Indholdsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 01-01-2012"

Transkript

1 2012 Indholdsplan

2 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro uge Lejrskole uge Musisk/kreativ uge Projekuge Matematikuge Udenlandstur Påskeugen Skriftlige - og mundtlige prøveperiode Sidste uge Side 10: Side 15: Side 16: Side 31: Side 31 : Side31: Linjefag Billedkunst Idrætslinje Boldlinjen Musik Outdoor Teater Livslinjen Kursusfag Skolefag Anderledes 10 Højskoleklassen Dansk Fortælletime Fysik og Kemi Idræt Historie Kristendomskundskab Matematik Projektopgave Samfundsfag Sprog Uddannelsvejledning Det kreative og innovative element Beslutningskompetence vedr. undervisning Hverdagen bl.a. Praktiske opgaver. Familielærerens funktion Noget om køkken, spisesal og måltider Lærertilsyn - dagsrytme [2]

3 Det grundlæggende - præciseret ud fra efterskolelovens formål Efterskolelovens formål 1. Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Folkelig oplysning Fællesskab Vi må som enkeltindivider se os selv som en del af et fællesskab, man har ansvaret for. Fællesskabet må se den enkelte som noget unikt. Fællesskabet kan ikke tænkes uden unikke, selvstændige enkeltindivider, der tager ansvar for netop det fælles. Af ånd. Et folkeligt fællesskab af unikke enkeltindivider forudsætter en tro på, at mennesket er af ånd, dvs., at den enkelte er fri. Vi kan sige ja eller nej. Vi kan sige det vil jeg, eller det vil jeg ikke. Vi er ikke frie til at vælge, hvad der sker med os, men vi er frie til at vælge, hvordan vi reagerer på dét, der sker med os. Vi må lære den enkelte, konstant at forsøge at handle, og lære at prøve igen, når handlingen ikke lykkes. Vi har som mennesker ikke almagt og kan derfor ikke forvente det absolutte resultat. Vi er underlagt en virkelighed af mislykkede forsøg, men det må ikke forhindre os i konstant at handle, for des bedre vi bliver til at handle, des mere får vi ud af vores frihed Almen dannelse Almen dannelse er at perspektivere sine egne oplevelser. Vi skal se sammenhænge. TID: Vi er sat ind i en historisk sammenhæng, der forpligter i det aktuelle og i det fremtidige. STED: Vi tænker globalt, men handler lokalt. De historiske, kulturelle og økologiske sammenhænge giver en forståelsesramme for ansvaret overfor naturen og næsten. Vi lever internationalt en multi-kulturel sammenhæng, derfor skal vi lære at forstå egen kultur for at forstå andres. Forståelse af egen kultur er en bevidstgørelsesproces i en erkendelse af at påtage sig, hvad vi er, for derved at kunne handle frit. 1. Vi er først og fremmest mennesker 2. Vi er af ånd 3. Vi er danske 4. Vi er en del af det fællesskab, som hedder Unge Hjem Efterskolen i Århus Den hele menneskelige udvikling Vi må ikke have nok i at påføre eleverne leksikal viden, med henblik på flotte målelige resultater. Vi må betragte os som værende en del af, men også katalysatorer i en demokratisk proces, der omfatter helheden og betragter eleverne og os selv som hele mennesker. Det betyder, at snakken på godnat-runden, aftensangen, morgensangen, sangtimen, fortællingen om egne oplevelser har lige vægt og lige værdighed med den lille og store tabel, de tyske modalverber, det moderne gennembruds folk, surfing på internettet og ansvaret for den omgivende natur. [3]

4 Modning De elever, vi arbejder med, befinder sig midt i en modningsproces, hvor den enkelte konstant befinder sig spændt op mellem visionen om den totale frihed til absolut forandring af alt og total centrering om egen utilstrækkelighed og hang til selvdestruktion. I den proces må vi gå ind med varsomhed og respekt for det unikke, men med mod til at sige fra og sige til. Med mod til at leve med og leve mod. Bakke eleven op og bakke ud, når der er brug for det. Almen opdragelse Vi må have mod til at give et tilstrækkeligt frit rum, så der er plads til prøvelse af egne og andres mulighed, men vi må også have mod til at sætte rammer, så respekten for den enkeltes særegenhed fastholdes og beskyttes, sammen med ansvaret for fællesskabet. Almen uddannelse Det almene er kommenteret ovenfor. Her skal kun tilføjes, at der til uddannelse også knytter sig det faglige. Respekten for faget må udvikles, ikke for at isolere det enkelte fag og dets unikke udvikling, men for at se faget, dets udvikling og muligheder som bidrag til løsning af specifikke og almene problemer og som bidrag til den almene udvikling. Man kunne sammenhængende om ovenstående sige, at det primære er at arbejde på at få et godt liv for sig selv, men også for samfundet som sådan, så samfundet baseres på frihed, retfærdighed og hjælp. Til dette formål er vi overbeviste om, at demokrati er den bedste styreform. Der må derfor ske en opdragelse, inddragelse, til den demokratiske proces. Vekselvirkningen Om dannelsen, den menneskelige udvikling, modningen, opdragelsen og undervisningen, er det vigtigt at påpege vekselvirkningen. Eleverne skal ikke påføres vores dannelse, men vi skal give mulighed for modning. De skal nok opdrages og undervises af os, men opdragelse og undervisning betyder ikke, at vi skal fylde på dem, hvad vi ved, og bagefter kontrollere, om de er fyldte på den rigtige måde. Vi kan ikke vælge det gode liv for dem, men vi kan møde dem med dét, vi ved og fortælle om den sandhed, vi aner. Dét skal vi gøre. Mødet og muligheden er vores ansvar. Dette møde og den givne mulighed må være af så høj kvalitet som muligt. Den læring, der kommer ud af mødet, må tage hensyn til den enkelte elevs særlige forudsætninger, behov og udviklingsmuligheder, men principielt er ansvaret for selve læringen elevernes eget ansvar. At muligheden for kvalitativ læring på højt niveau finder sted, er lærerens ansvar. Eleverne må have reel mulighed for at deltage i og have indflydelse på form og indhold, men vi må altid fastholde, at vi vil møde eleven med en sag - én sandhed. Sandheden ligger som grund for eksistensen og er som sådan udenfor den dynamiske proces. Den er selve forudsætningen, som der kun kan fortælles om. Folkeskolens afsluttende prøver Fundamentet for disse prøver er Fællesmål, som fastlægges i de vedtagne Fællesmål, som Unge Hjem Efterskolen i Århus s centrale områder. Undervisningen og indholdets centrale områder skal således mindst stå mål med Folkeskolens. Den af os fastlagte metodik er også prøvernes grundlæggende metodik. Tilbage står nogle formelle krav, stillet af undervisningsministeriet, om stoflig alsidighed, visse stoflige specifikationer og begrænsninger samt rent formelle krav vedrørende selve afviklingen af prøverne. Prøverne skal afspejle hverdagen, fastlagt af UHE i Fællesmål - ikke omvendt. Vi skal gøre opmærksom på, at i 9. klasse er historie og kristendomskundskab prøvefrie fag. [4]

5 Det grundlæggende - præciseret ud fra skolens formål. Skolens formål Stk. 5) Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Unge Hjem, Efterskolen i Århus er oprettet af Unge Hjem - en folkekirkelig bevægelse og drives på et kristent grundlag. Vi ønsker at møde eleverne med det kristne evangelium og at inspirere til en ligeværdig og åben samtale om tro og liv. Ud fra den danske efterskoles tradition for livsoplysning og folkeoplysning ønsker vi at skabe grobund for livsmod og livslyst for derigennem at styrke elevernes bevidsthed om eget ståsted og handlingskompetence i et komplekst og foranderligt samfund. Vi vægter både faglighed og kreativitet, fornuft og oplevelse for dermed at anspore til stillingtagen og handling. Gennem undervisning og samvær ønsker vi at give plads for den hele menneskelige udvikling og almene dannelse. Det kristne Det specifikke ved skolens formål er det kristne. Det udtrykkes ved, at undervisning, opdragelse og oplysning skal ske på et kristent grundlag. Dette specificeres ud i bevægelsens formål, hvor de centrale ord er forkyndelse og tro, men også fordomsfri samtale, værn mod ensretning og fastholdelse på ansvar. Respekten for det unikke og det særegne, forenet med kravet om at påtage sig ansvar for fællesskabet, konkretiseret i samfundet med troen på demokratiet som styreform. Dette fastholdes og uddybes i skolens formål, men det skal altså ske på kristent grundlag. Dvs. at vi skal forkynde troen på, at Gud blev menneske som en konkret historisk begivenhed. Det evige meldte sig som en konkret person i historien. Gud blev menneske, så vi netop kan være, hvad vi skal være: Mennesker og intet andet. Forkyndelsen I troen fastholder vi, at vores eksistens (vores liv) grundes på sandheden. Det er ikke omvendt: Vores eksistens (vores liv) skal ikke begrunde sandheden - skal ikke begrunde Guds eksistens. Derfor skal vi ikke med vores undervisning, opdragelse og oplysning føre bevis for noget som helst evigt gyldigt, men vi skal grunde vores undervisning, opdragelse og oplysning på troen på det evigt gyldige. Dette kan kun forkyndes i erkendelsen at vi overfor det evigt gyldige er lige. Her har vi fælles vilkår, er fælles om troen, men også om tvivlen. Dette fællesskab er og skal være en nødvendighed for os, fordi det er givne livsvilkår. I troen på og forkyndelsen af ordet om sandheden, troen, håbet og kærligheden, ligger også visheden om, at vilkårene er indgivet af Helligånden og ikke er noget, vi selv kan indblæse eller konstruere. Metodik Fortælling er en central metode, fordi fortælling er beretningerne om vore drømme, håb og visioner (det poetiske), men også beretningen om, hvordan vi førte drømmene, håbet og visionen ud i livet (det historiske). Fortælling er beretningen om det givne, om friheden til at handle overfor det givne, om pligten til at handle, selvom handling ikke altid lykkes. [5]

6 Samtale - er det konkrete møde i ord, hvor man er fælles om viden, uvidenhed, ansvar og udvikling. Den ægte samtale forudsætter ligeværdighed: At den frihed du fordrer, giver du også. Oplevelse - er troen på sansningen, som metode til at forstå fænomenet i sin totalitet. Oplevelse er at give sig sine sanser og følelser i vold i accept for det unikke og for den enkeltes frihed. Faren er manipulationen og forførelse, som sker når respekten og friheden undertrykkes. Fornuften er ikke overordnet sansningen og følelsen. Fornuften er modvægten mod fantasteriet og det, der fastholder sansningen på fænomenet. Procesorienteret undervisning Det afgørende er ikke resultatet, men processen. Vi må derfor hele tiden gå ind i processen, ikke som noget skemalagt, men som en dynamisk proces. Et resultat er en nødvendighed for processens gyldighed. Projektorienteret undervisning En del af den procesorienterede undervisning, er projektorienteret undervisning: Hvor det faglige ikke mister sin værdi i det fælles (projektet), men ses som et nødvendigt bidrag til problemløsningen. Den faglige metode Den faglige metode er underlagt følgende proces: Indlevelse i faget og fagets problemstillinger. Analyse af problematikkerne. Vurdering af fagets muligheder og metode til løsning af problemet. Fremstilling af løsningsforslag med argumentation for fagets metode i den fremstillede løsning. [6]

7 Anderledes uger En del uger er anderledes - skemaet er brudt op - og lærere og elever arbejder i fællesskab på projekter af en uges varighed Følgende er formål og indholdsbeskrivelser for disse uger. Introuge et med indkøringsugerne er, at eleverne lærer at kende hinanden lærerne og det øvrige personale skolen skolens hverdag skolens regler skolens omegn Det er ligeledes formålet, at eleverne bliver trygge ved deres nye og anderledes tilværelse. Indhold Indholdet i introduktionsfasen er meget samvær i familien, gruppepsykologiske øvelser, musisk- kreative aktiviteter, idræt, praktiske opgaver samt fortælletimer og nogen klassedelt undervisning. Lejrskoleuge et med lejrskoleugen er, at elever og lærere sammen oplever naturen, og at de sammen oplever et socialt- og et arbejdsfællesskab i andre rammer samt andre sammenhænge end de daglige. Indhold I lejrskoleugen arbejdes udenfor skolens eget område med emner, der primært gør brug af naturen og foregår i naturen. Der arbejdes med aktiviteter som kræver samarbejde, og som både fysisk og socialt er udfordrende for den enkelte elev. Musik/kreativ uge At give eleverne en oplevelse udover hverdagens almindelighed. At lade eleverne opleve, at vi sammen kan fortælle en historie. At eleverne lærer at arbejde med kreative udtryk. At eleverne kærer at samarbejde om en større opgave. At eleverne lærer at arbejde med livstydning. [7]

8 Det centrale i M/K-ugen M-K-ugen og forestillingen må aldrig primært blive underholdning for underholdningens skyld. Det er ikke en show-forestilling, hvor vi viser, hvor dygtige vi er. Det er først og fremmest et teatermæssigt udtryk (på det niveau, vi nu kan gøre det) for vores grundholdning, ideologisk og pædagogisk. Det betyder, at det primære er at give eleverne en oplevelse af, at de sammen kan fortælle en historie, uden at nogle er vandbærere og andre stjerner, men det betyder også at M-K-uger er forsøg på et kollektivt, kunstrisk udtryk, hvor kunsten bruges til at udtrykke vores livstydning. Noget sådant er selvfølgelig problematisk, når det gøres kollektivt og er kun muligt, hvis vi konstant beskæftiger os med livstydningen, som vi gør i morgensange, aftensange, bibeltimer, timer og samtaler imellem os og med eleverne. Selvfølgelig skal M-K-ugen være en forestilling der er poetisk, sjov og glad, men hvis det er det primære formå, er det ikke M-K-ugen, der har formål at være en del af elevernes læring. Tidsplan - opbygning 1. Idégrundlag skal fastlægges i lærerrådet senest ved skoleårets start. Idégrundlaget skal, hvis det er muligt, tage hensyn til, hvad der rører sig i elev- flokken. 2. Synopse udarbejdes i august/september måned og godkendes af lærerrådet. 3. Manus, der kan bruges som spilgrundlag udarbejdet i september-oktober måned. 4. Eleverne præsenteres for spilgrundlag i november måned. 5. Gruppeopdeling m.v. sker i november måned. 6. Opbygning af spil sker i de 10 dage op til 1. søndag i advent. 7. Forestillingens premiere er lørdag før første søndag i advent. Projektuge Se Projektopgave under Skolefag Matematikuge Under udarbejdelse Udenlandstur et med udenlandsturen er, at eleverne ved selvsyn får indblik i, og forståelse for et andet lands kulturelle, historiske, geografiske og politiske forhold. Samt at eleverne aktivt får arbejdet med de sproglige kundskaber. Indhold Turen indeholder 3 faser: 1. Forberedelse - hvor eleverne bliver bekendt med landets historiske udvikling og nuværende forhold. 2. Afvikling - hvor eleverne besøger virksomheder, kulturelle, historiske og politiske institutioner. 3. Efterbearbejdelsesfasen - hvor eleverne sammen med lærerne bearbejder indtrykkene og oplevelserne fra turen. [8]

9 Påskeugen At arbejde med påskens fortællinger, både den jødiske historiske baggrund og den kristne påske- begivenhed med død og opstandelse. At arbejde med vigtige kristne begreber og symboler i hele forløbet fra indtoget i Jerusalem til opstandelsesmorgenen. At arbejde med påskens verdslige traditioner og folketro. Indhold Påskens budskab belyses bl.a. gennem Bibelen, film og international litteratur, som baggrund for diskussion, samtale og musisk- kreative udtryksformer. Påskeugens forløb afrundes med fælles morgenmåltid og værksteds-gudtjeneste på skolen med de forskellige elementer fra ugens forløb. Skriftlige prøver Alle elever, uanset hold og niveau, deltager i skriftlige prøver. (undtaget herfra er elever i skolens anderledes 10. klasse, der går til en ungdomsprøve; læs om denne prøve på skolens hjemmeside og under afsnittet om anderledes 10.) Mundtlige prøver Alle elever, der af en eller anden grund ikke deltager i mundtlig prøve, deltager i et alternativt undervisningsprogram et med det alternative undervisningsprogram er, at stille eleverne overfor personer, holdninger og problemstillinger, der kan blive deres egne, når de forlader efterskolemiljøet. Samt at eleverne gennem løsning af praktiske opgaver, oplever selvværd. Indhold I det alternative program indgår lærere og elever som deltagere og tilhørere i foredrag og debatter, samt virksomheds- og institutionsbesøg. Lærere og elever indgår på lige fod i løsning af praktiske opgaver vedr. vedligeholdelse af skolen og dens omgivelser. Sidste uge et med sidste uge er, at elever og lærere igennem ikke-boglige aktiviteter oplever fællesskabet og den enkeltes ansvar og indflydelse i gruppen. Eksempelvis arbejdes der med aktiviteter og projekter af musisk, dramatisk, kreativ og praktisk karakterer. Skoleåret afsluttes med disse aktiviteter, og for eleverne er disse udfoldelser samtidig afslappende og frigjorte, da ingen censor men kun deres egen dømmekraft danner grundlag for deres vurdering. Indhold [9]

10 Sidste uge indeholder aktiviteter og projekter af musisk, dramatisk, kreativ og praktisk karakter. Herudover revyarbejde, danseforestilling, arbejde m. lyd/billedserie, billedværkstedsaktiviteter, idræt m.v. [10]

11 Linjefag Billedkunst At eleverne udvikler deres evne for og lyst til at give udtryk for oplevelser og forestillinger. At eleverne tilegner sig færdigheder inden for faget, der kan være af værdi for dem, også i deres fritid. At eleverne udvider deres forståelse af billedmæssige udtryksformer og dermed deres mulighed for selvstændigt at vurdere dem. Centrale områder Teoretisk og praktisk arbejdes der med teknikprøver, eksperimenter og hele arbejdsforløb inden for kunstens hovedområder: Tegning Maleri Skulptur Design Det centrale i kreativ værksted er at meddele sig og udtrykke sig i forskellige billedformer og samtidigt inddrages kunsten i form af billedsamtale på klassen, eller ved galleri- og museumsbesøg, som demonstationsmateriale til at udvikle den æstetisk dannelse og elevens forhold til eget udtryk. Indenfor fagets kundskaber og færdigheder arbejdes med: Billedets indhold Skildringsformer Værktøj og teknik Formsprog Billedanalyse Formidlings- og præsentationsudtryk. Eleverne skal have mulighed for, at fordybe sig i et eller flere store emner, temaer og forløb og have tid til at forarbejde dem. Der arbejdes både individuelt og i grupper, såvel ud fra individuelle, som fælles temaer. Idrætslinje et med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætsoplevelser opnår fisiske færdigheder samt social forståelse, således at deres kropslige og almene udvikling fremmes. at eleverne oplever glæden ved og betydningen af fysisk udfoldelse i forpligtende samspil med andre. at forbedre elevernes koordinationsevne, styrke og tekniske færdigheder indenfor idrætsfaget. [11]

12 Centrale områder Idrætsundervisningen bygger på en mangfoldighed af bevægelsesaktiviteter som sammen med teoretiske og musiske aspekter skal give eleverne erfaringer med sammenhænge mellem krop og kultur. Udgangspunktet for undervisningen er, at eleven møder op med en åben og nysgerrig tilgang til faget, således at elevens egne færdigheder og kundskaber er grundlaget for fordybelse indenfor såvel kendte som ukendte områder. Vi vil komme til at arbejde indenfor følgende områder: Boldspil (f.eks.) Fodbold Håndbold Volleyball Basketball Slagboldspil (feks.) Badminton Tennis Bordtennis Gymnastik (f.eks.) Springgymnastik Rytmisk gymnastik/ekspressiv dans Akrobatik GøgI Atletik (feks.) Løb Orienteringsløb / cykel Triatlon Atletikaktiviteter Grundtræning Styrketræning Kondition Udholdenhed Koordination Bevægelighedstræning Teori Fysiologi/anatomi Idrætspsykologi Idrætshistorie Idrætsmassage Afspænding Kropsbevidsthed Skadeforebyggelse Idræt ud af huset Idrætsstævner Alternative idrætsformer Svømning Brydning UNO (udfordring - natur - oplevelse) - aktiviteter Musiklinje At eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for selvstændigt at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. At styrke elevernes musikalitet, kreativitet og egne instrumentale og sangmæssige udtryksmuligheder. At øge og skærpe elevernes bevidsthed omkring forskellige musikalske udtryksformer, stilarter og genrer både akustisk og elektrisk. At skærpe elevernes bevidsthed omkring deres egen stemmes brug og pleje. [12]

13 At styrke elevernes kendskab til de forskellige musikhistoriske perioder - såvel indenfor den rytmiske som den klassiske musik. At vække elevernes interesse i forbindelse med musikpsykologi/ -sociologi!eget musikforbrug, musik, filmmusik, musikvideoer, manipulerende musik. At søge at få eleverne til at forstå, at musik er en mulighed, et tilbud på linie med andre kunstneriske udtryksformer, der dels giver mulighed for megen personlig udfoldelse, dels kan bibringe mennesker mange gode oplevelser ved at lytte til musik på en aktiv og medlevende måde. Centrale områder Sammenspil både akustisk og elektrisk i skolens musiklokale - herunder instrumentalundervisning, nodelære, becifringslære, stillære, genrekendskab, akkord - og rytmelære, sangteknik, mikrofonteknik. Korsang - én - og flerstemmigt - herunder vokalteknik, stemmepleje. Musikhistorieundervisning - både de klassiske og rytmiske perioder. Aktiv lytten. Lytte til musik på en aktiv måde - så forståelse for musikkens elementer og virkemidler øges. Analyser af filmmusik og musikvideoer, så musikkens psykologiske virke- midler erkendes (herunder ligeledes analyser af musik og arbejde med sammenhængen mellem musik og billeder). Teoriundervisning på flere niveauer. Nodelære, rytmer, skalaopbygning, kvintcirklen, akkordlære, jazzharmonik, udvidede akkorder Outdoor At eleverne gennem fysisk aktivitet i naturen tilegner sig indsigt i egen mulighed og begrænsning. At eleverne i udelivets lege, konkurrencer og aktivitet i øvrigt, opnår fortrolighed med både at færdes hensynsfuldt i naturen og iagttage naturens mangfoldighed. Centrale områder Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes egne færdigheder og kundskaber, og herudfra behandle emner indenfor følgende områder: Friluftsliv, f.eks. orientering overnatning udendørs lege og aktiviteter i naturen. Undervisningen vil veksle mellem oplevelser og ophold i naturen og idrætshal [13]

14 Teaterlinje Målet er at eleven oplever og tager del i, den kreative proces i faget Teater. At de selvstændigt og sammen med andre kan udfolde skabende og eksperimenterende virksomhed og at de kan erhverve sig praktiske færdigheder og teoretisk forudsætninger i faget. At eleven udvikler en større selvsikkerhed og kropsbevidsthed gennem forskellige teateraktiviteter samt styrker den enkeltes evne til at yde en koncentreret indsats. Centrale områder I faget drama vil vi gennem året arbejde med forskellige udtryksformer: stemrneøvelser mimeøvelser bevægelse, kropsbeherskelse og dans den fri improvisation samarbejds- og tillidsøvelser små udskrevne spil sort teater gøgl og stunt analyser på enkelte film Ud over dette vil eleven i løbet af året komme til at se flere forestillinger på de etablerede scener. Disse forestillinger tilstræbes at have forskellig karakter og vil foregå på både etablerede amatør scener samt de professionelle scener. Form Der vil blive gjort brug af gæstelærer udefra til gøgl og akrobatik og undervisningen vil nogle gange i løbet af året blive flyttet til andre tidspunkter end de skemalagte i forbindelse med teaterbesøg samt når holdet laver egen produktioner. Undervisningen vil være tematisk tilrettelagt, sigtende på en afsluttende forestilling på skolen. Livslinje et med undervisningen i livslinie er, at eleverne erkender og forstår, at forskellige ismer, filosofiske retninger og menneskesyn, etiske grundovervejelser, livskvalitet og livsværdier har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Undervisningen skal skabe ramme for oplevelse og indsigt, så eleverne får kendskab og forståelse for forskellige livsanskuelser, livsformer og holdninger. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen. Centrale områder. Elevernes erfaringer og oplevelser uddybes i mødet med det faglige stof. Faget tolker menneskers tanker og handlinger i et etisk og filosofisk perspektiv. Indholdet organiseres i emner/ temaer og problemstillinger. De udvælges på en sådan måde, at arbejdet bliver vedkommende og perspektiverende for eleverne. Indholdet skal knyttes til elevernes virkelighedsopfattelse og livsforståelse, såsom Etiske principper og problemstillinger; moralsk praksis [14]

15 Menneskets opfattelse af verden og dets ansvar for medmennesket og naturen Kultur, identitet og livstolkning, herunder eksistentielle og moralske spørgsmål Personligheder, som tillægges filosofisk og politisk betydning Kulturmøder og kulturudveksling Undervisningen skal udvikle elevernes færdighed i at kunne: Samtale om, hvad det er at være til Formulere vedkommende etiske og moralske spørgsmål og forfølge dem Diskutere og tage stilling til forskellige filosofiske og politiske retninger Forstå og respektere forskellige livsopfattelser og menneskesyn. [15]

16 Kursusfag et med undervisningen er - at eleverne får mulighed for valg af forskellige fag i årets løb, for derved at give dem forskellige oplevelser, og måske chancen for at prøve noget nyt. - at eleverne på tværs af klasser og årgange oplever glæden ved at være fælles med andre om at få et hold til at fungere, hvad enten det handler om fodbold, filosofi, eller et helt tredje projekt. Centrale kundskaber og færdigheder Kursusfagene er en mangfoldighed af tilbud, varierende fra kendte til mindre kendte tilbud. Fagene er alle på sin vis musisk/kreative, idet en filosofisk diskussion eller bygning af et vind- skjul kræver noget andet af eleverne end det, de er vant til fra den mere boglige undervisning. Kursusfagene er på 2 x 14 timer og kan være følgende : Fodbold Tegne-male-keramik Design / syning / strik Kor Etik og filosofi Værksted Film / medie Volleyball Musik og bevægelse Sammenspil Begynderguitar Foto Økologi og miljø Forslag fra eleverne [16]

17 SKOLEFAG For 9. klasse /FSA samt FS10 henvises også, som nævnt i indledningen, til Folkeskolens Fælles Mål Anderledes højskoleklassen Anderledes 10. er blevet til som et forsøgs- og udviklingsarbejde med anderledes prøveformer, der i skoleåret 1997/98 blev gennemført i samarbejde med Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerhøjskole. Målet var at skabe en prøveform, der afspejlede den daglige undervisning. Siden 1998 har vi på baggrund af ovennævnte udviklingsarbejde videreudviklet Anderledes 10. både hvad angår den daglige undervisning og prøveformerne. Anderledes 10. er en klasse, der arbejder projektorienteret og tværfagligt og bl.a. har som formål: At gøre eleverne mere selvstændige og modne. At udvide elevernes horisont i tid og rum. At fremme elevernes muligheder for at opleve, vurdere, tage kvalificeret stilling og handle på baggrund deraf. At give eleverne nogle arbejdsvaner, som kan bruges i deres fortsatte uddannelse på eksempelvis gymnasium, HF, teknisk skole mv. At øge elevernes viden og højne deres abstraktionsniveau. I Anderledes 10. garanteres undervisning indenfor fagområderne dansk, matematik og engelsk svarende til 10. klasses niveau. Undervisningen struktureres efter en tematiseret årsplan vekslende mellem temaperioder, projektperioder og værkstedsperioder: I hver temaperiode undervises tværfagligt efter en specifikt formuleret periodebeskrivelse med konkrete faglige målsætninger eksempelvis politik, filosofi, samfundsforståelse, etik, religionsforståelse, teater, tekst-, billede- og filmanalyse (dansk/engelsk), kunstforståelse, anvendt matematik og naturfag mv. Typisk afsluttes en temaperiode med en projektperiode med fokus på elevernes selvstændige fordybelse, læring og formidling. Elevernes projekter afsluttes med en fremlæggelse og vurderes af en vejleder, der udfærdiger en detaljeret projektudtalelse. I værkstedsperioderne arbejdes med specifikke faglige værktøjer til brug i tema- og projektperioderne eksempelvis grammatik (dansk/engelsk), trigonometri, matematiske funktioner, videoredigering, argumentationsteori mv. Endvidere foregår to uger af disse værkstedsperioder i samarbejde med teknisk skole, hvor eleverne får kursus i InDesign og Photoshop. Eleverne i Anderledes 10. går ikke til folkeskolens afgangsprøver, men til Anderledes prøve. Denne prøve forløber som et fire-ugers projekt, som vurderes af alle lærere samt eksterne censorer, der i samarbejde udfærdiger en detaljeret projektudtalelse. Klassen er karakterfri og arbejder i stedet med en løbende evaluering. Også vejledningsarbejdet er den del heraf. Der er således ingen aktuelle karakterer på FTU. Vi FTU-vurderer den enkelte elev efter samme kriterier som alle andre elever vurderes. [17]

18 10. Sprog 10.Sprog er en 10. årgang, hvor man er tilknyttet en stamklasse med prøvefagene dansk, matematik, engelsk, tysk - samt fællesfagene idræt, kristendom og samfundsfag. Derudover har man hver uge profilfagstimer i sprog. Vi vil også arbejde med profilfagene i hele dage ved f.eks. projekter og ekskursioner. : at gøre dig mere selvstændig gennem fordybelse i sproglige emner og tilegnelse af sproglige kompetencer. at give dig overblik og arbejdsvaner, som kan bruges på Gymnasiet, HHX og HF. at arbejde med afsæt i sprogforståelse gennem temaer der berører kommunikative, geografiske og kulturelle forhold at du danner din egen mening om bl.a. globalisering, mulitkulturelle problemer og sproglig identitet. Centrale områder: Sprog og kultur Arbejde med det multikulturelle Århus Ekskursion til Slesvig og opleve grænselandet med dets historie og dialekter Undersøge det sproglige i musikken Arbejde med litteraturtendenser på tværs af sproggrænser Arbejde med historiske begivenheder af betydning for sproglig identitet Sprog og kommunikation Arbejde med formidling af et budskab Den gode Tale og betydningen af kropssproget Undersøge mediernes udtryk og manipulation Drøfte, benytte og undersøge de moderne kommunikationsplatforme f.eks. reklamer, Blog-skrivning, Facebook Arbejde med sprogets opbygning og udvikling 10. Sprog afsluttes med FS10 prøver efter Folkeskolelovens bestemmelser. 10. Classic 10.Classic er en 10. årgang, hvor man er tilknyttet en stamklasse med prøvefagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik - samt fællesfagene idræt, kristendom og samfundsfag. Derudover har man hver uge profilfagstimer i samfund & idræt. Vi vil også arbejde med profilfagene i hele dage ved f.eks. projekter og ekskursioner. : et med undervisningen i profilfaget samfund er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. [18]

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Undervisning på Den dansk-franske Skole

Undervisning på Den dansk-franske Skole Undervisning på Den dansk-franske Skole Årlig Evaluering 2011-2012 Rev. 2 Den dansk-franske Skole www.ecolefrancodanoise.dk Værnedamsvej 12A 1.tv 1 1619 København V Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Resumé... 3 Skolens

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Info- og debatfolder om nye læseplaner på Duborg-Skolen, revideret udgave, 5.11.2002.

Info- og debatfolder om nye læseplaner på Duborg-Skolen, revideret udgave, 5.11.2002. Info- og debatfolder om nye læseplaner på Duborg-Skolen, revideret udgave, 5.11.2002. Udarbejdet af Lars Kofoed-Jensen, Duborg-Skolen Nye læseplaner Informationer - tolkninger - debatoplæg Efter revisionen

Læs mere