VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER"

Transkript

1 VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007

2 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm Herlev Emneord: Strålebeskyttelse, lukkede radioaktive kilder, radioaktive stoffer, dosisgrænser. Sprog: Dansk URL: Version: 3 Versionsdato: 20. april 2007 ISBN elektronisk udgave: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, april

3 Indhold 1 Forord 1 2 Tilladelse Tilladelse og ansvarlig leder Overførsel Bidrag 3 3 Opbevaring Opbevaringssted Krav til opbevaring Skiltning Transitopbevaring i bil 5 4 Brug af apparatet Mærkning Opsyn og aflåsning af apparatet Praktisk strålebeskyttelse under arbejdet Indgreb i apparatet årige eftersyn 7 5 Transport Vejtransport af EC-detektorer og røntgenfluorescensapparater Vejtransport af væskestandsmålere og fugtigheds- og densitetsmålere Vejtransport i udlandet Sø-, fly- og jernbanetransport Postforsendelse 12 6 Dosisgrænser og dosisovervågning Strålingens biologiske virkning Dosisgrænser Graviditet Doser fra ioniserende stråling til den danske befolkning Dosisovervågning 15

4 7 Uheld 16 8 Yderligere oplysninger Bekendtgørelser, vejledninger m.v Rådgivning om strålebeskyttelse 17 9 Ordforklaringer Tabeller 20 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Standarddokument vedr. overførsel af lukkede radioaktive kilder mellem EU s medlemsstater 21 Indkøbsformular til brug ved indkøb af radioaktive stoffer fra lande uden for EU 23 Transportdokument for vejtransport af undtagelseskolli 24 Bilag 4 Transportdokument for vejtransport af type A kolli 25 Bilag 5 Sikkerhedskort 26

5 1 Forord Denne vejledning beskriver gældende regler og giver råd om strålebeskyttelse ved arbejde med mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder. Vejledningen omhandler fugtigheds- og densitetsmålere, væskestandsmålere, EC-detektorer til gaskromatografi samt røntgenfluorescensapparater. Vejledningen omfatter ikke apparater til gammaradiografi. Grundlaget for vejledningen findes i et antal bekendtgørelser m.m., som er listet i kapitel 8. Ord i kursiv er forklaret i kapitel 9. Vejledningen er udarbejdet af Statens Institut for Strålehygiejne (SIS), som er et institut under Sundhedsstyrelsen. SIS forvalter blandt andet»radioaktivitetsloven«og varetager opgaver af faglig og administrativ karakter inden for de områder, hvor der anvendes ioniserende stråling. 2 Tilladelse 2.1 Tilladelse og ansvarlig leder Indkøb og brug af et apparat indeholdende en lukket radioaktiv kilde kræver tilladelse fra SIS. Tilladelsen skal være givet, før apparatet indkøbes. Proceduren for ansøgning om tilladelse til indkøb og brug af apparatet er nærmere beskrevet senere i dette afsnit. Tilladelsen til at købe og bruge apparatet gives til en virksomhed bl.a. på betingelse af, at virksomheden over for myndighederne har udpeget en person, der er fagligt ansvarlig for brugen af apparatet. Den fagligt ansvarlige kaldes også den ansvarlige leder. Kun personer, som har kendskab til strålebeskyttelse, kan godkendes som ansvarlig leder. For ansvarlige ledere for mobile fugtigheds- og densitetsmålere gælder specielt, at de skal have gennemført et sikkerhedskursus i brugen af det pågældende apparat. Kurset afholdes p.t. kun af Force Technology. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf Det er blandt andet den ansvarlige leders pligt at sørge for: at betingelserne i tilladelsen overholdes brugerne er instrueret i brug af apparatet samt i praktisk strålebeskyttelse at der er findes skriftlige instrukser for brug, opbevaring og transport af apparatet at apparatet gennemgår 2-årige eftersyn at ethvert uheld eller mistanke om utilsigtet bestråling af personer anmeldes til SIS Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 1

6 at arbejdet i øvrigt foregår i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 918/1995. Ansøgning om tilladelse til indkøb og brug af et apparat sker ved indsendelse af et udfyldt ansøgningsskema til SIS. Ansøgningsskemaet kan hentes på og skal underskrives af den ansvarlige leder. Af ansøgningsskemaet skal fremgå den ansvarlige leders uddannelsesmæssige baggrund, apparatets anvendelse, opbevaringsforhold m.m. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Oversigtstegning der viser apparatets placering på virksomheden. Evt. oversigtstegninger der viser apparatets placering på opbevaringssteder uden for virksomheden. Udfyldt standarddokument vedr. overførsel af lukkede strålekilder mellem EU's medlemsstater (se bilag 1) eller indkøbsformular vedr. indkøb af radioaktive stoffer fra lande uden for EU (se bilag 2). Standarddokumentet og indkøbsformularen kan hentes på Ved ansøgning om tilladelse til indkøb og brug af mobile fugtigheds- og densitetsmålere vedlægges dokumentation for den ansvarlige leders uddannelse, p.t. kopi af kursusbevis fra Force Technology. SIS udsteder én tilladelse pr. apparat. Af tilladelsen fremgår blandt andet apparatets typebetegnelse og serienummer. Tilladelsen vil normalt være gyldig i fem år, hvorefter den skal fornys. Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, skal dette meddeles SIS. Ellers vil tilladelsen være ugyldig. Hvis den ansvarlige leder forlader sit job, skal navnet på en ny ansvarlig meddeles SIS. Hvis opbevaringsstedet ændres, skal SIS forsynes med en ny oversigtstegning over apparatets placering på virksomheden. Hvis ét apparat udskiftes med et andet, skal virksomheden afmelde det gamle apparat skriftligt og søge om tilladelse til indkøb og brug af det nye. Tilladelsen omfatter ikke viderelevering. Hvis virksomheden ønsker at viderelevere apparatet til anden bruger, skal SIS underrettes, så det forinden sikres, at modtageren har tilladelse til brug af apparatet. Apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder må kun bortskaffes enten ved returnering til leverandøren eller ved overdragelse til Behandlingsstationen, Dansk Dekommissionering (tidl. Forskningscenter Risø). Umiddelbart herefter skal apparatet afmeldes skriftligt til SIS. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 2

7 2.2 Overførsel Overførsel af et apparat, f.eks. fra leverandør til bruger, må først finde sted, når SIS har givet tilladelse til indkøb og brug af apparatet. Hvis apparatet overføres fra et EU medlemsland inkl. Danmark, må overførslen først finde sted, når modtageren har: indsendt et udfyldt standarddokument (se bilag 1) vedr. overførsel af lukkede strålekilder mellem EU s medlemsstater til SIS modtaget standarddokumentet retur fra SIS i bekræftet stand fremsendt det bekræftede standarddokument til leverandøren. Hvis apparatet skal overføres fra et land uden for EU, skal modtageren forinden indsende en udfyldt indkøbsformular (se bilag 2) til SIS. Indkøbsformularen skal være underskrevet af den ansvarlige leder. SIS returnerer formularen til speditøren i bekræftet stand. Hvis speditøren ikke er angivet på formularen, returneres den til den ansvarlige leder. Standarddokumentet eller indkøbsformularen indsendes normalt til SIS sammen med ansøgningsskemaet om tilladelse til indkøb og brug af apparatet. 2.3 Bidrag SIS opkræver et årligt bidrag for tilsyn med sikkerhedsforanstaltninger på radioaktivitetsområdet. Opkrævningen sker rent praktisk ved, at SIS én gang årligt, normalt i oktober måned, udsender en opgørelse over forfaldne bidrag med tilhørende indbetalingskort. Forfaldne bidrag for en virksomhed opgøres efter antallet af tilladelser og apparater, der på udsendelsestidspunktet er registreret i SIS database. P.t. udgør bidraget 200 kr. pr. tilladelse til brug af et apparat og 200 kr. pr. tilladelse til opbevaring af et apparat uden for virksomhedens hovedadresse. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 3

8 3 Opbevaring 3.1 Opbevaringssted Alle opbevaringssteder for radioaktive stoffer skal af hensyn til eventuel indsats ved brand m.v. være kendt af SIS. Ved ansøgning om tilladelse til et apparat vedlægges en skitse eller plantegning, der viser apparatets placering på virksomheden. Man kan få tilladelse til at opbevare apparatet andre steder end på virksomhedens hjemadresse, f.eks. hvis apparatet i en periode skal bruges på en byggeplads. Ansøgning om tilladelse til en sådan ekstern opbevaring af apparatet skal indsendes til SIS og indeholde følgende oplysninger: adresse opbevaringsstedets betegnelse (laboratorium, lager, skurvogn, container e.l.) tegning eller skitse, der viser apparatets placering ønsket gyldighedsperiode evt. navn på kontaktperson på stedet evt. telefonnummer til stedet. SIS udsteder herefter en eller flere eksterne opbevaringstilladelser, og apparatet kan herefter frit flyttes mellem de godkendte opbevaringssteder, uden at SIS forinden skal underrettes. Den ansvarlige leder skal løbende føre protokol over apparatets placering, så man altid ved, hvor apparatet befinder sig. 3.2 Krav til opbevaring Apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder skal altid være sikret mod brand, tyveri og vandskade og opbevares forsvarligt låst inde i et skab eller lignende, når de ikke er i brug. Apparatet skal placeres, så dosishastigheden på ydersiden af opbevaringsstedet ikke overstiger 7,5 μsv/h. Dosishastigheden på faste arbejdspladser må ikke overstige 2,5 μsv/h. For EC-detektorer til gaskromatografi og røntgenfluorescensapparater vil dosishastigheden aldrig overstige de nævnte grænser. For væskestandsmålere og fugtigheds- og densitetsmålere betyder det i praksis, at apparatet skal opbevares mindst 1,5-2 meter fra eksempelvis en kontorplads. Yderligere vejledning kan fås ved henvendelse til SIS. 3.3 Skiltning Opbevaringsstedet skal forsynes med advarselsskilt for ioniserende stråling (Dansk Standard og 734.2) suppleret med teksten»radioaktivitet«. Hvis apparatet opbevares i et aflåst skab eller lignende, placeres skiltet på skabsdøren. Hvis apparatet ikke opbevares i et skab, placeres skiltet på indgangsdøren til opbevaringsrummet. Når Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 4

9 en EC-detektor er fast installeret i en gaskromatograf, placeres skiltet uden på gaskromatografen. Skiltet skal kun bruges, der hvor apparatet rent faktisk opbevares. Flyttes apparatet mellem flere godkendte opbevaringssteder, skal skiltet fjernes eller tildækkes de steder, hvor apparatet p.t. ikke opbevares. Advarselsskilt til afmærkning af opbevaringssted 3.4 Transitopbevaring i bil Af hensyn til risikoen for tyveri er permanent opbevaring af apparatet i bilen ikke tilladt. Transitopbevaring og kortere pauser i forbindelse med transport betragtes dog som en del af transporten af apparatet og er derfor tilladt. Hvis det er nødvendigt at afbryde en længere transport for overnatning, må apparatet gerne blive i bilen. Man skal i så fald finde et passende parkeringssted under hensyntagen til risikoen for tyveri. Da transitopbevaring anses for at være en del af transporten, skal de regler for afmærkning af apparat og køretøj, som transportbestemmelserne foreskriver, overholdes under transitopbevaringen (se kapitel 5). Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 5

10 4 Brug af apparatet 4.1 Mærkning Apparatet skal altid holdes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og være afmærket med følgende: advarselsskilt for ioniserende stråling (Dansk Standard og 734.2) suppleret med teksten»radioaktivitet«oplysninger om nuklid og aktivitet ved en opgivet dato oplysninger om producent, typebetegnelse og serienummer. Skiltene skal være tydelige. Slidte og ulæselige skilte skal udskiftes. Snavsede skilte skal rengøres. 4.2 Opsyn og aflåsning af apparatet For at forhindre uvedkommende i at betjene apparatet skal det under brug altid holdes under opsyn. Efter brug skal apparatets lukkemekanisme aflåses. 4.3 Praktisk strålebeskyttelse under arbejdet Et af de grundlæggende principper for strålebeskyttelse er, at man skal holde alle stråledoser så lave som rimeligt opnåeligt. Det betyder i praksis, at man altid skal reducere den eksterne stråleudsættelse så meget som muligt. Stråledosis afhænger af kildestyrken, af bestrålingstiden, af afskærmningen og af afstanden til kilden. Følgende forholdsregler skal tages for at sikre lave doser: håndter apparatet i kortest mulig tid hold afstand til apparatet, idet dosishastigheden aftager med kvadratet på afstanden, dvs. dobbelt så stor afstand reducerer dosishastigheden til en fjerdedel. Derudover er der for de enkelte apparattyper en række særlige forholdsregler, som skal overholdes: For fugtigheds- og densitetsmålere er det ikke tilladt: at føre målespyddet fra den sikrede position, uden at det går ned i et forud udført hul at berøre målespyddet Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 6

11 at berøre bundpladen, når målespyddet ikke er i den sikrede øverste stilling. For væskestandsmålere er det ikke tilladt: at komme nærmere end 30 cm til den del af målegaflen, hvor den radioaktive kilde er placeret. Kilden må derfor ikke berøres. For røntgenfluorescensapparater er det ikke tilladt: at lade de radioaktive kilder stråle frit, så nyttestrålen kan ramme personer at se direkte ind i nyttestrålen (øjet er særligt følsomt for stråling) at holde hænderne foran målehovedet f.eks. for at holde et lille emne at arbejde med et målehoved, hvis foliet foran kilden er beskadiget. 4.4 Indgreb i apparatet For alle typer apparater gælder, at det ikke er tilladt at foretage indgreb i apparatet. Brugeren må eksempelvis ikke selv foretage kildeskift eller fjerne afskærmning fra apparatet. Indgreb i apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder må kun foretages af eftersynsfirmaer, der har opnået tilladelse til dette arbejde fra SIS årige eftersyn Mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder skal gennemgå sikkerhedseftersyn med højst 2-årige mellemrum, hvis aktiviteten overstiger de grænseværdier, der er givet i tabel 3. Det gælder fugtigheds- og densitetsmålere, væskestandsmålere og røntgenfluorescensapparater. EC-detektorer til gaskromatografi skal ikke gennemgå 2-årige eftersyn. De 2-årige sikkerhedseftersyn skal foretages af eftersynsfirmaer, der har opnået tilladelse til dette arbejde fra SIS. Sikkerhedseftersynene må ikke forveksles med de eftersyn og kalibreringer, som mange virksomheder får foretaget hvert år. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 7

12 5 Transport 5.1 Vejtransport af EC-detektorer og røntgenfluorescensapparater EC-detektorer og røntgenfluorescensapparater skal transporteres som såkaldte undtagelseskolli (kolli = indhold + emballage). Aktiviteten i det enkelte apparat og i kolliet som helhed må ikke overstige de grænseværdier, som er givet i tabel 1. Nedenfor listes de vigtigste regler, der er gældende for vejtransport af undtagelseskolli. Krav til undtagelseskolli Apparatet skal emballeres, så det kan transporteres sikkert. Apparatet skal mærkes med ordet»radioaktiv«, så man får øje på det, når emballagen åbnes, hvad enten dette sker planmæssigt eller ved et uheld. Udvendigt skal kolliet mærkes med modtager og/eller afsender. Kolliet skal desuden mærkes med»un-2911«samt bruttovægt, hvis denne overstiger 50 kg. Dosishastigheden på ydersiden af kolliet må ikke overstige 5 µsv/h. Dokumenter i bilen Transportdokument i udfyldt stand (se bilag 3). Udstyr i bilen Godkendt håndildslukker med mindst 2 kg pulver. 5.2 Vejtransport af væskestandsmålere og fugtigheds- og densitetsmålere Væskestandsmålere og fugtigheds- og densitetsmålere skal transporteres som type A kolli, fordi dosishastigheden på ydersiden af transportkassen overstiger 5 µsv/h. Grænseværdier for maksimal aktivitet i type A kolli findes i tabel 2. Nedenfor listes de vigtigste regler, der er gældende for vejtransport af type A kolli. Krav til type A kolli Det skal kunne sandsynliggøres, at kolliet kan bestå en vandoversprøjtningsprøve, en prøve med frit fald, en stablingsprøve samt en penetrationsprøve. Det radioaktive stof skal være afskærmet, så transportindekset er mindre end 10. Dvs. dosishastigheden skal være mindre end 0,1 msv/h i 1 meters afstand. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 8

13 Den maksimale dosishastighed på kolliets overflade må ikke være større end 2 msv/h. Kolliet skal være forsynet med udfyldte 7A eller 7B eller 7C faresedler (mindst 10 cm x 10 cm), 2 stk. i alt, på modstående sider. Bestemmelse af hvilken af faresedlerne 7A eller 7B eller 7C, der skal anvendes, sker efter nedenstående tabel. Væskestandsmålere og fugtigheds- og densitetsmålere er typisk kategori»ii-gul«. Betingelser (begge skal være opfyldt) Maks. dosishastighed på Transportindeks kolliets overflade (msv/h) Kategori Fareseddel 0 Ikke mere end 0,005 I-HVID 7 A Mere end 0 men Mere end 0,005 men ikke ikke mere end 1 mere end 0,5 Mere end 1 men ikke mere end 10 Mere end 0,5 men ikke mere end 2 II-GUL III-GUL 7 B 7 C Kolliet skal desuden mærkes med: UN-3332 radioaktivt stof type A kolli nationalitetsmærkning for kollikonstruktionens oprindelsesland (f.eks. DK) navnet på fabrikanten af kolliets emballage Hvis fugtigheds- og densitetsmålere ikke transporteres i den tilhørende transportkasse, betragtes selve apparatet som kolliet. Apparatet skal være forsynet med udfyldte faresedler på to modstående sider og være mærket med de samme oplysninger som nævnt ovenfor. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 9

14 Dokumenter i bilen transportdokument i udfyldt stand (se bilag 4) sikkerhedskort (se bilag 5). Mærkning af bilen Bilen skal være forsynet med 7D faresedler på begge sider og på bagenden, dvs. tre stk. i alt. Faresedlerne skal være 25 cm x 25 cm, evt. mindre dog minimum 10 cm x 10 cm. 25 cm 7D fareseddel 7D Bilen skal være forsynet med orangefarvede fareskilte på for- og bagenden, dvs. to stk. i alt. Fareskiltene skal være 30 cm x 40 cm, evt. mindre dog minimum 12 cm x 30 cm. 30 cm orangefarvet fareskilt 40 cm Normalt anvendes magnetiske skilte, som kan på- og afmonteres efter behov. Alterna- tivt kan skilteholdere monteres på bilen. Bilen skal kun være afmærket med faresedler og fareskilte, når der transporteres apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder. Derfor kan selvklæbende skilte ikke anbefales. Udstyr i bilen mindst én stopklods to selvstående advarselsmarkeringer én advarselsvest eller lignende til hvert medlem af bilens mandskab én håndlygte til hvert medlem af bilens mandskab Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 10

15 to godkendte håndildslukkere med en kapacitet på hver mindst 2 kg pulver. Krav til føreren af bilen Hvis transportindekset (eller summen af transportindeksene, hvis der transporteres fle- re kolli) er mindre end 3, skal føreren af bilen have gennemgået nødvendig instruktion. Føreren skal være i besiddelse af et bevis fra arbejdsgiveren, hvoraf det fremgår, at vedkommende har en hensigtsmæssig viden om strålingsrisici ved transport af radioaktive stoffer. Den ansvarlige leder skal derfor udfærdige en skrivelse til hver enkelt medarbejder, som transporterer apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder, hvori det bekræftes, at vedkommende har modtaget instruktion om transport af radioaktive stoffer. Forudsat der kun transporteres ét enkelt kolli i bilen, er transportindekset mindre end 3, hvis dosishastigheden i en afstand af 1 m fra kolliet er mindre end 0,03 msv/h eller 30 μsv/h. Er transportindekset for et enkelt kolli eller summen af transportindeksene for flere kolli 3 eller derover, skal føreren af bilen have gennemgået og bestået en uddannelse i transport af farligt gods. Uddannelsen er af ca. én uges varighed og skal gennemføres på en af Beredskabsstyrelsen godkendt kursusvirksomhed. Nærmere oplysninger vedr. uddannelse i transport af farligt gods, herunder radioaktive stoffer, kan fås ved henvendelse til Beredskabsstyrelsen, Forebyggelseskontoret, tlf Yderligere krav Under transport af væskestandsmålere og fugtigheds- og densitetsmålere må der ikke befinde sig uvedkommende personer i bilen. Færdselsstyrelsen stiller krav om, at virksomheden har tilknyttet en sikkerhedsrådgiver. 5.3 Vejtransport i udlandet Vejtransport Ved vejtransport af radioaktive stoffer i udlandet skal transportdokumentet være ud- færdiget både på dansk og på et sprog, der kan læses i det pågældende land. Det kan enten være engelsk, tysk eller fransk. Sikkerhedskortet skal være udfærdiget både på dansk og på det pågældende lands sprog. Øresundsforbindelsen På Øresundsforbindelsen er det i tidsrummet kl ikke tilladt at transportere farligt gods, som i henhold til transportreglerne kræver skiltning med faresedler på bilen. Type A kolli må derfor ikke transporteres over broen og gennem tunnellen i det nævnte tidsrum. Undtagelseskolli må transporteres på Øresundsforbindelsen hele døgnet. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 11

16 5.4 Sø-, fly- og jernbanetransport Søtransport Ifølge den såkaldte»østersøaftale«, der gælder alle indenlandske færgeruter og færgeruterne mellem Danmark, Sverige og Tyskland, er det ikke nødvendigt med særlige søtransportpapirer. Søtransporten betragtes som en del af vejtransporten, og bestemmelserne herfor er gældende. Ved færgeoverfart skal man enten før eller ved billetteringen oplyse til færgepersonalet, at man medbringer radioaktive stoffer. Det tilrådes at medbringe kopier af transportdokumentet, idet man normalt skal aflevere ét eksemplar ved billetteringen. Fly- og jernbanetransport Det er ikke tilladt at medbringe radioaktive stoffer i personlig bagage ved fly- og jernbanetransport. Apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder skal derfor indskrives som fragtgods. 5.5 Postforsendelse Det er ikke tilladt at sende mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder med posten. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 12

17 6 Dosisgrænser og dosisovervågning 6.1 Strålingens biologiske virkning Stråling fra bl.a. radioaktive stoffer kaldes ioniserende stråling. At strålingen er ioniserende betyder, at den er så energirig, at den er i stand til at trænge ind i stoffers atomstrukturer og løsrive elektroner fra atomerne, hvorved der skabes positive og negative ladninger i materialet. Ionisering i levende væv kan føre til forandringer i cellernes arvemateriale (DNA), som kan udvikle sig til f.eks. kræft. Denne type skader kaldes senskader. Forekomsten af senskader kan begrænses ved at holde doserne så lave som muligt. Ved større stråledoser kan ioniseringen føre til udbredt celledød, som kan skade hele organer. Denne type skader kaldes akutte skader og er eksempelvis forbrænding af hud eller grå stær. For akutte skader er der en tærskeldosis, under hvilken skaderne ikke forekommer. Akutte skader kan derfor forhindres ved at holde dosis under denne tærskeldosis. Ved normal brug af mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder er de stråledoser, man kan modtage, meget små. Akutte skader forekommer ikke, og risikoen for senskader er meget lille. 6.2 Dosisgrænser For at begrænse doser fra ioniserende stråling er følgende dosisbegrænsende principper blevet opstillet: Anvendelsen af ioniserende stråling skal være berettiget. Det betyder, at fordelene ved at anvende ioniserende stråling skal opveje eventuelle risikomomenter. Alle doser skal holdes så lave som rimeligt opnåeligt. Ingen personer må modtage doser, der overstiger dosisgrænserne. Disse er anført i nedenstående tabel. Effektiv dosis Huden Hænder, underarme, fødder og ankler Øjets linse 20 msv pr. år 500 msv pr. år 500 msv pr. år 150 msv pr. år Ovenstående dosisgrænser gælder for stråleudsat personale. Dosisgrænserne er fastsat, så de begrænser forekomsten af senskader til et acceptabelt niveau og forhindrer forekomsten af akutte skader. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 13

18 6.3 Graviditet I visse perioder af en graviditet er fosteret særligt følsomt for udvikling af skader efter bestråling, og der kan derfor være behov for særlige foranstaltninger for at beskytte det ufødte barn. Fra meddelelse om graviditet er givet og indtil fødslen, må dosis til fosteret ikke overstige 1 msv. Dosisgrænsen for fosteret svarer til dosisgrænsen for enkeltpersoner i befolkningen. Ved normal brug af EC-detektorer og røntgenfluorescensapparater vil dosis til fosteret ikke kunne overskride dosisgrænsen. Ved brug af mobile fugtigheds- og densitetsmålere eller væskestandsmålere kan det være nødvendigt at begrænse arbejdet med apparatet under graviditet. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiveren bliver underrettet om graviditeten så tidligt som muligt. Yderligere vejledning kan fås ved henvendelse til SIS. 6.4 Doser fra ioniserende stråling til den danske befolkning Nedenstående figur viser, hvilke doser en dansker i gennemsnit modtager årligt fra ioniserende stråling. Fødevarer 0,4 msv Gamma 0,3 msv Kosmisk 0,3 msv Medicinsk diagnostik 1 msv 74 % Naturlig 26 % Menneskeskabt En dansker modtager årligt i gennemsnit 4 msv fra ioniserende stråling. Bidragene kommer dels fra den naturlige baggrundsstråling og dels fra menneskeskabte kilder, bl.a. undersøgelser med røntgen og radioaktive lægemidler. Middelværdien af den naturlige baggrundsstråling i Danmark er 3 msv pr. år. 2 msv skyldes indånding af det naturligt forekommende radioaktive stof radon, og den resterende 1 msv stammer fra den kosmiske stråling, gammastråling fra undergrunden og byggematerialer samt naturlig Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 14

19 radioaktivitet i fødevarer. Undersøgelser med røntgen eller radioaktive lægemidler giver patienten en dosis af størrelsesordenen 0,01 til 10 msv pr. undersøgelse og alle danskere en gennemsnitsdosis på 1 msv pr. år. I dosisregnskabet for en stråleudsat arbejdstager medtages ikke doser fra den naturlige baggrundsstråling, og doser arbejdstageren har modtaget som patient. 6.5 Dosisovervågning Ved normal brug af mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder er de stråledoser, man kan modtage, meget små. Der er derfor ikke krav om, at brugeren skal dosisovervåges. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 15

20 7 Uheld Uheld som f.eks.: utilsigtet bestråling af personale eller andre personer brand bortkomne radioaktive kilder. skal straks meldes til den ansvarlige leder og til SIS på tlf (døgnvagt). Den vagthavende på SIS vil kunne være behjælpelig med at vurdere situationen og foretage eller anvise målinger. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 16

21 8 Yderligere oplysninger 8.1 Bekendtgørelser, vejledninger m.v. Lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer (radioaktivitetsloven). Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 918 af 4. december 1995 om anvendelse af lukkede radioaktive kilder i industrien, på laboratorier og sygehuse m.v. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. september 1999 om opkrævning af bidrag for tilsyn med sikkerhedsforanstaltninger på radioaktivitetsområdet som ændret ved bekendtgørelse nr. 820 af 18. september Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods med ændringer i bekendtgørelse nr af 29. december Sundhedsstyrelsens cirkulære af 22. december 1975 om vagtordning ved Statens Institut for Strålehygiejne. Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende overførsel af radioaktive stoffer (1995). Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Bekendtgørelserne m.m. kan hentes på og ADR kan hentes på 8.2 Rådgivning om strålebeskyttelse Statens Institut for Strålehygiejne Tlf (kl ) Knapholm 7 Fax Herlev E-post Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 17

22 9 Ordforklaringer Akut skade: EC-detektor: Effektiv dosis: Enheder: Ved en akut skade forstås en skade, hvor der findes en tærskeldosis for skadens opståen, og hvor skadens omfang vokser med størrelsen af dosis. Eksempler på akutte skader er grå stær, sterilitet og hæmning af dannelsen af hvide blodlegemer og andre celler. EC-detektor = elektron capture detektor. EC-detektoren anvendes til gaskromatografi. I detektorkammeret sidder en Ni-63 kilde. Detektoren er særlig anvendelig til detektering af halogenholdige organiske forbindelser. Effektiv dosis er en organ-vægtet helkropsdosis. Ved beregning af effektiv dosis summeres de enkelte organdoser, hver ganget med en vægtnings-faktor, der angiver den relative risiko for senskader for det pågældende organ. Enheder for aktivitet Becquerel, Bq 1 Bq er ét radioaktivt henfald pr. sekund 1 MBq er 1 million radioaktive henfald pr. sekund 1 GBq er 1 milliard radioaktive henfald pr. sekund Enheder for dosis Sievert, Sv 1 Sv = 1000 msv 1 msv = 1000 μsv Enheder for dosishastighed 1 μsv/h = 1 μsv pr. time 1 msv/h = 1 msv pr. time Fugtigheds- og densitetsmåler: Ioniserende stråling: Et transportabelt udstyr, som anvendes til at måle massefylde og/eller fugtighed i jord. Apparatet indeholder 1 eller 2 radioaktive kilder: Am-241/Be og/eller Cs-137. Gamma- eller røntgenstråling med energi over 5 kev og partikler, f.eks. elektroner, med så høj energi, at de kan spalte (ionisere) luft-, vand- og andre molekyler. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 18

23 Røntgenfluorescensapparat: Senskade: SIS: Stråleudsat personale: Transportindeks: Væskestandsmåler: Et røntgenflourescensapparat eller en røntgenflourescensanalysator anvendes til grundstofanalyse. Instrumentet indeholder en, to eller tre radioaktive kilder. Afhængigt af hvilke grundstoffer man har behov for at kunne detektere, er det radioaktive stof enten Fe-55, Cd-109, Am-241 eller Cm-244 eller en kombination heraf. Ved en senskade forstås en skade, for hvilken der ikke findes nogen påviselig tærskeldosis for, om skaden kan opstå, og hvor risikoen for, at skaden opstår, vokser med dosis. Eksempler på senskader er leukæmi og andre kræftformer samt genetiske skader. Disse skader kan vise sig mange år efter bestrålingen. Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) er et institut under Sundhedsstyrelsen. SIS er organiseret i tre tilsynssektioner og ét persondosimetrilaboratorium. Tilsyn med brugen af mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder udføres af radioaktivitetstilsynet. Tilsynets arbejdsområde omfatter opgaver vedr. åbne og lukkede radioaktive kilder, naturlig radioaktivitet, forbrugerprodukter indeholdende radioaktive stoffer, transport af radioaktive stoffer, nukleare anlæg og uheldsberedskab. Personer som udsættes for stråling som følge af deres arbejde Transportindekset er et ubenævnt tal, der angiver den maksimale dosishastighed i 1 meters afstand fra kolliets overflade i enheden msv/h x 100. Et udstyr, som anvendes til at måle væskehøjden af flydende luftarter i stålflasker f.eks. CO 2, freon eller propan. Udstyret kan f.eks. bruges til at kontrollere indholdet i kulsyreslukkere til brandslukning. Væskestandsmåleren indeholder en radioaktiv Co-60 kilde. Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder 19

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER 2005 Indhold 1 Indledning 1 2 Vejtransport 2 2.1 Erhvervsmæssig vejtransport af røgdetektorer af kategori 1 og 2 2 2.2 Privat vejtransport

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Januar 2008 Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Ioniserende stråling fra radioaktive kilder forbindes i befolkningen oftest med atomkraft og Tjernobylulykken

Læs mere

Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009. Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009. Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009

Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009. Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009. Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009 Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009 Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009 Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009 Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009 Vejledning om

Læs mere

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE SEPTEMBER 2015 REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE UDDANNELSER REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

Læs mere

Røntgenkilder lovgivning mv.

Røntgenkilder lovgivning mv. Røntgenkilder lovgivning mv. Anita Hougaard Statens Institut for Strålebeskyttelse 15. maj 2014 anj@sis.dk Hvem og hvad er SIS? Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Administration Persondosimetri Industri,

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT

VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT 2002 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Baggrundsoplysninger 1 2.1. Anvendelse af radioaktive kilder i Danmark 1 2.2. Kontrol med radioaktive kilder i

Læs mere

Vejledning om industriel radiografi

Vejledning om industriel radiografi Vejledning om industriel radiografi 2008 Vejledning om industriel radiografi Statens Institut for Strålebekyttelse Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: gammaradiografi, røntgenradiografi,

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

LÆKAGESPORING MED Br-82

LÆKAGESPORING MED Br-82 2013 LÆKAGESPORING MED Br-82 Lækagesporing med Br-82 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne og røntgenstråling Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 1998 Strålehygiejne og røntgenstråling Indholdsfortegnelse Røntgenstråling...1 Røntgenstrålers egenskab...2

Læs mere

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1)

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 12. juli 1994 Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) I medfør af l i lov nr. 147 af 15. april 1930

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling At-VEJLEDNING D.7.3 Maj 2002 Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997 Ioniserende stråling Vejledning om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER 2005 Vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tc-99m GENERATORER OG ELUATER

Tc-99m GENERATORER OG ELUATER Tc-99m GENERATORER OG ELUATER 2014 Titel Tc-99m generatorer og eluater Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001 Juni 2002 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Personalebeskyttelse. A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2013 Teknik og strålebeskyttelse. Stråleudsættelse af personale. Personalebeskyttelse SIS

Personalebeskyttelse. A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2013 Teknik og strålebeskyttelse. Stråleudsættelse af personale. Personalebeskyttelse SIS 1 A-kursus i Diagnostisk radiologi Hanne Waltenburg Statens Institut for Strålebeskyttelse Stråleudsættelse af personale Berettigelse Enhver unødvendig stråleudsættelse bør undgås Optimering Doser til

Læs mere

Grundlæggende om radioaktivitet, dosis og lovgivning. Thomas Levin Klausen Rigshospitalet 27 oktober 2005 og Oprindeligt: Søren Holm

Grundlæggende om radioaktivitet, dosis og lovgivning. Thomas Levin Klausen Rigshospitalet 27 oktober 2005 og Oprindeligt: Søren Holm Grundlæggende om radioaktivitet, dosis og lovgivning. Thomas Levin Klausen Rigshospitalet 27 oktober 2005 og Oprindeligt: Søren Holm To slags stråling: Partikler Fotoner (hvor kommer fotonerne fra?) Hvor

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 2001 Strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder, 2001 1

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011 Strålebiologi og strålehygiejne er en energiform, som er karakteriseret ved, at energien forplanter sig bort fra det sted, hvorfra den udgår. Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole senergi

Læs mere

Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald.

Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald. Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald. De overordnede retningslinjer/regler for bortskaffelse af radioaktivt affald kan findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 954 bilag 8. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling BEK nr 1213 af 26/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 1-5010-167/1 Senere ændringer

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

strålingsguiden Ioniserende stråling

strålingsguiden Ioniserende stråling strålingsguiden Ioniserende stråling 2013 Strålingsguiden ioniserende stråling Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Strålehygiejne, dosimetri, Beredskabsplan og dekontaminering

Strålehygiejne, dosimetri, Beredskabsplan og dekontaminering Strålehygiejne, dosimetri, Beredskabsplan og dekontaminering Thomas Levin Klausen Ansvarlig fysiker Department of Clinical Physiology, Nuclear Medicine & PET Rigshospitalet, University of Copenhagen Denmark

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2012

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2012 ISSN: 1901-4848 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2012 Introduktion I Danmark udsættes visse arbejdstagere undertiden for ioniserende stråling, typisk i forbindelse med arbejde

Læs mere

HVAD ER RADIOAKTIV STRÅLING

HVAD ER RADIOAKTIV STRÅLING 16. Radioaktiv stråling kaldes i videnskabelige kredse Joniserende stråling Stråling som påvirker alt stof ved at danne joner, som er elektrisk ladede atomer eller molekyler. Joniserende stråling skader

Læs mere

Potentielle R-hændelser og deres konsekvenser. 1. Radioaktive kilder i Danmark 2. R-hændelser og deres konsekvenser 3.

Potentielle R-hændelser og deres konsekvenser. 1. Radioaktive kilder i Danmark 2. R-hændelser og deres konsekvenser 3. Potentielle R-hændelser og deres konsekvenser 1. Radioaktive kilder i Danmark 2. R-hændelser og deres konsekvenser 3. Retningslinjer DSMF Symposie, Nyborg Strand, April, 2015 To basale begrænsninger Lukkede

Læs mere

Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling

Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling Indhold Kapitel side 1: Definitioner...2 2: Principper for begrænsning af doser...3

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 693 Offentligt Sundhedsstyrelsen J.nr. 7-307-20-95/1 Statens Institut for Strålebeskyttelse 28. april 2011 Åbent samråd i

Læs mere

STRÅLEBESKYTTELSE. Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur

STRÅLEBESKYTTELSE. Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur STRÅLEBESKYTTELSE Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur 2016 Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2007

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2007 Juni 2008 ISSN: 1901-4848 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2007 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Håndtering af uheld med radioaktive stoffer

Håndtering af uheld med radioaktive stoffer Håndtering af uheld med radioaktive stoffer Revideret juli 2001 Indledning Formål Målgruppen for denne vejledning er: Brandvæsen, politi, beredskabscentre, miljømyndigheder. Det er vejledningens formål

Læs mere

Brush-up Strålehygiejne Radiokemi og cyklotron 23/11/2015

Brush-up Strålehygiejne Radiokemi og cyklotron 23/11/2015 Brush-up Strålehygiejne Radiokemi og cyklotron 23/11/2015 Dagens program 12 15-12 45 Frokost 12 45-13 30 Introduktion. Lynkursus. Diverse observationer, anbefalinger 13 30-14 10 Gruppearbejder 14 10-15

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Overordnede principper for sikkerhed og miljø

Overordnede principper for sikkerhed og miljø Overordnede principper for sikkerhed og miljø Kaare Ulbak Statens Institut for Strålehygiejne Minihøring om etablering af et slutdepot for radioaktivt affald Axelborg, 14. juni 2005 Overordnede principper

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 1. december 2011 Kontor: Statens Institut for Strålebeskyttelse J.nr.: 1-5010-4/1 Sagsbeh.: ku Grund-

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse Sagsnr. 1-5010-226/2 Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 8. december 2008 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2008-12105-142 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument 2 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,

Læs mere

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7-2730 Herlev 2000 Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Maj 2001 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (brug af røntgenanlæg

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Strålingens indvirkning på levende organismer arbejdes der med, hvad bestråling

Læs mere

Salg, håndtering og opbevaring

Salg, håndtering og opbevaring Salg, håndtering og opbevaring af Fyrværkeri Ordensregler for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 1. udgave Indholdsfortegnelse Side Anmeldelse 3 Ansøgning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 151-294

ÆNDRINGSFORSLAG 151-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.3.2013 2011/0254(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 151-294 Udkast til betænkning Thomas Ulmer (PE501.908v01-00) Fastlæggelse af grundlæggende

Læs mere

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1)

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) Bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) I medfør af 1, stk. 2, i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive

Læs mere

Bekendtgørelse om lukkede radioaktive kilder 1)

Bekendtgørelse om lukkede radioaktive kilder 1) Bekendtgørelse nr. 985 af 11. juli 2007 Bekendtgørelse om lukkede radioaktive kilder 1) I medfør af 1 og 2 i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug mv. af radioaktive stoffer og efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning

Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning PER HEDEMANN JENSEN 1 Risiko Risiko er et udtryk for sandsynlighed for en uønsket hændelse. Sandsynligheden eller hyppigheden udtrykkes ved antallet

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek. Radioaktivitet Niveau: 9. klasse Varighed: 11 lektioner Præsentation: I forløbet Radioaktivitet arbejdes der med den naturlige og den menneskeskabte stråling. Der arbejdes endvidere med radioaktive stoffers

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 10. juni 2013 SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets direktiv (Euratom) om fastlæggelse

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne ved røntgenundersøgelse af dyr Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 2002 Strålehygiejne ved røntgenundersøgelse af dyr Indholdsfortegnelse Side Røntgenstråling...1

Læs mere

Dosis og dosisberegninger

Dosis og dosisberegninger Dosis og dosisberegninger Forskellige dosisbegreber Røntgenstråling er ioniserende elektromagnetisk stråling. Når røntgenstråling propagerer gennem et materiale, vil vekselvirkningen mellem strålingen

Læs mere

Bortskaffelse af radioaktivt affald August Krogh Bygningen (AKB)

Bortskaffelse af radioaktivt affald August Krogh Bygningen (AKB) August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for IdrætFI/AHF og Biologisk Institut i Side 1 af 12 Disse regler er senest revideret i januar 2007, og justeret efterfølgende i juni 2008. Reglerne

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 16. november 2015 Kontaktinformation Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 2730 Herlev Mail: pl@sis.dk 1 Tlf: 44 54 34 56 Fax: 72 22 74 21 Web: www.sis.dk 2 Orientering om dosimetriordningen

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer INDHOLD. Kapitel 2. Tilladelse, underretning, undtagelse, frigivelse og forbud...

Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer INDHOLD. Kapitel 2. Tilladelse, underretning, undtagelse, frigivelse og forbud... Sagsnr. 1-5010-226/2 Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer INDHOLD Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner... 2 Kapitel 2. Tilladelse, underretning, undtagelse, frigivelse og forbud...

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse:

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et atom har oftest to slags partikler i atomkernen. Hvad hedder partiklerne? Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

Læs mere

Radon kilder og måling. Torben Valdbjørn Rasmussen Ida Wraber

Radon kilder og måling. Torben Valdbjørn Rasmussen Ida Wraber Radon kilder og måling Torben Valdbjørn Rasmussen Ida Wraber SBi-anvisning 232 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Radon kilder og måling Serietitel SBi-anvisning 232 Format

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling 1)

Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling 1) BEK nr 823 af 31/10/1997 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Artikel 4 Definitioner [Sorteret efter det danske alfabet] [Det viste nummer angiver nummeret af definitionen i den originale engelske tekst]

Artikel 4 Definitioner [Sorteret efter det danske alfabet] [Det viste nummer angiver nummeret af definitionen i den originale engelske tekst] RÅDES DIREKIV 2013/59/EURAOM af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling Artikel 4 Definitioner

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

3/19/2014. Kilder til bestråling af et folk. Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling. Kosmisk stråling

3/19/2014. Kilder til bestråling af et folk. Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling. Kosmisk stråling Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling Ann Wenzel, Mie Wiese & Ib Sewerin Stråledoser, stråleskader, strålebeskyttelse 2011 Kilder til bestråling af et folk Strålingskilder

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

NUKLEARMEDICINSKE OPGØRELSER brug af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark

NUKLEARMEDICINSKE OPGØRELSER brug af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark NUKLEARMEDICINSKE OPGØRELSER 2011 brug af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark 2012 Nuklearmedicinske opgørelser 2011 - brug af radioaktive lægemidler ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelse af røntgenkilder

Vejledning til udfyldelse af anmeldelse af røntgenkilder Vejledning til udfyldelse af anmeldelse af røntgenkilder Alle røntgenkilder, der kan danne stråling med energi over 5 kev er omfattet af anmeldelsespligt, uanset anvendelse. Der findes tre typer af anmeldelser:

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Høring over udkast til forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) Høring over udkast til forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) Danske Bioanalytikere, Dansk Radiologisk Selskab og Radiograf Rådet vil i nærværende notat

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Chaufførens skadeguide. Læs guiden før uheldet sker opbevar den i bilen

Chaufførens skadeguide. Læs guiden før uheldet sker opbevar den i bilen Chaufførens skadeguide Læs guiden før uheldet sker opbevar den i bilen Denne guide er en hjælp til dig som chauffør, hvis skaden sker. Guiden kan hjælpe dig med at få et overblik over situationen. Og den

Læs mere

KONTROL AF FEJL- OG AFVIGELSESANALYSE AF DR RØNTGENANLÆG RADIOLOGISK UDSTYR

KONTROL AF FEJL- OG AFVIGELSESANALYSE AF DR RØNTGENANLÆG RADIOLOGISK UDSTYR KONTROL AF FEJL- OG AFVIGELSESANALYSE AF DR RØNTGENANLÆG RADIOLOGISK UDSTYR 2005 Fejl- og afvigelsesanalyse af radiologisk udstyr Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm

Læs mere