LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf , fax Jens Søndergaards Museum, Transvej 4, Ferring, 7620 Lemvig, tlf Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre. Alexander Nevskij-udstillingen, Kystcenteret, Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn 1.3. Museumskategori og ejerforhold: Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde: Ifølge sine vedtægter skal museet gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Lemvig Kommune. Det overordnede formål med museets virksomhed er at give brugerne en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Museet lægger særlig vægt på at udforske og formidle Vestjyllands kulturhistoriske placering i forhold til omverdenen, herunder Lemvigegnens rolle i Limfjords- og Nordsøregionen. Desuden arbejder museet med emnerne digtning, kunst, åndsliv og naturvidenskab, hvor disse er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museet vægter den lokale forankring højt og skal medvirke bredt til egnens udvikling. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid. Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum. Museet har i 2006 revideret vedtægterne i henhold til ny standardvedtægt, udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen. Vedtægterne har været grundigt drøftet af bestyrelsen og blev godkendt af denne 1. februar De er efterfølgende blevet godkendt af Lemvig Kommune 20. februar 2007 og af Kulturarvsstyrelsen 19. marts Oprettelse: Museumsforeningen for Lemvig og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i

2 1.6. Medlemskab af foreninger og organisationer: Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID), Museumstjenesten, Nordvestjysk Folkeuniversitet, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Nordisk Kulturlandskabsforbund, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i det gamle Ringkøbing Amt, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, NEFA-Danmark (Institut for arkæologi og etnologi, Kbh. Univ.), Foreningen Danmarks Folkeminder, Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, Midtjyske Museers Udviklingsråd, Vestjyske Museers Samvirke, Limfjordsmuseernes Samvirke og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1.7. Samdriftsaftaler: Ingen Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner m.v. Lemvig Kommune: Som en fast aftale afholdes der normalt kvartalsmøder mellem museets leder og Lemvig Kommunes kulturforvaltning. Disse har været afholdt i marts, juni, september og december måned. Kulturarvskontoret: I oktober 2006 udarbejdede museet idéoplægget til et nyt samarbejdsprojekt med Lemvig Kommune - Kulturarvskontoret. Formålet med samarbejdet er at samle en række af de opgaver, som kommunen og museet i forvejen løser i fællesskab, og at udvikle nye tilbud i en løbende dialog mellem kommunen og museet. Det skal ske på tværs af kommunale forvaltninger, men man kan også tænke sig andre medspillere, fx fra undervisningssektoren, naturforvaltning m.v. Oplægget blev uformelt præsenteret for ledende medarbejdere fra Teknisk Forvaltning i november Det blev revideret og derefter præsenteret i februar 2007 for henholdsvis borgmester Erik Flyvholm og kommunaldirektør Birgit Fogh Rasmussen og kulturdirektør Ole Pedersen med forvaltningscheferne Ebbe Ravn Sørensen og Gunnar Nordestgaard. I juni 2007 blev det reviderede projekt endvidere præsenteret for teknisk direktør Ib Riskjær med forvaltningscheferne Kirsten Eldon, Merete Nørby og Hanne Underbjerg. Projektet vakte interesse og fik kommunens opbakning. Projektet indeholder forslag om et øget samarbejde inden for en række områder samt nye tiltag indenfor emnerne planlægning, bygningsbevaring, vidensdeling, kulturmiljø, undervisning, samt tiltrækning og fastholdelse af tilflyttere. Projektet har givet anledning til samarbejde i 2008: Drøftelser med teknisk forvaltning (Dröscher) vedr. navngivning af ny vej i Bonnet. Museet har deltaget i 2 møder vedr. ombygning af Bio-huset, hvor begge forvaltninger samt bygningsforbedringsudvalget var repræsenteret. Mette Lund Andersen deltog sammen med Merete Nørby og Ebbe Ravn Sørensen i kurset Kulturarven i planlægningen i Odense. Kurset var udbudt af Kulturarvsstyrelsen og dansk byplanlaboratorium. I forbindelse med kurset blev der arbejdet med et forslag til en kajak-rute mellem Limfjorden og Ferring sø I vikingernes kølvand. Der har været en stor og positiv opmærksomhed for det i 2007 etablerede tilflytternetværk, der ledes af Mette Lund Andersen. I netværket er holdt en række arrangementer og møder, ligesom MLA har skrevet og fortalt om netværket i diverse medier. 2

3 Bovbjerg Fyr Ellen Damgaard har i 2008 været medlem af bestyrelsen for Støtteforeningen for kulturprojektet Bovbjerg Fyr og næstformand i fondsbestyrelsen for Bovbjerg Fyr. Bygningsforbedringsudvalg i Lemvig Kommune: Ellen Damgaard er udpeget af Lemvig Kommunalbestyrelse som repræsentant for bevarings- og landsbyinteresser og har siddet som formand. Rådet har afholdt møde i januar og maj Limfjordsegnens Litteratur Samvirke: Museet er medlem af samvirket, men har ikke deltaget i nogen arrangementer i Gravminderegistrering: Der er ikke foretaget gravminderegistrering i Dansk Folkemindesamling: Det landsdækkende samarbejde med Dansk Folkemindesamling omkring indsamling af traditionsmateriale er fortsat i Mette Lund Andersen er medlem af bestyrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder. Lidenlunddage: Samarbejdsprojekt mellem Lemvig Turistforening, Lemvig Handelsstandsforening m.fl. om afholdelse af årlige Lidenlunddage i Lemvig. Arrangementet blev afholdt i september Museet var vært for en velbesøgt koncert i museumshaven med Lidenlund Sangforening, et til lejligheden sammensat kor. Museet havde endvidere en bod på Torvet med en tipskupon, bogsalg og udklædt personale. Museet har desuden deltaget i møder vedrørende evaluering og planlægning. Mette Lund Andersen har været medlem af styregruppen for Lidenlunddage, og Lene Damborg har repræsenteret museet i arbejdsgruppen. Nordvestjysk Folkeuniversitet: Hemming Klokker blev i 2008 valgt som formand for Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite. Han har i årets løb deltaget i en række planlægningsmøder. Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: Museets medarbejdere har deltaget i kurser arrangeret af Kultursamarbejdet. Limfjordsmuseernes Samvirke Museet har deltaget aktivt i arbejdet i samvirket hen over året. Mette Lund Andersen har fungeret som sekretær for samvirket. Museet har spillet en aktiv rolle ved udarbejdelse af ansøgninger om projektmidler. Samvirket fik i 2008 en bevilling fra kulturarvsstyrelsens rådighedssum på kr. til undersøgelsen Den regulerede Limfjord I. Samvirkets første fælles undersøgelse Fra musling til branding er i 2008 udgivet i bogform. Ellen Damgaard og Mette Lund Andersen har bidraget til bogen med en artikel om muslingefestivaler. Lokal Aktionsgruppe (LAG) Mette Lund Andersen er medlem af bestyrelsen, er valgt som kasserer, og har deltaget i en række møder. Museet for religiøs kunst: MLA og ED har deltaget i møder med Gerd Rathje m.fl. fra Museet for religiøs kunst med henblik på at lave en fælles udstilling af Niels Bjerres kunst i

4 Lokalt kunstnetværk Jens Søndergaards Museum deltager i et lokalt kunstnetværk, bestående af Museet for religiøs Kunst, ET4U, Bovbjerg Fyr og Hygum Kunstmuseum, netværket koordineres af Lemvig Turistbureau Museets leder, navn og stilling: Museumsinspektør Mette Lund Andersen, cand. mag. i europæisk etnologi Samlinger, arkiver, bibliotek: 2.2. Samlinger: Museet er i 2006 begyndt med indregistrering i REGIN. Registreringen foretages af Niels Larsen og Mette Lund Andersen med hjælp fra 2 ulønnede frivillige. Det prioriteres højt at få løst registreringsproblemerne. Museet fik i 2008 en bevilling fra Kulturarvsstyrelsens digitaliseringsmidler til registreringsarbejdet. Dette tilskud har gjort det muligt at ansætte Niels Larsen på fuld tid i hele I 2008 har museet ansat bibliotekar Bente Devantier til registrering af Thøger Larsens bogsamling samt inddatering af malerisamlingen på Jens Søndergaards Museum i Regin. Museets Gantriis-samling (originaltegninger fra serien Livets gang i Lidenlund) er registreret og gennemfotograferet i Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn har gennemført samlingsrevision. Museet har i 2008 fået digitaliseret sin samling af lydoptagelser (interviews, radioudsendelser mv.) Denne samling ligger nu som lydfiler på museets server. Museet har fået digitaliseret Farvehandler Jespersens gamle Lemvig-film. Overspilningen blev sponsoreret af Sparekassen Limfjorden. Museet har udlånt et maleri af Kr. Bjerre, Den jyske Bevægelse samt Thøger Larsens fødselsdagsbog 1925 til Sophienholm i Lyngby til brug for udstillingen Du danske Sommer. Museet har udlånt en gymnastikdragt fra Bøvling til Horsens Museum til brug for udstillingen Sportens verden. Museet har udlånt transportabelt blækhus, kreaturmålebånd og kreatursaks til Tønder Museum til en udstilling om studedrift langs vestkysten. Jens Søndergaards Museum har udlånt maleriet Sankt Hans aften 1954 til kunstmuseet Trapholt til brug for udstillingen Ild. Uddeponeringer: Ingen 2.5. Inddeponeringer: Ingen 2.6. Arkiver: Museets arkiver er fortsat under omordning i forbindelse med ibrugtagningen af det nye kontor og arbejdsrum på loftet Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning: 3.1. Indsamling: Museet formulerede i 2006 en indsamlingspolitik, som vægter aktiv indsamling af enkeltstående betydningsbærende genstande i forbindelse med undersøgelser. Den 4

5 passive indsamling begrænser sig til genstande, der supplerer og kompletterer de eksisterende samlinger indenfor de emner, der er formuleret i museets vedtægter og arbejdsplaner. Erhvervelser: Vestjysk sangbog. Gave fra Vestjysk Bank. Maleri af N.G. Rademacher. Lemvig set fra syd Købt af Jørgen Steen Larsen, Caroline Amalies Vej 112 B, Lyngby. Gave fra Inger Persson, Søndergade 19, Lemvig: 5 bøger som har tilhørt Thøger Larsen: V.A. Bloch: Lærebog i Historien til brug i realskoler. Hovedværker i den danske litteratur bd. 1 og 2. Jeppe Aakjær: Under Aftenstjærnen. Cotta'sche bibliotek der Weltlitteratur: Heinrich Heines sämtliche Werke. H.C. Andersens tegninger, udgivne af Poul Uttenreiter. Selvportræt af Niels Bjerre, malet Gave fra Inge Boldt, Vesterled 27, Gram. Indrammet kobberstik af Lemvig. Haase Fra Pontoppidans danske atlas. Samt: Hans Brygge: Søndergade Gave fra Birgit og Erik Hermansen, Skolegade 4, Lemvig. Bazaravisen. Avis med humoristisk indhold udgivet i november Gave fra Annelise Lund Pedersen, Toldbodgade 5, Lemvig. Figur af Svend Lundgaard, Dybe. Forestiller en smed ved sin ambolt. Gave fra Morten Kolstrup, Klitmøller, tidligere Lemvig. Fedtsprøjte til tipvognshjul. Har været brugt ved VBVs høfdearbejder. Gave fra Karl Erik Langergaard, Mattrupsvej 45, Lemvig Undersøgelser: Forhistorisk tid: Holstebro Museum har lavet forundersøgelser langs det nye eltracé mellem Ramme og Struer samt forundersøgelser i forbindelse med nye forlægninger af vejstrækninger ved Lemvigbanen foranlediget af nedlæggelse af flere overgange. Ingen fund af betydning. Forundersøgelse i forbindelse med etablering af staldbygninger ved landbruget "Vejling", Vandborgvej 83 i Dybe. Her fandtes spor efter en boplads, som formodes dateret til yngre jernalder ( e.kr.) med mindst tre hustomter, hegnsforløb og mulig jernindvinding. Der skal laves en decideret arkæologisk undersøgelse, inden området kan frigives til anlægsarbejde. Arbejdet forventes udført i Nyere tid: Ellen Damgaard har gennemgået arkivmateriale og foretaget interviews vedr. skibsmæglerfirmaet Lehmann Jensen som en del af en undersøgelse af virksomheder på Lemvig Havn. Gennemgang og fotodokumentation af kirkegårdene i Bøvling med henblik på identifikation af typisk grundtvigske og missionske gravsten. Gennemgangen er lavet med henblik på udstillingen Vestjyske billeder i 2009 om vækkelsesbevægelsernes kunstneriske udtryk. 5

6 3.4. Forskning: Museet har sammen med museerne i Limfjordsmuseernes Samvirke deltaget i forskningsprojekt vedr. landskabsregulering i Limfjordsområdet. Projektet med titlen Den regulerede fjord I løber frem til 1. april Konservering og bevaringsarbejde 4.1. Konservering: Fælleskonserveringen, Århus: N. G. Rademacher: Lemvig set fra syd 1871 Konserveringstjenesten i Ølgod: Høvlebænk fra Skous Tømmerhandel. Stabilisering af rat fra Alexander Nevskij, som er udstillet på Kystcentret i Thyborøn Bevaringsarbejde: Museets indsats på bygningsbevaringsområdet er primært foregået gennem Bygningsforbedringsudvalget i Lemvig Kommune. Der er endvidere ydet en del telefonisk rådgivning af private husejere. Museet har sendt en skriftlig indsigelse mod nedrivning af jugendstilsbygning beliggende Pugholmvej i Dybe. Museet har deltaget i møder vedr. ombygningsplaner i Bio-huset og har udtrykt bekymring overfor planerne om ombygning af foyeren. Museet gav på møderne forslag til mere nænsomme muligheder for restaurering. Museet har ydet konsulentbistand ang. et par 1700tals døre i Gudum Præstegård, som menighedsrådet ønskede at nedtage. Museet har deltaget i møde med Å-mølles venner med henblik på at diskutere mulige fremtidsstrategier for møllens fortsatte bevaring Formidling 5.1. Formål: Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets rolle som en del af Limfjords- og Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaards Museum, Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien Udstilling: Generelt: Besøgstallet i Vesterhus har været 3.446, heraf i grupper Hertil kommer et anslået antal besøgende på på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på Bovbjerg. Derudover har besøgt Alexander Nevskij udstillingen på Kystcentret. Åbningstiderne: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt søndag og helligdage dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge 42 samt øvrige søndage i oktober Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt fredag

7 En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i samling og arkiver m.v. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museum har været 5.198, heraf 1047 i grupper. Åbningstiderne: åbent fra palmesøndag og efterårsferien tirsdag-søndag 11-17, alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag Derudover er der særlige åbningstider i vinterferie, Påske og Pinse, efterårsferie og Jul. Permanente udstillinger: Lemvig-udstillingen: Arbejdet med afsnittet om byens virksomheder og forretninger i perioden o er afsluttet. Arbejdet med de politiske partier i byen i samme periode er fortsat i gang. Lidenlund-udstillingen: Kunstner Ane Wøhlk, Lemvig har medvirket til en nyophængning af Gantriis tegninger af Livets gang i Lidenlund. Særudstillinger: Fotos fra Vandbygningsvæsnet (fortsat fra 2007) Udstilling med positiver af den samling glaspladenegativer, som museet modtog fra Kystdirektoratet i Billederne forestiller det tidlige kystsikringsarbejde. Troens Ord: 2. marts 30. september Udstilling af en privat samling broderede skriftsteder. Samlingen tilhører sognepræst Ingrid Lisby Schmidt, Esbjerg, som er født i Lemvig. Mette Lund Andersen skrev tekster til udstillingen og lavede i samarbejde med Ingrid Lisby Schmidt et katalog over broderierne. Udstillingen blev åbnet med en velbesøgt reception, hvor Ingrid Lisby Schmidt holdt foredrag. Udstillingen fik stor presseomtale og tiltrak nye målgrupper af besøgende fra den kirkelige verden. Udstillingen vandrede i november 2008 videre til Esbjerg Museum. Lemvigbilleder: 11. oktober april Udstilling med topografiske malerier fra Lemvig. I efterårsferien afholdt MLA 3 åbne omvisninger i udstillingen. Formidling til børn: Berit Lykke Christensen har arbejdet på at udvikle formidlingen til børn via museets hjemmeside. Hun har lagt udskrifter af erindringer om børneliv på Lemvigegnen ud på siden Anden formidling: Hjemmeside: Der er løbende gennem året blevet lagt nyt materiale ind. Besøgstallet på hjemmesiden i 2008 var besøgende. Hjemmesiden dækker Lemvig Museum, Jens Søndergaards Museum, Planetstien, Skulpturstien, Alexander Nevskij-udstillingen og Flyvholm Redningsstation. Forespørgsler: Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende: Offentlige myndigheder: Løbende behandling af region- og lokalplansager. Løbende behandling af kommuneplanog lokalplansager. Indsigelser mod nedrivningssager. Bidrag til navngivning af vej. Materiale vedr. stednavne, mindesmærker mm. Medvirket til udarbejdelse af materiale om stier i Lemvig Kommune (Lemvig Kommune m.fl.). Forespørgsel om Austerlitz beliggenhed Oplysninger vedr. mindesten i kommunen Bebyggelse og erhverv i oplandsbyer (til brug for miljøregistrering) 7

8 Forskere, studerende: Oplysninger og fotos af Lemvigs gamle rådhus på Torvet (Thomas Roland, Kulturarvsstyrelsen). Studerende ved Journalisthøjskolen: Møde/interview vedr. vestjyske værdier. June Thomsen, Center for dialektforskning, Københavns Universitet: Spørgsmål vedr. udstillingen Troens Ord Skoler: Sønderlandskolen i Holstebro: Spørgsmål fra lærer om Planetsti og Thøger Larsen udstilling. Ryan Viborg, Lemtorpskolen: inspirationsmøde forud for temauge om oldtid. Livsstilshøjskolen, Gudum: Spørgsmål om kort over Gudum til brug ved vandreture for kursister 8 kl. Klinkby Skole: Projekt om astronomi. Spørgsmål om planeternes rotation og månekratere Tine Bock, Klinkby Skole: Spørgsmål ang. fremstilling af landskabsmodeller og indscanning og mailing af fotos vedrørende oversvømmelser og is i Lemvig. Organisationer: Thyborøn Havns fiskeriforening: Oplysninger vedr. havnens og fiskeriforeningens historie Turistforeningen: Lidenlundstribe til turistbrochure, Oplysninger om Lemvig og Nr. Vinkel til brochure. Medier og forlag: Filmhold (Henrik Vinther Krogh) optagelser i TL og Gantriis udstillingen. Til film om Lemvig til Lemvig Kommunes hjemmeside. Museet bidrog til udarbejdelsen af filmmanuskriptet med oplysninger om egnens karakteristika. Oplysninger om Fiskbæk ved Gudum til TV Midt-Vest. Politikens Informationsbureau: Oplysninger om Henning Gantriis. Lemvig Folkeblad: Kinamandens Have i Nr. Lem. Oplysninger om Ivan Dolgorucky Andre museer, biblioteker, arkiver: Henrik Koudal, Dansk folkemindesamling: Oplysninger om Christen Jensen og Saxkjærgaard i Nees. Vindkraftshistorisk Selskab: fotos af vindmøller og vindmotorer. Bøvling Lokalhistoriske Arkiv: Materiale om Fåremølle. Ove Nielsen, tidl. Lolland-Falsters Stiftsmuseum: Lemvig Museums spørgeskema om vestjysk særpræg. Inge Adriansen, Museet på Sønderborg Slot; Forespørgsel vedr. mindesmærke. Christian Ringskou, Struer Museum: Tavler i Lemvig Lystanlæg. Mette Boritz, Nationalmuseet: Oplysninger og fotos vedr. Bovbjerg Badehotel. Firmaer: Fotos af Johnny Madsen (som ung musiker) til bog om JM. Torben Thims tegnestue: Indscanning og sending af materiale om Ryssensten Gyldendal: Sendt foto af Th. Larsen med kikkert. Til Dansk Litteraturs Historie bind 3 Fra udlandet: Korrespondance med og besøg af historiker Maarten Koning, Amsterdam, som arbejder med restaurering af snurrevodskutteren Rexona, som var hjemmehørende i Lemvig i 1960 erne. Museet har bidraget med fotos, omvisning på havnen, kontakt til tidligere ejere samt kontakt til andre museer i DK. Mottel Schuscha, Berlin. Korrespondance og tilsendt materiale vedr. Bovbjerg og Jens Søndergaard til brug for et teaterstykke om området, som han arbejder på. Berhard Springer, Berlin: Oplysning om tysk krigergrav på Lemvig Kirkegård Sarah Holst Kjær, Agderforskning, Kristianssand: Forskningsprojekt om festivaler. Spørgsmål om museets arbejde med festivaler. Fik tilsendt publikationer om emnet. Private: Bryggeriet Ekspres i Lemvig. Arkitekttegnede bygninger i Lemvig. Oplysninger og affotografering af foto af Lemvig Station. Besigtigelse af nittet jernrør, muligvis fra strandet skib. Tyske flygtninge og flygtningebørn. Flynder Mølle. Sdr. Brydeboel, Fabjerg. Malerier af Jens Søndergaard. Thøger Larsen: Nabostjerner. Adelvej i Gudum. Emtkjær slægten og gården i Trans. Hjælp til tydning af brev indmuret ved opførelsen af 8

9 Dronninggård i Nissum. fotograf Friis-Sløk og Ballegaard, Fåre Mølle, Capellas forlis, Konsul Andersen. Lemvig Bådebyggeri og fotos fra Havnegade. Peiter Hyld. Besættelsestiden i Lemvig. Fotos af skibe Odin og Cathrine Sophie. Groves mindesten de små stormflodssten. Møllebygger Peder Larsen og møllen ved Gjellersø. Spørgsmål ang. hestetrukket enkeltradet såmaskine. Optegnelse i LEMs arkiv med fisker Peder Sandholm. Vejledning i forbindelse med solformørkelse. Lemvig Vejrmølle. Mindestenen for 29. august Ferring Brugsforening. Spøgelser på Hotel Lidenlund! Lemvig Højskolehjem. Planetstien og dens historie. Oldtid på Gjellerodde. Gelænder og balkonrækværk på Bedre Byggeskik-huse. Melodi til Danmark nu blunder ved Jenlefesten i Matrikel ved Vestergade 46. Strandet skib: Glitne. Emile Robin redningsvæsen, Forespørgsel om Rom Flygtningelejr. Nisser og gårdboer i Lemvigområdet. Kinamandens Have. Materiale om smed Svend Lundgaard. Materiale om proprietær Niels Munch på Nørmark ved Lemvig. Ove Abildgaards Plads i Lemvig. Hertil kommer et antal ikke opnoterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder). Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaards Museum om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder etc. Foredrag og aktiviteter på Lemvig Museum: Ingrid Lisby Schmidt: foredrag om udstillingen Troens Ord. 2. marts. (25 deltagere) Lidenlund Sangforening, parkkoncert i anledning af Lidenlunddagene (50 delt.). Foreningen Norden, Struer. Om Thøger Larsen mm. (30 deltagere) Høreforeningen, Lemvig: ED om Lemvigs historie (18 deltagere) Andre gruppebesøg og foredrag Flere besøg af FDF Lemvig. Undervisning i forbindelse med Mørkemærket. Lemvig KFUM: Thøger Larsen, astronomi og planetsti. Holstebro Sprogskole: Rundvisning. Iben Tolstrup m. konfirmandhold fra Houe, Hygum, Tørring. Troens ord. Det Kommunale Frivillige Beredskab fra Lemvig. Rundvisning og fortælling om Rom Flygtningelejr. Seniorhøjskolen (FOF Aalborg) Landbrugets Seniorklub, Skive. 2 hold: TL intro Ø. Hjermitslev Menighedsråd, særligt "Troens Ord". Kirkeligt Samfund på Thyholm Pensionistgruppe fra Silkeborg, rundvisning. Seniorhøjskolen, Nr. Nissum: Lidenlund og Thøger Larsen HK seniorer Silkeborg. Rundvisning. Kirkelige mediefolk fra Herning, Troens Ord Bur Gørding Vemb Menighedsråd. Lemvig Borgerskole, rundvisning Folkeuniversitetsforedrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet: I løbet af 2009 afholdt Lemvig Museum en række foredrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet. Den første serie bestod af tre foredrag: Medborgerskab hvad er nu det? Professor i Medborgerskab ved Danmarks Pædagogiske Universitet Ove Korsgaard: Medborgerskab - hvad er det? Og hvorfor nu det? 9

10 Seminarielektor Dorete Kallesøe, Lemvig: Kan man overhovedet undervise i medborgerskab - og skal man? Museumsinspektør ved Lemvig Museum, Ellen Damgaard: Borgerpligt og samfundssind i Lemvig." Herefter arrangerede vi tre foredrag på Kystcentret i Thyborøn med fællestitlen: Ubåde Kommandørkaptajn Hans Koch: Ubåden. marinehistorisk og strategisk perspektiv. Hvad er en ubåd, hvordan virker den og hvorfor har vi den? Dykker og marinearkæolog Gert Normann: Sunkne ubåde i danske farvande. En af Danmarks mest erfarne dykkere vil fortælle om forliste ubåde fra 1. og 2. Verdenskrig. Seniorarkæolog Maria Jacobsen: Ubåden H. L. Hunley: Et Hemmeligt Våben fra den Amerikanske Borgerkrig. Forårssæsonen sluttede af med en geologisk vandretur ved Bovbjerg under ledelse af geolog Stig Schack Pedersen. I samarbejde med Limfjordsmuseernes Samvirke deltager Lemvig Museum i en undersøgelse under temaet: Den Regulerede Limfjord. Inspireret af denne undersøgelse arrangerede vi i efteråret tre foredrag: Kystteknisk Chef ved Kystdirektoratet Per Sørensen: Orkanen lukkede Thyborøn Kanal i nat Ph.D. cand scient. pol. Anders Branth Pedersen: Fra landvinding til naturgenopretning Civilingeniør Jørgen Bülow Beck fra Havnecon Consulting: " De miljø- og samfundsmæssige fordele ved en kontrolleret lukning af Thyborøn Kanal." Limfjordsfortællinger i samarbejde med Midt-Nord Turisme Lemvig op og ned ad bakker: 2., 9., 16., 23., 30. juli, 6., 13., 20., 27. august. HK/ED/MLA som guider. Ud på tur: Omvisning i Thøger Larsen udstillingen og tur på Planetstien: 10. juli, 7. august, 28. august. HK/ED/MLA som guider. Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaards Museum: Skjoldborg-Kallerup Sogneudflugt, fortælling om JS og rundvisning. HK Gjerrild-Bønnerup Sognehøjskole, fortælling om JS og rundvisning. 2 hold. HK Seniorhøjskolen, Nr. Nissum: fortælling om JS og rundvisning. 2 hold MLA Kirkens Korshær, Århus: Introduktion til JS Hundslev-Torrind songs menighedsråd: Introduktion til JS. Bryrup menighedsråd: Introduktion til JS. 10

11 Foredrag og omvisninger uden for museet: MLA: Kirkens dagligstue (Lemvig Kirke, ca. 50 deltagere): foredrag om Lemvig i 1950 erne. Rebekka-søstrene, Lemvig: Foredrag om kloge folk. (ca. 30 deltagere)lemvig Tilflytternetværk: Guidet tur i Lemvig. (25 deltagere), Vandring på Planetstien (10 deltagere) Region Midt, Oplevelseskontoret: Byvandring i Lemvig (15 deltagere) Kvindeklub, Lemvig: Om museet og tilflytternetværket (10 deltagere) Livsstilshøjskolen: Byvandring i Lemvig. (Flere gange) Det danske spejderkorps, Lemvig: Byvandring (15 deltagere) Nr. Nissum Sogneforening: Kloge folk (15 deltagere) Højskoledage, Østcenteret i Nissum: Ung museumsleder i Lemvig (sammen med Gerd Rathje): (80 deltagere) HK: Lemvig Handelskole: Byvandring Holstebro Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingens administration: Bakketur ED: Folkeuniversitet, Esbjerg: Vestjysk særpræg og vestjyske værdier (14 deltagere). Café Claudis Have, Lemvig: Indlæg til åbningen om Claudi og hans værk (30 deltagere). Lokalafdeling af Dansk Blindesamfund: Lemvig i 1950erne (ca. 25 deltagere). Bonnet Friskoles Støttekreds: Fra istid til nutid landskab og bebyggelse på Lemvigegnen (30 deltagere). Efterkommere af kaptajn Oscar von Kræmer: Omvisning i Alexander Nevskijudstillingen (4 personer). Seniorhøjskolen, Nr. Nissum: Kunstnernes landskab (80 deltagere). Vestjyllands Højskole: Vestjysk særpræg og vestjyske værdier (o. 40 deltagere) 5.4. Undervisning: Hemming Klokker har stået for gennemførelsen af en række skolebesøg. Besøgene på Lemvig Museum har i mange tilfælde formet sig som en kombination af lysbilledforedrag, omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien. På Jens Søndergaards Museum har besøgene ofte været en kombination af omvisning, skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren. Desuden har museets personale ydet hjælp til projektopgaver i folkeskolen. I forbindelse med Pædagogisk Råds møder på Klinkby og Harboøre skoler har HK orienteret om skolernes forskellige muligheder på Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum. Thøger Larsen og poetry slam. Fuck hvor er universet egentligt stort. Der hvor æliens bor. Stjernerne kører rundt som om jeg var fuld, man skulle tro jeg var væltet omkuld. Pludselig så jeg et stjerneskud, og jeg tænkte hva fanden laver gud. I december 2007 havde 9. klasserne på Christinelyst besøg af et par poetry-slammere, som introducerede lærere og elever til denne specielle gren af poesien. Eleverne skrev herefter deres egne poetry-slam digte. Gennem Lemvig Folkeblads omtale af projektet 11

12 fik museet kendskab til det og kontaktede skolen med henblik på et eventuelt samarbejde omkring brug af Thøger Larsens digtning. Christinelystskolen tog godt imod vores henvendelse, idet det netop var meningen, at arbejdet med den moderne lyrik skulle bane vejen for arbejdet med den ældre/klassiske lyrik. Som optakt til arbejdet med Thøger Larsen besøgte eleverne Lemvig Museum, hvor vi fortalte om Thøger Larsens liv og digtning. Tilbage på skolen blev der arbejdet med Thøger Larsens digte på forskellig måde: Nogle oversatte Thøger Larsen til nydansk. Nogle har ladet sig inspirere af en overskrift i et af Thøger Larsens digte og selv digtet ud fra denne. Nogle har fundet noget i Thøger Larsens digte de kunne identificere sig med og digtet på det. Nogle har ladet sig inspirer af en stemning i et af Thøger Larsens digte. Som synligt resultat af arbejde med Thøger Larsen udgav Christinelystskolen et hæfte Thøger Larsen og poetry slam med en lille snes af elevernes digte. I 2008 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste: Skole: Klassetrin: Emne Bøvling Friskole Christinelystskolen Ingen besøg 3. kl. (flere hold) 4. kl. 4 kl. 2. kl. 2.kl. 2 hold 2 gange 6. kl. Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Lemvigs historie Besøg på JSM Fabjerg Friskole kl. Besøg på JSM Flynder skole Ingen besøg Gudum Skole 4. og 5. klasse Rundvisning på JSM Harboøre skole 5. kl. Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Klinkby skole 2. kl. Børns vilkår i gamle dage og lille byvandring Rundvisning på JSM Lemtorpskolen Oldtid og rundvisning Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Oldtid Lomborg Skole 2. kl. Introduktion til Jens Søndergaard Møborg skole Hele skolen over to dage Tema om gamle dage. Nr. Nissum skole specialklasse kl. 7. kl. Rundvisning Rundvisning på JSM Ramme skole 1. og 2. kl. (flere hold) Besøg på JSM Thyborøn skole 2 gange 6.kl. Thyborøn Skole. 2. kl. Oldtid, astronomi og planetsti og TL. TL, ast og planetsti. Øvrige lokale skoler: Bøvling Friskole, 1. kl. Tl., ast. og planetsti Gruppe fra Lomborg Efterskole Fjaltring Friskole flere hold: Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Lemvig Kristne Friskole: Hvad er et museum? + rundvisning Produktionsskolen, Lemvig: Rundvisning Lemvig Gymnasium, Thøger Larsen udstillingen Dagtilbuddet Rom Skole, introduktion til Jens Søndergaard 12

13 Ikke-lokale skoler på Lemvig Museum: Sønderlandsskolen 2. kl. Holstebro. Universet Sønderagerskolen, Herning. 2 hold. Thøger Larsen og tur på Planetstien Rindum Kjærgaard Specialskole: Intro og rundvisning Sevel Skole, 5. kl. TL og Planetstien Maglehøjskolen, 8. kl. Rundvisning Holstebro Kommunale Ungdomsskole: TL-ast-planetsti Højgårdsskolen, Herning, 4. kl., Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Struer Østre skole 3. kl. 2 hold, Thøger Larsen, astronomi og Planetsti Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaards Museum: Troldhede skole, Videbæk, kl., rundvisning og skitsetegning. Børneinstitutioner på Lemvig Museum: Tangsø Børnehus Harboøre SFO (flere hold) Degneparken Nr. Nissum. Bøgespiren, Bonnet. Børnegården Nr. Lem Lemvig Menighedsbørnehave Højere uddannelsesinstitutioner m.v. på Lemvig Museum: Social og sundhedsskolen, Herning. 4 hold: Rundvisning navnlig TL og Planetsti Nr. Nissum Sem. Hist. liniehold, Fortælle om museet og dets formidling. Særlige arrangementer på Jens Søndergårds Museum. Arrangement for børn (2 gange) 1. søndag i advent arrangement med Ferring Menighedsråd Publikationer: ED+MLA: Artikel i Danske Museer om vestjyske værdier. ED+MLA: Artikel i muslingebog 5.7. PR-virksomhed: TV: ED: TV-midtvest om Rom Kirke. MLA: TV-midtvest om skriftstedsudstillingen, efterlysning af Bjerre-malerier Radio: MLA: Radio Midtvest om bevilling fra rådighedssummen , Radio Midtvest om Bovbjerg som verdensarv Aviser: Artikler om udstillingen Troens ord: Kristeligt Dagblad, Weekendavisen, LF. Notitser i Ugebladet Søndag, Antik og Auktion : Bagsideartikel i Politiken om Lidenlunddage og museets Lidenlund udstilling. Desuden har der været omtaler af museets øvrige arrangementer både i Lemvig og på Jens Søndergaards Museum i Lemvig Folkeblad, Lokalavisen, Lemvig Nu og Jyllands Posten Kiosk- og cafeteriavirksomhed: Nyt i kiosksortimentet er bogen Muslinger og Mennesker, CD med sange af Thøger Larsen/Torben Enghoff indsunget af Lille Mukor, Lemvig Kalender Nye postkort med motiver ar Niels Bjerre og Kresten Bjerre mm. 13

14 6.0. Bygninger og udendørsarealer 6.1. Ændringer af bygninger På Jens Søndergaards Museum er garagen indrettet til et formidlingsrum og madpakkerum. Museet har modtaget et sponsorat på kr. fra Vestjysk Bank til ombygningen Ændringer vedr. udendørsarealer: Pasning af haven varetages fortsat af Lemvig kommunes gartnerafdeling. Arealet omkring Jens Søndergaards Museum er blevet slået af privat firma Inventar og materiel 7.1. Museumsteknisk udstyr: 7.3. Andet teknisk udstyr: Museet fik i 2008 overdraget en brugt server fra Cheminova. Museet fik i denne forbindelse omlagt sit interne EDB-system og gik over til brug af fælles digital kalenderfunktion. Der er indkøbt ny computer til HK Museet fik i december overdraget et antal brugte skriveborde, stole, skabe og reoler fra Vestjysk Bank Udstillingsinventar og lign.: 7.6. Transportmidler: 8.0. Museets organisation og administration 8.1. Vedtægter m.v.: 8.3. Bestyrelse: Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 6. maj 2008 bestået af følgende: 14

15 Lemvig Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Ivan Krogh Hansen Lemvig Næstformand Birthe Balle Lemvig Kasserer Kurt Lyhne Lemvig Edith Dalgaard Ferring Max Nielsen Bækmarksbro Lisbeth Filtenborg Christensen Holstebro Ib Brændgaard Vandborg Vibeke Nees Hviid Thyborøn Anna Marie Touborg Jensen Gudum Jørgen Buhl Nr. Nissum Kirsten Præstegaard Laurits Bernitt Ramme Lemvig Udpeget af Lemvig Byråd: Jørn Dalgaard Jensen Kenneth Bro Gudum Lemvig Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen den 6. maj 2008 bestået af følgende: Lemvig Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Anna Marie Touborg Jensen Gudum Næstformand Vibeke Højbjerg Lemvig Kasserer Kurt Lyhne Lemvig Edith Dalgaard Ferring Max Nielsen Bækmarksbro Lisbeth Filtenborg Christensen Holstebro Ib Brændgaard Vandborg Vibeke Nees Hviid Thyborøn Ivan Krogh Hansen Lemvig Jørgen Buhl Nr. Nissum Laurits Bernitt Lemvig Helle Hugger Lemvig Udpeget af Lemvig Byråd: Jørn Dalgaard Jensen Kenneth Bro Gudum Lemvig 15

16 Bestyrelsen har afholdt følgende møder: 22. januar og 31. januar: Forretningsudvalgsmøde. 6. februar: Ekstraordinært bestyrelsesmøde, 28. februar: Bestyrelsesmøde, 28. april: Bestyrelsesmøde med forelæggelse af regnskab, 6. maj: Generalforsamling, 28. maj: Konstituerende bestyrelsesmøde, 4. september: Bestyrelsesmøde, 1. november: Lørdagsmøde, 3. december: Bestyrelsesmøde. Museumsforeningernes Samvirke i Ringkøbing Amt: Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: Årsmøde i Sorø den 28. marts. Fra Lemvig Museum deltog Lise Thomsen og Edith Dalgaard. Kursusdag i Vejle 3. oktober. Fra Lemvig Museums bestyrelse deltog: Lise Thomsen, Helle Hugger og Edith Dalgaard. Organisationen Danske Museer: I november blev ODM's årsmøde afholdt på Fuglsøcenteret, heri deltog Mette Lund Andersen. Limfjordsmuseernes Samvirke: Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Fra Lemvig Museum deltog Lise Thomsen og Mette Lund Andersen. MLA har endvidere deltaget i en række forretningsudvalgsmøder hen over året. Vestjyske museers samvirke: Lise Thomsen og Mette Lund Andersen har deltaget i 3 møder. Museumskonference og Kulturarvsstyrelsens årsmøde blev afholdt den april. Fra museet deltog Lise Thomsen og Mette Lund Andersen. Endvidere deltog Ulla Raundahl fra Lemvig Kommune Foreninger: Museumsforeningen har i 2008 haft 365 personer som medlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for enkeltpersoner. Der blev i 2007 åbnet mulighed for firmaer at tegne et erhvervsmedlemskab. 19 Firmaer og institutioner har tilmeldt sig som medlemmer. Kontingentet har været kr for store virksomheder og kr. 500 for små. Medlemmerne har modtaget bogen Muslinger og mennesker sammen med et julebrev. Museumsforeningens udflugt blev afholdt den 31. august. Udflugten gik til møllerne i Gudum. Arrangører var Lisbeth Filtenborg og Anna Marie Touborg. Cirka 20 medlemmer deltog. Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum. Museet har 4 gange i årets løb udsendt et digitalt nyhedsbrev til de af museumsforeningens medlemmer, som har opgivet deres adresse Forsikringer: Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring. Forsikringerne blev nyvurderet i Museets personale 9.1. Generelle forhold vedrørende museets personale: 9.2 Fast personale: Museet har i 2008 beskæftiget flg.: Museumsinspektør Mette Lund Andersen (heltid), leder Museumsinspektør Ellen Damgaard (heltid), fratrådt Museumspædagog Hemming Klokker (heltid) Daglig leder ved JSM Mette Trolle Rasmussen (heltid), fratrådt Bogholder Niels Larsen (heltid i 2008) 16

17 Bente Devantier (deltid, vagthold ved JSM samt opgaver medregistrering af museets Thøger Larsen samling samt Jens Søndergaard samling) Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig for Lemvig Museum) Museumsassistent Hanne Iversen (formidler ved JSM samt vagthold), fratrådt Museumsassistent Birgit Wettergren (regnskab ved JSM samt vagthold) Frivillige hjælpere: Berit Lykke Kristensen, hjemmeside, rundvisning og undervisningsmateriale. Steen Kristensen: Fremstilling af hylder i skranke og udstilling, fremstilling af mobile kasser til Bogstavsjagt. Elin Hugger, registrering af samlingen fra Damernes Magasin Karl Sønderby Hansen, forefaldende arbejde ude og inde. Birthe Balle: Tastearbejde i Regin. Personalemøder: Nytårskur i januar. Personalemøde 11. marts og 21. oktober. Julefrokost 12. december. Der er desuden afholdt møder hver 14. dag for de faste medarbejdere. Personaleudflugt 26. maj til Thy. MLA har deltaget i Midtjyske museers udviklingsråds temadag og årsmøde på Gl. Estrup den 23. maj. MLA har deltaget i møde med MOP Midtjysk oplevelses Produktion i Herning den 2. september. MLA har deltaget i møder i Limfjordsmuseernes Samvirke vedr. etablering af et kulturarvsråd. Konsulenter fra Mercuri Urval deltog i processen. MLA var sammen med det øvrige forretningsudvalg til møde med Kulturarvsstyrelsen den 21. marts for at præsentere konsulenternes arbejde. MLA har deltaget på Kulturarvsstyrelsens årsmøde i Nyborg april. MLA har deltaget i bestyrelsesmøder i Foreningen Danmarks Folkeminder. MLA har deltaget i ODMs årsmøde på Fuglsø-centret i november. MLA har deltaget i turistforeningens generalforsamling samt møder omkring turistsæsonen, Lidenlunddage mv. MLA har deltaget i en række møder og arrangementer i Lemvig tilflytternetværk. ED har deltaget i møder som repræsentant for det tidligere Museumsråd i Ringkøbing Amt i bestyrelsen for Konserveringstjenesten i Ølgod indtil april ED har siddet i redaktionen af bogen Muslinger og mennesker, HK deltager i møder med naturvejledere i Naturskolenetværk. Vi har bedraget til fælles folder og hjemmeside. HK er endvidere formand af lokalkomiteen for Nordvestjysk Folkeuniversitet. HK og MLA har deltaget i møde om vestkystformidlingsprojekt på Bovbjerg fyr. ED og HK har deltaget i Lemvig Kommunes møde om Kulturfestival Mørket 20. november 2008, ED dog som repræsentant for Bovbjerg Fyr Andet personale: Vagthold ved LEM: Kirsten Mikkelsen, Ane Wöhlk, Mette Lyhne, Kirsten Krogh Hansen Rengøring LEM: Lokalt rengøringsselskab Vagthold ved JSM: Mariane Maigaard, Gert Mølgaard. Rengøring JSM: Tove Lisby. 17

18 9.4. Uddannelse: MLA har deltaget i 3 dages kursus Kulturarven i planlægningen sammen med Merete Nørby og Ebbe Ravn-Sørensen fra Lemvig Kommune. MLA har i 2008 påbegyndt en diplomuddannelse i museumsledelse. Uddannelsen udbydes af ODM. HK har deltaget i kursus i Indesign arrangeret af Kultursamarbejdet. HK har deltaget i et ugekursus om astronomi på Silkeborg Højskole Museets økonomi I 2008 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger: Kulturarvsstyrelsen har givet museet et tilskud på kr. til indtastning af poster i museernes digitale registreringsprogram Regin. Arbejdet forventes færdigt i Kulturarvsstyrelsen har ydet tilskud til Limfjordsmuseernes Samvirke til undersøgelsen den regulerede fjord I. Tilskuddet på udbetales i 2009, når undersøgelsen er færdig. Beløbet fordeles til de medvirkende museer Mette Lund Andersen 18

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97.820025,

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97.820025,

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse 23.4.2013 1 Indhold Side 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 3 2. Museets formål og ansvarsområde 3 3. Museets samarbejde med

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune Program 2017 1 Indhold Sang og musik v/ Jan Lilholt... 3 Foredrag om Lemvig Kommune... 3 Generalforsamling... 4 Tur til Thyborøn... 4 Tur til Samsø... 5 Ferietur til Thüringen... 5 Virksomhedsbesøg på

Læs mere

Skriftlig orientering til 1 03-06-2007 årsmødet den 9. maj 2007

Skriftlig orientering til 1 03-06-2007 årsmødet den 9. maj 2007 Skriftlig orientering til 1 03-06-2007 Årsmøde i Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune onsdag den 9. maj 2007 kl. 19,00 i Gudum Skole. Pkt. 2 på årsmødets dagsorden: Beretning fra udvalget: Hele forløbet

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013 Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig 20.-21. juni 2013 Deltagere: Medlemmer fra udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Chr. Schmidt (V) formand Thomas Danielsen (V) Flemming

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Afdelingen for Lemvig Kommune. 29. april 2016.

Afdelingen for Lemvig Kommune. 29. april 2016. Afdelingen for Lemvig Kommune. 29. april 2016. Resultatet af affaldsindsamlingen 2016 i uge 15 og omkring lørdag d. 16. april og søndag den 17.april i Lemvig Kommune arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt Kulturudvalget Indenlandske studietur Den 23. - 25. august 2006 Deltagerliste Kulturudvalget: Kim Andersen (V), formand Leif Mikkelsen (V) Ellen Trane

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Indberetning til Det Lokale Beskæftigelsesråd. For perioden 12.02.2014 29.04.2014

Indberetning til Det Lokale Beskæftigelsesråd. For perioden 12.02.2014 29.04.2014 Indberetning til Det Lokale Beskæftigelsesråd. For perioden 2.02.204 29.04.204 Hermed jobcentrets indberetninger vedrørende virksomhedspraktikker. Indberetningerne foretages hver anden måned. Indberetningerne

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol Mennesket i Naturen i historisk tid

Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol Mennesket i Naturen i historisk tid Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol. 2.0. Mennesket i Naturen i historisk tid På baggrund af successen, evalueringen og dialogen med kursisterne fra efteruddannelseskurset Mennesket i Naturen,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.06.2013 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar

Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar Alle dage fra den 8. til og med den 23. februar For store som små bliv kunstner for en dag, og mal dit eget billede hos billedkunstner Margit Rasmussen,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Synliggørelse af arkivet

Synliggørelse af arkivet SLA Arkivuddannelse modul 4 Arkivet og dets brugere Synliggørelse af arkivet Hvorfor er det nødvendigt, og hvilke muligheder findes? PR, reklamer, arrangement, web m.v. Synliggørelse og formidling Synliggørelse

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 19. februar 1. marts

Arrangementer og åbningstider i perioden 19. februar 1. marts Arrangementer og åbningstider i perioden 19. februar 1. marts Alle dage til og med den 23. februar For store som små bliv kunstner for en dag, og mal dit eget billede hos billedkunstner Margit Rasmussen,

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland Nyhedsbrev for februar 2017 Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2017. Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. Læs mere om Folkevirkes mange

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere