STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden"

Transkript

1 STRATEGISK BYLEDELSE Innovation i en globaliseret verden Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale topchefer 1

2 2

3 STRATEGISK BYLEDELSE Strategisk byledelse sætter fokus på byledelse i en tid præget af globalisering og omstilling til et grønt vækstparadigme. Strategisk byledelse indeholder et omfattende ledelsesprogram med fokus på bestpractice cases og netværksopbygning nationalt og internationalt. Brugbar viden Over tre år vil topcheferne på seminarer i Danmark og i udlandet få indsigt i, hvordan nogle af de mest innovative byledere fra hele verden håndterer udfordringer, som svarer til dem, danske byer står overfor. På studieture i europæiske, asiatiske og nordamerikanske byer møder topcheferne nytænkende og inspirerende borgmestre, tekniske chefer, stadsarkitekter, stadsingeniører, rådgivere, forskere m.m., som giver deres bud på udfordringer og muligheder for byers udvikling - og helt konkret hvordan bæredygtige løsninger kan implementeres. EKSPERTER I forbindelse med programaktiviteter og studieture møder topcheferne: Markante ledere fra danske og udenlandske by er som kommunaldirektører, planche fer, stadsarkitekter og -ingeniører, borgmestre etc. Eksperter fra vidensmiljøer, universiteter, arkitektskoler, handelshøjskoler, etc. Rådgivere og udførende inden for byudvikling som arkitekt- og ingeniørvirksomheder, developere, investorer og OPP baserede udviklingsselskaber samt systemleverandører f.eks. inden for clean-tech. Programmet vil sætte fokus på mellemstore til større byer og deres tilsvarende forskellige udfordringer og potentialer. Dette afspejles i seminarerne og studieturene. Målet Hensigten er igennem viden og netværk at understøtte og styrke kommunale topchefer i strategisk byledelse og innovative planlægningsprocesser. 3

4 DET FÅR TOPCHEFERNE MED HJEM Nye ledelses- og proceskompetencer Kompetenceudvikling inden for ledelsesdimensionen i arbejdet med byudvikling, hvor de procesmæssige udfordringer og muligheder er kerneemner. Adgang til overblik over de nyeste og mest markante redskab - er til strategisk planlægning og ledelse af byudviklings - processer (f.eks. redskaber relateret til bæredygtig byudvikling som LEED Neighbourhood, Almere-prin - cipperne, o.l.). Begreber og værktøjer inden for f.eks. urban governance, city management og strate gisk planlægning belyses på såvel teoretisk som på et praksisplan, hvor deltagerne f.eks. gennem workshops vil få case-orienteret rådgivning på egne udfordringer. Globalt netværk En del af forløbet afholdes i forbindelse med internationale konferencer og studieture arrangeret af International Federation for Housing & Planning (IFHP), der i en lang årrække har været en toneangivende international organisation indenfor byudvikling. Top - cheferne vil få rig mulighed for at skabe nye net værk blandt IFHP s medlemsskare, der i dag tæller mere end 350 byer og aktører relateret til byudvikling fra hele verden. Ny faglig viden Indsigt i udvalgte best-practice cases inden for en række konkrete byudviklingsemner som f.eks. bæredygtig byvækst, mobilitet, klimasikring, ghettoomdannelse, havneomdannelse, sunde byrum, kulturog bygningsarv, boligøkonomi, livsstilsændringer og boligformer. Her vil der være udstrakt brug af udenlandske best-practice cases med vægt på relevans, realisme og realiserbarhed i en dansk kontekst. Deltagernes egne cases fra hjemkommuner identificeres og gøres til genstand for fælles diskussion, kritik og benchmark i relation til en international projektportefølje. HOLD 2 STARTER SEPTEMBER 2012 Hold 2 starter op i september 2012 og afslutter i juni Herefter startes hold op i august 2013 og Der er plads til ca. 20 kommuner pr. seminarhold. Målet er, at alle danske kommuner skal igennem seminarforløbet. VI STÅR BAG Strategisk byledelse er et partnerskab mellem Kommunalteknisk Chefforening, Kommunaldirektørforeningen og Realdania. Dansk Arkitektur Center (DAC) er ansvarlig for indholdet Arrangører fra Dansk Arkitektur Center Gustavo Ribeiro, arkitekt, PhD Søren Smidt-Jensen, økonomisk geograf, PhD Anna Esbjørn, Senior projektleder, antropolog Signe Cecilie Jochumsen, projektmedarbejder Emmy Laura Pérez Fjalland, studentermedhjælp 4

5 Tema 1 Smart cities Hvordan vil digitale løsninger indgå i fremtiden byudvikling? Hvordan kan offentlige data bruges til at skabe ressourcestærke og energieffektive byer? Hvordan øger fremtidens intelligente energisystem vores livskvalitet? Hvordan sikres arkitektonisk kvalitet samtidig med at den digitaliserede intelligente by udvikler sig? Hvordan kan informations- og kommunikationsteknologier (IKT) bidrage til at fremme inddragelse af viden fra borgere i planlægningsprocesser? Hvordan kan nye teknologier bidrage til at skabe en mere inkluderende by? Hvordan kan viden om ændret adfærd og intelligente systemer bidrage til bedre byer? Internationalt er Smart Cities i disse år ved at udvikle sig til et nyt centralt tema indenfor byudvikling. I øjeblikket tester og videreudvikler nogle af verdens største virksomheder indenfor informations- og kommunikationsteknologi (IKT) (bl.a. IBM, SIEMENS og CISCO) i samarbejde med energiselskaber og byer (i bl.a. Stockholm, Singapore, London, Masdar og Songdo) nye måder at indsamle og håndtere information fra byernes infrastruktur, fra bygninger og fra borgerne. Fremtrædende forskningsmiljøer indenfor fremtidens byudvikling som bl.a. MIT s Smart Cities Lab, Forum on Future Cities (FoFC) og Delft Uni ver sitet, samt en strategisk fond som Rockefeller Foundation, har ligeledes sat fokus på intelligente byer. Temaet sætter fokus på, hvordan IKT kan være med til at fremme udviklingen af smart energi- og transportsystemer (f.eks. smart grids og decentralise ret trafikstyringssystemer). Desuden sætter temaet fokus på den inkluderende by gennem blandt andet innovative platforme for borgerinddragelse. 5

6 Tema 1 smart cities PROGRAM Seminar 1 INTELLIGENTE BYERS MANGFOLDIGHED September 2012, Gøteborg (IFHP Kongres) Heldagsseminar ifm. IFHP kongressen The Inclusive City i Gøteborg ( september). Seminaret vil sætte fokus på, hvordan informations- og kommunikationsteknologier (IKT) kan anvendes til at promo - vere en mere inkluderende by bl.a. gennem redskaber til borger inddragelse. Seminaret vil præsentere konkrete internationale cases som illustrerer, hvordan IKT har været brugt i byudviklingsprojekter (f.eks. Gøteborg RailPort som er et fremtrædende eksempel på intelligent havn). Seminar 2 NYE ALLIANCER FOR INTELLIGENT BYUDVIKLING Efterår 2012, Danmark Heldagsseminar med fokus på potentialer og udfordringer i forbindelse med ledelse af partnerskaber i relation til implementering af intelligente systemer som f.eks. transport- og energisystemer. Seminaret vil omfatte bidrag fra IKT virksomheder, som har gjort byudvikling til en central del af deres forretningsstrategi (CISCO, SIEMENS, IBM, Vattenfall, mv.), samt fra byledere, der har erfaring med nye typer publicprivate partnerskaber. Seminaret vil have fokus på visioner, strategier, partnerskaber og løsninger. Indlæg med best-practice fra byer i Danmark og i udlandet. Seminar 3 INTELLIGENT INFRASTRUKTUR OG STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING Forår 2013, Madrid Heldagsseminar med fokus på perspektiver i strategisk ledelse i energiplanlægning som omfatter energiforsyning, fysisk planlægning og arealanvendelse. Indlæg med best-practice fra byer i Danmark og i udlandet. Studietur EUROPA Efterår

7 Tema 2 INNOVATIV BYLEDELSE Hvordan mobiliseres og meta-organiseres myndigheder, institutioner, virksomheder, organisationer og personer/befolkningen? Hvorledes sikres op bakning og ressourcer til at skabe en formålsbestemt udvikling? Hvad skal der til for at realisere et banebrydende projekt indenfor f.eks. bæredygtig byudvikling? Hvilke nye strategiske værktøjer har den kommunale topchef brug for, når der skal skabes en attraktiv byudvikling i lyset af det grønne vækstparadigme? Som leder i en dansk kommune bliver du konstant mødt med nye udfordringer. Det er kun gennem innovativ ledelse, at disse ofte modsatrettede krav kan opfyldes. På forløbet gives en række værktøjer, der kan gøre dig til en bedre innovativ leder. I forløbets andet tema vil der samtidig blive kortlagt, hvilke forudsætninger der skal være, for at din kommune bedst muligt kan arbejde med innovativ ledelse. I fremtiden vil der formentligt være behov for nye former for partnerskaber mellem private og offentlige aktører for at løse danske byers udfordringer. Hvordan håndteres det bedst muligt? Temaet omfatter blandt andet en strategisk tilgang til byledelse gennem opbygning af platforme for implementering af visioner, etablering af partnerskaber og promovering af borgerinddragelse. 7

8 Tema 2 INNOVATIV BYLEDELSE PROGRAM Seminar 4 innovativ byledelse Juni 2013, London (IFHP Kongres) Heldagsseminar med fokus på forskellige tilgange til urban governance og strategisk planlægning via konkrete cases. Seminaret afholdes ifm. IFHP Centenatry kongressen Tomorrow / Next Century Cities i London. Her præsenteres udfordringer og scenarier for fremtidig byudvikling. Seminar 5 INNOVATIV LEDELSE OG NETVÆRK I BYUDVIKLINGEN Efterår 2013, Danmark Heldagsseminar med fokus på muligheder, perspektiver og redskaber til ledelse af netværk med såvel offentlige som private aktører, der er involveret i innovative projekter med høj strategisk betydning for byers udvikling. Indlæg fra best- practice cases i Danmark og udlandet. Seminar 6 BYLEDELSE I DET 21. ÅRHUNDREDETS BY Forår 2014 Seminaret vil rette fokus mod innovativ tilgang til planlægningsprocesser og på en handlingsorienteret tilgang til strategisk planlægning. Ved seminaret vil fremtrædende byledere dele deres erfaringer med implementering af innovative projekter og politisk forankring. Studietur NORDAMERIKA Forår

9 Tema 3 Grøn VÆKST Hvordan bidrager innovative løsninger i byer til såvel økonomisk vækst som øget livskvalitet? Hvordan kan kommuner bedst muligt understøtte nye bæredygtige væksterhverv fra grøn turisme til clean-tech? Hvilke parter skal inddrages for at skabe byvækst, og hvordan kan processen bedst muligt ledes? Temaerne belyses gennem et fokus på byudviklingsstrategier og konkrete initiativer, som tager afsæt i nye grønne teknologier fra high-tech til low-tech. Vækst præsenteres ikke alene i lyset af økonomiske indikatorer, men også i forbindelse med hvordan grønne initiativer og strategier er med til at fremme livskvalitet for borgere. Omstillingen til en mere grøn økonomi er i fuld gang. Målet er at fremme innovation, skabe nye markeder, jobs og økonomisk udvikling. Vejen til grøn vækst går via deling af viden, investeringer i nye teknologier, ren energi og grønne løsninger, som gør det muligt på én gang at sænke miljøbelastningen og skabe grøn udvikling på kort og lang sigt. Idéen om grøn vækst tager denne erkendelse et skridt videre og konstaterer at bekæmpelse af miljøproblemer kan være en konkret katalysator for at skabe vækst. På seminarerne vil der være fokus på centrale udfordringer såvel som internationale eksempler på bestpractice og next-practice inden for byudvikling baseret på innovative strategier og teknologier, bl.a. med eksempler fra Sydkorea (Seoul og Songdo), Europa og USA (Californien og Colorado). Studieturen under Tema 3 går til Asien. 9

10 Tema 3 Grøn VÆKST PROGRAM Seminar 7 omstilling til en grøn by September 2014 (IFHP Kongres) Heldagsseminar med fokus på, hvordan omstilling til en grøn by og erhvervsudvikling bedst muligt kan tilrettelægges fremadrettet. Indlæg med best-practice eksempler fra byer i Danmark og i udlandet. Afslutningsseminar Forår 2015, Danmark Heldagsseminar med fokus på opsamling af forløbet og perspektivering af centrale problemstillinger vedrørende strategisk byledelse. Seminar 8 IND PÅ DET GRØNNE VÆKSTSPOR HVORFOR OG HVORDAN? Efterår 2014, København (GGL) Studietur ASIEN Forår 2015 Heldagsseminar med fokus på opbygning af alliancer mellem offentlige og private aktører om ledelsesmæssige problemstillinger vedr. grøn vækst. Seminaret vil rette fokus på konkrete erfaringer vedr. udvikling af forretningsmodeller og opbygning af partnerskaber mellem kommuner, erhvervspartnere, vidensinstitutioner og øvrige offentlige myndigheder. 10

11 PRAKTISK Programmet er fordelt over tre år: Tema 1 Efterår 2012 forår 2013 Tema 2 Efterår 2013 forår 2014 Tema 3 Efterår 2014 forår 2015 Programmets aktiviteter er fordelt (antal dage pr. kalenderår) som følgende: 2012: 5 dage 2013: 9 dage 2014: 11 dage 2015: 6 dage I alt: 31 dage Tilmelding Kontakt KTC s sekretariat for tilmelding og yderligere information vedr. praktiske forhold: KTC s sekretariat Papirfabrikken Silkeborg Tlf: Mail: Yderligere information vedr. kursets faglige indhold: Gustavo Ribeiro, programchef Dansk Arkitektur Center Tlf: Mail: Deltagere 1-2 direktionsmedlemmer per kommune Pris Deltager gebyr kr. pr. deltager pr. tematiske år IFHP medlemskab 1000 euro (ca kr.) pr. år pr. kommune Medlemskab af IFHP Kommunalt medlemskab af International Federation for Housing and Planning (IFHP) er grundlag for deltagelse i seminaraktiviteten med henblik på at indsætte et stigende antal danske kommuner i internationale vidensnetværk, som vurderes værdifulde for en fortsat kvalitetsfyldt udvikling af de danske bysamfund. 11

12 BEST PRACTICE CASES fra HELE VERDEN På Strategisk byledelse får du som deltager indsigt i, hvordan nogle af de mest innovative byledere fra hele verden håndterer udfordringer, som svarer til dem, danske byer står overfor. På studieture i Europa, Asien og Nordamerika vil du møde nogle af de mest nytænkende og inspirerende borgmestre, tekniske chefer, stadsarkitekter og -ingeniører, rådgivere og byforskere. De vil give deres bud på udfordringer for byers udvikling og helt konkret hvordan løsninger kan implementeres. Få indblik i opskriften på succesfuld byledelse fra bl.a. Seoul, Singapore, San Diego, London, Nantes, Gøteborg, Boulder med mange flere. 12

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

OPI. samfundet og skabe forretning.

OPI. samfundet og skabe forretning. ffentlig-privat innovation foregår i partnerskaber mellem private virksomheder og offentlige organisationer, når man sammen udvikler nye løsninger, som både kan øge velfærden i samfundet og skabe forretning.

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere