Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side 6. Trykt 90. Nr.. Folketælling December 900. Tredie Hefte: Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement. M. Maisons habitées et ménages.). Folketælling December 900. Fjerde Hefte: Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Devstumme og Sindssyge. (Recensement. IV. Population classée par nationalité, par lieu de naissance. et par culte. Aveugles, sourds»tuets et aliénés.). Skolestatistik 900. (Instruction publique.). Fagskolestatistik 99900, 9000 og 900. ( Ecoles professionnelles.) 6. Fængselsstyrelsens Aarbog I. Det norske Fængselsvæsen i det 9de Aarhundrede. (Annuaire de l'administration générale des prisons. I. Notices historiques.) 7. Norges Skibsfart 90. (Navigation.). Skiftevæsenet 90. (Successions, faillites et biens pupillaires.) 9. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 90. (Service vétérinaire et inspection de la viande.) 90. Norges Handel 90. (Commerce.) 9. Civil Retspleie 90 og 90. (Justice civile.) 9. Norges postvæsen 90. (Statistique postale.) 9. Norges Sparebanker 90. (Caisses d'épargne.) 9. Norges kommunale Finantser 900. (Finances des communes.) 9. Rekruteringsstatistik 90. (Recrutement.) 96. Skolestatistik 90. (Instruction publique.) 97. Fængselsstyrelsens Aarbog II. Aarsberetniug (Annuaire de l'administration générale des prisons. II. Statistique des prisons.) 9. De offentlige Jernbaner 90/0. (Chemins de fer publics.) 99. Rigsforsikringsanstaltens Industristatistik 999. (Statistique industrielle de l'office royal des assurances ouvrières.) 00. Private Aktiebanker 90. (Banques privies par actions.). 0. Norges Fiskerier 90. (Grandes péches maritimes.) 0. De faste Ejendomme 900. (Propriétés foncières rurales.) 0. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 90. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 0. Telegrafvæsen (Télégraphes et téléphones de l'état.) Trykt 90. Nr. 0. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) 06. Beretninger om Amternes økonomiske Tilstand i Femaaret I. (Rapports sur l'état économique des préfectures.) 07. Skiftevæsenet 90. (Successions, faillites et biens pupillaires.) 0. Norges kommunale Finantser 90. (Finances des communes.) 09. Valgstatistik 90. (Statistique électorale ) 0. Norges Skibsfart 90. ( Navigation.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 0. TABELLER VEDKOMMENDE RGES SKIBSFART I AARET 90, MED MING YEDgOMMENDE HRET 90. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 90, avec appendice concernant l'année 90.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 90.

4 For Aargangene 9 se Norges officielle StatfAik, Tredie Række. For Aargangene 99, 900, 90 og 90 se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr.,, 6 og 7. (Norges indenrigske Skibsfart se Norges officielle Statistik, Tredie Række Nr. 0.) STEEN SKE BOGTRYKKERI.

5 Indhold. Side. Indledning * Anhang. (Foreløbig Oversigt vedkommende Aaret 90.) 0* a) Den norske Handelsflaade: Tabel. Handelsflaaden ved Aarets Udgang a..dampfartøier og Seilfartoier underet b. Dampfairtøier og Seilfartoier særskilt c. Dampfartoier og Seilfartoier over 0 Ton 7 d. Dampfartoier og Seilfartoier, inddelte efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig har været sysselsatte 9 e. Dampfartoier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage, nominel Hestekraft og Bemanding f. Seilfartøier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage og Bemanding. Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Lob a. Dampfartøier b. Seilfartoier. Antal og Drægtighed af de i Aarets Lob i Norge eller i Udlandet for norsk Regning nybyggede Fartøier 7. Oplysninger om de hjemmehørende Fartøiers Bygningsmateriale. Oplysninger om de i Aarets Løb anmeldte Tab af Skibe 9 b) Skibsfarten inellem. Norge og Udlandet: 6. Oversigt over de til Norge aukonine og de fra Norge afgaaede Fartøiers Nationalitet 7. Oversigt over Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder 6. De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder 9. Skibsfarten paa de enkelte norske Toldsteder a. Oversigt over den samlede ind og udgaaende Skibsfart b. Skibsfarten paa de enkelte udenrigske Steder : Tonsdrægtigheden af de med Ladning ankomne og afgaaede Fartøjer C. Skibsfarten under hvert enkelt Flag: I. Antallet, af de med Ladning og i Ballast ankomne Fartøjer 6 II. Antallet af de med Ladning og i Ballast afgaaede Fartøjer III. Tonsdraegtigheden af de med Ladning ankomne og afgaaede Fartoier 0 0. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Fartøiers Nationalitet. Oversigt over Seilskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder

6 Side. Tabel. Oversigt over Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. De forskjellige Nationers Deltagelse i Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Oversigt over Seilskibsfarten mellem Norge og Udlandet. Oversigt over Dampskibsfarten mellem Norge og Udlandet 9 6. Detaillerede Oplysninger om Dampskibsfarten mellem Norge og Udlandet 0 De i regelmæssig Dampskibsfart udførte Reiser mellem Norge og Udlandet. 7. Antallet og Drægtigheden af de ved de norske Toldsteder fra og til Nor dishav et (Jan Mayen, Spitsbergen, Davisstreedet m. m.) expederede Fartoier c) Den udenrigske Skibsfart under norsk Flag:. Oversigt over den samlede udenrigske Skibsfart under norsk Flag... a. Ankomne Fartøier b. Afgaaede Fartøier 9. Oversigt over den samlede udenrigske Dampskibsfart under norsk Flag 6 a. Ankomne Dampfartoier 6 b. Afgaaede Dampfartoier Beregnet Bruttofragt af norske Fartoier ved den udenrigske Skibsfart 70 a. Ankomne Fartoier 70 b. Afgaaede Fartoier.7 C.Opgave over Bruttofragten særskilt for den norske Fart og Fragtfarten. 7

7 Table des matières. Pages. Introduction * Appendice. (Données provisoires concernant l'année 90.) 0* a) Marine marchande: Tableau n. Effectif de la marine marchande it la fin de l'année a. Navires h vapeur et h voiles réunis b. Navires h vapeur et h voiles séparément C.Navires h vapeur et h voiles audessus de 0 tonneaux 7 d. Navires h vapeur et h voiles classés d'après leur emploi 9 e. Navires h vapeur, classés par catégories de tonnage et d'après l'emploi f. Navires h voiles, classés par catégories de tonnage et d'après l'emploi. Accroissements et extinctions de la marine marchande pendant l'année a. Navires h vapeur b. Navires h voiles. Construction de navires pendant l'année 7. Matières de construction des navires existants. Naufrages et échouements 9 b) Mouvement de la navigation entre la Norvége et l'étranger: 6. Résumé par pavillon 7. Résumé par pays de provenance et de destination 6. Navigation par pays et par pavillon 9. Mouvement des douanes a. Résumé b. Navigation par pays : Tonnage des entrées et des sorties des navires chargés C. Navigation par pavillon: I. Nombre des entrées des navires chargés et sur lest 6 II. Nombre des sorties des navires chargés et sur lest III. Tonnage des entrées et des sorties des navires chargés 0 0. Résumé de la navigation, par pavillon. Résumé de la navigation à, voiles, par pays de provenance et de destination,,.,

8 Pages Tableau n. Résumé de la navigation à, vapeur, par pays de provenance et de destination. Navigation à. vapeur par pays et par pavillon. Résumé de la navigation h voiles. Résumé de la navigation à vapeur 9 6. Données détaillées sur la navigation h vapeur 0 Navigation h vapeur régulière entre la Norvége et l'étranger. 7. Expéditions dans les mers arctiques c) Mouvement de la navigation norvégienne h l'étranger:. Résumé du mouvement de la navigation norvégienne h l'étranger.. a. Navires entrés b. Navires sortis 9. Résumé du mouvement de la navigation h vapeur norvégienne l'étranger 6 a. Navires h vapeur entrés 6 b. Navires à, vapeur sortis Produit brut de la navigation norvégienne à l'étranger 70 a. Navires entrés 70 b. Navires sortis 7 C. Produit brut avec distinction de la navigation entre la Norvége et l'étranger et entre deux pays étrangers 7

9 Indledning med Anhang, 'indeholdende foreløbig Oversigt for Aaret 90. D en norske Handelsflaades Størrelse var ved Udgangen af 90, som følger : Antal. Ton., Dampskibe Sejlskibe Tilsammen Da Handelsflaaden den December 90 talte 6 9 Fartøjer med en Tonnage af 6 Ton, er den altsaa i 90 forøget med Fartoier, men paa den anden Side formindsket med 7 Ton. Formindskelsen af Tonnagen falder udelukkende paa Seilskibene, idet denne er gaaet ned med 676 Ton, hvorimod Antallet er steget med Fartoier. Dampskibenes Antal er gaaet op fra 90 til 96 og deres Tonnage fra 67 6 Ton til 60 6 Ton, altsaa en Forøgelse af 06 Fartøier og 6 6 Ton. Naar hver Dampskibston regnes lig Seilskibston efter den ældre Maaling og.6 Ton efter den nye Maaling, stiller Fartøiernes efter Effektiviteten beregnede Tonnage sig, som følger : V e d Udgangen af Aaret: Dampskibe. Reg.Ton. Beregnede Ton. Sejlskibe, Reg.Ton. Tilsammen beregnede Ton. Procenter i Forhold til den samlede beregnede Dampskibe. Seilskibe

10 * Handelsflaadens Forøgelse og Formindskelse i Aarene 90, 90 og 90, beregnet efter Tilgangs og Afgangsopgaverne, viser følgende Resultat :. Tilgang. Ved Nybygning Ved Nybygning Ved Indkjob i Norge. i Udlandet. fra Udlandet. Ialt. Aar. Antal. Ton. Antal. Ton. Antal. Ton. Antal. Ton. Dampfartoier : Seilfartoier : Afgang. Ved Afrigning til Læg Ved Forlis. Ved Salg til Ildlandet. Ialt. tere og Ophugning. Aar. Antal. Ton. Antal. Ton. Antal. Ton. Antal. Ton. Dampfartøier : Seilfartoier Altsaa : Netto Tilgang. Netto Afgang. Aar. Antal. Ton. Antal. Ton. Dampfartoier : Seilfartøier : Angaaende det til Fartoierne anvendte Bygningsmateriale meddeles Oplysninger i Tabel. Ifølge de dersteds meddelte Opgaver, der forovrigt ikke er ganske fuldstændige, havde Norge ved Udgangen af 90 :

11 * Af tern eller Staalskibe : Dampfartoier, dr Ton, og 0 Seilfartoier, dr. 0 9 Ton, og af Træskibe : Dampfartoier, dr. 6 9 Ton, og 60 Seilfartøier, dr Ton. Angaaende Handelsflaadens Værdi anstillede Bureauet for 97 en Beregning, hvis Detailler findes anført i «Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau» for 99, Side 9 0. Ifølge denne Beregning skulde den gjennemsnitlige Værdi pr. Ton have udgjort for Dampfartoier af Jern eller Staal Kr.. og af Træ Kr. 9.0, og for Seilfartoier af Jern eller Staal Kr. 0.0 og af Træ Kr. 6.. Anvendes samme Gjennemsnitsværdier paa Aarene 99 90, udkommer folgende Belob for disse Aar : Aar. af Jern eller Staal. Dampfartoier af Træ. af Jern eller Staal. Seilfartoier af Træ. Tilsammen. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Decbr Disse Værdier bor imidlertid vistnok efter nuværende Priser reduceres endel. Antallet og Tonnagen af de f orliste Skibe har i de senere Aar udgjort, som følger: Aar. Antal. Dampskibe. Drægtighed i Ton. Antal. Sejlskibe. Drægtighed i Ton Tilsammen :

12 I Forhold til den gjennemsnitlige Tonnage, som i Femaaret 690 var 9 Ton Dampskibe og 77 Ton Seilskibe, i Femaaret 99 henholdsvis 0 9 og 7 Ton og i Femaaret henholdsvis 797 og 0 Ton, udgjorde de aarlige Forlis af Dampskibe i forste Femaar gjennemsnitlig.99 Pet, i andet Femaar.6 Pct. og i tredie Femaar.7 Pct., af Seilskibe henholdsvis., 6. og 6. Pct. aarlig. Særskilt i Aaret 90 var ForlisprocenteD for Dampskibene. Pct. og for Sejlskibe 6.7 Pct. og i 90 henholdsvis.6 og 7.7 Pct. Angaaende de ved Forlisene indtrufne Tab af Menneskeliv indeholder Tabel endel, dog ikke fuldstændige, Opgaver. Af Besætningen paa de i 90 som forliste anmeldte Fartoier, 97 Mand, skal der være omkommet 9 Sjomænd, medens Antallet af de i 90 omkomne var Sjønvend, i 90 Sjomænd, i Sjomænd samt Passagerer og i 99 Sjømænd. Efter en anstillet Beregning skal efter de af Toldkamrene modtagne Opgayer i Tiden fra til 9 gjennemsnitlig 0. Pct. af Seilskibsflaadens og 0. Pct. af Dampskibsflaadens Bemanding være omkommet ved Forlis, fra 90 til 9 henholdsvis 0. og 0. samt fra 96 til 90 henholdsvis 0.6 og 0. Pct. I 90 var Procenten henholdsvis 0.70 og 0.6, i 90 henholdsvis 0.76 og 0.7. Skibsfarten mellem Norge og udlandet beskjæftigede i 90 regnet efter Antallet af Skibsexpeditioner 7 Fartoier, med en samlet Tonnage af 9 Ton, for Indgaaende, og 79 Fartøier, dr Ton, for Udgaaende. Heraf havde de med Ladning ankomne eller afgaaede Fartøjer folgende Tonnage : Ankomne. Afgaaede. Seilskibe 0 9 Ton, 79 0 Ton, Dampskibe Ialt 6 7 Ton. 960 Ton. Den med Varer bestuvede Tonnage af Dampfartoierne udgjorde ifølge Tabel 0 for Indgaaende 9 06 og for Udgaaende 60 7 Ton. Gaar man ud fra, at samtlige som ladte opførte Seilfartøier har indehavt fuld Ladning, skulde den bestuvede Del af Tonnagen overhovedet have udgjort 69 ' Ton for Indgaaende og 96 9 Ton for Udgaaende. Hovedtrækkene af denne Skibsfart for de sidste Aar vil sees af modstaaende Tabel, der viser Bestuvningen (angivet i 'tusinder af Ton) af de i Aarene 9090 med Ladning ind og udgaaede Fartøjer,

13 * Aar. Indgaaende. Udgaaende. Seil. Damp. Tilsammen. Seil. Damp. Tilsammen Saavel for den indgaaende som for den udgaaende Skibsfarts Vedkommende er de ladte Fartøiers Bestuvning i det hele steget, for I n d gaaende fra I 6 00 Ton i 90 til Ton i 90. For TN gaaende er Bestuvningen for Seilfartøiernes Vedkommende steget fra Ton i 90 til Ton i 90, og Bestuvningen af Dampfartøierne fra Ton i 90 til Ton i 90. Regnet efter Bestuvningen skulde i 90.0 Pct. af de indførte og 66. Pct. af de udførte Varer være transporteret i Dampskibe, mod henholdsvis 79. og 6.0 Pct. i 90. Af den samlede med Ladning ind og udgaaende Tonnage, Seil og Damp underet, faldt 7 7 Ton eller 60. Pct. paa norske og 9 Ton eller 9. Pct. paa fremmede Fartoier (Tabel 6). Af den i n d gaaende Skibsfart besørgede norske Skibe.9 Pct. og af den u d gaaende 9. Pct., fremmede Skibe henholdsvis. og 0.7 Pct. Derimod stiller Forholdet sig anderledes, om man sammenligner Seilskibsfarten med Dampskibsfarten. Regnet procentvis udgjorde nemlig paa den ene Side det norske og paa den anden Side de fremmede Flags Andel, her fremstillet for de sidste fem Aar : I Seilskibsfarten. I Dampskibsfarten. Overhovedet. Norske. Fremmede. Norske. Fremmede. Norske. Fremmede.,.. /,,,., 99. Pct.. Pct. 60. Pct. 9. Pct Pct.. Pct Man ser heraf, at i det sidste Aar henimod / af Seilskibsfarten og vel Halvparten af Dampskibsfarten er bleven besorget af norske Skibe. Stigningen) i Tonnagen har for en væsentlig Del sin Grund i, at de britiske Dampfartøier, der anløber Kristiansand i regelmæssig Fart mellem Leith og Kjobenhavn, og som tidligere har været opførte som Fartoier under Forbiseiling, nu er medtagne under Skibsfarten paa Norge. Videre foregaar der efter Aabningen af Ofotbanen fra Narvik en betydelig Export af Malm. I 90 blev der sa,aledes derfra udklareret med Ladning 6 Dampfartøier med en samlet Tonnage af 7 Ton. I Tabel o. fgg. er der gjort Rede for den samlede ude n rigske Skibsfart under norsk Flag og den derved indvundne Fragtfortjeneste.

14 6* Efter de foreliggende Opgaver er der af norske Fartoier ialt udfort 9 Reisei, hvoraf 9 mellem Norge og Udlandet og 6 9 mellem fremmede Havne indbyrdes. Disse Reiser falder under folgende Hovedgrupper : ) Seilfartøier. Dampfartøier.) Antal Reiser. Aal Reis nt. e r. Ankomne til Norge fra Udlandet Ladte Ball Ankomne til Udlandet fra Norge Ladte Ball Ankomne i Fragtfart Ladte Ball Tilsammen Ladte * Ball Ialt ) Fartøjer, som under samme Reise har anløbet flere Havne for at oplosse eller indtage Ladning, er nu som tidligere kun medtaget i den Havn, hvor Losningen endelig er tilendebragt eller hvor Indtagelsen af ny Ladning i Retur eller paa ny selvstændig Reise er pa,abegyndt. Antallet og Tonnagen af de Fartøjer, der saaledes har anlobet i Forbiseiling, hvilket næsten udelukkende gjælder Dampfartøier, kan i det hele anslaaes til ca. 0 og ca Ton. Af Lande, hvor Tonnagen af Fartøier i Forbiseiling overstiger Tun, falder : paa Europa : Storbritannien og Irland 7 00 Ton, Spanske Havne ved Middelhavet Atlanterhavet 00 Italien Portugal 9 00 Finland Danmark 6 00 Franske Havne ved Atlanterhavet Tyske Havne ved Nordsjøen 700 Franske Havne ved Middelhavet 6 00 Tyske Havne ved Østersjøen samt paa Lande udenfor Europa : De britiske Besiddelser i Nordamerika Vestindien Laplatastaterne 6 00 Mexiko Britisk Ostindien 00 Amerikas Forenede Stater : Havne ved Atlanterhavet 00 Se Anm. og, Side 6, 7, 7, 7,

15 7 ' I Lobet af 90 sysselsattes i udenrigsk Fart gjennemsnitlig 7 Dampskibe, dr Ton, og 7 Seilskibe, dr Ton. Gaar man ud fra, at Dampfarted med Hensyn til Effektivitet veier op mod.6 Seilfartoier, skulde der i 90 til udenrigsk Fart have været anvendt 0 beregnede Far Wier med en Drægtighed af 0 6 Ton. Paa hvert beregnet Fartoi falder der altsaa gjennemsnitlig.67 Reiser, og da Drægtigheden af de med Ladning ankomne Fartoier var 0 6 Ton, skulde hvert Fartoi overhovedet have havt.7 Ladning paa Kjolen. Udføres denne Beregning særskilt for Dampfartoierne, vil man finde, at hvert af disse gjennemsnitlig har udfort.7 Reiser og havt. Ladning paa Kjolen. Den ved vor udenrigske Skibsfart optjente Brut t ofragt var ifølge Tabel 0 for : Aar. Sejlskibe. Dampskibe. Tilsammen. Kr. Kr. Kr ') ) Efter dette skulde vore Fartoier i 90 have opseilet i Fragt ca Kr. mindre end i det nærmest foregaaende Aar. Seilfartoierne viser en Nedgang af ca Kr. og Dampskibene ca. 00 Kr. Tonnagen af de med Ladning ankomne Seilfartoier er samtidig faldt fra Ton i 90 til Ton i.90, medens Tonnagen af de med Ladning ankomne Dampfartoier er steget fra 9 Ton i 90 til Ton i 90. Sammenlignes Bruttofragten med den i udenrigsk Fart sysselsatte Tonnage, vil man finde, at der i 90 optjentes for hver Seilskibston 7 Kr. og for hver Dampskibston Kr. Til Sammenligning hidsættes folgende Opgaver : Seilskibe 0 Kr. Kr. Kr. 7 Kr. Kr. Kr. 9 Kr. Kr. 7 Kr. Dampskibe Med Hensyn til Dampskibene kan forøvrigt mærkes, at for de Fartøjer, der har været sysselsatte i Maanedsfragt, er Udgifter til Kul samt Havneudgifter udredede af Befragterne. Den af disse Fartoier optjente Bruttofragt er beregnet til Kr ; se nærmere herom Anm. Side 77. ) Hertil lægges Kr. 00. Se Anm. Side 7 og 7.

16 ' Den i de, sidste Aar optjente Bruttofragt fordeler sig paa følgende Maade mellem den nor s k e F art D: Skibsfarten mellem Norge og Udlandet, og Fr a gt farten D: den udenrigske Skibsfart under norsk Flag. Aar. Norsk Fart. Fragtfart. Seilskibe. Dampskibe. Tilsamm en. Seil skibe. Dampskibe. Tilsammen. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Til nærmere Oplysning om Hovedfelterne for den norske Skibsfart hidsættes modstaaende Tabel, der viser den paa de forskjellige Lande optjente Bruttofragt saavel i 90 som for Sammenligningens Skyld ogsaa i 90 og 90. Antallet af i 90 romte nor sk e Sj of olk og af de efter tidligere Rømninger hj emk o in e Sj of olk er af Indrulleringscheferne opgivet til henholdsvis og 0. Efter de fra Konsulerne meddelte Opgaver over Sjøfolk rømte fra norske Fartøjer skulde Antallet af Romninger i nævnte Aar udgjøre, hvoraf norske Sjøfolk, 9 svenske, 7 af andre Nationer samt 77 uden Angivelse af Nationalitet. Af op sp a rede Hyr e b elob hjemsendtes i 90 gjennem de forenede Rigers Konsuler af norske Sjømænd tilsammen Kroner mod i 90 af Sjomeend 7 9 Kroner. Betydelige opsparede Bela hjemsendes forovrigt paa anden Maade, bl. a. gjennem skandinaviske Sjomandshjem. Som A n a n g lader man folge en foreløbig Oversigt over den norske Handelsflaades Størrelse ved Udgangen af Aaret 90 og Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i samme Aar. (Se S. 0**.)

17 Bruttofragt (udtrykt i Tusinder af Kr) optjent af norske Fartoier. Lande Indgaaen.d e. Heraf i 90. Udgaaende. 76.o Storbritannien og Irland. 6.o s7. Norge Amerikas Forenede Stater Sverige Rusland og Finland Britisk Nordamerika Afrika 9 00.o o o o s o Tyskland 6.s o Syd og Østasien Sydamerika Frankrige Vestindien, Mexiko, o Centralamerika Spanien, de kanariske Øer, Gibraltar Danmark, Island, (Fmroerne) o Italien, Malta, Østerrige 67.o s og Ungarn Australien Belgien Nederlandene Portugal, de azoriske øer,.o 6 70.o o o 0.o. 66. Madeira Tyrkiet, Rumænien, Grækenland 6.o Hertil lægges ) 6.o Tilsammen 06.6 ) 6.7 ) ') Da disse Summer indbefatter saavel den for Indgaaende som den for Udgaaende optjente Fragt og saaledes hvert Fragtbeløb er regnet to Gange, bliver de her opførte Bela det dobbelte af den samlede Bruttofragt. ) Se Anm. Side 67, 77.

18 . Handelsflaaden i Aarene 90 og 90. Ifølge nærværende Statistiks Tabel udgjorde Norges Handelstlaade den Decbr. 90: Dampskibe af Staal eller Jern.., dr Reg.Ton, Træ 6 9 Seilskibe" af Staal eller Jern Træ Tilsammen : Dampskibe Sejlskibe Ialt 7 0, dr. 90 Reg.Ton. Antager man, at de i den officielle Skibsfartsstatistik medtagne Dampskibe i Løbet af Aaret 90 har modtaget samme Tilvekst som den, der fremkommer ved indbyrdes at sammenligne Norsk Veritas's Dampskibsfortegnelser for 90 og 90, og paa samme Mande beregner den Formindskelse, som Seilskibene har undergaaet, kommer man til følgende Resultater for Udgangen a f Aaret 90: Dampskibe af Staal eller Jern... 9, dr. 6 0 Reg.Ton, Træ Seilskibe af Staal eller Jern.. 9 Træ 7 76 Tilsammen : Dampskibe Seilskibe Ialt 7, dr. 67 Reg.Ton. Handelsflaaden skulde altsaa i 90 i Antal være forøget med Fartøjer og Tonnagen med ca Ton. Seilskibene formindskedes med Fartoier og 00 Ton, medens Dampskibenes Antal og Tonnage forøgedes med 76 Fartoier og 00 Ton. Tages Hensyn til Dampskibenes større Transportevne, skulde vor Handelsfiaades Effektivitet være forøget med omtrent 7 00 beregnede Ton, udgjorende.9 Pct. af den beregnede Tonnage i 90 (se foran Side *).

19 , *. Skibsfarten lnellem Norge og Udlandet i Aaret 90., a, Med Ladning. I Ballast. Ialt. Antal. Antal. Toimage. Antal. I. Ankomne Fartoier: Norske Dampskibe Fremmede Tilsammen Dampskibe NorskeSejlskibe Fremmede Tilsammen Sejlskibe Ialt Heraf Norske 9I Fremmede II. Afgaaede Fartoier: NorskeDampskibe Fremmede Tilsammen Dampskibe Norske Seilskibe Fremmede Tilsammen Seilskibe Ialt Heraf Norske Fremmede

20 * Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede altsaa i 90 regnet efter Antallet af Skibsexpeditioner 966 Fartøjer, med en samlet Tonnage af Ton, for Indgaaende, og Fartøjer, dr.. 9 Ton, for Tidgaaende. Heraf havde de med Ladning ankomne og aegaaede Fartøjer folgende Tonnage : Ankomne. Afgaaede. Dampskibe Ton, Ton, Seilskibe Ialt Ton. Ton. Disse Tal er foreløbige, men vil neppe undergaa nogen væsentlig Forandring. Det statistiske Centralbureau, Kristiania 0 Mai 90. A. N. Meer. J. C. Krohn.

21 Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 90. (Situation de la marine marchande à la fin de l'année 90.)

22

23 Tabel. Handelsflaaden ved Aarets Udgang. a. Dampfartoier og Seilfartoier underet. andelstlaade 90. '... Landsdele. ) ' Samtlige Fartoier.Fartøjer over 0 Ton. Antal. Bemanding., Antal.. Bemanding.. liiget Heraf : Rigets Bygder... Byer t II. Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhj ern Nordland Tromso Finmarken iii. Byerne anitsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre T rondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso. Finmarken V. De enkelte Byer. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad MOSS Son Hvitsten Drøbak t Skibe, der tilhører flere forskjellige Eiere, er som hidtil auseede hjemmehørende der, hvor den korresponderende lleder er bosat. Opgaverne viser derfor ikke nøiagtigt, hvorledes Eiendom i Skib er fordelt mellem de forskjellige Landsdele, og specielt ikke, hvorledes den er fordelt mellem Land og By, idet det ofte er Tilfældet, at Parter af Skibe, der bestyres i Byerne, eies i de omliggende Landdistrikter.

24 Handelsflaade 90. Tabel Landsdele. Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. a. (Forts.) Dampfartoier og Seilfartøier underet. Samtlige Fartøjer. Fartøjer over 0 Ton. etnanding. Antal. Tonnage: I Bemanding, IV. De enkelte Byer. (Forts.) Kristiania Drammen Holmsbu Svelviken Holmestrand.Horten A asgaar(istrand Tonsberg Sandefjord Larvik Kragere Langesund Stathelle Brevik Porsgrund Skien Osterriser Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Flore Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos Mosjøen Bode Narvik Harstad i) Tromso Hammerfest Vadsø Vardø ( S ( ( () 7 ) Toldsted, fra Januar 90 Ladested.

25 V Handelsflaade 90. Tabel l (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. b. Dampfartoier og Seilfartoier særskilt. Lan(lsdele. 6 7 Antal. Dampfartoier. Seilfartoier. Bemanding. Antal. Bemanding. Netto. Brutto. I. Riget Heraf: Rigets Bygder Byer.. i 0tus If. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal V Stavanger t 6 V 0 V 90 Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus ) Romsdal Sondre Trondhj.. em Nordre Trondlu em Nordland Tromso il Finmarken V III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus V i s Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus 7 6 V Romsdal VV Sondre Trondhjem Nordre Trondhrm li Nordland Tromso 6 76 Finmarken 9 _ 7 9 heraf tilhører, drægtige Ton og med Mands Besætning, Amtskommunen.

26 frandelsflaade 90. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. b. (Forts.) Dampfartaier og Seilfartaier særskilt., ( 7 Landsdele. Dampfartoier. Seilfartaier. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. Netto. Brutto. I v. De enkelte Byer. ), Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss 9 90 '7 6 0 Drabak i Kristiania Drammen Svelviken i Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Langesund Brevik Porsgrund Skien Osterrisor Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand i Kristiansand Mandal Farsund i Flekkefjord Egersund Sandnes Stavanger Kopervik 77 6 Haugesund Bergen Flora A alesund Molde Kristianstrud Trondhjem Stenkjær Namsos 9 0 Bodo I 6 Narvik Harstad Tromso Hammerfest Vadsø Iler er alene opfort de 'Byer, hvor Dampskibe er hjemmehorende; for de øvrige se Side fg.

27 7 Handelstiaade 90. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. C. Dampfartoier og Seilfartoier over 0 Ton. Landsdele. Dampfartoier. Seilfartoier. Antal. manding. Antal.,Bemanding.. I. Riget i Heraf: Rigets Bygder Byer H. Bygderne amtsvis. Smaalenene i Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger 6 7 Sondre Bergenhus 9 0 Nordre Bergenhus ) Romsdal 0 67 Sondre Trondhjem 7 Nordre Trondhjem 79 9 Nordland il Tromso Finmarken i 0 7 s. III. Byerne amtsvis. Smaalenene ä Akershus Kristiania Buskerntl Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenbus 0 70 Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Tilhorer Amtskommunen.

28 Handelsflaade 90. ',/, / Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aårets Udgang. C. (Forts.) Dampfartøier og Seilfartoier over 0 Ton. Landsdele. 6 Dampf artoier. Seilfartoier. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. IV. De enkelte Byer.') F.redrikshald. 6 Sarpsborg.. 6 Fredrikstad 6 Moss... 6 Kristiania.. 9 Drammen... Holmestrand Tønsberg. 7 Sandefjord. Larvik 6 Kra gerø.. Langesund. Brevik Porsgrund Skien 0 Osterrisor Tvedestrand. Arendal... Grimstad. Lillesand. Kristiansand. Mandal Farsund... Flekkefjord. Egersund. Sandnes. Stavanger. 7 Kopervik. Haugesund 7 Bergen. 7 Florø... Aalesund 0 Molde.... Kristiansund Trondhjeni Stenkjær 6 Namsos. Bodo... 6 Harstad. 6 Tromso 6 Vadso ti ') Se Side 6, Note.

29 Tabel I (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. frandelsilaade 90. d. Dampfartoier og Seilfartoier, inddelt efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig har været sysselsatte. I. Dampfartoier. Landsdele. Indenrigsk Kystfart samt indenrigske Udenrigsk Fart. Fiskeexpeditioner. Seel, Hvalros, Hvalog Bottlenosefangst. Antal. Antal. Antal. I. Riget iferaf : Rigets Bygder... Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Fin in arken e G G Il IH. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken e

30 Handelstlaade Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. d. (Forts.) Dampfartoier og Seilfartoier, inddelt efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig har været sysselsatte. 6 II. Seilfartoier. Landsdele. Indenrigsk Kystfart samt indenrigske Fiskeexpeditioner. Udenrigsk Fart. Sæl, Hvalros, Hvalog Bottlenosefangst. Antal. Antal. Antal. I. Riget Heraf : Rigets Bygder. Byer * H. Bygderne anitsv is. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik... Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmark en Q I III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus K ristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhj em Nordland Tromso Finmarken ,

31 t i Ifandelsflaade 90. Tabel I (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. Dampfartoier, inddelt efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage, nominel Hestekraft og Bemanding. Fartoiernes Riget.,f0. Nominelineman _ Antal. Heste, Antal. nage. kraft. Rigets Bygder. Ton, Beinan nage. ding.. Rigets Byer. Antal. Ton ; nage. ding. Under 0 Ton ' ' il 0 7 Tilsammen 96., I. Dampfartoier overhovedet : 0 ' 0;, ; i, '. 70,, 0 ' , 7 97' 9 6i ' ' ' ' 9, 97, 0 0; 09 7 ' 06' , ' , , 06' 99 ' 6 06I II. Dampfartoier, beskjoeftigede i indenrigsk Kystfart samt ved indenrigske Fiskeexpeditioner: Under 0 Ton (000 Tilsamm en ' 9 6' ; 06 6, , , Under 0 Ton ' over 600 ).. Tilsammen III. Dampfartoier, beskjeftigede i udenrigsk Fart: , ' 6' 6 7 ' 9 i IV. Dampfartoier, beskjteftigede ved Sæl, Hvalros., og Bottlenosefangst: Ender 0 Ton ' oh Tilsammen Se ovenfor under T

32 ' ilandelsfiaa,de 90. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. f. Seilfartoier, inddelt efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage og Bemanding. Fartoiernes,. Riget.. Rigets Bygder. Beman Boman: Antal. Antal. ding. ding. 9. Rigets Byer. Bemanding. Antal. Ender 0 Ton g Tilsammen Under 0 Ton ,.. Tilsammen L Seilfarteier overhovedet: , G G ; 7; 0, ; , 9 0; f G0 0G G II. Seilfartoier, beskjæftigede i indenrigsk Kystfart samt ved indenrigske Fiskeexpeditioner: Under 0 Ton Tilsammen 9 Tinder 0 Ton over 600 ) Tilsammen ; 66 6, ,, 0 0 ; ; , IH. Seilfartøier, beskjæftigede i udenrigsk Fart: ; 6; ; 6 ; ' IV. Seilfartoier, beskjeatigede ved Sæl, Hvalros, Hval og Bottlenosefangst: ') Se ovenfor under I. 9; 0' ' : ;

33 Antal. Handelsfiaade 90. Tabel. Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Lob. Landsdele og Byer, hvor Fartoierne hører Nybyggede i hjemmel). Norge. a. Dampfartøier. Nybyggede i Udlandet for norsk Regning. Tilgang. Ellers tilkjøbte fra Udlandet. Antal, Antal. 6 7 Tilkjobte eller overflyttede fra indenlandske Steder. Antal. I. Riget Fartøjer over 0 Ton Af samtlige Skibe faldt: pa: Rigets Bygder Byer Bygderne amtsvis Akershus Jarlsberg og Larvik. Nedenes _Lister og Mandal... Nordre Bergenhus... Romsdal Nordre Trondhj em.. Nordland Tromso Finmarken 6 i IS Ill. De eilkelte Byer. Fredrikshald ' 76 i Sarpsborg _ 7 Fredrikstad I 0 00 Kristiania Drammen Tonsberg i i Sandefjord Kragero 77 Langesund 70 Porsgrund Skien 99 Tvedestrand. 70 Arendal Grimstad. Kristiansand 7 Mandal 9 Flekkefjord 9 Stavanger Hangesund i 7 Bergen Aalesund 0 76 Kristiansund Trondhjem 700 St enkj mi.... Narvik i Harstad 0 6 Hammerfest i 0 ) Opgaverne i nærværende Tabel giver altsaa ikke Oplysning om Bygningsstederne i Norge, hvorom se Tabel.

34 andelsflaade 90. Tabel (Forts.). Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Lob. ft. (Forts.) Da,mpfartoier. 6 Landsdele og Byer, hvor Fartoierne horer hjemme. Afgang. 7, Solgte eller Solgte overflyttede til Forliste., til Udlandet. Ophuggede. indenlandske Steder. Antal. AntaH Toimage. Antal. Antal.. Riget Fartoier over 0 Ton Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder Byer ' 6 9 Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Jhrlsberg og Larvik Nedenes Stavanger Nordre Bergenhus Søndre Trondhjem Nordland It De enkelte Byer Ftedrikshald Moss Kristiania Drammen Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Arendal Sandnes Stavanger Haugesund Bergen Aalesund Kristiansund Trondhjem Harstad Hammerfest

35 Handelsflaade 90.,..., Tabel (Forts.). Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Leib. b. Seilfartoier. Landsdele og Byer, hvor Fartøierne borer hjemme '). Nybyggede i Norge. 6 Tilgang. Nybyggede i Ellers tilkjøbte Udlandet for fra norsk Regning. Udlandet. 7 Tilkjobte eller overflyttede fra indenlandske Steder. Antal. Antal., Antal. Antal. I. Riget Fartøjer over 0 Ton Af samtligé Skibe faldt: paa Rigets Bygder.. Byer II. Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal.. Stavanger Sondre Bergenhus.. Nordre Bergenhus.. Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken i i III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal... Stavanger Bergen Nordre Bergenhus... Romsdal Sondre Trondhjem... Nordre Trondhjem.. Nordland Tromso Finmarken i IV. Enkelte Byer. Tønsberg Kragerø Arendal Kristiansand Stavanger ) Se Side, Note.

36 Handelsliaade Tabel (Forts.). Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Lob. b. (Forts.) Seilfartoier. Landsdele og Byer, hvor Fartoierne horer hjemme. I, 6 7 Solgte til Udlandet. Antal. Solgte eller overflyttede til indenlandske Steder. Afgang. Forliste. Antal. Antal. Afriggede eller ophuggede. Antal. I. Riget Fartøjer over 0 Ton Af samtlige Skibe faldt: raa Rigets Bygder.. Byer ' ' II. Bygderne amtsvis Smaalenene ' Akershus 0 Buskerud 7 Jarlsberg. og Larvik Bratsberg I 79 6 Nedenes Lister og Mandal 0 0 Stavanger Sondre Bergenhus. 0 Nordre Bergenhus... 9 Romsdal 6 Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem 6 70 Nordland 99 Tromso Finmarken 7 Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal... Stavanger Bergen Nordre Bergenhus... Romsdal Sondre Trondhjent.. Nordre Trondhj em Nordland Tromso Finmarken IV. Enkelte Byer. Tønsberg Kragero Arendal Kristiansand Stavanger I i

37 7 Handelsflaade 90..., / Tabel. Antal og Drægtighed af de i Aarets Leib i Norge eller i Udlandet for norsk Regning nybyggede Farteier. I 6, 7 I 9 Under Bygningssteder Ton. Ton. Ton Ton. Ton over 000 Ton. Ton. Antal. Tilsammen. a. Dampfartoler. Bygd er: Eidanger Fjære Oddernes Sogne Vanse Lister (i.. o.) Bremanger Setje Bolso Buksnes Byer: Fredrikstad Moss Kristiania Drammen Sandefjord Poregi und Grimstad Kristiansand Stavanger Haugesund Bergen Aalesund Kristiansund Trondhjem Stenkjar Tromso Tilsammen Udlandet: Danmark Storbritannien og Irland. Amerika Tilsammen ' S S b. Seilfartoler. Rigets Bygder Byer Tilsammen Bygderne amtsvis. Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal.... Stavanger Sondre Bergenhns Nordre Bergenhus Romsdal Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken De enkelte Byer. Farsund Bergen Molde Tromso A De i Norge nybyggede Fartoier er i denne Tabel ordnede efter sine Bygningssteder, ikke efter sine Hjemsteder; deraf Forskjellen mellein Tabel og. a

38 liandelsilaade 90. Tabel. Oplysninger om de hjemmehørende Fartøiers Bygningsmateriale ). 7 Fartsiernes Dampfartøier af Jern eller Staal. Antal. Dampfartøier af Trm. Seilfartøier af Jern eller Staal. Seilfartøier af Trw. Antal. Antal, Antal. I. Riget. Under 0 Ton j t Tilsammen i II. Enkelte Byer. Kristiania Drammen Tønsberg Larvik Kragerø Porsgrund Arendal Grimstad Stavanger Bergen Trondhjem 9 * Opgaverne tildels ufuldstændige.,animmiimiimmmu

39 9 Handelsflaade 90. Tabel. Oplysninger om de i Aarets Lob anmeldte Tab af Skibe.. G 7 Ved For Strandede. rede. men Kaut Sam ladte Sunkne. stød. Sjøen. Savnede. Ellers. Uoplyst, hvorledes. Ialt. I. Fartoiernes Antal og Størrelse. Under 0 Ton over 000 Tilsammen 6 9 ) 6 ) 7 ) 6 ) is ) 6 i i _. 0 6) 9 9 Fartoiernes Alder. Under Aar over 0 Ubekjendt Tilsammen III. Fartoiernes Bygningssted. Norge Sverige Finland Tyskland Nederlandene Storbritannien og Irland Frankrige Italien Kanada Amerikas Forenede Stater Tilsammen 6 7 ' 6 9 ) Heraf Dampfartøier, drægtige 0 Ton. ) Heraf Dampfartøier, dr. Ton. ) Heraf Dampfartøier, dr. 6 Ton. ) Heraf Dampfartøier, dr. Ton. ) Heraf Dampfartøier, dr. 706 Ton. 9 Heraf 6 Dampfartoier, dr. Ton,

40 Halidestbade Tabel (Forts.). Oplysninger om de i Aarets Lob anmeldte Tab af Skibe. Ved Stran Kant Sam. dede. rede. menstod. Sunkne. 6 7H 9 For UopladteSav lyst, liners nede. hvor Sjøen.ledes. V. Ladningens Beskaffenbed. Harpix, Fosfat Korn Petroleum Is Trælast, Træmasse Kopra Kul, Kokes Guano Stykgods Salt og tomme 'Ponder Kvarts Jern og Staal Mursten Olie og Rosiner Beg Gasrensningsstof [Inder Fiske Ballast Uopgivet G 6 6 TiiSalitmen 6 V. De ombordværende Personer og deres Skjmbne ; Besætningens Antal, Foreren inkl 669 Heraf opgivet som onikomnel (Opgaven ufuldstændig). ') 9 o VI. Menneskeliv tabt særskilt ved Forlis at Sejlskibe og Dampskibe paa 00 Ton og derover. Aar. Regelmæssig Bemanding. Antal Sjøfolk Sjøfolk omkomne omkomne ved pr. 000 af Totalfor] is. Bemandingen paa Seilskibe. Dampskibe. Sejlskibe. Daanpskibe. Seilskibe. Dampskibe l 990,(g,j.snitlig ) 6 9) t ) Desuden Passagerer. ) Jfr. Meddelelser fra Det Statistiske Centralbureau 90, Side 6.

41 I Handelsflaade 90. Tabel (Forts.). Oplysninger om de i Aarets Leib anmeldte Tab af Skibe. Antal Wier. Antal Far Fartøier. ' VII. Stedet, hvor Forliset er foregaaet. Ved Risør. Lyngør. Kolnesholmene, S for Tananger I Hjeltefjord, Kaggeskia)r Aalesund Ved Sande, Homsdal a Hitteren a Bjørnen, Flatanger I Vestfjorden Kjølletjord Ved Skjervo a Hammerfest I Ilavosund Ved Kjelvik a Havningberg a Vardø Pau, den norske Kyst a den murmanske Kyst i i Ostersjoen Ved Nidingen a Onsala < Vinga Fyr. Marstrand. Langeland <, Anholt a Fredrikshavn a Kollerup Strand, Vester Ilan Herred. Hanstholmen a Thorsminde I Kattegat Ved Amrum I Hamburgbugten Ved Schaarhorns Rev. Harlingen < Vileland Paa Haalis Banker Ved Hoek van Holland Paa den hollandske Kyst. den belgiske Kyst I Nordsjøen :i Ved Ambleteuse, Pas de Calais Paa Thames Ved Weymouth Kanalen Ved Kilcredaun Point, Shannons ydre Rivier a Campbeltown, Cautire, Skye I Pentland Firth Ved Shetlandsøerne, Peterhead I Leithsfjorden Ved Flamborough Head a Spurn Fyr Ved Boston I den biscayiske Bugt Middelhavet Ved St. Vincent, C Algoa Bay Delagoa Bay Filippinerne a Shanghai «Samoaøerne a Suva Sydhavsøerne I La PlataFloden Ved Maranham a Honduras a Grand Caytnan a Cuba a Progreso Floridastmdet Ved Cape Breton I Saguenay River Martin River Ved Vancouver I det stille Hav Atlanterhavet Uopgivet Transport 6 Verde Kondemnerede: I Kragero Mandal t gersund Abo Kjobenhavn.Frederikshavn Paa Island I Amrum Cuxhaven Hainburg London Glasgow Aberdeen Morrison's Haven England, ikke nærmere opgivet Marseille Ponta Delgada St. Vincent, C. Verde Paa Madagascar I Auckland Fremantle Wellington Santos Natal, Brasilien Maranham Lateris 6 Tilsammen

42 Handelsflaade 90. Tabel (Forts.). Oplysninger om de i Aarets Leib anmeldte Tab af Skibe. VIII. Af de i Aarets Lob anmeldte Forlis indtraf: Aar og Aarstid Antal. Aar og Aarstid. Antal. Transport 7 Slutningen af 9 Januar ikke nærmere opgivet... 0 Februar 9 December Marts 0 6 Vaaren 9 9 April ikke nærmere opgivet Mai 77 Begyndelsen af 900 Juni September 900 Juli 00 Slutningen af August 0 Begyndelsen af September Juni 90 7 Oktober December 90 0 November ikke nærmere opgivet... 6 December 7 0 August 90 0 Begyndelsen af September 76 Høsten 0 Oktober 76 Vinteren 66 November ikke nærmere opgivet... 0 December 96 Uopgivet 9 Slutningen af 0 Tilsammen 700 Lateris 7

43 Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Aaret 90. (Mouvement de la navigation entre la Norvége et l'étranger pendant l'année 90.)

44

45 Norsk Vart 90. Tabel 6. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Fartoiers Nationalitet. 6 Nationalitet. Med Ladning. I Ballast. Ialt. Antal. I. Ankomne: Norske Svenske Danske Russiske og Finske Tyske Nederlandske Belgiske Britiske Franske Italienske Ungarske Tilsammen Tilsammen Fremmede II. Afgaaede: Norske Svenske Danske Russiske og Finske Tyske Nederlandske 00 Belgiske Britiske Franske 9 Italienske 70 0 Ungarske Tilsammen Tilsammen Fremmede HO Anm. Fra Toldsteder i det sondenfjeldshe Norge er efter Originalopgavernes Udvisende udklareret omtrent 700 svenske Seilfarteier (med en Drægtighed af ca. 000 Ton) flere end indklareret, hvilken Uoverensstemmelse er rettet paa den Maade, at et til Forskjellen mellem de ind og udklarerede Farteier svarende Antal er opfert som ankommet i Ballast fra svenske vestlige Havne til (Topgivne Toldsteder». h

46 Norsk Fart Tabel 7. Oversigt over Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Udenrigske Steder, hvorfra ankomne. 6 Ankomne til Norge. Med Ladning. I Ballast. Ialt. Antal. Antal Antal. Sverige : ostlige Havne vestlige Danmark Færoerne og Island Finland Russ. Havne ved Nordishavet Ostersjoen. det sorte Hav Tyske Østersjøen. Hamburg A ltona, Bremen og andre tyske Havne ved Nordsjøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland.. Franske Havne v. Atlanterh. Portugal Madeira Spanske Havne v. Atlanterh. Middelli. Italien Rumænien Bulgarien Algier og Tunis Kaplandet Sydlige Afrika, ikke nærmere betegnet Britisk Ostindien De brit. Besidd. i Nordamerika Amerikas Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet den mexik. Bugt Argentina Tilsammen ' S :

47 7 Norsk Fart 90. Tabel 7 (Forts.). Oversigt over Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. i 6 Tdenrigske Steder, hvortil afgaaede. Afgaaede fra Norge. Med Ladning. I Ballast. Ialt. Antal. Antal. Antal. Sverige Danmark Færøerne og. Island Finland Russ. Havne ved Nordishavet Østersjøen.. Tyske Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Havne ved Nordsjøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland... Frankrige Portugal Spanien De kanariske Øer Gibraltar Italien Kaplandet Zanzibar Sydlige Afrika, ikke nærmere betegnet Madagaskar Kina Japan Australien De brit. Besidd. i Nordamerika Amerikas Forenede Stater Havne ved Atlanterhavet.. den mexik. Bugt Yucatan Vestindien Argentina Tilsammen ' f

48 Norsk Fart 90. Tabel. De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. i 6 7 Nationalitet samt udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. Antal. Ankomne til Norge. Ialt. Heraf med Ladning. Antal. Antal. Afgaaede fra Norge. Ialt. Heraf med Ladning. Antal. '. Norske 0t Sverige : østlige Rayne e vestlige Danmark Færøerne og Island Finland Russ. Ilv. ved Nordishavet Østersjøen.. det sorte Hav Tyske Østersjøen. Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Hy. ved Nordsjøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland. Franske Hy. ved Atlanterh. Portugal Madeira Spanske Hy. ved Atlanterh. Middelh. De kanariske Oer.. Gibraltar Italien Rumænien Kaplandet Zanzibar Sydlige Afrika, ikke nærmere betegnet Madagaskar Japan Australien De brit.besidd. i N. A merika Amerikas Forenede Stater: Havne v. Atlanterhavet den mex. Bugt Yucatan Vestindien Tilsammen } Svenske: Sverige : østlige Havne vestlige Danmark Finland Russ. Hy. ved Nordishavet Østersjøen.. det sorte Hav } , 9

49 9 Norsk Fart 90. Tabel (Forts.). De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. 6 7 I Nationalitet samt udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. Ankomne til Norge. Talt. Heraf med Ladning. Afgaaede fra Norge. Ialt. Heraf med Ladning. Antal. Antal. Antal. Antal.. (Forts.) Tyske liv. ved Ostersjøen Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Hv. ved Nordsjøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland. Frankrige De kanariske øer Algier og Tunis Débrit.Besidd. in.amerika Argentina Tilsammen. Danske: Sverige: østlige Havne vestlige Danmark Færøerne og Island Finland Russ. Hv. v. Nordishavet. Østersjøen.. det sorte Hav Tyske Ostersjoen H amburg Altona, Bremen og andre tyske MT. ved Nordsjøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland. Frankrige Spanien Kina Australien Amerikas Forenede Stater: Havne v. Atlanterhavet Tilsammen. Russiske og Fiuske: Sverige: vestlige Havne, Danmark Færøerne og Island Russ. Hv. v. Nordishavet. Ostersjøen. Tyske Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Hv. v. Nordsjøen Belgien Storbritannien og Trland Frankri ge ) I) , , # G } S _ M 9 _ Havne ved Atlanterhavet.

50 Norsk Fart Tabel (Forts.). De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. i6. 7 Nationalitet samt udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. A nkomne til Norge. Ialt. Heraf med Ladning. Antal. Antal. Afgaaede fra Norge. Ialt. Antal. Heraf med Ladning. Antal.. (Forts.) De kanariske Øer Kaplandet Sydl.Afrika, ikke nærm.bet. Australien De brit.besidd. in.amerika Tilsammen 9. Tyske: Sverige : østlige Havne.. 7 vestlige 6a Danmark Frøerne og Island 7 09 Russ. Hv. v. Nordishavet Tyske Østersjøen. 7 7 Hamburg 7, Altona, Bremen og andre tyske Hv. ved Nordsjøen 6 Nederlandene 6 Belgien 60 Storbritannien og Irland Frankrige Sydl.Afrika,ikke nærm.bet. Australien De brit.besidd. in. A merika Amerikas Forenede Stater: Havne ved Atlanterhaveti 6 69 Tilsammen Nederlandske: Sverige : vestlige Havne. Danmark Russ. v. v. Nordishavet. det sorte Hav Tyske Østersjøen. Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Hv. ved Nordsjøen' Nederlandene Storbritannien og Irland. Tilsammen Belgiske : Sverige : østlige Havne.. 09 vestlige 00 Danmark 76 Russ. Hv. v. Nordishavet. Tyske Østersjøen.. 0 Altona, Bremen og andre tyske Hv. ved Nordsjøen 9 Nederlandene 6 06,, 6, 9 7 j 9, 7 SS , SOO

51 Norsk Fart 90. Tabel (Forts.). De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. I G 7 Nationalitet samt udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. 7. (Forts.) Ankomne til Norge. I' Heraf med Ladning. Antal. Antal. Tonnage Afgaaede fra Norge. Ialt. Antal. Heraf med Ladning. Antal. Belgien Storbritannien og Irland. Frankrige Tikanarien. L Britiske : Sverige: østlige Havne.. 9 vestlige.. 9 Danmark 7 7. Finland i Russ. Hv. v. Nordishavet. Østersjøen 70 det sorte Hav Tyske Østersjøen 06 A ltona, Bremen og andre tyske Hy. ved Nordsjøen Nederlandene Belgien 6 Storbritannien og Irland. 67 Fran krige 70 De kanariske øer Rumænien 9 Bulgarien Sydl.Afrika, ikke n ærm.b et., Britisk Ostindien Australien Amerikas Forenede Stater: Havne v. Atlanterhavet 0 07 Tilsammen Franske : Hamburg Storbritannien og Irland. Frankrige Australien Tilsammen 0. Italienske Finland Russ. Hv. ved det sorte Hav Nederlandene Storbritannien og Irland. Spanien ) Kaplandet Australien Argentina Tilsamm en. Ungarske: Storbritannien og Irland. Rumænien i00, I soo! 7 Tilsammen sool i soo ) liaxne ved Atlanterhavet. 00 0, 6 0 0G s i , G H ' ' '

52 Norsk Fart 90. Tabel a Skibsfarten paa a. Oversigt over den samlede Toldsteder, hvortil ankomne. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Drobak Kristiania Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord.... Larvik Kragerø Langesund Brevik Porsgrund Skien Østerrisør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Sogndal Egersuud Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Flore A alesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos Mosjøen Bodo Narvik Svolvær Harstad Tromso Hammerfest Vadsø Vardø Uopgivne Toldsteder Tilsammen Med Ladning. Ankomne til Norge. I Ballast. Ialt. Antal. Antal. Antal ) I) Se Anm. Side.

53 de enkelte norske Toldsteder. ind og udgaaende Skibsfart. Norsk Fart 90.,,...MINI...0, 7 9 I 0 Med Ladning. Antal. Antal. Afgaaede fra Norge. I Ballast * no Ialt. Antal... Toldsteder, hvorfra afgaaede. Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Moss. Drobak. Kristiania. Drammen. Holmestrand. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Kragero. Langesund. Brevik. Porsgrund. Skien. Osterrisør. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Kristiansand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Sogndal. Egersund. Sandnes. Stavanger. Skudeneshavn. Kopervik. Haugesund. Bergen. Flom. Aalesund. Molde. Kristiansund. Trondhj em. Levanger. Stenkjær. Namsos. Mosjøen. Bodo. Narvik. Svolvær. Harstad. Tromso. Hammerfest. Vadsø. Vardø. Uopgivne Toldsteder. Tilsammen.

54 Norsk Fart.90. Nr. Toldsteder. Tabel 9 (Forts.). Skibsfarten paa b. Skibsfarten paa Tonsdnegtigheden af de med Ladning I I 6 I Feerøerne Neder Russiske Havne : Tyske Havne: Sve Dan Finog Altona, ved ved ved det ved rige. mark. Island. Hain Bremen lan den e. Nord Oster sorte Ostersjoen, "r.g. Havne ved o. a. tyske land. ishavet. sjøen. I Hav. Nordsjøen. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Drobak Kristiania ,i9 ( Drammen Larvik Kragerø Arendal Kristiansand I. Indgaaende Brevik Porsgrund Skien Østerrisør Stavanger Haugesund Bergen Trondkjem Bodø Vardø Øvrige Toldst Tilsammen ' m S SS 7 H. Udgaaenile Fredrikshald Sarpsborg 9. rredrikstad Drobak 0. Kristiania Drammen Larvik Kragerø Brevik Porsgrund. Skien. Østerrisør. Arendal. Kristiansand. Stavanger.. 6. Haugesund. 7. Bergen. Trondbjem 9. Bodo 0. Vardø. Øvrige Toldst. Tilsammen $ 7 9 ) Fra Algier og Tunis 9 T., Ostindien 99 T., De brit. Besidd. i Nordamerika T., Forenede Stater: Zanzibar 99 T., Sydlige Afrika, ikke nærm. betegnet 6 06 T., Madagaskar 0 T., Kina 6 T., Australien 76 T.,

55 Norsk Fart 90. de enkelte norske Toldsteder. de enkelte udenrigske StedeiN ankomne og afgaaede Fartoier. j f I Belgien. Storbritannien og Irland. Frank rige. Portugal. deira. Ma I Spanien. De, arariske Øer. Gi_ braitar. Italien. Ruma!. men. Bulga rien. Lande udenfor Europa. sammen. Nr. I _ ' _ : ' )07 6 HS _.. _ * _ _ _ ) I Rayne ved Atlanterhavet 9 T., Havne ved den mexik. Bugt 77 T., Argentina 76 T. ) Kaplandet 9 T., De brit. Besidd. i Nordamerika 7 T., Forenede Stater : Havne ved Atlanterhavet 69 T., Argentina T

56 Norsk Fart Tabel 9 (Forts.). Skibsfarten paa C. Skibsfarten under I. Antallet af de med Ladning og 6 7 9O Toldsteder, hvortil ankomne. Norske. Svenske. Danske. Russiske og Tyske. Finske. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte.Ball. Ladte, Ball. Ladte. 9 Fredrikshald Sarpsborg 00 9 Fredrikstad Moss 6 6 Drøbak 9 7 Kristiania Drammen 6 Holmestrand 7 7 Horten Tønsberg Sandefjord Larvik 6 6 i Kragero Langesund Brevik 7 7 Porsgrund Skien 6 6 Osterrisør 9 Tvedestrand 9 Arendal _ Grimstad 6 7 Lillesand Kristiansand Mandal 69 i Farsund 9 Flekkefjord 7 Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn _. _ Kopervik Haugesund Bergen Flom Aalesund 6 Molde Kristiansund 6 Trondhj em 6 0 Levanger Stenkj ær Namsos Mosjøen Bodo 9 Narvik 0 Svolvær Harstad Tromso 6 6 Hammerfest 7 Vadsø 6 Vardo Uopgivne Toldsteder 700 Tilsammen O

57 de enkelte norske Toldsteder. hvert enkelt Flag. i Ballast ankomne Fartøjer. j 6 I I Norsk Fart 90. Britiske. Franske. Italienske. Nederlandske. Belgiske. Unourbske. Tilsammen. Ladte. Ball. Ladte.` Ball. Ladted Ball. Ladte. Ball. Ladte j Ball. Ladte. Ladte., Ball. Toldst6 er, hvortil ank (mine Fredrikshald i 0 Sarpsborg Fredrikstad. _ MOSS. Drobak Kristiania. 9 i 90 9 Drammen. 9 Holmestrand Horten. i 69 Tønsberg. Sandefjord. 9 7 Larvik. Kragero. 0 Langesund. i _ 9 90 Brevik Porsgrund. 7 _ 7 Skien. i 9 6 Østerrisør. i i 67 Tvedestrand Arendal. 6 0 Grimstad. ' 7 6 Lillesand. i 06 I 9 Kristiansand i 7 77 Mandal. 9 Farsund. i 9 Flekkefjord. Sogndal. _ 7 Egersund. Sandnes. 0 6 Stavanger. Skudeneshav. _ 6 Kopervik., 0 Haugesund. 7 9 Bergen. Flom 6 Aalesund. Molde. 7 Kristiansund 6 Trondbjem. Levanger. Stenkjær. Namsos. Mosjøen Bodo. 9 Narvik. Svolvær. Harstad. Tromso. _ 6 _ 9 Hammerfest. 70 Vadsø Vardø. i 700 Uopg. Tolds eder Tilsammen.

58 Norsk Fart, 90..MIP Toldsteder, hvorfra afgaaede.. Norske. Tabel 9 (Forts.). Ski bsfarten paa Svenske. Danske. C. (Forts.) Skibsfarten under II. Antallet af de med Ladning og 6 7 I 9 I io Russiske og Finske. Tyske. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Drobak Kristiania Drammen.. Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Langesund Brevik Porsgrund Skien Østerrisør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand , Kristiansand 6 6 Mandal 66 Farsund Flekkefjord Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik 7 9 Haugesund 0 Bergen 70 Moro Aalesund 9 Molde Kristiansund 0Trondhjem 7 Levanger Stenkjeer Namsos 0 Mosjøen Bodø 6 Narvik 6 7 Svolvær Harstad Tromso 7 Hammerfest 0 Vadsø 6 9 Vardø Tilsammen ,

59 de enkelte norske Toldsteder. hvert enkelt Flag. i Ballast afgaaede Fartøjer. 9 Norsk Fart 90. 6! 7! 9 j 0 Neder Bellandske. giske. Britiske. Franske. Italienske. Ungarske. Tilsamm en. Toldsteder, hvorfra afgaaede. Ladte. Ball. LadteH Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ball. Ladte Ball I SO ' 0, Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Moss. Drobak. Kristiania. Drammen. Holmestrand. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Kragerø Langesund. Brevik. Porsgrund. Skien. Osterrisør. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Kristiansand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Sogndal. Egersund. Sandnes. Stavanger. Skudeneshavn. Kopervik. Haugesund. Bergen. Florø. Aalesund. Molde. Kristiansund. Trondhjem. Levanger. Stenkjær. Namsos. Mosjøen. Bodo. Narvik. Svolvær. Harstad. Tromso. Hammerfest. Vadsø. Varde. 9 Tilsammen.

60 Norsk Fart Tabel 9 (Forts.). Skibsfarten paa Ç. (Forts.) Skibsfarten under III. Tonsdnegtigkeden af de med Ladning 6 Toldsteder. Norske. Svenske. ' Danske. Russiske og Finske. Tyske. Nederlandske. L Indgaaende Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Drøbak Kristiania Drammen Larvik Kragerø Brevik Porsgrund Skien Osterrisør Arendal Kristiansand Stavanger Haugesund Bergen Trondhjem Bodo Varde Øvrige Toldsteder Tilsammen ' II. Udgaaende Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Drøbak Kristiania Drammen Larvik Kragerø Brevik Porsgrund Skien Osterrisør Arendal Kristiansand Stavanger Haugesund Bergen Trondhjem Bodo Vardo Øvrige Toldsteder Tilsammen

61 de enkelte norske Toldsteder. hvert enkelt Flag. ankomne og afgaaede Fartøjer. Norsk Fart 90.,...0.,, 7 I 9 0 Belgiske. Britiske. Franske. Italienske. Ungarske. Tilsammen. Toldsteder I. Indgaaende Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Drobak. Kristiania. Drammen. Larvik. Kragero. Brevik. Porsgrund. Skien. Osterrisor. Arendal. Kristiansand. Stavanger. Haugesund. Bergen. Trondhjem. Bodo. Vardo. øvrige Toldsteder IA 0 SOO 6 7 Tilsammen it H. Udgaaende Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Drøbak. Kristiania. Drammen. Larvik. Kragero. Brevik. Porsgrund. Skien. Østerrisor. Arendal. Kristiansand. Stavanger. Haugesund. Bergen. Trondhjem. Bodo. Vardo. øvrige Toldsteder. S Tilsammen.

62 Norsk Part 90. Tabel 0. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Farteders Nationalitet. I 6 7 _Nationalitet. Seilfartoier. Antal. Dampfartoier. Antal. f De ladte Fartoiers Damp fartøj. ernes Bestuvning. Seilfartøjer. Dampfartøjer. I. Ankomne: Norske Svenske Danske Russiske og Finske Tyske O Nederlandske Belgiske Britiske Franske Italienske Ungarske Tilsammen ti Tilsammen Fremmede Afgaaede: Norske Svenske 0 Danske 6 Russiske og Finske , Tyske 6 Nederlandske Belgiske Britiske 6 Franske Italienske Ungarske 00 Tilsammen , Tilsammen Fremmede

63 Norsk Fart 90. Tabel. Oversigt over Seilskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Udenrigske Steder, hvorfra ankomne og hvortil afgaaede. Seilfartoier. Ankomne. Afgaaede. Antal. Antal. De ladte* Fartoiers Indgaaende. Udgaaende. Sverige Damnark Færoerne og Island Finland Russ. Rayne ved Nordishavet Østersjøen. Tyske Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Havne ved Nordsjøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland... Frankrige Portugal Spanien De kanariske Øer Italien Kaplandet Zanzibar SydligeAfrika, ikke nærm. bet Madagaskar A ustralien De brit. Besidd. i Nordamerika Amerikas Forenede Stater : Rayne ved Atlanterhavet.. den mexik. Bugt Yucatan Vestindien Argentina Tilsammen o it fi ' S

64 Norsk Fart 90. Tabel. Oversigt over Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. fro 7 kj.,.s 0,,.7 u,,,,.,! 6 7 hvorfra ankomne og Ankomne. Afgaaede. hvortil afgaaede. _ Dampfartoier. De ladte Fartoiers Fartoiernes Bestuvning. Ind Ud Ind Tid Antal. Antal. gaaende. gaaende. gaaende. gaaende. verige Danmark i Færoerne og. Island : Finland ' Russ.Hv.v.Nordish Ostersjoen d.sortehav ryske Østersjøen 9 ' Elamburg Altona, Bremen o. a. tyske Hv. v. Nords Nederlandene Belgien torbritann. og Irland Frankrige Portugal Niadeira i ipanien De kanariske Øer lbraltar [taljen Rumænien 7 Bulgarien i i Wier og Tunis ydlige Afrika, ikke nærmere betegnet. ii C Britisk Ostindien Kina Japan De brit. Besidd. inordamerika Amerikas For. Stater: Rayne v. Atlanterb mexik.ugt 96 9 Argentina 67 Tilsammen

65 Norsk Fart 90. Tabel. De forskjellige Nationers Deltagelse i Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Nationalitet samt udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. I 6 7i Ankomne. Antal. Afgaaede. Antal. Dampfartoier. De ladte Fartoiers Fartoiernes Bestuvning. Ind Ud Ind Udgaaende. gaaende. gaaended gaaende.. Norske : Sverige : østlige Havne.. vestlige Danmark Færoerne og Island... Finland Russ. Hv. v. Nordishavet Østersjøen. det sorte Hav Tyske Østersjøen. Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Hv. v. Nordsjøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Frankrige Portugal Madeira Spanien De kanariske øer Gibraltar Italien Rumænien Sydl. Afrika, ikke n. bet. Japan De brit. Bes. i N.Amerika Amerikas Foren. Stater: Havne v. Atlanterhavet d. mexik. Bugt. Svenske Sverige : østlige Havne.. vestlige. Danmark Finland Russ. Hv. v. Nordishavet Østersjøen.. det sorte Hav Tyske Ostersj E'en Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Hv. v. Nordsjøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Frankrige De kanariske øer Algier og Tunis De brit. Bes. i N. Amerika Argentina C Tilsammen Tilsammen I ,! k \ J k Ì, ) Heraf 7 Fartøjer, dr. 6 Ton, fra Havne ved Atlanterhavet og Fartøjer, dr. 669 Ton, fra Havne ved Middelhavet.

66 Norsk Fart Tabel (Forts.). De forskjellige Nationers Deltagelse' i Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Nationalitet samt udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. Ankomne. Antal. 6 7 A fgaaede. Antal. Dampfartøier. De ladte Fartoiers Ud. gattende. Fartoiernes Bestuvning. Indgaaende. Indgaaende. Udgaaende.. Danske: Sverige : østlige Havne. 'Danmark Færøerne og... Russ. Hy. v. Nordishavet det sortehav Tyske Ostersjoen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Frankrige Spam en' Kina Amerikas Foren. Stater: Havne v. Atlanterhavet Tilsammen. Russiske og Finske: Russ. Hy. v. Nordishavet Storbritannien og Irland De kanariske øer Tilsammen. Tyske: Sverige : østlige Havne.. vestlige. Danmark Forøerne og Island... Russ. Hy. v. Nordishavet Tyske Østersjøen Hamburg A ltona, Bremen og andre tyske Hy. v. Nordsjøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Frankrige SydligeAfrika,ikke n. bet. De brit. Bes. i N.Amerika Amerikas Foren. Stater: Havne v. Atlanterhavet Tilsammen 6. Nederlandske : Sverige : vestlige Havne Danmark Russ. Hy. v. Nordishavet det sorte Hav Hamburg Nederlandene Storbritannien og Irland Tilsammen ' ' SO G g _ 9 6 '

67 7 Norsk Fart 90. Tabel (Forts.). De forskjellige Nationers Deltagelse i Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. 6 7 Nationalitet samt udenrigske Steiler, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. Ankomne. A fgaaede. Antal. Antal. Dampfartøier. De ladte Far Fartoiernes tøiers Bestuyning. Indgaaende. Udgaaende. Indgaaende. Udgaaende. 7. Belgiske : Sverige : østlige Havne.. vestlige. Dann) ark Russ. Hy. v. Nordishavet Tyske Ostersjøen.. Altona, Bremen og andre tyske Hy. v. Nordsjøen Nederlandene... Belgien Storbritannien og Irland Frankrige Tilsamm en. Britiske: Sverige : østlige 'Rayne. vestlige. Danmark Finland Russ. Hy. v. Nordishavet Østersjøen. det sorte Bay Tyske Østersjøen. N ederlandene Belgien Storbritannien og Irland De kanariske øer Rumænien Bulgarien SydligeAfrika,ikke n. het. Britisk Ostindien Amerikas Foren. Stater: Havne y. Atlanterhavet Tilsammen 9. Franske: Hamburg Storbritannien og Irland Fra,nkrige Tilsammen 0. Italienske : Finland Russ. Hy. v. det sorte Hav Nederlandene Storbritannien og Irland Tilsammen. Ungarske: Storbritannien og _Maud Rumænien Tilsammen S S SOO SOO 00

68 Norsk Part 90.,.MIN,,0 ' Tabel. Oversigt over Seilskibsfarten mellem Norge og Udlandet. Seilfartoier. Toldsteder. Ankomne. A fgaaede. De ladte Fartøiers Antal. Antal. Indgaaende. Udgaaende. Fredrikshald G 7 7 Sarpsborg Fredrikstad Moss Drøbak Kristiania Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Kragero 97 G Langesund Brevik Porsgrund Skien Østerrisor Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Parsund Flekkefjord Sogndal 6 6 Egersund 9 90 Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Floro A alesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger. Stenkj ær Namsos Mosjøen Bodo Narvik 97 Svolvær Harstad Tromso Hammerfest Vadsø Varder Uopgivne Toldsteder. i Tilsammen

69 o Norsk Fart 90. ".... Tabel. Oversigt over Dampskibsfarten mellem Norge og Udlandet.. I Dtimpfartøier. Toldsteder. Ankomne. Afgaaede. De ladte Fartoiers Fartøiernes Bestuvning. Bestuvet Tonnage, regnet efter de ved hvert Anløbssted oplossede ell er indladede Varemængder. Antal. Antal. Indgaaende. Udgaaende. Indgaaende. Udgaaende. Indgaaende. Udgaaende. Fredrikshald. Sarpsborg... Fredrikstad.. Moss Drøbak Kristiania... Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord. Larvik Kragerø. Langesund Brevik Porsgi und.. Skien Osterrisoi.. Tvedestrand Arendal Grimstad.. Lillesand Kristiansand ' Mandal Farsund 0 Flekkefjord Sogndal Egersund Sandnes 90 Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde 7 06 Kristiansund Trondhjem Levanger. Stenkjær Namsos /. Mosjoen 0 Bodo Svolvær Narvik Harstad Tromso Hammerfest Vadsø Vardø Tilsammen ,

70 Tabel 6. Detaillerede Oplysninger om Dampskibsfarten mellem Norge og Udlandet. De i regelmæssig Dampskibsfart udførte Reiser mellem Norge og Udlandet. 6 Toldsteder. Flag. Rute. Ankomne Dampfartoier. Antal Reiser. Bestuvning. Afgaaede Dampfartøier. Antal Reiser. Bestuvning. Fredrikshald Fredrikstad, Skien m. fl. ilavne.. Kristiania.. Kristiansand Norsk Svensk... Norsk Svensk Dansk... Norsk Svensk... Tysk Norsk Britisk.... Norsk. Dansk Norsk Britisk.. Strømstad Stroms tad Tilsammen London og andre Havne Stockholm og Mellemstationer Goteborg, Stromstad 0 07 Kjobenhavn Stettin, Kjøbenhavn Königsberg og Danzig Hamburg (tildels anløbende f Bremen f svenske Havne) k Hamburg Hamburg Amsterdam (tildels anlobende svenske Rayne) Rotterdam Antwerpen (tildels via England) Newcastle, Middlesbro Grangemouth London Liverpool, Manchester t, 79 Hull Havre, Rouen (tildels via. England) Bordeaux Newyork, Filadelfia, Boston Kjebenhavn Kjobenhavn Tilsammen i Postfart paa Fredrikshavn Kjøbenhavn Leith Leith Kjøbenhavn 7 0 Tilsammen

71 Stavanger, Bergen, Aalesund, Kristiansund, Trondhjem, Stenkjær Kristiania, Bergen, Trondhjem m. fl Ilavne Tysk Norsk Sverige Bremen, Antwerpen Nederlandene Storbritannien og Irland Frankrige Den subvenerede norskspanske Linie : Storbritannien og Irland Frankrige Portugal Spanien Italien Madeira De kanariske øer Tilsammen Tilsammen H Bergen Svensk.. Stettin Norsk Hamburg Nederlandsk Rotterdam Norsk Newcastle Britisk. Hull og Me Ilemstationer Tilsammen OT Trondhjem Dansk... ATorsk Nederlandsk Norsk Britisk. Stettin og Me Hamburg Rotterdam Newcastle Grangemouth og andre skotske Havne Hull. ilem stationer Tilsammen Vardo Russisk... Russiske Havne v. Hvidehavet og Me llemstationer Ialt 6 07 i Anm. I denne Tabel over de rutegaaende Dampfartoier er for hele Aaret et bestemt Toldsted betragtet som Ankomst og Afgangshavn uden Hensyn til de i andre Havne oplossede eller indladede Varemængder. Den er derfor ikke overensstemmende med de foregaaende Tabeller over Dampskibsfarten paa de enkelte Havne, hvilket især vil fremgaa ved en Sammenligning med Opgaverne fra Kristiania.

72 Norsk Fart 90. Tabel 7. Antallet og Drægtigheden af de ved de norske Toldsteder fra og til Nordishavet (Jan Mayen, Spitsbergen, Davisstrædet m. m.) expederede Farteder. 6 I 7 Ankomne. Afgaaede. Toldsteder, hvor expederede. Ialt. Heraf Dampfartoier. Ialt. Heraf Dampfartoier. Antal. Antal. Antal.. Antal. Tønsberg Sandefjord. Larvik.... Arendal... Kopervik.. Tromso..... Hammerfest... Vadsø Tilsammen ) ) Heraf, dr. Ton, forlist i Nordishavet.

73 Den udenrigske Skibsfart under norsk Flag i Aaret 90. (Mouvement de la navigation norvégienne à l'étranger pendant l'année 90.)

74 Fragtfart 90. Nr. Steder, hvortil ankomne. Tabel. Oversigt over den samlede a. Ankomne 6 Ialt ankomne. Heraf fra Norge. Ladte og Ballastede Heraf fra fremmede Steder. Ladte og Ballastede. Antal. Antal. Antal.. Til Norge Sverige: østlige Rayne vestlige Danmark Island Finland Russ. 7. Ilv. v. Nordishavet Østersjøen det sorte Hav 70 _ Tyske Ostersjoen Hamburg og andre tyske Havne ved Nordsjoen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Franske Havne ved Atlanterhavet Franske Havne ved Middelhavet Portugal de azoriske øer Madeira 9 9 _ Spanske Havne ved Atlanterhavet de kanariske øer Gibraltar Spanske Havne ved Middelhavet Italien Malta Ungarn Grækenland Rumænien Europæisk Tyrki 66 _ Asiatisk Ægypten ) Tripoli 7 7. Tunis Algier 9,. 9. Marokko de kapoverdiske Øer St. Helena 7 7. Kaplandet Mozambique Madagaskar. Mauritius Britisk Ostindien ) Suezkanalen blev passeret af Dampskibe (9 brutto, netto Tonnage).

75 Fragtfart 90. udenrigske Skibsfart under norsk Flag. Fartøjer Med Ladning. I Ballast. Fra Norge. Fra fremmede Steder. Fra Norge. Fra fremmede Steder. Nr. Antal. Antal. Antal. Antal. Tonnage, e ' i

76 Fragtfart N. Steder, hvortil ankomne. Tabel (Forts.). Oversigt over den samlede a. (Forts.) Ankomne 6 Ialt ankomne. Heraf fra Norge. Heraf fra fremmede Steder. Ladte og Ballastede. Ladte og Ballastede, Antal. Antal. Antal.. Til Siam 0 0. Kina Japan Java Australien De britiske Besiddelser i Nordamerika Bermuda 0... Amerikas Foren. Stater: Havne ved Atlanterhavet d. mexik. Bugt det stille Hav Mexiko Britisk Honduras Centralamerika Vestindien Sydamerikas Nordkyst. Brasilien Laplatastaterne Sydamerikas Vestkyst Britisk Columbia Rekapitulation: Nord og ØstEuropa (, 0 og ) Vesteuropa (, 7) Sydeuropa og Lande ved Middelhavet (9, 6, ) Det øvrige Afrika (6).. Asien udenfor Middelhavet samt Oceanien (7)... Amerika (6) Tilsammen i Norsk Fart Fragtfart Ialt ' SOS Anm.. Der mangler Opgaver fra Konsulerne i Venedig, Triest, Monrovia, Manila, Wellington,. Opgaverne fra Sverige i det væsentlige efter de fra det svenske K ommercekollegium. Til Havne i Japan er endvidere ankommet 9 Dampfartoier med en Tonnage af Fartoier, 7 9 Ton, i Ballast, og som afgaaede med Ladning 9 Fartøjer, 7 9. Af Opgaver over ankomne Fartoier sees, at der fra forskjellige Havne i Nordamerika, en Tonnage af ca Ton, der er ankomne i Ballast og afgaaede i Ladning i

77 udenrigske Skibsfart under norsk Flag. Fartøjer. 7 Fragtfart Med Ladning. I Ballast. Fra Norge. Fra fremmede Steder. Fra Norge. Fra fremmede Steder. Nr. Antal. Antal. Antal. Antal , ' , O Fort de France, Kingston og Montevideo. modtagne Opgaver. 6 Ton, hvoraf 00 Far Wier, Ton, antages at were ankomne med Ladning og 9 Ton, og i Ballast 00 Far Wier, Ton. Vestindien og Centralamerika, hvorfra Opgave mangler, er ankommet ca. 00 Dampfartoier med Maanedsbefragtning.

78 Fragtfart 90. Tabel (Forts.). Oversigt over den samlede b. Afgaaede Nr. Steder, hvorfra afgaaede. Ialt afgaaede; Heraf til Norge. Heraf til fremmede Steder. Ladte og Ballastede. Ladte og Ballastede. Antal. Antal. Antal. Fra Norge.. Sverige : østlige Havne.. vestlige.. Danmark. Island 6. Finland Russ. 7. Hy. v. Nordishavet Østersjøen. det sorte Hav Tyske Østersjoen.. Hamburg og andre tyske Havne ved Nordsjoen. Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Franske Havne ved Atlanterhavet Franske Rayne ved Middelhavet Portugal de azoriske Øer Madeira Spanske Havne ved Atlanterhavet de kanariske øer Gibraltar Spanske Havne ved Middelhavet Italien Malta Ungarn Grækenland Rumænien Europæisk Tyrki Asiatisk Ægypten Tripoli Tunis Algier Marokko de kapoverdiske Øer St. Helena Kaplandet Mozambique Madagaskar Mauritius Britisk Ostindien _ ,

79 udenrigske Skibsfart under norsk Flag. Fartøjer. 9 Fragtfart j Med Ladning. I Ballast. Til Norge. Til fremmede Steder. Til Norge. Til fremmede Steder. Nr. Antal. Antal. Antal. Antal ''' ,

80 Fragtfart Nr. Steder, hvorfra afgaaede. Tabel (Forts.). Oversigt overden samlede b. (Forts.) Afgaaede 6 Ialt afgaaede. Heraf til Norge. Heraf til fremmede Steder. Ladte og Ballastede. Ladte og Ballastede. Antal. Antal. Antal Fra Siam Kina Japan') Java Australien De britiske Besiddelser i Nordamerika') Bermuda ' Amerikas Foren. Stater: Havne ved Atlanterhavet d. mexik. Bugt det stille Hav Mexiko. Britisk Honduras. Centralamerika') 6. Vestindien ) Sydamerikas 7. Nordkyst.. Brasilien 9. Laplatastaterne 60. Sydamerikas vestkyst 6. Britisk Columbia Rekapitulation: Nord og OstEuropa (, 0 og ) Vesteuropa (, 7) Sydeuropa og Lande ved Middelhavet (9, 6, ) Det øvrige Afrika (6).. Asien udenfor Middelhavet samt Oceanien (7).. Amerika (6) Tilsammen i Norsk Fart Fragtfart Ialt ) Se Anm., Side 6 og 7. ) Se Anm., Side 6 og 7.

81 6 Pragtfart 90. udenrigske Skibsfart under norsk Flag. Fartøjer Med Ladning. I Ballast. Til Norge. Til fremmede Steder. Til Norge. Til fremmede Steder. Nr. Antal. Antal. Antal. Antal t

82 Pragtf art Nr. Steder, hvortil ankomne. Tabel 9. Oversigt over den samlede a. Ankomne 6 Ialt ankomne. Heraf fra Norge. Heraf fra fremmede Steder. Ladte og Ballastede. Ladte og Ballastede. Antal. Antal. Antal Til Norge Sverige: østlige Havne. vestlige. Danmark Island Finland Russ. Hv. v. Nordishavet Østersjøen.. det sorte Hav Tyske Ostersjoen.. Hamburg og andre tyske Havne ved Nordsjoen.. Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Franske Havne ved Atlan terhavet Franske Havne ved Middelhavet Portugal de azoriske øer Madeira Spanske Havne ved Atlanterhavet de kanariske Øer.... Gibraltar Spanske Havne ved Middelhavet Italien Malta Ungarn Grækenland Rumænien Europæisk Tyrki Asiatisk Ægypten Tripoli Tunis Algier Marokko de kapoverdiske øer.. Kaplandet Mozambique Britisk Ostindien Siam Kina i 7 0 i i

83 6 Pragtfart 90. udenrigske Dampskibsfart under norsk Flag. Dampfarteier Med Ladning. I Ballast. Fra Norge. Fra fremmede Steder.. Fra Norge. Fra fremmede Steder. Nr. Antal. Antal. Antal. Antal ' ' ,

84 Pragtfart 90.,IIMMININ, Tabel 9 (Forts.). Oversigt over den samlede a. (Forts.) Ankomne 6 Nr. Steder, hvortil ankomne. Ialt ankomne. Heraf fra Norge. Heraf fra fremmede Steder. Ladte og Ballastede. Ladte og Ballastede. Antal. Antal. Antal.. Til Japan') 6. Java 7. Australien. De britiske Besiddelser i Nordamerika ) 9. Bermuda Amerikas Foren. Stater: 0. Havne ved Atlanterhavet. (. mexik. Bugt. det stille Hav Mexiko. Britisk Honduras. Centralamerika ') 6. Vestindien) 7. Sydamerikas Nordkyst.. Brasilien 9. Laplatastaterne 60. Sydamerikas Vestkyst 6. Britisk Columbia Rekapitulation: Nord og OstEuropa (, 0 og ) Vesteuropa (, 7) Sydeuropa og Lande ved Middelhavet (9, 6, ) Det øvrige Afrika (6).. Asien udenfor Middelhavet samt Oceanien ( '7)... Amerika (6) Tilsammen i Norsk Fart Fragtfart Ialt ') Se Anm., Side 6 og 7. ) Se Anm., Side 6 og 7.

85 6 udenrigske Dampskibsfart under norsk Flag. Dampfartoier. Vragtfart Med Ladning. I Ballast. Fra Norge. Fra fremmede Steder. Fra Norge. Fra fremmede Steder. Nr. Antal. Antlip Antal. Antal

86 Fragtfart Nr. Steder, hvorfra afgaaede. Tabel 9 (Forts.). Oversigt over den samlede b. Afgaaede 6 Ialt afgaaede. Heraf til Norge. H.eraf til fremmede Steder. Ladte og Ballastede. Ladte og Ballastede. Antal. Antal. Antal LO. [. l. L. L.. L L9.!O. il.?.!.!..!6.!7.!.! ,. :.. Fra Norge Sverige: østlige Havne. vestlige Danmark Island Finland Russ. Hv. v. Nordishavet Østersjøen.. det sortehav Tyske Østersjøen Hamburg og andre tyske Havne ved Nordsjøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Franske Havne ved Atlanterhavet Franske Havne ved Middelhavet Portugal de azoriske øer Madeira Spanske Havne ved Atlanterhavet de kanariske øer Gibraltar Spanske Havne ved Middelhavet Italien Malta Un garn Grækenland Rumænien Europæisk Tyrki Asiatisk Ægypten Tripoli Tunis Algier Marokko de kapoverdiske øer.. Kaplandet Mozambique Britisk Ostindien Siam Kina i i i i ,

87 67 Vragtfart 90. udenrigske Dampskibsfart under norsk Flag. Dampfartoier. 7 0 Med Ladning. I Ballast. Til Norge. Til fremmede Steder. Til Norge. Til fremmede Steder. Nr. Antal. Antal. Antal. Antal , _ _ i *

88 Fragtfart Nr. Steder, hvorfra afgaaede. Tabel 9 (Forts.). Oversigt over den samlede Heraf til Norge. b. (Forts.) Afgaaede 6 Ialt afgaaede. Heraf til fremmede Steder. Ladte og Ballastede. Ladte og Ballastede. Antal. Antal. Antal Fra Japan') Java Australien De britiske Besiddelser i Nordamerika ) Bermuda Amerikas Foren. Stater: Havne ved Atlanterhavet d. mexik. Bugt det stille Hav Mexiko Britisk Honduras Centralamerika ) Vestindien ) Sydamerikas Nordkyst. Brasilien Laplatastaterne Britisk Columbia Rekapitulation: Nord og OstEuropa (, 0 og ) Vesteuropa (, 7) Sydeuropa og Lande ved Middelhavet (9, 6, ) Det øvrige Afrika (6).. Asien udenfor Middelhavet samt Oceanien (7)... Amerika (6) Tilsammen i Norsk Fart Fragtfart Ialt Se Anm., Side 6 og 7. ) Se Anm., Side 6 og 7.

89 udenrigske Dampskibsfart under norsk Flag. Dampfartoier. 69 Fragtfart Med Ladning. I Ballast. Til Norge. Til fremmede Steder. Til Norge. Til fremmede Steder. Nr. Antal. Antal. Antal. Antal

90 Fragtf art Tabel 0. Beregnét Bruttofragt af norske a. Ankomne Nr. Steder, hvortil ankomne. Antal. Seil og Dampfartoier. gamlet Bruttofragt for Indgaaende. 000 Kroner. Til. Norge. Sverige: ostlige Havne. vestlige. Danmark. Island 6. Finland Russiske 7. Havne ved Nordishavet.. Østersjøen.. 9. det sorte Hav Tyske Rayne ved Østersjøen.... Hamburg o. a. tyskellv.v.nordsjoen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Franske Havne ved Atlanterhavet Middelhavet Portugal de azoriske øer Madeira Spanske Havne ved Atlanterhavet de kanariske øer Gibraltar Spanske Havne ved Middelhavet Italien Malta Ungarn Grækenland Rumænien Europæisk Tyrki Asiatisk Ægypten Tripoli Tunis Algier Marokko de kapoverdiske Øer St. Helena Kaplandet

91 7 Fragtfart 90. Fartøjer ved den udenrigske Skibsfart. Farteder. Seilfarteier, I Dampfartoier. Antal. Samlet Bruttofragt for Indgaaende. Antal. Samlet Bruttofragt for Indgaaende. Nr. 000 Kroner. 000 Kroner

92 Fragtfart Tabel 0 (Forts.). Beregnet Bruttofragt af norske a. (Forts.) Ankomne Nr. Steder, hvortil ankomne. Antal. Seil og Dampfartoier. Samlet Bruttofragt for Indgaaende Kroner Til Mozambique Madagaskar Mauritius Britisk Ostindien.. Siam Kina Japan') Java Australien De britiske Besidd. i Nordamerika Bermuda Amerikas Forenede Stater: Rayne ved Atlanterhavet den mexikanske Bugt det stille Hav Mexiko Britisk Honduras Centralamerika Vestindien Sydamerikas Nordkyst. Brasilien Laplatastaterne Sydamerikas Vestkyst Britisk Columbia Tilsammen An m. Af de med Ladning ankomne Dampskibe har ca. 00 ( Ton), af de med Ladning afgaaede ca. 900 Havneudgifterne, der udredes af Befragterne, ikke indbefattet i den opførte Bruttofragt. Denne Fart Indgaaende. Antal. Ton. Udgaaende. Antal. Ton. Beregnet Bruttofragt i Tus. Kroner. Indg. Udg. Amerikas Forenede Stater : Havne ved Atlanterhavet den mexikanske Bugt det stille Hav De britiske Besiddelser i Nordamerika Storbritannien og Irland Kina Vestindien Mexiko Britisk Ostindien Centralamerika Britisk. Columbia Spanske Havne ved Middelhavet Siam Sydamerikas Nordkyst Japan Nederlandene Franske Havne ved Atlanterhavet Russiske Havne ved Østersjøen

93 Fartøjer ved den udenrigske Skibsfart. Fartøjer. 7 Fragtfart 90. Seilfartoier. ' 6 9 Dampfartoier. Antal. Samlet Bruttofragt for Indgaaende. Antal. Samlet Bruttofragt for Indgaaende.. Nr. 000 Kroner. 000 Kroner " " , ( Ton) seilet under Maanedsbefragtning og for disse Fartoiers Vedkommende er Udgiften til Kul samt falder paa: Indgaaende. Antal. Ton. Britisk Honduras 7 Belgien 9 De azoriske Øer 0 Java 69 Finland Italien 7 0 Franske Havne ved Middelhavet 6 Norge Australien 0 90 Raplandet 6 76 Russiske Havne ved Nordishavet Madeira 70 Brasilien 09 ) Hertil lægges Tilsammen Udgaaende. Antal. Ton ' Beregnet Bruttofragt i Tus. Kroner. Indg. Udg

94 Fragtfart Tabel 0 (Forts. ). Beregnet Bruttofragt af norske b. Afgaaede Nr. Steder, hvorfra afgaaede. Antal. Seil og Dampfartoier. Samlet Bruttofragt for Udgaaende. 000 Kroner. Fra. Norge. Sverige : østlige Havne. vestlige. Danmark. Island 6. Finland Russiske 7. Havne ved Nordishavet.. Østersjøen.. 9. det sorte Hav Tyske Havne ved Østersjøen Hamburg o. a. tyske Hv. v.nordsjøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Franske Havne ved Atlanterhavet Middelhavet Portugal de azoriske øer Madeira Spanske Havne ved Atlanterhavet de kanariske Øer Gibraltar Spanske Havne ved Middelhavet. Italien Malta Ungarn Grækenland Rumænien Europæisk Tyrki Asiatisk Ægypten Tripoli Tunis Algier. Marokko de kapoverdiske øer St. Helena Kaplandet

95 7 Fragtfart 90. Fartøjer ved den udenrigske Skibsfart. Fartøjer. 7 Seilfarteier. Dampfartoier. Antal. Samlet Bruttofragt for Udgaaende. Antal. Samlet Bruttofragt for Udgaaende. Nr. 000 Kroner. 000 Kroner

96 Fragtfart Tabel 0 (Forts.). Beregnet Bruttofragt af norske b. (Forts.) Afgaaede Nr. Steder, hvorfra afgaaede. Antal. Seil og Dampfartoier. Samlet Bruttofragt for Udgaaende. 000 Kroner Fra Mozambique Madagaskar Mauritius Britisk Ostindien Siam Kina Japan ') Java Australien De lritiske Besidd. i Nordamerika ) Bermuda Amerikas Forenede Stater: Rayne ved Atlanterhavet den mexikanske Bugt det stille Hav , M.. 6. Mexiko Britisk Honduras Centralamerika ) Vestindien') Sydamerikas Nordkyst Brasilien Laplatastaterne Sydamerikas Vestkyst Britisk Columbia Tilsammen ) Hertil lægges (se Anm., Side 6 og 7) ) (, 6 7)

97 77 Fartøjer ved den udenrigske Skibsfart. Fartøjer. Pragtfart Seilfartoier. Dampfarteier. Antal. Samlet Bruttofragt for Udgaaende. Antal. Samlet Bruttofragt for Udgaaende. Nr. 000 Kroner. 000 Kroner ' ò 7OO

98 Fragtf art Tabel 0 (Forts.). Beregnet Bruttofragt af norske C. Opg6,ve over Bruttofragten særskilt 6 Nr. Steder, hvortil ankomne. Seil og Dampfartoier. Ankomne Fartoier. Seilfartoier. Dampfartoier. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart.. Til Norge Sverige :. østlige Havne.. vestlige.. Danmark. Island G Portugal. de azoriske øer 9. Madeira Spanske 0. Ilv. v. Atlanterh. de kanariske Øer. Gibraltar. Spanske v. v. Middelh Finland Russ. Ilv. v. Nordishavet Østersjøen det sorte Hav Tyske Hy. v. Østersjøen Hamburg og andre tyske Bayne ved Nordsjøen.. Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Franske v. v. Atlanterh. Middelh. Italien Malta Ungarn Grækenland Rumænien Europæisk Tyrki Asiatisk Ægypten Tripoli Tunis Algier Marokko de kapoverdiske Øer St. Helena Kaplandet Kroner Kroner Kroner t Kroner 'Kroner _ Kroner

99 70 Fragtfart 90. Far baler ved den udenrigske Skibsfart. or den norske Fart og Fragtfarten. ININIIIIIMINI 7 I I 9 0 Seil og Dampfartøier. Afgaaede Fartøjer. Sejlfartøjer. Dampfartøier. w N'orsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Steder, hvorfra afgaaede. Nr Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. L Fra Norge. i Sverige : østlige Havne vestlige Danmark Island Finland Russ. Hy. v. Nordishavet Østersjøen det sorte Hav Tyske Hy. v. Østersjøen, 0. Hamburg og andre tyske li Havne ved Nordsjøen Nederlandene telgien Storbritannien og Irland Franske Ilv. v. Atlanterh., Middelli Portugal de azoriske øer.. Madeira Spanske Hv. v. Atlanterh de kanariske Øer.. Gibraltar Spanske liv. v. Middelh Italien.. Malta Ungarn Grækenland Rumænien Europæisk Tyrki Asiatisk Ægypten Tripoli Tunis Algier Marokko... de kapoverdiske øer. 6. St. Helena. 7, Kaplandet.

100 Vragtfart Tabel 0 (Forts.). Beregnet Bruttofragt af norske c. (Forts.) Opgave over Bruttofragten særskilt 6 Nr. Steder, hvortil ankomne. Seil og Dampfartoier. Ankomne Fartoier. Seilfartoier. Dampfartoier. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner, Kroner Til Mozambique Madagaskar Mauritius Britisk Ostindien Siam Kina Japan') Java Australien De brit.besidd.in.amerika ) Bermuda Amerikas Foren. Stater : Havne ved Atlanterhavet d. mexik.bugt det stille Hav Mexiko Britisk Honduras Centralamerika ) Vestindien ) Sydamerikas 7. Nordkyst.. Brasilien 9. Laplatastaterne 60. Sydamerikas Vestkyst 6. Britisk Columbia Tilsammen Hertil lægges MOMMMINNIN ) Se Anm., Side 76. ) Se Anm., Side 76. ) Se Anm. og, Side 76.

101 Fartoier ved den udenrigske Skibsfart. for den norske Fart og Fragtfarten Fragtfart 90 Afgaaede Fartøjer. Seil og Dampfartoier. Seilfartoier. Steder, Dampfartoier. hvorfra afgaaede. Nr. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner Fra Mozambique. Madagaskar. Mauritius (i ) Britisk Ostindien. Siam. Kina Japan. Java. Australien. De brit. Besidd. i N.amerika. Bermuda. Amerikas Foren. Stater: Havne ved Atlanterhavet. d. mexik.bugt. det stille Hav. Mexiko. Britisk Honduras. Centralamerika. Vestindien. Sydamerikas Nordkyst. Brasilien. Laplatastaterne. Sydamerikas Vestkyst. Britisk Columbia. Tilsammen. Hertil lægges IR 6

102 Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet felgende Værker: Statistique internationale: Navigation maritime. I, II, III, IV. Christiania 76,, 7, 9. International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Handelsfiaaderne i Aarene 06. Kristiania 7. Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen 79 og Handelsflaaderne 696. Kristiania 97. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet : Fireogtyvende Aargang, 90. Kristiania 90. (Annuaire statistique de la Norvége.) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Toogtyvende Bind, 90. Kristiania 90. (Journal du Bureau Central de Statistique.) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 6 Juni 90. Kristiania 90. Med Tillæg. Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 0 Juni 9. Kristiania 9. Do. for Tidsrummet Juli 9 December 9, for Tidsrummet Januar 9 December 9, for Tidsrummet Januar 9 December 97, for Tidsrummet Januar 9 December 900 og for Tidsrummet Januar 90 December 90, trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind, Tolvte Bind, Femtende Bind, Attende Bind og Enogtyvende Biud. Angaaeude andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser Samtlige Værker er at erholde tilkjobs hos H. Aschehoug C o Kristiania. 0 Mai 90.

103

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877.

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKBSFART AARET. UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet efter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Trykt Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. o. No. c. TABELLER VEDKOM ME ND E NORGES SKIBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjaaftiged.e i

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) N Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Trykt 1901: Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 95: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 836-94. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 836-94.)

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt : Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. Fattigstatistik

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere