Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:"

Transkript

1 Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT, udstyr og apparatur mv. - Skema D: Oversigt over ejendomme til afhændelse - Skema E: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler - Stamkort F1-F5: Arealangivelser, sengepladser, areal og kvadratmeterpriser, behandlingskapacitet, udnyttelsesgrader, jf. tilsagnsgrundlag Skemaerne er vedhæftet som både word og excelformat. Regionen vælger, hvilket format skemaerne skal udfyldes i. Der er afslutningsvis indsat et afsnit, hvor regionen kan angive generelle forudsætninger og principper for opgørelser og tabeller samt eventuelle bemærkninger. Fremadrettet proces for indsendelse af skemaer: Efter godkendt udbetalingsanmodning skal skemaerne indsendes i en fastlagt kadence til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Dette for at ministeriet kan følge op på eventuelle ændringer. - Skema A og E vil indgå som del af kvartalsrapporteringen. - Skema B og C skal opdateres og indsendes én gang årligt. Dette i forbindelse med kvartalsrapporteringen for 4. kvartal. - Skema D indsendes ved udbetalingsanmodning og ved eventuelle ændringer. - Stamkort F1-F5 skal opdateres og indsendes ved faseovergange. Regionen kan evt. indsende dette i forbindelse med førstkommende kvartalsrapportering.

2 Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. AABENRAA Løbende priser, kr I alt I alt 09-pl Andel af total, pct. Status hvis relevant: Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Udførelse PL indeks 100,00 101,00 102,82 103,23 104,88 104,88 104,88 104,88 104,88 104,88 104,88 104,88 Delprojektoversigt Fase Udførelse Fase idéoplæg Projektafdeling I gang Reserve til regionsrådets disposition, Fase 1* Reserve til regionsrådets disposition, Fase Reserve til prisregulering I alt investeringsramme heraf change request - heraf reserver i alt (UFO + risko) heraf IT, udstyr, apparatur mv * Sundhedsdirektøren er bemyndiget til at udmønte puljen. Regionsrådet orienteres kvartalsvis i forbindelse med kvartalsrapportering. Vejledning til skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. I Skema A periodiseres investeringsrammen over projektperioden fordelt på delprojekter/faser/bevillinger. Formålet er at give en oversigt over økonomi og projektets forløb over tid. Forventeligt vil projektets fortsatte planlægning indebære løbende tilpasning af udgifternes placering på tid og delprojekter/bevillinger. Der er forudfyldt med PL indeks fra det pågældende år tilbage til Der kan angives tre reserveposter en til regionsrådets disposition og en til prisregulering. Såfremt der anvendes andre typer relevante reserveposter angives de af regionen i kolonnerne andre relevante reserveposter. Change request-listen angives med det totale beløb, det vil være muligt at indløse i nævnte år. Det vil afspejle, at change-muligheder udløber over perioden. Reserver i alt angives for at skabe overblik over samlede reserver - både centrale og decentrale. Rammen til it, udstyr, apparatur mv. angives, da opfyldelse heraf er en særskilt tilsagnsbetingelse. Sidst i skema A kan angives status hvis relevant. Formålet med kolonnen er at angive, hvilket stadie delprojektet befinder sig på og derved hvor stor usikkerhed, der er knyttet til delprojektet. Indeværende samt fremtidige år angives i budgettal, mens der i afsluttede år anvendes realiseret forbrug. Kolonnen I alt opgør udgifterne pr. delprojekt i løbende priser, mens kolonnen I alt i 09 P/L opgør udgifter pr. delprojekt i 09 P/L, til sammenligning med det oprindelige tilsagn. Skemaet indgår i den kvartalsvise rapportering.

3 Skema B: Projektets change request katalog jf. tilsagnsbetingelserne. AABENRAA Nr. Beskrivelse Delprojekt Forventet anlægsøkonomisk konsekvens Forventet konsekvens for den efterfølgende drift Sluttidspunkt for at benytte den pågældende besparelsesmulighed Vejledning til skema B: Projektets change request katalog jf. tilsagnsbetingelserne. Jf. tilsagnsbetingelserne skal der udarbejdes et katalog over mulige tilpasninger i projektet. Formålet med skema B er at give overblik over change request kataloget. Dette opnås ved at opliste change requests i prioriteret rækkefølge og for hvert emne beskrive indhold og relevant delprojekt. Der angives nettobeløb under anlægsøkonomisk konsekvens, og under konsekvenser for drift beskrives eventuelle væsentlige ændringer i forhold til fx tid og kvalitet. Særligt bør det bemærkes, hvis change har konsekvenser i ft. de overordnede formål med kvalitetsfondsbyggeriet, jf. tilsagnsgrundlaget. Der angives sluttidspunkt for indløsning. Skema B skal sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse én gang årligt. Fase 1 har været i licitation. Change request kataloget er herefter bortfaldet. I stedet er der en risikopulje på ca. 11 mio. kr. (ud over uforudseelige udgifter). Fase 2 har endnu ikke gennemgået en projektkonkurrence, så et change request katalog vil blive lavet, når vi kender projektet. Change request kataloget for Fase 2 vil blive udarbejdet i forbindelse med projekteringen, hvor de afsatte midler til uforudseelige udgifter og risiko på i alt 138,357 mio. kr. (PL-indeks = 104,88) vil blive overflyttet til change request.

4 Skema C: Tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur mv. jf. tilsagnsbetingelserne. AABENRAA I alt 2009-PL Andel af total Årets priser kr pct. I alt % Medicoteknisk udstyr % IT-udstyr % IT-systemer % Teknisk udstyr % Logistik udstyr % Øvrigt udstyr og løst inventar % Vejledning til skema C: Tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur mv. jf. tilsagnsbetingelserne. Jf. tilsagnsbetingelserne er der for hvert projekt afsat en bestemt andel af tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. Som beskrevet i administrationsgrundlaget skal der følges op på anvendelsen af tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. Formålet med skema C er at skabe overblik over, hvordan tilsagnsrammen udnyttes til it, udstyr og apparatur mv., samt hvornår udgifterne falder i løbet af projektet. Derfor skal tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. underopdeles i hovedtyper af anskaffelser samt år. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udarbejder i samarbejde med Danske Regioner en vejledning om definition af it, udstyr og apparatur mv. Skema C sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse én gang årligt. Underopdelingen i kategorier er udtryk for en foreløbig vurdering og er behæftet med usikkerhed. Underopdelingen er derfor endnu ikke fordelt på regnskabår. Dette vil der blive fulgt op på løbende efterhånden som detaljeringsgraden øges.

5 Skema D: Oversigt over ejendomme til afhændelse. AABENRAA Adresse Matrikelnummer Årstal for fraflytning Areal der frasælges Offentlig vurdering, kr. Ejendomsværdi Grundværdi Eventuelle bindinger Sønderborg Sygehus Haderslev Sygehus 1910a 1037a 2014 (ca m2) og 2020 (ca m2) (se note 1) Primo 2014 forventes 2014 (8.394 m2) og 2014 ( frasalg af hele arealet m2) (8.394 m m2) Pr : Pr : Området er udlagt til offentligt Pr : formål(hospitalsbyggeri), jf. den partielle byplansvedtægt nr. 10 af 5. februar 1969 Området må kun anvendes til offentligt formål, såsom sygehuse og andre former for institutionsbyggeri, der naturligt knytter sig hertil samt parkerings- og Pr : opholdsarealer mv., jf. lokalplan nr , januar Note 1: Ca af Sønderborg Sygehus indgår ikke i det kommende specialsygehus på matriklen. Vejledning til skema D: Oversigt over ejendomme til afhændelse. I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal. I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst ejendomme til afhændelse i projektet. Formålet med skema D er at følge op på disse oplysninger. I skemaet oplyses matrikelnummer, årstal for fraflytning, areal der frasælges, offentlig vurdering og bindinger på de ejendomme, der afhændes i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne. Skemaet skal alene udfyldes ved udbetalingsanmodning og ved eventuelle senere ændringer. Bemærkning vedr. Sønderborg: Årstal for fraflytning er ændret fra 2013 til 2014, idet Fase 1 i Aaabenraa først bliver færdig primo Ejendoms- og grundværdi er opdateret. Bemærkning vedr. Haderslev: Årstal for fraflytning er ændret til 2014, idet regionsrådet den 30. januar 2012 besluttede, at Haderslev Sygehus lukkes i forbindelse med ibrugtagningen af første fase af udbygningen af Aabenraa Sygehus, pt. med forventet implementering primo Klausul vedr. udlejet køkken til Haderslev Kommune er fjernet, idet kommunen har opsagt lejeaftalen.

6 Skema E: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. AABENRAA 902 Overført til Fkt Renter af hensatte beløb 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden projektspecifik egenfinansiering Fkt Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer Total Fkt Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer Total Forventet frigivelse, kr. kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 3. kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Total Vejledning til skema E: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. Jf. tilsagnsbetingelserne er udbetaling af midler fra kvalitetsfonden betinget af korrekt deponering. Formålet med skema E er at give overblik over regionens deponering samt den forventede investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. Skemaet udfyldes med opdaterede statusoplysninger fra de relevante autoriserede funktioner, grupperinger og omkostningssteder for den enkelte region. Nederst udfyldes forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler for de enkelte kvalitetsfondsstøttede projekter til brug for fastlæggelse af udbetaling samt låneadgang. Skemaet indgår i den kvartalsvise rapportering.

7 Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. AABENRAA Heraf kvalitetsfondsstøttet Heraf kvalitetsfonds- Revideret ved Revideret ved Revideret ved Arealtype Samlet hospital nybyggeri støttet ombygning faseovergang faseovergang faseovergang m Grundareal Nybyggeri ombygning 2. Bebygget areal Bruttoetageareal Heraf: - Sengestuer inkl. tilknyttet toilet og bad Behandlingsarealer Kontor Patienthotel 0 - Fællesarealer Laboratorier og lignende Øvrige servicefunktioner Parkering i bygningsareal 0 - Andet Universitetsareal 0 4. Heraf kælderareal Overfladeparkering og interne veje Friarelaer Revideret ved faseovergang 4 I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn havde Region Syddanmark beregnet, at m2 skulle ombygges. Vejledning til stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal. I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst arealangivelser for projektet. Formålet med stamkort D1 er at skabe overblik over eventuelle væsentlige ændringer i byggeriets størrelse. I stamkort D1 oplyses, hvor mange m2 byggeri projektet indebærer fordelt på fem forskellige arealtyper, angivet med nummer 1-5. Herudover ønskes det totale bruttoetageareal opdelt på afsnit/områder. Stamkort D1 skal revideres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

8 Stamkort F2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser. AABENRAA Årets priser Antal m2 ved tilsagn Heraf nybyggeri Heraf ombygning Økonomisk konsekvens Pris pr. m2 i nybyggeri Pris pr. m2 i ombygning m2 m2 m2 Kr. Kr. (2009-pl) Kr. (2009-pl) Bygningsareal ved tilsagn (brutto) Evt. korrektioner Evt. arealudvidelse pga. funktionelle krav Evt. arealudvidelse pga. design Evt. arealreduktion Total Vejledning til stamkort F2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser. I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal. I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst areal og kvadratmeterpriser for projektet. Formålet med stamkort D2 er at skabe overblik over ændringer i byggeriets størrelse og deraf følgende økonomiske konsekvenser. Der kan tilføjes rækker, som passer til det enkelte projekt. Bygningsareal og eventuelle ændringer angives med antal m2, den økonomiske konsekvens og pris pr. m2 for henholdsvis nybyggeri og ombygning. Stamkort D2 opdateres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bemærkning vedr. nybyggeri: "Pris pr. m2 i nybyggeri" er rettet fra til Udgifter til nybyggeri er i alt kr. (ekskl. parkeringsarealer og veje), jf. 11-punktslisten, revideret Bemærkning vedr. ombygning: I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn havde Region Syddanmark beregnet, at m2 skulle ombygges. Der er afsat kr. til ombygning, jf. 11-punktslisten.

9 Stamkort F3: Oversigt over sengepladser. AABENRAA Heraf i kvalitetsfondsstøttet Heraf i kvalitetsfonds- Belægningsprocent ved Antal i samlet hospital nybyggeri støttet ombygning Evt. korrigeret antal tilsagn Somatisk pct. (75 pct. pædiatri) Intensiv Psykiatri Patienthotel FAM pct. Antal sengepladser i alt Evt. korrigeret belægningsprocent Vejledning til stamkort F3: Oversigt over sengepladser. I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal. I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst antal og fordeling af sengepladser for projektet. Formålet med stamkort D3 er at skabe overblik over eventuelle ændringer i de planlagte sengepladser. Således oplyses, hvor mange sengepladser der er planlagt fordelt på sengetyper samt eventuelt forudsat belægningsprocent. Det angives, hvis der sker ændringer i antallet af senge og eventuelt forudsat belægningsprocent, og der bør samtidig redegøres for tilpasningens betydning for projektets forudsatte funktioner i forhold til den nye sygehusstruktur. Stamkort D3 opdateres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bemærkning: "Belægningsprocent ved tilsagn" er rettet fra 70 pct. til 75 pct, jf. 11-punktslisten vedlagt ansøgning om endeligt tilsagn.

10 Stamkort F4: Forventet behandlingskapacitet i alt. AABENRAA 2007 Evt. mellemliggende år Kommentar* Forventet dag- og ambulant behandling (antal) Forventet antal sengedage (antal) Forventet antal indlæggelser (antal) Forventet liggetider (gns. antal dage) 2,5 2,5 Vejledning til stamkort F4: Forventet behandlingskapacitet i alt. I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal. I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn har regionen for hvert projekt angivet forudsætninger for den forventede fremtidige behandlingskapacitet. Formålet med stamkort D4 er at følge op på de forudsatte mål for behandlingskapacitet, jf. tilsagnsbetingelserne. Stamkort D4 opdateres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede behandlingskapacitet anføres og begrundes. * Region Syddanmark har ikke ændret i grundlaget for den tidligere fremsendte ansøgning, og søger derfor fortsat om tilsagn til Aabenraa med et forventet aktivitetsniveau svarende til det angivne i 2020, en aktivitetssammensætning svarende til det tidligere oplyste mht. fordeling af akutfunktioner mv. og hvor slutresultatet lever op til ekspertpanelets krav om en reduktion i sengemassen på 20%. Imidlertid gennemfører regionen årligt en genberegning af aktivitetsgrundlaget for akutplanen, som angiver et øjebliksbillede på det aktuelle aktivitetsniveau, og som giver et pejlemærke for, om aktivitetsudviklingen er som forventet og eks. omstillingen fra stationær til ambulant aktivitet er tilstrækkelig. Genberegningen udføres så vidt muligt i overensstemmelse med beregningsprincipperne for akutplanen, men for en række faktorers vedkommende er der alene fastsat en samlet effekt fra 2007 til 2020, som ikke giver mulighed for at udspecificere udviklingen i de enkelte år. Store dele af genberegningen omfatter derfor en lineær fremskrivning af effekten af eks. fælles akutmodtagelser, forventede hjemtagninger osv., som afhængig af genberegningstidspunktet kan være delvis eller slet ikke gennemført. Resultatet af genberegningerne på baggrund af 2010-data og 2011-data er angivet i skemaet og viser, at aktivitetsniveauet baseret på den aktuelle aktivitet p.t. forventes at være højere end hidtil forudsat. Det skyldes primært, at fælles akutmodtagelser kun er delvis implementeret samt, at udviklingen i den ambulante aktivitet har været højere end forudsat af ekspertpanelet. Hvis udviklingen fortsætter, giver det Region Syddanmark en udfordring i forhold til at få plads til aktivitetsforøgelsen på regionens øvrige sygehuse, ved eksempelvis at flytte ambulant og elektiv aktivitet til andre matrikler, men det ændrer ikke ved, at akutsygehusene fortsat primært skal varetage akutfunktionen, og dermed som minimum varetage det aktivitetsniveau, som ligger til grund for det endelige tilsagn.

11 Stamkort F5: Udnyttelsesgrader. AABENRAA Emne Eksisterende struktur Ved ibrugtagning Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag) 210 DAGE /7 TIMER 245 DAGE/7 TIMER Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag) 210 DAGE /7 TIMER 245 DAGE/7 TIMER Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.) 210 DAGE /7 TIMER 245 DAGE /7 TIMER Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag) Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag) Døgndækket Døgndækket Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag) Døgndækket Døgndækket CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag) Døgndækket Døgndækket Ultralyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag) Døgndækket Døgndækket MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag) 210 dage/7,5 timer 245 dage/7 timer PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag) Ingen i Sønderjylland Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag) Vejledning til stamkort F5: Udnyttelsesgrader. I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal. I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst udnyttelsesgrader for projektet. Formålet med stamkort D5 er at følge op på de udnyttelsesgrader i hhv. den eksisterende struktur og ved ibrugtagning, som er forudsat i tilsagnsbetingelserne. Der angives forventede udnyttelsesgrader for forskellige rum samt forskellige typer apparatur. Skemaet revideres ved faseovergange og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede produktion eller i udnyttelsesgraden af udstyret bedes oplyst. Bemærkning vedr. udnyttelsesgrader, operationsrum: Ved ibrugtagning er tilpasset endelig ansøgning, og derfor rettet fra 8 timer til 7 timer, jf. 11-punktslisten ifbm. endelig ansøgning. Bemærkning vedr. MR scanner: Tallene er tilpasset endelig ansøgning. Eksisterende struktur er ændret fra døgndækket til 210 dage/7,5 timer og ved ibrugtagning er ændret fra døgndækket til 245 dage/7 timer, jf. 11-punktslisten.

12 Generelle principper. AABENRAA Her kan redegøres for generelle bemærkninger. Der kan ligeledes redegøres for generelle forudsætnigner og principper for opgørelser og tabeller, for eksempel: Fordeling af udgifter til IT, udstyr og apparatur mv. Principper for afsætning af prioriteringsreserver (change request). Opgørelse af arealopgørelse. Opgørelse af arealændringer og kvadratmeterpriser. Opgørelse af forventet antal sengepladser og belægningsprocent. Opgørelse af forventet behandlingskapacitet. Opgørelse af udnyttelsesgrader. Der er anført de oplysninger for forudsætninger og principper, som regionen har angivet ved ansøgning om endeligt tilsagn. Såfremt der er sket ændringer siden, bedes regionen anføre dette. Det kan bl.a. være ændringer på grund af nye fremskrivninger fra Danmarks Statistik om befolkningsudviklingen eller ændring af optageområder mellem sygehusene. Vanskeligheder og uklarheder i forbindelse med anvendelse af skemaerne i ft. projektet bedes ligeledes bemærket. Principper for deling af regninger mellem somatikkens kvalitetsfondsprojekt og Region Syddanmarks psykiatri-projekt Som udgangspunkt følges ekspertpanelets standarder for somatikbyggeri og psykiatribyggeri. Det betyder, at somatikkens udgifter beregnes som kr. pr. m2 og en brutto/netto-faktor på 2. Psykiatriens udgifter beregnes som kr. pr. m2 og en brutto-netto-faktor på 1,8. Desuden betaler psykiatrien et tillæg på 7,5 procent for opgradering til BR2015. Såfremt det ikke fremgår direkte af projektmaterialet, hvor mange kvadratmeter psykiatrien udgør, beregnes psykiatriens andel ud fra en relevant fordelingsnøgle.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet.

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Årets priser 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt ------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri

Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164978 Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri Version 24. maj 2013 Side 1 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Kvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om kvalitetsfondsbyggerierne

Kvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om kvalitetsfondsbyggerierne 13. februar 2012 Kvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om kvalitetsfondsbyggerierne Struktur for rapporteringen Rapporten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er bygget

Læs mere

Udbetalingsanmodning Nyt Aalborg Universitetshospital

Udbetalingsanmodning Nyt Aalborg Universitetshospital Udbetalingsanmodning Nyt Aalborg Universitetshospital Sekretariat for Nyt Universitetshospital Hospitalsbyen 1 9260 Gistrup plb@rn.dk 19. februar 2015 Udbetalingsanmodning Det nye Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Udbygning af Kolding Sygehus

Udbygning af Kolding Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/6433 Dato: 17. maj 2010 Udarbejdet af: Per Kjeldsen Hansen E-mail: Per.Kjeldsen.Hansen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 4. kvartal 2013 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Privat luftfoto, oktober 2013 1. Indledning... 2 2. Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...

Læs mere

Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 4. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Emne: Kapacitet på de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2013-2014

Emne: Kapacitet på de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2013-2014 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 29. januar 2013 Sag nr. 14 Emne: Kapacitet på de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2013-2014 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1609035 Dok. nr.: 203015 Dato: 18. oktober 2016 Status

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 11/688 Dato: 22. marts 2011 Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Til. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København. Udbetalingsanmodning vedr. DNV-Gødstrup - notat revideret den 14.

Til. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København. Udbetalingsanmodning vedr. DNV-Gødstrup - notat revideret den 14. Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV Ledelsessekretariatet Projektsekretariatet DNV - Gødstrup Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København Gl. Landevej 61, Bygn. 08 DK-7400

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Koordineret med: - Sagsnr.: 1607873 Dok. nr.: 158359 Dato:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Punkt nr. 1 - Enstrenget og visiteret akutsystem Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Enstrenget og visiteret akutsystem Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Enstrenget og visiteret akutsystem Bilag 1 - Side -1 af 2 Sekretariatet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Til: Møde med formandskab og gruppeformænd 14.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Rapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 2. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold Indledning...3 Kortfattet status...3 3 Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 1. kvartal 2015 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...

Læs mere

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 140 Offentligt Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2012 Side 2 Indhold Indledning...3

Læs mere

Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet.

Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Region Sjælland 1. Investeringsplaner, brutto Nedenstående skema bedes udført for større anlægsprojekter, som pt. forventes forelagt ekspertpanelet. Projekter Prioritet/art Økonomi Samlet inv. Evt. prioritet

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIET DET NYE RIGSHOSPITAL

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIET DET NYE RIGSHOSPITAL Enhed for Budget og Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT 16. marts 2010-31. marts 2014 KVALITETSFONDSBYGGERIET DET NYE RIGSHOSPITAL 1. Indledning

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 1. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold Indledning...3 Kortfattet status...3 3 Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011-2030 1. Indledning Region Midtjylland står overfor en række store anlægsprojekter som følge af Akutplan, Hospitalsplan og Psykiatriplan. Ligeledes er

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1506731 Dok. nr.: 1812864 Dato: 04. november 2015 Status

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering Marts, 2011 1. Indledning om den generelle status for kvalitetsfondsprojekterne, ekspertpanelets arbejde mv. Alle 3 kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev Center for Økonomi Opgang Blok A Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 5182 6291 Mail oekonomi@regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 27. maj 2014 Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet

Læs mere

Formålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan.

Formålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan. 5. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 1. Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Omfatter etablering

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

Ekspertpanelets indstilling til regeringen

Ekspertpanelets indstilling til regeringen Ekspertpanelets indstilling til regeringen Temamøde for Regionsrådet 28. november 2008 Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Aktivitets- og investeringsplanlægning Leif Vestergaard Pedersen, Direktør, Region

Læs mere

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år)

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år) Paradigme for PROJEKTPLAN (nr) (projekt/delprojekt navn) (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0. INTRODUKTION... 3 1. PROJEKTPLAN... 4 2. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner.

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner. Samtlige regioner Sagsnr. Doknr. Dato 03-09-2015 Budgetlægningen for 2016 Til brug for regionernes budgetlægning for 2016 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere beskrives muligheden

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets N O T A T 13-01-2009 Sag nr. 07/1791 Dokumentnr. 1566/09 Christina Carlsen Tel. 3529 8221 E-mail: cca@regioner.dk Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets screeningsrapport

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Fase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral, et modtagekøkken og en varemodtagelse. Fase 1 er under opførelse.

Fase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral, et modtagekøkken og en varemodtagelse. Fase 1 er under opførelse. Rapportering for 4. kvartal 2012 Udbygning af Aabenraa Sygehus 1. Indledning Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa er inddelt i to faser. Fase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral,

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Kontorchef Nanna Skovgaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk center Regeringens sundhedsstrategi 2015-2018

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II Oktober 2013 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER II Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. Baggrund... 3 B. Formål,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere