KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod Brygge København V Parternes påstande: Klagerens påstande Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet samsungsp.dk til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet samsungsp.dk slettes. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 25. juli 2016 med seksten bilag (bilag 1-16). Registreringsdato: Domænenavnet samsungsp.dk er registreret den 17. januar Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: Klageren er et verdenskendt selskab, der sælger elektronikartikler, herunder mobiltelefoner, smartphones, tablets m.m. under varemærket SAMSUNG. Der henvises til klagerens hjemmeside eller samt opslag på wikipedia jf. bilag 1. 1

2 Klageren er indehaver af varemærket SAMSUNG som er registreret i Danmark siden 1978 jf. bilag 2. Herudover har klager en lang række EU varemærkeregistreringer for SAMSUNG jf. bilag 3. Varemærket SAMSUNG er bl.a. registreret inden for klasse 9, herunder for mobiltelefoner m.m., samt klasse 37, herunder for reparationsvirksomhed. Klagers virksomhed og deraf varemærket SAMSUNG er på listen over de mest kendte/bedste globale virksomheder i verden. Der henvises til 2015 rapporten fra Interbrand, hvor klageren er listet som nr. 7 ud af 100 brand i verden jf. bilag 4. Indklagede blev stiftet 16. juni 2015 jf. bilag 5. Formålet med virksomheden er at drive detailhandel med telekommunikationsudstyr. Indklagede tegnes af to direktører Thomas West Pedersen og Alaa Issam Chehade. Indklagede registrerede d. 17. januar 2015 det omstridte domænenavn samsungsp.dk, jf. bilag 6. Da denne dato er før indklagedes stiftelsesdato kan domænet muligvis have haft en tidligere ejer. Indklagedes virksomhed består blandt andet i at reparere Samsung telefoner jf. bilag 7. Indklagede markedsfører sin virksomhed fra domænerne samsungsp.dk, samsungrep.dk og phonerep.dk. Domænet samsungsp.dk henviser til samsungrep.dk. Samsungrep.dk er ejet af indklagedes direktør, og er også genstand for en selvstændig domæneklage, idet Domæneklagenævnet ikke kan sambehandle sagerne, når der ikke er tale om samme registrant. Klageren har ikke meddelt samtykke til hverken indklagedes registrering eller brug af det respektive domænenavn samsungsp.dk ligesom klager ikke har meddelt indklagede autorisation som officiel Samsung-reparatør. Klageren blev opmærksom på indklagedes virksomhed i begyndelsen af 2016, herunder særligt det forhold, at indklagede havde registreret domænet samsungsp.dk. Herudover markedsførte indklagede sig på hjemmesiden som Samsung Service Point og Samsung Reparation København, jf. bilag 8. I den anledning sendte klageren et brev til indklagede den 25. februar 2016, jf. bilag 9. Dette blev besvaret ved mail af 2. marts 2016 jf. bilag 10, hvori indklagede tilkendegav at ville overdrage domænet til klageren. Dette sker imidlertid ikke, hvilket førte til yderligere korrespondance mellem parterne. Det kom da frem, at indklagede ligeledes var ejer af domænet samsungrep.dk Indklagede forholdte sig i de efterfølgende uger tavs, trods påmindelser om at overdrage domænerne. Den 22. marts 2016 blev klageren meddelt, at indklagede ikke agtede at overdrage domænerne, idet hjemmesiden som man i begge tilfælde blev videresendt til, nu var helt neutral i forhold til Samsungs varemærke, jf. bilag 11. 2

3 Indklagede stoppede dog med at anvende klagerens varemærker på sin hjemmesiden samt betegnelsen Samsung Service point, I tiden herefter fulgte der yderligere korrespondance, herunder om hvorvidt det udgjorde en krænkelse, at domænerne indeholdte varemærket SAMSUNG i domænenavnet. Der er som bilag 12 fremlagt et uddrag af denne korrespondance. Klageren afsendte en sidste mail til indklagede den 1. april 2016, hvori blev fastholdt, at registreringerne såvel som brugen af domænerne udgjorde en krænkelse af varemærkelovens 4 og domænelovens 25. Til støtte for de nedlagte påstande gøres det indledningsvist gældende, at SAMSUNG er stærkt indarbejdet for navnlig elektronik, og må anses for at være et velkendt varemærke i Danmark, såvel som resten af verden. Herunder med henvisning til bilag 4, må det ud fra en samlet vurdering af bekendthedsgraden, intensiteten, og den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket og størrelsen af den markedsføringsmæssige investering, som klageren har foretaget i mærket, lægges til grund, at SAMSUNG er endog et særdeles velkendt varemærke, jf. varemærkelovens 4, stk. 2. Indklagede beskæftiger sig med reparation af telefoner, smartphones og tablets m.m., hvilket foregår af hjemmesiden jf. bilag 7. Der er således utvivlsomt tale om erhvervsmæssig brug. Domænet er egnede til at signalere, at der er en forbindelse mellem indklagedes virksomhed og klagers velkendte varemærke. Dette er ikke tilfældet, og indklagede snylter dermed på den goodwill og det gode renommé, der er forbundet med SAMSUNG. Det gøres gældende, at der er fuldstændig mærkelighed og varelighed. Brug af betegnelsen samsungsp.dk medfører en risiko for forveksling med klagerens virksomhed, idet betegnelse samsung, hvilket er klagerens virksomhedsnavn og varemærke, er den overvejende del af domænet pånær sp. Hertil gøres gældende, at der er fuldstændig sammenfald med klagerens varemærke SAMSUNG, hvorfor der allerede af den grund er risiko for forveksling med indklagedes domænenavne samsungsp.dk. Det er i den forbindelse en skærpende omstændighed, at indklagede tidligere har krænket klageren ved at anvende klagerens varemærker på sin hjemmeside uretmæssigt jf. bilag 8. Indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn udgør en krænkelse af varemærkelovens 4 stk. 2 og brug af varemærket SAMSUNG er tillige i strid med god domænenavnsskik jf. Internetdomæneloven 25 stk. 1 samt markedsføringslovens 1 og 18. Der skal tillige henvises til litteraturen, jf. Immaterialret,4. udgave af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen, s. 677f: 3

4 Hvis andre registrerer noget som domænenavne, der er identisk med ens varemærke eller noget, er kan forveksles hermed, forligger der en varemærkekrænkelse, hvis domænenavnet anvendes erhvervsmæssig, f.eks. ved at der udbydes varer eller tjenesteydelser fra en hjemmeside, som domænenavnet anvendes for. Dette følger af de almindelige regler i VML 4. Forvekslingsbedømmelsen er således som udgangspunkt den samme, som den er i den fysiske verden. Tilsvarende må gøres gældende i nærværende sag. Herudover skal der henvises til righoldig praksis fra domæneklagenævnet, hvor blot skal nævnes et par afgørelser jf. bilag 13 og 14 og som refereret nedenfor. Klagenævnet for domænenavne j. nr og : og Klagenævnet finder at indklagedes påtænkte brug af de omtvistede domænenavne som hjemmeside utvivlsomt ville indebære en krænkelse af klagerens rettigheder efter varemærkelovens 4, idet en sådan brug ville indebære en utilbørlig udnyttelse af TIVOLI-varemærkets særpræg eller renommé. Klagenævnet for domænenavne j. nr : Domænenavnet usedrolex.dk er egnet til at signalere, at der er forbindelse mellem indklagedes virksomhed og klagers velkendte varemærke. Efter det oplyste er dette ikke tilfældet. Under hensyn hertil finder nævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at formålet med den foretagne domænenavnsregistrering alene har været at snylte på klagerens varemærke En sådan adfærd er i strid med varemærkelovens 4, stk. 2. Tilsvarende gøres gældende i nærværende sag. Det forhold, at indklagede har registreret domænet samsungsp.dk, idet man givetvis ønsker at indikere, at forretningen reparerer/servicerer mærket SAMSUNG, kan ikke føre til andet resultat. Blot forbi indklagede beskæftiger sig med reparation af indklagedes produkter, medfører dette ikke automatisk, at der er tale om lovlig brug efter varemærkeloven. Varemærket SAMSUNG indgår i sit hele i domænenavnene, alene tilføjet forkortelserne for den generiske betegnelser sp service point Som det fremgår af litteraturen ovenfor, er forvekslingsbedømmelsen som udgangspunkt den samme for domæne- som varemærkekonflikter, hvorfor generiske elementer vil blive holdt ude fra varemærkesammenligningen, i dette tilfælde sp. Det gøres hertil gældende, at begrænsningerne i varemærkelovens 5 og 6 ikke giver en forhandler eller tjenesteyder som indklagede ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, hvilket der er tale om i denne sag. Da SAMSUNG er identisk med domænenavnet og/eller udgør den dominerende del er indklagedes brug af dette domænenavn samsungsp.dk egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem klageren og indklagede, eller at anvendelsen sker efter tilladelse fra klageren, hvilket ikke er tilfældet. 4

5 Der henvises til lignede sager fra domæneklagenævnet jf. bilag 15 og 16 samt nedenfor: Klagenævnet for domænenavne j. nr og 1083: og [Begrænsningerne i varemærkelovens 5 og 6] giver dog ikke en forhandler eller tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren. Da Variant udgør den dominerende del af domænenavnene er indklagedes brug af disse domænenavne egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem klager og indklagede, eller at anvendelsen sker efter tilladelse fra klageren. Nævnet finder på denne baggrund, at indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne udgør en overtrædelse af varemærkelovens 4. Klagenævnet for domænenavne j. nr : [Begrænsningerne i Varemærkeforordningens art. 12 og art. 13] giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give et indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren. Indklagedes brug af domænenavnet som er identisk med varemærket SLINGBOX, er egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren. Brugen af domænenavnet er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer, som indklagede udbyder, hvorfor indklagedes brug af domænenavnet ikke kan støttes på art. 12 eller 13. Indklagedes brug af domænenavnet er således i strid med klagerens rettigheder efter forordningens art. 9, stk. 1. Det gøres gældende, at klageren er indehaver af det velkendte varemærke SAMSUNG og kan derfor forbyde, at dette mærke udnyttes og anvendes af tredjemand som domænenavn og led i erhvervsmæssig virksomhed, herunder idet en sådan uautoriseret brug er med til at udvande varemærket. Det skal på denne baggrund gøres gældende, at indklagedes registrering og brug af det omhandlede domænenavn, udgør en krænkelse af varemærket SAMSUNG. Som bilag 1 har klager fremlagt skærmprint fra klagers hjemmeside på domænenavnet samsung.com samt skærmprint fra hjemmesiden wikipedia.org. Bilag 2 er udskrifter af Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister, hvoraf fremgår, at klagers ordmærke SAMSUNG samt klagers figurmærke, som indeholder navnet samsung, er registreret for en lang række forskellige varer og tjenesteydelser herunder for mobiltelefoner og tablets. Bilag 3 er udskrifter af databasen esearchplus, hvoraf fremgår, at klagers varemærker, der indeholder betegnelsen samsung, er registreret for en lang række forskellige varer og tjenesteydelser herunder for mobiltelefoner og tablets. Bilag 4 er kopi af rapporten Best Global Brands 2015 udgivet af Interbrand. 5

6 Bilag 5 er kopi af selskabsrapport for indklagede udarbejdet af Bisnode, hvoraf fremgår at Alaa Issam Chehade og Thomas West Petersen er indklagedes direktører, og at indklagede beskæftiger sig med detailhandel med telekommunikationsudstyr. Bilag 8 er skærmprint fra indklagedes hjemmeside på domænenavnet samsungsp.dk efter det oplyste foretaget den 25. februar Bilag 9 er kopi af brev af 25. februar 2016 fra klagers advokat til indklagede, hvori det gøres gældende, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet samsungsp.dk er i strid med klagers rettigheder. Det anføres i forbindelse hermed, at indklagede på sin hjemmeside markedsfører sig under betegnelserne Samsung Service Point og Samsung Reparation København. Bilag 10 er kopi af af 2. marts 2016 fra indklagede til klagers advokat, hvori bl.a. er anført følgende: Vi købte domænet af den tidligere ejer og blev lovet en autorisation, som ikke ser ud til at blive til noget. Jeg har givet besked videre til vores IT-afdeling og beordret dem til at lukke hjemmesiden ned asap. Jeg har brug for nogle informationer, til hvem hjemmesiden skal overdrages til. Jeg har vedhæftet de oplysninger jeg skal bruge og så vil jeg sætte det i gang, så snart jeg hører fra dig. Bilag 11 er kopi af af 22. marts 2016 fra indklagede til klagers advokat, hvori bl.a. er anført følgende: er helt neutral i forhold til Samsungs varemærke og kan ikke forstå, hvordan det kan genere Samsung. Samsung kan vel heller ikke forbyde os at reparere Samsung, så længe vi ikke markedsfører os som et Samsung Service Point, eller et autoriseret værksted, for den sags skyld. I så fald er der vel tale om ulovlig konkurrencebegrænsning. Bilag 12 er kopi af af 1. april 2016 fra klagers advokat til indklagede, hvori det fastholdes, at indklagede krænker klagers varemærkeret. Bilag er kopi af følgende afgørelser fra Klagenævnet for domænenavne: J.nr og ( tivolikasino.dk og kasinotivoli.dk ), j.nr ( usedrolex.dk ), j.nr og 1083 ( variant-trailere.dk, variant-trailer.dk, varianttrailer.dk og varianttrailere.dk ) og j.nr ( slingbox.dk ). 6

7 Ved opslag på domænenavnet samsungsp.dk blev viderestillet til domænenavnet samsungrep.dk, hvor sekretariatet den 27. juli 2016 har taget følgende kopi, jf. bilag 7: Ved fornyet opslag den 12. november 2016 viderestilles til domænenavnet ssprep.dk, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: 7

8 Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er indehaver af varemærket SAMSUNG, som har været registreret i Danmark siden 1978, at klagerens varemærke SAMSUNG bl.a. er registreret i klasse 9 for bl.a. mobiltelefoner samt i klasse 37 for bl.a. reparationsvirksomhed, at klagerens virksomhed og varemærket SAMSUNG er blandt de mest kendte globale virksomheder i verden, at klageren ikke har givet samtykke til indklagedes registrering eller brug af domænenavnet samsungsp.dk, at klageren ikke har autoriseret indklagede som officiel Samsung-reparatør, at indklagedes registrering og brug af domænenavne, som indeholder klagerens varemærke SAMSUNG, udgør en krænkelse af varemærkelovens 4, domænelovens 25 og markedsføringslovens 1 og 18, at SAMSUNG er et stærkt indarbejdet varemærke for navnlig elektronik og må anses for at være et velkendt varemærke, at indklagede snylter på den goodwill, der er forbundet med klagers varemærke SAMSUNG, at indklagedes brug af domænenavnet samsungsp.dk medfører risiko for forveksling med klagers virksomhed, at det er en skærpende omstændighed, at indklagede tidligere har krænket klagerens varemærke på sin hjemmeside, og at indklagedes brug af domænenavnet samsungsp.dk giver det urigtige indtryk, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem indklagede og klageren. 8

9 Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. Nævnets bemærkninger: Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet samsungsp.dk udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder. Klageren har registreret betegnelsen SAMSUNG som varemærke i Danmark samt som EUvaremærke for en lang række forskellige varer og tjenesteydelser, herunder for mobiltelefoner og tablets. Klageren har herved opnået beskyttelse efter bl.a. varemærkelovens 4, stk. 1, der har følgende ordlyd: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagedes beskæftiger sig med bl.a. reparation af klagers produkter, og at domænenavnet samsungsp.dk anvendes til viderestilling til en hjemmeside på domænenavnet ssprep.dk, hvorfra indklagede tilbyde reparation af SAMSUNG-produkter. Indklagede kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, der følger af varemærkelovens 5-6. Disse bestemmelser er affattet således: 5. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af 1) eget navn og adresse, 2) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, eller 3) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele. 6. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke. Stk. 2. Stk. 1. Finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter de er markedsført. 9

10 Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også principperne i præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). Domænenavnet samsungsp.dk indeholder klagerens varemærke, der endvidere udgør den dominerende bestanddel af domænenavnet, samt tilføjelsen sp, der må anses for at blive opfattet som en forkortelse for service point. Indklagedes brug af dette domænenavn er derfor egnet til at give det indtryk, at anvendelsen af varemærket sker efter autorisation fra klageren. Det er ubestridt, at der ikke findes en sådan autorisation, jf. bilag 9 og 10. Indklagedes brug af domænenavnet samsungsp.dk er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer og tjenesteydelser, som indklagede udbyder. Den brug, som indklagede gør af domænenavnet samsungsp.dk, kan derfor ikke støttes på varemærkelovens 5-6, og brugen er derfor i strid med klagerens rettigheder efter varemærkelovens 4, stk. 1. Indklagede har som nævnt ikke svaret og således heller ikke i øvrigt godtgjort at have en loyal interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet samsungsp.dk. Da indklagedes brug af domænenavnet samsungsp.dk således er i strid med klagerens varemærkeret, træffer nævnet i medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Phone-Rep IVS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet samsungsp.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Samsung Electronics Co. Ltd. Overførslen gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 20. december 2016 Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 10

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0133 Klager: Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S Park Allé 355 2605 Brøndby Indklagede: Jonas Jappe Hovmarksvej 34 2920 Charlottenlund Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1202 Klager: Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1178 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1297 Klager: Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91, 2. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Bluecom Danmark A/S Blokken 11 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0127 Klager: Thermorossi Danmark ApS Hostrup Hovedgade 35 6100 Haderslev Indklagede: SMITH, HOLM & CO. A/S Ursusvej 3 Skovby 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0125 Klager: Mel-Com A/S Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg Indklagede: Kenneth Østergaard Søndergade 15 A, 2. th. 6200 Aabenraa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0198 Klager: Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland v/advokat Tanya Meedom Indklagede: Cui Long Tiaoxi jiayuan 3#502 313000 HuZhou Kina Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 404 Klager: Basse J. T. Bergqvist Villa Foresta, Skodborg Strandvej 83 2942 Skodsborg Indklagede: Frank Jensen Nordre Fasanvej 184 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 545 Klager: Home A/S Frichsparken Søren Frichsvej 36 F 8230 Åbyhøj v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: Jacob Søndergaard Christensen/Homeco Real Estate Services Ltd. Vindelevgaard 11 7830 Vinderup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0107 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Snak Media Peter Fabers Vej 47 8210 Aarhus V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0212 Klager: SPAMfighter ApS Nattergalevej 6, 2 sal 2400 København NV Indklagede: Download Central ApS Wichmandsgade 11, 1 sal 5000 Odense C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere