Job- og personprofil for viceområdechefer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil for viceområdechefer"

Transkript

1 Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk og strategisk ledelse. Direktionen består af en områdechef og to viceområdechefer. Områdechefen har det overordnede strategiske og ledelsesmæssige ansvar og er nærmeste overordnede for de to viceområdechefer. Direktionen har et fælles ansvar i forhold til at sikre resultater og udvikler i samarbejde med det omgivende samfund det enkelte område. Direktionen skal således formå at indgå i et positivt samarbejde med eksterne interessenter. Direktionen skal ville ledelse, fordi succes afhænger af god ledelse. Direktionen skal turde tage ansvar og gøre bevidste valg. Det kræver den rette kombination af nysgerrighed og jordforbindelse af kreativitet og beslutningsdygtighed. Forventningen til direktionen er, at den udstikker en klar retning og stiller krav til medarbejderne. Ledelsesrelationen skal bære præg af gensidig tillid, og at man som direktion gør sig undværlig i forhold til teamlederne. Modet til at afsøge nye veje og praktisere innovativ ledelse er også vigtigt. Ledelsen skal have modet til at miste fodfæstet sammen med sine medarbejdere. Ledelsen skal få medarbejderne til at lykkes og skabe værdi for borgerne. Sundhed og Omsorg vil generøse ledere, der skaber succes og skønhed. Direktionen skal udvise åbenhed og evne at indgå i et forpligtende samarbejde i forhold til fællesskabet. Det er derfor afgørende, at de tre chefer i direktionen kan samarbejde og koordinere deres arbejde, for at skabe størst mulig fokus på organisationen som en helhed. Direktionen skal skabe viden på tværs af hele organisationen og opdyrke den positive historie. Direktionen bidrager til at opfylde organisationens mission og udvikler og implementerer strategien for Sundhed og Omsorg. Missionen og værdigrundlaget lyder: Sundhed og Omsorg for et bedre liv I Sundhed og Omsorg arbejder vi med troværdighed, respekt og engagement. Vi vil være kendt for høj kvalitet gennem faglighed, omhu og medmenneskelighed. Direktionen har ansvaret for at implementere Aarhus Kommunes politikker, strategier, aftaler og retningslinjer. Direktionen omsætter Sundhed og Omsorgs overordnede strategi, der består af 5 ledetråde, som skal gennemsyre alt, hvad vi gør.

2 Job- og personprofil for viceområdechefer Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1. Ansættelsesområde Viceområdechefen er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. 2. Reference Viceområdechefen refererer til områdechefen og har informationspligt overfor denne om forhold, der har eller skønnes at få betydning for opgaveløsningen og det daglige samarbejde. 3. Ansvars- og samarbejdsområder Den øverste ledelse af området er direktionen, som består af områdechefen samt to viceområdechefer. Viceområdecheferne er sammen med områdechefen forpligtet på at sikre god drift og udvikling af området. De to viceområdechefer løfter tilsammen ledelsesansvaret i forhold til myndighed, faglighed og økonomi. Det faglige ansvar forankres lokalt. Det betyder, at der for hvert område er placeret en faglig og økonomisk ledelse, som er ansvarlig for at leve op til de krav, der er fastsat nationalt og kommunalt. En forudsætning for de formelle samarbejdsrelationer i direktionen er en klar adskillelse mellem bestiller og udfører. Viceområdechefernes delte ansvarsområder sikrer, at de formelle referencer til myndighed og leverandør forbliver adskilte. Den ene viceområdechef har den formelle reference til teamlederne i sundhedsenheden og teamlederne i plejeboligerne, mens den anden viceområdechef har den formelle reference til teamledere i hjemmeplejen og service. Viceområdechefen for sundhedsenheden har budgetansvar for den tidligere bestillerpengepose for pleje og praktisk hjælp, for træningsbudget til plejeboligerne samt for budget til pleje og praktisk hjælp i plejeboliger (VIP). Viceområdechefen for hjemmeplejen, service og administration sikrer den overordnede planlægning og koordinering af økonomi og administration for området. Sidstnævnte viceområdechef har desuden referencen til pedelområdet. Ud over disse forhold, der gælder for eget område, kan viceområdecheferne have et særligt ansvar i forbindelse med klyngesamarbejde med øvrige områder i Sundhed og Omsorg. 2

3 Ovenstående forhold vedrører den formelle reference. I det daglige er samarbejdet mellem teamledere og direktion karakteriseret ved, at henvendelser fra teamledere skal gå til den viceområdechef, som er relevant for sagen. Viceområdechefen praktiserer Sundhed og Omsorgs ledetråde omhyggeligt og undrende: Vi holder borgerne væk sikrer borgerne en helhedsorienteret indsats, der bygger på sundhedsfremme og forebyggelse samt et rehabiliterende sigte udvikler og støtter det tværfaglige samarbejde i området til gavn for borgerne har ansvar for at sætte fokus på ernæringsområdet i en tværfaglig ramme udvikler og styrker frivilligheden i området er opsøgende i forhold til at indføre innovative metoder og teknologi, der gør borgerne mere selvhjulpne Al magt til borgerne har ansvar for, at borgerne oplever kvalitet i ydelserne sikrer fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering sikrer borgerinddragelse i alle tænkelige sammenhænge sikrer fokus på samarbejdet med civilsamfundet sikrer en effektiv udnyttelse af ressourcerne inden for funktionsområdet samt i forhold til områdets økonomi sikrer, at alle teamledere inden for funktionsområdet præsterer den fornødne dokumentation medvirker ved udarbejdelse og implementering af strategiplaner for Sundhed og Omsorg og for hele området sikrer et velfungerende samarbejde med det omgivende samfund 3

4 Slip medarbejderne fri ansætter kvalificerede teamledere og er bemyndiget til at indstille medarbejdere til afskedigelse har ansvar for, at strategien og værdierne udleves gennem teamlederne har det ledelsesmæssige ansvar i forhold til den faglige udvikling sikrer, at der er gode udviklingsmuligheder for alle indgår i et velfungerende samarbejde med det lokale MEDudvalg samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter har ansvar for et godt arbejdsmiljø har ansvar for personaleadministration og kvalitetsopfølgning gennemfører MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) for teamledere, hvor der er fokus på såvel den faglige udvikling som den personlige adfærd. Viceområdechefen sikrer opfølgning i forbindelse med MUS Ledelse med vilje er leder af ledere og arbejder med strategiudvikling i samspil med overordnede, sideordnede og underordnede ledere sikrer åbenhed i særklasse og skaber plads for andres ideer læser den organisatoriske kontekst og forstår, hvornår der skal ledes opad har en faglig indsigt, men baserer sig også på ledelse som faglighed tilfører værdi til den faglige ledelse ved at coache sine teamledere til selv at finde gode løsninger Har gennem sit strategiske overblik fokus på mål og resultater Vi er sammen med borgerne har ansvar for, at medarbejderne fokuserer på kerneydelserne til gavn for borgerne har ansvar for, at medarbejderne understøtter borgernes gode kontakt til netværk og civilsamfundet har ansvar for, at medarbejdernes ideer og faglighed bringes i spil, så innovative løsninger skaber mere tid sammen med borgerne 4

5 har ansvar for, at medarbejderne optræder imødekommende over for borgerne PERSONPROFIL har udsyn - og evner at se og agere i helheder formår at skabe sig et ledelsrum og besidder organisatorisk tæft er i stand til at håndtere interessenters og omverdens store bevågenhed besidder udpræget gode samarbejdsevner i forhold til interessenter er en dygtig og vedholdende kommunikator, der formidler strategien, så teamlederne kan tage handling herpå er autentisk som rollemodel og kan bevare egen troværdighed i en omskiftelig hverdag motiverer andre gennem sine handlinger er et aktiv i sit netværk De to viceområdechefer får i samarbejde med områdechefen medarbejderne til at lykkes og strategien til at virke. Viceområdechefen skaber succes og skønhed. Succesen ses bl.a. på effekten, økonomistyringen, den oplevede kvalitet hos borgerne, den faglige og organisatoriske kvalitet. Skønheden ses bl.a. på de gode relationer, den anerkendende tilgang, lydhørhed og tillid. 5

6 Mine personlige mål for 2013 (NB nedenstående er blot et eksempel) I skemaet herunder anføres personlige mål for Du kan søge inspiration vedr. mål og vejene dertil i Sundhed og Omsorgs strateginotat, som du finder på: Strateginotatet beskriver aktiviteter og indsatser, som skal til for at komme i mål med ledetrådene. Mål 2013 I 2013 oplever 70 % af borgerne at være mere selvhjulpne (måles i brugertilfredsheds-undersøgelse) I 2013 tager 90 % af alle borgerne evt. i samarbejde med deres netværk aktivt del i at stille mål op for deres eget liv (måles i brugertilfredshedsundersøgelse) I 2013 svarer 77 % af medarbejderne, at deres ideer bliver hørt på en konstruktiv, anerkendende og respektfuld måde (måles i ledetrådsbarometer) I 2013 er mine medarbejderes oplevelse af ledelseskvalitet steget til 73 % (måles i ledetrådsbarometeret) I 2013 er antallet af frivillige, som samarbejder med os om aktiviteter for borgerne steget med 15 % i forhold til 2012 niveau Vejen dertil Telemedicin: I samarbejde med kontor for velfærdsteknologi udarbejdes og implementeres i efteråret 2012 en handlingsplan for brug af tele-medicinske løsninger. I forbindelse med årlige re-visitationer gennemgår borgerkonsulenterne de revurderede mål sammen med borgerne samt evt. pårørende. Jeg fremmer en kultur, hvor ideer tæller. Vi opretter i 2012 en idébank, hvor medarbejderne kan bidrage med nye løsninger til forbedrede serviceydelser, sagsgange, tværfagligt samarbejde og øget inddragelse af civilsamfundet. Jeg skaber gode betingelser for at kunne levere kerneopgaven ved løbende i 2012 at følge op på tilbagemeldinger fra medarbejderne. Medarbejderne skal opleve en nærværende leder, som gør det skønnere at gå på arbejde. Jeg er aktiv i forhold til området og indgår samarbejde med frivillige foreninger om ensomhedsforebyggelse og fremme af sociale fællesskaber Opfølgning på målene og den videre dialog sker ved den årlige Medarbejderudviklingssamtale (MUS) med din nærmeste leder. 6

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Dialogisk ledelse og styring i Aarhus Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Indhold Dialogisk ledelse og styring i Aarhus kommune via visionen og Kærlig kommune

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere