, som er under godkendelse, eller for hvilket godkendelsen er udløbet 2 Notat vedr. Fodring af husdyr med produkter fra genmodificeret (GM) so), DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet, februar 2014.

8 8 Resultatet af undersøgelsen fremgår af nedenstående oversigt. Fodertype GM status Antal prøver Indhold af Roundup Ready so (%) Indhold af glyphosat (mg/kg) Indhold af AMPA (mg/kg) Soskrå(foder) (ofte afskallet) og So(bønne), toasted (2 prøver) GM ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 23 1,7 1,1 5,1 0,8 1,7 1,8 4,7 1,8 1,7 1,6 1,1 1,8 1,5 2,3 1,4 1,5 1,5 2,0 1,5 3,1 2,2 3,5 ikke målt 1,8 2,1 3,0 0,8 2,5 1,9 1,7 1,9 1,8 2,7 1,0 1,0 1,8 2,1 1,6 Ikke-GM 2 Ikke påvist 0,12 ± 0,14 1,6 1,0 2,1 0,2 Soproteinkoncentrat GM 4 73 ± ± ± ± 15 2,0 1,7 1,9 1,3 2,1 2,2 2,3 0,5 Soskaller GM ± ± 5 1,1 1,6 1,5 3,1 Ikke-GM 1 Påvist spormængde 0,2 ikke målt Som det fremgår af tabellen, omfattede kontrollen i alt 28 prøver af GM eller ikke-gm so i form af skrå, toastede bønner, proteinkoncentrat og skaller. I de i alt 25 prøver af GM so taget under ét lå indholdet af glyphosat mellem 0,8 og 5,1 mg/kg (middelværdi 1,85 mg/kg), mens indholdet af AMPA (målt i 24 prøver) lå mellem 0,5 og 3,5 mg/kg (middelværdi 2,01 mg/kg) og dermed på samme niveau som glyphosat. Desværre omfattede undersøgelsen kun tre prøver af ikke-gm so. Her måltes indhold af glyphosat på mellem 0,2 og 1,6 mg/kg (middelværdi 0,9 mg/kg) og AMPA (målt i to prøver) på 2,1 og 0,2 mg/kg (middelværdi 1,15 mg). I 2014 og 2015 tegnede der sig et billede af et væsentligt højere indhold af glyphosat-rester i GM sofodermidler sammenlignet med tilsvarende ikke-gm produkter. Analyserne i 2016 peger i samme retning. Alle de undersøgte 28 soprodukter viste dermed et indhold af aktivstoffet glyphosat, som lå under den maksimalgrænseværdi på 20 mg/kg, der er fastsat for uforarbejdede sobønner ifølge MRLforordningen (EF) nr. 396/2005. AMPA indgår ikke i EU s restdefinition for glyphosat ved kontrol af fødevarer og foder for rester af glyphosat. Produkter som soskrå og soproteinkoncentrat, der

9 9 kun anvendes til foder, ikke er omfattet af MRL-forordningen og dermed ikke behæftet med en grænseværdi. 4. Samlet opgørelse over kontrollen med GM foder siden 2004 Resultaterne af kontrollen med brugen af genetisk modificeret foder under EU-forordning nr. 1829/2003 i hele perioden er opsummeret i følgende oversigt: Antal foderprøver i alt Antal GMOpositive prøver Antal prøver analyseret til kontrol af mærkning Antal mærkningsfejl mht.: so majs raps % forkert mærkning Antal prøver analyseret for ikke-godkendt GMO Antal fund af ikkegodkendt GM foder Ved vurderingen af resultaterne skal der tages hensyn til, at de fleste prøver er udtaget målrettet ud fra sandsynligheden for at finde overtrædelser af lovgivningen, og at fokus for kontrollen kan have været forskellig fra år til år. Frekvensen af konstaterede mærkningsfejl i en sådan risikobaseret kontrol vil være forholdsvis høj og vil ikke kunne bruges som et mål for mærkningen af foderstoffer på det danske marked generelt. Man skal desuden være forsigtig med sammenligninger fra år til år. Som det fremgår af tabellen, har Fødevarestyrelsen (og tidligere Plantedirektoratet) årligt undersøgt mellem 79 og 143 foderprøver for indhold af GM materiale. Som nævnt i en tidligere rapport blev i

10 udtaget yderligere 21 prøver af konventionelt foder til GMO-analyse i forbindelse med en særlig kontrolkampagne. Disse er ikke taget med i tabellen. I de fleste år har der kunnet påvises GM materiale i større eller mindre mængde med de anvendte GMO-specifikke analysemetoder i omkring 1/3 af prøverne (GMO-positive prøver), hvilket især er et resultat af den udbredte brug af foder fremstillet af GM so. I 2004 blev fundet et stort antal foderstoffer med soprodukter, som manglede GM-mærkning (38 foderstoffer). I de efterfølgende år har niveauet af ukorrekt mærket so været lavere (mellem 1 og 13 tilfælde af forkert eller mangelfuld mærkning). I perioden er i alt konstateret 13 mærkningsfejl med hensyn til majs og én for raps. Foder med indhold af ikke-godkendt GM materiale blev konstateret i 2004, 2006 og Påvisningerne i 2004 gldt majs GA21, hvilket ikke var en overtrædelse af reglerne, da denne type majs tilhørte gruppen af positivt risikovurderede GMO er, som på det tidspunkt kunne accepteres i et niveau på op til 0,5 %. De syv påvisninger i 2006 drejede sig om ris LLRICE601 i amerikanske hundefoderprodukter. I 2009 gldt påvisningerne majs MON88017 og hør FP967. Forekomsterne af ris LLRICE601, majs MON88017 og hør FP967 var i strid med EU s nultolerance. Fødevarestyrelsen vil også i 2017 kontrollere brugen af GM foder i Danmark.

11 Tabel 1. Kontrol i 2016 af GM-mærkningen af foder med indhold af soprodukter (3 sider) Kontrolobjekt Prøvetagningssted Prøve Nr. Dato Foder Deklarerede soingredienser *(i % af sodelen med 2 gange standardafvigelsen) Forekomst af GM so* Mærkning i orden (/nej) Agro Korn, Videbæk Agro Korn, Videbæk Soproteinkoncentrat, GMmærket MON40-3-2: 85 % MON89788: påvist MON87701: påvist Tilskudsfoder smågrise 45 % soskråfoder, afsk., toasted, GM-mærket MON40-3-2: 100 ± 15 % MON89788: påvist A2704-1: påvist, ikke DLG Fabrik Aså, Asaa Soproteinkoncentrat MON40-3-2: 0,11 % MON89788: påvist, ikke MON87701: do. Bafs Foderblandingsfabrik, Rønne Bafs Foderblandingsfabrik, Rønne Soskrå afskallet, GM-mærket MON40-3-2: 99 % Biomar, Brande Biomar, Brande Fuldfoder fisk 19 % so Brødr. Ewers, Skibby Brødr. Ewers, Skibby Soskrå afskallet, GM-mærket MON40-3-2: 92 ± 35 % Chrisco, Køge Chrisco, Køge Tilskudsfoder hunde Vegetabilsk protein Danish Agro, Karise Danish Agro, Bramming Tilskudsfoder kvæg Ingen deklareret soingrediens MON40-3-2: påvist, ikke MON87988: påvist spormængde MON87701: påvist, ikke Danish Agro, Karise Soskrå afsk. toasted, sigtet, GM-mærket MON40-3-2: 42 ± 5 % Danish Agro, Skamby Soskrå, GM-mærket MON40-3-2: 100 ± 10 % Dansk Vilomix, Mørke Dansk Vilomix, Mørke Soproteinkoncentrat, GMmærket MON40-3-2: 76 ± 5 % DLG, Axelborg DLG Fabrik Aså, Asaa Soskrå, afskallet, GM-mærket MON40-3-2: 100 ± 13 % MON89788: 13 ± 3,4 % A : påvist, ikke DLG Fabrik Bårse, Præstø Tilskudsfoder svin >20 % soskråfoder, afsk., GMmærket MON40-3-2: 100 ± 15 %

12 Tabel 1. Kontrol i 2016 af GM-mærkningen af foder med indhold af soprodukter (3 sider) Kontrolobjekt Prøvetagningssted Prøve Nr. Dato Foder Deklarerede soingredienser *(i % af sodelen med 2 gange standardafvigelsen) Forekomst af GM so* Mærkning i orden (/nej) Fuldfoder svin 41 % soskråfoder, GM-mærket MON40-3-2: 86 ± 15 % DLG Fabrik Kolding, Kolding Fuldfoder svin 15 % soskråfoder, afsk., GMmærket MON40-3-2: 71 % MON89788: 45 ± 20 % A : påvist Tilskudsfoder svin 62 % soskråfoder afskallet, GM-mærket MON40-3-2: 100 ± 15 % MON89788: påvist DLG Sædekornsfabrik, Slagelse Tilskudsfoder kalve 24 % soskråfoder, afskallet MON40-3-2: 88 ± 30 % MON89788: påvist nej European Protein, Jelling European Protein, Jelling Soskrå, afskallet MON40-3-2: 0,37 ± 0,34 % Tilskudsfoder svin 69 % soskråfoder Hamlet Protein, Horsens Hamlet Protein, Horsens Soproteinkoncentrat MON40-3-2: 0,10 ± 0,06 % Himmerlands Grovvarer, Aarhus Himmerlands Grovvarer, Aarhus Tilskudsfoder svin >50 % soskråfoder, GMmærket MON40-3-2: 100 ± 15 % MON89788: påvist, ikke A : do. Mollerup Mølle, Redsted Thissinghus Købmandsgård, Redsted M Soskrå, GM-mærket MON40-3-2: 43 ± 10 % MON89788: påvist A : påvist A5547: påvist, ikke R2 Agro, Hedensted R2 Agro, Hedensted Sobønner, toasted Triple A, Hornsyld Triple A, Hornsyld Soskråfoder, afskallet Soproteinkoncentrat, GMmærket MON40-3-2: 65 ± 14 % MON89788: påvist Vestjyllands Andel, Ringkøbing Vestjyllands Andel, Ringkøbing Soskrå, GM-mærket MON40-3-2: 35 % MON89788: >10 % MON87701: påvist, ikke

13 Tabel 2. Kontrol i 2016 af GM-mærkningen af foder med indhold af majsprodukter (1 side) Kontrolobjekt Prøvetagningssted Prøve Nr. Dato Foder Deklarerede majsingredienser *(i % af majsdelen med 2 gange standardafvigelsen) Forekomst af GM majs* Mærkning i orden (/nej) Brogaarden Korn & Foder, Lynge Brogaarden Korn&Foder, Lynge Majs MON810: påvist, ikke Brødr. Ewers, Aabenraa Brødr. Ewers, Aabenraa Tilskudsfoder kvæg 40 % majs Tilskudsfoder kvæg >10 % majs Tilskudsfoder malkekvæg 88 % majspiller Danish Agro, Karise Danish Agro, Galten Majs, knækket Danish Agro, Skamby Majs, hel Fuldfoder slagtekyllinger 12 % majs MON89034: påvist spormængde DLG, Axelborg DLG Fabrik Bårse, Præstø Tilskudsfoder kalkuner 11 % majs MON810: påvist, ikke MON89034: påvist spormængde 1507: do. DLG/Land & Fritid Klejtrup, Hobro Knækket majs DLG Nordensvej, Nykøbing F Fodermajs, formalet, valset Grovvarecentret, Kirke Hyllinge Grovvarecentret, Kirke Hyllinge Fuldfoder fugle 20 % knækket majs HH Care, Give HH Care, Give Tilskudsfoder heste 14 % majs Tilskudsfoder heste 40 % majs Hornsyld Købmandsgaard, Hornsyld Hornsyld Købmandsgaard, Hornsyld Tilskudsfoder høns 12 % majs MON810: påvist, ikke MON89034: påvist spormængde 1507: påvist, ikke Fuldfoder høns 20 % majs MON810: påvist spormængde MON89034: do. 1507: påvist, ikke Linds, Vildbjerg Linds, Vildbjerg Tilskudsfoder kalve 18 % majskerner Meldgaard, Aabenraa Meldgaard, Aabenraa Majs, brudt

14 Tabel 2. Kontrol i 2016 af GM-mærkningen af foder med indhold af majsprodukter (1 side) Kontrolobjekt Prøvetagningssted Prøve Nr. Dato Foder Deklarerede majsingredienser *(i % af majsdelen med 2 gange standardafvigelsen) Nordsjællands Andels Grovvareforening, Helsinge Nordsjællands Andels Grovvareforening, Helsinge Majs, hel Majs, knækket Forekomst af GM majs* Mærkning i orden (/nej) Olivers Petfood, Albertslund Olivers Petfood, Albertslund Fuldfoder katte 16 % majs Vestjyllands Andel. Skjern Vestjyllands Andel. Skjern Majs, dobbelt valset

15 Tabel 3. Kontrol i 2016 af GM-mærkningen af foder med indhold af rapsprodukter (1 side) Kontrolobjekt Prøvetagningssted Prøve Nr. Dato Foder Deklarerede rapsingredienser *(i % af rapsdelen med 2 gange standardafvigelsen) Forekomst af GM raps* Mærkning i orden (/nej) Bafs Foderblandingsfabrik, Rønne Bafs Foderblandingsfabrik, Rønne Tilskudsfoder kvæg 19 % rapskagefoder 5 % rapsskråfoder Tilskudsfoder kalve 15 % rapsskråfoder Danish Agro, Bramming Danish Agro, Bramming Rapsskrå GT73: 0,35 ± 0,25 % Danish Agro, Karise Himmerlands Grovvarer, Aarhus Tilskudsfoder kalve Rapsskråfoder Rapskagefoder GT73: påvist, ikke Danish Agro Skamby, Skamby Danish Agro Skamby, Skamby Rapsfrø Rapskagefoder DLG, Axelborg DLG Sædekornsfabrik Hasselager, Hasselager Rapsskråfoder Emmelev, Otterup Emmelev, Otterup Rapsskråfoder (rapspiller) Næsbjerg Foderstofforening Nordenskov, Varde Næsbjerg Foderstofforening Nordenskov, Varde Tilskudsfoder kvæg 35 % rapskagefoder 15 % rapsskråfoder Saf Fabrik Skærbæk, Skærbæk Saf Fabrik Skærbæk, Skærbæk Tilskudsfoder kvæg 77 % raps GT73: påvist spormængde

16 Tabel 4. Kontrol i 2016 af foder for indhold af ikke-godkendte GM so, majs og ris (4 sider) Kontrolobjekt Prøvetagningssted Prøve Nr. Dato Foder Deklareret ingrediens Forekomst af ikkegodkendt GM materiale Prøver analyseret for indhold af GM so FG72, DAS44406, DAS68416 og/eller DAS81419 Bafs Foderblandingsfabrik, Rønne Bafs Foderblandingsfabrik, Rønne Soskrå afskallet, GM-mærket Brødr. Ewers, Skibby Brødr. Ewers, Skibby Soskrå afskallet, GM Brødr. Ewers, Aabenraa Brødr. Ewers, Aabenraa Soskråfoder, GM Soproteinkoncentrat, GM Soskrå, GM Soskrå afskallet Danish Agro, Karise Danish Agro, Galten Soskrå afskallet, GM Danish Agro, Karise Soskråfoder afsk. toasted, sigtet, GM-mærket Danish Agro, Skamby Soskrå, GM-mærket Sobønner toasted, GM Danish Agro, Sjølund Soskrå, GM Danish Agro, Vrå Soskrå, afskallet, GM Dansk Vilomix, Mørke Dansk Vilomix, Mørke Soproteinkoncentrat, GM-mærket DLG Axelborg DLG Fabrik Bårse, Præstø Tilskudsfoder svin >20 % soskråfoder, afskallet, GM Tilskudsfoder svin 41 % soskråfoder, GM-mærket Soskrå afskallet, GM DLG Fabrik, Kolding Soskrå afskallet, GM DLG Fabrik Randers, Randers Sobønner, formalet, GM DLG Fabrik Tjele, Tjele Soskrå afsallet., GM DLG Fabrik, Vrå Soskrå afskallet, GM

17 Tabel 4. Kontrol i 2016 af foder for indhold af ikke-godkendte GM so, majs og ris (4 sider) Kontrolobjekt Prøvetagningssted Prøve Nr. Dato Foder Deklareret ingrediens Forekomst af ikkegodkendt GM materiale Hamlet Protein, Horsens Hamlet Protein, Horsens Soproteinkoncentrat, GM Hedegaard, Nørresundby Hedegaard, Nørresundby Soproteinkoncentrat, GM Hornsyld Købmandsgård, Horsens Hornsyld Købmandsgård, Horsens Soskrå, GM Hornsyld Købmandsgård, Hornsyld Hornsyld Købmandsgård, Hornsyld Soproteinkoncentrat, GM Hornsyld Købmandsgård, Herning Hornsyld Købmandsgård, Herning Soskrå afskallet, GM Soskrå, GM Nordsjællands Andels Grovvareforening, Helsinge Nordsjællands Andels Grovvareforening, Helsinge Soskrå toasted, GM Næsbjerg Foderstofforening, Varde Næsbjerg Foderstofforening, Varde Soskaller, GM R2 Agro, Hedensted Chemvet, DK, Silkeborg Soskaller Vejrup Andels Grovvareforening, Årre Vejrup Andels Grovvareforening, Årre Soskråfoder, GM Ikke påvist Vestjyllands Andel, Ringkøbing Vestjyllands Andel, Ringkøbing Soskrå, GM Ikke påvist Prøver analyseret for indhold af GM majs 3272, 98140, DAS40278 og/eller MON863 Brødr. Ewers, Aabenraa Brødr. Ewers, Aabenraa Formalet majs Bifopet Product, Lynge Bifopet Product, Lynge Majs, puffet Dangro Nordic, Videbæk Dangro Nordic, Videbæk Knust afkimet majs Knust majs Danish Agro, Karise Danish Agro, Karise Majs

18 Tabel 4. Kontrol i 2016 af foder for indhold af ikke-godkendte GM so, majs og ris (4 sider) Kontrolobjekt Prøvetagningssted Prøve Nr. Dato Foder Deklareret ingrediens Forekomst af ikkegodkendt GM materiale Danish Agro, Sjølund Danish Agro, Sjølund Majs Danish Agro, Skamby Danish Agro, Skamby Majs DLG, Axelborg DLG Fabrik Kolding, Kolding Majs, GM Hornsyld Købmandsgaard, Hornsyld Hornsyld Købmandsgaard, Hornsyld Majs R2 Agro, Hedensted R2 Agro, Hedensted Majs Saf Fabrik Skærbæk, Skærbæk Saf Fabrik Skærbæk, Skærbæk Majs Majs Vejrup Andels Grovvareforening, Årre Vejrup Andels Grovvareforening, Årre Majs Vital Petfood Group, Hasselager Vital Petfood Group, Hasselager Knækket majs Prøver analyseret for indhold af GM ris Bt63, LLRICE601 og LLRICE62 Brogaarden Korn & Foder, Lynge Brogaarden Korn & Foder, Lynge Tilskudsfoder heste Ris (høj andel af foderet) Dechra Veterinary Products, Uldum Dechra Veterinary Products, Uldum Fuldfoder katte 11 % ris Meldgaard A/S, Aabenraa Meldgaard A/S, Aabenraa Fuldfoder hunde 30 % ris Rigtig Hundemad, Greve Rigtig Hundemad, Greve Fuldfoder hunde ca. 40 % ris Vital Petfood Group, Ølgod Vital Petfood Group, Ølgod Fuldfoder hunde 26 % knækris

19 Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup Tlf.:

Kontrollen med genetisk modificeret foder i 2014

Kontrollen med genetisk modificeret foder i 2014 Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen 1 Kontrollen med genetisk modificeret foder i 2014 November 2015 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 Tlf. 72 27 69 00 www.foedevarestyrelsen.dk 2600 Glostrup

Læs mere

Kontrollen med genetisk modificeret foder i 2012

Kontrollen med genetisk modificeret foder i 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 1 Kontrollen med genetisk modificeret foder i 2012 Februar 2014 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 Tlf. 72 27 69 00 www.foedevarestyrelsen.dk

Læs mere

Kontrollen med genetisk modificeret foder i 2015

Kontrollen med genetisk modificeret foder i 2015 Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen 1 Kontrollen med genetisk modificeret foder i 2015 Maj 2016 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 Tlf. 72 27 69 00 www.foedevarestyrelsen.dk 2600 Glostrup

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 31455 Sagsnr.: 2015-29-22-01056 Den 1. september 2015 MFVM 416

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 2015-29-22-01052 / 2015-8907 Den 9. oktober 2015 MFVM 437 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011 Kontrollen af foder for forurening med dioxin og i April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet i af Fødevarestyrelsen, Foder. Fotograf(er):

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015 PROJEKTER SLUTRAPPORT Titel Kontrollen pesticidrester i foder i 05 J. nr.: 0-8--00/0-8--007. september 0 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier (MRL) for klorerede pesticider i

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015-29-22-01053/10212 Den 9. november 2015 MFVM 448 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26518 Den 16. juni 2014 FVM 293 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00152 / : Dep sagsnr: 28103 Den 20. oktober 2014 FVM 328 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Højere indhold af mykotoksinerne deoxynivalenol DON og zearalenon i foderprøver i 2011 end i 2010

Højere indhold af mykotoksinerne deoxynivalenol DON og zearalenon i foderprøver i 2011 end i 2010 Højere indhold af mykotoksinerne deoxynivalenol DON og zearalenon i foderprøver i 2011 end i 2010 Formål Formålet med kampagnen er at give erhvervet en indikation på indholdet af DON (deoxynivalenol) og

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) Støttet af: KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) MEDDELELSE NR. 1021 Kontrol af færdigfoder fra seks firmaer viser, at der er forskel på, hvor godt de enkelte firmaer overholder indholdsgarantierne. INSTITUTION:

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016 PROJEKTER SLUTRAPPORT J. nr.: 204-28-6-0026/204-28-6-0027 28. september 207 Kontrollen med pesticidrester i foder i 206 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier for tolv klorerede

Læs mere

Kobber og zink i dansk svinefoder Rapport om niveauet af kobber og zink i dansk svinefoder, produceret hos landbrug og foderstofvirksomheder ved

Kobber og zink i dansk svinefoder Rapport om niveauet af kobber og zink i dansk svinefoder, produceret hos landbrug og foderstofvirksomheder ved Kobber og zink i dansk svinefoder Rapport om niveauet af kobber og zink i dansk svinefoder, produceret hos landbrug og foderstofvirksomheder ved offentlig kontrol i 2007-2011 December 2012 Kolofon Denne

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/Foder/JLP/Fødevarestyrelsen/HBO Sagsnr.: PD 09-2221-000010/FVST 2009-20-24-00780/Dep.

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./departementet 3.1/2.1 Sagsnr.: 8674 Den 28. januar 2011 FVM 857 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 317 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 6. kontor / Sagsnr.: 2004-20-24-01595 Dep. sagsnr. 14890 Den 7. april 2009 FVM 649 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2010-20-24-02237/Dep sagsnr: 21019 Den 3. juni 2013 FVM 150 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./ 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-24-03184/Dep. sagsnr. 12817 Den 5. december 2011 FVM 967 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 142 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 208 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 208 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 208 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 19. januar 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01386/Dep. sagsnr. 16926 Den 31. august 2012 FVM 063 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2012-20-24-03834/Dep. sagsnr. 15353 Den 25. april 2012 FVM 027 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER

INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER ERFARING NR. 1202 Kontrol af 59 færdigfoderblandinger har vist, at indholdet af energi ved den officielt anvendte metode i gennemsnit lå tæt på det deklarerede indhold.

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 65 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./lbar/bicb/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01684/Dep. sagsnr. 7743

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Bilag 267 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./hbo/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-24-01055/Dep. sagsnr. 4307 Den 1. marts 2010

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Oversigt over analyser af gødning i 2014 efter prøveudtagningssteder

Oversigt over analyser af gødning i 2014 efter prøveudtagningssteder Agros Aps Prøve nr.: 14-803770 EB05 NP-gødning 18-20-0 Agros Aps 19,4 19,32 17,1 16,5 Prøve nr.: 14-803771 CG01 Kaliumchlorid 49 Agros Aps 48,9 48,59 Prøve nr.: 14-803772 AR04 Ammoniumnitratgødning 27

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Indledning Pesticider eller sprøjtemidler er kemiske stoffer, som bliver brugt på marker eller i haver for at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Fodermøde 2012. Program

Fodermøde 2012. Program Fodermøde 2012 V/ Svinerådgiver Heidi Boel Bramsen Program Nye normer 2012 Firmaafprøvning 2012 Indhold af energi i færdigfoder Stil krav til firmaerne Raps og solsikke i blandinger Nyt om mavesår 1 Ny

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0815 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Den 25. januar 2008 FVM 493 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED Hvad står der - og hvad står der ikke - i deklarationerne? Myndighederne har fastsat regler for, hvad der skal, og hvad der ikke må stå i en deklaration for hunde- eller kattefoder.

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr. PROJEKTER - SLUTRAPPORT Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.: 2010-20-64-00239 BAGGRUND Photoinitiatorer bruges i UV-hærdende

Læs mere

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Temadag om

Læs mere

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Pesticidrester i fødevarer Jens Hinge Andersen Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg e-mail jha@fdir.dk tlf 33 95 64 68 Kontrol af fødevarer! Ansvarlig myndighed: Fødevaredirektoratet! Finansiering

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B Tolerancer for fodertilsætningsstoffer, der er mærket i overensstemmelse

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011 Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011 Niels Finn Johansen, Cand. Agro Videncentret for Landbrug, Fjerkræ Agro Food Park 15 Dk-8200 Aarhus Tlf +45-87405372 nfj@vfl.dk ! EU-regler Indhold!

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 19. maj 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 196 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 196 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 196 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13.marts 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi.

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Ved chefkonsulent Per Tybirk og seniorkonsulent Niels Morten Sloth, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer Sammendrag Fra 1. august

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 246 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 11.2.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 40/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika

Læs mere

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder.

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Hampeprodukter, herunder både frø og kage er interessante råvarer i økologisk fjerkræfoder på grund af det høje

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010.

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår Rapportering af ringanalyse i foder, efterår 2009 = Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Annette Plöger og Niels Ellermann, efterår 2009 Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case-kontrollen...3

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Kontrol af gødning. Analyseresultater Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. NaturErhvervstyrelsen

Kontrol af gødning. Analyseresultater Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. NaturErhvervstyrelsen Kontrol af gødning Analyseresultater 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrol af gødning Analyseresultater 2013 Denne offentliggørelse er udarbejdet af

Læs mere

GLYPHOSAT I FODERET - KAN DET BELASTE DYRENES SUNDHED?

GLYPHOSAT I FODERET - KAN DET BELASTE DYRENES SUNDHED? GLYPHOSAT I FODERET - KAN DET BELASTE DYRENES SUNDHED? Seniorforsker Martin Tang Sørensen Seniorforsker Ole Højberg Professor Hanne Damgaard Poulsen Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Foulum

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL RESULTATER. Der blev i alt analyseret 249 prøver. Oversigt over resultaterne er vist i nedenstående tabel.

BAGGRUND OG FORMÅL RESULTATER. Der blev i alt analyseret 249 prøver. Oversigt over resultaterne er vist i nedenstående tabel. LABORATORIEPROJEKTER SLUTRAPPORT DIOXIN OG PCB I FØDEVAREPRØVER - DIREKTIV 96/23 KONTROLRESULTATER 2015 Projekt J. nr.: 2009-20-65-00127 BAGGRUND OG FORMÅL Dioxin og PCB hører til gruppen af organiske

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 6. kontor / Sagsnr.: 2009-20-221-03375/ Dep sagsnr. 14890 Den 9. februar 2009 FVM 631 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

ZINK TIL VÆKSTDYR Niels Kjeldsen, Innovation, Fodereffektivitet

ZINK TIL VÆKSTDYR Niels Kjeldsen, Innovation, Fodereffektivitet ZINK TIL VÆKSTDYR Niels Kjeldsen, Innovation, Fodereffektivitet Fagligt Nyt 20. september 2016 INDHOLD Reduktion af zink til slagtesvin Alternativer til medicinsk zink til smågrise 2.. ÅRLIGT FORBRUG AF

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder university of copenhagen Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder Gylling, Morten Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. oktober 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. oktober 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. oktober 2014 (OR. en) 14410/14 ADD 1 AGRILEG 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 14. oktober 2014 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 29. april 2015

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Highlights fra sponsorerne. Brødr. Ewers A/S. HC Handelscenter. Baggrund og historien. Baggrund og historien. Virksomheden

Highlights fra sponsorerne. Brødr. Ewers A/S. HC Handelscenter. Baggrund og historien. Baggrund og historien. Virksomheden Highlights fra sponsorerne Brdr. Ewers Vilomix Brødr. Ewers A/S Baggrund og historien Brødr. Ewers grundlagt i 1848 Handel med korn og foderstof på ærlig vis Baggrund og historien 1995 købes fabriksanlæg

Læs mere

Bisphenol A baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) til børn. BAGGRUND OG FORMÅL

Bisphenol A baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) til børn. BAGGRUND OG FORMÅL SLUTRAPPORT Bisphenol A baserede polymerer i fødevarekontaktmaterialer (FKM) til børn. Projekt J. nr.: 2010-20-64-00238 BAGGRUND OG FORMÅL Bisphenol A bliver blandt andet anvendt i hårde plasttyper som

Læs mere

Solsikke og rapsprodukter til slagtesvin og søer. Svinerådgiver Peter Mark Nielsen LandboMidtØst Chefkonsulent Erik Dam Jensen HEDEGAARD agro

Solsikke og rapsprodukter til slagtesvin og søer. Svinerådgiver Peter Mark Nielsen LandboMidtØst Chefkonsulent Erik Dam Jensen HEDEGAARD agro Solsikke og rapsprodukter til slagtesvin og søer Svinerådgiver Peter Mark Nielsen LandboMidtØst Chefkonsulent Erik Dam Jensen HEDEGAARD agro Take home message Gode penge at spare ved at anvende solsikke

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 18. februar 2008

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 18. februar 2008 Europaudvalget 2008 2849 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. januar 2008 FVM 499 SAMLENOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere