Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling"

Transkript

1 Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10

2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 1 Tidsplan er at få fastsat hovedmilepæle og tidspunkter for aktiviteter, der er relevante for levering af Løsningen. Instruks vedrørende bilag: I forbindelse med afgivelse af tilbud, skal Tilbudsgiver udarbejde en besvarelse af Bilag 1 ved: Som besvarelse af konkurrencekrav at udarbejde underbilag 1A overordnet tidsplan, hvor tilbudsgiver er berettiget til at supplere de af Kunden anførte milepæle og aktiviteter, der af Tilbudsgiver skønnes nødvendige for at levere Løsningen. Som besvarelse af konkurrencekrav at udarbejde et underbilag 1B, detaljeret tidsplan for Afklaringsfasen. Som besvarelse af konkurrencekrav at udarbejde et underbilag 1C, Grafisk fremstilling af den overordnede tidsplan for Gennemførsel af Delprojekt 1. Ad underbilag 1A Kundens Målsætning er, at Hovedleveranceprøven skal være godkendt af Kunden senest 8 måneder efter Kontraktens indgåelse. Tilbudsgiver har dog mulighed for at udarbejde en overordnet tidsplan, som indebærer, at Hovedleveranceprøven er godkendt af Kunden senere end Kontraktindgåelse + 8 måneder, hvis Tilbudsgiver sandsynliggør, at en sådan forøgelse modsvare af en mere robust plan, der tilfører implementeringen værdi. Se evalueringskrav Evaluering af besvarelse: Tilbudsgivers besvarelse af bilaget indgår i tilbudsevalueringen i tilknytning til underkriteriet Kvalitet i Leverancen. Evalueringskriterierne er anført i bilaget i tilknytning til de enkelte konkurrencekrav. Udbudsbetingelsernes bilag X: Det vil være muligt at angive forbedringsforslag i Udbudsbetingelsernes bilag X, Tilbudsgivers forbedringsforslag. Sådanne forslag kan blive drøftet i forhandlingsfasen, men vil ikke nødvendigvis blive det. Bilag 1 Tidsplan Side 2/10

3 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning Ferieuger Overordnede Rammer for Tidsplan Den Overordnede Tidsplan Den Detaljerede Tidsplan... 8 Bilag 1 Tidsplan Side 3/10

4 1.1 Indledning I nærværende bilag fremgår Kundens krav til tidsplaner. Indholdet i bilaget er udtryk for Kundens mindstekrav, medmindre Kunden eksplicit har angivet andet i bilaget. Leverandøren skal i sit tilbud besvare kravene i henhold til anvisningerne i bilaget. Leverandøren skal udarbejde en overordnet tidsplan for Hovedleverancen. Derudover skal Leverandøren også udarbejde en overordnet tidsplan for eventuelle Delleverancer i afklaringsetapen til første Delleverance jf. Hovedkontrakten. Leverandøren skal udarbejde en detaljeret tidsplan for Afklaringsfasen i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Detaljerede tidsplaner for projektforløbet efter Afklaringsfasen skal udarbejdes af Leverandøren og godkendes af Kunden løbende i projektperioden i overensstemmelse med de tidsfrister, der er fastsat i den overordnede tidsplan. Derudover skal Leverandøren udarbejde detaljerede tidsplaner for hver enkelt Delleverance i hver Afklaringsetape jf. bilag 16 Den Iterative Model. Den detaljerede tidsplan skal forelægges Kunden til godkendelse som led i Afklaringsfasen inden påbegyndelse af Delprojekt 1 og i Afklaringsetaper inden påbegyndelse af eventuelle Delleverancer i overensstemmelse med de tidsfrister, der er fastsat i den overordnede tidsplan. Hvis der foretages ændringer i planen, forelægges revideret tidsplan til Kundens godkendelse. Alle krav til detaljerede Tidsplaner er gældende for hele projektforløbet (Delprojekt Ferieuger Følgende uger skal fraregnes som arbejdsuger i Leverandørens Tidsplan: Uge (Vinterferie) Uge 13 (Påskeferie) Uge (Sommerferie) Uge 42 (Efterårsferie) Uge (Juleferie) Det kan ikke påregnes at få adgang til ressourcer hos Kunden i disse uger. 1.2 Overordnede Rammer for Tidsplan Aktivitet eller milepæl Krav til tid Milepæl Afklaringsfase for Hovedleverancen Gennemførelse af Hovedleverancen (Delprojekt 1) Gennemførsel af et eventuelt Delprojekt 2 Implementeringsforløb (Delprojekt 3) Varighed min. 4 uger og maksimalt 10 uger Se konkurrencekrav Maksimalt 5 måneder Gennemførsel af Delprojekt 3 må maksimalt vare 3 måneder. Påbegyndes efter kontraktunderskrift. Påbegyndes efter endt Afklaringsfase. Afsluttes med godkendt Hovedleveranceprøve. Påbegyndes efter Evalueringsforløb 1 jf. bilag 16 Den Iterative Model. Påbegyndes efter bestået Hovedleveranceprøve eller efter Bestået Overtagelsesprøve (afhængig af om Delprojekt 2 Bilag 1 Tidsplan Side 4/10

5 skal gennemføres) jf. bilag 16 Den Iterative Model. Afklaringsetaper Maksimalt 1 uge Afklaringsetaper påbegyndes, som det første i hver Delleverance jf. Bilag 16 Den Iterative Model. Gennemførelse af Hovedleveranceprøve Hovedleveranceprøven skal være gennemført inden ibrugtagning kan finde sted. Gennemførelse af Overtagelsesprøve Påbegyndes som afslutning på Delprojekt 1 og er erstattes af Overtagelsesprøven, tilfælde af at Kunden ikke vælger at opstarte Delprojekt 2. Overtagelsesprøven skal være gennemført inden ibrugtagning kan finde sted. Påbegyndes som afslutning på Delprojekt 1 (eller 2, afhængig af om Delprojekt 2 skal gennemføres) og skal afsluttes inden Delprojekt 3 igangsættes. Afsluttes ved Kundens godkendelse af Overtagelsesprøven. Gennemførsel af Driftsprøve Varighed på min. 40 dage Påbegyndes senest 6 måneder efter godkendt Overtagelsesprøve og idriftsættelse. Vedligeholdelsesaftale 96 måneder Påbegyndes efter godkendt Overtagelsesprøve. Option på forlængelse af vedligeholdelsesaftale 2*12 måneder Kan, efter Kundens initiativ, påbegyndes efter udløb af vedligeholdelsesaftale på 96 måneder eller efter udløb af forlængelsen for de første 12 måneder. Bilag 1 Tidsplan Side 5/10

6 1.3 Den Overordnede Tidsplan ID Minimumskrav Det er et krav, at Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud udarbejder en overordnet tidsplan for Delprojekt 1 og at den overordnede tidsplan for Delprojekt 1, som minimum omfatter følgende afslutningsmilepæle: Kontraktunderskrift Afklaringsfase afsluttet Webbrugergrænseflade konfigureret Fabriksprøve(r) Godkendt Evalueringsforløb 1 Afsluttet Sikkerhedsmodel vurderet af Datatilsynet (jf. pkt. 3.3 Delleverancer i bilag 3) Det er et krav, at Leverandøren i Evalueringsforløb 1, jf. Bilag 16 Den Iterative Model, udarbejder en overordnet tidsplan for et eventuelt Delprojekt 2 og Delprojekt 3, som minimum omfatter følgende afslutningsmilepæle: Evalueringsforløb 2 afsluttet Henvisningstypernes individuelle implementeringstidspunkter: o REF01 implementeret o REF02 implementeret o REF06 implementeret o REF07 implementeret o REF08 implementeret o REF10 implementeret o REF12 implementeret o BIN01/BIN02 implementeret o XREF15 implementeret Integration til Praksys.dk afsluttet Integration til Sundhed.dk afsluttet Webbrugergrænseflade til behandlere og praktiserende læger afsluttet. Overtagelsesprøve Godkendt Driftsprøve Godkendt Det er et krav, at den overordnede tidsplan skal beskrive aktiviteterne i Afklaringsfasen Det er et krav, at den overordnede tidsplan skal justeres, hvis Leverandøren tilbyder optioner og Kunden accepterer disse Det er et krav, at den overordnede tidsplan skal markere de bodsbelagte frister. De bodsbelagte frister er: Forsinket Hovedleveranceprøve Overskridelse af Servicemål Det er et krav, at der til hver aktivitet i den overordnede tidsplan, tilknyttes et estimat, som minimum angiver, hvor mange mandetimer aktiviteten forventes at kræve. Desuden skal der for hver aktivitet fremgå, hvilke ressourcer der skal anvendes fra Kunden jf. Bilag 11 Kundens Deltagelse og Modenhed for at gennemføre aktiviteternes arbejde. Estimatet danner grundlag for den løbende opfølgning på ressourceforbruget Det er et krav, at den overordnede tidsplan skal markere aktiviteter, der er kritiske for forløbet. Kunden kan supplere listen af kritiske aktiviteter og skal godkende den endelige liste Det er et krav at ændringer i den overordnede tidsplan skal godkendes af Kunden Det er et krav, at den overordnede tidsplan skal angive, hvornår afprøvningsprogrammet fremsendes til Kunden, hvornår det skal være kommenteret af Kunden, og hvornår det skal være godkendt af Kunden. Kundens godkendelse skal foreligge inden Afklaringsfasen afsluttes, og Leverandørens Bilag 1 Tidsplan Side 6/10

7 fremsendelse af det endelige afprøvningsprogram skal tage højde herfor Det er et krav, at den overordnede tidsplan for hver afprøvning (prøve) skal angive perioden fra fremsendelse af de første fasetestplaner (jf. Bilag 14) og frem til det tidspunkt, hvor den sidste fasetestplan skal være godkendt af Kunden Det er et krav, at den overordnede tidsplan skal angive, hvornår afprøvningsplanerne fremsendes til Kunden, hvornår de skal være kommenteret af Kunden, og hvornår de skal være godkendt af Kunden Det er et krav, at den overordnede tidsplan skal angive perioder for de detaljerede tidsplaner samt hvornår de fremsendes til Kunden. ID Konkurrencekrav Leverandøren skal som underbilag 1A vedlægge en overordnet tidsplan. For at styre risikoen i projektet og sikre realiseringen af gevinster under projektgennemførelsen, skal Leverandøren i Underbilag 1A indarbejde ledelsesfaser baseret på PRINCE2-metoden af maksimalt 3 måneders varighed. Dette betyder eksempelvis at Delprojekt 1 skal opdeles i ledelsesfaser, da fasen forventes at overstige 3 måneder. Den overordnede tidsplan skal: Omfatte hele Delprojekt 1 (Hovedleverancen) og skal afspejle de væsentlige aktiviteter i de forskellige faser, der løbende udfyldes med mere detaljerede tidsplaner. Når Delprojekt 1 er afsluttet skal Leverandøren i Evalueringsforløb 1 udarbejde en ny overordnet tidsplan for et eventuelt Delprojekt 2 og Delprojekt 3. Tydeligt angive faseopdelingen af Løsningen. Indeholde alle milepæle og aktiviteter, der er angivet i Kontrakten og dennes bilag. Vise start- og sluttidspunkter for de hovedaktiviteter, der er relevante i forbindelse med leveringen af Løsningen. Indeholde aktiviteter eller milepæle udover de i Kontrakten og dennes bilag anførte, som Leverandøren måtte finde værdiskabende eller optimerende for Løsningens levering, samarbejdet eller projektforløbet generelt. Vise afhængigheder mellem hovedaktiviteterne og forudsætninger. Angive milepæle for etablering af nødvendige miljøer, jf. Bilag 3 Leverance- og Ydelsesbeskrivelse, pkt Opdateres i forbindelse med løbende udarbejdelse af detaljerede tidsplaner. Omfatte start- og sluttidspunkt for samtlige afprøvninger, jf. bilag 14 Prøver. Leveres i et format, der er direkte kompatibelt med Microsoft Project, der anvendes af Kunden som projektstyringsværktøj. Indeholde Leverandørens overordnede kvalitetssikringsaktiviteter. Omfatte de aktiviteter, som Kunden skal bidrage med til projektets fremdrift, hvor der er tale om særlig stor ressourceindsats for Kunden. Leverandøren skal sandsynliggøre, at den valgte udstrækning af Udvikling af Løsningen og dermed udstrækning af den overordnede tidsplan for Delprojekt 1 (Hovedleverancen) understøtter en rettidig, struktureret udførelse af projektet i høj kvalitet. Hvis den samlede, overordnede tidsplan indebærer en godkendelse af Hovedleveranceprøven senere end kontraktindgåelse + 8 måneder skal Leverandøren sandsynliggøre, at dette er nødvendigt for en realistisk og robust tidsplan. Evalueringskriterier I forbindelse med evaluering af ovenstående konkurrencekrav vægtes følgende positivt: I hvor høj grad og med hvilket indhold Leverandøren præsenterer et realistisk, sammenhængende leveranceforløb, idet det tillægges positiv vægt, at der tilbydes en tidsplan, der understøtter en rettidig, Bilag 1 Tidsplan Side 7/10

8 struktureret udførelse af projektet i høj kvalitet. At den samlede overordnede tidsplan lægger op til, at Hovedleveranceprøven kan godkendes af Kunden senest ved kontraktindgåelse + 8 måneder uden dog at gå på kompromis med kvaliteten eller skabe et forceret projektforløb. Den bedst mulige besvarelse vil således bestå af en robust, sammenhængende og realistisk tidsplan, som holder sig inden for den skitserede målsætning om projektets varighed. Den næstbedste besvarelse vil bestå i en robust, sammenhængende og realistisk tidsplan, men hvor denne målsætning ikke kan realiseres (jo kortere overskridelse, jo bedre), og den dårligst mulige besvarelse vil bestå i en tidsplan, der ikke fremstår som robust, sammenhængende og realistisk, og hvor der endvidere lægges op til en tidsplan, der er (væsentligt) længere end Kundens målsætning for projektets samlede varighed. Der opnås yderligere positiv vægt ved at tilbyde en tidsplan, der er kortere end 8 måneder fra kontraktindgåelse. ID Konkurrencekrav Leverandøren skal som underbilag 1C Grafisk Fremstilling af Tidsplan vedlægge en grafisk fremstilling af den overordnede tidsplan (for Delprojekt 1) for levering af Løsningen. Den grafiske fremstilling af den overordnede tidsplan for etablering af Løsningen skal: Vise faser Vise milepæle med dato Vise spor og indsatsområder i projektet langs en tidsakse. Angive årstal og kvartaler Evalueringskriterier I forbindelse med evaluering af ovenstående konkurrencekrav vægtes det positivt i hvor høj grad fremstillingen tydeligt og overskueligt viser projektets spor og indsatsområder, herunder disses indbyrdes relationer (f.eks. afhængigheder og relative størrelse). 1.4 Den Detaljerede Tidsplan ID Minimumskrav Det er et krav, at den detaljerede tidsplan som minimum skal omfatte perioden frem til næste Detaljerede Tidsplan jf. den overordnede tidsplan. Der skal angives sporbarhed mellem den overordnede tidsplan og den detaljerede tidsplan Den detaljerede tidsplan skal fremsendes senest 10 arbejdsdage før påbegyndelsen af den aktivitet, som omfattes af den detaljerede tidsplan. Kunden har herefter 5 arbejdsdage til at godkende den Detaljerede Tidsplan Det er et krav, at den detaljerede tidsplan for Afklaringsfasen fremsendes og godkendes som en del af Afklaringsfasen, som afsluttes og godkendes med en afklaringsrapport. Afklaringsrapporten skal som minimum indeholde: 1. En detaljeret tidsplan med angivelse af ressourcebehov hos Kunden samt angivelse af, hvilke aktiviteter Kunden skal bidrage til og tidsmæssige krav til Kundens deltagelse. 2. En oversigt over hvilke aktiviteter, der udføres hvornår. Dette skal aftales imellem Leverandøren og Kunden, der i den henseende har den endelige beslutningskompetence. 3. Prøveplan. 4. Forslag til eventuelle nødvendige kontraktjusteringer. Kunden skal have minimum 5 Arbejdsdage til godkendelse efter Kundens modtagelse af afklaringsrapporten. Bilag 1 Tidsplan Side 8/10

9 1.4.4 Det er et krav, at hver aktivitet i den Detaljerede Tidsplan har en udstrækning på maksimalt 5 dage, medmindre andet aftales for den konkrete aktivitet, eller det er et styregruppemøde Det er et krav, at der for hver aktivitet i den detaljerede tidsplan skal fremgå: Hvilke øvrige aktiviteter der skal være gennemført for, at aktiviteten kan påbegyndes Hvilke forhold, der skal være opfyldt, førend aktiviteten er afsluttet. For hver aktivitet gælder det, at det skal være målbart, om aktiviteten er afsluttet Det er et krav, at den detaljerede tidsplan som minimum skal indeholde en målbar milepæl hver 6. uge Det er et krav, at den detaljerede tidsplan omfatter samtlige aktiviteter, hvortil der knytter sig ressourceallokering hos Kunden, herunder også aktiviteter hos underleverandører Det er et krav, at den detaljerede tidsplan i forhold til de enkelte aktiviteter beskriver, hvilke faglige personprofiler hos Kunden, der skal deltage i de enkelte perioder og hvad aktiviteten vedrører. Leverandøren skal angive hvilke kompetenceprofiler, der deltager i hvilke aktiviteter i tidsplanen jf. Bilag 11 Kundens Deltagelse og Modenhed, pkt. 11.2, Tabel 1 Medarbejdertyper Det er et krav, at Leverandøren, i samarbejde med Kunden, udarbejder en tidsplan for eventuelle delleverancer i hver enkelt afklaringsetape. ID Konkurrencekrav Leverandøren skal som underbilag 1B vedlægge en detaljeret tidsplan for Afklaringsfasen. Den detaljerede tidsplan, herunder den detaljerede tidsplan for Afklaringsfasen, som afleveres som en del af tilbuddet, skal: Omfatte aktuel og kommende ledelsesfase, jf. den overordnede tidsplan. Vise sporbarhed mellem den overordnede tidsplan og den detaljerede tidsplan ved anvendelse af samme terminologi, grafiske virkemidler m.v. Omfatte samtlige opgaver, aktiviteter, milepæle, leverancer og godkendelser, der er omfattet af tidsplanen, med direkte eller indirekte indflydelse på Løsningens fremdrift, herunder aktiviteter hos eventuelle underleverandører. Vise afhængighed mellem aktiviteterne, milepæle og godkendelser. Vise samme afhængigheder som den overordnede tidsplan, herunder interne projektafhængigheder og eksterne afhængigheder. Indeholde aktiviteter, der er nedbrudt, således at det angives, om aktiviteten er Kundens eller Leverandørens ansvar. Angive deadlines for etablering af miljøer, jf. Bilag 3 Leverance- og Ydelsesbeskrivelse, pkt Tage højde for højtider og ferieperioder jf. pkt Angive, hvornår en revideret Løsningsbeskrivelse og eventuelle øvrige ændringer til Kontrakten i Afklaringsfasen fremsendes til Kunden i Afklaringsfasen. Omfatte de aktiviteter, som Kunden skal bidrage med til Afklaringsfasens fremdrift. Indeholde Leverandørens planlagte kvalitetssikringsaktiviteter. Leveres i et format, der er direkte kompatibelt med Microsoft Project, der anvendes af Kundens som projektstyringsværktøj. Evalueringskriterier I forbindelse med evaluering af ovenstående konkurrencekrav vægtes det positivt i hvor høj grad og med hvilket indhold Leverandøren præsenterer et realistisk, sammenhængende leveranceforløb, idet det tillægges positiv vægt, at der tilbydes en tidsplan, der understøtter en rettidig, struktureret udførelse af Afklaringsfasen i høj kvalitet. Bilag 1 Tidsplan Side 9/10

10 Bilag 1 Tidsplan Side 10/10

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Bilag 11. Kundens Deltagelse og Modenhed. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 11. Kundens Deltagelse og Modenhed. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag Kundens Deltagelse og Modenhed Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag Kundens Deltagelse og Modenhed Side /9 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TIDSPLAN OG IMPLEMENTERINGSKONCEPT

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TIDSPLAN OG IMPLEMENTERINGSKONCEPT BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TIDSPLAN OG IMPLEMENTERINGSKONCEPT INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens deltagelse... 4 1.1 Liste over nødvendige medarbejdere fra Kunden... 4 1.2 Liste over kunderelaterede aktiviteter... 4 2. Andre forhold... 5 Side

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9: Samarbejdsorganisation INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Afklaringsfasen generelt... 4 3. Fremgangsmåde... 4 4. Afklaringsfasen mere detaljeret...5 5. Detaljeret beskrivelse

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

BILAG 10 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KUNDENS DELTAGELSE I GENNEMFØRELSESTRINNET

BILAG 10 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KUNDENS DELTAGELSE I GENNEMFØRELSESTRINNET BILAG 10 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KUNDENS DELTAGELSE I GENNEMFØRELSESTRINNET INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal på baggrund af kravene hertil i kontrakten med bilag, herunder bilag 1, udarbejde en hovedtidsplan, der omfatter implementering

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Kontraktbilag 05 Prøver og Dokumentation Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. OVERTAGELSESPRØVEN...3

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub Bilag 01 - Tidsplan 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 30-06-2010 01-07-2010 DATE XRDA ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 4 - Kontraktens faser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KONTRAKTENS FASER... 3 3. LEVERANDØRENS YDELSER I TRANSITIONSPROJEKTET... 3 4. AFKLARINGSFASEN...

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Bilag 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Bilag 1 Tidsplan... 5 1. Indledning... 5 2. Frist for bevillingsmæssig

Læs mere

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM Use case Opfølgning INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 3 af 24. januar 2017) Page 1 of 8 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud

Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud Spørgsmål og svar - Aalborg Kommunes EOJ udbud spørgs mål ID Vedr. Spørgsmål Svar 1 Bilag 1 Der synes at være nogen inkonsistens i bilag 1 og tilhørende underbilag, hvorfor Udbyder bedes præcisere udbudsmaterialet

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 15.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 7-28. Nr.

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. Udbudsbetingelser Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. April 2014 Indholdsfortegnelse Punkt 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1 Køber... 2 2.2 Udbudsform... 2 2.3 Kontraktform...

Læs mere

ÅBENT UDBUD Kompetenceudvikling supplerende læringsforløb og aktiviteter

ÅBENT UDBUD Kompetenceudvikling supplerende læringsforløb og aktiviteter Dato Nummer Spørgsmål Svar 16.02.2015 1 Hvor mange læringsforløb forventer I cirka, at det skal afholdes? Hvor langt tid skal de cirka strække sig over? Og hvor mange personer forventer I cirka, at der

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud

Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud af Dopplerinstrumenter Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2016/S LEVERING AF FJERNAFLÆSTE EL-, VAND- OG VARMEMÅLERE SPØRGSMÅL OG SVAR (04) 20. JANUAR 2017

UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2016/S LEVERING AF FJERNAFLÆSTE EL-, VAND- OG VARMEMÅLERE SPØRGSMÅL OG SVAR (04) 20. JANUAR 2017 UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2016/S 237-432121 LEVERING AF FJERNAFLÆSTE EL-, VAND- OG VARMEMÅLERE SPØRGSMÅL OG SVAR (04) 20. JANUAR 2017 Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivers svar derpå.

Læs mere

Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1 Indledning Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder en opgave, som sætter fokus på

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Dette dokument opdateres på og for Region Syddanmarks udbud på DAS løsning til Sønderborg

Dette dokument opdateres på  og  for Region Syddanmarks udbud på DAS løsning til Sønderborg Bilag 1a - Spørgsmål og svar Jakob Johnsen 4. september 2014 Dette dokument opdateres på www.udbud.dk og www.regionsyddanmark.dk/wm218399 for Region Syddanmarks udbud på DAS løsning til Sønderborg Sygehus.

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK OG [LEVERANDØRENS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund, Formål og kontraktpart... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Formål... 6

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

KONTRAKT. Projekt vedrørende udvikling, implementering, support, vedligeholdelse og drift af Den Nationale Henvisningsformidling.

KONTRAKT. Projekt vedrørende udvikling, implementering, support, vedligeholdelse og drift af Den Nationale Henvisningsformidling. KONTRAKT Om Projekt vedrørende udvikling, implementering, support, vedligeholdelse og drift af Den Nationale Henvisningsformidling mellem Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere