Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted. November 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted. November 2009"

Transkript

1 Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted November 9

2

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning, sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger Brug af og kendskab til Jobcenter Ringsteds service Virksomhedernes brug af jobcenterets servicetilbud Virksomhedernes kendskab til jobcenterets servicetilbud Virksomhedernes kendskab til de enkelte services De interviewede virksomheder om brug af og kendskab til jobcenterets servicetilbud Samarbejde og tilfredshed med Jobcenter Ringsted Behovet for arbejdskraft i virksomhederne Virksomhedernes samarbejde med Jobcenter Ringsted Virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets service De interviewede virksomheder om deres tilfredshed med jobcenterets service Virksomhedernes ønsker til samarbejde Efterspørgsel på service ifm. rekruttering Hvilken service efterspørges, når der skal rekrutteres nye medarbejdere? De interviewede virksomheder om jobcenterets service ifm. rekruttering Hvilken service efterspørges, når der er rekrutteringsproblemer? Hvilken service efterspørges, når der ønskes en medarbejder med begrænsninger i arbejdsevnen? De interviewede virksomheder om jobcenterets service, når der skal ansættes ledige med begrænsninger Efterspørgsel på service ifm. fastholdelse Hvordan opfatter virksomhederne sygefraværet blandt medarbejderne? Hvilken service efterspørges med henblik på at forebygge sygefravær? Hvilken service efterspørges, når der er risiko for en sygemelding hos en medarbejder? De interviewede virksomheder om én fast kontaktperson Hvilken service efterspørges, når der er en konkret sygemelding hos en medarbejder? De interviewede virksomheder om jobcenterets service ifm. fastholdelse Metode... 37

4 Forord Jobcenter Ringsted har bedt mploy om at gennemføre en brugerunderundersøgelse blandt virksomheder i og omkring Ringsted Kommune. Formålet er at afdække virksomhedernes kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsteds service og indsats. I undersøgelsen kortlægges: Virksomhedernes kendskab til jobcenteret og jobcenterets service Virksomhedernes forventninger og ønsker til service Virksomhedernes interesse for samarbejde med jobcenteret Virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets nuværende service Brugerundersøgelsen kan dermed ses som en temperaturmåling blandt de lokale virksomheder, hvor samarbejdet med jobcenteret og samarbejdsmulighederne for jobcenteret vurderes. Samtidig kan undersøgelsen give værdifulde input til overvejelser om den fremadrettede virksomhedsindsats. Det vurderes, at undersøgelsen blandt de lokale virksomheder i Ringsted kan danne afsæt for at vurdere følgende: Er jobcenteret og jobcenterets servicetilbud kendt blandt virksomhederne? Har jobcenteret de rette servicetilbud til virksomhederne? Er der sammenhæng mellem virksomhedernes forventninger til service, og den service der tilbydes? Kan jobcenteret opnå et tilstrækkeligt samarbejde med virksomhederne med den eksisterende service? Er jobcenteret en interessant samarbejdspartner for virksomhederne? Har jobcenterets service og tilbud en tilstrækkelig kvalitet? Udnyttes jobcenterets ressourcer til den virksomhedsrettede indsats optimalt? Virksomhedernes efterspørgsel efter jobcenterets service er udtryk for den service, som brugere og potentielle brugere i den givne situation opfatter som relevant og ønskelig. Med andre ord afdækkes, hvilke servicetilbud virksomheder gerne vil have fra jobcenteret. Virksomhedernes tilkendegivelser er dermed ikke udtryk for, om disse servicetilbud aktuelt leveres af jobcenteret eller ej. I alt har 178 virksomheder besvaret et spørgeskema. Yderligere er der indhentet uddybende input fra 17 virksomheder via telefoninterview. Mploy a/s har over de seneste 2 år afviklet brugerundersøgelser blandt virksomheder mange steder i landet. Resultaterne fra nærværende undersøgelse sammenholdes, hvor det er relevant, med resultaterne fra lignende undersøgelser andre steder i landet. 2

5 1. Indledning, sammenfatning og anbefalinger I perioden 4 til efteråret 8 var der gang i hjulene på det danske arbejdsmarked. Det betød stigende beskæftigelse, lav ledighed og stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Den positive udvikling gjorde sig også gældende i Ringsted Kommune. Over de 4 år kom der ca. 55 færre personer på offentlig forsørgelse i Ringsted 1. Inden for det seneste år har den økonomiske afmatning betydet et skifte i konjunktursituationen, og stigningen i antallet af personer på offentlig forsørgelse har været markant. Inden for de seneste år er antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Ringsted steget med tilsvarende ca. 55 personer 2. Der er dog begyndende tegn på, at stigningen nu er aftagende. For jobcenteret betyder konjunkturskiftet bl.a., at det må forventes at kræve en mere intensiv indsats at udplacere de ledige i virksomhederne, da rummeligheden på arbejdspladserne er under pres. Yderligere er sygefraværet steget kraftigt i en årrække i hele landet. Jobcenter Ringsted har i dag ca. 5 fuldtidspersoner på sygedagpenge 3. De store udgifter til sygedagpenge er med til at lægge pres på de offentlige budgetter. En central udfordring for jobcenteret er at nedbringe sygefraværet. Derved reduceres udgifterne til sygedagpenge, samtidig med at det effektive arbejdsudbud øges. Skal jobcenteret håndtere denne udfordring, er det afgørende at have et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med virksomhederne i Ringsted og omegn og i særdeleshed med de største leverandører af sygemeldte. Nærværende undersøgelse giver et helt aktuelt bud på, hvad virksomhederne lægger vægt på i samarbejdet med jobcenteret. Undersøgelsen kan dermed danne grundlag for at drøfte fastlæggelsen af strategier for virksomhedskontakten og eventuelle andre indsatsområder i kommunen. 1 Jf. Jobindsats.dk, september 4 - september 8. 2 Jf. Jobindsats.dk, september 8 - september 9. 3 Jf. Jobindsats.dk, september 9. 3

6 1.1. Sammenfatning og anbefalinger Undersøgelsen blandt virksomhederne i Ringsted Kommune viser, at relativt få virksomheder har gjort brug af jobcenteret inden for det seneste år, og at en begrænset andel af virksomhederne har kendskab til jobcenterets serviceydelser. Det afspejler bl.a., at undersøgelsen er gennemført midt i en periode med lavkonjunktur, hvor virksomhederne ikke har samme behov for at rekruttere og fastholde medarbejdere. Derudover er der tale om, at en del virksomheder benytter sig af nabojobcentrene, hvilket bl.a. kan skyldes geografiske afstande. Undersøgelsen viser, at mange af virksomhederne, der bruger jobcenteret, er tilfredse med jobcenterets service. Derudover melder mange virksomheder, at de vil overveje at gøre brug af jobcenteret fremadrettet, og at de betragter jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner. Sammenlignet med lignende undersøgelser andre steder i landet er der tale om, at relativt mange virksomheder betragter jobcenteret som en vigtig sparringspartner. Det vidner om, at der er et potentiale for et øget samarbejde med virksomhederne ikke mindst da mange af virksomhederne tilkendegiver, at de i den kommende tid forventer at skulle rekruttere nye medarbejdere. Undersøgelsen viser, at det især er større virksomheder og virksomhederne inden for offentlig og privat service, der forventer at ansætte nye medarbejdere inden for det næste halve år. Det gode samarbejdspotentiale illustreres også af, at relativt mange virksomheder ønsker tætte relationer til jobcenteret (ca pct.). Det er betydeligt flere end i lignende undersøgelser andre steder i landet. Disse positive resultater peger på, at jobcenteret med fordel kan overveje strategier for, hvordan samarbejdspotentialerne bedst kan udnyttes, og hvordan jobcenterets serviceydelser bedst kan synliggøres over for virksomhederne. I det følgende afsnit præsenteres analysens hovedresultater og anbefalinger. Virksomhedernes brug af og kendskab til jobcenterets service er begrænset Kun få virksomheder tilkendegiver, at de har gjort brug af jobcenteret inden for det seneste år. Samtidig angiver hovedparten af virksomhederne, at de har et begrænset kendskab til, hvad jobcenteret kan tilbyde. Inden for industri og byggeri er der en særlig lav samarbejdsgrad med jobcenteret sammenlignet med de øvrige brancher. Det samme gælder de mindre virksomheders samarbejdsgrad med jobcenteret. I hovedtræk er der følgende resultater af analysen: 4 Ca. pct. af de adspurgte virksomheder har samlet set gjort brug af Jobcenter Ringsted i løbet af det seneste år.

7 Ca. 5 pct. af virksomhederne inden for industri og byggeri har gjort brug af jobcenterets servicetilbud. Ca. pct. af virksomhederne inden for handels- og transportbranchen har gjort brug af jobcenteret i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Ca. 15 pct. af virksomheder inden for den offentlige og private servicebranche har gjort brug af jobcenteret i forbindelse med fastholdelse af sygemeldte. Ca. 5 pct. af virksomhederne har gjort brug af andre jobcentre i løbet af det seneste år. Ca. 35 pct. af virksomhederne tilkendegiver, at de har kendskab til jobcenterets servicetilbud. Ca. 5 pct. af de større virksomheder har kendskab til jobcenterets serviceydelser, mens kun ca. pct. af de mindre virksomheder har kendskab til jobcenterets serviceydelser. De interviewede virksomheder peger på, at de ønsker at udvide deres kendskab til, hvad jobcenteret kan tilbyde. Anbefaling 1 Det anbefales, at synliggøre og markedsføre jobcenterets services til virksomhederne i og omkring Ringsted. I den forbindelse kan der med fordel arbejdes med at fastlægge og beskrive indholdet af den service, de tilbydes i forbindelse med hhv. rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af sygemeldte. Eksempelvis kan en synliggørelse af ydelserne foretages via skriftligt materiale, som på en let og overskuelig måde beskriver de forskellige serviceydelser. Materialet kan lægges på hjemmesiden eller uddeles til virksomhederne. Der må i forbindelse med en markedsføring af jobcenterets serviceydelser endvidere tages stilling til, om jobcenteret vil prioritere den personlige kontakt til virksomhederne, herunder form, indhold, omfang og gevinster af en sådan service. Stort potentiale for øget samarbejde med virksomhederne Hovedparten af de adspurgte virksomheder er tilfredse med jobcenteret serviceudbud, og den service de har modtaget fra jobcenteret. Samtidig peger størstedelen af virksomhederne på, at de vil overveje at gøre brug af jobcenteret fremadrettet, mens ca. en tredjedel ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner. Sammenlignet med andre steder i landet skønnes, at en større andel af virksomhederne ønsker tætte relationer til jobcenteret og en større andel af virksomhederne har positive forventninger til deres rekrutteringsbehov inden for det næste halve år. Der synes dermed at være stort potentiale for at øge samarbejdet med virksomhederne. På baggrund af analysen kan det fremhæves at: Ca. 85 pct. virksomhederne er tilfredse med jobcenterets service. Ca. 75 pct. virksomhederne vil overveje at gøre brug af jobcenteret fremadrettet. Hovedparten af de interviewede virksomheder peger på, at jobcenteret er imødekommende, kan hjælpe dem med at løse deres problemer og agerer professionelt. Ca. 3 pct. virksomhederne anser jobcenteret som en vigtig sparringspartner. Ca pct. af virksomhederne efterspørger gensidigt forpligtende samarbejdsmodeller. 5

8 Ca. 35 pct. virksomhederne efterspørger partnerskabsaftaler i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af sygemeldte. Ca. 3 pct. af virksomhederne forventer at ansætte nye medarbejdere inden for det næste halve år Ca. 5 pct. af virksomhederne inden for den offentlige og private servicebranche forventer at ansætte nye medarbejdere inden for det næste halve år Ca. 5 pct. af de adspurgte større virksomheder forventer at ansætte nye medarbejdere inden for det næste halve år Anbefaling 2 Det kan med fordel overvejes, hvordan og i hvilken form jobcenteret kan etablere flere gensidigt forpligtende samarbejder med virksomhederne i Ringsted og omegn. Overvejelserne kan med fordel tage udgangspunkt i virksomhedernes forskellige ønsker til graden af samarbejde. I den forbindelse kan der arbejdes med at fastlægge indholdet i den service, som tilbydes til hhv. de virksomheder, der ønsker et løbende og tæt samarbejde samt til de virksomheder, der ønsker en situationsbestemt service i forbindelse med et konkret behov. Samtidig er det essentielt at overveje, om bestræbelserne på øget samarbejde skal målrettes bestemte virksomheder, herunder de virksomheder der har den største efterspørgsel efter arbejdskraft i det kommende halve år, samt de virksomheder der er de største leverandører af sygemeldte. En af måderne, hvorpå jobcenteret kan etablere flere gensidigt forpligtende samarbejder med virksomhederne i Ringsted, er ved at øge antallet af partnerskabsaftaler samt beskrive indhold og muligheder i aftalerne, herunder hvilke gevinster et forpligtende samarbejde kan give for begge parter. Virksomhederne efterspørger præcise og realistiske beskrivelser af de ledige Analysen viser, at hovedparten af virksomhederne efterspørger præcise og realistiske beskrivelser af de lediges kompetencer og eventuelle begrænsninger især i forbindelse med ansættelsen af personer med begrænsninger i arbejdsevnen. Virksomhederne lægger desuden stor vægt på, at jobcenteret sikrer, at de kandidater, der henvises til virksomheden, har et godt kendskab til jobbet og betingelserne for at gå ind i jobbet. Analysen viser, at: Næsten samtlige af virksomhederne efterspørger, at jobcenteret oplyser om mulige kandidaters begrænsninger i forhold til jobbet. Ca. 9 pct. af virksomheder efterspørger realistisk information om rekrutteringsmuligheder. Ca. 85 pct. af virksomhederne efterspørger, at jobcenteret henviser kandidater med bestemte personlige egenskaber. De interviewede virksomheder lægger stor vægt på præcise og realistiske beskrivelser af de lediges kompetencer og især de lediges eventuelle begrænsninger med henblik på at finde det rette match mellem virksomhed og de mulige kandidater. Samtidig lægges i interviewene vægt på, at jobcenteret hjælper med at sikre, at de ledige har den rette indstilling, når de ansøger om jobbet, herunder kender til betingelserne for at gå ind i jobbet. 6

9 Anbefaling 3 Det anbefales, at jobcenteret tager stilling til, hvordan virksomhedernes høje efterspørgsel efter service i forbindelse med rekruttering kan imødekommes. Det gælder både virksomhedernes efterspørgsel efter service i forbindelse med det ordinære og rummelige arbejdsmarked. Det handler om, hvilken service virksomhederne kan forvente fra jobcenteret, når der arbejdes med at ansætte nye medarbejdere, herunder tydeliggøre hvad der tilbydes, og hvad der ikke tilbydes. Jobcenteret kan i denne sammenhæng overveje udarbejdelsen af skriftlige profiler af de ledige, hvoraf kompetencer, kvalifikationer, skånehensyn og andre eventuelle begrænsninger er beskrevet. Et sådan tiltag retter sig især mod det rummelige arbejdsmarked, hvor profiler af mulige kandidater kan medvirke til at sikre en åben dialog med virksomhederne om de pågældendes begrænsninger, så alle parter kender styrker, svagheder og perspektiver ved en ansættelse. Virksomhederne efterspørger én fast kontaktperson Virksomhederne efterspørger faste kontaktpersoner i jobcenteret. Virksomhederne påpeger, at en fast kontaktperson er vigtig for at undgå misforståelser og sikre kontinuitet i en given sag. Hvis jobcenteret er nødt til at skifte kontaktperson, er det væsentligt for virksomhederne, at medarbejderne videreformidler oplysninger og informationer internt. Virksomhederne peger på, at det går ud over samarbejdet, når der skal samarbejdes med mange forskellige medarbejdere i jobcenteret. Det kan på baggrund af analysen fremhæves, at: Ca pct. af virksomhederne efterspørger én fast kontaktperson i forbindelse med gentagen kontakt om samme sag. Ca. 7-8 pct. efterspørger én fast kontaktperson ved gentagen kontakt om forskellige sager. De interviewede virksomheder peger på, at én fast kontaktperson er vigtig for at sikre en entydig ansvarsplacering i jobcenteret. Endvidere påpeger flere interviewede virksomheder, at det er fordelagtigt, at den samme medarbejder i jobcenteret varetager sagerne, hvis en virksomhed har mange sygemeldte og/eller mange i arbejdsprøvning og afklaring, idet medarbejderen dermed har kendskab til arbejdsmetoder og -rutiner på den pågældende arbejdsplads. Anbefaling 4 Det kan med fordel overvejes, hvordan en ordning med en fast kontaktperson kan iværksættes og etableres. Det kan være ressourcekrævende at opretholde en sådan ordning, hvorfor det vil være afgørende at tilknytte et noget for noget princip. Eksempelvis ved at ordningen kun tilbydes kernekunder, som via det tætte samarbejde med jobcenteret allerede hjælper med at løse en række af jobcenterets opgaver, herunder eksempelvis stiller pladser til rådighed for jobcenteret med henblik på afklaring eller afprøvning eller holder tæt kontakt til jobcenteret om udvikling og behov på virksomheden og i branchen. I forlængelse heraf anbefales det, at der afsøges muligheder for, i hvilken grad medarbejderskift undervejs i samme sag kan minimeres. 7

10 Virksomhederne efterspørger, at jobcenteret tager tidlig kontakt til sygemeldte og har en tæt dialog med arbejdsgiver i forbindelse med opfølgning på sygemeldte En del virksomheder efterspørger tidlig kontakt, når en medarbejder sygemeldes. Samtidig efterspørger en høj andel af virksomhederne en tæt og løbende dialog med arbejdsgiveren ved sygemeldinger i virksomheden. I hovedtræk kan det fremhæves, at: Ca. 6 pct. af virksomhederne efterspørger, at jobcenteret løbende inddrager virksomheden i jobcenterets opfølgning på den sygemeldte medarbejder. Ca. 5 pct. af virksomhederne efterspørger, at jobcenteret tidligt tager kontakt til virksomheden, dvs. så snart jobcenteret får besked om, at medarbejderen er sygemeldt. Ca. 5 pct. af virksomhederne efterspørger, at jobcenterets opfølgning på den sygemeldte sker på virksomheden (i modsætning til på jobcenteret). Flere af de interviewede virksomheder tilkendegiver et ønske om, at jobcenteret tager tidligere kontakt til sygemeldte og holder en tæt dialog med arbejdsgiveren om udviklingen i sagen. Anbefaling 5 Det anbefales, at jobcenteret overvejer, om virksomhedernes efterspørgsel efter tidlig kontakt til sygemeldte og tæt dialog med arbejdsgiveren i forbindelse med sygemeldinger kan imødekommes. Sådanne overvejelser kan tage udgangspunkt i overvejelser om, hvad man vil og kan levere, samt hvordan servicen leveres. En tydelig forventningsafstemning omkring jobcenterets, arbejdsgiverens og den sygemeldtes rolle i det fremtidige forløb kan være med til at skabe opbakning og engagement fra arbejdsgiverne. Der kan eksempelvis arbejdes med at tilbyde særlige samarbejdspartnere en konkret responsmodel i forbindelse med sygemeldinger, herunder både i forbindelse med første kontakt og den gentagne opfølgning. Virksomhederne efterspørger information, rådgivning og videreformidling af erfaringer i forbindelse med forebyggelse og håndtering af sygefravær En del virksomheder efterspørger information og rådgivning i forbindelse med forebyggelse af sygefravær. Samtidig peger mange virksomheder på, at de efterspørger rådgivning om afholdelse af sygesamtaler samt eventuel udarbejdelse af fastholdelsesplan for sygemeldte medarbejdere. Flere virksomheder efterspørger endvidere rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelsen af syge- og fraværspolitikker. På baggrund af analysen kan det fremhæves, at: 8 Ca. 6 pct. efterspørger rådgivning i forhold til virksomhedens afholdelse af sygesamtale med syge medarbejdere. Ca. 4 pct. af virksomhederne efterspørger hjælp og inspiration til at udarbejde en syge- og fraværspolitik. Ca. 35 pct. af virksomhederne ønsker, at jobcenteret løbende tager kontakt til virksomheden med henblik på at forebygge sygefravær i virksomheden. Ca. 35 pct. af virksomhederne efterspørger bistand til at etablere et virksomhedsnetværk med bl.a. fokus på forebyggelse af sygefravær.

11 Størstedelen af de interviewede virksomheder efterspørger information og rådgivning om den indførte sygesamtale samt udarbejdelsen af fastholdelsesplaner. Anbefaling 6 Det anbefales at overveje, hvordan viden samt gode erfaringer med forebyggelse og håndtering af sygefravær kan videreformidles til virksomhederne, herunder hvordan jobcenteret kan arbejde systematiseret med at skabe rammerne for erfaringsudveksling mellem virksomhederne i kommunen. Det er i forlængelse heraf nødvendigt at fastlægge indhold og særligt omfang af rollen som erfaringsformidler / forebyggelseskonsulent, da rollen kan trække mange ressourcer. Som led i at formidle input og give virksomheder inspiration til at arbejde målrettet med sygefravær kan det eksempelvis overvejes, at der tages initiativ til, at danne netværk blandt storleverandører af sygemeldte, samt at der faciliteres temadage om reduktion af sygefravær, udarbejdelse af syge- og fraværspolitikker og afholdelse af sygesamtaler mv. 9

12 2. Brug af og kendskab til Jobcenter Ringsteds service Kun knap 1 ud af af de adspurgte virksomheder har gjort brug af jobcenteret i Ringsted. Det er mploys vurdering, at virksomhedernes samarbejdsgrad med jobcenteret i Ringsted er relativt lav, når der sammenlignes med lignende undersøgelser andre steder i landet. Generelt har virksomhederne et begrænset kendskab til de enkelte services, som jobcenteret tilbyder. To tredjedele af de adspurgte virksomheder tilkendegiver, at de ikke eller kun i begrænset omfang har kendskab til de enkelte services. Virksomhedernes kendskab til jobcenterets servicetilbud er lavere i Ringsted end i andre dele af landet Virksomhedernes brug af jobcenterets servicetilbud Knap pct. af virksomhederne har gjort brug af Jobcenter Ringsted inden for det seneste år, herunder har flest virksomheder gjort brug af jobcenteret i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, jf. Figur 1. Godt 5 pct. af de selvsamme virksomheder har gjort brug af andre jobcentre, jf. Figur 2, herunder Sorø, Næstved, Slagelse samt Holbæk. Figur 1. Andel virksomheder, der har gjort brug af Jobcenter Ringsted inden for det seneste år, pct Figur 2. Andel virksomheder, der har gjort brug af andre jobcentre inden for det seneste år, pct Virksomheder i alt ifm. rekruttering ifm. fastholdelse Virksomheder i alt ifm. rekruttering ifm. fastholdelse Den laveste samarbejdsgrad med Jobcenter Ringsted finder man inden for industrien og byggeriet, jf. Figur 3. Kun 7 pct. af virksomhederne her inden for har gjort brug af jobcenteret. Handels- og transportbranchen gør mest brug af Jobcenter Ringsted i forbindelse med rekruttering. 22 pct. af de adspurgte virksomheder inden for disse brancher har gjort brug af jobcenteret i forbindelse med rekruttering. I forbindelse med fastholdelse har kun 8 pct. af virksomhederne inden for handels- og transportbranchen gjort brug af jobcenteret. Inden for de offentlige og private servicebrancher er der en relativ lav samarbejdsgrad med jobcenteret i forbindelse med rekruttering. 11 pct. af virksomhederne inden for disse brancher har brugt jobcenteret i forbindelse med rekruttering. En lidt større andel af virksomhederne inden for den offentlige og private servicebranche samarbejder med jobcenteret, når det handler om fast-

13 holdelse. Hver sjette af virksomhederne (16 pct.) gør brug af jobcenteret, når der skal fastholdes medarbejdere, jf. Figur 3. Figur 3. Andel virksomheder, der har gjort brug af Jobcenter Ringsted, fordelt på brancher, pct Handel og transport Industri og byggeri 14 Offentlig og privat service Virksomheder i alt ifm. rekruttering ifm. fastholdelse Figur 4. Andel virksomheder, der har gjort brug af Jobcenter Ringsted, fordelt på virksomhedsstørrelser, pct Mindre virksomheder Større virksomheder Virksomheder i alt ifm. rekruttering ifm. fastholdelse Fordelt på virksomhedsstørrelser er billedet, at de mindre virksomheder primært bruger jobcenteret i forbindelse med rekruttering, mens de større virksomheder primært bruger jobcenteret i forbindelse med fastholdelsessager. Knap 15 pct. af de mindre virksomheder med ansatte eller derunder har gjort brug af jobcenteret i forbindelse med rekruttering, mens kun 5 pct. af de mindre virksomheder har gjort brug af jobcenteret i forbindelse med fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Samtidig har knap pct. af de større virksomheder gjort brug af jobcenteret i forbindelse med fastholdelse, mens kun pct. af de større virksomheder har gjort brug af jobcenteret i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, jf. Figur 4. Direkte adspurgt angiver 6 pct. af virksomhederne, at de har erfaringer med at ansætte personer på særlige vilkår, herunder løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller fleksjob mv., jf. Figur 5. Det er en høj andel, især når det tages i betragtning, at kun knap pct. har gjort brug af jobcenteret inden for det seneste år, jf. Figur 1. Erfaringerne med ansættelsen af personer på særlige vilkår må således ligge tidsmæssigt længere tilbage. Inden for den offentlige og private servicebranche finder man den største andel af virksomheder, der har erfaringer med at ansætte personer på særlige vilkår. Knap 7 pct. af virksomhederne inden for offentlig og privat service har erfaringer hermed. Derudover har ca. 6 pct. af virksomhederne inden for industri og byggeri erfaringer med at ansætte personer i løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller fleksjob mv., mens halvdelen af virksomhederne inden for handel og transportbranchen har haft personer ansat på særlige vilkår ansat

14 Figur 5. Andel virksomheder, der har erfaringer med at ansætte personer på særlige vilkår, herunder løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller fleksjob mv. Virksomheder i alt samt fordelt på brancher Virksomheder i alt 6 Handel og transport 5 Industri og byggeri 59 Offentlig og privat service Figur 6. Andel virksomheder, der har erfaringer med at ansætte personer på særlige vilkår, herunder løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller fleksjob mv., fordelt på virksomhedsstørrelser Mindre virksomheder 49 Større virksomheder Hvor knap tre fjerdedele af de større virksomheder har erfaringer med at ansætte personer på særlige vilkår, har ca. halvdelen af de mindre virksomheder sådanne erfaringer, jf. Figur Virksomhedernes kendskab til jobcenterets servicetilbud Godt en tredjedel af virksomhederne har kendskab til jobcenterets servicetilbud, jf. Figur 7. Som nævnt har Jobcenter Ringsted samlet set en større samarbejdsgrad med virksomhederne i forbindelse med rekruttering end i forbindelse med fastholdelse. Derfor er det ikke overraskende, at en højere andel af virksomhederne efter egen opfattelse samlet set har større kendskab til jobcenterets servicetilbud i forbindelse med rekruttering end i forbindelse med fastholdelse. Når man kigger på virksomhedernes kendskab til de enkelte services, viser det sig dog, jf. Tabel 1 og Tabel 2, at en større andel virksomheder har kendskab til jobcenterets enkelte services i forbindelse med fastholdelse end i forbindelse med rekruttering. Dette uddybes i afsnit 2.3. Figur 7. Andel virksomheder, der har kendskab til jobcenterets servicetilbud, pct Virksomheder i alt 35 ifm. rekruttering 37 ifm. fastholdelse

15 Inden for handels- og transportbranchen er det halvdelen af de adspurgte virksomheder, der efter egen opfattelse har noget eller stort kendskab til jobcenteret service i forbindelse med rekruttering, hvorimod kun en femtedel har kendskab til servicetilbuddene i forbindelse med fastholdelse. Også i industrien og byggebranchen kender en højere andel virksomheder til jobcenterets rekrutteringsservice end fastholdelsesservice, om end forskellen er noget mindre end i handels- og transportbranchen, jf. Figur 8. Højest kendskab til jobcenterets service i forbindelse med fastholdelse finder man inden for den offentlige og private servicebranche, hvor knap halvdelen (45 pct.) af virksomhederne tilkendegiver, at de har noget eller stort kendskab hertil. Til gengæld er det kun knap en tredjedel af virksomhederne inden for disse brancher, der efter egene opfattelse har kendskab til jobcenterets servicetilbud i forbindelse med rekruttering. Figur 8. Andel virksomheder, der har kendskab til jobcenterets servicetilbud fordelt på brancher, pct Handel og transport 5 35 Industri og byggeri Offentlig og privat service Virksomheder i alt ifm. rekruttering ifm. fastholdelse Figur 9. Andel virksomheder, der har kendskab til jobcenterets servicetilbud fordelt på virksomhedsstørrelser, pct Mindre virksomheder Større virksomheder Virksomheder i alt ifm. rekruttering ifm. fastholdelse Blandt de større virksomheder har en højere andel af virksomhederne kendskab til jobcenterets servicetilbud end blandt de mindre virksomheder. Det gælder jobcenterets servicetilbud i forbindelse med fastholdelse men også jobcenterets servicetilbud i forbindelse med rekruttering og det på trods af, at de mindre virksomheder som tidligere vist, jf. Figur 4, i højere grad end de større virksomheder har gjort brug af jobcenterets servicetilbud i forbindelse med rekruttering. Det hænger formentligt sammen med, at mange af de større virksomheder har et tæt og løbende samarbejde med jobcenteret i forbindelse med fastholdelsessager, arbejdsprøvninger mv., hvorved de også orienteres om jobcenteret servicemuligheder i forbindelse med rekruttering Virksomhedernes kendskab til de enkelte services Der er flest virksomheder, der kender til de forskellige løntilskudsordninger, som jobcenteret tilbyder ved ansættelsen af ledige, der har behov for genoptræning, opkvalificering eller skånehensyn. Ca. 5-6 pct. kender virksomhedspraktik- og løntilskudsordningen, mens ca. 4 pct. kender til voksenlærlingeordningen, jf. Tabel 1. 13

16 Det er bemærkelsesværdigt, at kun mellem hver syvende og hver niende (11-15 pct.) kender til de services, der kan støtte op om ansættelsen af svagere ledige. Det gælder bl.a. muligheden for at få hjælpemidler, mentorfunktion eller opkvalificering forud for eller i forbindelse med ansættelsen, - dvs. støtteværktøjer, som ofte kan være relevante ved udplacering af de svagere ledige. Tabel 1. Andel virksomheder, der har kendskab til jobcenterets servicetilbud i forbindelse med rekruttering, pct. Noget/ Stort kendskab Virksomhedspraktik 58 Ansættelse med løntilskud 57 Rekruttering via Jobnet 54 Tilskud til voksenlærlinge 43 Formidling af nye medarbejdere 31 Tilskud til personlig assistent 24 Hjælpemidler 15 Mentorfunktion 14 Kompetenceafklaring af nydanskere 13 Opkvalificering forud for eller i forbindelse med nyansættelse 11 Jobrotation og efteruddannelse af medarbejdere 11 Når det drejer sig om jobcenterets servicetilbud i forbindelse med fastholdelse har flest virksomheder kendskab til fleksjobordningen. Det gælder ca. 8 pct. af de adspurgte. Endvidere har ca. 6 pct. kendskab til delvise raskmeldinger, arbejdsprøvning og afklaring af arbejdsevne. En større andel virksomheder kender de støtteværktøjer, der kan være relevante i forbindelse med fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, end de støtteværktøjer, der kan være relevante i forbindelse med ansættelse af svagere ledige. Hvor kun mellem hver syvende og hver niende (11-15 pct.) kender til støtteværktøjerne i forbindelse ansættelsen af svagere ledige, kender godt en tredjedel af virksomhederne (33-34 pct.) til mulighederne for at få tilskud til en personlig assistent eller til hjælpemidler og arbejdspladsindretning i forbindelse med arbejdsfastholdelse, jf. Tabel 2. 14

17 Tabel 2. Andel virksomheder, der har kendskab til jobcenterets servicetilbud ifm. fastholdelse, pct. Fleksjob, dvs. et job med aftalte vilkår til ansatte med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, hvor virksomheden modtager et tilskud til lønnen. Delvis raskmelding, dvs. muligheden for at den sygemeldte medarbejder kan vende tilbage til arbejdet på nedsat tid med økonomisk støtte fra jobcentret. Noget/ Stort kendskab Arbejdsprøvning, dvs. at en sygemeldt medarbejder afprøves i en anden jobfunktion. 6 Afklaring af arbejdsevne, dvs. muligheden for at den sygemeldte kan få afklaret, om vedkommende kan arbejde, og hvor mange timer vedkommende kan arbejde mv. Virksomhedsrevalidering, dvs. at en sygemeldte medarbejder optrænes, arbejdsprøves eller uddannes på en virksomhed. Løntilskud til førtidspensionister (skånejob), dvs. et job med aftalte vilkår til personer, der modtager førtidspenion, hvor virksomheden modtager et tilskud til lønnen. Tilskud til personlig assistent til medarbejdere med handicap, f.eks. hjælp til fysiske arbejdsopgaver, tegnsprogstolkning eller læse/skrivehjælp. Hjælpemidler og arbejdspladsindretning til medarbejere med særlige behov, f.eks. telefonforstærker, større skærm, diktafon eller indretning af arbejdspladsen. Rundbordssamtale, dvs. en drøftelse mellem eksempelvis virksomheden, medarbejderen, jobcenteret, a-kassen, læger og/eller andre relevante parter med henblik på at afdække, hvad der kan gøres for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. Det begrænsede kendskab kan skyldes, at flere af virksomhederne ikke har haft konkret brug for at anvende disse services eller løbende tager hånd om medarbejdere med særlige behov eller begrænsninger uden hjælp fra de offentlige systemer. Knap to tredjedele af virksomhederne har kendskab til, at virksomheden skal afholde sygesamtale med de sygemeldte medarbejdere inden for de første fire uger af sygdomsforløbet. Derimod kender kun knap en tredjedele til lægernes mulighedserklæring. Tabel 3. Andel virksomheder, der har kendskab til den nye lovgivning på sygefraværsområdet, pct. Er virksomheden bekendt med, at virksomheden skal afholde en "sygesamtale" med den sygemeldte inden for de første 4 uger af sygdomsforløbet? Er virksomheden bekendt med, at den nuværende lægeerklæring bliver erstattet af en "mulighedserklæring" med fokus på bevaring af den sygemeldtes kontakt til arbejdspladsen? Dette er ikke overraskende, idet virksomhederne primært har fokus på deres egne ansvarsområder i forbindelse med medarbejderes sygdom Noget/ Stort kendskab De interviewede virksomheder om brug af og kendskab til jobcenterets servicetilbud De fleste af de interviewede virksomheder tilkendegiver, at de har et begrænset kendskab til jobcenterets servicetilbud. Kendskabet til jobcenterets service- 15

18 tilbud stammer oftest fra dialogen med en konsulent, der har været på besøg på virksomheden inden for en kortere eller længere tidshorisont. Mange virksomheder tilkendegiver, at de ønsker at få et større overblik over jobcenterets servicemuligheder særligt når der er et konkret behov. Enkelte efterspørger personlige besøg på virksomhederne samt udsendelse af skriftligt materiale om virksomhedernes servicemuligheder. De fleste af de interviewede virksomheder peger på, at opdateret, overbliksskabende materiale på hjemmesiden samt en ubureaukratisk, direkte, telefonisk indgang til jobcenteret er at foretrække. Boks 1. Hvad siger de interviewede virksomheder om deres brug af og kendskab til jobcenterets servicetilbud? De fleste af de interviewede virksomheder har et meget lille kendskab til, hvad jobcenteret kan tilbyde. Det gælder også dem, der samarbejder med jobcenteret på ét område eksempelvis arbejdsprøvninger. Enkelte virksomheder har opnået et generelt højt kendskab til jobcenterets services i kraft af deres tætte samarbejde med jobcenteret. Mange virksomheder er interesserede i at få et generelt overblik over, hvad jobcenteret kan tilbyde i forbindelse med et konkret behov. Flere virksomheder efterspørger skriftligt materiale, der på en kort og overskuelig måde kan formidle jobcenterets servicetilbud. Enkelte af de større virksomheder efterspørger desuden virksomhedsbesøg mhp. at drøfte og målrette de forskellige serviceydelser til den konkrete virksomhed. De fleste interviewede virksomheder efterspørger en opdateret hjemmeside, der på en overskuelig og brugervenlig måde formidler de vigtigste informationer, således at det er muligt selv at søge svar på spørgsmål samt en ubureaukratisk telefonisk indgang til de relevante jobcentermedarbejdere. Jeg kender ikke så meget til jobcenterets servicetilbud, da jeg aldrig har gjort brug af dem men det ville da være nyttigt at kende til deres spidskompetencer. Det er nødvendigt at vide, hvad de tilbyder, før jeg kan overveje, om jeg kan bruge dem. Vi vil nok bare selv opsøge det, hvis vi får behov for noget. Vi ville starte med at kigge på internettet og ellers ringe. Vi har et stort kendskab til jobcenteret via vores tætte samarbejde med dem, hvad vi selv kan læse på deres hjemmeside, og hvad vi har hørt fra andre. Jeg tror, jobcenteret med fordel kunne være mere opsøgende. Det vil i mange tilfælde kunne sætte ting i gang, hvis vi kendte til mulighederne. Og her er personlig kontakt yderst væsentlig. De kunne eksempelvis starte med de største virksomheder i kommunen. 16

19 3. Samarbejde og tilfredshed med Jobcenter Ringsted Mange virksomheder opfatter jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og forventer at gøre brug af jobcenteret fremadrettet. Samtidig er der overvejende tilfredshed med jobcenterets betjening, servicemuligheder og tilbud. Det ses bl.a. af følgende tilkendegivelser fra virksomhederne: Ca. 85 pct. er tilfredse med jobcenterets hidtidige service. Ca. 3 pct. anser jobcenteret som en vigtig sparringspartner. Ca. 75 pct. vil overveje at gøre brug af jobcenteret fremadrettet. Når der sammenlignes med lignende undersøgelser i andre dele af landet, er der efter mploys vurdering tale om både en høj andel af virksomheder, der er tilfredse, og en høj andel, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner fremadrettet. Hertil kommer, at mange virksomheder i Ringsted sammenlignet med virksomhederne på landsplan forventer at rekruttere nye medarbejdere. Samlet set tyder tilfredsheden hos virksomhederne, viljen til fremadrettet at samarbejde med jobcenteret samt virksomhedernes tilkendegivelser om deres behov for arbejdskraft på, at der er et stort potentiale for at indlede et samarbejde med flere virksomheder og eventuelt et udvidet samarbejde med virksomheder, hvor der vurderes at være særlige gevinster af samarbejdet Behovet for arbejdskraft i virksomhederne Ca. en tredjedel af de adspurgte virksomheder (32 pct.) forventer at ansætte nye medarbejdere inden for det næste halve år, jf. Figur. Samtidig er der kun en syvendedel af virksomhederne (15 pct.), der forventer at afskedige medarbejdere inden for det næste halve år. Derudover er en femtedel ( pct.) af virksomhederne ikke afklaret om, hvorvidt de vil ansætte eller afskedige medarbejdere i løbet af de næste måneder, jf. Figur 11. Samlet set er virksomhedernes forventninger til det næste halve år således positive, idet en dobbelt så stor andel af virksomhederne forventer at ansætte nye medarbejdere, som den andel virksomheder, der forventer at afskedige medarbejdere. 17

20 Figur. Andel virksomheder, der forventer at ansætte nye medarbejdere inden for det næste halve år, pct Figur 11. Andel virksomheder, der forventer at afskedige medarbejdere inden for det næste halve år, pct Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke Fordelt på brancher er det halvdelen af de adspurgte virksomheder i den offentlige og private servicebranche, der med sikkerhed forventer at ansætte nye medarbejdere, jf. Figur 12. Den anden halvdel forventer enten ikke at ansætte nye medarbejdere, eller er i tvivl om, hvorvidt de vil ansætte nye medarbejdere inden for det næste halve år. Inden for industrien og byggeriet er det ca. en tredjedel af virksomhederne, mens det kun er ca. pct. af virksomhederne inden for handels- og transportbranchen, der med sikkerhed forventer at ansætte nye medarbejdere. Ingen af de adspurgte virksomheder inden for den offentlige og private servicebranche forventer at afskedige medarbejdere. Ca. hver sjette virksomhed (17 pct.) inden for handel og transport forventer at afskedige medarbejdere, mens godt en tredjedel af virksomhederne inden for industri og byggeri forventer at afskedige medarbejdere inden for de næste 6 måneder. Forventningerne til de kommende 6 måneder er således mest positive i den offentlige og private servicebranche. Figur 12. Andel virksomheder, der forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere inden for det næste halve år, fordelt på brancher, pct Handel og transport 17 Ansætte 16 Industri og byggeri Offentlig og privat service Afskedige Figur 13. Andel virksomheder, der forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere inden for det næste halve år, fordelt på virksomhedsstørrelser, pct Mindre virksomheder Større virksomheder Ansætte Afskedige Det er primært de større virksomheder, der ønsker at ansætte nye medarbejdere, jf. Figur 13. Ca. halvdelen af de adspurgte virksomheder med mere end ansatte forventer at ansætte nye medarbejdere inden for det næste halve år,

21 mens det kun gælder for knap en femtedel af virksomhederne med ansatte eller derunder. Der er ikke stor forskel på forventningerne til afskedigelser blandt større og mindre virksomheder. Mellem pct. af de adspurgte virksomheder forventer at afskedige medarbejdere. Virksomhedernes positive forventninger til deres arbejdskraftbehov inden for de næste halve år vidner samlet set om, at der i den kommende tid kan blive bedre muligheder for jobcenteret for at samarbejde med virksomhederne og få udplaceret nogle af de mange, der er blevet ledige inden for det seneste år. Samtidig er virksomhedernes forventninger til arbejdskraftbehovet inden for det næste halve år i Ringsted mere positive end forventningerne blandt virksomhederne i Region Sjælland og på landsplan 4. I Region Sjælland og på landsplan vurderer virksomhederne samlet set, at antallet af ansatte på 6 måneders sigt (dvs. januar ) vil svare til antallet i dag. Fordelt på brancher kan tendenserne fra Ringsted genkendes i billedet af, hvordan situationen ser ud i Region Sjælland og på landsplan. Særligt virksomhederne inden for industrien vil på landsplan inden for det næste halve år fortsat skulle afskedige mange medarbejdere. Handels- og transportbranchen vil også skulle afskedige nogle medarbejdere, mens den offentlige og private servicebranche samlet set forventer at ansætte nye medarbejdere. Forventningerne til det kommende arbejdskraftbehov er noget mere dystre for de større virksomheder på landsplan og især i Region Sjælland sammenlignet med de større virksomheder i Ringsted. På landsplan og i Region Sjælland forventer de større virksomheder, at antallet af ansatte vil blive reduceret inden for de næste 6 måneder. For de mindre virksomheder i Region Sjælland og på landsplan er forventningerne til den kommende arbejdsmarkedssituation ligesom i Ringsted positive. Samlet set forventer de mindre virksomheder på landsplan såvel som i Region Sjælland, at der på 6 måneders sigt vil ske en stigning i antallet af ansatte Virksomhedernes samarbejde med Jobcenter Ringsted Knap 3 pct. af virksomhederne anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, jf. Figur 14. Det er en høj andel, når man tager i betragtning, at virksomhedernes kendskab til jobcenterets service er begrænset. Der er en højere andel virksomheder, der anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med fastholdelse end i forbindelse med rekruttering. Det kan skyldes, at virksomhederne ikke forventer at få stort behov for jobcenterets service i lyset af den forbedrede rekrutteringssituation. Godt pct. af virksomhederne tilkendegiver, at de med sikkerhed vil gøre brug af Jobcenter Ringsted fremadrettet. Hertil kommer, at knap 65 pct. vil overveje at gøre brug af jobcenteret fremadrettet, jf. Figur 15. Samlet set for- 4 Jf. Beskæftigelsesregionerne i Danmark (juni 9): Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen. Udarbejdet af Rambøll. København. (Bilag 3). 19

22 venter ca. tre fjerdedele af virksomhederne at gøre brug af jobcenteret fremadrettet. Figur 14. Andel virksomheder, der fremadrettet anser jobcenteret som en vigtig/meget vigtig samarbejdspartner, pct Virksomheder i alt 28 ifm. rekruttering 25 ifm. fastholdelse Figur 15. Andel virksomheder, der vil/ måske vil gøre brug af jobcenteret fremadrettet, pct Virksomheder i alt Måske ifm. rekruttering ifm. fastholdelse Ja Andelen af virksomheder, der vil/ måske vil gøre brug af jobcenteret er lige stor i forbindelse med fastholdelse som i forbindelse med rekruttering, jf. Figur 15. Andelen, der tilkendegiver at de med sikkerhed vil gøre brug af jobcenteret er dog større i forbindelse med fastholdelse (17 pct.) end i forbindelse med rekruttering (7 pct.). Fordelt på brancher skal den største andel virksomheder, der anser jobcenteret som en fremadrettet vigtig samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering, findes inden for industri- og byggebranchen, jf. Figur 16. Godt en tredjedel af virksomhederne inden for industri og byggeri (35 pct.) tilkendegiver, at jobcenteret er en vigtig samarbejdspartner fremadrettet i forbindelse med rekruttering. Ca. en femtedel (22 pct.) af virksomhederne inden for industrien og byggeriet anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med fastholdelse. Inden for den offentlige og private servicebranche findes den største andel virksomheder, der anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med fastholdelse. 37 pct. af virksomhederne inden for disse brancher anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, når de har sygemeldte medarbejdere. En femtedel ( pct.) af virksomhederne inden for offentlig og privat service anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering. Inden for handels- og transportbranchen anser ca. en tredjedel af virksomhederne jobcenteret som værende en vigtig samarbejdspartner fremadrettet i forbindelse med fastholdelse, mens ca. en femtedel anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner fremadrettet i forbindelse med rekruttering.

23 Figur 16. Andel virksomheder, der anser jobcenteret som en vigtig/meget vigtig samarbejdspartner, fordelt på brancher, pct Handel og transport Industri og byggeri Offentlig og privat service Virksomheder i alt ifm. rekruttering ifm. fastholdelse Figur 17. Andel virksomheder, der anser jobcenteret som en vigtig/meget vigtig samarbejdspartner, fordelt på virksomhedsstørrelser, pct Mindre virksomheder Større virksomheder Virksomheder i alt ifm. rekruttering ifm. fastholdelse En højere andel blandt de større virksomheder anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner fremadrettet end blandt de mindre virksomheder. Det gælder særligt i forbindelse med fastholdelse, hvor godt 4 ud af af de større virksomheder anser jobcenteret som en vigtig eller meget vigtig samarbejdspartner, jf. Figur 17. Blandt de mindre virksomheder anser ca. en fjerdedel (22-24 pct.) jobcenteret som en fremadrettet vigtig samarbejdspartner både i forbindelse med rekruttering og i forbindelse med fastholdelse. Mange især større virksomheder er således interesserede i et fremadrettet samarbejde, også selv om de ikke hidtil har gjort brug af jobcenteret. Dermed er der tegn på, at der især i forhold til de større virksomheder er et potentiale for at øge samarbejdet Virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets service Mellem 8-85 pct. af de adspurgte virksomheder er tilfredse med jobcenterets service, jf. Figur 18. Den højeste andel (85 pct.) er tilfredse med udbuddet af jobcenterets service, og ca. 8 pct. er tilfredse med hhv. kvaliteten og resultaterne af jobcenterets service. Figur 18. Andel virksomheder, der er tilfredse/meget tilfredse med jobcenterets hidtidige service, pct Virksomheder i alt ifm. rekruttering 78 ifm. fastholdelse Udbud Kvalitet Resultater

24 Ca. 9 pct. er tilfredse med udbuddet af jobcenterets service i forbindelse med rekruttering, mens ca. 85 pct. er tilfredse med kvaliteten og resultaterne af jobcenterets service i forbindelse med rekruttering. Knap 8 pct. er tilfredse med hhv. udbuddet, kvaliteten og resultaterne af jobcenterets service i forbindelse med fastholdelse De interviewede virksomheder om deres tilfredshed med jobcenterets service Tilfredsheden blandt virksomhederne kommer også til udtryk i de gennemførte interview med virksomhederne. Her meldes generelt om tilfredshed med kontakten og samarbejdet med jobcenteret. Virksomhederne påpeger: at samarbejdet med jobcenteret fungerer upåklageligt. at jobcentermedarbejderne er imødekommende og kan hjælpe dem med at løse deres problemer. at jobcentermedarbejderne reagerer hurtigt på deres henvendelser. at jobcenteret agerer professionelt. Enkelte virksomheder særligt virksomheder, der ikke tidligere har samarbejdet med jobcenteret tilkendegiver, at jobcentermedarbejderne ikke er lette at komme i kontakt med, og at der ikke bliver fulgt op på deres henvendelser til jobcenteret. Et par virksomheder peger desuden på, at opfølgningen på udplacerede og sygemeldte ikke altid er optimal. 22

25 Boks 2. Hvad siger de interviewede virksomheder om deres tilfredshed med jobcenterets service Især blandt de virksomheder, der har samarbejdet med jobcenteret og eksempelvis har personer i jobtræning eller ansatte i fleksjob, er der megen tilfredshed med både betjeningen og mulighederne for at komme i kontakt med en jobcentermedarbejder. Disse virksomheder er meget tilfredse med dialogen med jobcenteret, og de oplever, at deres forespørgsler og behov tages seriøst, og at jobcenteret arbejder på at imødekomme dem. Enkelte virksomheder har oplevet en dårlig kontakt til jobcenteret i form af enten, at deres henvendelser ikke er blevet besvaret, eller at jobcentermedarbejderne kan være svære at få fat på. Samtidig peger et par virksomheder på, at jobcenterets opfølgning på udplacerede og sygemeldte ikke er systematisk. Vi har et tæt og super godt samarbejde med jobcenteret, og jeg har tryghed i at vide, hvem jeg skal snakke med Vi få altid hurtigt svar og hjælp med de spørgsmål og problemer, vi har. Jobcenteret er meget professionelle. Jeg oplever, at der er god dialog, så man kan altid ringe. Samarbejdet fungerer upåklageligt. De følger op hver måned pr. telefon og hører, hvordan det går og det går fint. De ringer aldrig tilbage, og de roder for meget rundt i sagerne. Jeg har sendt fem breve nu, men der er ikke blevet reageret. Opfølgningen har ikke fungeret. Det var som om, at hun var forsvundet ud af systemet Virksomhedernes ønsker til samarbejde Undersøgelsen peger på, at en del virksomheder i Ringsted ønsker et tæt samarbejde, mens andre slet ikke er interesseret i et samarbejde. En tredje gruppe af virksomheder peger på en situationsbestemt service i forbindelse med et konkret behov Tre grupper af virksomheder med forskellige ønsker til samarbejde Der er stor forskel på, hvilket samarbejde de enkelte virksomheder ønsker at have med jobcenteret. På baggrund af besvarelserne skønnes, at virksomhederne kan inddeles i tre grupper: En del virksomheder (ca pct.) ønsker tætte og løbende relationer til jobcenteret og kan dermed være en potentiel målgruppe for samarbejdsaftaler med jobcenteret. Den største andel af virksomhederne (ca pct.) ønsker primært at benytte jobcenterets service i forbindelse med et konkret behov. Denne gruppe er ikke interesserede i partnerskabsaftaler, faste samarbejdsmodeller, løbende henvendelser fra jobcenteret og tæt inddragelse af virksomheden i forbindelse med jobcenterets opfølgning. 23

26 Nogle virksomheder (ca pct.) ser ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, har dårlige erfaringer og/eller forventer ikke fremadrettet at gøre brug af jobcenterets service. Figur 19. Virksomhedernes forskellige ønsker til service Ønsker situationsbestemt service: Hurtig og præcis rådgivning og service, når virksomheden har behov, samme konsulent ved forløb; tæt opfølgning på sygemeldte og udplacerede. Ca pct. Ca pct. Ca pct. Ønsker tætte relationer: Partnerskabsaftaler, gensidigt forpigtende samarbejdsmodeller; løbende henvendelser fra jobcenteret om forebyggelse; fast kontaktperson; tæt inddragelse af virksomheden i opfølgning på sygemeldte og ansatte med begrænsninger Ønsker ikke samarbejde: Jobcenteret er ikke en vigtig samrbejdspartner; har dårlige erfaringer; er ikke interesseret i at bruge jobcenteret fremadrettet Samme mønster genkendes fra lignende undersøgelser, der er foretaget andre steder i landet. Her finder man også disse tre grupper. Tilkendegivelserne fra virksomhederne i Ringsted tyder dog på, at en større andel af virksomheder i Ringsted end andre steder i landet ønsker tætte relationer, men også at en større andel af virksomhederne i Ringsted end andre steder i landet ikke ønsker at samarbejde med jobcenteret. Andelen af virksomheder i Ringsted, der ønsker en situationsbestemt service, er dermed væsentlig mindre end andre steder i landet. 24

27 4. Efterspørgsel på service ifm. rekruttering I undersøgelsen afdækkes virksomhedernes efterspørgsel på service fra jobcenteret, dvs. hvilken service virksomhederne finder relevant og ønskelig. Med andre ord måles, hvilke services virksomhederne gerne vil have fra jobcenteret. Virksomhedernes tilkendegivelser er dermed ikke udtryk for, om disse servicetilbud aktuelt leveres af jobcenteret eller ej. Undersøgelsen viser, at virksomhedernes generelle efterspørgsel efter service i forbindelse med rekruttering er relativt lav, når der sammenlignes med lignende undersøgelser andre steder i landet. Det hænger formentlig sammen med, at virksomhederne på grund af den forbedrede rekrutteringssituation har knapt så stort behov for service i forbindelse med rekruttering. Dog er serviceefterspørgslen i forbindelse med ansættelse af en person med begrænsninger i arbejdsevnen høj sammenlignet med andre steder i landet. Årsagen hertil bunder sandsynligvis også i de forbedrede rekrutteringsmuligheder. Når virksomhederne har mulighederne for at ansætte personer, der fungerer fuldt ud fra første dag, skal der mere service og støtte til, for at de vil ansætte en person med begrænsninger i arbejdsevnen. Når virksomhederne rekrutterer personer med begrænsninger i arbejdsevnen efterspørges en bred og dyb service, der både trækker på jobcenterets aktive medvirken og opfølgning samt tillægsydelser rettet mod det rummelige arbejdsmarked, herunder tilskud, mentor, hjælpemidler og arbejdspladsindretning. Virksomhederne lægger desuden vægt på, at der i rekrutteringssamarbejdet med jobcenteret er dialog om mulighederne for at få den ønskede arbejdskraft samt om evt. begrænsninger hos formidlede personer Hvilken service efterspørges, når der skal rekrutteres nye medarbejdere? Ca pct. af virksomhederne tilkendegiver, at de ønsker realistisk information om rekrutteringsmuligheder, samt at jobcenteret ved formidling og udplacering henviser personer, der lever op til bestemte personlige egenskaber, herunder f.eks. evnen til at arbejde selvstændigt eller sammen med andre, jf. Tabel 4. Samtidig tilkendegiver ca pct. af virksomhederne, at de ønsker at have en fast kontaktperson i jobcenteret. Det gælder særligt ved gentagen kontakt om samme sag men også ved forskellige sager. 25

28 Tabel 4. Andel virksomheder, der anser jobcenterets servicetilbud som vigtige, når der skal rekrutteres nye medarbejdere, pct. At virksomheden fra start får en realistisk information om mulighederne for at få den ønskede arbejdskraft? At der er én fast kontaktperson i jobcenteret, som jobcenteret kan henvende sig til ved gentagen kontakt om samme sag? At jobcenteret henviser kandidater med bestemte personlige egenskaber, f.eks. evne til at arbejde selvstændigt eller sammen med andre? At der er én fast kontaktperson i jobcenteret, som jobcenteret kan henvende sig til ved gentagen kontakt om forskellige sager? Vigtigt/ Meget vigtigt At udvælgelsen og formidlingen af kandidater sker inden for en kort tidsfrist? 75 At jobcenteret hjælper med at udvælge og formidle en eller flere kandidater blandt de ledige? At jobcenteret hjælper med at annoncere jobbet på Jobnet.dk? 53 At jobcenteret tilbyder virksomheden mulighed for at vælge mellem gensidigt forpligtende samarbejdsmodeller? At jobcenteret finder kandidater med bopæl så tæt som muligt på virksomhedens beliggenhed? At jobcenteret tager initiativ til at indgå partnerskabsaftaler vedr. rekruttering og arbejdsfastholdelse? Samtidig tilkendegiver lidt over halvdelen af de adspurgte virksomheder (knap 55 pct.), at de ønsker jobcenterets hjælp til udvælgelse og formidling af kandidater samt hjælp til at annoncere jobbet på Jobnet. Derudover er det iøjnefaldende, at mellem 35-4 pct. af virksomhederne er interesserede i gensidigt forpligtende samarbejdsmodeller samt at indgå partnerskabsaftaler om et fremtidigt samarbejde, jf. Tabel De interviewede virksomheder om jobcenterets service ifm. rekruttering De interviewede virksomheder påpeger, at det er helt afgørende, at de får en præcis og ærlig beskrivelse af de personer, jobcenteret henviser til samtale. Samtidig peger virksomhederne på, at jobcenteret skal sikre, at den pågældende er orienteret om kravene på jobbet. Derfor er det også helt nødvendigt, at jobcentermedarbejderne kender virksomhederne godt, herunder jobfunktionerne og arbejdsområder i den enkelte branche. Signalet fra virksomhederne er, at det i første omgang er vigtigst at få visiteret personer, der så vidt muligt opfylder bestemte egenskaber og kompetencer, men at de ikke er afvisende over for at rekruttere svagere ledige, hvis kompetencer og begrænsninger hos de pågældende bliver synliggjort og beskrevet. 26

29 Boks 3. Hvad siger de interviewede virksomheder om jobcenterets service i forbindelse med rekruttering og formidling af nye medarbejdere? De interviewede virksomheder peger på, at det er vigtigt med en præcis og ærlig beskrivelse af den lediges kompetencer forud for, at de henvises til virksomheden. Samtidig skal jobcenteret sikre, at den pågældende har det rigtige kendskab til jobbet og betingelserne for at gå ind i jobbet. Således kan jobcenteret hjælpe med at sikre, at den pågældende har den rette indstilling til forløbet. Det er således vigtigt at få visiteret ledige med bestemte egenskaber og kompetencer, men omvendt kan svagere ledige få chancen, hvis kompetencer og begrænsninger hos de pågældende bliver synliggjort og beskrevet. Virksomhederne lægger desuden vægt på, at jobcentermedarbejderne kender branchen og de jobfunktioner, som den pågældende skal varetage, så der sikres et match mellem den pågældende og virksomheden. De skal spille med åbne kort. Det kan ikke nytte, at de overdriver evnerne hos de pågældende og dem, der kommer, skal vide, hvad de går ind til. Det er lige som en maskine. Dem, de sender, er gamle eller helt ukvalificerede og har aldrig arbejdet inden for restaurationsbranchen. Det er ikke altid relevante emner, vi får til samtale. De forsøger at placere nogle, som ikke passer ind. Det duer ikke. Det er helt afgørende, at de ved noget om de folk, de sender, og den branche de sender dem ud i, så det bare passer lidt sammen. Det har fungeret godt med de ledige, vi har fået formidlet af jobcenteret. Det har været gode folk, der efter lidt oplæring er blevet ansat i ordinær stilling Hvilken service efterspørges, når der er rekrutteringsproblemer? I situationer, hvor virksomhederne oplever rekrutteringsvanskeligheder, efterspørges yderligere en række services fra jobcenteret. Ca. 9 pct. af de adspurgte virksomheder peger på, at det i en situation, hvor de har svært ved at skaffe folk med de rette kvalifikationer, er vigtigt, at deres job synliggøres for både ledige og beskæftigede på Jobnet.dk, jf. Tabel 5. 27

30 Tabel 5. Andel virksomheder, der anser jobcenterets servicetilbud for vigtige, når virksomheden søger medarbejdere med bestemte faglige kvalifikationer. At jobcenteret hjælper med at synliggøre jobbet for både ledige og beskæftigede på Jobnet.dk? At jobcenteret oplyser om de evt. manglende kvalifikationer hos kandidaterne i forhold til jobbet? At jobcenteret udvælger de bedst mulige kandidater blandt de ledige i området til virksomheden? At jobcenteret kan hjælpe med at finde kvalificerede ledige fra nabokommuner eller andre dele af landet? At jobcenteret kan tilbyde hjælp til "utraditionel" rekruttering, f.eks. kvinder i mandefag eller ikke-faglærte i stedet for faglærte mv.? Vigtigt/ Meget vigtigt At jobcenteret kan hjælpe med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft fra udlandet? 16 Samtidig lægger ca pct. af virksomhederne vægt på, at jobcenteret udvælger de bedst mulige kandidater blandt de ledige i området, og samtidig oplyser om eventuelle begrænsninger i kvalifikationer og kompetencer hos de pågældende. Ca. 7 pct. ønsker, at jobcenteret finder kvalificerede ledige i andre kommuner. I en situation, hvor virksomheden har svært ved at finde medarbejdere med bestemte faglige kvalifikationer, kan det måske være lidt overraskende, at kun knap halvdelen af virksomhederne (48 pct.) ønsker at rekruttere utraditionelt (f.eks. ved at ansætte kvinder i mandefag) Hvilken service efterspørges, når der ønskes en medarbejder med begrænsninger i arbejdsevnen? Det er ikke overraskende, at virksomhedernes efterspørgsel på service stiger, når det drejer sig om ansættelse af en person med begrænsninger i arbejdsevnen. Nærved samtlige af de adspurgte virksomheder tilkendegiver, at de ønsker at få beskrevet de begrænsninger, den pågældende person måtte have. Samtidig ønsker godt 95 pct. af virksomhederne informationer om tilskudsmuligheder og opkvalificering af den pågældende inden ansættelsen, jf. Tabel 6. 28

31 Tabel 6. Andel virksomheder, der anser jobcenterets servicetilbud for vigtige, når virksomheden overvejer at ansætte en person med helbredsmæssige, sproglige eller andre begrænsninger, pct. Vigtigt/ Meget vigtigt At jobcenteret oplyser om begrænsninger hos kandidaterne i forhold til jobbet? 98 At jobcenteret informerer om mulighederne for at ansætte vedkommende i en prøveperiode, hvor jobcenteret yder økonomisk støtte, herunder i virksomhedspraktik og løntilskud? At jobcenteret informerer om mulighederne for et målrettet vejlednings- og opkvalificeringsforløb for kandidaten, inden ansættelsen påbegyndes? At jobcenteret informerer om mulighederne for, at den pågældende kan ansættes i fleksjob på særlige vilkår, hvor virksomheden modtager et permanent tilskud, svarende til graden af medarbejderens manglende arbejdsevne? At jobcenteret informerer om mulighederne for, at virksomheden kan få tilskud til eksempelvis hjælpemidler, arbejdspladsindretning eller mentorfunktion (dvs. at en af virksomhedens ansatte eller en ekstern konsulent introducerer, vejleder eller oplærer At jobcenteret tilbyder virksomheden at følge op med samtaler med kandidaten i opstarten af ansættelsen? At jobcenteret tilbyder virksomheden at følge op på ansættelsen med besøg til virksomheden? Over 9 pct. af virksomhederne efterspørger information om tilskudsmuligheder ved anvendelsen af eksempelvis mentor eller hjælpemidler og arbejdspladsindretning, jf. Tabel 6. Det er iøjnefaldende, at over 9 pct. af virksomhederne efterspørger information om de tillægsydelser, der kan støtte op om svagere ledige, når kun mellem hver syvende og hver niende af virksomhederne som nævnt angiver, at de har kendskab til disse services, jf. Tabel 1. Det kunne tyde på, at virksomhederne måske er blevet opmærksomme på disse services i forbindelse med deltagelsen i undersøgelsen, hvilket i så fald illustrerer et potentiale i en markedsføring af servicetilbuddene. Derudover efterspørger 7-8 pct. af virksomhederne en tæt opfølgning fra jobcenterets side efter udplacering - både i form af samtaler med den ledige og besøg på virksomheden De interviewede virksomheder om jobcenterets service, når der skal ansættes ledige med begrænsninger Mange virksomheder påpeger, at det kan være en stor ressourcemæssig udfordring at ansætte en person med begrænsninger i arbejdsevnen. Der er flere, der påpeger, at både økonomiske tilskud og i visse tilfælde også mentorordningen er vigtige redskaber i denne sammenhæng. Samtidig lægger flere virksomheder vægt på, at der bliver fulgt op på ansættelsen både med samtaler og virksomhedsbesøg efter udplaceringen. 29

32 Boks 4. Hvad siger de interviewede virksomheder om jobcenterets service, når der skal ansættes ledige med begrænsninger i arbejdsevnen? Mange virksomheder giver udtryk for, at det er et stort og ressourcekrævende arbejde at have ansat ledige med begrænsninger i arbejdsevnen, hvorfor særligt et økonomisk tilskud er meget centralt. Flere peger på, at et økonomisk tilskud og i visse tilfælde også mentorordningen er meget vigtige redskaber, såfremt der ansættes personer med begrænsninger i arbejdsevnen. Samtidig gør virksomhederne opmærksom på, at det er vigtigt med en tæt opfølgning fra jobcenterets side efter udplaceringen. Det understreges desuden af mange virksomheder, at det er vigtigt, at der laves en konkret aftale om opfølgningen, herunder hvornår virksomheden kan forvente en henvendelse fra jobcenteret. Det er helt afgørende, at der er et økonomisk tilskud for, at det kan lade sig gøre selvom det også vægter at kunne hjælpe nogle mennesker. En mentor er ikke nødvendig i dette tilfælde men ville selvfølgelig kunne være det i andre. Der skal være meget mere dynamik og opfølgning på de personer, der kommer ud. Vi oplever ikke, at der bliver støttet nok op. Det er vigtigt, at der bliver aftalt et niveau for opfølgning således, at både virksomhed og borger ved, hvornår jobcenteret kommer forbi. De personer, vi har, får lov at passe sig selv. 3

33 5. Efterspørgsel på service ifm. fastholdelse Størstedelen af virksomhederne i undersøgelsen opfatter deres sygefravær som lavt eller acceptabelt, bestående af få korte forløb med kortvarige lidelser såsom forkølelse, influenza, og halsbetændelse. Med andre ord er det de kortvarige lidelser, der dominerer i virksomhedernes opfattelse af sygefravær. Dog er andelen af virksomheder, der tilkendegiver, at deres sygefravær er højt, større end i lignende undersøgelser andre steder i landet. Sammenholdt med at andelen, der efterspørger faste samarbejdsmodeller og partnerskabsaftaler i forbindelse med arbejdsfastholdelse, er høj sammenlignet med andre steder, er der meget der tyder på, at der kan være gode muligheder for jobcenteret for at etablere og udvikle samarbejdet med virksomhederne om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Af besvarelserne fremgår, at virksomhederne ønsker tætte relationer, når der er sygemeldinger blandt medarbejderne. Der efterspørges især en fast kontaktperson, og at jobcentermedarbejderne har kendskab til brancher og jobfunktioner blandt de lokale virksomheder med henblik på evt. arbejdsprøvning eller omplacering af sygemeldte. Derimod er der færre, der efterspørger jobcenterets services, når virksomheden vil arbejde med at forebygge og begrænse sygefraværet Hvordan opfatter virksomhederne sygefraværet blandt medarbejderne? Ca. 15 pct. af virksomhederne tilkendegiver, at omfanget af sygefravær i virksomheden er højt, mens knap 4 pct. vurderer, at omfanget af sygefravær er acceptabelt. Ca. halvdelen af virksomhederne opfatter deres sygefravær som lavt, jf. Figur. Figur. Andel virksomheder, der angiver omfanget af sygefraværet i virksomheden i løbet af det seneste år som hhv. højt, acceptabelt og lavt, pct Figur 21. Andel virksomheder, der angiver udviklingen i sygefraværet i virksomheden som hhv. stigende, konstant og faldende i år set i forhold til sidste år, pct Højt Acceptabelt Lavt Stigende 11 Konstant Faldende Udviklingen i sygefraværet har for godt pct. af virksomhederne været stigende, mens det for ca. to tredjedele af virksomhederne har været konstant. Ca. en fjerdedel (23 pct.) vurderer, at deres sygefravær har været faldende inden for det seneste år, jf. Figur

34 Ca. 4 pct. af virksomhederne angiver, at de kun har få eller slet ingen kortvarige sygemeldinger i virksomheden og samtidig ikke har nogen langvarige sygeforløb. Samtidig tilkendegiver en tredjedel af virksomhederne, at de både har få kortvarige og få langvarige sygemeldinger i deres virksomheder. Det vil samlet sige, at 7 pct. af virksomhederne oplever, at der er få sygeforløb i deres virksomhed. Der er ca. en sjettedel af virksomhederne (16 pct.), der vurderer, at de har en del kortvarige sygeforløb og få langvarige sygeforløb, mens der er 2 pct. af de adspurgte virksomheder, der angiver, at de har både har en del kortvarige og en del langvarige sygeforløb, jf. Figur 22. Ca. 12 pct. af virksomhederne angiver andre variationer end de viste. Figur 22. Andel virksomheder med hhv. ingen, få, en del og mange langog/eller kortvarige sygeforløb pct Ingen kortvarige og ingen langvarige Få kortvarige og ingen langvarige Få kortvarige og få langvarige 16 En del kortvarige og få langvarige 2 En del kortvarige og en del langvarige 12 Andre variationer Figur 23. Andel virksomheder med udvalgte diagnoser, pct Kortvarigt sygefravær 81 Lidelser i bevægeapparatet 13 Psykiske lidelser 4 2 Andre fysiske lidelser Samlet set oplever virksomhederne, at ca. 8 pct. af deres sygefravær skyldes kortvarigt sygefravær i form af forkølelse, influenza, halsbetændelse mv., jf. Figur 23. Godt pct. af sygefraværet er kendetegnet ved lidelser i bevægeapparatet, herunder nakke-, skulder- eller rygproblemer, knoglebrud mv. Knap 5 pct. af sygefraværet skyldes psykiske lidelser, herunder stress, depression, angst, krise mv. Endelig peger virksomhederne samlet set på, at kun 2 pct. af sygefraværet skyldes andre fysiske lidelser, herunder allergi, astma, hjertekarsygdomme, kræft mv Hvilken service efterspørges med henblik på at forebygge sygefravær? Når virksomhederne vil arbejde med at begrænse sygefraværet efterspørges et individuelt samarbejde med vægt på inspiration til, hvordan der kan arbejdes med sygefravær. Ca. 4 pct. efterspørger hjælp til at udarbejde en syge- og fraværspolitik, og mellem 35-4 pct. af virksomhederne er interesserede i faste samarbejdsmodeller og partnerskabsaftaler, jf. Tabel 7. 32

35 Godt en tredjedel er interesserede i, at jobcenteret selv løbende henvender sig til virksomhederne eller tager initiativ til at skabe et virksomhedsnetværk med henblik på forebyggelse af sygefravær. Tabel 7. Andel virksomheder, der efterspørger jobcenterets servicetilbud, når virksomheden vil arbejde med at begrænse sygefraværet i virksomheden, pct. At jobcenteret kan tilbyde hjælp og inspiration til at udarbejde en syge- og fraværspolitik? At jobcenteret tilbyder virksomheden mulighed for at vælge mellem forskellige gensidigt forpligtende samabrejdsmodeller ifm. arbejdsfastholdelse? At jobcenteret tager initiativ til at indgå partnerskabsaftaler vedr. arbejdsfastholdelse og rekruttering? At jobcenteret løbende tager kontakt til virksomheden med henblik på forebyggelse af sygefravær? At jobcenteret bistår med at etablere et virksomhedsnetværk med bl.a. fokus på forebyggelse af sygefravær? Vigtigt/ Meget vigtigt Hvilken service efterspørges, når der er risiko for en sygemelding hos en medarbejder? Når virksomhederne har en medarbejder, der risikerer en sygemelding, efterspørges først og fremmest en konkret relation til jobcenteret og en overordnet orientering om de forskellige muligheder i forbindelse med at reducere risikoen for sygefravær, jf. Tabel 8. Knap tre fjerdedele af virksomhederne efterspørger én fast kontantperson i jobcenteret. Samtidig ønskes en bred orientering om, hvilke muligheder virksomheden har, og hvad jobcenteret kan tilbyde for serviceydelser. Ca pct. af virksomhederne finder det vigtigt, at de kan få konkret og behovsorienteret service. De efterspørger mulighed for at bestille et besøg fra jobcenteret ved behov, og at jobcenteret yder telefonisk rådgivning og vejledning, når der er behov. Tabel 8. Andel virksomheder, der efterspørger jobcenterets servicetilbud, når de står med en konkret medarbejder, som risikerer en sygemelding, pct. At der er én fast kontaktperson i jobcenteret, som virksomheden kan henvende sig til ved gentagen kontakt om samme sag At jobcenteret giver virksomheden en bred orientering om, hvad virksomheden kan gøre, samt hvad jobcenteret kan tilbyde med henblik på så vidt muligt at fastholde medarbejderens tilknytning til arbejdsmarkedet At der er én fast kontaktperson i jobcenteret, som virksomheden kan henvende sig til ved gentagen kontakt om forskellige sager Vigtigt/ Meget vigtigt At virksomheden kan bestille et besøg fra jobcenteret, når der er behov 7 At jobcenteret yder telefonisk rådgivning og vejledning, når der er behov

36 5.4. De interviewede virksomheder om én fast kontaktperson De interviewede virksomheder lægger stor vægt på værdien af en fast kontaktperson. En fast kontaktperson kan sikre, at viden og informationer ikke går tabt, og derudover er det vigtigt for virksomhederne, at det sikres, at der er én fast person i jobcenteret, der påtager sig ansvaret, når der indgås samarbejde. Særligt påpeger virksomhederne, at det er vigtigt for de udplacerede og/eller sygemeldte, at det er den samme person i jobcenteret, der har kontakten med dem. Derved kan der opnås fortrolighed, og samtidig skånes medarbejderne mest muligt. Flere virksomheder peger på, at hvis der skiftes medarbejder i jobcenteret, er det afgørende, at medarbejderne videreformidler oplysninger og informationer internt. Hvis virksomhederne har flere i arbejdsprøvninger eller flere eksempelvis fleksjobbere ansat og dermed har et tæt samarbejde med jobcenteret, tilkendegiver virksomhederne, at det er vigtigt for dem, at de ikke behøver at tale med mange forskellige jobcentermedarbejdere. Én eller få faste kontaktpersoner gør i disse sammenhænge samarbejdet væsentlig mere smidigt for virksomhederne. Boks 5. Hvad siger de interviewede virksomheder om én fast kontaktperson? De interviewede virksomheder peger på, at en fast kontaktperson i jobcenteret er vigtig især for de udplacerede og/eller sygemeldte. En fast kontaktperson er vigtig for at undgå misforståelser og for at sikre kontinuitet i sagen. Samtidig er en fast kontaktperson vigtig for at sikre, at det er klart, hvem der i jobcenteret har ansvaret for sagen. Hvis der skiftes medarbejder i jobcenteret peger flere virksomheder på, at det er afgørende, at oplysninger og informationer videreformidles internt. Hvis virksomheden har et tæt samarbejde med jobcenteret, peges der enstemmigt på, at det gør samarbejdet væsentligt mere smidigt ikke at skulle samarbejde med mange forskellige medarbejdere i jobcenteret. Det er meget vigtigt med en fast kontaktperson. Både for mig, men især for hende. En fast kontaktperson er helt afgørende, når vi har en løbende kontakt til jobcenteret. Jeg gider ikke snakke med flere personer, så man skal bruge tid på at fortælle det samme igen. Jeg var ude for at blive ringet op af én, der ikke vidste, at en anden fra jobcenteret lige havde ringet. Det skal være tydeligt for os, hvem der har ansvaret, når vi indgår i et samarbejde. Det er naturligvis dejligt men ikke afgørende med en fast kontaktperson. Så længe medarbejderne kan finde ud af at overdrage sagen og informationerne på en god måde, er det ikke så nødvendigt. Det er vigtigt, at det er en fast kontaktperson til fleksjob og én fast til ting vedr. arbejdsprøvninger. 34

37 5.5. Hvilken service efterspørges, når der er en konkret sygemelding hos en medarbejder? Er en medarbejder i virksomheden først blevet sygemeldt, efterspørges i overvejende grad en tæt relation til jobcenteret, jf. Tabel 9. Ca af virksomhederne tilkendegiver, at det er vigtigt med en fast kontaktperson i jobcenteret. Derudover er det væsentligt for omkring 65 pct. af virksomhederne, at jobcenteret tager initiativ til at indkalde og arrangere rundbordssamtaler, samt at jobcenteret har et vist lokalkendskab til virksomhederne, herunder branchen og de jobfunktioner, der findes i branchen. Det vil sige, at jobcentermedarbejderne har det fornødne kendskab til virksomhederne, så de i forbindelse med udplaceringer af sygemeldte kan tage afsæt i de arbejdsrutiner og -forhold, der gør sig gældende på arbejdspladsen. To tredjedele af virksomhederne finder det væsentligt med en løbende inddragelse i jobcenterets opfølgning. Det vidner om, at der blandt virksomhederne er en erkendelse af, at et tæt samarbejde om arbejdsfastholdelse fordrer gensidig dialog. Tabel 9. Andel virksomheder, der efterspørger jobcenterets servicetilbud, når virksomheden har en sygemeldt medarbejder, pct. At der er én fast kontaktperson i jobcenteret, som virksomheden kan henvende sig til ved gentagen kontakt om samme sag? At der er én fast kontaktperson i jobcenteret, som virksomheden kan henvende sig til ved gentagen kontakt om forskellige sager? At jobcenteret har kendskab til brancher og jobfunktioner blandt de lokale virksomheder med henblik på evt. arbejdsprøvning eller omplacering af den sygemeldte? At jobcenteret tilbyder at arrangere en rundbordssamtale mellem virksomheden, medarbejderen, jobcenteret og evt. a-kassen, læger og /eller andre relevante parter med henblik på at afdække, hvad der kan gøres for at hjælpe eller fastholde medarbejderen på arbejdspladsen? At jobcenteret løbende inddrager virksomheden i jobcenterets opfølgning i forhold til den sygemeldte medarbejder? At jobcenteret tilbyder at rådgive om virksomhedens afholdelse af sygesamtale med medarbejderen? At jobcenteret tidligt tager kontakt til virksomheden, dvs. så snart jobcenteret får oplysning om, at medarbejderen er sygemeldt? At jobcenterets opfølgning i forhold til den sygemeldte sker på virksomheden (i modsætning til i jobcenteret)? Vigtigt/ Meget vigtigt Det er endvidere værd at notere sig, at ca. halvdelen af virksomhederne efterspørger, at jobcenteret tidligt tager kontakt, når en medarbejder sygemeldes. Virksomhederne tilkendegiver dermed, at de ønsker hurtigt at etablere en kontakt til jobcenteret i forbindelse med sygemeldinger også gerne før de lovpligtige otte uger

38 5.6. De interviewede virksomheder om jobcenterets service ifm. fastholdelse De interviewede virksomheder lægger stor vægt på, at jobcenteret sætter tidligt ind og er offensive i forbindelse med kontakten til virksomheden. De udtrykker med andre ord et ønske om løbende at blive inddraget i jobcenterets opfølgning. Endvidere peger en del af de interviewede virksomheder på, at de ønsker en orientering omkring de nye regler for afholdelse af sygesamtale og udarbejdelse af en fastholdelsesplan særligt i opstartsfasen. Boks 6. Hvad siger de interviewede virksomheder om jobcenterets service i forbindelse med fastholdelse? Mange af de virksomheder, som har samarbejdet med jobcenteret om sygemeldte medarbejdere, påpeger et ønske om en mere tidlig og offensiv indsats fra jobcenteret. Der peges konkret på, at jobcenteret sætter tidligere ind, end ved de gældende 8 uger. Samtidig oplever enkelte, at jobcenterets dialog og kontakt til virksomhederne er træg, idet de selv må rykke jobcenteret for information eller for, at der sker fremdrift i sagen. Langt størstedelen af de interviewede virksomheder lægger vægt på, at det vil være en hjælp med information om den indførte sygesamtale og udarbejdelse af fastholdelsesplan for sygemeldte medarbejdere. Vi kunne godt tænke os, at jobcenteret var mere aktive over for de syge inden 8 uger. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan være mere aktiv i forhold til en tidlig indsats. Jobcenteret kunne også sagtens indgå aftale med virksomhederne om at sætte endnu tidligere ind. Vores oplevelse er, at det er langsommeligt, når jobcenteret tager over. Vi rykker faktisk hver måned for, hvad der er sket i sagerne det opleves meget trægt. Vores erfaring viser, at virksomheden selv skal løfte opgaven og tilegne sig en del viden, før konkret handling foretages fra jobcentres side ifm. en sygemeldt medarbejder. Det vil være en stor hjælp, hvis jobcenteret kan rådgive om den nye sygesamtale med medarbejderen. 36

39 6. Metode Brugerundersøgelsen af virksomhedernes kendskab og efterspørgsel på samt tilfredshed med service fra Jobcenter Ringsted er gennemført i perioden maj november 9. Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af spørgeskemaer samt telefon- og fokusgruppeinterview. Spørgeskemaundersøgelse Der er udsendt to forskellige spørgeskemaer til virksomhederne: Spørgeskema 1: Hvilken service fra jobcenteret er vigtig, når virksomheden rekrutterer nye medarbejdere? Spørgeskema 2: Hvilken service fra jobcenteret er vigtig, når virksomheden har sygemeldte medarbejdere? Endvidere har jobcenteret personligt omdelt spørgeskemaer til en række større virksomheder, herunder toneangivende virksomheder og vigtige samarbejdspartnere, som det har været vigtigt at få svar fra om samarbejdet og serviceefterspørgslen. Mploy har udarbejdet spørgeskemaerne i samarbejde med Jobcenter Ringsted. Fokus har været at få besvarelse fra både brugere og ikke-brugere af jobcenteret og at indhente viden om virksomhedernes kendskab, forventninger og tilfredshed med jobcenterets service. Virksomhederne har besvaret spørgeskemaet anonymt. Der er i alt udsendt et spørgeskema til 865 virksomheder i og omkring Ringsted. Ca. 43 virksomheder har modtaget spørgeskema 1, og ca. 43 virksomheder har modtaget spørgeskema 2. I alt har 178 virksomheder returneret en besvarelse. 91 virksomheder har besvaret spørgeskema 1, mens 87 virksomheder har besvaret spørgeskema 2. Svarprocenten for spørgeskema 1 er på 21 pct., mens svarprocenten for spørgeskema 2 er på pct. Det er en høj svarprocent for denne type undersøgelser. Det er mploys vurdering, at der med de indhentede besvarelser er opnået et fyldestgørende datagrundlag, der er dækkende for samtlige fremhævede undergrupper i analysen. Telefoninterview Der er foretaget telefoninterview med i alt 17 virksomheder. Interviewene fordeler sig jævnt på de i analysen fremhævede brancher og virksomhedsstørrelser, og de interviewede virksomheder har forskellig grad af samarbejdserfaring med jobcenteret. Telefoninterviewene har taget udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsens resultater, og formålet med interviewene har været at indhente uddybende forklaringer, synspunkter og vurderinger i forhold til de afgivne svar og temaer i spørgeskemaet. 37

40 Repræsentativitet og undergrupper I undersøgelsen er resultaterne fordelt på tre overordnede brancher: Handel og transport, herunder også hotel og restauration samt post og tele. Industri og byggeri, herunder også fremstilling samt anlæg. Offentlig og privat service, herunder offentlig administration; undervisning; social og sundhed; administrativ service og hjælpetjenester (rengøring, rejsearrangør, vagt, pakkeri mv.); kultur, forlystelser, sport og foreninger; personlig service (frisør, renseri, bedemand, skønhedsleje mv.) samt videns-, kommunikations-, revisions-, rådgivnings- og analysevirksomhed. Kun meget få virksomheder inden for landbruget har besvaret spørgeskemaet. Det er derfor valgt at udelade disse virksomheder i brancheopdelingen. Branchefordelingen i spørgeskemaundersøgelsen svarer tilnærmelsesvist til branchefordelingen i Ringsted Kommune. Dog er handels- og transportbranchen en anelse underrepræsenteret i undersøgelsen, mens offentlig og privat service tilsvarende er en anelse overrepræsenteret. Resultaterne er tilsvarende fordelt på to virksomhedsstørrelser: Mindre virksomheder, herunder virksomheder med ansatte eller derunder Større virksomheder, herunder virksomheder med over ansatte I spørgeskemaundersøgelsen indgår en lidt større andel af virksomheder med over ansatte end den reelle fordeling i Ringsted Kommune. Samtidig er andelen af virksomheder med ansatte eller derunder noget lavere i undersøgelsen end fordelingen i Ringsted Kommune. Det hænger formentlig sammen med, at de større virksomheder typisk i forvejen har et tættere samarbejde med jobcenteret og derfor er mere tilbøjelige til at besvare et spørgeskema. 38

41 39

42 4

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens 213 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens December 213 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER... 4 2.1.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER... 3 2. MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN I DE KOMMENDE ÅR... 3 3. BÆRENDE

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Oktober 2016 Side 1 af 7 1. Indledning Jobcenter Esbjerg ønsker til stadighed, at levere den bedst mulige service

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. N O TAT KL-undersøgelse af samarbejdet mellem jo b- centre og virksomheder KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Spørgeskemaet

Læs mere

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner d. 26. og 27. februar 2015 Oplæggets indhold 1. Den ny beskæftigelsesreform: Nyt fokus i virksomhedsindsatsen? 2. Virksomhedssamarbejdet i Ikast-Brande Kommune:

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Virksomhedsanalyse A-virksomheder

Virksomhedsanalyse A-virksomheder August 2013 Virksomhedsanalyse A-virksomheder Hjørring Kommune Hjørring Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 2 Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund...

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013 N O T A T Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 20 2. februar 20 J.nr. 20-00199 Viden og Analyse/KKH Baggrund Indledning I Beskæftigelsesministeren forbindelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Ringsted Kommune

Det rummelige arbejdsmarked. Ringsted Kommune 14 Det rummelige arbejdsmarked Ringsted Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. ANALYSENS HOVEDRESULTATER... 4 3. KORTLÆGNING AF PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND DEBATOPLÆG OM SYGEFRAVÆR December 2008 1 Forord Alle centrale beslutningstagere og aktører i beskæftigelsesindsatsen har i de seneste år sat massiv fokus på udviklingen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 2017 Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 0 1. Forord Beskæftigelsesudvalget i Næstved har stor fokus på, at beskæftigelsesindsatsen skal udvikles og gennemføres

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-Mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33 partnerskab@slagelse.dk

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere