LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf , fax Jens Søndergaards Museum, Transvej 4, Ferring, 7620 Lemvig, tlf Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre. Alexander Nevskij-udstillingen, Kystcenteret, Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn 1.3. Museumskategori og ejerforhold: Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde: Ifølge sine vedtægter skal museet gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Lemvig Kommune. Det overordnede formål med museets virksomhed er at give brugerne en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Museet lægger særlig vægt på at udforske og formidle Vestjyllands kulturhistoriske placering i forhold til omverdenen, herunder Lemvigegnens rolle i Limfjords- og Nordsøregionen. Desuden arbejder museet med emnerne digtning, kunst, åndsliv og naturvidenskab, hvor disse er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museet vægter den lokale forankring højt og skal medvirke bredt til egnens udvikling. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid. Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum. Museet har i 2006 revideret vedtægterne i henhold til ny standardvedtægt, udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen. Vedtægterne har været grundigt drøftet af bestyrelsen og blev godkendt af denne 1. februar De er efterfølgende blevet godkendt af Lemvig Kommune 20. februar 2007 og af Kulturarvsstyrelsen 19. marts Oprettelse: Museumsforeningen for Lemvig og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i

2 1.6. Medlemskab af foreninger og organisationer: Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID), Museumstjenesten, Nordvestjysk Folkeuniversitet, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Nordisk Kulturlandskabsforbund, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i det gamle Ringkøbing Amt, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, NEFA-Danmark (Institut for arkæologi og etnologi, Kbh. Univ.), Foreningen Danmarks Folkeminder, Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, Midtjyske Museers Udviklingsråd, Vestjyske Museers Samvirke, Limfjordsmuseernes Samvirke og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1.7. Samdriftsaftaler: Ingen Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner m.v. Lemvig Kommune: Som en fast aftale afholdes der normalt kvartalsmøder mellem museets leder og Lemvig Kommunes kulturforvaltning. Disse har været afholdt i marts, juni, september og december måned. Kulturarvskontoret: I oktober 2006 udarbejdede museet idéoplægget til et nyt samarbejdsprojekt med Lemvig Kommune - Kulturarvskontoret. Formålet med samarbejdet er at samle en række af de opgaver, som kommunen og museet i forvejen løser i fællesskab, og at udvikle nye tilbud i en løbende dialog mellem kommunen og museet. Det skal ske på tværs af kommunale forvaltninger, men man kan også tænke sig andre medspillere, fx fra undervisningssektoren, naturforvaltning m.v. Oplægget blev uformelt præsenteret for ledende medarbejdere fra Teknisk Forvaltning i november Det blev revideret og derefter præsenteret i februar 2007 for henholdsvis borgmester Erik Flyvholm og kommunaldirektør Birgit Fogh Rasmussen og kulturdirektør Ole Pedersen med forvaltningscheferne Ebbe Ravn Sørensen og Gunnar Nordestgaard. I juni 2007 blev det reviderede projekt endvidere præsenteret for teknisk direktør Ib Riskjær med forvaltningscheferne Kirsten Eldon, Merete Nørby og Hanne Underbjerg. Projektet vakte interesse og fik kommunens opbakning. Projektet indeholder forslag om et øget samarbejde inden for en række områder samt nye tiltag indenfor emnerne planlægning, bygningsbevaring, vidensdeling, kulturmiljø, undervisning, samt tiltrækning og fastholdelse af tilflyttere. Projektet har givet anledning til samarbejde i 2008: Drøftelser med teknisk forvaltning (Dröscher) vedr. navngivning af ny vej i Bonnet. Museet har deltaget i 2 møder vedr. ombygning af Bio-huset, hvor begge forvaltninger samt bygningsforbedringsudvalget var repræsenteret. Mette Lund Andersen deltog sammen med Merete Nørby og Ebbe Ravn Sørensen i kurset Kulturarven i planlægningen i Odense. Kurset var udbudt af Kulturarvsstyrelsen og dansk byplanlaboratorium. I forbindelse med kurset blev der arbejdet med et forslag til en kajak-rute mellem Limfjorden og Ferring sø I vikingernes kølvand. Der har været en stor og positiv opmærksomhed for det i 2007 etablerede tilflytternetværk, der ledes af Mette Lund Andersen. I netværket er holdt en række arrangementer og møder, ligesom MLA har skrevet og fortalt om netværket i diverse medier. 2

3 Bovbjerg Fyr Ellen Damgaard har i 2008 været medlem af bestyrelsen for Støtteforeningen for kulturprojektet Bovbjerg Fyr og næstformand i fondsbestyrelsen for Bovbjerg Fyr. Bygningsforbedringsudvalg i Lemvig Kommune: Ellen Damgaard er udpeget af Lemvig Kommunalbestyrelse som repræsentant for bevarings- og landsbyinteresser og har siddet som formand. Rådet har afholdt møde i januar og maj Limfjordsegnens Litteratur Samvirke: Museet er medlem af samvirket, men har ikke deltaget i nogen arrangementer i Gravminderegistrering: Der er ikke foretaget gravminderegistrering i Dansk Folkemindesamling: Det landsdækkende samarbejde med Dansk Folkemindesamling omkring indsamling af traditionsmateriale er fortsat i Mette Lund Andersen er medlem af bestyrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder. Lidenlunddage: Samarbejdsprojekt mellem Lemvig Turistforening, Lemvig Handelsstandsforening m.fl. om afholdelse af årlige Lidenlunddage i Lemvig. Arrangementet blev afholdt i september Museet var vært for en velbesøgt koncert i museumshaven med Lidenlund Sangforening, et til lejligheden sammensat kor. Museet havde endvidere en bod på Torvet med en tipskupon, bogsalg og udklædt personale. Museet har desuden deltaget i møder vedrørende evaluering og planlægning. Mette Lund Andersen har været medlem af styregruppen for Lidenlunddage, og Lene Damborg har repræsenteret museet i arbejdsgruppen. Nordvestjysk Folkeuniversitet: Hemming Klokker blev i 2008 valgt som formand for Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite. Han har i årets løb deltaget i en række planlægningsmøder. Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: Museets medarbejdere har deltaget i kurser arrangeret af Kultursamarbejdet. Limfjordsmuseernes Samvirke Museet har deltaget aktivt i arbejdet i samvirket hen over året. Mette Lund Andersen har fungeret som sekretær for samvirket. Museet har spillet en aktiv rolle ved udarbejdelse af ansøgninger om projektmidler. Samvirket fik i 2008 en bevilling fra kulturarvsstyrelsens rådighedssum på kr. til undersøgelsen Den regulerede Limfjord I. Samvirkets første fælles undersøgelse Fra musling til branding er i 2008 udgivet i bogform. Ellen Damgaard og Mette Lund Andersen har bidraget til bogen med en artikel om muslingefestivaler. Lokal Aktionsgruppe (LAG) Mette Lund Andersen er medlem af bestyrelsen, er valgt som kasserer, og har deltaget i en række møder. Museet for religiøs kunst: MLA og ED har deltaget i møder med Gerd Rathje m.fl. fra Museet for religiøs kunst med henblik på at lave en fælles udstilling af Niels Bjerres kunst i

4 Lokalt kunstnetværk Jens Søndergaards Museum deltager i et lokalt kunstnetværk, bestående af Museet for religiøs Kunst, ET4U, Bovbjerg Fyr og Hygum Kunstmuseum, netværket koordineres af Lemvig Turistbureau Museets leder, navn og stilling: Museumsinspektør Mette Lund Andersen, cand. mag. i europæisk etnologi Samlinger, arkiver, bibliotek: 2.2. Samlinger: Museet er i 2006 begyndt med indregistrering i REGIN. Registreringen foretages af Niels Larsen og Mette Lund Andersen med hjælp fra 2 ulønnede frivillige. Det prioriteres højt at få løst registreringsproblemerne. Museet fik i 2008 en bevilling fra Kulturarvsstyrelsens digitaliseringsmidler til registreringsarbejdet. Dette tilskud har gjort det muligt at ansætte Niels Larsen på fuld tid i hele I 2008 har museet ansat bibliotekar Bente Devantier til registrering af Thøger Larsens bogsamling samt inddatering af malerisamlingen på Jens Søndergaards Museum i Regin. Museets Gantriis-samling (originaltegninger fra serien Livets gang i Lidenlund) er registreret og gennemfotograferet i Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn har gennemført samlingsrevision. Museet har i 2008 fået digitaliseret sin samling af lydoptagelser (interviews, radioudsendelser mv.) Denne samling ligger nu som lydfiler på museets server. Museet har fået digitaliseret Farvehandler Jespersens gamle Lemvig-film. Overspilningen blev sponsoreret af Sparekassen Limfjorden. Museet har udlånt et maleri af Kr. Bjerre, Den jyske Bevægelse samt Thøger Larsens fødselsdagsbog 1925 til Sophienholm i Lyngby til brug for udstillingen Du danske Sommer. Museet har udlånt en gymnastikdragt fra Bøvling til Horsens Museum til brug for udstillingen Sportens verden. Museet har udlånt transportabelt blækhus, kreaturmålebånd og kreatursaks til Tønder Museum til en udstilling om studedrift langs vestkysten. Jens Søndergaards Museum har udlånt maleriet Sankt Hans aften 1954 til kunstmuseet Trapholt til brug for udstillingen Ild. Uddeponeringer: Ingen 2.5. Inddeponeringer: Ingen 2.6. Arkiver: Museets arkiver er fortsat under omordning i forbindelse med ibrugtagningen af det nye kontor og arbejdsrum på loftet Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning: 3.1. Indsamling: Museet formulerede i 2006 en indsamlingspolitik, som vægter aktiv indsamling af enkeltstående betydningsbærende genstande i forbindelse med undersøgelser. Den 4

5 passive indsamling begrænser sig til genstande, der supplerer og kompletterer de eksisterende samlinger indenfor de emner, der er formuleret i museets vedtægter og arbejdsplaner. Erhvervelser: Vestjysk sangbog. Gave fra Vestjysk Bank. Maleri af N.G. Rademacher. Lemvig set fra syd Købt af Jørgen Steen Larsen, Caroline Amalies Vej 112 B, Lyngby. Gave fra Inger Persson, Søndergade 19, Lemvig: 5 bøger som har tilhørt Thøger Larsen: V.A. Bloch: Lærebog i Historien til brug i realskoler. Hovedværker i den danske litteratur bd. 1 og 2. Jeppe Aakjær: Under Aftenstjærnen. Cotta'sche bibliotek der Weltlitteratur: Heinrich Heines sämtliche Werke. H.C. Andersens tegninger, udgivne af Poul Uttenreiter. Selvportræt af Niels Bjerre, malet Gave fra Inge Boldt, Vesterled 27, Gram. Indrammet kobberstik af Lemvig. Haase Fra Pontoppidans danske atlas. Samt: Hans Brygge: Søndergade Gave fra Birgit og Erik Hermansen, Skolegade 4, Lemvig. Bazaravisen. Avis med humoristisk indhold udgivet i november Gave fra Annelise Lund Pedersen, Toldbodgade 5, Lemvig. Figur af Svend Lundgaard, Dybe. Forestiller en smed ved sin ambolt. Gave fra Morten Kolstrup, Klitmøller, tidligere Lemvig. Fedtsprøjte til tipvognshjul. Har været brugt ved VBVs høfdearbejder. Gave fra Karl Erik Langergaard, Mattrupsvej 45, Lemvig Undersøgelser: Forhistorisk tid: Holstebro Museum har lavet forundersøgelser langs det nye eltracé mellem Ramme og Struer samt forundersøgelser i forbindelse med nye forlægninger af vejstrækninger ved Lemvigbanen foranlediget af nedlæggelse af flere overgange. Ingen fund af betydning. Forundersøgelse i forbindelse med etablering af staldbygninger ved landbruget "Vejling", Vandborgvej 83 i Dybe. Her fandtes spor efter en boplads, som formodes dateret til yngre jernalder ( e.kr.) med mindst tre hustomter, hegnsforløb og mulig jernindvinding. Der skal laves en decideret arkæologisk undersøgelse, inden området kan frigives til anlægsarbejde. Arbejdet forventes udført i Nyere tid: Ellen Damgaard har gennemgået arkivmateriale og foretaget interviews vedr. skibsmæglerfirmaet Lehmann Jensen som en del af en undersøgelse af virksomheder på Lemvig Havn. Gennemgang og fotodokumentation af kirkegårdene i Bøvling med henblik på identifikation af typisk grundtvigske og missionske gravsten. Gennemgangen er lavet med henblik på udstillingen Vestjyske billeder i 2009 om vækkelsesbevægelsernes kunstneriske udtryk. 5

6 3.4. Forskning: Museet har sammen med museerne i Limfjordsmuseernes Samvirke deltaget i forskningsprojekt vedr. landskabsregulering i Limfjordsområdet. Projektet med titlen Den regulerede fjord I løber frem til 1. april Konservering og bevaringsarbejde 4.1. Konservering: Fælleskonserveringen, Århus: N. G. Rademacher: Lemvig set fra syd 1871 Konserveringstjenesten i Ølgod: Høvlebænk fra Skous Tømmerhandel. Stabilisering af rat fra Alexander Nevskij, som er udstillet på Kystcentret i Thyborøn Bevaringsarbejde: Museets indsats på bygningsbevaringsområdet er primært foregået gennem Bygningsforbedringsudvalget i Lemvig Kommune. Der er endvidere ydet en del telefonisk rådgivning af private husejere. Museet har sendt en skriftlig indsigelse mod nedrivning af jugendstilsbygning beliggende Pugholmvej i Dybe. Museet har deltaget i møder vedr. ombygningsplaner i Bio-huset og har udtrykt bekymring overfor planerne om ombygning af foyeren. Museet gav på møderne forslag til mere nænsomme muligheder for restaurering. Museet har ydet konsulentbistand ang. et par 1700tals døre i Gudum Præstegård, som menighedsrådet ønskede at nedtage. Museet har deltaget i møde med Å-mølles venner med henblik på at diskutere mulige fremtidsstrategier for møllens fortsatte bevaring Formidling 5.1. Formål: Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets rolle som en del af Limfjords- og Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaards Museum, Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien Udstilling: Generelt: Besøgstallet i Vesterhus har været 3.446, heraf i grupper Hertil kommer et anslået antal besøgende på på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på Bovbjerg. Derudover har besøgt Alexander Nevskij udstillingen på Kystcentret. Åbningstiderne: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt søndag og helligdage dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge 42 samt øvrige søndage i oktober Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt fredag

7 En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i samling og arkiver m.v. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museum har været 5.198, heraf 1047 i grupper. Åbningstiderne: åbent fra palmesøndag og efterårsferien tirsdag-søndag 11-17, alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag Derudover er der særlige åbningstider i vinterferie, Påske og Pinse, efterårsferie og Jul. Permanente udstillinger: Lemvig-udstillingen: Arbejdet med afsnittet om byens virksomheder og forretninger i perioden o er afsluttet. Arbejdet med de politiske partier i byen i samme periode er fortsat i gang. Lidenlund-udstillingen: Kunstner Ane Wøhlk, Lemvig har medvirket til en nyophængning af Gantriis tegninger af Livets gang i Lidenlund. Særudstillinger: Fotos fra Vandbygningsvæsnet (fortsat fra 2007) Udstilling med positiver af den samling glaspladenegativer, som museet modtog fra Kystdirektoratet i Billederne forestiller det tidlige kystsikringsarbejde. Troens Ord: 2. marts 30. september Udstilling af en privat samling broderede skriftsteder. Samlingen tilhører sognepræst Ingrid Lisby Schmidt, Esbjerg, som er født i Lemvig. Mette Lund Andersen skrev tekster til udstillingen og lavede i samarbejde med Ingrid Lisby Schmidt et katalog over broderierne. Udstillingen blev åbnet med en velbesøgt reception, hvor Ingrid Lisby Schmidt holdt foredrag. Udstillingen fik stor presseomtale og tiltrak nye målgrupper af besøgende fra den kirkelige verden. Udstillingen vandrede i november 2008 videre til Esbjerg Museum. Lemvigbilleder: 11. oktober april Udstilling med topografiske malerier fra Lemvig. I efterårsferien afholdt MLA 3 åbne omvisninger i udstillingen. Formidling til børn: Berit Lykke Christensen har arbejdet på at udvikle formidlingen til børn via museets hjemmeside. Hun har lagt udskrifter af erindringer om børneliv på Lemvigegnen ud på siden Anden formidling: Hjemmeside: Der er løbende gennem året blevet lagt nyt materiale ind. Besøgstallet på hjemmesiden i 2008 var besøgende. Hjemmesiden dækker Lemvig Museum, Jens Søndergaards Museum, Planetstien, Skulpturstien, Alexander Nevskij-udstillingen og Flyvholm Redningsstation. Forespørgsler: Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende: Offentlige myndigheder: Løbende behandling af region- og lokalplansager. Løbende behandling af kommuneplanog lokalplansager. Indsigelser mod nedrivningssager. Bidrag til navngivning af vej. Materiale vedr. stednavne, mindesmærker mm. Medvirket til udarbejdelse af materiale om stier i Lemvig Kommune (Lemvig Kommune m.fl.). Forespørgsel om Austerlitz beliggenhed Oplysninger vedr. mindesten i kommunen Bebyggelse og erhverv i oplandsbyer (til brug for miljøregistrering) 7

8 Forskere, studerende: Oplysninger og fotos af Lemvigs gamle rådhus på Torvet (Thomas Roland, Kulturarvsstyrelsen). Studerende ved Journalisthøjskolen: Møde/interview vedr. vestjyske værdier. June Thomsen, Center for dialektforskning, Københavns Universitet: Spørgsmål vedr. udstillingen Troens Ord Skoler: Sønderlandskolen i Holstebro: Spørgsmål fra lærer om Planetsti og Thøger Larsen udstilling. Ryan Viborg, Lemtorpskolen: inspirationsmøde forud for temauge om oldtid. Livsstilshøjskolen, Gudum: Spørgsmål om kort over Gudum til brug ved vandreture for kursister 8 kl. Klinkby Skole: Projekt om astronomi. Spørgsmål om planeternes rotation og månekratere Tine Bock, Klinkby Skole: Spørgsmål ang. fremstilling af landskabsmodeller og indscanning og mailing af fotos vedrørende oversvømmelser og is i Lemvig. Organisationer: Thyborøn Havns fiskeriforening: Oplysninger vedr. havnens og fiskeriforeningens historie Turistforeningen: Lidenlundstribe til turistbrochure, Oplysninger om Lemvig og Nr. Vinkel til brochure. Medier og forlag: Filmhold (Henrik Vinther Krogh) optagelser i TL og Gantriis udstillingen. Til film om Lemvig til Lemvig Kommunes hjemmeside. Museet bidrog til udarbejdelsen af filmmanuskriptet med oplysninger om egnens karakteristika. Oplysninger om Fiskbæk ved Gudum til TV Midt-Vest. Politikens Informationsbureau: Oplysninger om Henning Gantriis. Lemvig Folkeblad: Kinamandens Have i Nr. Lem. Oplysninger om Ivan Dolgorucky Andre museer, biblioteker, arkiver: Henrik Koudal, Dansk folkemindesamling: Oplysninger om Christen Jensen og Saxkjærgaard i Nees. Vindkraftshistorisk Selskab: fotos af vindmøller og vindmotorer. Bøvling Lokalhistoriske Arkiv: Materiale om Fåremølle. Ove Nielsen, tidl. Lolland-Falsters Stiftsmuseum: Lemvig Museums spørgeskema om vestjysk særpræg. Inge Adriansen, Museet på Sønderborg Slot; Forespørgsel vedr. mindesmærke. Christian Ringskou, Struer Museum: Tavler i Lemvig Lystanlæg. Mette Boritz, Nationalmuseet: Oplysninger og fotos vedr. Bovbjerg Badehotel. Firmaer: Fotos af Johnny Madsen (som ung musiker) til bog om JM. Torben Thims tegnestue: Indscanning og sending af materiale om Ryssensten Gyldendal: Sendt foto af Th. Larsen med kikkert. Til Dansk Litteraturs Historie bind 3 Fra udlandet: Korrespondance med og besøg af historiker Maarten Koning, Amsterdam, som arbejder med restaurering af snurrevodskutteren Rexona, som var hjemmehørende i Lemvig i 1960 erne. Museet har bidraget med fotos, omvisning på havnen, kontakt til tidligere ejere samt kontakt til andre museer i DK. Mottel Schuscha, Berlin. Korrespondance og tilsendt materiale vedr. Bovbjerg og Jens Søndergaard til brug for et teaterstykke om området, som han arbejder på. Berhard Springer, Berlin: Oplysning om tysk krigergrav på Lemvig Kirkegård Sarah Holst Kjær, Agderforskning, Kristianssand: Forskningsprojekt om festivaler. Spørgsmål om museets arbejde med festivaler. Fik tilsendt publikationer om emnet. Private: Bryggeriet Ekspres i Lemvig. Arkitekttegnede bygninger i Lemvig. Oplysninger og affotografering af foto af Lemvig Station. Besigtigelse af nittet jernrør, muligvis fra strandet skib. Tyske flygtninge og flygtningebørn. Flynder Mølle. Sdr. Brydeboel, Fabjerg. Malerier af Jens Søndergaard. Thøger Larsen: Nabostjerner. Adelvej i Gudum. Emtkjær slægten og gården i Trans. Hjælp til tydning af brev indmuret ved opførelsen af 8

9 Dronninggård i Nissum. fotograf Friis-Sløk og Ballegaard, Fåre Mølle, Capellas forlis, Konsul Andersen. Lemvig Bådebyggeri og fotos fra Havnegade. Peiter Hyld. Besættelsestiden i Lemvig. Fotos af skibe Odin og Cathrine Sophie. Groves mindesten de små stormflodssten. Møllebygger Peder Larsen og møllen ved Gjellersø. Spørgsmål ang. hestetrukket enkeltradet såmaskine. Optegnelse i LEMs arkiv med fisker Peder Sandholm. Vejledning i forbindelse med solformørkelse. Lemvig Vejrmølle. Mindestenen for 29. august Ferring Brugsforening. Spøgelser på Hotel Lidenlund! Lemvig Højskolehjem. Planetstien og dens historie. Oldtid på Gjellerodde. Gelænder og balkonrækværk på Bedre Byggeskik-huse. Melodi til Danmark nu blunder ved Jenlefesten i Matrikel ved Vestergade 46. Strandet skib: Glitne. Emile Robin redningsvæsen, Forespørgsel om Rom Flygtningelejr. Nisser og gårdboer i Lemvigområdet. Kinamandens Have. Materiale om smed Svend Lundgaard. Materiale om proprietær Niels Munch på Nørmark ved Lemvig. Ove Abildgaards Plads i Lemvig. Hertil kommer et antal ikke opnoterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder). Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaards Museum om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder etc. Foredrag og aktiviteter på Lemvig Museum: Ingrid Lisby Schmidt: foredrag om udstillingen Troens Ord. 2. marts. (25 deltagere) Lidenlund Sangforening, parkkoncert i anledning af Lidenlunddagene (50 delt.). Foreningen Norden, Struer. Om Thøger Larsen mm. (30 deltagere) Høreforeningen, Lemvig: ED om Lemvigs historie (18 deltagere) Andre gruppebesøg og foredrag Flere besøg af FDF Lemvig. Undervisning i forbindelse med Mørkemærket. Lemvig KFUM: Thøger Larsen, astronomi og planetsti. Holstebro Sprogskole: Rundvisning. Iben Tolstrup m. konfirmandhold fra Houe, Hygum, Tørring. Troens ord. Det Kommunale Frivillige Beredskab fra Lemvig. Rundvisning og fortælling om Rom Flygtningelejr. Seniorhøjskolen (FOF Aalborg) Landbrugets Seniorklub, Skive. 2 hold: TL intro Ø. Hjermitslev Menighedsråd, særligt "Troens Ord". Kirkeligt Samfund på Thyholm Pensionistgruppe fra Silkeborg, rundvisning. Seniorhøjskolen, Nr. Nissum: Lidenlund og Thøger Larsen HK seniorer Silkeborg. Rundvisning. Kirkelige mediefolk fra Herning, Troens Ord Bur Gørding Vemb Menighedsråd. Lemvig Borgerskole, rundvisning Folkeuniversitetsforedrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet: I løbet af 2009 afholdt Lemvig Museum en række foredrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet. Den første serie bestod af tre foredrag: Medborgerskab hvad er nu det? Professor i Medborgerskab ved Danmarks Pædagogiske Universitet Ove Korsgaard: Medborgerskab - hvad er det? Og hvorfor nu det? 9

10 Seminarielektor Dorete Kallesøe, Lemvig: Kan man overhovedet undervise i medborgerskab - og skal man? Museumsinspektør ved Lemvig Museum, Ellen Damgaard: Borgerpligt og samfundssind i Lemvig." Herefter arrangerede vi tre foredrag på Kystcentret i Thyborøn med fællestitlen: Ubåde Kommandørkaptajn Hans Koch: Ubåden. marinehistorisk og strategisk perspektiv. Hvad er en ubåd, hvordan virker den og hvorfor har vi den? Dykker og marinearkæolog Gert Normann: Sunkne ubåde i danske farvande. En af Danmarks mest erfarne dykkere vil fortælle om forliste ubåde fra 1. og 2. Verdenskrig. Seniorarkæolog Maria Jacobsen: Ubåden H. L. Hunley: Et Hemmeligt Våben fra den Amerikanske Borgerkrig. Forårssæsonen sluttede af med en geologisk vandretur ved Bovbjerg under ledelse af geolog Stig Schack Pedersen. I samarbejde med Limfjordsmuseernes Samvirke deltager Lemvig Museum i en undersøgelse under temaet: Den Regulerede Limfjord. Inspireret af denne undersøgelse arrangerede vi i efteråret tre foredrag: Kystteknisk Chef ved Kystdirektoratet Per Sørensen: Orkanen lukkede Thyborøn Kanal i nat Ph.D. cand scient. pol. Anders Branth Pedersen: Fra landvinding til naturgenopretning Civilingeniør Jørgen Bülow Beck fra Havnecon Consulting: " De miljø- og samfundsmæssige fordele ved en kontrolleret lukning af Thyborøn Kanal." Limfjordsfortællinger i samarbejde med Midt-Nord Turisme Lemvig op og ned ad bakker: 2., 9., 16., 23., 30. juli, 6., 13., 20., 27. august. HK/ED/MLA som guider. Ud på tur: Omvisning i Thøger Larsen udstillingen og tur på Planetstien: 10. juli, 7. august, 28. august. HK/ED/MLA som guider. Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaards Museum: Skjoldborg-Kallerup Sogneudflugt, fortælling om JS og rundvisning. HK Gjerrild-Bønnerup Sognehøjskole, fortælling om JS og rundvisning. 2 hold. HK Seniorhøjskolen, Nr. Nissum: fortælling om JS og rundvisning. 2 hold MLA Kirkens Korshær, Århus: Introduktion til JS Hundslev-Torrind songs menighedsråd: Introduktion til JS. Bryrup menighedsråd: Introduktion til JS. 10

11 Foredrag og omvisninger uden for museet: MLA: Kirkens dagligstue (Lemvig Kirke, ca. 50 deltagere): foredrag om Lemvig i 1950 erne. Rebekka-søstrene, Lemvig: Foredrag om kloge folk. (ca. 30 deltagere)lemvig Tilflytternetværk: Guidet tur i Lemvig. (25 deltagere), Vandring på Planetstien (10 deltagere) Region Midt, Oplevelseskontoret: Byvandring i Lemvig (15 deltagere) Kvindeklub, Lemvig: Om museet og tilflytternetværket (10 deltagere) Livsstilshøjskolen: Byvandring i Lemvig. (Flere gange) Det danske spejderkorps, Lemvig: Byvandring (15 deltagere) Nr. Nissum Sogneforening: Kloge folk (15 deltagere) Højskoledage, Østcenteret i Nissum: Ung museumsleder i Lemvig (sammen med Gerd Rathje): (80 deltagere) HK: Lemvig Handelskole: Byvandring Holstebro Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingens administration: Bakketur ED: Folkeuniversitet, Esbjerg: Vestjysk særpræg og vestjyske værdier (14 deltagere). Café Claudis Have, Lemvig: Indlæg til åbningen om Claudi og hans værk (30 deltagere). Lokalafdeling af Dansk Blindesamfund: Lemvig i 1950erne (ca. 25 deltagere). Bonnet Friskoles Støttekreds: Fra istid til nutid landskab og bebyggelse på Lemvigegnen (30 deltagere). Efterkommere af kaptajn Oscar von Kræmer: Omvisning i Alexander Nevskijudstillingen (4 personer). Seniorhøjskolen, Nr. Nissum: Kunstnernes landskab (80 deltagere). Vestjyllands Højskole: Vestjysk særpræg og vestjyske værdier (o. 40 deltagere) 5.4. Undervisning: Hemming Klokker har stået for gennemførelsen af en række skolebesøg. Besøgene på Lemvig Museum har i mange tilfælde formet sig som en kombination af lysbilledforedrag, omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien. På Jens Søndergaards Museum har besøgene ofte været en kombination af omvisning, skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren. Desuden har museets personale ydet hjælp til projektopgaver i folkeskolen. I forbindelse med Pædagogisk Råds møder på Klinkby og Harboøre skoler har HK orienteret om skolernes forskellige muligheder på Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum. Thøger Larsen og poetry slam. Fuck hvor er universet egentligt stort. Der hvor æliens bor. Stjernerne kører rundt som om jeg var fuld, man skulle tro jeg var væltet omkuld. Pludselig så jeg et stjerneskud, og jeg tænkte hva fanden laver gud. I december 2007 havde 9. klasserne på Christinelyst besøg af et par poetry-slammere, som introducerede lærere og elever til denne specielle gren af poesien. Eleverne skrev herefter deres egne poetry-slam digte. Gennem Lemvig Folkeblads omtale af projektet 11

12 fik museet kendskab til det og kontaktede skolen med henblik på et eventuelt samarbejde omkring brug af Thøger Larsens digtning. Christinelystskolen tog godt imod vores henvendelse, idet det netop var meningen, at arbejdet med den moderne lyrik skulle bane vejen for arbejdet med den ældre/klassiske lyrik. Som optakt til arbejdet med Thøger Larsen besøgte eleverne Lemvig Museum, hvor vi fortalte om Thøger Larsens liv og digtning. Tilbage på skolen blev der arbejdet med Thøger Larsens digte på forskellig måde: Nogle oversatte Thøger Larsen til nydansk. Nogle har ladet sig inspirere af en overskrift i et af Thøger Larsens digte og selv digtet ud fra denne. Nogle har fundet noget i Thøger Larsens digte de kunne identificere sig med og digtet på det. Nogle har ladet sig inspirer af en stemning i et af Thøger Larsens digte. Som synligt resultat af arbejde med Thøger Larsen udgav Christinelystskolen et hæfte Thøger Larsen og poetry slam med en lille snes af elevernes digte. I 2008 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste: Skole: Klassetrin: Emne Bøvling Friskole Christinelystskolen Ingen besøg 3. kl. (flere hold) 4. kl. 4 kl. 2. kl. 2.kl. 2 hold 2 gange 6. kl. Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Lemvigs historie Besøg på JSM Fabjerg Friskole kl. Besøg på JSM Flynder skole Ingen besøg Gudum Skole 4. og 5. klasse Rundvisning på JSM Harboøre skole 5. kl. Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Klinkby skole 2. kl. Børns vilkår i gamle dage og lille byvandring Rundvisning på JSM Lemtorpskolen Oldtid og rundvisning Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Oldtid Lomborg Skole 2. kl. Introduktion til Jens Søndergaard Møborg skole Hele skolen over to dage Tema om gamle dage. Nr. Nissum skole specialklasse kl. 7. kl. Rundvisning Rundvisning på JSM Ramme skole 1. og 2. kl. (flere hold) Besøg på JSM Thyborøn skole 2 gange 6.kl. Thyborøn Skole. 2. kl. Oldtid, astronomi og planetsti og TL. TL, ast og planetsti. Øvrige lokale skoler: Bøvling Friskole, 1. kl. Tl., ast. og planetsti Gruppe fra Lomborg Efterskole Fjaltring Friskole flere hold: Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Lemvig Kristne Friskole: Hvad er et museum? + rundvisning Produktionsskolen, Lemvig: Rundvisning Lemvig Gymnasium, Thøger Larsen udstillingen Dagtilbuddet Rom Skole, introduktion til Jens Søndergaard 12

13 Ikke-lokale skoler på Lemvig Museum: Sønderlandsskolen 2. kl. Holstebro. Universet Sønderagerskolen, Herning. 2 hold. Thøger Larsen og tur på Planetstien Rindum Kjærgaard Specialskole: Intro og rundvisning Sevel Skole, 5. kl. TL og Planetstien Maglehøjskolen, 8. kl. Rundvisning Holstebro Kommunale Ungdomsskole: TL-ast-planetsti Højgårdsskolen, Herning, 4. kl., Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Struer Østre skole 3. kl. 2 hold, Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaards Museum: Troldhede skole, Videbæk, kl., rundvisning og skitsetegning. Børneinstitutioner på Lemvig Museum: Tangsø Børnehus Harboøre SFO (flere hold) Degneparken Nr. Nissum. Bøgespiren, Bonnet. Børnegården Nr. Lem Lemvig Menighedsbørnehave Højere uddannelsesinstitutioner m.v. på Lemvig Museum: Social og sundhedsskolen, Herning. 4 hold: Rundvisning navnlig TL og Planetsti Nr. Nissum Sem. Hist. liniehold, Fortælle om museet og dets formidling. Særlige arrangementer på Jens Søndergårds Museum. Arrangement for børn (2 gange) 1. søndag i advent arrangement med Ferring Menighedsråd Publikationer: ED+MLA: Artikel i Danske Museer om vestjyske værdier. ED+MLA: Artikel i muslingebog 5.7. PR-virksomhed: TV: ED: TV-midtvest om Rom Kirke. MLA: TV-midtvest om skriftstedsudstillingen, efterlysning af Bjerre-malerier Radio: MLA: Radio Midtvest om bevilling fra rådighedssummen , Radio Midtvest om Bovbjerg som verdensarv Aviser: Artikler om udstillingen Troens ord: Kristeligt Dagblad, Weekendavisen, LF. Notitser i Ugebladet Søndag, Antik og Auktion : Bagsideartikel i Politiken om Lidenlunddage og museets Lidenlund udstilling. Desuden har der været omtaler af museets øvrige arrangementer både i Lemvig og på Jens Søndergaards Museum i Lemvig Folkeblad, Lokalavisen, Lemvig Nu og Jyllands Posten Kiosk- og cafeteriavirksomhed: Nyt i kiosksortimentet er bogen Muslinger og Mennesker, CD med sange af Thøger Larsen/Torben Enghoff indsunget af Lille Mukor, Lemvig Kalender Nye postkort med motiver ar Niels Bjerre og Kresten Bjerre mm. 13

14 6.0. Bygninger og udendørsarealer 6.1. Ændringer af bygninger På Jens Søndergaards Museum er garagen indrettet til et formidlingsrum og madpakkerum. Museet har modtaget et sponsorat på kr. fra Vestjysk Bank til ombygningen Ændringer vedr. udendørsarealer: Pasning af haven varetages fortsat af Lemvig kommunes gartnerafdeling. Arealet omkring Jens Søndergaards Museum er blevet slået af privat firma Inventar og materiel 7.1. Museumsteknisk udstyr: 7.3. Andet teknisk udstyr: Museet fik i 2008 overdraget en brugt server fra Cheminova. Museet fik i denne forbindelse omlagt sit interne EDB-system og gik over til brug af fælles digital kalenderfunktion. Der er indkøbt ny computer til HK Museet fik i december overdraget et antal brugte skriveborde, stole, skabe og reoler fra Vestjysk Bank Udstillingsinventar og lign.: 7.6. Transportmidler: 8.0. Museets organisation og administration 8.1. Vedtægter m.v.: 8.3. Bestyrelse: Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 6. maj 2008 bestået af følgende: 14

15 Lemvig Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Ivan Krogh Hansen Lemvig Næstformand Birthe Balle Lemvig Kasserer Kurt Lyhne Lemvig Edith Dalgaard Ferring Max Nielsen Bækmarksbro Lisbeth Filtenborg Christensen Holstebro Ib Brændgaard Vandborg Vibeke Nees Hviid Thyborøn Anna Marie Touborg Jensen Gudum Jørgen Buhl Nr. Nissum Kirsten Præstegaard Laurits Bernitt Ramme Lemvig Udpeget af Lemvig Byråd: Jørn Dalgaard Jensen Kenneth Bro Gudum Lemvig Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen den 6. maj 2008 bestået af følgende: Lemvig Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Anna Marie Touborg Jensen Gudum Næstformand Vibeke Højbjerg Lemvig Kasserer Kurt Lyhne Lemvig Edith Dalgaard Ferring Max Nielsen Bækmarksbro Lisbeth Filtenborg Christensen Holstebro Ib Brændgaard Vandborg Vibeke Nees Hviid Thyborøn Ivan Krogh Hansen Lemvig Jørgen Buhl Nr. Nissum Laurits Bernitt Lemvig Helle Hugger Lemvig Udpeget af Lemvig Byråd: Jørn Dalgaard Jensen Kenneth Bro Gudum Lemvig 15

16 Bestyrelsen har afholdt følgende møder: 22. januar og 31. januar: Forretningsudvalgsmøde. 6. februar: Ekstraordinært bestyrelsesmøde, 28. februar: Bestyrelsesmøde, 28. april: Bestyrelsesmøde med forelæggelse af regnskab, 6. maj: Generalforsamling, 28. maj: Konstituerende bestyrelsesmøde, 4. september: Bestyrelsesmøde, 1. november: Lørdagsmøde, 3. december: Bestyrelsesmøde. Museumsforeningernes Samvirke i Ringkøbing Amt: Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: Årsmøde i Sorø den 28. marts. Fra Lemvig Museum deltog Lise Thomsen og Edith Dalgaard. Kursusdag i Vejle 3. oktober. Fra Lemvig Museums bestyrelse deltog: Lise Thomsen, Helle Hugger og Edith Dalgaard. Organisationen Danske Museer: I november blev ODM's årsmøde afholdt på Fuglsøcenteret, heri deltog Mette Lund Andersen. Limfjordsmuseernes Samvirke: Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Fra Lemvig Museum deltog Lise Thomsen og Mette Lund Andersen. MLA har endvidere deltaget i en række forretningsudvalgsmøder hen over året. Vestjyske museers samvirke: Lise Thomsen og Mette Lund Andersen har deltaget i 3 møder. Museumskonference og Kulturarvsstyrelsens årsmøde blev afholdt den april. Fra museet deltog Lise Thomsen og Mette Lund Andersen. Endvidere deltog Ulla Raundahl fra Lemvig Kommune Foreninger: Museumsforeningen har i 2008 haft 365 personer som medlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for enkeltpersoner. Der blev i 2007 åbnet mulighed for firmaer at tegne et erhvervsmedlemskab. 19 Firmaer og institutioner har tilmeldt sig som medlemmer. Kontingentet har været kr for store virksomheder og kr. 500 for små. Medlemmerne har modtaget bogen Muslinger og mennesker sammen med et julebrev. Museumsforeningens udflugt blev afholdt den 31. august. Udflugten gik til møllerne i Gudum. Arrangører var Lisbeth Filtenborg og Anna Marie Touborg. Cirka 20 medlemmer deltog. Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum. Museet har 4 gange i årets løb udsendt et digitalt nyhedsbrev til de af museumsforeningens medlemmer, som har opgivet deres adresse Forsikringer: Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring. Forsikringerne blev nyvurderet i Museets personale 9.1. Generelle forhold vedrørende museets personale: 9.2 Fast personale: Museet har i 2008 beskæftiget flg.: Museumsinspektør Mette Lund Andersen (heltid), leder Museumsinspektør Ellen Damgaard (heltid), fratrådt Museumspædagog Hemming Klokker (heltid) Daglig leder ved JSM Mette Trolle Rasmussen (heltid), fratrådt Bogholder Niels Larsen (heltid i 2008) 16

17 Bente Devantier (deltid, vagthold ved JSM samt opgaver medregistrering af museets Thøger Larsen samling samt Jens Søndergaard samling) Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig for Lemvig Museum) Museumsassistent Hanne Iversen (formidler ved JSM samt vagthold), fratrådt Museumsassistent Birgit Wettergren (regnskab ved JSM samt vagthold) Frivillige hjælpere: Berit Lykke Kristensen, hjemmeside, rundvisning og undervisningsmateriale. Steen Kristensen: Fremstilling af hylder i skranke og udstilling, fremstilling af mobile kasser til Bogstavsjagt. Elin Hugger, registrering af samlingen fra Damernes Magasin Karl Sønderby Hansen, forefaldende arbejde ude og inde. Birthe Balle: Tastearbejde i Regin. Personalemøder: Nytårskur i januar. Personalemøde 11. marts og 21. oktober. Julefrokost 12. december. Der er desuden afholdt møder hver 14. dag for de faste medarbejdere. Personaleudflugt 26. maj til Thy. MLA har deltaget i Midtjyske museers udviklingsråds temadag og årsmøde på Gl. Estrup den 23. maj. MLA har deltaget i møde med MOP Midtjysk oplevelses Produktion i Herning den 2. september. MLA har deltaget i møder i Limfjordsmuseernes Samvirke vedr. etablering af et kulturarvsråd. Konsulenter fra Mercuri Urval deltog i processen. MLA var sammen med det øvrige forretningsudvalg til møde med Kulturarvsstyrelsen den 21. marts for at præsentere konsulenternes arbejde. MLA har deltaget på Kulturarvsstyrelsens årsmøde i Nyborg april. MLA har deltaget i bestyrelsesmøder i Foreningen Danmarks Folkeminder. MLA har deltaget i ODMs årsmøde på Fuglsø-centret i november. MLA har deltaget i turistforeningens generalforsamling samt møder omkring turistsæsonen, Lidenlunddage mv. MLA har deltaget i en række møder og arrangementer i Lemvig tilflytternetværk. ED har deltaget i møder som repræsentant for det tidligere Museumsråd i Ringkøbing Amt i bestyrelsen for Konserveringstjenesten i Ølgod indtil april ED har siddet i redaktionen af bogen Muslinger og mennesker, HK deltager i møder med naturvejledere i Naturskolenetværk. Vi har bedraget til fælles folder og hjemmeside. HK er endvidere formand af lokalkomiteen for Nordvestjysk Folkeuniversitet. HK og MLA har deltaget i møde om vestkystformidlingsprojekt på Bovbjerg fyr. ED og HK har deltaget i Lemvig Kommunes møde om Kulturfestival Mørket 20. november 2008, ED dog som repræsentant for Bovbjerg Fyr Andet personale: Vagthold ved LEM: Kirsten Mikkelsen, Ane Wöhlk, Mette Lyhne, Kirsten Krogh Hansen Rengøring LEM: Lokalt rengøringsselskab Vagthold ved JSM: Mariane Maigaard, Gert Mølgaard. Rengøring JSM: Tove Lisby. 17

18 9.4. Uddannelse: MLA har deltaget i 3 dages kursus Kulturarven i planlægningen sammen med Merete Nørby og Ebbe Ravn-Sørensen fra Lemvig Kommune. MLA har i 2008 påbegyndt en diplomuddannelse i museumsledelse. Uddannelsen udbydes af ODM. HK har deltaget i kursus i Indesign arrangeret af Kultursamarbejdet. HK har deltaget i et ugekursus om astronomi på Silkeborg Højskole Museets økonomi I 2008 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger: Kulturarvsstyrelsen har givet museet et tilskud på kr. til indtastning af poster i museernes digitale registreringsprogram Regin. Arbejdet forventes færdigt i Kulturarvsstyrelsen har ydet tilskud til Limfjordsmuseernes Samvirke til undersøgelsen den regulerede fjord I. Tilskuddet på udbetales i 2009, når undersøgelsen er færdig. Beløbet fordeles til de medvirkende museer Mette Lund Andersen 18

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97.820025,

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014 2014 Malekursus, akryl Uge 30 20/7 26/7-2014 Side 2 Livsstilshøjskolen afholder igen et spændende og inspirerende kursus i akrylmaleri. Denne gang med overskriften: Vestjylland i maleriets ånd. Med pensel

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik Højsæsonprogram uge 29 14. juli Fodbold og lasergame Mandag til lørdag 10.00-13.00 Vesterhavets Fodboldgolf - Lystlundvej 1, 6990 Ulfborg Pris 115,- kr. 5-17 år: 75,- kr. u/5: gratis Else Visgaard udstiller

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE kend din by - find din slægt SEPTEMBER - OKTOBER 2015 SEPTEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 1. september, 6. oktober, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade. Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere