Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)"

Transkript

1 Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) CPR-nummer Statsborgerskab Postnr. By Telefonnummer Hvilket EØS-land ønsker du at søge arbejde i? EØS-land Nøjagtig afrejsedato fra Danmark Har du tidligere fået et dokument PD U2/attest E 303 DK? Adresse i det andet EØS-land (hvis kendt) Postnr. By Telefonnummer Seneste arbejdsgivers navn Adresse Post nr. By Arbejdsperiode Fra Til Fik du eller arbejdsgiveren tilskud til din løn? Har du selv sagt op? Årsag til arbejdsophør? Skriv dine eventuelle bemærkninger: Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. 86, stk. 1, og 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jeg forpligter mig til at oplyse a-kassen om ændringer, der kan have betydning for dokumentet/attestudstedelsen. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen. Dato Husk Del A: Når du har udfyldt Del A, skal du henvende dig til jobcenteret for at få udfyldt Del B. Det kan tidligst ske 4 uger før afrejsen. Del B - Jobcenterets oplysninger Er medlemmet tilmeldt som ledig og arbejdssøgende? Fra hvilken dato Er der planlagt aktivering for medlemmet på det ansøgte afrejsetidspunkt og 3 måneder frem? Hvis, fra hvilken dato Jobcenterets eventuelle bemærkninger: Oplys straks a-kassen om alt, der har betydning for udstedelse af dokumentet/attesten. Husk Dato Navn, stempel og underskrift Når Del A og B er udfyldt, skal ansøgningen og eventuel dokumentation sendes til din a-kasse. Husk! A-kassen skal have ansøgningen senest 14 dage før det ansøgte afrejsetidspunkt. Side 1 af 5

2 CPR-nummer Del C - A-kassens oplysninger Forsikringsstatus Fuldt id Deltid Dimittend Selvstændig Hvis, hvilken dato indtræder dagpengeretten? Hvis, hvilken dato indtræder dagpengeretten? Har medlemmet på afrejsetidspunktet sammenlagt haft 4 ugers ledighed siden det seneste arbejdsforhold og samtidig været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret? Hvis, oplys årsagen Er retten til supplerende dagpenge opbrugt? Hvis, oplys dato Opfylder medlemmet de almindelige betingelser for ret til dagpenge på det ansøgte afrejsetidspunkt? Hvis, oplys årsagen Har medlemmet inden for de seneste 3 måneder før det ansøgte afrejsetidspunkt været pålagt karantæne for selvforskyldt ledighed? Hvis, fra hvilken dato? (Kopi af afgørelsen vedlægges.) Har medlemmet opsagt sit arbejde for at rejse til udlandet, jf. 18 i bekendtgørelse om rådighed? Hvis, vedlægges kopi af afgørelsen. Vil karantænen være afviklet på det ansøgte afrejsetidspunkt? Gennemsnitlig dagløn ifølge seneste ledighedserklæring Har medlemmet frikort? Bruttodagpengesats Trækprocent og ugefradrag Dette skatteår Trækprocent Ugefradrag Oplys det forventede restbeløb på afrejsetidspunktet., øre Bruttodagpengesats næste år, hvis 3-månedersperioden rækker ind i et nyt kalenderår. % Næste skatteår Trækprocent Ugefradrag % ATP-bidrag (kun ved dokument PD U2) : A-kassens eventuelle bemærkninger: Side 2 af 5

3 Vejledning om at søge arbejde i et andet EØS-land Læs denne vejledning, inden du udfylder ansøgningen. OBS! Søger du arbejde i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, se da vejledning på næste side. Hvis du er arbejdsløs, kan du på visse betingelser søge arbejde i et andet EØS-land og samtidig få dine danske dagpenge udbetalt direkte fra din danske a-kasse. For at du kan få dagpenge i det andet EØS-land, skal du have et dokument PD U2, der udstedes af din a-kasse. Dokument PD U2 er din dokumentation på, at du har ret til at få udbetalt danske dagpenge i højst 3 måneder, mens du søger arbejde i et andet EØS-land, hvor du stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet. Jobcenteret får besked om din afrejse. Når du vender tilbage igen, skal du tilmelde dig som arbejdssøgende i Danmark. - Du er statsborger i det EØS-land, du ønsker at rejse til; dog er det et krav, at du har været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret i mindst en uge, efter at du senest blev ledig. - Du skal til en ansættelsessamtale i det andet EØS-land. Dokumentation med angivelse af datoen for samtalen skal vedlægges ansøgningen. - Du har fået arbejde på deltid eller arbejde af kortere varighed i det andet EØS-land; dog er det et krav, at du ikke bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land. - Du har været syg af kortere varighed, herunder barns sygdom. - Du har højst arbejdet 2 dage i 4-ugers-perioden. Betingelser for at få et dokument PD U2: Du skal være statsborger i et EØS-land eller konventionsflygtning eller statsløs bosat i et EØS-land. Du skal være medlem af en dansk a-kasse. Du skal have ret til dagpenge den dag, du rejser fra Danmark. Det betyder bl.a., at du skal have bopæl og ophold i Danmark på den dato, du har oplyst som afrejsedato på ansøgningen. Du skal sammenlagt have været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret og have stået til rådighed i mindst 4 uger, efter du sidst blev fuldt ledig (4-ugers-kravet). Ferie og arbejde kan ikke medregnes til 4-ugers-kravet. Hvis du tidligere har benyttet et dokument PD U2 (eller en attest E 303), kan du ikke få et nyt PD U2, før du har dokumenteret, at du har haft arbejde i mindst 296 timer (deltidsforsikrede mindst 148 timer) inden for 12 uger eller 3 måneder eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 8 hele uger inden for 12 uger eller 3 måneder (husk at vedlægge dokumentation herfor). Der kan på visse betingelser dispenseres fra 4-ugers-kravet, hvis: - Du ønsker at følge din ægtefælle eller samlever, der skal overtage arbejde (mere end 5 uger) eller begynde uddannelse (mindst 18 måneder) i det andet EØS-land. Dokumentation for arbejdet eller uddannelsen skal vedlægges ansøgningen. Hvis du er samlevende, skal der også vedlægges dokumentation for fælles bopæl i Danmark indtil afrejsen (bopælsattest eller kopi af dit og din samlevers sygesikringsbevis). Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver under på tro og love. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge og tab af rettigheder. Du kan også blive meldt til politiet. Det står bl.a. i 86, stk. 1 og 2, og 87, stk. 1, 2 og 7 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Kontrol og anden information De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring. I henhold til persondataloven skal det oplyses, at - a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter, - a-kassen registrerer modtagne oplysninger, - a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til registersamkøring, - du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig, og - du kan kræve forkerte oplysninger rettet. Er du i tvivl? - Spørg a-kassen. Side 3 af 5

4 Vejledning om at søge arbejde i et af de 3 EØS-lande: Norge, Island og Liechtenstein samt Schweiz OBS! Denne vejledning henvender sig kun til dig, der søger arbejde i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Disse lande havde pr. 1. maj 2010 endnu ikke tilsluttet sig forordning (EF) 883/2004. Hvis du er arbejdsløs, kan du på visse betingelser søge arbejde i et andet EØS-land og samtidig få dine danske dagpenge udbetalt. For at du kan få dagpenge i et af de 4 ovennævnte lande, skal du have en attest E 303. Attest E 303 udstedes af din a-kasse. Betingelser for at få udstedt en attest E 303 og for at få dispensation fra 4-ugerskravet er de samme som betingelserne for at få udstedt et dokument PD U2. Se derfor vejledning om betingelser herfor på forrige side. Se også afsnittet på forrige side om kontrol og anden information. Jobcenteret får besked om din afrejse. Du kan ikke få dagpenge i Danmark i den periode, attest E 303 dækker, medmindre du vender tilbage og igen tilmelder dig som arbejdssøgende i Danmark. Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver under på tro og love. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge og tab af rettigheder. Det står i 86a, stk. 1 og 2 og 87a, stk. 1 og 2 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Er du i tvivl? - Spørg a-kassen. En attest E 303 giver myndigheden i det andet EØS-land eller Schweiz ret til at udbetale dine danske dagpenge i højst 3 måneder, hvis du stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet dér. Side 4 af 5

5 Sådan søger du om dokument PD U2/attest E 303 Vær opmærksom på, at du selv har ansvaret for, at din ansøgning er korrekt udfyldt, og at den krævede dokumentation følger med. 1. Udfyld blankettens Del A. 2. Gå i jobcenteret TIDLIGST 4 uger før din afrejse for at få blankettens Del B udfyldt. 3. Når Del A og B er udfyldt, skal du sørge for at ansøgningen med eventuel dokumentation kommer frem til din a-kasse. A-kassen kan udfylde Del C til brug for a-kassens behandling af ansøgningen. A-kassen skal være opmærksom på, at Arbejdsdirektoratet skal bruge oplysningerne, som fremgår af Del C, hvis ansøgningen eller attesten eventuelt i forbindelse med en klage skal sendes til direktoratet. Hvis ansøgningen først modtages i jobcenteret eller i din a-kasse efter den dato, du har oplyst som afrejsedato på ansøgningen, får du afslag på ansøgningen. Hvis du rejser før den dato, du har oplyst som afrejsedato på ansøgningen, får du afslag på dokument PD U2/attest E 303. Hvis dokument PD U2/attest E 303 er udstedt, vil denne blive tilbagekaldt, og du kan ikke modtage dagpenge igen, før du er vendt tilbage til Danmark og tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret. A-kassens afgørelse Hvis a-kassen får din ansøgning 14 dage før din afrejse, kan den udstede dokument PD U2/attest E 303 ca. 1 uge før den dato, du har anført som afrejsedato. Det forudsætter naturligvis, at du opfylder betingelserne for at få dokumentet/attesten, og at der i øvrigt ikke mangler oplysninger. Hvis du rejser, før a-kassen har truffet afgørelse Hvis du rejser, før a-kassen har nået at træffe afgørelse i sagen, kan du få problemer med at blive tilmeldt som arbejdssøgende på arbejdsformidlingskontoret i det andet EØS-land og dermed få udbetalt dagpenge i hele perioden med EØS-dagpenge. Det er vigtigt, at du sørger for at få en dateret bekræftelse fra de udenlandske myndigheder på, at du har henvendt dig for at blive tilmeldt som arbejdssøgende. Tilmelding som arbejdssøgende på arbejdsformidlingskontoret i det andet EØS-land For at du kan modtage dagpenge i hele perioden med EØS-dagpenge, skal du tilmelde dig som arbejdssøgende på arbejdsformidlingskontoret i det andet EØS-land senest 7 kalenderdage fra og med afrejsedatoen (datoen fremgår af dokumentet/attesten). Hvis du tilmelder dig senere, betyder det, at du først kan få dagpenge fra den dag, hvor du er tilmeldt som arbejdssøgende. Ændring af afrejsedato Hvis du ændrer din afrejsedato, er udgangspunktet, at du må søge på ny. Annullering af ansøgning Hvis du har fået et dokument PD U2/attest E 303, men beslutter dig for ikke at rejse alligevel, skal du straks sende det/den tilbage til din a-kasse. A-kassen vil så give besked til jobcenteret om, at du ikke er rejst. Hvis a-kassen ikke får din ansøgning senest 14 dage før den ansøgte afrejsedato, er det ikke sikkert, at den kan nå at behandle ansøgningen, før du rejser. Du kan få problemer med at blive tilmeldt som ledig og arbejdssøgende i det andet EØS-land, hvis du rejser, før a-kassen har udstedt attesten. I visse tilfælde skal a-kassen sende dokumentet/attesten til din udenlandske adresse. Det er derfor vigtigt, at du i ansøgningens Del A skriver din adresse i det andet EØS-land. Side 5 af 5

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere