Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet"

Transkript

1 Erhvervsudvalget (2. samling) L Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet har nu været i høring. Lovforslaget har været sendt i høring hos 99 myndigheder og organisationer. Finanstilsynet har modtaget 40 høringssvar, hvoraf 9 har haft bemærkninger til forslaget. 2. Generelle bemærkninger Dansk Industri støtter den foreslåede terrorforsikringsordning, herunder udkast til lovforslag og Forsikring & Pension finder det positivt, at regeringen med lovudkastet vil følge anbefalingen fra arbejdsgruppen om terrorforsikring under Økonomi- og Erhvervsministeriet om at etablere en terrorforsikringsordning for det såkaldte propertyforsikringsområde (bygninger og løsøre mv.). Arbejdsskade/samlet lovpakke Af lovforslagets bemærkninger fremgår, at regeringen har valgt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på terrordækningen på arbejdsskadeforsikringsområdet. Forsikring & Pension mener, at lovforslaget først bør fremsættes, når der er fundet en løsning på området for arbejdsskadeforsikring, således at der kan fremsættes en samlet lovpakke på dette område, som løser terrorforsikringsproblemerne i skadesforsikring. Dansk Industri er tilfreds med, at regeringen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at skabe klarhed om terrordækningen på området for arbejdsskadeforsikring og Trafikstyrelsen finder, at ordnin-

2 2/9 gen også skal omfatte forsikringer, der dækker personale i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven. Med rapporten fra arbejdsgruppen om terrorforsikring i Danmark er terrordækningen på propertyområdet (bygninger og løsøre mv.) fuldt analyseret og problemerne afdækket. Da rapporten viser, at der er behov for yderligere analyser for at afdække behovet for terrorforsikring på arbejdsskadeforsikringsområdet, har regeringen besluttet at nedsætte en ny arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriet, der forventes at afslutte sit arbejde i 2. halvdel af En afventning af den nye arbejdsgruppes rapport vil forsinke processen på propertyområdet, hvor der allerede eksisterer en løsning, unødigt, og lovforslaget fremsættes derfor som planlagt. Kunders fravalg / tilvalg Foreningen af forretningsførere for udenlandske forsikringsselskaber har rejst spørgsmål om, hvorvidt kunden må fravælge dækning i henhold til den foreslåede ordning. Lovforslaget indeholder ikke regler om kunders fravalg/tilvalg af terrordækning, men omhandler alene forsikringsselskabernes dækning. 3. Konkrete bemærkninger Til 1 Medlemskab af ordningen Det foreslås, at direkte tegnende forsikringsselskaber med tilladelse fra Finanstilsynet (dvs. danske forsikringsselskaber og filialer af forsikringsselskaber fra 3. lande), som tegner forsikringer som dækker NBCR-risici på bygninger og løsøre og dermed tilknyttet driftstab, samt motorkasko og søkasko er forpligtet til at være medlemmer af terrorforsikringsordningen. Skadesforsikringsselskaber fra EU-/EØS-lande, som er anmeldt til at tegne de pågældende typer forsikringer i Danmark, kan frivilligt tilslutte sig ordningen. Forsikring & Pension mener, at i det omfang der skal betales risikopræmie til staten, skal medlemskab være obligatorisk for alle selskaber, såvel danske selskaber som selskaber fra andre EU-/EØS-lande, der tegner forsikring i Danmark. Forsikring & Pension gør samtidig opmærksom på, at der ikke er fuld tilslutning i branchen til, at det skal være obligatorisk for

3 3/9 selskaberne at deltage i ordningen, uanset om der er tale om danske eller udenlandske selskaber. Danmarks Rederiforening finder, at det forhold, at ordningen alene dækker direkte tegnende forsikringsselskaber, der har fået tilladelse af Finanstilsynet, medfører en konkurrencemæssig skævvridning, som i høj grad vil ramme rederisektoren, da en stor del af den danske handelsflåde er kaskoforsikret udenfor Danmark. Hensigten med bestemmelsen er at sikre de danske forsikringsselskabers fortsatte beståen og ikke efterlade dem med utilstrækkeligt kapitalberedskab til skade for såvel samfundet som forsikringstagerne. Derfor må ordningen være obligatorisk for de skadesforsikringsselskaber, som har fået tilladelse af Finanstilsynet. Formålet med ordningen er ikke at sikre udenlandske forsikringsselskaber. Af hensyn til EU-konkurrenceregler giver forslaget dog mulighed for, at selskaber fra andre EU-/EØS-lande, der er anmeldt til skadesforsikringsvirksomhed i Danmark, kan vælge at tilslutte sig ordningen. Forslaget opretholdes derfor i sin nuværende form. Til 2 - Dækningsområde Det forslås, at terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive (kaldet NBCR) terrorrisici på bygninger og løsøre og dermed tilknyttet driftstab, samt motorkasko og søkasko. Danmarks Rederiforening finder det problematisk, at arbejdsgruppens kommissorium var begrænset til at se på de problemer, det kunne volde her i landet tegnende forsikringsselskaber at afdække terrorskader, mens der ikke skulle ses på forsikringstagernes eventuelle problemer som følge af terrorisme, herunder forsikringstagernes ansvarsdækning. Dette problem burde være omfattet af lovforslaget. Søfartsstyrelsen er enig i dette synspunkt. Danmarks Rederiforening finder, at ordningen indeholder en arbitrær afgrænsning, idet den kun omfatter skibe, der befinder sig i Danmark, når skaden sker. Kun en lille del af den danske handelsflåde vil så være omfattet af ordningen, da hovedparten er beskæftiget i trafik mellem tredjelande. Trafikstyrelsen finder, at ordningen ikke skal være begrænset til at omfatte forsikringer, der dækker NBCR-terrorrisici, men skal dække terrorrisici i det hele taget, og finder i øvrigt, at det burde have været undersøgt, om

4 4/9 det havde været hensigtsmæssigt, at lokomotiver, togvogne mv. også var omfattet af ordningen. Forsikring & Pension har vanskeligt ved at se behovet for, at kaskoforsikring af skibe skal omfattes af ordningen, idet NBCR-terror typisk er undtaget på søkaskoforsikringer. Arbejdsgruppens opgave ifølge kommissoriet var primært at finde en løsning på de vanskeligheder, som de danske forsikringsselskaber efter 11. september 2001 har haft med at afdække visse former for terrorrisici gennem køb af genforsikring hos internationale genforsikringsselskaber. Arbejdsgruppens undersøgelser viste, at forsikringsselskaberne kun i begrænset omfang kan forsikre sig mod terrorangreb, hvor der anvendes nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive (NBCR) våben. Dermed vil et meget stort terrorangreb med NBCR-våben kunne føre til, at store dele af forsikringsbranchen får økonomiske problemer, hvilket kan have store konsekvenser for forsikringstagerne og samfundet. Formålet med lovforslaget er derfor at understøtte markedet for skadesforsikring ved at spænde et sikkerhedsnet ud i form af en statslig garanti for at sikre borgere og virksomheder bedre mod økonomiske tab i tilfælde af større NBCR-terrorangreb. Ordningen omfatter ikke terrorangreb med konventionelle sprængstoffer, da arbejdsgruppens analyser viser, at det ikke generelt er vanskeligt eller umuligt for de danske skadesforsikringsselskaber at købe genforsikring i forhold til konventionelle sprængstoffer, hvorfor forsikringsbranchen ikke i tilfælde af konventionelle angreb vil være økonomisk truet. Tilsvarende vurderes terrorangreb, som sker uden for Danmark, ikke at true den danske forsikringsbranches eksistens økonomisk. Såfremt NBCR-terror i fremtiden i højere grad dækkes på forsikringstagernes søkaskoforsikringer vil disse automatisk blive omfattet af ordningen på linje med bilkasko. Forslaget om, at ordningen kun skal omfatte NBCR-terrorskader, og at det forsikrede skal befinde sig i Danmark, når skaden sker, opretholdes i sin nuværende form. Dog inkluderes kaskoforsikringer på lokomotiver og togvogne i ordningen på linje med motor- og søkasko.

5 5/9 Til 3 Bidragspligt, selvbehold, "juridisk enhed" og terrorforsikringsråd Til stk. 1, 2, 8 og 9 Årlig risikopræmie på 0,15 pct. og statsstøtte Det foreslås, at medlemmerne af terrorforsikringsordningen skal betale en årlig risikopræmie på 0,15 pct. af genforsikringsgarantien på 15 mia. kr. til staten. Det udgør årligt 22,5 mio. kr. Forsikring & Pension har vanskeligt ved at se begrundelsen for, at selskaberne skal betale nævnte risikopræmie til staten for at få stillet garantien til rådighed, da staten ifølge Forsikring & Pension ikke løber nogen reel økonomisk risiko i ordningen, fordi pengene skal betales tilbage af forsikringstagerne. Garantien i ordningen er derfor ikke sammenlignelig med andre garantier, som staten yder, f.eks. A/S Øresundsforbindelsen, og hvor der betales en provision på 0,15 pct. Forsikring & Pension har vanskeligt ved at se, at der skulle være tale om statsstøtte i modellen. Hvis dette alligevel skulle være tilfældet, mener Forsikring & Pension, at man vil kunne undgå en statsstøtteproblematik ved at foretage en mindre justering af statsgarantimodellen. I den justerede model hæfter staten direkte over for forsikringstagerne, hvorimod i lovudkastets model hæfter forsikringsselskaberne, men med en statsgaranti i ryggen (dvs. staten hæfter i forhold til selskaberne). Denne model indebærer ifølge Forsikring & Pension, at det skal skrives ind i forsikringskontrakterne, at forsikringsdækningen er begrænset i forhold til NBCR-terrorskader, i det omfang skaderne er dækket af den etablerede statslige forsikringsordning. Foreningen af forretningsførere for udenlandske forsikringsselskaber finder, at forslaget er uklart med hensyn til fordelingen af den årlige risikopræmie mellem selskaberne. Danske Maritime finder ikke, at man bør oprette en ny tvungen ordning, hvor der tvangsmæssigt opkræves en præmie, der kan justeres uden medvirken eller accept fra de virksomheder (eller personer), der skal betale præmien. Danske Maritime konstaterer desuden, at den årlige risikopræmie betales af forsikringsselskaber, der udbyder den nævnte type forsikring og vil således skulle dækkes af samtlige forsikringstagere i disse selskaber, også de, hvis forsikringer ikke dækker den pågældende type tab. Forsikringsselskaberne får stillet en genforsikringsgaranti til rådighed fra staten, som medfører, at de i videre omfang end ellers kan tegne forsikringer med NBCR-dækning. Det indebærer en gevinst for selskaberne.

6 6/9 Denne gevinst vil kunne stille selskaberne bedre i konkurrencen på andre, fx udenlandske, markeder. Det er derfor vurderingen i arbejdsgruppen overordnet og regeringens statsstøttesekretariat, at ordningen indeholder statsstøtte og vil skulle anmeldes til EU-Kommissionen. Præmien på 0,15 pct. i forhold til den statslige genforsikringsgaranti vil være et element, der kan bidrage til at minimere de fordele, som forsikringsselskaberne vil få med ordningen. Forsikring og Pensions alternative model har ikke været genstand for behandling i arbejdsgruppen, men den vurderes ikke umiddelbart af statsstøttesekretariatet at ændre på det forhold, at selskaberne får en konkurrencefordel. Spørgsmålet om konkurrencefordelen og statsstøtteaspektet vurderes endvidere at være uafhængig af, om en udløst garanti betales tilbage. Den samlede risikopræmiebetaling består af 0,15 pct. af den statslige genforsikringsgaranti på 15 mia. kr. Der er ikke i lovforslaget specificeret, hvem der skal betale hvor meget, idet fordelingen af den årlige risikopræmie fastlægges af medlemmerne af den i lovforslaget 3, stk. 3, nævnte "juridiske enhed". Udgangspunktet i forslaget er, at præmien ligger fast (0,15 pct. af genforsikringsgarantien) og kun kan ændres, hvis EU-Kommissionen vurderer, at der skal lægges en anden præmie til grund. Det enkelte forsikringsselskab bestemmer selv, hvorledes finansieringen af risikopræmien skal ske. Det præciseres i bemærkningerne til lovforslaget, at præmien på 0,15 pct. som udgangspunkt er fast og kun ændres, hvis EU-Kommissionen vurderer, at der skal lægges en anden præmie til grund. Til stk. 3 Den "juridiske enhed" Det foreslås, at medlemmerne i terrorforsikringsordningen organiserer sig i en fælles "juridisk enhed", som skal administrere præmiebetaling til den danske stat, skadesudbetalinger til medlemmerne samt tilbagebetaling til den danske stat. Rigsrevisionen fastslår, at præmiebetalinger til staten og den statslige forsikringsgaranti er omfattet af Rigsrevisorlovens 4, stk. 1, nr. 2 om regnskabsgennemgang efter Rigsrevisorlovens 6 og anbefaler derfor, at der i lovforslaget eller i andre retsforskrifter fastsættes bestemmelser om den "juridiske enheds" aflæggelse af regnskab og revision af præmiebetalin-

7 7/9 gerne til staten og den statslige forsikringsgaranti mv. En forudsætning herfor vil være, at der i lovforslaget indføjes en bemyndigelse til ministeren til at kunne fastsætte nærmere regler for den "juridiske enhed" om administration, regnskab og revision m.m. Kommentar Rigsrevisionens forslag indarbejdes således, at der indsættes en bemyndigelse til ministeren til at fastsætte nærmere regler for den "juridiske enhed" om aflæggelse af regnskab, revision mv. Til stk. 5 Selvbehold Det foreslås, at størrelsen af den årligt fastsatte grænse for hvornår genforsikringsgarantien træder i kraft fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Terrorforsikringsrådet. Beløb under denne grænse skal branchen selv dække (branchens selvbehold). Grænsen fastsættes ud fra to kriterier. For det første den aktuelle størrelse af det internationale genforsikringsmarked for NBCR-terrorrisici. For det andet en vurdering af hvor store terrorskader branchen selv kan bære, før der opstår solvensproblemer for branchen. Forsikring & Pension finder, at kun den del af branchens selvbehold, som udgøres af genforsikring, bør fastsættes på basis af en årlig vurdering. Branchens selvbehold bør i loven fastsættes som et fast beløb, der ikke inddrages i den årlige vurdering, og Forsikring & Pension foreslår på den baggrund, at selvbeholdet eksklusive genforsikring fastsættes til 2 mia. kr. Foreningen af forretningsførere for udenlandske forsikringsselskaber finder, at forslaget er uklart med hensyn til fordeling af selvbeholdet. Størrelsen af selvbeholdet (selvrisikoen) revurderes og fastlægges årligt. Ved den årlige vurdering af beløbsgrænsen skal inddrages den aktuelle størrelse af det internationale genforsikringsmarked for NBCRterrorrisici omfattet af ordningen og andre markedsmæssige muligheder for afdækning af sådanne NBCR-terrorrisici. Desuden skal grænsen vurderes på baggrund af branchens samlede solvenssituation. Det betyder i praksis, at der skal foretages en vurdering af, hvor store terrorskader branchen selv kan bære, før der opstår solvensproblemer for branchen. Formålet med ordningen er at understøtte branchens økonomiske overlevelse og dermed sikre borgere og virksomheder bedre mod økonomiske tab. Ved både at inddrage genforsikringsmarkedet og solvenssituationen i

8 8/9 de årlige aktuelle vurderinger sikres, at der løbende tages højde for, at ordningen netop opfylder sit formål og sætter ind, hvor branchen er truet på sin solvens. Fordelingen af selvbeholdet på selskaber er ikke specificeret, idet fordelingen af selvbeholdet fastlægges af medlemmerne af den i lovforslaget nævnte "juridiske enhed". Bestemmelsen om, at størrelsen af selvbeholdet revurderes og fastsættes årligt, opretholdes. Til stk. 6 Terrorforsikringsrådet Det foreslås, at der nedsættes et terrorforsikringsråd, der består af repræsentanter fra Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finanstilsynet samt Forsikring & Pension. Danmarks Rederiforening finder det påkrævet, at også forsikringstagersiden bliver repræsenteret i Terrorforsikringsrådet. Forsikring & Pension foreslår, at den etablerede "juridiske enhed", dvs. medlemmerne i ordningen, skal repræsenteres i Terrorforsikringsrådet i stedet for Forsikring & Pension. Terrorforsikringsrådets primære opgave er at bedømme grænsen for selvbeholdet i ordningen ud fra en vurdering af solvenssituationen og de aktuelle genforsikringsmuligheder. Ved at lade den etablerede juridiske enhed repræsentere medlemmerne frem for Forsikring og Pension vurderes sammensætningen af Terrorforsikringsrådet at afspejle den nødvendige ekspertise. Bestemmelsen ændres således, at den "juridiske enhed" erstatter Forsikring & Pension i Terrorforsikringsrådet. Til 6 og 7 - Tilbagebetaling Det foreslås, at alle fremtidige forsikringstagere som har forsikringer, der dækker bygninger og løsøre og dermed tilknyttet driftstab, samt motorkasko og søkasko, skal medvirke til tilbagebetaling af udbetalte beløb fra den statslige genforsikringsgaranti. Danmarks Rederiforening finder, at tilbagebetalingsordningen bør udformes således, at den alene omfatter policer, der har NBCR-dækning.

9 9/9 Samtidig finder man det afgørende, at det præciseres i lovens bemærkninger, at tilbagebetaling ikke vedrører den del af præmien på skibspolicer, som omfatter udenlandsk registreret tonnage. Dansk Maritime bemærker, at tilbagebetalingskravet imod de forsikringstagere, der i givet fald må acceptere en 5 pct. forhøjelse af deres præmier, rettes så vidt det kan ses imod alle forsikringstagere, hvis forsikringer dækker den pågældende type tab. Forbrugerrådet angiver, at det må være en forudsætning at forbrugernes betalingsforpligtelse/tilbagebetalingspligt ikke er livsvarig men løber i en årrække, indtil staten har fået tilbagebetalt den ydede garanti. Tilbagebetalingen omfatter samtlige forsikringstagere, der har tegnet de pågældende forsikringer vedrørende bygninger mv., og ikke kun forsikringstagere med policer med NBCR-dækning. Tilbagebetalingen omfatter endvidere samtlige forsikringstagere uanset i hvilket forsikringsselskab forsikringen er tegnet, (dvs. selskaber med tilladelse fra Finanstilsynet og selskaber fra EU-/EØS-lande, som er anmeldt til Finanstilsynet til den pågældende type forsikringer), så længe det forsikrede er beliggende eller registreret i Danmark. Hermed er der ikke incitament for forsikringstagerne til at skifte til et forsikringsselskab, der ikke er med i ordningen og der sikres fortsat ens konkurrencevilkår. Det fremgår af bemærkningerne, at det er vurderingen, at en udbetaling fra staten på 15 mia. kr. højst vil tage 15 år at tilbagebetale. Forslaget om, at alle forsikringstagere med de pågældende typer forsikringer skal medvirke til tilbagebetalingen, opretholdes.

Statslig terrorforsikringsordning på vej i Danmark

Statslig terrorforsikringsordning på vej i Danmark Statslig terrorforsikringsordning NFT på vej 2/2008 i Danmark Statslig terrorforsikringsordning på vej i Danmark af Kasper Andersen Den danske regering har fremsat lovforslag om en statslig terrorforsikringsordning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010 LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT COPENHAGEN 20 September 2010 LEGAL UPDATES Terrorforsikring God skik Forsikringsformidling Agentaftaler Terrorforsikring Ikrafttræden den 31. marts 2010 Obligatorisk terrorforsikringsordning

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Vedtægter for Terrorforsikringspool for skadesforsikring (Med ændringer vedtaget på generalforsamling 18. juni 2010)

Vedtægter for Terrorforsikringspool for skadesforsikring (Med ændringer vedtaget på generalforsamling 18. juni 2010) Vedtægter for (Med ændringer vedtaget på generalforsamling 18. juni 2010) Præambel I henhold til lov om en terrorforsikringsordning på sområdet (i det følgende benævnt loven) skal forsikringsselskaber,

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber Finanstilsynet Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Supplerende bemærkninger til lovforslagsudkast om skadesforsikringsafgift Skatteministeriet har den 9.02. 2012 sendt udkast til Skadesforsikringsafgiftsloven

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

2.1 Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

2.1 Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er CONCITO. 1.2 Hjemstedet er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler NFT 3/2007 Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler af Tine Egelund Thomsen og Morten Samuelsson Tine Egelund Thomsen

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere