Det kompetente Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kompetente Nordjylland"

Transkript

1 Beskrivelse af indsatsområde til den regionale udviklingsplan RUP2012 Det kompetente Nordjylland

2 Regional Udviklingsplan 2012 Beskrivelse af indsatsområdet Det kompetente Nordjylland Region Nordjylland Regional Udvikling Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Udgivelsesdato: Januar 2012 Læs mere om Region Nordjylland på

3 Det kompetente Nordjylland Uddannelse og kompetenceudvikling er vigtig for den enkelte borger, for sammenhængskraften i samfundet, for demokratiet og for at skabe regional vækst og udvikling. Et stigende uddannelsesniveau har en positiv effekt for den enkelte, for beskæftigelsen og for en balanceret vækst og fremgang. I alle OECD-lande er indtægten hos folk med en videregående uddannelse højere end hos dem, der ikke har uddannet sig ud over deres ungdomsuddannelse. Højere uddannelse giver samtidig bedre muligheder for at komme i arbejde. De som ikke får en ungdomsuddannelse, har markant større risiko for ledighed end dem, der tager en uddannelse. De eksisterende målsætninger Den regionale udviklingsplan fra 2007 Mulighedernes Nordjylland tager sit udgangspunkt i følgende vision: Mere uddannelse til flere. Nordjylland skal være en uddannelsesregion med livslang læring til alle - uddannelse skal fremmes gennem hele livet, så langt lyst og evner rækker. Fokus i perioden er: at mindst 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i at mindst 50 % af alle unge tager en videregående uddannelse i Fuldførelsesprocenterne skal være på mindst 75 % på de videregående uddannelser i at den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet skal styrkes. Flere nordjyder skal benytte efter- og videreuddannelsessystemet. Den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi indeholder følgende vision: Nordjylland skal videreudvikle sine traditioner gennem anvendelse af teknologi og talent til at blive en førende innovativ region, der sikrer balanceret vækst og fremgang i hele regionen. Fokus i perioden er: at fremme virksomhedernes strategiske kompetenceudvikling at styrke innovationsevne, omstillingsparathed og fleksibilitet at udvide og fastholde en kvalificeret arbejdsstyrke. I Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og Regeringen for perioden spiller uddannelsesområdet en helt særlig rolle. Under indsatsområdet Uddannelse i yderområder er målsætningen, at flere nordjyder skal have uddannelse. Dette realiseres ved at skabe større tilgængelighed af uddannelse og attraktive studiemiljøer i yderområder i Nordjylland. De øvrige indsatsområder er: Fleksibilitet i uddannelserne Nye kompetencer og uddannelsesbehov på fremtidens arbejdsmarked Bedre undervisnings- og læringsmiljø. Regionsrådets uddannelsesstrategi bygger på ovenstående visioner og målsætninger. Strategien har følgende fokusområder: A. Barrierer for uddannelse B. Uddannelse i yderområder C. Overgange mellem uddannelser D. Innovation i uddannelse

4 Nordjyllands udgangspunkt Nye tal viser, at 85,7 % af en nordjysk ungdomsårgang forventes at få en ungdomsuddannelse (Uni C). Der er stadig et stykke vej til målsætningen om de 95 %, men andelen er en klar forbedring i forhold til 2008, hvor tallet lå på 83 %. Udviklingen går således i den rigtige retning. Figur 1: Andel af ungdomsårgangene som forventes at opnå en ungdomsuddannelse 25 år efter afsluttet 9. klasse fordelt på regioner Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Kilde: Uni C Statistik og Analyse Der er dog forskel mellem kønnene. Det er i højere grad pigerne, der forventes at få en ungdomsuddannelse end drengene. Der er således 88 % af pigerne mod 83,5 % af drengene. Der er også en stigende tendens til, at det i højere grad er pigerne, der tager en gymnasial ungdomsuddannelse og dermed har større muligheder for at tage en videregående uddannelse. Flere tager en videregående uddannelse Ifølge analysen fra Uni C forventer man, at 48,3 % af de nordjyske unge tager en videregående uddannelse. Det er en stigning på ca. 3 %points i forhold til Stigningen er primært sket blandt dem, der forventes at tage en lang og en mellemlang videregående uddannelse. Andelen af unge, der forventes at tage en kort videregående uddannelse har ikke ændret sig. De 48,3 % fordeler sig således: Korte videregående uddannelser (KVU): 5,6 % Mellemlange videregående uddannelser (MVU): 22,8 % Lange videregående uddannelser (LVU): 20 %

5 Dermed er Region Nordjylland ikke langt fra at nå målet om, at 50 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Det er positivt, at stigningen er sket inden for de lange videregående uddannelser. I 2010 har et rekordstort antal søgt ind på de videregående uddannelser i Nordjylland og i Danmark generelt. Det er derfor ikke urealistisk, at Nordjylland vil nå 50 %-målsætningen i Figur 2: Andel af ungdomsårgangene som forventes at opnå en videregående uddannelse 25 år efter afsluttet 9. klasse fordelt på regioner Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Kilde: Uni C Statistik og Analyse Der er dog også her meget stor forskel mellem kønnene. For pigernes vedkommende forventes 55,9 % at opnå en videregående uddannelse, mens det for drengenes vedkommende er 40,9 %. Dette kan skyldes, at drengene i langt højere grad end pigerne vælger en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, og at kun 10 % læser videre efter en sådan.

6 Figur 3: Andel af ungdomsårgangen 2009 som forventes at opnå en videregående uddannelse 25 år efter afsluttet 9. klasse i region Nordjylland Kort videregående uddannelse 4,3 6,8 Mellemlang videregående uddannelse 15,6 30,2 Lang videregående uddannelse 18,6 21, Drenge Piger Kilde: Uni C Statistik og Analyse Som det ses af fordelingen herover, er der en lidt større andel af pigerne, der forventes at få en lang videregående uddannelse, mens der er en lidt større andel af drengene, som forventes at få en kort videregående uddannelse. Den afgørende forskel ses i forhold til de mellemlange videregående uddannelser. Hele 30 % af pigerne forventes at få en mellemlang videregående uddannelse og godt 15 % af drengene. Det er altså her, den afgørende forskel imellem kønnene findes. Det kan skyldes, at de studerende på mange af de store mellemlange videregående uddannelser i høj grad er kvinder f.eks. på sygeplejerske-, pædagog- og læreruddannelsen. For få unge får en uddannelse der giver erhvervskompetencer Selvom der for Nordjylland tegner sig et aktuelt billede af, at det går i den rigtige retning for såvel ungdomsuddannelse som videregående uddannelse, er der stadig en række udfordringer, som kalder på løsninger. Analysen Unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland (Uni C) viser, at ca. 22 % af de unge (10 år efter afsluttet 9. klasse) ikke har taget, eller er i gang med, en erhvervskompetencegivende uddannelse. Drengene er en smule overrepræsenterede i denne gruppe, mens indvandrere og deres efterkommere samt børn fra uddannelsesfremmede miljøer er særligt overrepræsenterede. Den såkaldte restgruppe dækker over tre undergrupper: Dem der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse efter folkeskolen (3,8 %), Dem der påbegynder en ungdomsuddannelse, men falder fra (11,2 %) Dem der fuldfører en gymnasial ungdomsuddannelse, men aldrig får sig en erhvervskompetencegivende uddannelse (6,7 %). Den største gruppe består af de unge, som er faldet fra en ungdomsuddannelse. Derfor arbejder man løbende på at fastholde dem på uddannelserne og reducere frafaldet. Geografi og baggrund påvirker de unge Analysen viser desuden, at andre ting spiller en stor rolle for, om de unge får en uddannelse. Det er f.eks. en række socioøkonomiske faktorer og hvor god adgang man har til uddannelsen rent geografisk. Dette giver nogle helt særlige udfordringer i Nordjylland, hvor der netop er mange geografiske yderområder med lav uddannelsesfrekvens og store kommunale forskelle i hvilken type af uddannelse, de unge primært søger imod. Derudover får børn fra uddannelsesfremmede miljøer sjældnere en uddannelse end børn fra hjem,

7 hvor forældrene selv har en uddannelse. Der ligger således også et stort arbejde i at bryde den negative sociale arv. Globaliseringen stiller nye krav til viden Globaliseringen har medført øgede krav til nordjyske virksomheder. Det er virksomhederne og deres medarbejdere, der skal skabe den vækst, som skal sikre, at vi kan videreudvikle vores styrkepositioner i Nordjylland. Viden og kompetencer er forudsætninger for virksomheders evne til at konkurrere og skabe vækst. Den regionale vækstredegørelse peger på, at man bør støtte udvikling af de menneskelige ressourcer i retning af mere udvikling og forskning. Herudover bør man støtte uddannelsesaktiviteter, der skaber en nordjysk iværksætterkultur, og dermed arbejde innovativt på at udvikle Nordjyllands rolle i en globaliseret verden. Ungdomsledighed Den økonomiske krise har udfordret Nordjyllands konkurrenceevne og økonomiske vækst samt påvirket ledigheden i Nordjylland i negativ retning. Det er især ledigheden blandt de unge mellem år, der er høj. Der er to grupper af unge, som kan siges at have særlige udfordringer: Unge uden uddannelse. Ca. 22 % af en ungdomsårgang i Nordjylland har ikke nogen erhvervskompetencegivende uddannelse (ifølge forløbsanalyse af UNI C). Specielt unge mænd i denne gruppe er hårdt ramt af ledighed. nyuddannede akademikere, der har svært ved at finde arbejde. Ledigheden blandt nyuddannede akademikere er på ca. 25 % (ifølge Akademikernes Centralorganisation). Den økonomiske udvikling har ligeledes gjort det svært for de unge på erhvervsskolerne at finde praktikpladser, da mange virksomheder er påvirket af krisen i negativ retning. Det betyder, at en del unge ikke kan gennemføre deres erhvervsuddannelse på grund af manglende praktikplads, og forlader uddannelsen af samme årsag. Nordjyllands udfordringer og potentialer inden for uddannelse og kompetence Flere i uddannelse Nordjylland er en region med store regionale forskelle, når det kommer til uddannelsesniveau og uddannelseskultur. For at sikre de unge lige muligheder er det vigtigt at nedbryde barrierer for uddannelse. Det er vigtigt at arbejde med at øge rekruttering til og motivation for uddannelse. Både i forhold til grupper af unge, som er mindre tilbøjelig til at tage en uddannelse, og i forhold til de unge mænd, der er underrepræsenterede på uddannelserne. For at få flere i uddannelse er det vigtigt at gøre det nemmere for de unge at skifte fra det ene uddannelsessted til det andet - både fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og fra ungdomsuddannelserne til videregående uddannelse. Herudover skal det også være nemt at skifte uddannelsessted midt i et forløb. Nordjylland er en region med mange og velfungerende uddannelser på alle niveauer. Det betyder, at der er et godt fundament for at flere Nordjyder kan få en uddannelse. Attraktive uddannelsesmuligheder og miljøer i yderområder Mulighederne for at tage en uddannelse i et område har stor indflydelse på de unges valg. Vi skal derfor arbejde for at gøre uddannelse og attraktive studiemiljøer mere tilgængelige i regionens yderområder. Det kan f.eks. ske gennem tættere lokale samarbejder på tværs af uddannelserne, så man sikrer et tilstrækkeligt og varieret udbud af uddannelser i hele Nordjylland.

8 Herudover skal vi i højere grad udvikle fleksible undervisnings- og læringsmiljøer og bruge fjernundervisning og fleksible undervisningsformer, som gør uddannelserne mere tilgængelige i hele regionen. Nordjylland er en region, hvor der eksisterer lokalt forankrede ungdoms-, erhvervs- og voksenuddannelsesinstitutioner med fokus på lokale behov. Det betyder, at der allerede er et potentiale at bygge på i bestræbelserne på at skabe attraktive uddannelsesmuligheder og miljøer i yderområderne. Innovation i fokus Der er brug for at udvikle regionens talenter. Der findes i Nordjylland en række dygtige unge, som skal bevare deres nysgerrighed og videbegær. Disse unge er krævende og fagligt nytænkende, og stiller derfor andre krav til fagligheden på deres uddannelser. Denne gruppe er meget vigtig for Nordjylland, da de skal være med til at sikre regionens vækst fremover. Væksten sker ved, at Nordjylland fremover kan tilbyde såvel højtuddannet som specialiseret arbejdskraft og derved tiltrække vidensbaserede virksomheder til regionen, som har behov for disse kompetencer. Det er derfor vigtigt at arbejde med innovation i uddannelser, så vi sikrer, at de nødvendige kompetencer og den nødvendige viden er til stede. I Nordjylland findes der en række dygtige unge med talent, nysgerrighed og videbegær. Der er en høj gennemførelsesprocent på de gymnasiale uddannelser samtidig med, at overgangsfrekvensen mellem de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser er høj. Der er således et godt fundament i Nordjylland for at udvikle innovative kompetencer. Mere uddannelse til nordjyder med mindre fast tilknytning til arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet i Nordjylland har brug for uddannet arbejdskraft - både for at optimere den enkelte borgers tilknytning til arbejdsmarkedet og for at skabe vækst og udvikling i regionen. Der er behov for uddannelsestilbud, som er tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov. Uddannelsestilbud som afvikles i positive studiemiljøer og som er relateret til praksis. Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) er ofte et springbræt til mere kompetenceudvikling og uddannelse. Det er derfor vigtigt at øge rekrutteringen til både FVU og ordblindeundervisning. Nordjylland har mange lokalt forankrede uddannelsestilbud både til unge og voksne, hvor der er fokus på de lokale behov. Der er således et potentiale for at løfte opgaven. Balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft Uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland skal i videst muligt omfang udbyde de uddannelser, der efterspørges på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden. Samtidig er det vigtigt, at erhvervslivet er åbne over for nye kompetencer, som kan tilføre produktionen mere værdi og dermed være med til at skabe vækst og udvikling. En stor del af de højtuddannede, som er uddannet i Nordjylland, forlader regionen i forbindelse med deres første ansættelse. Dermed får Nordjylland ikke gavn af deres erhvervede kompetencer. Vi må arbejde for at gøre højtuddannet arbejdskraft mere attraktiv for de nordjyske virksomheder. Et kig i krystalkuglen viser, at der i fremtiden bliver mangel på arbejdskraft inden for visse velfærdsprofessioner og visse erhvervsfaglige fag. Den økonomiske krise betyder, at det er meget svært for de unge på erhvervsuddannelserne at finde praktikpladser. Der er især stor mangel inden for byggefagene og de merkantile uddannelser. Selvom der er mulighed for skolepraktik, er det ikke nok til at sikre, at de unge kan fortsætte på deres erhvervsuddannelse. Vi må derfor fortsat arbejde på at sikre tilstrækkelige praktikpladser til de unge på erhvervsskolerne. En anden vej til at sikre balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft er at få flere til at søge de velfærdsprofessioner og de erhvervsfaglige professioner, som i fremtiden vil mangle arbejdskraft, samtidig med at man arbejder på at mindske frafaldet. Nordjylland har mange og velfungerende uddannelser. Samarbejde og videnspredning mellem uddannelser og store dele af erhvervslivet er veludbygget og institutionaliseret på både forsknings- og uddannelsessiden. Det betyder, at der er et godt fundament for samarbejdet om at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft.

9 Betydning for regionens yderområder og internationalisering Hvis vi skal have højnet uddannelsesniveauet i hele Nordjylland, må vi have et særligt fokus på yderområderne i regionen. Uddannelsesmuligheder i et område har stor indflydelse på de unges valg. Uddannelsesudbuddet er generelt højt i Nordjylland, men det kniber i yderområderne. Region Nordjylland er en stor region geografisk set. Det betyder også, at nordjyske unge i mange tilfælde kan have lange afstande til uddannelse. Ca. 33 % af regionens unge har ikke adgang til en ungdomsuddannelse inden for en halv time med offentlig transport. Alle analyser viser, at tilgængelighed er afgørende for uddannelsesniveauet, hvorfor dette område må prioriteres højt. Verden bliver mindre, men samtidig mere kompliceret. Globaliseringen forstærker økonomisk, politisk og kulturel integration, og dette påvirker også borgerne i Nordjylland. Indsatsen skal være med til at sikre, at de nordjyske elever og studerende bliver kvalificerede til at klare sig i internationale miljøer. Internationalisering kan integreres som en dimension i undervisningens indhold. Det kan f.eks. være inden for de samfundsvidenskabelige områder, sprog og kultur, oplevelsesøkonomi, teknologi og it m.v. De regionale udfordringer er mange. Både offentlige og private virksomheder, kulturinstitutioner, myndigheder m.m. skal agere i en globaliseret verden. Den økonomiske krise, som kan siges at være en konsekvens af en øget globalisering, har ramt virksomheder i Nordjylland hårdt. En forudsætning for at kunne konkurrere på det globale marked og at kunne levere bedre offentlige ydelser og produkter er, at vi har en arbejdsstyrke, som kan magte opgaven. Nøglen til det globale Nordjylland er derfor uddannelse og kompetenceudvikling af den arbejdskraft, som skal løfte fremtiden. Læs mere om uddannelse og kompetence Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland COWI A/S, Beskæftigelsesregion Nordjylland og Region Nordjylland har i 2010 offentliggjort en analyse af, hvordan balancen mellem udbud og efterspørgslen forventes at blive for en lang række faggrupper inden for velfærdsområdet frem til Analysen kan hentes på Regionens hjemmeside: Studerende på velfærdsuddannelserne på University College Nordjylland Uni-C har i 2010 udgivet en en analyse af, hvilke geografiske og socioøkonomiske karakteristika, der kendetegner de unge, som vælger en såkaldt velfærdsuddannelse. Rapportens fokus er uddannelserne: Ergoterapeut, Fysioterapeut, Jordemoder, Lærer, Pædagog, Radiograf og Sygeplejerske. Rapporten omhandler de 2405 studerende som i er begyndt på uddannelserne. Region Nordjyllands uddannelsesstrategi Kan hentes på hjemmesiden De unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland Rapporten fra 2010 indeholder en forløbsanalyse af tre 9. klasses årgange i Nordjylland fra og følger deres veje gennem uddannelsessystemet. Der er bl.a. fokus på de unges valg, fravalg og frafald set i relation til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 40BF94C86627/0/UniC_De_unges_veje_gennem_uddannelsessystemet_i_Nordjylland.pdf Mobilitet og bosætning i Nordjylland Rapporten indeholder en række analyser, der sætter fokus på det at bo, studere og drive virksomhed i regionen. Der er sat særligt fokus på de mest flytteaktive personer og virksomheder, men der lægges også op til at se regionens muligheder og udfordringer lidt fra oven via interviews med nøgleinteressenter, der har en særlig holdning til eller betydning for regionen.

Uddannelsesstrategi

Uddannelsesstrategi Uddannelsesstrategi 2010 2011 1. Indledning Siden Regionsrådets vedtagelse af Uddannelsesplan 2009 og igangsætning af en lang række udviklingsprojekter har der været flere forandringer på uddannelsesområdet.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Kommunerne og den regionale læringsstrategi Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune Udfordringer i Sjælland Uddannelsesniveauet

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Videregående uddannelser og regional udvikling

Videregående uddannelser og regional udvikling Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Videregående uddannelser og regional udvikling 4. november 2015, Udvalget for

Læs mere

Uddannelse the Greenlandic view. Daniel Gottrup Departementet for Uddannelse og Forskning

Uddannelse the Greenlandic view. Daniel Gottrup Departementet for Uddannelse og Forskning Uddannelse the Greenlandic view Daniel Gottrup Departementet for Uddannelse og Forskning Geografi og infrastruktur 18 byer - 60 bygder Svært at tiltrække og fastholde uddannet personale til førskole og

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 Denne publikation udgør Region Nordjyllands årlige uddannelsesindblik. Heri opgøres aktuelle og væsentlige uddannelsesresultater for Region Nordjylland. Til denne publikation

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Unge mellem fag og sted: EUD i danske yderområder. Campus Bornholm:

Unge mellem fag og sted: EUD i danske yderområder. Campus Bornholm: Unge mellem fag og sted: EUD i danske yderområder Campus Bornholm: 24.03.2015 Problemstillinger De EUD-uddannede udgør den største gruppe på lokale arbejdsmarkeder EUD-systemet er udfordret: færre søger

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28.

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. Udfordringer for de fynske virksomheder Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. april 2010 Baggrunden for i dag Lindø-værftets lukning er anledningen En fælles kommunal

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere