Kontrakt om konsulentydelse vedrørende pris- og levetidskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt om konsulentydelse vedrørende pris- og levetidskatalog"

Transkript

1 Kontrakt om konsulentydelse vedrørende pris- og levetidskatalog

2 Bilagsfortegnelse Bilag 1 : Opgavebeskrivelse Side 2/12

3 1. PARTERNE Nærværende Kontrakt er indgået mellem Energistyrelsen, Center for Forsyning Amaliegade København K EAN-Nummer: (herefter benævnt Styrelsen ) og [ ] [ ] [ ] CVR.nr.: [ ] (herefter benævnt Leverandøren ) (enkeltvis benævnt Parten og samlet Parterne ) 2. DEFINITIONER Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kontrakten forstås nærværende kontrakt og Bilag med alle senere ændringer og tillæg. 3. LEVERANDØRENS YDELSER 3.1 Opgavens indhold og omfang Leverandøren er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af Kontrakten. Leverandøren skal udføre alle de i Kontrakten beskrevne opgaver samt opgaver, der indgår som en naturlig del heraf. Opgavebeskrivelsen indgår som Bilag 1 til denne kontrakt og angiver den opgave, som Leverandøren skal varetage. Såfremt der i Kontraktens løbetid opstår tvivl om opgavens omfang, er Leverandøren forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere Styrelsen herom. 4. LEVERINGSSTED Leverancer ved opfyldelse af Kontrakten skal leveres på Styrelsens adresse i elektronisk form. Leverandøren skal møde op hos Styrelsen og/eller tredjemand i nødvendigt omfang til udførelse af de af kontrakten omfattede opgaver, samt såfremt det i øvrigt viser sig nødvendigt for, at Leverandøren kan opfylde Kontrakten. Side 3/12

4 5. TIDSPLAN Leverandøren skal udføre opgaven i overensstemmelse med den overordnede tidsramme i Styrelsens opgavebeskrivelse, jf. Bilag 1. Leverandøren kan ikke foretage ændringer i tidsplanen uden forudgående skriftlig aftale med Styrelsen. 6. LEVERANDØRENS BEMANDING 6.1 Generelt Leverandøren er forpligtet til i hele Kontraktens løbetid at opretholde den til udførelsen af opgaven fornødne kapacitet og viden i sin bemanding. Leverandøren skal sikre, at der til enhver tid vil blive stillet de nødvendige ressourcer til rådighed for opfyldelsen af Kontrakten. [Angivelse af allokerede personer og beskrivelse af deres opgave og deltagelse i opfyldelsen af Kontrakten] Leverandøren skal stille [den/de allokerede personer] til rådighed for udførelsen af opgaven. Såfremt Leverandøren ikke løser opgaverne med den tilstrækkelige kvalitet og under overholdelse af de aftalte frister, skal Leverandøren tilpasse opgavens bemanding, jf. punkt Udskiftning af medarbejdere Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning af personer allokeret til opgaven. Allokerede personer hos Leverandøren må kun udskiftes efter godkendelse af Styrelsen. Leverandøren skal efter Styrelsens anmodning udskifte en allokeret person, såfremt Styrelsens anmodning er rimeligt begrundet. Ved udskiftning af en allokeret person skal den nye person mindst have samme kvalifikationer som den udskiftede person. Dette godtgøres ved forevisning af CV for den nye person. Udskiftningen må ikke påføre Styrelsen omkostninger og må ikke føre til forsinkelser i opfyldelsen af Kontrakten. 7. SAMARBEJDE OG STYRELSENS MEDVIRKEN 7.1 Samarbejde Styrelsens kontaktperson er [angiv navn].[angiv evt. Styrelsens opgaveansvarlige]. Leverandørens kontaktperson er [angiv navn]. Styrelsen skal løbende holdes orienteret om konsulentopgavens fremdrift og skal forelægges foreløbige resultater fra undersøgelser, der foretages i forbindelse med opgaven. Leverandøren har pligt til straks at underrette Styrelsen, såfremt der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse. Side 4/12

5 8. HABILITET Af hensyn til uafhængigheden, troværdigheden og pålideligheden ved opgavens udførelse er Leverandøren forpligtet til at drage omsorg for, at hverken Leverandøren eller de hos Leverandøren ansvarlige og deltagende medarbejdere yder eller har ydet rådgivning til klienter i forbindelse med opgaver, som vil kunne medføre tvivl om Leverandørens habilitet. Tilsvarende er Leverandøren forpligtet til at drage omsorg for, at Leverandørens og dennes ansattes ejerinteresser eller tilsvarende interesser i selskaber eller virksomheder ikke vil kunne medføre tvivl om Leverandørens habilitet. Leverandøren skal straks give meddelelse til Styrelsen, såfremt der måtte opstå forhold, som kan give anledning til tvivl om Leverandørens uafhængighed og habilitet. 9. MYNDIGHEDSKRAV OG ARBEJDSKLAUSUL 9.1 Myndighedskrav Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser opfylder alle relevante myndighedskrav, således som disse foreligger ved Kontraktens underskrivelse og senere. 9.2 Arbejdsklausul Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og som gælder på hele det danske område. Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår der følger af arbejdsklausulen. Ved opfyldelse af kontrakten forstås arbejde udført i Danmark m.h.b.p. kontraktens opfyldelse. Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til de forpligtelser, som arbejdsklausulen fastsætter. Ordregiver kan således kræve at Leverandøren efter skriftligt påkrav herom indenfor 30 Arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timsedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Hvis Leverandøren ikke leverer den nævnte dokumentation, eller dokumentationen mangler et eller flere relevante forhold, kan ordregiver stille krav om en uddybende redegørelse fra leverandøren inden for en frist på yderligere 30 Arbejdsdage. Hvis leverandøren ikke leverer en fyldestgørende redegørelse kan ordregiver hæve kontrakten. Ordregiver kan til brug for sin vurdering af om Leverandøren eller underleverandører har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgivere- og/eller arbejdstagerorganisationer. Side 5/12

6 Hvis Leverandøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis dette medfører et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstageren kan Ordregiver tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese sådanne krav. 10. VEDERLAG Det samlede vederlag for konsulentopgaven udgør kr. [angiv det aftalte beløb] eksklusiv moms. Vederlaget inkluderer alle Leverandørens omkostninger, herunder eventuelle omkostninger til rejser, ophold og forplejning, kontorhold og materialeproduktion mv. Leverandøren er således ikke berettiget til yderligere vederlag, ud over hvad der er fastlagt i denne Kontrakt. 11. FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER Fakturering skal i ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Fakturering sker månedsvist bagud på baggrund af forelæggelse af fyldestgørende faktura. Faktura sendes til Styrelsen. Vederlaget forfalder til betaling 30 Dage efter, Leverandøren har afsendt fyldestgørende faktura. 12. GARANTIER Leverandøren indestår for, at Leverandøren i udførelsen af sine ydelser opfylder alle krav efter Kontrakten samt kravene til god skik inden for det pågældende brancheområde, og at ydelserne vil blive udført på et sådant professionelt og fagligt kvalificeret niveau, som Styrelsen med føje kan forvente i henhold til Kontrakten. Leverandøren indestår for i hele kontraktperioden at opretholde den til udførelsen af opgaven fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. Leverandøren garanterer endvidere for sin habilitet i overensstemmelse med kontraktens punkt 8. Leverandøren indestår for, at den til enhver tid gældende lovgivning for medarbejderne, herunder lovgivning om opholdstilladelse, ansættelsesbeviser og skat, er overholdt for samtlige medarbejdere beskæftiget med udførelse af Kontrakten. Leverandøren indestår endvidere for, at alle ydelser omfattet af Kontrakten i øvrigt opfylder alle relevante myndighedskrav og love, herunder regler til arbejdsmiljø, således som disse foreligger ved Kontraktens underskrivelse og senere, jf. punkt 9. Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelsen af Kontrakten ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Leverandøren skal holde Styrelsen skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst af tredjepart for påstået krænkelse af patenter, licenser, mærke- og mønsterbeskyttelse, copyright, knowhow og lignende materielle rettigheder, jf. punkt 18. Side 6/12

7 Leverandøren garanterer at ville behandle alt modtaget materiale og alle oplysninger om opgaven med absolut diskretion. Leverandøren har pligt til at overholde de sikkerhedsprocedurer m.m., som udvikles og/eller aftales mellem Parterne i forbindelse med opgavens løsning, jf. punkt MISLIGHOLDELSE 13.1 Generelt Hvor ikke andet følger af bestemmelserne i nærværende Kontrakt, gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af en Parts misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag Forsinkelse Overskrider Leverandøren fristen angivet i Bilag 1, foreligger der forsinkelse. Såfremt Leverandøren må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Leverandøren straks underrette Styrelsen herom, om baggrunden herfor, samt om den forventede tidsmæssige forsinkelse. Når forsinkelse indtræder, eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne. Såfremt Leverandørens arbejde forsinkes som følge af mangelfuld medvirken fra Styrelsen, er Leverandøren forpligtet til straks at advisere Styrelsen herom. Adviseres Styrelsen ikke straks, fortaber Leverandøren retten til at gøre indsigelser begrundet i forsinkelser, der skyldes dette forhold, gældende Mangler ved Leverandørens ydelser Der foreligger en mangel, hvis Leverandørens varetagelse af opgaver i henhold til Kontrakten ikke opfylder de krav, der fremgår af Kontrakten, eller ikke i øvrigt svarer til, hvad Styrelsen med føje kunne forvente. I tilfælde af mangler skal Leverandøren træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe manglerne hurtigst muligt. Styrelsen kan kræve, at der skal ske et forholdsmæssigt afslag i det samlede vederlag, som Leverandøren er berettiget til i henhold til Kontrakten, såfremt Leverandøren ikke har draget omsorg for at afhjælpe manglerne hurtigst muligt Ophævelse Styrelsen kan straks ophæve Kontrakten helt eller delvist, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. Side 7/12

8 Følgende forhold, men ikke begrænset dertil, anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Styrelsen til at ophæve Kontrakten: 1) Såfremt Leverandøren ikke opfylder garantierne i punkt 12, og Leverandøren ikke har afhjulpet manglerne inden for rimelig tid efter modtagelse af skriftligt påkrav herom. 2) Såfremt misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Styrelsen. 3) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Styrelsen uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Kontrakten. 4) Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling. 5) Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare. 6) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. I tilfælde af Styrelsens ophævelse af Kontrakten skal Leverandøren tilbagebetale det allerede modtagne vederlag med fradrag for vederlag for ydelser, som er godkendt af Styrelsen, og med fradrag i det omfang Styrelsen beslutter helt eller delvist at overtage det indtil da udførte arbejde med henblik på opgavens færdiggørelse, eventuelt med bistand fra tredjemand, jf. punkt LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT Leverandøren er erstatningspligtig over for Styrelsen efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Leverandørens erstatningspligt er maksimeret til et beløb svarende til det samlede vederlag, jf. punkt 10. Begrænsningen gælder endvidere kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos Leverandøren. 15. FORSIKRING Leverandøren har dansk rets almindelige arbejdsgiveransvar for de til opgaven allokerede medarbejdere. Leverandøren skal i hele Kontraktens løbetid opretholde en ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens erstatningsansvar. Enhver allokeret person, som i henhold til Kontrakten skal udføre arbejde for Styrelsen, uanset om den pågældende er ansat hos Leverandøren, hos en underleverandør eller arbejder freelance el.lign., skal være dækket af en ansvarsforsikring. Leverandøren forpligter sig til at sikre, at denne dækning til enhver tid er på plads. Side 8/12

9 Leverandøren skal på anmodning fra Styrelsen dokumentere, at kravene til ansvarsforsikring er opfyldt. 16. STYRELSENS FORHOLD Om Styrelsens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab erstattes ikke. Såfremt Styrelsen misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til denne Kontrakt, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve Kontrakten delvist over for Styrelsen med virkning for fremtidige ydelser, såfremt Leverandøren over for Styrelsen skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Styrelsen på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 30 Dage vil medføre, at Kontrakten ophæves over for Styrelsen, såfremt Styrelsen ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. Styrelsens erstatningsansvar er maksimeret på samme måde som Leverandørens, jf. punkt FORCE MAJEURE Hverken Leverandøren eller Styrelsen skal i henhold til denne Kontrakt anses for ansvarlige over for den anden Part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved Kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos Leverandøren, som denne ved et sædvanligt og rimeligt beredskab kan undgå, er ikke at betragte som force majeure, herunder i forhold til interne strejker og sygdom. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Hvis en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende, uden at Leverandøren har krav på renter. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 10 Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den Part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at opsige Kontrakten, såfremt en aftalt tidsfrist overskrides med 20 Arbejdsdage som følge af force majeure situationen. I tilfælde af en sådan opsigelse er Leverandøren berettiget til vederlag for allerede leverede ydelser inden force majeure situationens opståen. Der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne i medfør af Kontrakten. 18. RETTIGHEDER 18.1 Kundespecifikke frembringelser Side 9/12

10 Styrelsen erhverver fuld ejendomsret til de data, som Leverandøren opbevarer som led i opfyldelse af kontrakten. Styrelsen erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til eventuelle analyser, design, rapporter, dokumenter, programmer og lignende, som Leverandøren frembringer til Styrelsen som led i kontrakten, med mindre andet er aftalt mellem Styrelsen og Leverandøren. Ligeledes har Styrelsen alle rettigheder til domænenavne, adresser, telefonnumre samt al korrespondance, referater, interne arbejdspapirer, ansøgninger m.v., herunder i elektronisk version, der modtages eller udarbejdes af Leverandøren som led i opfyldelse af kontrakten. Leverandøren er berettiget til at anvende den erhvervede generelle viden samt de udviklede generelle metoder og værktøjer m.v. i forbindelse med sine opgaver for andre kunder Styrelsens materiale Alt materiale, der stilles til rådighed for Leverandøren af Styrelsen, tilhører Styrelsen. Ved kontraktens ophør skal Leverandøren overdrage alt relevant materiale, som Styrelsen har ejendomsret til. Leverandøren skal dog opbevare materiale så længe og i det omfang, det måtte følge af præceptive retsregler. Leverandøren er endvidere berettiget til at beholde én kopi af materialet i dokumentationsøjemed. Leverandøren er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret i materiale, som Styrelsen har erhvervet ejendomsret til, eller på andet grundlag nægte udlevering heraf. 19. OVERDRAGELSE Styrelsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt helt eller delvist til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Leverandøren kan ikke uden Styrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til tredjepart. Leverandøren afholder egne eventuelle udgifter, der måtte være forbundet med overdragelsen. 20. TAVSHEDSPLIGT OG AKTINDSIGT Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt disses personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne Kontrakt. Styrelsen kan forlange, at hver enkelt medarbejder skal underskrive sædvanlige tavshedserklæringer. Visse oplysninger vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt hos myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Det betyder, at presse, borgere, konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i de dokumenter, der behandles af offentlige myndigheder. Anmodninger om aktindsigt skal i nogle tilfælde imødekommes af ordregiver. Det indgår dog bl.a. i bedømmelsen heraf, om den virksomhed, der har afgivet oplysningerne, har bedt om, at Side 10/12

11 dele af de afgivne oplysninger behandles fortroligt og i den forbindelse har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i de afgivne oplysninger, der skal behandles fortroligt. Såfremt der er oplysninger, som af forretningsmæssige hensyn ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes Parten derfor angive dette. Ordregiver vil dog uanset tilkendegivelser om fortrolighed være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Leverandøren må ikke i nogen anden del af sin virksomhed gøre brug af de oplysninger, Leverandøren kommer i besiddelse af i forbindelse med varetagelse af opgaver under Kontrakten, ligesom Leverandøren ikke på nogen måde må stille oplysningerne til rådighed for tredjemand uden Styrelsens forudgående skriftlige tilladelse. Leverandøren må ikke uden Styrelsens forudgående skriftlige tilladelse bruge Styrelsen som reference. Dog er Leverandøren berettiget til at medtage Styrelsen på en simpel referenceliste. Leverandøren må ikke uden Styrelsens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om denne Kontrakt eller offentliggøre noget af Kontraktens indhold. For Styrelsens personale gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Rådgivere og andre, der bistår Styrelsen, pålægges tilsvarende tavshedspligt. De oplysninger, som Styrelsen, Styrelsens rådgivere eller andre, der bistår Styrelsen, får om Leverandørens forhold, vil således være underlagt disse regler. Tavshedspligten er tillige gældende efter Kontraktens ophør, uanset årsagen til ophøret. 21. VARIGHED OG OPSIGELSE Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen og løber indtil den [Indsæt dato]. Styrelsen er til enhver tid berettiget til skriftligt at opsige Kontrakten helt eller delvist med 4 ugers varsel. Ved opsigelse modtager Leverandøren honorar beregnet for den opsagte del efter medgået tidsforbrug frem til det tidspunkt, hvor opsigelsen får virkning. 22. FORPLIGTELSER VED OPHØR Ved Kontraktens ophør uanset årsag hertil er Styrelsen berettiget til at beslutte helt eller delvist og mod et forholdsmæssigt vederlag at overtage det indtil da udførte arbejde i form af bl.a. skriftligt materiale, data mv. med henblik på opgavens færdiggørelse, eventuelt med bistand fra tredjemand, jf. punkt Kontraktens ophør berører ikke gyldigheden af kontraktbestemmelser (om ansvar, tavshedspligt mv.), som har til formål at være gældende også efter Kontraktens ophør. Leverandøren er i forbindelse med Kontraktens ophør, uanset årsagen hertil, forpligtet til at bistå Styrelsen i et rimeligt omfang i relation til tilvejebringelse af det fornødne grundlag for eventuel gennemførelse af udbud af de ydelser, som Kontrakten omfatter. Endvidere er Leverandøren forpligtet til at samarbejde i fornødent omfang med en eventuel ny leverandør med hensyn til opgavens overgang til den nye leverandør. Side 11/12

12 Leverandøren modtager ikke særskilt vederlag for disse opgaver. 23. ÆNDRINGER OG FORTOLKNING Denne Kontrakt kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Styrelsen og Leverandøren, der vedhæftes Kontrakten som et tillæg. Bestemmelser i Leverandørens tilbud, i korrespondance forud for indgåelse af Kontrakten eller lignende, der ikke er gentaget i denne Kontrakt, kan ikke efterfølgende påberåbes som fortolkningsgrundlag. Henvisning til Kontrakten eller til en bestemmelse heri omfatter også de til Kontrakten hørende Bilag, henholdsvis de af Kontraktens Bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse. Ved uoverensstemmelse mellem Kontrakten og Bilagene hertil har Kontrakten forrang. 24. TVISTER Retsforholdet ifølge Kontrakten og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Kontrakten, skal Parterne søge en løsning ved forhandling. Såfremt der ikke ved forhandling kan opnås en løsning, afgøres tvisten ved de almindelige domstole. 25. UNDERSKRIFTER Kontrakten underskrives i to eksemplarer, hvoraf ét opbevares af Styrelsen og ét opbevares af Leverandøren. Sted: Dato: For Styrelsen: Sted: Dato: For Leverandøren: Side 12/12

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontraktudkast Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København om Delundersøgelse 2 vedr. pendleres

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken DK-2600 Glostrup Danmark. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken DK-2600 Glostrup Danmark. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt om Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens lancerings- og markedsføringskampagner samt materialer for Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019. mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Innovationsfonden Østergade 26A 1100 København K EAN-nummer: 5798000432864 (i det følgende benævnt Kunden) og CVR-nr.: (i det følgende benævnt Kursusudbyderen) om afholdelse af ErhvervsPhD-programmets

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og.

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og. Notat 7. marts 2017 Kontrakt om gennemførelse af økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche og associerede brancher Mellem Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K CVR.nr.: 67 85 50

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn på leverandør. CVR-nr.: ] (i det følgende benævnt leverandøren) Social- og Integrationsministeriet.

Kontrakt. mellem. [navn på leverandør. CVR-nr.: ] (i det følgende benævnt leverandøren) Social- og Integrationsministeriet. Kontrakt mellem [navn på leverandør CVR-nr.: ] (i det følgende benævnt leverandøren) og Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 11 Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø K O N T R A K T om udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen mellem Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø og... (i det følgende benævnt tjenesteyderen) Certificeret efter DS/EN

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15, 4180 Sorø CVR-nr. 60 99 73 14 (herefter benævnt Leverandøren) 28.

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Side 1 af 17 Indhold 1. Aftalens parter... 5 2. Baggrund og formål... 5 3. Definitioner... 5 4. Rammeaftalens rækkevidde... 6 5. Opgaven...

Læs mere

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen.

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden )

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) Rammeaftale om Trykning, pakning og distribution af Min grundlov mellem Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) og [ ] [ ] [ ] CVR.nr. [ ] (herefter benævnt Leverandøren

Læs mere

Undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne for nydanskeres pardannelsesmønstre

Undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne for nydanskeres pardannelsesmønstre Udkast til kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Kunden) om Undersøgelse

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

Rammeaftale. økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller.

Rammeaftale. økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller. Rammeaftale om økonomisk/finansiel bistand til gennemførelse af udbudsproces vedr. havvindmølleparker, herunder kystnære havmøller mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (i det følgende

Læs mere

Konsulentkontrakt. mellem

Konsulentkontrakt. mellem Konsulentkontrakt mellem Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K EAN-nummer: 5798000416635 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis.

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis. KONTRAKT - Skabelon 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 48 46 41 14 (i det følgende benævnt ERST) og medundertegnede, [navn], [selskabsform]

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Tilsyn (stikprøver) vedrørende elinstallationer i tilsynsregion:

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr.

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr. Rammeaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr.: 20814616 (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [CVR-nr.] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part.

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part. BILAG C UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKT OM UDFØRELSE AF REVISIONSYDEL- SER OG VISSE ERKLÆRINGSO PGAVER Mellem Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro CVR nr. 25 95 22 00 (herefter Vestforsyning ) og Part

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren]

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren] AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING mellem Fonden Femern Belt Development og [Leverandøren] INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse... 3 1 Aftalens definitioner og formål... 4 2 Grundlæggende

Læs mere

Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Aftale. konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. mellem

Aftale. konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. mellem Aftale Om konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter mellem Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64 (i det følgende kaldet Femern A/S ) og [xxx] [xxx]

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

KONTRAKT. Kapitel 1 - PARTERNE

KONTRAKT. Kapitel 1 - PARTERNE KONTRAKT 1 Imellem undertegnede, Kapitel 1 - PARTERNE FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 48

Læs mere