PROFESSIONALISME CLOU AP Forfatter(e): Inger Marie Larsen-Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFESSIONALISME CLOU AP2014-001. Forfatter(e): Inger Marie Larsen-Nielsen"

Transkript

1 CLOU AP PROFESSIONALISME MED INNOVATIVT POTENTIALE EN TEORETISK INDRAMNING FOR ET BEDRE OG MERE INNOVATIVT SAMFUND Forfatter(e): Inger Marie Larsen-Nielsen CLOU, Center for Ledelse og Organisationsudvikling, er et videncenter i VIA University College. Centret etablerer udviklingsprogrammer og udviklingsprojekter - og medvirker til at igangsætte og bistå konkrete udviklingsinitiativer. Centret indgår i udviklingsforløb med ledelser og organisationer, og centret skaber på denne måde indsigt og erfaringer med henblik på at kunne formidle viden om praksis, for praksis. 1

2 PROFESSIONALISME MED INNOVATIVT POTENTIALE EN TEORETISK INDRAMNING FOR ET BEDRE OG MERE INNOVATIVT SAMFUND AF INGER MARIE LARSEN-NIELSEN I eventyret ligger fortryllelsen i hensigten bag giverens kys. Er det heksen der kysser, bliver forvandlingen deprivation med afsavn i menneskelig henseende. Er det prinsessen får forvandlingen menneskelig og skabende kraft. Professionel ledelse og professionelle medarbejdere hvorfor taler vi om det? Informations- og vidensparadigmet blev i Danmark politisk italesat i 2005 gennem skriftet Uddannelse i verdensklasse. Et fokus der for alvor slog igennem på efter- og videreuddannelsesområdet via Kvalitetsreformen og den affødte trepartsaftale i , og som har bevirket, at de fleste offentlige mellemledere enten har en lederuddannelse eller er ved at tage en 2. Professionaliseringen af ledere er interessant, fordi dens sigte, i lyset af trepartsaftalen, skal understøtte kompetenceudvikling, nytænkning og medarbejderinddragelse gennem generel opkvalificering. Den offentlige sektor skal være dynamisk og være med til at præge udviklingen i samfundet. Det forudsætter gode rammer for medarbejdernes kompetenceudvikling. Og det forudsætter dygtige og engagerede ledere og medarbejdere, som opkvalificerer sig i løbet af hele arbejdslivet, og som med deres kunnen og viden bidrager til udviklingen af den offentlige service (Trepartsaftalen s. 6). Siden er KTO forliget 2013 fremkommet med KL s krav om partssamarbejde omkring udvikling af kerneydelserne i kommunerne, hvilket, udover faglige krav til medarbejderne, også stiller krav om tværfaglige samarbejdskompetencer og kompetencer til medinddragelse af borgere og 1 Trepartsaftalen indgået 1. juli 2007 (der henvises til 1 og side 8f.) 2 2

3 brugere. Indenfor folkeskole- og daginstitutionsområdet 3 tales der i dag om professionel ledelse og professionelle medarbejdere. Siden 2007 kan formålet for efteruddannelse siges at have bevæget sig fra kompetenceudvikling, effektivisering og kvalitetsudvikling af de offentlige ydelser hen imod professionalisme og nytænkning af kerneopgaver, hvor faglighed sættes i spil i partssamarbejde med andre herunder borgere og brugere. Man kan sige, at det har bevirket, at efteruddannelsesfokusset flyttes fra udvikling af den offentligt ansattes kompetencer til den offentligt ansattes udøvelse af kompetencer. Et fokus der imidlertid udfordrer uddannelsesmæssigt. Hver anden lærer og hver tredje pædagog mener ifølge EVA-rapporten Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling, at de ikke får den nødvendige kompetenceudvikling. Samtidig oplever hver femte lærer og hver 10. pædagog, at de kun i mindre grad eller slet ikke kan bruge den kompetenceudvikling, de har fået, og yderligere omkring 40 % af både lærere og pædagoger bruger kun i nogen grad deres nye kompetencer. Det er derfor nærliggende at se på, hvordan udbyttet af de kurser, uddannelser, pædagogiske dage mv., som lærere og pædagoger deltager i, kan styrkes. 4 På den baggrund virker det ikke underligt, at en professionshøjskole som VIA, i sin strategi for for videreuddannelses- og kompetenceudviklingsområdet, signalerer en tydelig velvilje til at innovere med praksis, sådan, at efteruddannelse sættes mere direkte i sammenhæng til at give samfundsmæssige resultater i praksis. Vi vil skabe værdi og resultater i tæt og ligeværdigt samspil med praksis. Med afsæt i vores interessenter og deltageres ambitioner vil vi udvikle ny viden gennem bæredygtig innovation. Vi vil sikre en højere integration af forskning og udvikling i vores aktiviteter. Vi vil arbejde med nye roller og læringsrum og de krav og behov, det stiller i forhold til videreuddannelse og kompetenceudvikling. Vores mål er en 3 Nordisk-Skole 4 3

4 organisation, der integrerer forskning, innovation og forretningsudvikling og fortsat skaber solide resultater i samspil med praksis. 5 Når uddannelsesfokusset flyttes fra uddannelsesinstitution til de studerendes praksis, flytter professionsforståelsens fokus fra den studerendes tilegnelse af viden til den studerendes anvendelse af viden i praksis. Det har den konsekvens, at der bliver brug for en teoretisk forståelsesramme, der vil kunne indfange og begrebsliggøre de professionelle studerendes handlinger, når de anvender uddannelsesmæssig viden til løsning af problemstillinger i praksis. Indenfor den offentlige kontekst møder vi imidlertid et komplekst udøvende professionsfelt, da der udover forskellige fagprofessionsgrupper også er tale om en ledelsesprofessionel gruppe. Kigger vi nærmere på begreberne knyttet til disse to grupper, ser vi, at der for begge gruppers vedkommende i relation til udøvelse vil kunne tales om fag med professionalisme på, således at forstå, at når det faglige udgøres af ledelse, sygepleje, undervisning, pædagogik mv., vil professionalisme henvise til den faglige aktørs udførelse af faget. Anskuet på denne måde vil professionalisme kunne forstås i en bredere sammenhæng, dvs. knyttet til den faglighed der kommer til udtryk, når den professionelle person møder forskellige problemstillinger i sit praksisfelt. Herved stilles den professionelle aktørs handlinger i forgrunden og de faglige optikker i baggrunden, hvor sidstnævnte da bliver at se som koblet til aktørernes forudsætning for handling. En videnskabsteoretisk platform med et innovativt potentiale for professionel udøvelse Den danske ledelsesteoretiker fra Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen har igennem en årrække beskæftiget sig med professionalisering af offentlig ledelse og forbinder professionaliseringen til en skjult ledelsesreform og et fælles ledelsessprog, der sigter mod at bruge de professionelle medarbejdere til at løse de opgaver, de er bedst egnede til at løse (Klausen 2008: 238). Når ledelse bliver en profession, ændres også forestillingerne om, hvad det vil sige at gøre karriere. Det bliver noget mindre forudsigeligt og noget mere fleksibelt, og det både for den enkelte leder, som vælger ledervejen, og for arbejdsgiverne, 5 4

5 som nu kan benytte sig af de professionelle ledere, ligesom ledere benytter sig af professionelle medarbejdere, nemlig til det, som de har vist sig særlig duelige til. (Klausen 2008:246). Som vi ser, skriver Klausens teoretiske forståelse sig ind i en gængs funktionalistisk professionsforståelse, ved at han anlægger et arbejdsgiverperspektiv. Den anke der da kan stilles er, at en klassisk funktionalistisk sociologisk professionsforståelse som kriterium har, at professionsuddannelser skal hvile på et videnskabeligt homogent fundament (Hjort 2005). Hvilket er umuligt, da de nævnte professioners praksis er gennemsyret af praktiske synteser (Molander og Terum 2008). Således vil det ikke kunne lade sig gøre at finde et videnskabeligt homogent fundament, der vil kunne indfange de wicked problems, som Klausen beskriver, kendetegner den offentlige kontekst (Klausen 2006). En funktionalistisk professionsteoretisk forståelsesramme vil således kunne kritiseres for ikke at lægge op til et innovativt problemløsningsperspektiv og et dynamisk udøvelsesperspektiv. Anderledes vil det forholde sig, hvis vi anskuer de professionelles udøvelse med et videnskabsteoretisk afsæt i kompleksitetsteorien (Willert 2013) 6. Med denne som indramningsplatform vil fokus nemlig kunne sættes på de professionelles kompetencer til at handle proaktivt i den ontologi, der repræsenteres i forudsigeligheden af et bevægeligt mønster af uforudsigelighed. Sagt på en mere jordnær måde vil det strukturende rammeværk omkring den professionelle udøvelse kunne betragtes som bevægeligt, hvilket lægger op til professionelle handlingskompetencer, der vil kunne løsne op og skabe innovationer ud af problemstillinger i praksis. Den strukturerende ramme, de styringsmæssige udfordringer og den teoretiske fordring I det professionelle udøvelsesrum kan der for tiden observeres to diskurser i det nationale ledelsesteoretiske felt italesat som incitamentsplanlægning og demokratisk fællesskabelse. Hvor førstnævnte kobles til en styringshybrid mellem New Public Management og New Public Governance (Pedersen 2011; Torfing 2013) og sidstnævnte til et normativt opråb omkring behovet for en demokratiserende lederskabsreformation (Melander 2012). At en funktionalistisk professionsforståelse ikke holder vand teoretisk hindrer ikke, at en sådan kan have symbolsk betydning, når den knyttes til den incitamentsplanlæggende diskurs, hvil- 6 Den interesserede læser henvises til kapitel 4 i Molly-Søholm T. m.fl. (2013) 5

6 ket vi får at se, når vi går til den danske ledelsesteoretiker fra Copenhagen Business School Ove Kai Pedersen (2011). Professionernes særlige stilling hviler på deres faktiske funktionalitet: De kan noget, der er brug for, og de kan det bedre end andre (Fibæk, Moos m.fl., 2005:21). Hos Kai Ove Pedersen (2011) møder vi den politologiske forestilling om en samfundsmæssig værdiændring fra velfærdsstatstænkning om frihed, lighed og broderskab til konkurrencestatstænkning med baggrund i den samfundsøkonomiske model, nationens konkurrenceevne og den neoliberale styringsmekanisme New Public Managements nytteetik. Så når der ovenfor skrives, at der kan observeres en incitamentsplanlæggende diskurs, er det med afsæt i Ove Kai Pedersens beskrivelse af det nationale fællesskabsprojekt, hvor incitamentsledelse skal tilskynde til, at der gives lige deltagelsesmuligheder i forhold til at bidrage til vores nationale samfunds beståen i en global hård konkurrence på økonomi og levestandard. Når han beskriver, at der i disse år gennem incitamentsstyret planlægning re-centraliseres i de tidligere årtiers decentralisering gennem incitamentsledelse via de decentrale ledere, handler det om, at de er udset til at bære projektet igennem, da de er dem, som står i første linje og skal organisere og administrere i de yderste led af den parlamentariske styringskæde. Opgaven de har, gælder det dobbelte effektivitets- og deltagelseskrav, at få den professionelle udøvelse til at agere effektivt og kompetent, så den lykkes med tilskyndelsen af borgeren til aktiv deltagelse. Styringsrammen formuleres gennem den overordnede incitamentsstyrende planlægning (reformerne). Og de professionelle udøveres spillerum bliver at finde i den flydende organisering gennem den netværksbaserede styringsform, som skal bryde med silo-tænkning og åbne for netværks- og partnerskabstænkning, så kvalitet og effektivitet kan gå op i en højere enhed indenfor den udmeldte økonomiske ramme. Det betyder, at de administrative siloer skal nedbrydes, og at der skal skabes interorganisatorisk samarbejde med fokus på gode og konstruktive samarbejdsprocesser og skabelse af innovative løsninger. Borgernes ressourcer skal mobiliseres, og de skal involveres i samarbejdsdreven innovation, både som brugere og frivillige. Det skal udnyttes, at det offentlige ikke, som New Public Management påstod, producerer varer, men serviceydelser (Torfing, 2013:208). 6

7 New Public Governance-tankegangen vil således i den incitamentsplanlæggende diskurs fungere som en doceret afgivelse af beslutningsmagt, hvilket gør den til et blødt styringsvirkemiddel 7 med en hård målsætning. En styring af selvstyring der strategisk sigter mod at indfri NPM-styringens målsætning om effektivitet gennem brugerdreven innovation, der vil kunne nytænke de offentlige serviceydelser gerne for færre økonomiske midler. De offentlige ledere skal skabe de organisatoriske og kulturelle betingelser for samarbejdsdrevet innovation, sætte innovation på dagsordenen og bringe de relevante parter sammen, men de skal ikke selv komme med ideerne. De skal skabe rum til innovation uden for, men tæt på driften, og de skal katalysere innovation ved at skabe passende forstyrrelser, der får parterne i innovationssamarbejdet til at tænke ud af boksen. Succeskriteriet er, at lederne bidrager til at mobilisere samfundets ressourcer og fremmer samarbejdsdrevet innovation, der gør det muligt at få mere og bedre for mindre (Torfing, 2013:210). Den kritik der her kan rettes gælder den funktionalistiske grundforståelse, hvormed de professionelles udøvelse i de interaktive styringsrum underlægges meta-styring. Det har som konsekvens, at de forskellige fagprofessionelles udøvelsesrum bliver meget afhængige af den overordnede ledelses professionalisme i forhold til at kunne balancere sin ledelse i feltet mellem under -og overstyring (Damgaard, 2013). Offentlige ledere skal kunne jonglere rundt med mange forskellige ledelsesroller, og kravene er nogle gange modstridende. For eksempel kan bureaukratisk regelstyring og intens kontrol med medarbejdernes indsats være i modstrid med ambitionen om at mobilisere medarbejdernes energi og ideer i skabelsen af innovative løsninger. Dilemmaer og paradokser er der nok af, og opgaven er derfor at lære at håndtere dem og blive god til at læse situationen for at finde ud af, hvilken ledelsesform der er passende. Det er en personlig opgave at udvikle strategier for at håndtere ledelsesdilemmaer, men vi skal huske, at offentlig ledelse ikke står og falder med de individuelle lederes formåen og bedrifter (Torfing, 2013:211). 7 Om Styring som selvstyring; redskaber og virkemidler henvises til Damgaard B. (2013). 7

8 Torfing 8 forbinder offentlig ledelse til en kollektiv og institutionaliseret indsats. Klausen forbinder ledelse til professionel ledelse. Ove Kai Pedersen peger på, at offentlige ledere har fået udvidet deres ledelsesansvar, og at staten står i et legitimeringsunderskud, for, spørger han, hvordan skal man træffe beslutninger, der finder almen accept og respekt, når afgørelser bliver skræddersyet gennem diverse reformer, samfundet bliver todelt, og politik ligesom administrative afgørelser i stigende grad retter sig mod konkurrence frem for velfærd? (Pedersen, 2011: 285). Svaret giver han ikke, men han stiller forslag om etiske kodekser og moralske læresætninger for god embedsførelse: Jeg stiller forslag om, hvad der kan gøres for at bringe konkurrencestaten under offentligt opsyn og at gøre det etiske øjeblik gennemskueligt, så det kan kontrollers (ibid:288). Auraen af et funktionalistisk grundsyn lægger sig omkring den professionelle udøvelse, hvor strukturen (incitamentsplanlægningen) foreskriver, hvad der skal administreres, og hvordan der selvstyres, mens de etiske kodekser foreskriver, hvilke moralske overvejelser aktøren har at gøre sig, hvis hun eller han skulle komme i tvivl. Det vil sige, at professionel udøvelse bliver lig med at gøre, hvad foreskrevet står, selvom det kan se ud, som om styringen er sat fri gennem New Public Governance. Men kan det så ikke ske at gå med den professionelle udøvelse som med Pinnochio i eventyret, der efterlades med en lang næse pga. løgnen omkring egen selvstændige udfoldelse? At der er brug for selvstændige innovative kræfter, bliver der imidlertid ikke lagt skjul på i det samfundsdebatterende og toneangivende tidskrift MandagMorgen, hvor der fornylig blev bragt en artikel med overskriften Den innovative klasse driver fremtidens samfundsmodel 9. Social innovation er ofte et svar på utilfredsstillende behov, som bunder i markedsfejl og regeringsmangler. De nye innovatører lukker hullerne mellem, hvad markedet og det offentlige tilbyder, og hvad borgerne efterspørger. Den tilgang giver ganske enkelt bedre løsninger (side 11 i omtalte artikel). Forskningen indenfor offentlig velfærdsinnovation 10 peger imidlertid på, at innovatørernes innovative kræfter løber imod barrierer knyttet til det strukturende og bureaukratiske regel- og 8 Jacob Torfing er professor ved Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Globalisering 9 MandagMorgen, 2. december

9 rammeværk. Problemet kan her knyttes til udfordringen i at finde en egnet styringsmodel, der inddrager fagprofessionerne og civilsamfundet uden at den offentlige sektor sættes tilbage til den ineffektivitet og kvalitetsmæssige uensartethed, som NPM-styringen skulle rette op på jf. Klausen (2006) og Pedersen (2011). På den baggrund må vi forstå, at der søges inspiration bl.a. fra USA, hvor der er flere samfundsmæssige problemer sluppet fri end os hos, og hvor konkurrence bruges som styringsvirkemiddel til at sætte skub i innovationerne 11. En mulighed som artiklen imidlertid modificerer, idet det fremhæves, at de nordiske landes samfundsmodel i The Economist for nylig er blevet udnævnt som de mest velfungerende samfund i verden. Eksemplerne nævnes her, fordi de tydeliggør, at der til den incitamentsplanlæggende diskurs knytter sig en bekymring, vi kan vælge at stille os lydhøre overfor. I senmoderniteten skete der et teoretisk nybrud omkring det sociologiske dualismeproblem: omhandlende det determinerende forhold mellem struktur og aktør. Og i dag vil vi nok sige, at vi teoretisk langt hen ad vejen henholder os til en socialkonstruktivistisk tankegang, hvor sproget viderebringer og muliggør emergens i forholdet stuktur og aktør, når disse ses i et samskabende forhold frem for som hhv. over- og underordnede. Socialkonstruktivismen sigter imidlertid på, at vi ikke må gøre os blinde for, at denne samskabende mulighed kan gå os af hænde, idet strukturerne omkring os har det med at blive objektiveret igennem vores socialisering og uddannelse (Schulz, 2005). I organisationer har det den betydning, at man som leder og medarbejder dels er bærere af og indskrevet i et socialt rum, der er strukturelt rammesat, men at man igennem social praksis levnes mulighed for at påvirke og forandre den strukturende rammesætning. Forudsætningen er blot, at aktørerne erkendelsesmæssigt kan se, hvordan den sociale konstruktion gør sig gældende (Berger og Luckman, 2004). Hannah Arendt (2010) som var en af det 20. århundredes store tænkere, beskæftigede sig med totalitarisme, kærlighed, erkendelse, moral, filosofi og politik. Om retssagen mod Eichmann og hans forbrydelser under 2. verdenskrig skriver hun: Det var ikke dumhed, men en besynderlig, autentisk manglende evne til at tænke. Han fungerede, ligesom han havde fungeret under det nazistiske styre, i rollen MandagMorgen, 2. december

10 som prominent krigsforbryder; han havde ikke den mindste vanskelighed ved at acceptere et fuldstændigt andet regelsæt. Han vidste, at det, han engang havde betragtet som sin pligt, nu blev kaldt for en forbrydelse, og han accepterede denne nye orden, som om den blot var en ny sprogregel (Arendt 2010:107). Med andre ord, Eichmann tilpassede sig de rammesættende strukturer og gældende doktriner. Hvis 2. verdenskrigs grufuldheder langt hen ad vejen kan tilskrives almindelige menneskers personlige overfladiskhed i forhold til at indordne sig den tids gældende doktriner, tyder noget på, at det vil kunne få uheldige konsekvenser, hvis vi ikke forholder os og handler aktivt i vores handlerum og blot indordner os under de betingende omstændigheder og den gældende doktrin. Som modvægt til den incitamentsplanlæggende diskurs står den diskurs som professor ved Copenhagen Business School Preben Melander og projektet SLIP (Strategic Leadership Research in Public Sector) repræsenterer. I denne gør et normativt perspektiv sig gældende, hvormed vores samfund ses i lyset af en lederskabsreformation, der sigter på et mere demokratiserende fællesskab, hvilket skal ske gennem en modernisering af den offentlige styring. Lederskabet har derfor en vigtig oplysnings-, lærings- og dannelsesopgave, som synliggør og skaber forståelse for de bagvedliggende ofte skjulte mulighedsrum og barrierer. En proces, som gennem dialog og engagement styrker menneskers kollektive visdom, relationer og fælles dømmekraft. Vort grundlæggende valg i denne situation er, om vi vil lade os kolonisere af megaregimets materialistiske udemokratiske spilleregler og give afkald på vore basale sociale og kulturelle værdier, som frihed, menneskesyn, solidaritet, identitet. Eller om vi vil kæmpe for at bevare vores demokrati, kultur og humanisme, selvom det måske på det korte sigt vil koste os afsavn i form af mindre vækst og tab (af) 12 materiel velstand og tilvante velfærdsgoder (Melander, 2012:17f.). I sin bog Lederskabsreformationen (2012) kalder Melander sin tænkning konstruktiv realisme, dvs. at hans ærinde ikke kun angår at afgive styring til folket, og at alle bureaukratiske forord- 12 Min tilføjelse 10

11 ninger skal afskaffes, da det demokratiserende projekt også knyttes til udviklingen af myndige borgere. Lederskab udøves af både individer, grupper og samfund. Lederevne er resultat af en livslang, grænseløs og uforudsigelig opdagelses- og dannelsesrejse, hvor alle må navigere med både intellekt og intuition, fordi der hverken findes en lige vej eller et overskueligt landkort. Vore eneste pejlemærker på rejsen er kampen for det gode menneskeliv og idealet om det bæredygtige sociale fællesskab (Melander, 2012:17). Hos Melander får vi således en demokratisk vision og et dannelsesprojekt for nå den, imidlertid får vi ingen teoretisk indramning. At en vision ikke gør det alene, giver Zola Christensen (2013) os eksempler på, idet vi mennesker ikke implicit handler som myndige personer i en demokratiserende ånd. Således står vi nu med en teoretisk fordring, der går på at finde teori, hvormed vi kan tage højde for de fremførte aspekter omkring den styringsmæssige udfordring. En ting er imidlertid at konstruere en forståelsesramme, en anden ting er at få tænkningen i forståelsesrammen gjort aktiv. Fra det socialkonstruktivistiske bagland lyder da røster om, at uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig styringsmæssig rolle, hvilket giver dem mulighed for at sætte en uddannelsesdiskurs, der tager hensyn til de fremførte aspekter, og som får konsekvens for social praksis i vores samfund. Den institutionelle orden omfatter totaliteten af det sociale liv, som minder om en løbende udøvelse af en kompleks og højst stiliseret liturgi. Der er ingen eller næsten ingen rollespecifik vidensfordeling, fordi alle roller udøves inden for situationer, som er lige relevante for alle udøvere. Denne pædagogiske arbejdsmodel over et totalt institutionaliseret samfund (som i øvrigt ville være noget af et mareridtsscenario) kan modificeres en smule gennem den tilføjelse, at alle sociale handlinger er institutionaliserede, men ikke kun omkring fælles problemer (..). En række liturgier ville så at sige være under udøvelse på samme tid (Berger og Luckmann, 2004: 118f.) 11

12 Uddannelsesinstitutioner vil således kunne betragtes som leveringsdygtige i fortryllende kys (jf. den indledende vignet), men som i eventyret vil fortryllesen kunne siges at afhænge af hensigten bag kysset. Men da uddannelsesinstitutioner netop virker som (ud)dannelsesinstitutioner, har de muligheden få at hæve deres fokus over kysse-niveau ved at sigte mod, at prinsen (læs den studerende) får forudsætninger for selv at kunne få øje på og tage handling i forhold til de betingende styresystemer. Måske det netop er på dette område, vi i Norden adskiller os bemærkelsesværdigt fra resten af verden? Inden det kommer dertil, hvor vi kunne ønske at gøre os konkurrencedygtige på det område, må vi hellere lige se efter, om der kan være noget, der går imod en uddannelsesdiskurs med fokus på dannelse. Udviklingsbegrebet kan i dag ses som befriet for de samfundsmæssige visioner, som det tidligere var knyttet til (.) udvikling kan nu friktionsløst fungere som indadvendt præstationskrav, uden at det bliver de-legitimerende for de grundlæggende rammer og vilkår (Krause-Jensen 2011:84). Dannelse igennem personlig udvikling kan da blive en cocktail af indre udviklingstrang og ydrestyret udviklingstvang. I konkurrencestatsprojektet kan der siges at være skabt risiko for en sådan forførelse gennem kompetencebegrebets byggen bro mellem virksomhedsøkonomiens og humanitetens principper 13. Et alment samfundskrav om livslang læring og kompetenceudvikling kan derfor være vanskeligt at se som en modsætning til individets eget ønske om selvudvikling. Men netop i kompetencebegrebets brobygning risikerer individet at blive forført, da der er tale om, at udviklingsstræbet målrettes konkurrencestatens projekt om økonomisk vækst og materiel velstand og netop derfor søges speedet op. På den baggrund bliver den amerikanske psykolog Cushmanns tanker om det tomme selv (Cushmann, 1990) og den franske sociologis Ehrenbergs tanker om det udmattede selv (Ehrenberg 2010) tankevækkende. Tanker som den danske forsker Kirsten Marie Bovbjerg har koblet til ledelse og management (Bovbjerg, 2001), hvormed personlig udvikling sættes i forbindelse med formning af psykisk gearing til succes gennem diverse soft-teknologier som coaching, NLP-terapi og spiritualitet. 13 Der henvises til det nationale kompetenceråd 12

13 I Danmark er kompetenceudvikling en efterspurgt vare, samtidig er praksisfeltet indenfor den offentlige kontekst styringsmæssigt og økonomisk udfordret, hvilket kan bevirke en efterspørgsel og et udbud af how-to-do koncepter, der lover færdigdesignede modeller for samarbejde og professionel udøvelse på over-drive. Professionalisme i praksis Ledelsesteoretisk beskrives det, hvordan mellemledere står i en samtidighed af situationer, hvor krydspres (Klausen 2006), modsætningsfyldte styringsparadigmer (Lerborg 2011), styringsmæssige paradokser (Majgaard 2012) og kakofoniske styringsstemmer (Pedersen 2011) stiller krav om helhedssyn, analytiske og refleksive evner og innovativ handlekraft. Studerende på Diplom i ledelse giver praksisbilleder her på f.eks. igennem de problemstillinger, de beskæftiger sig med i deres eksamensopgaver og afgangsprojekter. Her kan nævnes en ledende lægesekretær, der også skal lede en gruppe serviceassistenter. En daginstitutionsleder der danner partnerskab med en musikskole omkring udvikling af pædagogikken. En skoleleder der skal implementere skolereformen. En ledende pædagog hos PPR der skal understøtte PPR pædagogernes samarbejde med daginstitutionspersonalet. En chefkonsulent på en erhvervsuddannelsesinstitution som skal bygge bro mellem undervisning og virksomheders praksisbehov. Alle ud fra målsatte intentioner om læring, inklusion eller rehabilitering og målsatte krav om dokumentation og effektivitet. Disse ledere er eksempler på tidens store udfordring, at kunne lede professionelt i situationer, hvor de ikke på forhånd kender den mest hensigtsmæssige løsning og heller ikke på forhånd vil kunne regne sig frem til den. Det er gennem deres konkrete handlinger, at deres professionalisme vil komme til udtryk. Men det er også her, dilemmaerne kan opstå og personen på egen krop vil kunne mærke beslutningspresset og tvivlens nagen om, hvorvidt egen professionalisme slår til i forhold til udfordringen. Eksempelvis som Simon, der som leder af en Hjemmevejledning, har søsat et netværk kaldet faglig platform. Et forum hvor pædagoger mødes omkring et fagligt indhold, og som skal tjene til videndeling og faglig udvikling i forhold til den pædagogiske støtte, medarbejderne skal udvirke overfor borgere, så de får den hjælp, som kan hjælpe dem til selvhjælp. Som faglige prismer har ledelse og medarbejdere i fællesskab valgt nogle teoretiske forståelsesrammer at anlægge deres faglige drøftelser ud fra. Netværkene har nu eksisteret i 2 år, og rammen omkring indhold og form er løbende blevet justeret i takt med behov, der er opstået undervejs. Man kan sige, at projektet nu er i en fase, 13

14 hvor Simon finder det naturligt at have en forventning om, at der er frugter, der nu er klar til at blive høstet. En forventning der imidlertid stiller Simon i en tvivlssituation omkring hele projektets set-up, da ikke alle medarbejdere præsterer den faglige indsats, der er lagt op til, og derfor ikke bidrager aktivt til at skabe nogen frugter. Situationen nager ham, da han hverken kan frasige sig kravet om faglig udvikling relateret til udvikling af kerneopgaven, og heller ikke umiddelbart kan legitimere, at han har brug for yderlig at prioritere timeressourcer på aktiviteten. Oplagt er det derfor for Simon at stille sig undersøgende i sit afgangsprojekt på diplom i ledelse for at finde frem til, hvilke nye initiativer forskellige optikker på læring vil kunne bidrage med, sådan, at intentionen bag projektet om øget faglighed får ny næring. Det Simon i sit afgangsprojekt finder frem til, er, at han igennem sin ledelse må skabe rammer for, at det lærende fællesskab kan udvikle sig. Den vej hans teoretiske belysning anviser, er gennem inddragelse af praksisproblemstillinger fra medarbejdernes egen praksis at skabe grobund for og forpligtethed for deres deltagelse. Rammerne ser han mulige at skabe gennem en iscenesættelse af netværksmøderne efter metoder og principper for Aktionslæring (Madsen m.fl., 2010 ). Men med reference til sine tidligere erfaringer med netværket er Simon klar over, at rammesætning ikke gør det alene. Således ser han, at en konsekvens af valget på aktionslæringskonceptet frembyder en mulighed for at latente psykologiske aspekter kan bryde igennem overfladen, når alle udstilles i en lærende position. Simon vælger derfor en synliggørende strategi, hvor han overfor medarbejderne præsenterer sine tanker knyttet til en skitseret organisatorisk læreplan. I denne fremgår koblingen mellem de nye kompetenceudviklingsmæssige initiativer til udvikling af kerneopgaven tydeligt, og det begrundes hvorfor medarbejderne skal undervises i metoden, før den tages i brug. Ligeledes gives der mulighed for individuelle faglige dialogiske udviklingssamtaler med lederen. Hvis vi som afsæt for den videre teoretiske konstruktion anskuer problematiske situationer som et vilkår for det professionelle virke, hvor finder vi da en teoretisk forståelsesramme, der vil kunne indramme og begrebsliggøre, hvori en leder som Simons professionalisme kan siges at bestå? Professionalisme hvordan kan det forstås? Professio kommer fra det latinske verbum profiteor, der betyder: jeg bekender. Den professionelle har et højere formål med sit virke (Hjort 2005: 96). 14

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige NR. 8-2009 Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Projektledelse i politisk styrede organisationer Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer 1. udgave 2015 Samfundslitteratur

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Kirsten Marie Bovbjerg Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Det er ikke længere forbeholdt de velbetalte ledere og mellemledere fra direktionsgangene at komme på kursus i personlig udvikling.

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

- En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof

- En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? - En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof Nye Muligheder

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere