Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år..."

Transkript

1 -

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag Spørgsmål i kvalitetsmålingen til forældre, personale og ledelse... 5 Februar 2015

3 Indledning Dette dokument beskriver den kvalitets- og tilsynsmodel, som Faaborg-Midtfyn Kommune har udviklet til vurdering og opfølgning på kvalitetsudviklingen i kommunens dagtilbud. Faaborg-Midtfyn Kommune har et stærkt fokus på at levere bedst mulig kvalitet inden for en stadig snævrere økonomisk ramme. Det kræver, at vi som kommunal virksomhed arbejder målrettet for at prioritere ressourcerne rigtigt i god overensstemmelse med kommunens politiske målsætninger. Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2014 en kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet. Kvalitetsstandarden samler de eksisterende politiske forventninger fra lovgivning og lokale politikker og konkretiserer forventningerne, der dermed udgør de egentlige succeskriterier inden for følgende 6 temaer: Læringsmiljøer Inklusion Tidlig forebyggende indsats Overgang fra dagpleje til daginstitution samt fra daginstitution til skole Ledelse Forældresamarbejde Kvalitets- og tilsynsmodellen er bygget op, så der anlægges tre forskellige perspektiver på kvalitet, henholdsvis organisatorisk kvalitet, faglig kvalitet og brugeroplevet kvalitet 1. Kvalitet i ledelse, organisering og struktur mv. anses dermed som lige så væsentligt som kvaliteten i det fag-faglige og kvaliteten i mødet mellem borger og medarbejder. Kvalitetsmåling Omdrejningspunktet i kvalitets- og tilsynsmodellen er en kvalitetsmåling, der gennemføres hvert andet år i alle kommunale, selvejende og private dagtilbud, i landsbyordninger samt i den kommunale dagpleje. Undersøgelsen gennemføres som en digital spørgeskemaundersøgelse blandt forældre, medarbejdere og ledelse. Undersøgelsen afdækker dermed tre forskellige interessenters vurdering af kvaliteten i det enkelte dagtilbud inden for de 6 temaer fra kvalitetsstandarden. Spørgsmålene til de enkelte interessenter fremgår af bilag. Resultatet af kvalitetsmålingen fremgår af en rapport, hvor de forskellige interessenters vurdering sammenstilles. Den enkelte institution kan herefter selvstændigt anvende resultatet til interne udviklingsdrøftelser. Resultatet anvendes desuden af Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn til vurdering af det videre tilsynsforløb for den enkelte institution. 1 KL/COK. Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud. Redskaber til dokumentation af kvaliteten Februar

4 Formål og rammer for tilsyn Faaborg-Midtfyn Kommune er, jf. lovgivningen, forpligtet til at føre tilsyn med kvaliteten i kommunens dagtilbud og dagpleje, både kommunale, selvejende og private institutioner samt landsbyordninger. Lovgrundlaget for tilsyn på dagtilbudsområdet er: Dagtilbudsloven 3: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for henholdsvis dag-, fritids- og klubtilbud mv. i kommunen. 5: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet efter denne lov og den måde, hvorpå opgaver udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastlagt efter 3, efterleves. Retssikkerhedsloven 16: Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Tilsynet i Faaborg-Midtfyn Kommune tilrettelægges med udgangspunkt i kvalitetsmålingen og de resultater, der fremkommer her. Tilsynet kan også komme i stand på baggrund af forældrehenvendelser eller enkeltsager. Tilsynet kan have forskellig karakter, og der føres ikke nødvendigvis samme type tilsyn i alle institutioner samme år. Fagchefen for Dagtilbud-Børn træffer afgørelse om, hvilken type tilsyn der føres i institutionerne ud fra den tilgængelige viden om institutionernes forhold. Kvalitet- og tilsynsprocessen Kvalitets- og tilsynsprocessen forløber over en toårig periode og kan illustreres således: Februar

5 År 1 ulige år Kvalitetsmåling Med udgangspunkt i kvalitetsstandarden gennemføres hvert andet år en kvalitetsmåling for dagtilbudsområdet. Kvalitetsmålingen er det centrale redskab til belysning af den oplevede kvalitet i kommunens dagtilbud. Øvrige data I begyndelsen af 3. kvartal i ulige år indsamler Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn en række data, der er relevante og betydningsfulde i forhold til en samlet vurdering af den faglige, organisatoriske og oplevede kvalitet i hver enkelt institution. Det kan fx være indsatsplaner, statistik over lokalmøder og underretninger, resultat af Arbejdstilsynets screeningsbesøg, evt. trivselsundersøgelse, sygefraværsprocent, ansøgninger om støtte, dokumentation for anvendelsen af udlagte støtteressourcer, klager, tidligere tilsynsresultat eller opsamling på konsulentforløb. For institutioner, der udviser et samlet set tilfredsstillende resultat, er der ingen yderligere samtaler eller besøg, og der udfærdiges et tilsynsnotat. Tilsynsnotater På baggrund af kvalitetsmåling og dataindsamling udarbejdes tilsynsnotater for de institutioner, der vurderes at have et samlet set tilfredsstillende resultat. Tilsynsnotatet (= tilsynsafgørelsen) offentliggøres på institutionens hjemmeside. For institutioner, der udviser et mindre tilfredsstillende resultat, eller hvor der er tvivl om resultatet, foretages en individuel vurdering af behovet for at gennemføre tilsynssamtaler med fagchefen for Dagtilbud-Børn, gennemføre tilsynsbesøg eller anden form for opfølgning. På baggrund heraf aftales de nødvendige handlinger og opfølgning samt eventuel bistand fra fagsekretariatet. Aftalerne tilføres tilsynsnotatet, der herefter fungerer som tilsynsafgørelse for institutionen. Notatet offentliggøres på institutionens hjemmeside. For landsbyordninger er det Fagsekretariatet Undervisning, der har ansvaret for at beslutte eventuel opfølgning samt udarbejde og offentliggøre tilsynsnotat. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn afrapporterer hvert år resultatet af årets tilsyn til Børne- og uddannelsesudvalget som en del af udvalgets politikkontrollerende funktion. År 2 lige år Individuel opfølgning Der gennemføres individuel opfølgning på baggrund af tilsynsprocessen det foregående år. Karakteren af opfølgningen vil variere, alt efter hvilke aftaler, der er indgået. Opfølgningen kan eksempelvis ske via en skriftlig status, tilsynsbesøg eller konsulentforløb. Afhængig af opfølgningsmetode kan konsulenten udarbejde fornyet tilsynsnotat, der kan offentliggøres på institutionens hjemmeside. Indsendelse og godkendelse af læreplaner Jf. dagtilbudsloven skal kommunen hvert 2. år godkende de pædagogiske læreplaner. Indsendelse og godkendelse af læreplaner er en integreret del af kvalitets- og tilsynsmodellen, idet den skriftlige læreplan skal afspejle den pædagogiske praksis og de didaktiske overvejelser, institutionen gør sig om børns læring i hverdagen. Februar

6 Tanken er altså, at der skal være sammenhæng mellem den skriftlige læreplan og oplevelsen af den pædagogiske praksis, som den kommer til udtryk i kvalitetsmålingen. Derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune implementeret en særlig standard for læreplaner, som alle institutioner skal følge. Standarden tager afsæt i beskrivelser af den pædagogiske hverdag, og det er kvaliteten af disse beskrivelser, der vurderes, når læreplanen indsendes til godkendelse. Hvis læreplanen ikke umiddelbart kan godkendes, iværksættes der opfølgning, fx i form af konsulentunderstøttelse. Målet er, at alle institutioner skal have en godkendt læreplan. I ulige år skal institutioner og dagpleje arbejde med evaluering af læreplanen. Institutionens evalueringsmetode og plan for evalueringen skal fremgå af læreplanen. Ledelse af kvalitetsudvikling Systematisk kvalitetsudvikling i dagtilbud forudsætter en målrettet ledelsesindsats, hvor der ledelsesmæssigt både sættes retning og følges op. Dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune er mangfoldigt og består af mange forskellige institutioner med forskellige ejer- og ledelsesformer: 1 dagpleje med ca. 150 dagplejere i eget hjem 12 matrikler er kommunale institutioner med fælles ledelse bestående af én leder og én souschef 4 matrikler er kommunale institutioner med områdeledelse bestående af én områdeleder og 4 daglige ledere 5 matrikler er landsbyordninger, hvor dagtilbuddet er organiseret under skolen og ledet af en afdelingsleder, der også har ansvaret for SFO'en 2 matrikler er kommunale institutioner med traditionel ledelse bestående af én leder og én souschef 6 matrikler er selvejende institutioner i ledelsesnetværk, hvilket betyder, at der er en strategisk koordinator og én leder i hver institution, men ingen souschefer 12 matrikler er private institutioner, der typisk er ledet af én leder og én souschef. De kommunale og selvejende dagtilbud er aftaleholdere og dermed en del af kommunens aftalestyring. Der er 10 kommunale aftaleholdere, hvoraf den ene er dagplejeleder. De 10 aftaleholdere refererer til fagchefen for Dagtilbud-Børn. For de selvejende institutioner er det bestyrelsesformanden, der er aftaleholder, men den daglige ledelse og kontakt til kommunen er delegeret til lederen. I landsbyordningerne er det skolelederen, der er aftaleholder, og som har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for den systematiske kvalitetsudvikling i 0-6-årstilbuddet. I de private institutioner er det bestyrelsen, der er den øverste ansvarlige, og som har ansvaret for institutionens drift. Ansvaret for den ledelsesmæssige kvalitet på dagtilbudsområdet er således fordelt mellem mange forskellige parter. Kvalitets- og tilsynsmodellen er kommunens nødvendige styringsværktøj, der skal sikre, at kommunen kan løfte ansvaret for alle børn i dagtilbud uanset ejer- og ledelsesform. Men kvalitets- og tilsynsmodellen kan ikke stå alene. Modellen skal suppleres af ledelse på alle niveauer, så det sikres, at ledelsen har de rette rammer og forudsætninger for at løse opgaven. Det kan fx ske gennem: Ledelsesmæssig sparring fra nærmeste leder Deltagelse i ledermøder og ledernetværk Lederudviklingssamtaler Kompetenceudvikling Februar

7 Bilag Spørgsmål i kvalitetsmålingen til forældre, personale og ledelse Alle spørgsmål stilles ud fra "Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?". Svar skaleres ved: Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Læringsmiljøer Målet er at skabe udviklende læringsmiljøer i kommunens dagtilbud, der giver rum til leg, læring og udvikling af børn 1.1 Planen for dagtilbuddets praksis fremgår tydeligt for enhver (fx gennem årshjul, månedsplan eller lign.). Planen for dagtilbuddets praksis fremgår tydeligt for enhver (gennem fx årshjul, månedsplan eller lign.). 1.2 Jeg ved, hvem jeg skal kontakte, når jeg har spørgsmål eller bekymringer. 1.3 Jeg ved, at personalet sætter læringsmål for børnegruppen. Jeg kender min egen og mine kollegaers rolle i det daglige arbejde. Vi sætter klare mål for arbejdet med børnegruppen. Dagtilbuddet har en klar organisering af det daglige arbejde. Personalet sætter klare mål for arbejdet med børnegruppen. 1.4 Jeg ved, at personalet sætter læringsmål for mit eget barn. Vi sætter klare mål for arbejdet med det enkelte barn. Personalet sætter klare mål for arbejdet med det enkelte barn. 1.5 Personalet forklarer valg af aktiviteter ud fra faglig viden. Vi beskriver ud fra faglig viden og refleksion, hvorfor vi vælger de metoder og aktiviteter, vi gør. Personalet beskriver ud fra faglig viden og faglig refleksion, hvorfor de vælger de metoder og aktiviteter, de gør. 1.6 Jeg har et klart billede af, hvordan det går med mit barns trivsel, læring og udvikling i dagtilbuddet. Vi reflekterer over praksis for at videreudvikle vores kompetencer i forhold til børnene. Personalet reflekterer over deres praksis for at videreudvikle deres kompetencer i forhold til børnene. Februar

8 Læringsmiljøer Målet er at skabe udviklende læringsmiljøer i kommunens dagtilbud, der giver rum til leg, læring og udvikling af børn 1.7 Personalet dokumenterer det pædagogiske arbejde med børnene, fx ved opslag på infotavlerne. Vi dokumenterer systematisk vores arbejde med børnene. Personalet dokumenterer systematisk deres arbejde. Februar

9 Læringsmiljøer Målet er at skabe udviklende læringsmiljøer i kommunens dagtilbud, der giver rum til leg, læring og udvikling af børn 1.8 Jeg oplever, at personalet følger op på mit barns trivsel, udvikling og læring. Vi evaluerer systematisk børnenes trivsel og udvikling med henblik på kvalitetsudvikling af den pædagogiske praksis. Personalet evaluerer systematisk med henblik på kvalitetsudvikling af den pædagogiske praksis. 1.9 Jeg kender læringsstjernen. Jeg kender og anvender læringsstjernen i praksis. Mit personale kender og anvender læringsstjernen i praksis Det er nemt for børnene at se, hvilke muligheder for aktiviteter de forskellige områder i indretningen giver. De fysiske rammer ude og inde kan ændres i forhold til børnegruppens behov. De fysiske rammer ude og inde kan ændres i forhold til børnegruppen Det er min oplevelse, at de fysiske rammer tilgodeser mit barns trivsel og læring tilfredsstillende. Det er min oplevelse, at de fysiske rammer tilgodeser børnenes trivsel og læring tilfredsstillende. Det er min oplevelse, at de fysiske rammer tilgodeser børnenes trivsel og læring tilfredsstillende Jeg kender den pædagogiske læreplan, personalet arbejder ud fra. Jeg arbejder ud fra den pædagogiske læreplan i hverdagen. Mit personale kender og arbejder ud fra den pædagogiske læreplan. Februar

10 Inklusion Målet er at udvikle normalområdet, så flest mulige børn og unge gennem lokal indsats, samarbejde og fællesskaber inkluderes i nærmiljøet 2.1 Personalet udviser imødekommenhed over for børnene. Jeg inddrager alle børn i fællesskabet. Personalet inddrager ALLE børn i fællesskabet. 2.2 Personalet udviser imødekommenhed over for forældrene. Jeg styrker fællesskabet i børnegruppen. Personalet er gode til at styrke fællesskabet i gruppen. 2.3 Personalet er gode til at inddrage mit barn i fællesskabet i børnegruppen. 2.4 Jeg ved, at der arbejdes med inklusion i mit barns dagpleje/institution. Jeg italesætter og anvender viden om inklusion i praksis. Personalet italesætter og anvender viden om inklusion i praksis. Februar

11 Tidlig forbyggende indsats Tidlig, helhedsorienteret indsats og forebyggelse betyder, at der kan sættes ind med støtte eller vejledning til barnet og familien i forhold til et aktuelt problemområde. Det gælder pædagogisk, socialt, adfærd, sundhed eller undervisning. 3.1 Har du oplevet, at der er lavet indsatsplaner for dit barn? Ja/nej/ved ikke 3.2 Hvis ja i 3.1 Jeg har været inddraget i udarbejdelsen af indsatsplanerne. Vi følger Handleguidens retningslinjer. I indsatsplanerne beskrives klare mål, begrundet i faglig viden Dagtilbuddet følger Handleguidens retningslinjer. Der fastsættes i indsatsplanerne klare mål, begrundet i faglig viden. 3.3 Hvis ja i 3.1 Jeg deltager aktivt i samarbejdet omkring løsningen af mit barns udfordringer. Der følges systematisk op på de fastsatte mål i indsatsplanerne. Der følges systematisk op på de fastsatte mål Forældrene inddrages i udarbejdelsen af indsatsplaner Forældrene inddrages aktivt i arbejdet med indsatsplaner. Forældrene inddrages i udarbejdelsen af indsatsplanen. Forældrene inddrages aktivt i arbejdet med indsatsplanen. Overgange fra dagpleje til daginstitution samt overgange fra daginstitution til skole Målet er at sikre en optimal og tryg start for det enkelte barn ved at skabe lokale, systematiske, fleksible og sammenhængende overgange. 4.1 Jeg har fået de nødvendige oplysninger, der gør, at jeg er tryg ved at sende mit barn i børnehave/skole. Vi skaber systematiske, fleksible og sammenhængende overgange fra dagpleje til daginstitution samt fra daginstitution til skole. Vi skaber systematisk, fleksible og sammenhængende overgange fra dagpleje til daginstitution og fra daginstitution til skole. Februar

12 4.2 Jeg er tilfreds med den måde, jeg er blevet inddraget i processen omkring mit barns overgang til børnehave/skole. Vi inddrager forældrene i processen omkring det enkelte barns overgang til børnehave/skole. Vi inddrager forældrene i processen omkring det enkelte barns overgang til børnehave/skole. Februar

13 Ledelse Lederen er pædagogisk og økonomisk ansvarlig for dagtilbuddet. Som aftaleholder har lederen selvstændigt ansvar for at lede personalet, overholde budget og vedtagne kvalitetsstandarder samt yde den bedst mulige service inden for disse rammer. 5.1 Der er ingen spørgsmål om ledelsen til forældrene. Ledelsen har fastsat klare mål for udviklingen af dagtilbuddets kvalitet. Vi har som ledelse fastsat klare mål for udviklingen af dagtilbuddets kvalitet. 5.2 Ledelsen tydeliggør politiske mål, lovgivning og rammer. Ledelsen tydeliggør politiske mål, lovgivning og rammer Ledelsen skaber sammenhæng mellem dagtilbuddets mål og opgaveløsning. Som ledelse skaber vi sammenhæng til dagtilbuddets mål og opgaveløsning Ledelsen er tydelig i krav og forventninger til min opgaveløsning og min kompetenceudvikling Jeg har medindflydelse på, hvordan den pædagogiske kvalitet og praksis udvikles. Vi er som ledelse tydelig i krav og forventninger til personalets opgaveløsning og kompetenceudvikling. Personalet har medindflydelse på, hvordan den pædagogiske kvalitet og praksis udvikles. Februar

14 Forældresamarbejde Indsatsen over for det enkelte barn skal ske i tæt samarbejde med barnets forældre, da det er forældrene, der har hovedansvaret for barnets udvikling. Det er et lovkrav, at forældrene har indflydelse på dagtilbuddet gennem en forældrebestyrelse. 6.1 Som forælder har jeg gennem forældremøder mulighed for at medvirke til at udvikle hverdagen, drøfte pædagogiske temaer og skabe det gode børneliv i dagtilbuddet. Forældrene har gennem forældremøder mulighed for at medvirke til at udvikle hverdagen, drøfte pædagogiske temaer og skabe det gode børneliv i dagtilbuddet. Forældrene har gennem forældremøder mulighed for at medvirke til at udvikle hverdagen, drøfte pædagogiske temaer og skabe det gode børneliv i dagtilbuddet. 6.2 Jeg føler mig set, anerkendt og imødekommet. 6.3 Personalet udstråler engagement. Jeg opbygger relationer til forældrene, så de føler sig set, hørt og imødekommet. Jeg føler mig engageret i mit arbejde. Som ledelse opbygger vi relationer til forældrene, så de føler sig set, anerkendt og imødekommet. Personalet udstråler engagement. 6.4 Personalet udtrykker glæde ved deres arbejde. Jeg er glad for mit arbejde. Personalet udtrykker glæde ved deres arbejde. Februar

15 Personalets faglige kompetencer Mål: Personalet handler og reflekterer professionelt i forhold til den pædagogiske opgave. Personalet besidder relationskompetence, kommunikativ kompetence og har en inkluderende og ligeværdig tilgang til børn og forældre samt har pædagogisk og læringsteoretisk viden og kan omsætte denne i praksis Jeg arbejder målrettet i forhold til den pædagogiske opgave. Personalet arbejder målrettet i forhold til den pædagogiske opgave Personalet er interesseret i, hvad jeg kan fortælle om mit barn. Jeg tager udgangspunkt i, hvad det enkelte barn kan og støtter dets fortsatte udvikling. Personalet tager udgangspunkt i, hvad det enkelte barn kan og støtter dets fortsatte udvikling Jeg oplever, at personalet bruger deres faglige viden, når de fortæller om mit barns udvikling. Jeg anvender didaktiske metoder, der bidrager til børns udvikling Jeg har faglig viden om børns udvikling og samspil. Personalet har faglig viden om børns udvikling og samspil. 7.5 Jeg søger ny viden om den pædagogiske praksis. Personalet søger ny viden om den pædagogiske praksis Jeg anvender mit kendskab til børnenes måder at lære på til at understøtte børnenes læring og udvikling. Personalet anvender deres kendskab til børnenes måder at lære på til at understøtte børnenes læring og udvikling. Februar

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Tilsynsnotat Symfonien

Tilsynsnotat Symfonien Tilsynsnotat Symfonien Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde,

Læs mere

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Koncept for uanmeldt tilsyn 2012 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Formål side 3 Baggrund og lovgivning side 4 Observationsrapport side 4 Før tilsynet side 4 Uanmeldt

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Forord April 2008 Dialogbaseret tilsyn i Faaborg Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har efter loven pligt til at føre tilsyn med dagpasningstilbuddene

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Vurdering af pædagogiske læreplaner for NR. LYNDELSE BØRNEHAVE 2014

Vurdering af pædagogiske læreplaner for NR. LYNDELSE BØRNEHAVE 2014 Vurdering af pædagogiske læreplaner for NR. LYNDELSE BØRNEHAVE 2014 Læreplanen er vurderet med udgangspunkt i den politisk vedtagne kravspecifikation for pædagogiske læreplaner. Vurderingen er udelukkende

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

1000fryd-Hættegården 2013

1000fryd-Hættegården 2013 1000fryd-Hættegården 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Naturbørnehaven Lillegryn, Østermarievej 4 B, Ibsker 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 27. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige

Læs mere

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Myretuen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Stjernehuset, Damgade 10 B, Nexø, telefon: 56 92 44 35 Dato for tilsynsbesøg: 6. november 2012 Forrige tilsyn: 5. marts 2008, 22.september

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Dato Sagsbehandler Direkte telefonnr. Journalnr. 20-08-2015 Lene Vemmelund 768 150 85 28.06.08-A26-1-12 Lovgivning og tilsyn

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Symfonien 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Symfonien 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Symfonien 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Tinghøj 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Tinghøj 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Tinghøj 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Sundbrinken 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Sundbrinken 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Sundbrinken 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 30 Normerede pladser

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune Aftale mellem Dagplejen og Børne- & skoleudvalget 2011-2012 1 1. Formål Formålet med dialogbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kommune er : At udvikle

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. GENNEMFØRELSEN AF TEMPERATURMÅLINGEN... 3 2.1 BØRNS LÆRING INDEN FOR TEMAERNE

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Femkløveren Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: A

Femkløveren Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: A Femkløveren 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kaptajngården 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Kaptajngården 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kaptajngården 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Fritids- og Kultur Centret

Fritids- og Kultur Centret 1 Høje- Taastrup Kommune, marts 2014 Fritids- og Kultur Centret Den pædagogiske tilsynsforpligtigelse i Fritids- og ungdomsklubberne. Indledning Høje-Taastrup Kommune har jf. dagtilbudsloven forpligtelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere