BilagØU_130610_pkt.14_01. Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagØU_130610_pkt.14_01. Forslag til Fingerplan 2013. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning"

Transkript

1 Forslag til Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

2 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen ISBN: Miljøministeriet 2013 Publikationen kan citeres med kildeangivelse

3 Indhold Regler i Forslag til Fingerplan 2013 med bemærkninger (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) Kapitel 1 - Hovedstadsområdet Kapitel 2 Hovedstruktur Kapitel 3 Det indre storbyområde (Fingerbyens håndflade) Kapitel 4 Det ydre storbyområde (byfingrene) Kapitel 5 De grønne kiler Kapitel 6 Det øvrige hovedstadsområde Kapitel 7 Tværgående emner Kapitel 8 - Ikrafttræden, retsvirkning mv. Kortbilag A: De 4 geografiske delområder Bilag B: Stationer og knudepunktsstationer Kortbilag C: Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og til transport- og distributionserhverv Kortbilag D: Grønne bykiler Kortbilag E: Område til containerterminal mv. i Københavns Ydre Nordhavn Kortbilag F: Arealer som Københavns Kommune kan overføre til byzone Kortbilag G: Mulige placeringer af friluftsanlæg i grønne kiler Kortbilag H: Forskerpark og DTU Risø Campus Kortbilag I: Reservation til transportkorridor Kortbilag J: Reservationer til overordnede kollektive trafikanlæg Kortbilag K: Reservationer til overordnede vejanlæg Kortbilag L: Reservationer til overordnede transport/pendlercykelstier, herunder supercykelstier Kortbilag M: Reservationer til overordnede rekreative stier Kortbilag N: Reservationer til overordnede energiforsyningsanlæg Kortbilag O: Restriktionsområder ved Københavns Lufthavn, Kastrup Kortbilag P: Støjzone ved Københavns Lufthavn, Kastrup Kortbilag Q: Afgrænsning af Roskilde Lufthavns område Kortbilag R: Støjzone ved Roskilde Lufthavn, Tune Bemærkninger til regler i Forslag til Fingerplan 2013 Almindelige bemærkninger Bemærkninger til de enkelte regler - til kapitel 1 - Hovedstadsområdet - til kapitel 2 - Hovedstruktur - til kapitel 3 - Det indre storbyområde (Fingerbyens håndflade) - til kapitel 4 - Det ydre storbyområde (Byfingrene) - til kapitel 5 - De grønne kiler - til kapitel 6 - Det øvrige hovedstadsområde - til kapitel 7 - Tværgående emner. Overordnede arealreservationer til trafikal infrastruktur,, tekniske anlæg mv. - til kapitel 8 - Ikrafttræden, retsvirkning mv

4 Regler i Forslag til Fingerplan 2013 med bemærkninger (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) Til kommunerne i hovedstadsområdet: I medfør af 3, stk. 1, jf. 5j, stk. 4, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, som ændret bl.a. ved lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (udmøntning af kommunalreformen), fastsættes: Kapitel 1 Hovedstadsområdet 1. Hovedstadsområdet omfatter kommunerne i Region Hovedstaden (bortset fra Bornholms Kommune) samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. 2. Hovedstadsområdet er opdelt i 4 geografiske områdetyper: 1) det indre storbyområde, 2) det ydre storbyområde (byfingrene), 3) de grønne kiler, og 4) det øvrige hovedstadsområde. Afgrænsningen af de 4 områdetyper er vist på kortbilag A. Der gælder særlige regler for den kommunale planlægning i hver af de 4 områdetyper, jf. kapitlerne 3-6. Fingerbystrukturen: By og grønne kiler Kapitel 2 Hovedstruktur 3. Kommuneplanlægningen skal ske på grundlag af en vurdering af udviklingen i hovedstadsområdet som helhed. Kommuneplanlægningen skal sikre, at hovedprincipperne i den overordnede fingerbystruktur videreføres. Kommuneplanlægningen skal derfor sikre 1. at byudvikling og byomdannelse af regional betydning sker i det indre og ydre storbyområde, 2. at byudvikling og byomdannelse af regional betydning koordineres med udbygning af hovedstadsområdets overordnede infrastruktur med særlig hensyntagen til den kollektive trafikbetjening, 3. at udlægning af ny byzone begrænses, 4. at rækkefølgebestemmelser bidrager til at sikre, at byudvikling og byomdannelse koordineres med den overordnede trafikale infrastruktur og den kollektive trafikbetjening, at sikre et rigeligt og varieret udbud af planlagte byggemuligheder, som dog ikke væsentligt overstiger forventet nybyggeri i hovedstadsområdet i planperioden, og at sikre en balanceret udvikling mellem de forskellige egne i hovedstadsområdet, 5. at der ikke udlægges nye sommerhusområder. 4. Forslag til kommuneplaner skal ledsages af en redegørelse med oplysninger, der gør det muligt at vurdere planerne og deres konsekvenser i forhold til hovedstadsområdets udvikling som helhed og samspillet med hovedstrukturen. Forslag til kommuneplaner skal ledsages af en redegørelse med en vurdering af de trafikale og miljømæssige konsekvenser. Fingerbystrukturen: By og trafikal infrastruktur 2 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

5 Kapitel 3 Det indre storbyområde (Fingerbyens håndflade) 5. Afgrænsning af det indre storbyområde fremgår af kortbilag A. 6. Kommuneplanlægningen i det indre storbyområde skal sikre, 1. at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner sker inden for den eksisterende byzone og med hensyntagen til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening, 2. at byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, placeres inden for stationsnære områder og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder. Erhvervsbygninger af mindre omfang og lokal karakter, dvs. mindre end etagemeter, kan placeres i byområdet uden for de stationsnære områder. Tæt boligbyggeri kan placeres i byområdet også uden for de stationsnære områder, 3. at byfunktioner af regional karakter fortrinsvis lokaliseres stationsnært ved knudepunktsstationer, 4. at stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Ved knudepunktsstationer skal tilstræbes, at en del af de stationsnære byggemuligheder forbeholdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv, 5. at de områder, som er nævnt i stk. 6, fastholdes som lokaliseringsmuligheder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, og at der ikke gives tilladelse til at placere virksomheder, der begrænser den fremtidige lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Den kommunale planlægning kan anvende zonering af områderne i forskellige miljøklasser, såfremt det bidrager til at sikre fremtidige muligheder for lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav og at sikre eksisterende virksomheder udviklingsmuligheder. Zoneringen fastlægges i den kommunale planlægning efter forudgående aftale mellem kommunen og staten. Zoneringen indarbejdes i en efterfølgende revision af Fingerplanen. 6. at de områder, som er nævnt i stk. 7, forbeholdes virksomheder inden for transport- og distributionserhverv. Den kommunale planlægning kan anvende zonering af områderne i forskellige miljøklasser, såfremt det bidrager til at sikre fremtidige muligheder for lokalisering af virksomheder inden for transport- og distributionserhverv og at sikre eksisterende virksomheder udviklingsmuligheder. Zoneringen fastlægges i den kommunale planlægning efter forudgående aftale mellem kommunen og staten. Zoneringen indarbejdes i en efterfølgende revision af Fingerplanen. 7. at de områder, som er nævnt i stk. 8, fastlægges som grønne bykiler af regional betydning. Områderne skal overvejende forbeholdes alment tilgængelige frilufts- og fritidsformål, idet de fredede områder kan anvendes i overensstemmelse med fredningerne. Under forudsætning af at fredningsbestemmelserne respekteres, kan der opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdernes anvendelse til frilufts- og fritidsformål. Endvidere kan eksisterende bygninger anvendes til særlige formål, som er forenelige med kilernes karakter af grønt område og almene tilgængelighed. Områderne kan anvendes til klimatilpasning, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen og fredningsbestemmelserne. Stk. 2. Afgrænsning af de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder sker i den kommunale planlægning. Stationsnære områder og stationsnære kerneområder kan afgrænses omkring alle eksisterende og besluttede stationer på det overordnede banenet bestående af S-banerne, Kystbanen, Vestbanen, Øresundsbanen, metroen og letbaner. I bilag B er angivet de stationer, som er udgangspunkt for afgrænsning af stationsnære områder og stationsnære kerneområder, herunder de stationer som er udpeget som knudepunktsstationer. Når der er truffet politisk beslutning om nye stationer på det overordnede banenet optages de i bilag B. Det stationsnære kerneområde skal afgrænses med udgangspunkt i maksimale gangafstande til stationer på 600 m. Afgrænsningen af det stationsnære område kan række ud over det stationsnære kerneområde og kan ske med udgangspunkt i principielle m cirkelslag. Lokalisering i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere Det indre storbyområde Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 3

6 benytter kollektiv transport end generelt til og fra byfunktioner i de ikke-stationsnære områder. Stk. 3. Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed eller besøgsmønstre har en intensiv karakter omfatter bl.a. kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige institutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse o.lign. Byfunktioner af regional karakter omfatter de byfunktioner blandt ovenstående, som henvender sig til et regionalt opland, dvs. et opland som rækker ud over kommunen og nabokommunerne. Stk. 4. Såfremt den kommunale planlægning giver mulighed for at lokalisere kontorbyggeri med mere end etagemeter i det stationsnære område men uden for det stationsnære kerneområde, skal der redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til i det stationsnære kerneområde. Det kan være et begrænset udbud af parkeringspladser suppleret med forskellige former for mobility management, som f.eks. direkte tilbringerservice til og fra stationen, firmacykelordninger til og fra stationen mv. Der kan dog uden videre planlægges for større kontorbyggeri over etagemeter i det stationsnære område i større afstand fra stationerne end de 600 m, såfremt én af følgende situationer gør sig gældende: 1. Kommunen vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder i det stationsnære kerneområde ( 600 m ) i den pågældende egn (dvs. inklusiv ved stationer i nabokommuner på samme banestrækning), 2. Kommunen fastlægger normer for maksimalt antal parkeringspladser, som afhænger af stationens beliggenhed i fingerbystrukturen: I centralkommunerne (København og Frederiksberg Kommune) højst 1 parkeringsplads pr. 100 m²etageareal erhvervsbyggeri, uden for centralkommunerne højst 1 parkeringsplads pr. 75 m² etageareal erhvervsbyggeri ved en knudepunktsstation, og højst 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal erhvervsbyggeri ved øvrige stationer, 3. Det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme opført før 1. januar Stk. 5. I Københavns Kommune kan der i Indre Nordhavn etableres i alt etagemeter, herunder erhvervsbyggeri med mere end etagemeter i de områder, som indgår som første og anden etape i principaftalen om Metrocityringen af 2. december Stk. 5 a. Allerede etablerede regionshospitaler kan udvides til hospitalsformål, uanset om de ligger uden for de stationsnære områder. Stk. 6. Områder som er udpeget som egnede lokaliseringsmuligheder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 6 og klasse 7 virksomheder): delområder på Refshaleøen (på og ved Renseanlægget Lynetten), på Amagerværket/ Amager Forbrænding og på Prøvestenen (alle i Københavns Kommune) er vist på kortbilag C. Stk. 7. Områder som er udpeget som egnede lokaliseringsmuligheder for virksomheder inden for transport- og distributionserhverv: Nordhavn (Nordsøvejområdet). Der kan i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder med mere end etagemeter etableres kontorlokaler med mere end etagemeter til egen administration. Området nærmest den aftalte første etape og efterfølgende anden etape for byudvikling i Indre Nordhavn, jf. stk. 5, kan zoneres til virksomheder i lavere miljøklasser. Området er vist på kortbilag C. Stk.8. Områder, som er udpeget som grønne bykiler af regional betydning, omfatter: Kastellet, Østre Anlæg, Botanisk Have, H.C. Ørstedparken, Tivoli, Christianshavns Voldanlæg, Søerne, Kløvermarken, Grøndalsparken, Nørrebroparken, Assistens Kirkegaard, Bispebjerg-Ryvangforløbet, Emdrup Sø, Kongens Have, Fælledparken, Valbyparken og Kastrup Fort (alle Københavns Kommune), Frederiksberg Have og Søndermarken (Frederiksberg Kommune), Bellevue Strandpark, Bernstorffsparken, Charlottenlund Skov, Fort og Strandpark, og Gentofte Sø og Brobæk Mose (Gentofte Kommune). Områderne er vist på kortbilag D. Stk. 9. I Københavns Kommune fastlægger lov. Nr. 632 af 14/6/2011 anvendelsen af et nærmere angivet ca. 100 ha. stort areal ved Ydre Nordhavn til hhv. Containerterminal, rekreativ anvendelse mv. Loven overfører arealet til byzone, fastlægger anvendelsen i 3 delområder, og fastlægger, at anvendelsen kun kan ændres ved lov. 4 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

7 Området og de 3 delområder er vist på kortbilag E. Stk. 10. I Københavns Kommune kan de arealer, som er vist på kortbilag F, overføres fra landzone til byzone. 7. Grønne bykiler langs Ring 3 I Gladsaxe Kommune skal kommuneplanlægningen sikre, at der som led i omdannelsen af by- og erhvervsområder langs Ring 3 fastlægges grønne bykiler, som primært forbeholdes alment tilgængelige frilufts- og fritidsformål, jf. stk 2. Stk. 2. Plangrundlaget for de grønne bykiler skal bidrage til at sikre, at der skabes sammenhængende grønne og blå forbindelser på tværs af kommunegrænserne i Ring 3-korridoren. at det grønne og vandet integreres i byomdannelsen, at der skabes sammenhængende grønne og blå forbindelser fra de nye tætte byområder til de eksisterende og eventuelt nye regionale friluftsområder ( grønne kiler ) og grønne bykiler, at hensyn til klimatilpasning i kommunen og på tværs af kommunegrænserne tilgodeses, at der skabes god adgang til naturkvaliteter og landskabsoplevelser i kommunen og på tværs af kommunegrænserne, at de grønne bykiler i videst muligt omfang er alment tilgængelige for friluftsliv Stk. 3. De i Kommuneplanerne 2013 fastlagte grønne bykiler i Ring 3-korridoren indarbejdes i en efterfølgende revision af Fingerplan Rækkefølge Kommuneplanlægningen i det indre storbyområde skal sikre, at der fastlægges en rækkefølge for gennemførelsen af byudvikling og byomdannelse af regional betydning. Rækkefølgen skal fastlægges på grundlag af en vurdering af udviklingen i området som helhed efter forudgående aftale mellem staten og kommunen. Stk. 2. Ved fastlæggelse af rækkefølgen skal udbygning af de stationsnære arealer og omdannelse af byområder, som er velintegrerede i byen, fremmes. Kapitel 4 Det ydre storbyområde (Byfingrene) 9. Afgrænsning af det ydre storbyområde fremgår af kortbilag A. Det ydre storbyområde består af et byområde og et landområde. 10. Der kan i den kommunale planlægning udlægges ny byzone i det afgrænsende landområde, når det respekterer overordnede interesser, herunder reglerne i 11 og Kommuneplanlægningen i det ydre storbyområde skal sikre, 1. at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. 2. at byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder. Erhvervsbygninger af mindre omfang og lokal karakter, dvs. mindre end etagemeter, kan placeres i byområdet uden for de stationsnære områder. Tæt boligbyggeri kan placeres i byområdet også uden for de stationsnære områder, 3. at byfunktioner af regional karakter fortrinsvis lokaliseres stationsnært ved knudepunktsstationer, 4. at stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Ved knudepunktsstationer skal tilstræbes, at en del af de stationsnære byggemuligheder forbeholdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv, 5. at ny byudvikling tilrettelægges, således at der skabes sammenhæng med de eksisterende byområder og en klar grænse mellem by og land, 6. at de områder, som er nævnt i stk. 5, fastholdes som lokaliseringsmuligheder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, og at der ikke gives tilladelse til at placere Det ydre storbyområde Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 5

8 virksomheder, der begrænser den fremtidige lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Den kommunale planlægning kan anvende zonering af områderne i forskellige miljøklasser, såfremt det bidrager til at sikre fremtidige muligheder for lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav og at sikre eksisterende virksomheder udviklingsmuligheder. Zoneringen fastlægges efter forudgående aftale mellem kommunen og staten. Zoneringen indarbejdes i en efterfølgende revision af Fingerplanen. 7. at de områder, som er nævnt i stk. 6, forbeholdes virksomheder inden for transport- og distributionserhverv. Den kommunale planlægning kan anvende zonering af områderne i forskellige miljøklasser, såfremt det bidrager til at sikre fremtidige muligheder for lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav og at sikre eksisterende virksomheder udviklingsmuligheder. Zoneringen fastlægges efter forudgående aftale mellem kommunen og staten. Zoneringen indarbejdes i en efterfølgende revision af Fingerplanen. Der kan i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder med mere end etagemeter etableres kontorlokaler med mere end etagemeter til egen administration Stk. 2. Afgrænsning af de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder sker i den kommunale planlægning. Stationsnære områder og stationsnære kerneområder kan afgrænses omkring alle eksisterende og besluttede stationer på det overordnede banenet bestående af S-banerne, Kystbanen, Vestbanen, Øresundsbanen, metroen og letbaner. I bilag B er angivet de stationer, som er udgangspunkt for afgrænsning af stationsnære områder og stationsnære kerneområder, herunder de stationer som er udpeget som knudepunktsstationer. Når der er truffet politisk beslutning om nye stationer på det overordnede banenet optages de i bilag B. Det stationsnære kerneområde skal afgrænses med udgangspunkt i maksimale gangafstande til stationer på 600 m. Afgrænsningen af det stationsnære områder kan række ud over det stationsnære kerneområde og kan ske med udgangspunkt i principielle m cirkelslag. Lokalisering i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv transport end generelt til og fra byfunktioner i de ikke-stationsnære områder. Stk. 3. Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed og besøgsmønstre har en intensiv karakter omfatter bl.a. kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, kulturinstitutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse o.lign. Byfunktioner af regional karakter omfatter de byfunktioner blandt ovenstående, som henvender sig til et regionalt opland, dvs. et opland som rækker ud over kommunen og nabokommunerne. Stk. 4. Såfremt den kommunale planlægning giver mulighed for at lokalisere kontorbyggeri med mere end etagemeter i det stationsnære område men uden for det stationsnære kerneområde, skal der redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til i det stationsnære kerneområde. Det kan være et begrænset udbud af parkeringspladser suppleret med forskellige former for mobility management, som f.eks. direkte tilbringerservice til og fra stationen, firmacykelordninger til og fra stationen mv. Der kan dog uden videre planlægges for større kontorbyggeri over etagemeter i det stationsnære område i større afstand fra stationerne end de 600 m, såfremt én af følgende situationer gør sig gældende: 1. Kommunen vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder i det stationsnære kerneområde ( 600 m ) i den pågældende egn (dvs. inklusiv ved stationer i nabokommuner på samme banestrækning), 2. Kommunen fastlægger normer for maksimalt antal parkeringspladser, som afhænger af stationens beliggenhed i fingerbystrukturen: højst 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal erhvervsbyggeri ved knudepunktsstation, og højst 1 parkeringsplads pr. 40 m² etageareal erhvervsbyggeri ved øvrige stationer, 3. Det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme opført før 1. januar Stk. 5. Områder som er udpeget som egnede lokaliseringsmuligheder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 6 og 7 virksomheder): Avedøre Holme (Hvidovre Kommune), Rørtang 6 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

9 (Helsingør Kommune), og Hedehusene Vest (Høje-Taastrup Kommune). Områderne er vist på kortbilag C. Stk. 6. Områder som er udpeget som egnede lokaliseringsmuligheder for virksomheder inden for transport- og distributionserhverv: Avedøre Holme (Hvidovre Kommune), Greve Main (Greve Kommune), Kildebrønde Mark og Ventrupparken (Greve Kommune), nyt Trekantområde (Ishøj Kommune), Kvistgaard Nord og Oldensvej Erhvervsområde (Helsingør Kommune), Høje-Taastrup Transport- Center (Høje-Taastrup Kommune) og Nordhøj (Køge Kommune). Områderne er vist på kortbilag C. Stk. 7. Allerede etablerede regionshospitaler kan udvides, uanset om de ligger uden for de stationsnære områder. 12. Grønne bykiler langs Ring 3 I Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Kommuner skal kommuneplanlægningen sikre, at der som led i omdannelsen af by- og erhvervsområder langs Ring 3 fastlægges grønne bykiler, som primært forbeholdes alment tilgængelige frilufts- og fritidsformål, jf. stk 2. Stk. 2. Plangrundlaget for de grønne bykiler skal bidrage til at sikre at der skabes sammenhængende grønne og blå forbindelser på tværs af kommunegrænserne i Ring 3-korridoren. at det grønne og vandet integreres i byomdannelsen, at der skabes sammenhængende grønne og blå forbindelser fra de nye tætte byområder til de eksisterende og eventuelt nye regionale friluftsområder ( grønne kiler ) og grønne bykiler, at hensyn til klimatilpasning i kommunen og på tværs af kommunegrænserne tilgodeses, at der skabes god adgang til naturkvaliteter og landskabsoplevelser i kommunen og på tværs af kommunegrænserne, at de grønne bykiler i videst muligt omfang er alment tilgængelige for friluftsliv Stk. 3. De i Kommuneplaner 2013 fastlagte grønne bykiler i Ring 3-korridoren indarbejdes i en efterfølgende revision af Fingerplan a. DTU-området og Scion-DTU / Forskerparken I DTU-området (Lyngby-Taarbæk Kommune) og Scion-DTU / Forskerparken (Rudersdal Kommune) kan den allerede lokalplanlagte restrummelighed udnyttes, herunder til større byggeri over etagemeter til forsknings-, undervisnings- og kontorformål. 12 b. DTU Risø Campus og Forskerparken. Forskerparken ved DTU Risø Campus (Roskilde Kommune) forbeholdes produktion, forskning og udvikling samt hertil knyttet administration inden for clean-tech med relationer til DTU Risø Campus. Der kan samlet for DTU Risø Campus og forskerparken maksimalt opføres etagemeter, herunder etableres større kontorbygninger med mere end etagemeter inden for en ramme på op til etagemeter til de anførte formål. Der kan etableres hertil knyttede fællesfaciliteter. Inden for en ramme på etagemeter kan huses tilknyttede serviceerhverv og lignende, ligesom der kan etableres daginstitutioner for børn, boliger til gæsteforskere, kursus o.lign. Den kommunale planlægning skal fastlægge en rækkefølge for udbygningen. Arealerne, som er omfattet af forskerparken, er vist på kortbilag A. 9c og Kortbilag H. 13. Rækkefølge Kommuneplanlægningen i det ydre storbyområde skal sikre, at der fastlægges en rækkefølge for gennemførelsen af byudvikling og byomdannelse af regional betydning. Rækkefølgen skal fastlægges på grundlag af en vurdering af udviklingen i området som helhed efter forudgående forhandling mellem staten og kommunen. Stk. 2. Ved fastlæggelse af rækkefølgen skal udbygning af de stationsnære arealer og omdannelse af byområder, som er velintegrerede i byen, fremmes. Rækkefølge af nyudlæg skal bidrage til, at der skabes bymæssige sammenhænge inden for storbyområdet. Stk, 3. Udlægning af ny byzone i landområderne i ydre Hillerødfinger og ydre Frederikssundsfinger forudsætter, at de berørte kommuner i hver af de ydre byfingre med staten har aftalt et grundlag for at fastlægge afgrænsning og anvendelse af nye Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 7

10 grønne kiler langs med og på tværs af byfingrene, som er koordineret på tværs af kommunegrænserne. Afgrænsning og anvendelse af de nye grønne kiler indarbejdes i en efterfølgende revision af Fingerplan Kapitel 5 De grønne kiler 14. Afgrænsning af de grønne kiler fremgår af kortbilag A. De grønne kiler består af de indre grønne kiler og kystkilerne i byfingrene (de gamle grønne kiler) og de ydre grønne kiler. Der gælder forskellige regler for placering af anlæg til fritidsformål i de indre og ydre kiler. 15. Kommuneplanlægningen i de indre grønne kiler og i kystkilerne i byfingrene skal sikre, 1. at områderne forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse, 2. at områderne ikke inddrages til byzone, 3. at områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål, 4. at områderne friholdes for yderligere etablering og udvidelse af store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål, herunder anlæg som har en lukket karakter i forhold til almen brug, 5. at der ikke placeres støjende friluftsanlæg med mindre, der er tale om allerede støjbelastede arealer, der ikke kan støjbeskyttes, 6. at arealanvendelse og anlæg til friluftsformål, herunder støjfølsom anvendelse, ikke er en hindring for udnyttelsen af de overordnede reservationer til transportkorridorer, trafik- og forsyningsformål, som angivet på kortbilag I, J, K, L, M og N. Stk. 2. I følgende lokaliseringsområder kan der uanset reglerne i stk. 1, pkt. 1 til 5, placeres specifikke fritidsanlæg: Vestamager (Københavns Kommune), Øst for Byvej (Hvidovre Kommune), Hjortespringskilen (Egedal Kommune), Vestskoven, (Ballerup Kommune), Albertslund Golfbane (Høje Tåstrup Kommune). Områderne er vist på kortbilag G. Stk. 3. Der kan etableres mindre anlæg som støttepunkter til det almene friluftsliv og ske mindre udvidelser af eksisterende anlæg til det almene friluftsliv. Stk. 4. Der kan undtagelsesvis ske udvidelser af eksisterende kulturinstitutioner, som allerede er placeret i kilerne. Stk. 5. Der kan i de dele af de grønne kiler, som ikke er omfattet af arealreservationerne til transportkorridorer, jf. 21, etableres anlæg til klimatilpasning forudsat, at det bidrager til at styrke natur og friluftsliv. 16. Kommuneplanlægningen i de ydre grønne kiler skal sikre, 1. at områderne forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse, 2. at områderne ikke inddrages til byzone, 3. at områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål, 4. at areal- og bygningskrævende friluftsanlæg kan placeres eller udvides under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier, 5. at støjende friluftsanlæg i videst muligt omfang undgås, men i givet fald placeres således, at de ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder og i fornødent omfang støjbeskyttes 6. at arealanvendelse og anlæg til friluftsformål, herunder støjfølsom anvendelse, ikke er en hindring for udnyttelsen af de overordnede reservationer til transport korridorer, trafik- og forsyningsformål, som angivet på kortbilag I, J, K, L, M og N. Stk. 2. I følgende lokaliseringsområder kan der uanset reglerne i stk. 1, pkt. 1 til 5, placeres specifikke fritidsanlæg: Hedeland (Roskilde og Høje Tåstrup Kommuner), Farum Kasernes øvelsesterræn (golfbane) og Flyvestation Værløse (se bemærkninger), begge i Furesø Kommune. Områderne er vist på kortbilag G. Stk. 3. Der kan i de dele af de grønne kiler, som ikke er omfattet af arealreservationerne til transportkorridorer, jf. 21, etableres anlæg til klimatilpasning forudsat at det bidrager til at styrke natur og friluftsliv. De grønne kiler 8 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

11 Kapitel 6 Det øvrige hovedstadsområde 17. Afgrænsning af det øvrige hovedstadsområde fremgår af kortbilag A. 18. Der kan i den kommunale planlægning udlægges ny byzone, når det respekterer overordnede interesser, herunder regler i 19 og Kommuneplanlægningen i det øvrige hovedstadsområde skal sikre, 1. at byudvikling er af lokal karakter og sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund, 2. at eksisterende sommerhusområder fastholdes som rekreative områder til ferieformål, 3. at bymæssige fritidsanlæg placeres i byzone, 4. at der ikke udlægges ny byzone i områder inden for den 4. grønne ring. 5. at de områder, som er nævnt i stk. 4, fastholdes som lokaliseringsmuligheder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, og at der ikke gives tilladelse til at placere virksomheder, der begrænser den fremtidige lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Den kommunale planlægning kan anvende zonering af områderne i zoner for forskellige miljøklasser, såfremt det bidrager til at sikre lokaliseringsmulighederne for virksomheder med særlige beliggenhedskrav og at sikre eksisterende virksomheder udviklingsmuligheder. Zoneringen fastlægges efter forudgående aftale mellem kommunen og staten. Zoneringen indarbejdes i en efterfølgende revision af Fingerplanen. 6. at de områder, som er nævnt i stk. 5, forbeholdes virksomheder inden for transport- og distributionserhverv. Den kommunale planlægning kan anvende zonering af områderne i forskellige miljøklasser, såfremt det bidrager til at sikre fremtidige muligheder for lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav og at sikre eksisterende virksomheder udviklingsmuligheder. Zoneringen fastlægges efter forudgående aftale mellem kommunen og staten. Zoneringen indarbejdes i en efterfølgende revision af Fingerplanen. Stk. 2. Kommunecentre udpeges i den kommunale planlægning. Stk. 3. Ved byudvikling af lokal karakter forstås udvikling med erhverv og byfunktioner, som betjener et opland, der omfatter kommunen og nabokommuner, men ikke et regionalt opland svarende til større dele af hovedstadsområdet. Tilsvarende skal boligudbygning begrundes i lokale behov. Stk. 4. Områder som er udpeget som egnede lokaliseringsmuligheder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 6 og 7 virksomheder): Vassingerød (Allerød Kommune), Gadstrup Erhvervspark (Roskilde Kommune) og Bjæverskov Vest (Køge Kommune). Områderne er vist på kortbilag C. Stk. 5. Områder som er forbeholdt transport og distributionserhverv: Bjæverskov Vest (Køge Kommune), nyt Vassingerød Nordøst (Allerød Kommune). Udlæg af nyt Vassingerød nordøst forudsætter, at Allerød Kommune i kommuneplanlægningen har afvejet arealinteresserne, herunder hensynet til grundvandsinteressen. Områderne er vist på kortbilag C. 20. Rækkefølge for byudvikling Kommuneplanlægningen i det øvrige hovedstadsområde skal sikre, at der for ny byudvikling fastlægges rækkefølge. Rækkefølgeangivelserne skal bidrage til at sikre, at byudviklingen i det øvrige hovedstadsområde alene har lokal karakter, at der skabes sammenhæng med de eksisterende byområder, og at byudviklingen bidrager til at fastholde en skarp grænse mellem by og land. Rækkefølgen fastlægges efter forudgående forhandling mellem staten og kommunen. Det øvrige hovedstadsområde Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 9

12 Kapitel 7 Tværgående emner Transportkorridor 21. Den kommunale planlægning skal sikre, 1. at den langsigtede reservation af transportkorridorer til fremtidig overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg fastholdes, 2. at transportkorridorernes landzonearealer friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme, 3. at udnyttelse af byzonearealer i transportkorridorerne ikke intensiveres eller sker i modstrid med konkrete infrastrukturformål, jf. 22, 23 og 24. Stk. 2. Transportkorridorerne er vist på kortbilag I. Stk. 3. Fremtidige trafikanlæg og tekniske anlæg i transportkorridoren skal placeres og udformes med hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdier. Overordnede arealreservationer til trafik- og forsyningsanlæg 22. Den kommunale planlægning skal respektere følgende mulige, fremtidige overordnede kollektive trafikanlæg: a. Baneforbindelse mellem København-Ringsted via Køge b. En Metrocityring (Københavns og Frederiksberg kommuner) c. En skinnebåren kollektiv trafikforbindelse fra Lundtofte til Ishøj med mulig afgrening mod Brøndby Strand (Lyngby-Tårbæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj kommuner) d. Dobbeltspor på banestrækningen Lejre-Vipperød (Lejre Kommune) e. Overhalingsspor på S-banen mellem Ny Ellebjerg og Hundige (Københavns, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve kommuner) f. Overhalingsspor på S-banen mellem Hellerup og Holte (Københavns, Gentofte Lyngby-Tårbæk og Rudersdal kommuner) g. S-togstation Køge Nord (Køge Kommune) h. S-togstation Vinge (Frederikssund Kommune) i. S-togstation Hillerød Syd - Overdrevsvejen (Hillerød Kommune) j. S-togstation Priorparken (Brøndby Kommune) k. S-togstation Trylleskoven (Solrød Kommune) l. Station Køge Nord på København Ringsted (Køge Kommune) m. Metroafgrening til Nordhavn Østerport India Kaj (Københavns Kommune) Stk. 2. Anlæggenes forløb er vist på kortbilag J. 23. Den kommunale planlægning skal medtage arealreservation til følgende mulige fremtidige, overordnede vejanlæg: a. Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen. Greve Syd - Sydmotorvej til 8 spor (Greve, Solrød og Køge kommuner) b. Frederiksundsmotorvej med forudsatte lokale forbindelsesveje (Albertslund, Ballerup, Egedal, Roskilde og Frederikssund kommuner). c. Udvidelse af Helsingørmotorvejen Øverød- Isterød til 6 spor (Rudersdal og Hørsholm Kommuner) d. Udvidelse af Motorringvej 4 Holbækmotorvej- Frederikssundmotorvej til 6 spor (Albertslund Kommune) e. Vejforbindelse Københavns Nordhavn-Lyngbyvej (Københavns Kommune) f. Ring 5, Tværvej mellem Holbækmotorvejen og Måløv (Høje-Tåstrup og Egedal kommuner) g. Ring 5, Tværvej mellem Frederikssundsvej og Nymøllevej (Ballerup, Egedal og Allerød Kommuner). h. Ring 5, Nymølle-Isterødvej, kapacitets- og sikkerhedsforbedringer (Allerød og Hørsholm Kommuner) i. Ring 5, Isterød-Helsingørmotorvejen (Hørsholm Kommune) j. Isterødvej, 3 spor (Hørsholm, Fredensborg og Hillerød Kommuner) k. Ring 6, Overdrevsvejens forlængelse, Hillerød- Humlebæk (Hillerød og Fredensborg Kommuner) l. Ring 7, Tunnel/bro over Roskilde Fjord med forbindelse til Frederikssundsmotorvej og vejnettet i Hornsherred (Frederikssund Kommune) m. Frederiksværk-Hillerød, 3 spor (Halsnæs og Hillerød Kommuner) n. Frederiksværk-Frederikssund, 3 spor (Halsnæs og Frederikssund Kommuner) o. Helsinge-Gilleleje vejen (Gribskov Kommune) p. Slangerup-Værebro, 3 spor (Egedal og Frederikssund Kommuner) 10 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

13 q. Ring 5, Tværvej mellem Tune Landevej og Sydvej (Greve, Høje Tåstrup og Ishøj Kommuner) r. Tune Landevej, udvidelse mellem Tværvej og Køge Bugt Motorvej (Greve Kommune) s. Ny vej nord og øst om Trekroner (Roskilde Kommune) t. Salløvkrydset-Solrød 2+1 vej (Solrød og Roskilde Kommuner) u. Omfartsvej Ll. Skensved (Solrød og Køge Kommuner) v. Omfartsvej Borup (Møllevej-Ryeskovvej) (Køge Kommune) x. Forlægning af Billesborgvej nord om Herfølge (Køge Kommune) y. Forlægning øst om Strøby Egede (Stevns Kommune). z. Udbygning af Hillerødmotorvejen fra 4-6 spor mellem Motorringvej 3 og Værløse (Gladsaxe og Furesø kommuner) æ. Udbygning af Hillerødmotorvejen fra motortrafikvej til 4 sporet motorvej mellem Allerød og Hillerød (mellem Nymøllevej ved Allerød og Isterødvejen ved Hillerød Allerød og Hillerød kommuner). Stk. 2. Vejanlæggenes forløb vist på kortbilag K er oversigtlig og kan være af principiel karakter. 23 a. Den kommunale planlægning skal medtage arealreservationer til overordnede cykelstinet for pendlere. Stk. 2. Anlæggenes forløb er vist på kortbilag L. 23 b. Den kommunale planlægning skal medtage arealreservationer til overordnede, rekreative stinet. Stk. 2. Anlæggenes forløb er vist på kortbilag M. 24. Den kommunale planlægning skal respektere følgende mulige fremtidige, overordnede energiforsyningsanlæg: Højspændingsanlæg a. 400 kv forbindelse fra Asnæsværket til Kyndbyværket (Frederikssund og Lejre kommuner) b. 400 kv forbindelse fra Bjæverskov mod Rislev (Køge Kommune) Naturgasanlæg c. Kompressorstation på Avedøre Holme (Hvidovre Kommune) d. Transmissionsledning fra Helsingør til Lynge (Helsingør, Fredensborg og Allerød kommuner) e. Transmissionsledning fra Køge til Sonnerup (Køge Kommune) Stk. 2. Anlæggene er vist på kortbilag N. 24 a. Vedr. naturgassystemet på Avedøre Home ophæves 7, 11 og 13, stk. 2 i Miljøministeriets cirkulære nr. 16 af 25. januar 2002 og erstattes af følgende: a. Der udlægges areal til en kompressorstation på Avedøre Holme, Hvidovre Kommune, samt til en transmissionsledning fra Ventilstation Hvidovre til kompressorstationen som vist på Kortbilag N-1. Ledningen dimensioneres som en dobbeltledning på 2x0,5 m, der både opfylder kravet til transmissionsledninger på 80 bar og fordelingsledninger på 19,6 bar. b. Omkring kompressorstationen fastsættes følgende sikkerhedsafstande omkring 80 bar overjordiske trykbærende anlæg: En indre sikkerhedszone på 100 m og en ydre sikkerhedszone på 200 m. 1. Inden for de 100 m må der ikke planlægges for eller gives tilladelse til byggeri eller anlæg. 2. Inden for de 200 m må der ikke planlægges for eller gives tilladelse til boligbyggeri eller institutioner. Endvidere kan der ikke gives tilladelse til brandfarlig virksomhed eller oplagring af brandfarlige materialer. 3. Reglerne i pkt. 1 og 2 gælder ikke for anlæg, som er en del af Energinet.dk s og DONG Energy s samlede energianlæg på Avedøre Holme. Sikkerhedsforholdene for disse anlæg underkastes én samlet risikovurdering i henhold til risikobekendtgørelsen. c. Der tinglyses servitutter for en sikkerhedszone på 40 m omkring ledningernes midte med forbud mod at opføre bygninger til ophold for mennesker, samt fastsættes en planlægningszone på 400 m, hvor indenfor Energinet.dk skal høres vedr. planforslag. Støjkonsekvensområder ved Københavns Lufthavn, Kastrup og Roskilde Lufthavn, Tune 25. Den kommunale planlægning skal respektere støjzoner ved Københavns Lufthavn, Kastrup og ved Roskilde Lufthavn, Tune, som er vist på kortbilag O, P, Q og R. Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 11

14 Stk.2. Københavns Lufthavn, Kastrup Københavns Lufthavns arealer i Kastrup er vist med tæt skravering på kortbilag O. Arealerne skal anvendes til lufthavn, lufthavnsrelaterede erhvervsog servicefunktioner samt trafikanlæg, således som fastlagt i Lov om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt til anlæg af spor- og stationsanlæg til Østamagerbanen. Området med åben skravering er arealer uden for lufthavnens område, hvor der er særlige restriktioner på grund af støj. Ny bebyggelse placeret på lufthavnens område skal i videst muligt omfang placeres således, at den bidrager til at beskytte boligområderne omkring lufthavnen mod støj. Inden for det med åben skravering viste område på kortet over lufthavnen og restriktionsområderne gælder følgende bestemmelser: 1. Der må ikke udlægges yderligere byzone eller sommerhusområder. 2. Byzonearealer, der ikke er bebygget med boligbebyggelse, må ikke i en kommuneplan eller i en lokalplan udlægges til boligbebyggelse. 3. Arealanvendelsesbestemmelserne for byfornyelsesområder og for større ubebyggede arealer, der i endeligt vedtagne eller godkendte planer er udlagt til bolig- og sommerhusbebyggelse, skal søges ændret, således at disse områder forbeholdes ikke-støjfølsom bebyggelse eller anvendelse samt servicefunktioner til forsyning af det nuværende bysamfund. Stk. 3, Roskilde Lufthavn, Tune. I støjkonsekvensområdet ved Roskilde lufthavn der er vist på kortbilag R, er der i landzone nedenstående begrænsninger på arealanvendelsen, med mindre det kan sandsynliggøres, at der ikke er væsentlige miljømæssige problemer forbundet hermed 1. Hvis støjbelastningen overstiger 50 db, kan der ikke gives tilladelse til udlæg af rekreative områder med overnatning. Ved opførelse af ny boligbebyggelse bør det sikres, at det indendørs støjniveau fra lufthavnen ikke overstiger følgende grænseværdier i soverum: LAeq, 24h = 30dB og LAmax = 45 db 2. Hvis støjbelastningen overstiger 55 db, kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse. Undtaget er boliger med tilknytning til landbrugs og skovdrift. Endvidere kan der ikke gives tilladelse til etablering af rekreative områder. Støjfølsomme institutioner må vurderes i hvert tilfælde. Industrivirksomheder samt offentlig og private institutioner, der ikke er specielt støjfølsomme, kan normalt opføres 3. Hvis støjbelastningen overstiger 60 db, kan der ikke gives tilladelse til opførelse af (spredt) bebyggelse i det åbne land 4. Inden for området med særlige restriktioner omkring Roskilde lufthavn, som er vist ved lodret skravering på kortbilag R, kan der som hovedregel ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse. Undtaget er boliger med tilknytning til landbrugs og skovdrift. Støjfølsomme institutioner må vurderes i hvert tilfælde. Industrivirksomheder samt offentlig og private institutioner, der ikke er specielt støjfølsomme, kan normalt opføres Kapitel 8. Ikrafttræden, retsvirkning mv. 26. Landsplandirektivet træder i kraft den xx.xx.2013 Stk. 2. Ved dette direktivs ikrafttrædelse ophæves Fingerplan 2007 landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning med undtagelse af 7 og 12, som først ophæves, når der er truffet politisk beslutning om anlæg af en letbane i Ring 3, jf. samarbejdsaftalen fra juni 2011 mellem staten, Region Hovedstaden og kommunerne i Ringbysamarbejdet om udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for etablering af en letbane i Ring 3. Miljøministeriet, den XXXXXXXXX [Ida Auken / Sven Koefoed-Hansen] 12 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

15 Kortbilag A: De 4 geografiske delområder Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 13

16 Kortbilag A.0: De 4 geografiske delområder 14 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

17 Kortbilag A.1: Ydre del af Helsingør-fingeren Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 15

18 Kortbilag A.2: Ydre del af Hillerød-fingeren og Farum-fingeren 16 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

19 Kortbilag A.3: Ydre del af Frederikssund-fingeren Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 17

20 Kortbilag A.4: Ydre del af Roskilde-fingeren 18 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

21 Kortbilag A.5: Ydre del af Køge-fingeren Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 19

22 Kortbilag A.6: Indre storbyområde 20 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

23 Kortbilag A.7: Ring 3-korridoren Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 21

24 Kortbilag A.8: Rækkefølge for arealer til byudvikling tidligst efter Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

25 Kortbilag A.9: Ændrede afgrænsninger af byområdet og storbyområdets landområde Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 23

26 Kortbilag A.9a: Ændrede afgrænsninger af byområdet og storbyområdets landområde 24 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

27 Kortbilag A.9b: Ændrede afgrænsninger af byområdet og storbyområdets landområde Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 25

28 Kortbilag A.9c: Udvidelse af Roskildefingeren (Ydre storbyområde) 26 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

29 Kortbilag A.10: Nye ændrede afgrænsninger af de grønne kiler Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 27

30 Kortbilag A.10a og 10b: Nye ændrede afgrænsninger af de grønne kiler 28 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

31 Bilag B: Stationer og knudepunktsstationer Knudepunktsstationer Allerød Bagsværd Ballerup Birkerød Buddinge Danshøj Dybbølsbro Farum Fintholm Frederiksberg Frederikssund Friheden Glostrup Greve Hellerup Helsingør Herlev Hillerød Hillerød Syd (overdrevsvejen) Hundige Høje Taastrup Ishøj Islands Brygge Kildedal Klampenborg Kokkedal Kongens Nytorv København H Køge Køge Nord Lufthavnen Lyngby Nordhavn Ny Ellebjerg Nørrebro Nørreport Roskilde Ryparken Rødovre Rådhuspladsen Solrød Strand Svanemøllen Trekroner Tårnby Valby Universitetet Vesterport Ølstykke Ørestad Østerport Øvrige stationer Aksel Møllers Have Albertslund Amagerbro Amager Strand Avedøre Bella Center Bernstorffsvej Bispebjerg Brøndby Strand Brøndbyøster Charlottenlund Christianshavn Dyssegård Egedal Emdrup Enghave Enghave Plads Espergærde Femøren Forum Frederiksberg Allé Fuglebakken Gammel Strand Gentofte Grøndal Hareskov Hedehusene Holte Humlebæk Husum Hvidovre Islev Jersie Jyllingevej Jægersborg Karlslunde Kastrup KB Hallen Kildebakken Langgade Lergravsparken Lindevang Malmparken Marmorkirken Måløv Station Nivå Nuuks Plads Nørrebros Runddel Ordrup Peter Bangsvej Poul Henningsens Plads Rungsted Kyst Sjælør Skjolds Plads Skodsborg Skovbrynet Skovlunde Snekkersten Solbjerg Sorgenfri Stengården Stenløse Sundby Sydhavn Trianglen Taastrup Vallensbæk Vangede Vanløse Vedbæk Veksø Vestamager Vibenhus Runddel Vigerslev Allé Virum Værløse Ølby Øresund Ålholm Åmarken Priorparken * Ikke anlagte, men besluttede stationer er angivet i kursiv * Der er ikke truffet beslutning om anlæg af en eventuelt kommende station ved Priorparken Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 29

32 Kortbilag C: Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og til transport- og distributionserhverv 30 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

33 Kortbilag D: Grønne bykiler Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 31

34 Kortbilag E: Område til containerterminal mv. i Københavns Ydre Nordhavn 32 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

35 Kortbilag F: Arealer som Københavns Kommune kan overføre til byzone Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 33

36 Kortbilag G: Mulige placeringer af friluftsanlæg i grønne kiler 34 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

37 Kortbilag H: Forskerpark og DTU Risø Campus Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 35

38 Kortbilag I: Reservationer til transportkorridor 36 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

39 Kortbilag I.1: Revision til transportkorridor Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 37

40 Kortbilag J: Reservationer til overordnede kollektive trafikanlæg 38 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

41 Kortbilag K: Reservationer til overordnede vejanlæg Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 39

42 Kortbilag L: Reservationer til overordnede transport/pendlercykelstier, herunder supercykelstier 40 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

43 Kortbilag M: Reservationer til overordnde rekreative stier Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 41

44 Kortbilag N: Reservationer til overordnde energiforsyningsanlæg 42 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

45 Kortbilag N.1: Ændring af trace for naturgashovedtransmissionsledning Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 43

46 44 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

47 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 45

48 Bemærkninger til regler i Forslag til Fingerplan 2013 (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) Almindelige bemærkninger Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 udstedes efter regler i planlovens 3 stk. 1 og 5j, stk. 4. Planlovens 5j stk. 4 bemyndiger miljøministeren til efter 3, stk. 1 at fastlægge regler, der konkretiserer de i 5i og i stk. 1 og 3 nævnte overordnede principper for planlægningen i hovedstadsområdet. Landsplandirektivets formål er at fremtidssikre Fingerplanen ved at give et fremadrettet fælles grundlag for de 34 hovedstadskommuners planlægning. Fingerplan 2013 bygger videre på og er en revision af Fingerplan Fingerplan 2013 erstatter reglerne i Fingerplan Dog videreføres 7 og 12 i Fingerplan De ophæves, når der er truffet en politisk beslutning om anlæg af en letbane i Ring 3 og stationernes placering er fastlagt. Fingerplan 2013 medtager ikke regler vedrørende detailhandel. Regler for detailhandel er fastlagt i Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet (5. november 2008). Fingerplan 2013 indfører et nyt begreb: grønne bykiler. De grønne bykiler er en særlig anvendelse af byområdet i hhv. det indre storbyområde og det ydre storbyområde, De grønne bykiler skal overvejende forbeholdes alment tilgængelige frilufts- og fritidsformål. I modsætning til i de grønne kiler er det muligt i de grønne bykiler at placere bymæssige fritidsanlæg. Fingerplan 2013 udpeger en række arealer i Københavns, Frederiksberg og Gentofte Kommuner, som har regional betydning for friluftslivet, til grønne bykiler. Områderne er alle fastlagt til grønne områder i kommuneplanlægningen. Deres afgrænsning i kommuneplanerne indarbejdes i Fingerplan Hovedparten af de udpegede grønne bykiler er fredede og kan fortsat anvendes i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne. Et projektsamarbejde mellem bl.a. Naturstyrelsen og de 10 Ring 3 kommuner skal danne grundlag for i en efterfølgende revision af Fingerplanen også at fastlægge grønne bykiler i byomdannelsesområder langs Ring 3. Fingerplan 2013 fastlægger endvidere som noget nyt et overordnet rekreativt stinet, som bl.a. skal sikre bedre adgang til de grønne kiler og grønne bykiler. Et fastlagt overordnet cykelstinet supplerer de rekreative stinet og skal sikre bedre muligheder for daglig cykling mellem bolig og arbejde. Overordnede reservationer til sådanne stinet indgik i tidligere regionplaner. I den forudgående høring var der generelt positiv opbakning fra kommunerne om at genindføre overordnede reservationer til stinet. Fingerplan 2007 indeholdt i lighed med tidligere regionplaner arealreservationer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7). De fleste af områderne er i dag udbyggede og ofte med ikke miljøbelastende virksomheder. Samtidig er efterspørgslen efter at placere virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7) begrænset. Fingerplan 2013 giver derfor kommunerne mulighed for at zonere de pågældende områder, hvor dele af områderne kan anvendes til virksomheder i lavere miljøklasser. Formålet med zoneringen skal være at sikre, at der fortsat er lokaliseringsmuligheder for miljøbelastende viksomheder, og zoneringen skal efterfølgende indarbejdes i Fingerplanen. 46 Forslag til Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Forslag til Fingerplan 2013

Forslag til Fingerplan 2013 Forslag til Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Forslag til Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion:

Læs mere

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Hovedstadsområdet Kapitel 2 Hovedstruktur Kapitel 3 Det indre storbyområde (Fingerbyens håndflade) Kapitel 4 Det ydre storbyområde (Byfingrene) Kapitel 5 De grønne

Læs mere

Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)

Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) BEK nr 799 af 19/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2017-7153 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Fingerplan 2017 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Fingerplan 2017 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2017 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Planlægning og Byudvikling Indhold Bekendt gørelse om hovedstadsområdets planlægning 2 Kapitel 1 Hovedstadsområdet 2 Kapitel 2 Hovedstruktur

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Furesø Kommune Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FARUM ERHVERVSOMRÅDE Forslag til vision 27. maj

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Køge Hillerød - ma-fr 5.02-0.22 5.52-18.32 lø 5.02-0.22 10.32-17.12 sø og hldg 6.02-0.22 - Køge ma-fr 5.22-0.42 6.12-18.52

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 15-02-2007 Sag nr.: KB 34 (ØU 45, TMU 16) Sagsbehandler: Dan Gabriel Jensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Fingerplan 2007 og stationsnær lokalisering Jan Engell Arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet Region Skåne, Malmö, 29. februar 2008

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 20/09 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko for overskridelse

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadens Udviklingsråds arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, på baggrund

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadsregionens Statistikkontor's arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år,

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Fingerplan 2013. Hovedbudskaber

Fingerplan 2013. Hovedbudskaber Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen ISBN: 978-87-7279-679-6

Læs mere

Udkast til høringssvar Fingerplan 2013

Udkast til høringssvar Fingerplan 2013 Greve Kommune Borgmesteren NATURSTYRELSEN Haraldsgade 53 2100 København Ø Udkast til høringssvar Fingerplan 2013 Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: xx juni 2013

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg tationsnære områder og stationsnære kerneområder Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune begge nu Furesø

Læs mere

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag To nye grønne kiler i hovedstaden Indkaldelse af ideer og forslag 9. marts - 4. maj 2015 To nye grønne kiler i hovedstaden - Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning og den videre planlægning af

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 landplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 landplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) Udkast til vejledning til bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 landplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) Bemærkninger til regler i Fingerplan 2017 Almindelige bemærkninger

Læs mere

Der er indkommet i alt 31 høringssvar heraf fra 21 kommuner, 4 ministerier, 4 virksomheder, 1 kommunesamarbejde og 1 forening i høringsperioden.

Der er indkommet i alt 31 høringssvar heraf fra 21 kommuner, 4 ministerier, 4 virksomheder, 1 kommunesamarbejde og 1 forening i høringsperioden. Byer J.nr. BLS-100-00082 Ref. JESHA-BLS Den 4. juni 2008 HØRINGSNOTAT Vedrørende høringssvar til Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

MILJØMINISTERIET By- og Landskabsstyrelsen

MILJØMINISTERIET By- og Landskabsstyrelsen Hovedstadsområdet overordnet plankoordinering Hovedstadsområdet 1 storbyområde (Fingerbyen) med sammenhængende bolig- og arbejdsmarkeder 1,9 mio. mennesker 34 kommuner (tidl. 50) 2 regioner (28 + 6 kommuner)

Læs mere

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne Bilag 4 Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne 1. Arealanvendelse De to transportkorridorer fra nord til syd og øst til

Læs mere

Kontorbyggeri i hovedstadsområdet frem til og med omfang og beliggenhed

Kontorbyggeri i hovedstadsområdet frem til og med omfang og beliggenhed - i hovedstadsområdet NYT nr. 1 Februar 2017 Kontorbyggeri i hovedstadsområdet frem til og med 2015 - omfang og beliggenhed Baggrund, har med bistand fra de 34 hovedstadskommuner opdateret det daværende

Læs mere

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus Lars Carpens (V), formand Wagner Jensen (V), næstformand Michael Rexen (V) John I. Allentoft (C) Lone Christensen

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOMRÅDET Folketingets vedtagelse 4. juni 2010 Folketinget noterer sig, at formålet med

Læs mere

Fingerplan 2007. Byerne og trafiksystemerne skal hænge sammen hvordan?

Fingerplan 2007. Byerne og trafiksystemerne skal hænge sammen hvordan? Fingerplan 2007 Byerne og trafiksystemerne skal hænge sammen hvordan? Peter Hartoft-Nielsen Civ.ing, lic. techn. Projektleder hovedstadsområdets planlægning By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Notat UDKAST TIL VEJLEDNING Byer J.nr. BLS-149-00426 Ref. jaeng Dato: 10. januar 2010 VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Baggrunden for vejledningen Den hidtidige

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf.

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf. DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 11.01.2009 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Tlf. 33 54 09 33 Ansvarshavende: DSB Planlægning & Trafik Sølvgade 40. 1349 København

Læs mere

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F I N G E R P L A N 2 0 0 7 1 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 2 F I N G E R P L A N 2 0 0 7 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til Fingerplan 2013

Høringsnotat - Forslag til Fingerplan 2013 Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-109-0059 Ref. ankly Den 11. juli 2013 Høringsnotat - Forslag til Fingerplan 2013 Indledning Forslag til Fingerplan 2013 var i offentlig høring fra 19. april til 14.

Læs mere

Debatoplæg. Forslag til Fingerplan 2012 landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Debatoplæg. Forslag til Fingerplan 2012 landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Debatoplæg Forslag til Fingerplan 2012 landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Høringsfrist til 6. juni 2011 Forord Det skal være attraktivt at bo og investe re i Danmarks hovedstad. Regeringen

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Fingerplan 2007. Forslag til. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Høringsfrist til 13. april 2007

Fingerplan 2007. Forslag til. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Høringsfrist til 13. april 2007 F O R S L A G T I L F I N G E R P L A N 2 0 0 7 1 Forslag til Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Høringsfrist til 13. april 2007 2 F O R S L A G T I L F I N G E R P L

Læs mere

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg Skævinge Gørløse Brødeskov Gilleleje Øst Stæremosen Søborg Firhøj Dronningmølle Kildekrog Horneby Sand Hornbæk Karinebæk Saunte Skibstrup Tog og stationer i Hovedstadsområdet Kalundborg Fyn og Jylland

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Miljøvurderingsrapport

Miljøvurderingsrapport DECEMBER 2012 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET Miljøvurderingsrapport Forslag til Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for Hovedstadsområdets Planlægning ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner.

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner. Bilag 1 NOTAT DEPARTEMENTET Dato 18. marts 2011 J. nr. 2010-3147 Møderække med kommunerne om transportkorridorer Folketinget har med forespørgselsdebatten d. 4. juni 2010 bedt miljøministeren om at nedsætte

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Driftsbyen Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen

Driftsbyen Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen NOTAT Driftsbyen 11-03-2013 Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen Dette notat omhandler reservation til bane og transportkorridor. (se notat om veje her: 27039/13) Planlov

Læs mere

Cykelstrategi Københavns Befæstning

Cykelstrategi Københavns Befæstning Cykelstrategi Københavns Befæstning Et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune November 2010 2 / Københavns befæstning Cykelstrategi

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Baggrundsrapport Fælles introduktion

Baggrundsrapport Fælles introduktion F Baggrundsrapport Fælles introduktion Dialogprojekt om forlængelse af de grønne kiler 2014 Baggrundsrapporten er udarbejdet af Naturstyrelsen i dialog med Roskilde-, Høje-Taastrup-, Køge-, Solrød- og

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren

LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren Jonas L.E. Andersen Alex Landex Otto Anker Nielsen Trafikdage Aalborg Universitet 28. august 2006 Disposition Baggrund Analyser Trafikale effekter Økonomi

Læs mere

Notat om arealreservationer i hovedstadsområdet

Notat om arealreservationer i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Jens Christian Probst/Ulrik Larsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 09.01.2011 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Ansvarshavende: DSB Trafikplanlægning Sølvgade 40. 1349 København K TKS 100 2 Indhold

Læs mere

Regionplantillæg. TV-byens fremtidige anvendelse. Retningslinier og redegørelse

Regionplantillæg. TV-byens fremtidige anvendelse. Retningslinier og redegørelse Regionplantillæg TV-byens fremtidige anvendelse Retningslinier og redegørelse Januar 2004 TV-byens fremtidige anvendelse Retningslinier og redegørelse Regionplantillæg til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen

Læs mere

26. nov Se mere på 486/708

26. nov Se mere på  486/708 Kommuneplan 2014-2026, FORSLAG for Høje-Taastrup Kommune Forslaget til Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 22.10.2013 Forslaget er offentliggjort d. 26.11.2013 Ansvarshavende

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

Perronnummer. Spornummer

Perronnummer. Spornummer Banedanmarks Netredegørelse 2016 Bilag 3.6 Rev. 27.04.2015. Perronlængder og -højder TIB nummer Stationsnavn Perronnummer Spornummer 1 København H (Fjern Syd) 3 5 310 55 1 København H (Fjern Syd) 3 6 310

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

...Kommuneplantillæg nr. 012 for Vinge Bymidte og centrale områder i Vinge...FORSLAG version til politisk behandling, juni 2016

...Kommuneplantillæg nr. 012 for Vinge Bymidte og centrale områder i Vinge...FORSLAG version til politisk behandling, juni 2016 ...Kommuneplantillæg nr. 012 for Vinge Bymidte og centrale områder i Vinge...FORSLAG version til politisk behandling, juni 2016 Kommuneplantillæg nr. 012 Vinge Bymidte Status Kladde PlanID 3004577 Tillæg

Læs mere

Baggrundsnotat til Byrådet. Friluftsområder til Kommuneplan 2014

Baggrundsnotat til Byrådet. Friluftsområder til Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret 27-04-2012 Baggrundsnotat til Byrådet. Friluftsområder til Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11 a, stk 1,nr 9 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25.08 2011 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015 Sidste Første afg. Kørsel den 24.12 (søndagsplan) 2015 afg. før efter pausen pausen Linje Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl. Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:08 1 A Hellerup St.

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr Dokumentnr Forslag til ændringer i kommuneplanens retningslinjer

Bilag 5. Sagsnr Dokumentnr Forslag til ændringer i kommuneplanens retningslinjer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 5 Forslag til ændringer i kommuneplanens retningslinjer Forslag til Kommuneplan 2015 indeholder retningslinjer for de emner, der

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby 1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby Til Leje Lottenborgvej 24 2800 Kgs. Lyngby Flotte klassiske kontorlokaler i grønne omgivelser Mulighed for kreativt storrumsmiljø Stort lysindfald

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger

Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger... 1 Indledning Dette notat indeholder mere detaljerede beskrivelser af byplanforudsætningerne der er anvendt i beregningerne for

Læs mere