VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER"

Transkript

1 VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007

2 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm Herlev Emneord: Strålebeskyttelse, lukkede radioaktive kilder, radioaktive stoffer, dosisgrænser. Sprog: Dansk URL: Version: 3 Versionsdato: 20. april 2007 ISBN elektronisk udgave: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, april

3 Indhold 1 Forord 1 2 Tilladelse Tilladelse og ansvarlig leder Overførsel Bidrag 3 3 Opbevaring Opbevaringssted Krav til opbevaring Skiltning Transitopbevaring i bil 5 4 Brug af apparatet Mærkning Opsyn og aflåsning af apparatet Praktisk strålebeskyttelse under arbejdet Indgreb i apparatet årige eftersyn 7 5 Transport Vejtransport af EC-detektorer og røntgenfluorescensapparater Vejtransport af væskestandsmålere og fugtigheds- og densitetsmålere Vejtransport i udlandet Sø-, fly- og jernbanetransport Postforsendelse 12 6 Dosisgrænser og dosisovervågning Strålingens biologiske virkning Dosisgrænser Graviditet Doser fra ioniserende stråling til den danske befolkning Dosisovervågning 15

4 7 Uheld 16 8 Yderligere oplysninger Bekendtgørelser, vejledninger m.v Rådgivning om strålebeskyttelse 17 9 Ordforklaringer Tabeller 20 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Standarddokument vedr. overførsel af lukkede radioaktive kilder mellem EU s medlemsstater 21 Indkøbsformular til brug ved indkøb af radioaktive stoffer fra lande uden for EU 23 Transportdokument for vejtransport af undtagelseskolli 24 Bilag 4 Transportdokument for vejtransport af type A kolli 25 Bilag 5 Sikkerhedskort 26

5 1 Forord Denne vejledning beskriver gældende regler og giver råd om strålebeskyttelse ved arbejde med mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder. Vejledningen omhandler fugtigheds- og densitetsmålere, væskestandsmålere, EC-detektorer til gaskromatografi samt røntgenfluorescensapparater. Vejledningen omfatter ikke apparater til gammaradiografi. Grundlaget for vejledningen findes i et antal bekendtgørelser m.m., som er listet i kapitel 8. Ord i kursiv er forklaret i kapitel 9. Vejledningen er udarbejdet af Statens Institut for Strålehygiejne (SIS), som er et institut under Sundhedsstyrelsen. SIS forvalter blandt andet»radioaktivitetsloven«og varetager opgaver af faglig og administrativ karakter inden for de områder, hvor der anvendes ioniserende stråling. 2 Tilladelse 2.1 Tilladelse og ansvarlig leder Indkøb og brug af et apparat indeholdende en lukket radioaktiv kilde kræver tilladelse fra SIS. Tilladelsen skal være givet, før apparatet indkøbes. Proceduren for ansøgning om tilladelse til indkøb og brug af apparatet er nærmere beskrevet senere i dette afsnit. Tilladelsen til at købe og bruge apparatet gives til en virksomhed bl.a. på betingelse af, at virksomheden over for myndighederne har udpeget en person, der er fagligt ansvarlig for brugen af apparatet. Den fagligt ansvarlige kaldes også den ansvarlige leder. Kun personer, som har kendskab til strålebeskyttelse, kan godkendes som ansvarlig leder. For ansvarlige ledere for mobile fugtigheds- og densitetsmålere gælder specielt, at de skal have gennemført et sikkerhedskursus i brugen af det pågældende apparat. Kurset afholdes p.t. kun af Force Technology. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf Det er blandt andet den ansvarlige leders pligt at sørge for: at betingelserne i tilladelsen overholdes brugerne er instrueret i brug af apparatet samt i praktisk strålebeskyttelse at der er findes skriftlige instrukser for brug, opbevaring og transport af apparatet at apparatet gennemgår 2-årige eftersyn at ethvert uheld eller mistanke om utilsigtet bestråling af personer anmeldes til SIS Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 1

6 at arbejdet i øvrigt foregår i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 918/1995. Ansøgning om tilladelse til indkøb og brug af et apparat sker ved indsendelse af et udfyldt ansøgningsskema til SIS. Ansøgningsskemaet kan hentes på og skal underskrives af den ansvarlige leder. Af ansøgningsskemaet skal fremgå den ansvarlige leders uddannelsesmæssige baggrund, apparatets anvendelse, opbevaringsforhold m.m. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Oversigtstegning der viser apparatets placering på virksomheden. Evt. oversigtstegninger der viser apparatets placering på opbevaringssteder uden for virksomheden. Udfyldt standarddokument vedr. overførsel af lukkede strålekilder mellem EU's medlemsstater (se bilag 1) eller indkøbsformular vedr. indkøb af radioaktive stoffer fra lande uden for EU (se bilag 2). Standarddokumentet og indkøbsformularen kan hentes på Ved ansøgning om tilladelse til indkøb og brug af mobile fugtigheds- og densitetsmålere vedlægges dokumentation for den ansvarlige leders uddannelse, p.t. kopi af kursusbevis fra Force Technology. SIS udsteder én tilladelse pr. apparat. Af tilladelsen fremgår blandt andet apparatets typebetegnelse og serienummer. Tilladelsen vil normalt være gyldig i fem år, hvorefter den skal fornys. Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, skal dette meddeles SIS. Ellers vil tilladelsen være ugyldig. Hvis den ansvarlige leder forlader sit job, skal navnet på en ny ansvarlig meddeles SIS. Hvis opbevaringsstedet ændres, skal SIS forsynes med en ny oversigtstegning over apparatets placering på virksomheden. Hvis ét apparat udskiftes med et andet, skal virksomheden afmelde det gamle apparat skriftligt og søge om tilladelse til indkøb og brug af det nye. Tilladelsen omfatter ikke viderelevering. Hvis virksomheden ønsker at viderelevere apparatet til anden bruger, skal SIS underrettes, så det forinden sikres, at modtageren har tilladelse til brug af apparatet. Apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder må kun bortskaffes enten ved returnering til leverandøren eller ved overdragelse til Behandlingsstationen, Dansk Dekommissionering (tidl. Forskningscenter Risø). Umiddelbart herefter skal apparatet afmeldes skriftligt til SIS. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 2

7 2.2 Overførsel Overførsel af et apparat, f.eks. fra leverandør til bruger, må først finde sted, når SIS har givet tilladelse til indkøb og brug af apparatet. Hvis apparatet overføres fra et EU medlemsland inkl. Danmark, må overførslen først finde sted, når modtageren har: indsendt et udfyldt standarddokument (se bilag 1) vedr. overførsel af lukkede strålekilder mellem EU s medlemsstater til SIS modtaget standarddokumentet retur fra SIS i bekræftet stand fremsendt det bekræftede standarddokument til leverandøren. Hvis apparatet skal overføres fra et land uden for EU, skal modtageren forinden indsende en udfyldt indkøbsformular (se bilag 2) til SIS. Indkøbsformularen skal være underskrevet af den ansvarlige leder. SIS returnerer formularen til speditøren i bekræftet stand. Hvis speditøren ikke er angivet på formularen, returneres den til den ansvarlige leder. Standarddokumentet eller indkøbsformularen indsendes normalt til SIS sammen med ansøgningsskemaet om tilladelse til indkøb og brug af apparatet. 2.3 Bidrag SIS opkræver et årligt bidrag for tilsyn med sikkerhedsforanstaltninger på radioaktivitetsområdet. Opkrævningen sker rent praktisk ved, at SIS én gang årligt, normalt i oktober måned, udsender en opgørelse over forfaldne bidrag med tilhørende indbetalingskort. Forfaldne bidrag for en virksomhed opgøres efter antallet af tilladelser og apparater, der på udsendelsestidspunktet er registreret i SIS database. P.t. udgør bidraget 200 kr. pr. tilladelse til brug af et apparat og 200 kr. pr. tilladelse til opbevaring af et apparat uden for virksomhedens hovedadresse. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 3

8 3 Opbevaring 3.1 Opbevaringssted Alle opbevaringssteder for radioaktive stoffer skal af hensyn til eventuel indsats ved brand m.v. være kendt af SIS. Ved ansøgning om tilladelse til et apparat vedlægges en skitse eller plantegning, der viser apparatets placering på virksomheden. Man kan få tilladelse til at opbevare apparatet andre steder end på virksomhedens hjemadresse, f.eks. hvis apparatet i en periode skal bruges på en byggeplads. Ansøgning om tilladelse til en sådan ekstern opbevaring af apparatet skal indsendes til SIS og indeholde følgende oplysninger: adresse opbevaringsstedets betegnelse (laboratorium, lager, skurvogn, container e.l.) tegning eller skitse, der viser apparatets placering ønsket gyldighedsperiode evt. navn på kontaktperson på stedet evt. telefonnummer til stedet. SIS udsteder herefter en eller flere eksterne opbevaringstilladelser, og apparatet kan herefter frit flyttes mellem de godkendte opbevaringssteder, uden at SIS forinden skal underrettes. Den ansvarlige leder skal løbende føre protokol over apparatets placering, så man altid ved, hvor apparatet befinder sig. 3.2 Krav til opbevaring Apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder skal altid være sikret mod brand, tyveri og vandskade og opbevares forsvarligt låst inde i et skab eller lignende, når de ikke er i brug. Apparatet skal placeres, så dosishastigheden på ydersiden af opbevaringsstedet ikke overstiger 7,5 μsv/h. Dosishastigheden på faste arbejdspladser må ikke overstige 2,5 μsv/h. For EC-detektorer til gaskromatografi og røntgenfluorescensapparater vil dosishastigheden aldrig overstige de nævnte grænser. For væskestandsmålere og fugtigheds- og densitetsmålere betyder det i praksis, at apparatet skal opbevares mindst 1,5-2 meter fra eksempelvis en kontorplads. Yderligere vejledning kan fås ved henvendelse til SIS. 3.3 Skiltning Opbevaringsstedet skal forsynes med advarselsskilt for ioniserende stråling (Dansk Standard og 734.2) suppleret med teksten»radioaktivitet«. Hvis apparatet opbevares i et aflåst skab eller lignende, placeres skiltet på skabsdøren. Hvis apparatet ikke opbevares i et skab, placeres skiltet på indgangsdøren til opbevaringsrummet. Når Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 4

9 en EC-detektor er fast installeret i en gaskromatograf, placeres skiltet uden på gaskromatografen. Skiltet skal kun bruges, der hvor apparatet rent faktisk opbevares. Flyttes apparatet mellem flere godkendte opbevaringssteder, skal skiltet fjernes eller tildækkes de steder, hvor apparatet p.t. ikke opbevares. Advarselsskilt til afmærkning af opbevaringssted 3.4 Transitopbevaring i bil Af hensyn til risikoen for tyveri er permanent opbevaring af apparatet i bilen ikke tilladt. Transitopbevaring og kortere pauser i forbindelse med transport betragtes dog som en del af transporten af apparatet og er derfor tilladt. Hvis det er nødvendigt at afbryde en længere transport for overnatning, må apparatet gerne blive i bilen. Man skal i så fald finde et passende parkeringssted under hensyntagen til risikoen for tyveri. Da transitopbevaring anses for at være en del af transporten, skal de regler for afmærkning af apparat og køretøj, som transportbestemmelserne foreskriver, overholdes under transitopbevaringen (se kapitel 5). Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 5

10 4 Brug af apparatet 4.1 Mærkning Apparatet skal altid holdes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og være afmærket med følgende: advarselsskilt for ioniserende stråling (Dansk Standard og 734.2) suppleret med teksten»radioaktivitet«oplysninger om nuklid og aktivitet ved en opgivet dato oplysninger om producent, typebetegnelse og serienummer. Skiltene skal være tydelige. Slidte og ulæselige skilte skal udskiftes. Snavsede skilte skal rengøres. 4.2 Opsyn og aflåsning af apparatet For at forhindre uvedkommende i at betjene apparatet skal det under brug altid holdes under opsyn. Efter brug skal apparatets lukkemekanisme aflåses. 4.3 Praktisk strålebeskyttelse under arbejdet Et af de grundlæggende principper for strålebeskyttelse er, at man skal holde alle stråledoser så lave som rimeligt opnåeligt. Det betyder i praksis, at man altid skal reducere den eksterne stråleudsættelse så meget som muligt. Stråledosis afhænger af kildestyrken, af bestrålingstiden, af afskærmningen og af afstanden til kilden. Følgende forholdsregler skal tages for at sikre lave doser: håndter apparatet i kortest mulig tid hold afstand til apparatet, idet dosishastigheden aftager med kvadratet på afstanden, dvs. dobbelt så stor afstand reducerer dosishastigheden til en fjerdedel. Derudover er der for de enkelte apparattyper en række særlige forholdsregler, som skal overholdes: For fugtigheds- og densitetsmålere er det ikke tilladt: at føre målespyddet fra den sikrede position, uden at det går ned i et forud udført hul at berøre målespyddet Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 6

11 at berøre bundpladen, når målespyddet ikke er i den sikrede øverste stilling. For væskestandsmålere er det ikke tilladt: at komme nærmere end 30 cm til den del af målegaflen, hvor den radioaktive kilde er placeret. Kilden må derfor ikke berøres. For røntgenfluorescensapparater er det ikke tilladt: at lade de radioaktive kilder stråle frit, så nyttestrålen kan ramme personer at se direkte ind i nyttestrålen (øjet er særligt følsomt for stråling) at holde hænderne foran målehovedet f.eks. for at holde et lille emne at arbejde med et målehoved, hvis foliet foran kilden er beskadiget. 4.4 Indgreb i apparatet For alle typer apparater gælder, at det ikke er tilladt at foretage indgreb i apparatet. Brugeren må eksempelvis ikke selv foretage kildeskift eller fjerne afskærmning fra apparatet. Indgreb i apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder må kun foretages af eftersynsfirmaer, der har opnået tilladelse til dette arbejde fra SIS årige eftersyn Mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder skal gennemgå sikkerhedseftersyn med højst 2-årige mellemrum, hvis aktiviteten overstiger de grænseværdier, der er givet i tabel 3. Det gælder fugtigheds- og densitetsmålere, væskestandsmålere og røntgenfluorescensapparater. EC-detektorer til gaskromatografi skal ikke gennemgå 2-årige eftersyn. De 2-årige sikkerhedseftersyn skal foretages af eftersynsfirmaer, der har opnået tilladelse til dette arbejde fra SIS. Sikkerhedseftersynene må ikke forveksles med de eftersyn og kalibreringer, som mange virksomheder får foretaget hvert år. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 7

12 5 Transport 5.1 Vejtransport af EC-detektorer og røntgenfluorescensapparater EC-detektorer og røntgenfluorescensapparater skal transporteres som såkaldte undtagelseskolli (kolli = indhold + emballage). Aktiviteten i det enkelte apparat og i kolliet som helhed må ikke overstige de grænseværdier, som er givet i tabel 1. Nedenfor listes de vigtigste regler, der er gældende for vejtransport af undtagelseskolli. Krav til undtagelseskolli Apparatet skal emballeres, så det kan transporteres sikkert. Apparatet skal mærkes med ordet»radioaktiv«, så man får øje på det, når emballagen åbnes, hvad enten dette sker planmæssigt eller ved et uheld. Udvendigt skal kolliet mærkes med modtager og/eller afsender. Kolliet skal desuden mærkes med»un-2911«samt bruttovægt, hvis denne overstiger 50 kg. Dosishastigheden på ydersiden af kolliet må ikke overstige 5 µsv/h. Dokumenter i bilen Transportdokument i udfyldt stand (se bilag 3). Udstyr i bilen Godkendt håndildslukker med mindst 2 kg pulver. 5.2 Vejtransport af væskestandsmålere og fugtigheds- og densitetsmålere Væskestandsmålere og fugtigheds- og densitetsmålere skal transporteres som type A kolli, fordi dosishastigheden på ydersiden af transportkassen overstiger 5 µsv/h. Grænseværdier for maksimal aktivitet i type A kolli findes i tabel 2. Nedenfor listes de vigtigste regler, der er gældende for vejtransport af type A kolli. Krav til type A kolli Det skal kunne sandsynliggøres, at kolliet kan bestå en vandoversprøjtningsprøve, en prøve med frit fald, en stablingsprøve samt en penetrationsprøve. Det radioaktive stof skal være afskærmet, så transportindekset er mindre end 10. Dvs. dosishastigheden skal være mindre end 0,1 msv/h i 1 meters afstand. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 8

13 Den maksimale dosishastighed på kolliets overflade må ikke være større end 2 msv/h. Kolliet skal være forsynet med udfyldte 7A eller 7B eller 7C faresedler (mindst 10 cm x 10 cm), 2 stk. i alt, på modstående sider. Bestemmelse af hvilken af faresedlerne 7A eller 7B eller 7C, der skal anvendes, sker efter nedenstående tabel. Væskestandsmålere og fugtigheds- og densitetsmålere er typisk kategori»ii-gul«. Betingelser (begge skal være opfyldt) Maks. dosishastighed på Transportindeks kolliets overflade (msv/h) Kategori Fareseddel 0 Ikke mere end 0,005 I-HVID 7 A Mere end 0 men Mere end 0,005 men ikke ikke mere end 1 mere end 0,5 Mere end 1 men ikke mere end 10 Mere end 0,5 men ikke mere end 2 II-GUL III-GUL 7 B 7 C Kolliet skal desuden mærkes med: UN-3332 radioaktivt stof type A kolli nationalitetsmærkning for kollikonstruktionens oprindelsesland (f.eks. DK) navnet på fabrikanten af kolliets emballage Hvis fugtigheds- og densitetsmålere ikke transporteres i den tilhørende transportkasse, betragtes selve apparatet som kolliet. Apparatet skal være forsynet med udfyldte faresedler på to modstående sider og være mærket med de samme oplysninger som nævnt ovenfor. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 9

14 Dokumenter i bilen transportdokument i udfyldt stand (se bilag 4) sikkerhedskort (se bilag 5). Mærkning af bilen Bilen skal være forsynet med 7D faresedler på begge sider og på bagenden, dvs. tre stk. i alt. Faresedlerne skal være 25 cm x 25 cm, evt. mindre dog minimum 10 cm x 10 cm. 25 cm 7D fareseddel 7D Bilen skal være forsynet med orangefarvede fareskilte på for- og bagenden, dvs. to stk. i alt. Fareskiltene skal være 30 cm x 40 cm, evt. mindre dog minimum 12 cm x 30 cm. 30 cm orangefarvet fareskilt 40 cm Normalt anvendes magnetiske skilte, som kan på- og afmonteres efter behov. Alterna- tivt kan skilteholdere monteres på bilen. Bilen skal kun være afmærket med faresedler og fareskilte, når der transporteres apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder. Derfor kan selvklæbende skilte ikke anbefales. Udstyr i bilen mindst én stopklods to selvstående advarselsmarkeringer én advarselsvest eller lignende til hvert medlem af bilens mandskab én håndlygte til hvert medlem af bilens mandskab Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 10

15 to godkendte håndildslukkere med en kapacitet på hver mindst 2 kg pulver. Krav til føreren af bilen Hvis transportindekset (eller summen af transportindeksene, hvis der transporteres fle- re kolli) er mindre end 3, skal føreren af bilen have gennemgået nødvendig instruktion. Føreren skal være i besiddelse af et bevis fra arbejdsgiveren, hvoraf det fremgår, at vedkommende har en hensigtsmæssig viden om strålingsrisici ved transport af radioaktive stoffer. Den ansvarlige leder skal derfor udfærdige en skrivelse til hver enkelt medarbejder, som transporterer apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder, hvori det bekræftes, at vedkommende har modtaget instruktion om transport af radioaktive stoffer. Forudsat der kun transporteres ét enkelt kolli i bilen, er transportindekset mindre end 3, hvis dosishastigheden i en afstand af 1 m fra kolliet er mindre end 0,03 msv/h eller 30 μsv/h. Er transportindekset for et enkelt kolli eller summen af transportindeksene for flere kolli 3 eller derover, skal føreren af bilen have gennemgået og bestået en uddannelse i transport af farligt gods. Uddannelsen er af ca. én uges varighed og skal gennemføres på en af Beredskabsstyrelsen godkendt kursusvirksomhed. Nærmere oplysninger vedr. uddannelse i transport af farligt gods, herunder radioaktive stoffer, kan fås ved henvendelse til Beredskabsstyrelsen, Forebyggelseskontoret, tlf Yderligere krav Under transport af væskestandsmålere og fugtigheds- og densitetsmålere må der ikke befinde sig uvedkommende personer i bilen. Færdselsstyrelsen stiller krav om, at virksomheden har tilknyttet en sikkerhedsrådgiver. 5.3 Vejtransport i udlandet Vejtransport Ved vejtransport af radioaktive stoffer i udlandet skal transportdokumentet være ud- færdiget både på dansk og på et sprog, der kan læses i det pågældende land. Det kan enten være engelsk, tysk eller fransk. Sikkerhedskortet skal være udfærdiget både på dansk og på det pågældende lands sprog. Øresundsforbindelsen På Øresundsforbindelsen er det i tidsrummet kl ikke tilladt at transportere farligt gods, som i henhold til transportreglerne kræver skiltning med faresedler på bilen. Type A kolli må derfor ikke transporteres over broen og gennem tunnellen i det nævnte tidsrum. Undtagelseskolli må transporteres på Øresundsforbindelsen hele døgnet. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 11

16 5.4 Sø-, fly- og jernbanetransport Søtransport Ifølge den såkaldte»østersøaftale«, der gælder alle indenlandske færgeruter og færgeruterne mellem Danmark, Sverige og Tyskland, er det ikke nødvendigt med særlige søtransportpapirer. Søtransporten betragtes som en del af vejtransporten, og bestemmelserne herfor er gældende. Ved færgeoverfart skal man enten før eller ved billetteringen oplyse til færgepersonalet, at man medbringer radioaktive stoffer. Det tilrådes at medbringe kopier af transportdokumentet, idet man normalt skal aflevere ét eksemplar ved billetteringen. Fly- og jernbanetransport Det er ikke tilladt at medbringe radioaktive stoffer i personlig bagage ved fly- og jernbanetransport. Apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder skal derfor indskrives som fragtgods. 5.5 Postforsendelse Det er ikke tilladt at sende mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder med posten. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 12

17 6 Dosisgrænser og dosisovervågning 6.1 Strålingens biologiske virkning Stråling fra bl.a. radioaktive stoffer kaldes ioniserende stråling. At strålingen er ioniserende betyder, at den er så energirig, at den er i stand til at trænge ind i stoffers atomstrukturer og løsrive elektroner fra atomerne, hvorved der skabes positive og negative ladninger i materialet. Ionisering i levende væv kan føre til forandringer i cellernes arvemateriale (DNA), som kan udvikle sig til f.eks. kræft. Denne type skader kaldes senskader. Forekomsten af senskader kan begrænses ved at holde doserne så lave som muligt. Ved større stråledoser kan ioniseringen føre til udbredt celledød, som kan skade hele organer. Denne type skader kaldes akutte skader og er eksempelvis forbrænding af hud eller grå stær. For akutte skader er der en tærskeldosis, under hvilken skaderne ikke forekommer. Akutte skader kan derfor forhindres ved at holde dosis under denne tærskeldosis. Ved normal brug af mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder er de stråledoser, man kan modtage, meget små. Akutte skader forekommer ikke, og risikoen for senskader er meget lille. 6.2 Dosisgrænser For at begrænse doser fra ioniserende stråling er følgende dosisbegrænsende principper blevet opstillet: Anvendelsen af ioniserende stråling skal være berettiget. Det betyder, at fordelene ved at anvende ioniserende stråling skal opveje eventuelle risikomomenter. Alle doser skal holdes så lave som rimeligt opnåeligt. Ingen personer må modtage doser, der overstiger dosisgrænserne. Disse er anført i nedenstående tabel. Effektiv dosis Huden Hænder, underarme, fødder og ankler Øjets linse 20 msv pr. år 500 msv pr. år 500 msv pr. år 150 msv pr. år Ovenstående dosisgrænser gælder for stråleudsat personale. Dosisgrænserne er fastsat, så de begrænser forekomsten af senskader til et acceptabelt niveau og forhindrer forekomsten af akutte skader. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 13

18 6.3 Graviditet I visse perioder af en graviditet er fosteret særligt følsomt for udvikling af skader efter bestråling, og der kan derfor være behov for særlige foranstaltninger for at beskytte det ufødte barn. Fra meddelelse om graviditet er givet og indtil fødslen, må dosis til fosteret ikke overstige 1 msv. Dosisgrænsen for fosteret svarer til dosisgrænsen for enkeltpersoner i befolkningen. Ved normal brug af EC-detektorer og røntgenfluorescensapparater vil dosis til fosteret ikke kunne overskride dosisgrænsen. Ved brug af mobile fugtigheds- og densitetsmålere eller væskestandsmålere kan det være nødvendigt at begrænse arbejdet med apparatet under graviditet. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiveren bliver underrettet om graviditeten så tidligt som muligt. Yderligere vejledning kan fås ved henvendelse til SIS. 6.4 Doser fra ioniserende stråling til den danske befolkning Nedenstående figur viser, hvilke doser en dansker i gennemsnit modtager årligt fra ioniserende stråling. Fødevarer 0,4 msv Gamma 0,3 msv Kosmisk 0,3 msv Medicinsk diagnostik 1 msv 74 % Naturlig 26 % Menneskeskabt En dansker modtager årligt i gennemsnit 4 msv fra ioniserende stråling. Bidragene kommer dels fra den naturlige baggrundsstråling og dels fra menneskeskabte kilder, bl.a. undersøgelser med røntgen og radioaktive lægemidler. Middelværdien af den naturlige baggrundsstråling i Danmark er 3 msv pr. år. 2 msv skyldes indånding af det naturligt forekommende radioaktive stof radon, og den resterende 1 msv stammer fra den kosmiske stråling, gammastråling fra undergrunden og byggematerialer samt naturlig Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 14

19 radioaktivitet i fødevarer. Undersøgelser med røntgen eller radioaktive lægemidler giver patienten en dosis af størrelsesordenen 0,01 til 10 msv pr. undersøgelse og alle danskere en gennemsnitsdosis på 1 msv pr. år. I dosisregnskabet for en stråleudsat arbejdstager medtages ikke doser fra den naturlige baggrundsstråling, og doser arbejdstageren har modtaget som patient. 6.5 Dosisovervågning Ved normal brug af mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder er de stråledoser, man kan modtage, meget små. Der er derfor ikke krav om, at brugeren skal dosisovervåges. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 15

20 7 Uheld Uheld som f.eks.: utilsigtet bestråling af personale eller andre personer brand bortkomne radioaktive kilder. skal straks meldes til den ansvarlige leder og til SIS på tlf (døgnvagt). Den vagthavende på SIS vil kunne være behjælpelig med at vurdere situationen og foretage eller anvise målinger. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 16

21 8 Yderligere oplysninger 8.1 Bekendtgørelser, vejledninger m.v. Lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer (radioaktivitetsloven). Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 918 af 4. december 1995 om anvendelse af lukkede radioaktive kilder i industrien, på laboratorier og sygehuse m.v. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. september 1999 om opkrævning af bidrag for tilsyn med sikkerhedsforanstaltninger på radioaktivitetsområdet som ændret ved bekendtgørelse nr. 820 af 18. september Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods med ændringer i bekendtgørelse nr af 29. december Sundhedsstyrelsens cirkulære af 22. december 1975 om vagtordning ved Statens Institut for Strålehygiejne. Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende overførsel af radioaktive stoffer (1995). Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Bekendtgørelserne m.m. kan hentes på og ADR kan hentes på 8.2 Rådgivning om strålebeskyttelse Statens Institut for Strålehygiejne Tlf (kl ) Knapholm 7 Fax Herlev E-post Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 17

22 9 Ordforklaringer Akut skade: EC-detektor: Effektiv dosis: Enheder: Ved en akut skade forstås en skade, hvor der findes en tærskeldosis for skadens opståen, og hvor skadens omfang vokser med størrelsen af dosis. Eksempler på akutte skader er grå stær, sterilitet og hæmning af dannelsen af hvide blodlegemer og andre celler. EC-detektor = elektron capture detektor. EC-detektoren anvendes til gaskromatografi. I detektorkammeret sidder en Ni-63 kilde. Detektoren er særlig anvendelig til detektering af halogenholdige organiske forbindelser. Effektiv dosis er en organ-vægtet helkropsdosis. Ved beregning af effektiv dosis summeres de enkelte organdoser, hver ganget med en vægtnings-faktor, der angiver den relative risiko for senskader for det pågældende organ. Enheder for aktivitet Becquerel, Bq 1 Bq er ét radioaktivt henfald pr. sekund 1 MBq er 1 million radioaktive henfald pr. sekund 1 GBq er 1 milliard radioaktive henfald pr. sekund Enheder for dosis Sievert, Sv 1 Sv = 1000 msv 1 msv = 1000 μsv Enheder for dosishastighed 1 μsv/h = 1 μsv pr. time 1 msv/h = 1 msv pr. time Fugtigheds- og densitetsmåler: Ioniserende stråling: Et transportabelt udstyr, som anvendes til at måle massefylde og/eller fugtighed i jord. Apparatet indeholder 1 eller 2 radioaktive kilder: Am-241/Be og/eller Cs-137. Gamma- eller røntgenstråling med energi over 5 kev og partikler, f.eks. elektroner, med så høj energi, at de kan spalte (ionisere) luft-, vand- og andre molekyler. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 18

23 Røntgenfluorescensapparat: Senskade: SIS: Stråleudsat personale: Transportindeks: Væskestandsmåler: Et røntgenflourescensapparat eller en røntgenflourescensanalysator anvendes til grundstofanalyse. Instrumentet indeholder en, to eller tre radioaktive kilder. Afhængigt af hvilke grundstoffer man har behov for at kunne detektere, er det radioaktive stof enten Fe-55, Cd-109, Am-241 eller Cm-244 eller en kombination heraf. Ved en senskade forstås en skade, for hvilken der ikke findes nogen påviselig tærskeldosis for, om skaden kan opstå, og hvor risikoen for, at skaden opstår, vokser med dosis. Eksempler på senskader er leukæmi og andre kræftformer samt genetiske skader. Disse skader kan vise sig mange år efter bestrålingen. Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) er et institut under Sundhedsstyrelsen. SIS er organiseret i tre tilsynssektioner og ét persondosimetrilaboratorium. Tilsyn med brugen af mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder udføres af radioaktivitetstilsynet. Tilsynets arbejdsområde omfatter opgaver vedr. åbne og lukkede radioaktive kilder, naturlig radioaktivitet, forbrugerprodukter indeholdende radioaktive stoffer, transport af radioaktive stoffer, nukleare anlæg og uheldsberedskab. Personer som udsættes for stråling som følge af deres arbejde Transportindekset er et ubenævnt tal, der angiver den maksimale dosishastighed i 1 meters afstand fra kolliets overflade i enheden msv/h x 100. Et udstyr, som anvendes til at måle væskehøjden af flydende luftarter i stålflasker f.eks. CO 2, freon eller propan. Udstyret kan f.eks. bruges til at kontrollere indholdet i kulsyreslukkere til brandslukning. Væskestandsmåleren indeholder en radioaktiv Co-60 kilde. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 19

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER 2005 Vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tc-99m GENERATORER OG ELUATER

Tc-99m GENERATORER OG ELUATER Tc-99m GENERATORER OG ELUATER 2014 Titel Tc-99m generatorer og eluater Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

strålingsguiden Ioniserende stråling

strålingsguiden Ioniserende stråling strålingsguiden Ioniserende stråling 2013 Strålingsguiden ioniserende stråling Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.

Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. Bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000 Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. INDHOLD side Kapitel 1: Definitioner... 2 2: Tilladelse til indkøb og brug

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser

Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser S und h eds st yr elsen Statens Institut for Strålebeskyttelse Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser 2 0 1 1 Undersøgelse af radioaktiv forurening på

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005

Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005 Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 5. sundhedskontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tryk: Salogruppen A/S ISBN trykt udgave: 87-7601-125-9

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124 Page 1 of 9 Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet så den er dækkende for virksomhedens målsætning omkring håndtering

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Hvorledes indføres og anvendes ISOkriterier. i forbindelse med dekommissionering i de forskellige nordiske lande.

Hvorledes indføres og anvendes ISOkriterier. i forbindelse med dekommissionering i de forskellige nordiske lande. Hvorledes indføres og anvendes ISOkriterier for kvalitets- og miljøcertificering i forbindelse med dekommissionering i de forskellige nordiske lande. Certificering? Akkreditering? Certificering Hverken

Læs mere

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken STI FTET 17. APRIL 1 923 NG EN FYRV NI ÆR KE RI BRANCHEFO RE www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk Indhold

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 2005 Vejledning om håndtering af NORM fra olie- og gasindustrien, 2. udgave Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Afskærmning af røntgenanlæg

Afskærmning af røntgenanlæg Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Din brugerguide som Privatleasingkunde. Pas godt på køreglæden

Din brugerguide som Privatleasingkunde. Pas godt på køreglæden Din brugerguide som Privatleasingkunde Pas godt på køreglæden Service og vedligeholdelse Som bruger af leasingbilen er du ansvarlig for, at bilen bliver serviceret og vedligeholdt i henhold til de af fabrikanten

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet.

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet. Rejsekortet Midttrafik billetsystem, Rejsekortet indeholder dels kontaktløse chipkort, dels et system til kontantbillettering. Udstyr til kontantbillet erstatter det eksisterende udstyr, inkl. klippekortsmaskiner,

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere