Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander

2 Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej Odder Telefon Fax Hjemmeside Kommune Odder SE Nr Skolekode Odder Produktionsskole er en selvejende undervisningsinstitution jfr. lov om produktionsskoler nr. 785 af Odder Produktionsskole blev oprettet af Odder Kommune i 1987 Indhold 1 Målsætninger Årselever 4 3 Formål og virksomhed 4 4 Vejledende inddeling af målgruppen 5 5 Undervisning og produktion 5 6 Almen undervisning og ekskursioner 6 7 Værkstedsundervisning 6 8 Lærlinge 7 9 Sikkerhed, arbejdsmiljø 7 10 Undervisningsmiljø 8 11 Værkstederne 8 12 Optag, vejledning og udslusning Praktik EGU Kombinationsforløb Projekter Fysiske rammer Energi (vand, varme, el) Regler Madordning Organisation og ledelse Uddannelse Samarbejdspartnere Organisationer Økonomien Lovgrundlaget 16 Side 2

3 1 Målsætninger 2014 Hvert år formulerer skolens ansatte, lederen og bestyrelsen specifikke områder, der søges kvalificeret ved en særlig indsats. I forbindelse med medarbejdersamtaler kan der formuleres målsætninger for de enkelte værksteder eller for hele skolen. I skoleåret 2014 fokuserer vi særligt på følgende: 1.1 Erhvervsskolereform og produktionsskoler I løbet af foråret 2014 agter regeringen at fremsætte en stor reform af erhvervsuddannelserne og en ny fleksibel ungdomsuddannelse. Disse to initiativer forventes også at påvirke den rolle, som produktionsskolerne spiller i uddannelsesverdenen. Produktionsskoleforeningen, PSF, er i løbende dialog med undervisningsministeriet og partiernes uddannelsespolitikere. Regeringens udspil er kendt og anviser retningen af en kommende lov. 1.2 Fleksuddannelse Det er fortsat en del usikkerhed knyttet til den længe bebudede fleksible ungdomsuddannelse. I skrivende stund står det uklart hvordan regeringens udmeldinger vil blive udmøntet. Det forventes at en sådan ny uddannelse vil involvere produktionsskolerne og at den først vil blive realiseret med virkning fra august Øge kvaliteten I de seneste to år har vi fokuseret på øget synlighed bl.a. gennem kampagnen Den kloge start. I 2014 vil vi fokusere på opkvalificering af kompetencebeviset og det arbejde, der fører frem til udstedelsen: hvordan registrerer vi de færdigheder, som deltagerne opnår på skolens værksteder? Udstedelse af kompetencebeviset er siden august 2012 et lovkrav for elever med en opholdstid på mere end tre måneder. Kvantitet er udtryk for antal af årselever Efter et dyk i antal årselever i 2012 har skolen i 2013 opnået 47 årselevtal, et niveau der ligger noget over sidste år. Forventningerne til 2014 er uændrede i forhold til 2013, dvs. mellem årselever. Produktionen Produktion til eksterne kunder er et af de stærkeste virkemidler på en produktionsskole. Den omfattende og langvarige, økonomiske krise har sat sine spor på omfanget af produktioner på værkstederne. Særligt indenfor håndværk er det blevet svært at udfylde arbejdstiden med gode, eksterne opgaver. Der skal derfor opfindes relevante alternativer og gøres en ekstraordinær indsats for at skaffe nye kunder og nye opgaver i Side 3

4 2 Årselever Året 2010 var det år, hvor skolen nåede op på i alt 54 årselever, det højeste antal i skolens 25 årige historie. Siden har årselevtallet ligget mellem 40 og 47. Gennemsnittet over 14 år er Årselever Gennemsnit: , Formål og virksomhed Produktionsskolen tilbyder kombinerede undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Der kan optages personer som led i aktivering i henhold til lov om aktiv socialpolitik og til lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik. Produktionsskolen kan indgå aftaler med en kommune eller andre om indtægtsdækket virksomhed. Deltagerne skal have dansk statsborgerskab eller være bosat i Danmark (have opholdstilladelse og være tilmeldt folkeregistret) for at tælle med som årselever, og dermed udløse statstilskud. Deltagere kan kun optages med statstilskud efter forudgående afklaring hos en sektoruafhængig vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning, herefter kaldet UU (1). Der kan for den enkelte deltager højst medregnes 1 års produktionsskoleophold. Indenfor en kvote, der udgør 10 % af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår, kan der i særlige tilfælde medregnes ophold af længere varighed. Alle tidligere forløb på en produktionsskole, dog ikke som aktiveret deltager, skal medregnes. 4 Vejledende inddeling af målgruppen Skolens målgruppe udgøres af unge op til 25 år, der har opfyldt undervisningspligten. Der må ikke hjemtages statstilskud, hvis en ung allerede har gennemført en ungdomsuddannelse. Unge 1 UU-vejlederens opgave er at sikre, at kun unge, der tilhører produktionsskolernes målgruppe, optages på en produktionsskole. UU vejlederen udsteder en målgruppevurdering, som eleven skal aflevere på produktionsskolen Side 4

5 optages som led i deres afklaring mht. valg af uddannelse eller arbejde og med det formål, at de kan erkende egne styrker og muligheder. Skolen kan ikke bruges som tvangsforanstaltning. Det er alene skolens ledelse og ansatte, der kan afgøre om en ung optages eller får mulighed for at fortsætte på skolen. Før optaget skal en vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU, gennem sin vurdering sikre, at alle unge, der ønsker optag på produktionsskolen, tilhører målgruppen. Unge, der er præget af vidtgående personlige og/eller sociale problemer, hvor det primært er terapeutisk behandling der er nødvendig, er ikke umiddelbar indenfor skolens målgruppe. Skolen vil dog fortsat kunne optage unge med omfattende problemstillinger. Så længe de ikke udgør flertallet, vil de øvrige elever kunne danne et stabilt fællesskab, hvori disse unge kan finde et trygt ståsted. Produktionsskolen er primært et uddannelses- og erhvervsrettet afklarings- og kvalificeringstilbud. Skolens målgruppe forventes ikke at ændre sig i løbet af En gennemgribende reform af erhvervsuddannelserne forventes at træde i kraft til august 2015; til den tid formodes også en fleksibel ungdomsuddannelse at træde i kraft. Begge dele forventes at påvirke sammensætningen af skolens målgruppe. I hvilket omfang og karakteren af ændringerne er ikke til at forudse, før reform og uddannelse er endelig besluttet. UU underrettes løbende mht. ændringer i uddannelsesplaner for unge under 18 år. Der udbetales skoleydelse til: Unge under 25 år, der optages under frit optag eller som led i aktivering i op til et år. Og unge, der efter 12 mdr. skønnes at have gavn af et forlænget ophold, hvortil skolen kan gøre brug af en særlig kvote. Denne kvote beregnes hvert år som 10 % af det foregående års elevtal (antal deltagere, der udløser statstilskud). Der udbetales ikke skoleydelse til: Unge i aktivering i henhold til lov om aktiv socialpolitik og til lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (kan medregnes i årselevopgørelsen). Med henblik på refusion af statens udgifter indberetter skolen de aktiverende myndigheder kvartalsvis om aktiviteten. Deltagere, der er optaget som led i EGU 2 og som modtager løn i hht. lov om EGU. 5 Den kombinerede undervisning og produktionsvirksomhed Produktionsskolens undervisnings- og produktionsaktiviteter skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs styrker, forudsætninger og personlige mål. Produktionen i værkstederne er det centrale omdrejningspunkt for produktionsskolens virke. Produktionen er såvel middel som mål. Produktion kan kun virke som et effektivt pædagogisk middel, hvis den samtidig er et mål for skolens virke. Værkstederne danner rammen omkring produktive arbejdsfællesskaber. Antallet af unge i hvert værksted (normeringen) giver mulighed for, at løsning af konkrete opgaver tilrettelægges som et individuelt kvalificerende forløb, hvor personlig udvikling, faglige kvalifikationer og almene færdigheder styrkes. Produktionen kan have form af varer eller tjenesteydelser, der sælges på ikke konkurrenceforvridende vilkår. Produktionsskoleforløbet er især kendetegnet ved at tage udgangspunkt i det praktiske arbejde. Deltagerne indgår i et forpligtende praksisfællesskab i 2 EGU, Erhvervs-Grund-Uddannelse Side 5

6 værkstedet med det formål at udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Den teoretiske undervisning bygger på deltagernes praktiske erfaringer og foregår hovedsageligt i tilknytning til arbejdet i værkstedet. Løsning af praktiske opgaver, og det dertil knyttede praktiske arbejde, skal styrke den enkelte elevs personlige udviklingsproces. Eleven skal inddrages i udformningen af sin uddannelsesplan og tilskyndes til aktivt at arbejde for at nå de mål, der er udstukket i planen. Almen dannelse, demokratiske værdier med rettigheder, pligter og ansvar skal være en naturlig del af denne proces. Produktionsskolens deltagere skal i hverdagen kunne møde et bredt spektrum af synspunkter, holdninger og udfordringer med det formål, at gøre dem åbne overfor nye ideer og anderledes tanker, der kan få positiv indflydelse på deres nuværende situation og fremtid. Produktionsskoledeltagerne gives medbestemmelse og medansvar i dagligdagen i anliggender, som de berøres af, og hvor der reelt kan gives dem et råderum (i henhold til love og vedtægter mm). 6 Almen undervisning og ekskursioner Skolen tilbyder undervisning i fagene dansk og matematik på skolen. Der er ansat en underviser på deltid til denne opgave. Undervisningen er tilrettelagt sådan, at emner og opgaver i størst mulig omfang tager udgangspunkt i de produktioner deltagerne beskæftiger sig med i værkstederne. I samarbejde med Odder Ungdomsskole kan produktionsskolens elever gå op til afgangseksamen på hhv. 9. eller 10. klasses niveau. Det er dog en forudsætning at en elev følger undervisningen over længere tid og kan tilmeldes rettidigt til eksamen. Deltagelse i almen undervisning og fysisk træning er frivillig. Vi forventer, at nye elever deltager i dansk og matematikundervisningen i mindst to lektioner, således at hver enkelt får mulighed for at stifte bekendtskab med en anden form for undervisning end den, de har været vant til fra folkeskolen. Ekskursioner og ture kan arrangeres for deltagerne. Der er oftest tale om endags ture med et fagligt indhold, fx en fagmesse, besøg på en uddannelsesinstitution etc. Højskoleaktiviteter er integreret i skolens hverdag og gennemføres efter ideer og fælles drøftelser mellem deltagere og lærere; f.eks. kulturelle arrangementer, temadage, foredrag, idræt, ekskursioner m.v. 7 Værkstedsundervisning Det centrale omdrejningspunkt for den enkelte deltager er det praktiske arbejde og opgaveløsning i et af produktionsskolens værksteder. Lærerne skal stille relevante krav til deltagerne ud fra de tilbud og muligheder, der kan skabes. En kundeorienteret produktion er det primære pædagogiske middel og udgør et selvstændigt mål (jfr. pkt. 5). Produktionen er skoleformens helt særlige kendetegn og kan kun virke hensigtsmæssigt, hvis den samtidig er såvel middel som mål. Med udgangspunkt i deltagerens valg af værksted, tilrettelægger produktionsskolelæreren rammerne således, at deltageren kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt i den retning, som er mest hensigtsmæssigt i forhold til den unges fremtid. Elementer fra den praktiske undervisning og opgaveløsning kan beskrives i deltagerens forløbsplan. Såfremt en deltager har opholdt sig på skolen i mindst tre måneder, skal skolen udstede et kompetencebevis. Kompetencebeviset er siden august 2012 lovpligtigt (se pkt. 12.5). Side 6

7 Læreren drager omsorg for, at de teoretiske læringsmuligheder bruges i forbindelse med det praktiske arbejde. Det praktiske arbejde, med læring som vigtigste formål, skal fremmes mest muligt, fx gennem opgaver med varierende indhold og sværhedsgrad. Tilbud og muligheder skal stå i forhold til relevante krav, der udfordrer den enkelte deltager. Omgangsformen i værkstederne skal være fremmende for arbejdslyst, faglig glæde og ansvarsbevidsthed. Deltageren kan efter aftale med skolens ansatte skifte mellem flere værksteder. De enkelte værksteder kan samarbejde på tværs af faggrænser, fx i fælles projekter. Afsætning af produkter i form af varer eller serviceydelse kan for alle værksteders vedkommende ske på normale betingelser til private kunder såvel som til institutioner, virksomheder og foreninger. Produktionen må ikke give urimelig konkurrence til erhvervsdrivende. Det er et mål for skolen, at værkstedernes indtægter fra produktionen kan dække de direkte omkostninger i værkstederne. Når produktionen opleves som nødvendighed i hverdagen, virker den som et befordrende pædagogisk redskab. Produktionen er skolens vigtigste pædagogiske drivkraft. Det tilstræbes, at en evt. manglende egen motivation kompenseres af værkstedets og produktionens nødvendighed. Det er faglærerens ansvar at tydeliggøre denne nødvendighed, så den opleves umiddelbart af hver enkelt deltager. Skoleydelsen reguleres efter den enkelte elevs tilstedeværen og indsats. Eleven trækkes i lønnen, når vedkommende ikke yder det, der kan forventes, fx ved manglende deltagelse i arbejdsopgavernes løsning. Målet om balance mellem indtægter og udgifter kan erstattes af andre mål indenfor visse fagområder, fx uddannelsesmæssig kvalificering indenfor musik eller det pædagogiske område, hvor det er svært at skabe salgbare ydelser i tilstrækkeligt omfang. Det skal dog altid tilstræbes at skabe salgbare produktioner, også på disse områder. 8 Lærlinge, erhvervsuddannelsen PBE Odder Produktionsskole har mulighed for at tilbyde lærlingeuddannelser som led i den Produktionsskolebaserede Erhvervsuddannelse, PBE. En forudsætning er, at værkstedet er godkendt af det faglige udvalg. Indtil nu er køkkenet godkendt til to pladser indenfor cater- eller ernærings- og køkkenassistent uddannelsen. Det er fortsat et mål, at flere andre værksteder kan blive godkendt som uddannelsesansvarlige for lærlinge i erhvervsuddannelser. Vi har hidtil igangsat nogle få unge i den Produktionsskolebaserede Erhvervsuddannelse; de under forløbet overgået til ordinære uddannelsesforløb med uddannelsesaftaler i en virksomhed. Skolen har i 2013 indgået en ny uddannelsesaftale for en elev. Ernæringsmedhjælperuddannelsen er tilrettelagt i samarbejde med en erhvervsskole. 9 Sikkerhed og arbejdsmiljø Forstanderen og sikkerhedsrepræsentanten har det overordnede ansvar for sikkerheden. Alle ansatte og deltagere skal overholde sikkerhedsbestemmelserne. På de enkelte værksteder er det lærerens opgave at sørge for den nødvendige instruktion i sikker brug af maskiner og redskaber samt anvendelse af sikkerhedsudstyr. Det er den enkelte Side 7

8 værkstedslærers ansvar at gøre sikkerhedsrepræsentanten eller skolens leder opmærksom på sikkerhedsmæssige problemer. Odder Produktionsskole har i 2012 modtaget godkendelser fra Arbejdstilsynet, således at unge under 18 år fortsat kan bruge værkstedernes maskiner og eldrevne værktøj. 10 Undervisningsmiljøet Produktions- og undervisningsvirksomhed skal foregå på en sådan måde, at et godt undervisningsmiljø sikres. Der skal jfr. lov nr. 166 af udarbejdes en vurdering af undervisningsmiljøet på skolen, det sker i samarbejde mellem skolens ansatte og deltagere. Undervisningsmiljøvurderingen er første gang udarbejdet i efteråret I 2006, 2008 og senest i 2011 er der lavet en undersøgelse, som er offentlig tilgængeligt på skolens hjemmeside. I 2014 skal der igen udarbejdes en vurdering. 11 Værkstederne 11.1 Grafisk værksted Værkstedets omdrejningspunkt er opgaver for eksterne kunder. Værkstedet har kunder, der kommer og får lavet alt fra logo og layout til færdig tryk. Dvs. der bliver produceret tryksager som f.eks. visitkort, flyers, brochurer, plakater, medlemsblade og mindre bogproduktioner. Vi tilbyder også foto til tryksager i mindre omfang. Kundeopgaverne vil ofte afspejle både det at være kreativ og finde på, men også det at arbejde systematisk og vedholdende med tingene, idet der arbejdes ud fra et fagligt omdrejningspunkt, så eleven kan se, at bag det at arbejde på computer ligger der også en faglighed, som f.eks. normer og sprogbrug. Værkstedet færdiggør det meste på en printer, men sender også til tryk. Gennem produktionen og oplevelser med kunder, møder eleven de krav, der stilles til tryksager, f.eks. at der skal rettes tekster til (også kunder kan stave forkert), og processen med at rette til, så kunden er tilfreds. Eleverne får et kendskab til professionelle programmer, der benyttes indenfor både kontor og grafiske virksomheder, da vi bruger Adobe-pakken med fokus på programmer som InDesign, Illustrator og Photoshop. Værkstedet arbejder også med skæreplot til vinduer, skilte og tekstil. Værkstedet er velegnet for unge, der gerne vil forberede sig til f.eks. handel og kontor, HF, HTX, men de fleste elever vil have god brug for at få arbejdsrutine på en computer. Typiske situationer fra hverdagen: fotografering af nye elever til opslagstavlen, fremstille indbydelse til et arrangement, lave en PowerPoint for en ekstern kunde, opsætte et foreningsblad med fotoredigering og tekstredigering, lave tekst til et skæreplot til vinduer eller T-shirt. Værkstedet tager også på ture i løbet af året, som f.eks. besøg på uddannelsessteder, kunstudstillinger eller hvad der nu kan passe ind Musiklinjen Musiklinjen tilbyder undervisning i enkelte instrumenter og sammenspil. Der undervises i guitar, bas, trommer, keyboard, sang, hørelære og musikteori. Formålet er at fremme den enkelte deltagers individuelle evner og færdigheder til at spille sammen med andre. Skolens orkester tilstræber at kunne tilbyde optræden ved offentlige og private arrangementer. Afhængig af sammensætningen af elever spiller holdet typisk til børnearrangementer eller optræder i anledning af sidste skoledag eller andre arrangementer. Side 8

9 Musiklinjen kan tilbyde forløb, der kvalificerer til at opnå færdigheder, der retter sig imod de kompetencegivende uddannelser indenfor musikområdet. At være elev på musikværkstedet kræver et vidst grundlæggende kendskab og færdigheder i mindst et instrument eller til det at synge. Hvis man er helt nybegynder bliver det for svært at følge med de andre. Vi har som et vigtigt mål at komme ud at spille for publikum Køkkenet Køkkenet et selvstændigt værksted, der primært tilbyder unge undervisning i madlavning. Skolens køkken fremstiller den daglige kost for skolens deltagere og personale. Desuden leveres mad ud af huset afstemt efter deltagernes formåen. Der indgår undervisning i hygiejne og behandling af madvarer og sikkerhed i omgang med redskaber og maskiner, i overensstemmelse med kravene herom. Køkkenet er underlagt løbende tilsyn af levnedsmiddelkontrollen ( Smiley ordning ). Egenkontrol er indført som sikring af gode standarter mht. hygiejne og sund kost. Odder Produktionsskole har siden 2009 opretholdt sin Elite smiley status for god køkkenhygiejne Metal Metalværkstedet udfører en bred vifte af kundeopgaver indenfor metalområdet. Den primære produktion retter sig mod private kunder eller som underleverandør til lokale virksomheder. Deltagerne oplæres i sikker betjening af værktøj og maskiner, der anvendes i de grundlæggende bearbejdningsteknikker indenfor metalfagene, fx skære, bukke, slibe, file, svejse etc. Produkter, der fremstilles orienterer sig efter kundernes behov. Der fremstilles typisk trapper, altaner, gitterlåger, grille, stålborde etc. Eleverne kan tilegne sig et svejsecertifikat hos skolens faglærer. Deltagerne instrueres i sikker brug af maskiner, der forefindes i værkstedet og i at forstå og overholde de arbejdsmiljøkrav, der stilles. Metalværkstedet er i 2011/12 flyttet ind i totalrenoverede lokaler. Den tidligere lagerbygning blev revet ned i 2011 og et nyt værksted blev opført i 2011/ Træværkstedet På træværkstedet produceres hovedsageligt efter kundernes ønsker. Til de faste opgaver hører rammer til sandkasser, bord- bænke sæt, lege- og redskabshuse og reparation af institutioners legeredskaber og inventar. Værkstedet fremstiller og leverer desuden typiske produkter for tømrer- snedkerfaget, som fx døre, diske, hylder, borde og reoler. Alle produkter fremstilles efter kundens specifikke ønsker. Der arbejdes også udenfor værkstedet med kundeopgaver. Opførelse og reparation af gavle, carporte, tage og øvrige trækonstruktioner, som er typiske for faget. Deltagerne kan i mindre omfang fremstille produkter til sig selv. Materialeudgifter dertil skal dækkes af eleven. Deltagerne instrueres i sikker brug af maskiner, der forefindes i værkstedet og i at forstå og overholde de arbejdsmiljøkrav, der stilles. Side 9

10 Efter metalværkstedets flytning til nye lokaler, råder træværkstedet over mere end det dobbelte areal. I 2012 blev værkstedet renoveret: loftet blev isoleret med yderligere 200 mm og der blev opsat nye, lyse loftsplader og lysarmaturer Det pædagogiske værksted Pædagogik/social- og sundhed blev etableret som et tilbud i efteråret Formålet med dette værksted er, at unge kan stifte bekendtskab med fagretningerne pædagog og social- og sundhed. Største vægt lægges på pædagog faget, hvorimod SOSU delen mest foregår som en praktikdel. Det er af stor betydning, at der, sammen med de unge, skabes handlemuligheder og at hverdagen præges af aktivitet. Der foregår aktiviteter med børn her på skolen, ude på institutioner eller andre steder fx i naturen. Skolens deltagere kommer i praktikforløb på institutioner og i skolefritidsordninger, hvor de skal arbejde med børn i alle aldre. Der laves projekter for og med børnene, fx det at male ansigter, lave teater, håndarbejde, syning etc. I sommerhalvåret bruges udearealerne på skolen og de nærliggende naturområder. Et par gange om ugen indgår fitnesstræning i værkstedets aktiviteter. 12 Optag, vejledning og udslusning 12.1 Optagelse. Siden 2005 har landets UU-centre kompetencen til at vurdere og afgøre, hvorvidt en ung tilhører målgruppen for produktionsskolen eller ej. Alle unge skal ved optagelse igennem en samtale på et UU-center i deres bopælskommune. UU-vejlederne skal forud for optaget udfylde og underskrive et målgruppevurderingsskema. Skemaet tilsendes produktionsskolen. Kriterierne for optagelse på produktionsskolerne blev ændret i forbindelse med Ungepakke II med ikrafttræden fra 1. januar 2011 se under Vejledende inddeling af målgruppen. For unge under 18 gælder, at ændringer i deres uddannelsesplaner skal meddeles UU Den primære, situationsbestemte vejledning af den enkelte deltager foregår i sammenhæng med arbejde og undervisning i hverdagen Den planlagte vejledning sker typisk ved periodiske samtaler, hvor der bl.a. aftales delmål for den kommende periode. Der er afsat fire hele dage i løbet af året udelukkende til individuelle vejledningssamtaler. For hver deltager udarbejdes en skriftlig plan for forløbet. Denne plan indeholder delelementer som revideres i forbindelse med de periodiske samtaler (mindst hver 3. måned). Forløbsplanen består af tre dele: 1. samtale / fortsættelse... / afslutning. I sidste delen registreres, hvortil deltageren udsluses (uddannelse, arbejde, andet). Der sendes meddelelse til en vejleder i den respektive kommunes UU-center med oplysninger om, hvor den unge fortsætter efter produktionsskolen. Vejledning foregår i et samarbejde mellem den enkelte faglærer og skolens vejleder. Vejledningen af den enkelte elev skal rette sig mod realistiske mål, både erhvervs- og uddannelsesmæssigt. Med baggrund i bekendtgørelsen om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (kapitel 5) udvides kontakten og samarbejdet med UU. Al vejledning skal ske under hensyntagen til god etik og respekt for kravene om fortrolighed mht. udveksling af personfølsomme oplysninger. Alle unge, der indskrives på skolen, bedes godkende en aftale om at skolen må udveksle relevante oplysninger med andre myndigheder, UU, kommune, andre institutioner etc. Side 10

11 Den enkelte elev forventes at være aktiv i planlægningen af sit eget videre forløb i forlængelse af produktionsskoleopholdet. I det omfang det er muligt, bør den vejledningsansvarlige lærer eller vejlederen følge eleven i opstartsfasen af det efterfølgende forløb. For unge under 18 år, kan forældre inddrages, såfremt det skønnes at være gavnligt. Forældre til unge over 18 år kan inddrages med samtykke fra den unge. Skolens vejleder understøtter faglærerne og varetager kontakten til UU, uddannelsesinstitutioner og andre aktører Udslusningsstrategi Jfr. Lovbestemmelse af 27. december 2003 er en strategi for udslusning af deltagerne formuleret og godkendt af bestyrelsen (bilag til virksomhedsplan). Udslusningsstrategien fornys løbende efter behov Kompetencebevis Siden marts 2012 skal produktionsskolerne udstede kompetencebeviser til deltagere, der har været på skolen i mindst 3 måneder. Jfr. lov nr. 270 af 27. marts Kompetencebeviset skal dokumentere varighed og indhold af det konkrete forløb og dokumentere de faglige kompetencer, som deltageren har opnået under produktionsskoleforløbet. Det forventes, at kompetencebeviset vil kunne forbedre de unges chancer for efterfølgende at opnå merit i forbindelse med påbegyndelse af en erhvervsuddannelse eller for eventuelt at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed, fordi beviset dokumenterer, hvad eleven har lært på produktionsskolen. Kompetencebeviset udarbejdes med baggrund i værkstedernes kompetencetavler og de samtaler, der holdes med hver enkelt deltager. 13 Praktik I forbindelse med vejledningen oplyses deltagerne om mulighed for praktik i private virksomheder eller offentlige institutioner, samt tilbud om evt. supplerende anden undervisning. Vi bruger praktikmuligheden i stort omfang, da den bidrager væsentligt til elevernes afklaring mht. valg af uddannelse. Skolen tilsender praktikstedet et skema til vurdering af praktikantens indsats under opholdet. Udtalelser fra praktiksteder kan vedlægges kompetencebeviset. 14 Erhvervsgrunduddannelse, EGU Det er aftalt med Odder Kommunes jobcenter, at visiteringen til EGU foregår via et visitationsudvalg, der mødes efter behov. Deltagere med bopæl i Århus Kommune visiteres til EGU Århus; det sker efter aftale med den unges UU vejleder. Der er behov for at iværksætte flere EGU forløb, men adgangen begrænses af manglen på pladser i private virksomheder. Der er en betydelig udgift for en virksomhed forbundet med en EGU elev, idet elevlønnen skal afholdes af praktikvirksomheden. De aftaler, der indgås er næsten udelukkende baseret på offentlige institutioner. Side 11

12 15 Kombinationsforløb Almindeligvis skal unge tilbydes et kombinationsforløb på en erhvervsskole indenfor tre måneder fra start. Et kombinationsforløb aftales med en erhvervsskole (teknisk skole, handelsskole, SOSU etc.), varigheden er mindst to og højst fem uger. De timer, der anvendes til kombinationsforløb, skal medregnes i 1/3 regel (max. 1/3 af den ugentlige undervisningstid må anvendes til undervisning efter anden lovgivning). Et evt. fravalg af kombinationsforløb skal begrundes (særligt skema skal udfyldes) Samarbejdsaftaler om kombinationsforløb Vi har et formaliseret samarbejde med flertallet af erhvervsskoler i området, særligt med henblik på kombinationsforløb. Der er indgået samarbejdsaftaler om kombinationsforløb med alle erhvervsskoler, der er relevante; herunder Aarhus Tech, Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder, Aarhus Social- og Sundhedsskole. 16 Projekter, jobtræning, praktiksteder, konsortiet Der kan igangsættes nye projekter der er forenelige med deltagernes behov, skolens udvikling i øvrigt, samt lokale interesser. Kursusaktiviteter kan i projektform udbydes som indtægtsdækket virksomhed. Produktionsskolen tilbyder jobtræningsforløb, praktikforløb for elever fra 9. eller 10. klasse og praktikforløb for studerende. Produktionsskolen tilbyder ansættelse i job på særlige vilkår m.v. (socialt kapitel). Der er indgået en formel samarbejdsaftale med Sansestormerne, Risskov, om erhvervsuddannelsen indenfor ernæring. Skolen har i 2013 indgået en 2 årig uddannelsesaftale med en lærling Særlige projekter. Siden 2010 samarbejder vi med den tyske WerkstattSchule i Hannover om et udvekslingsprogram, IDA 3. Formålet er at give især tyske deltagere mulighed for et fire ugers ophold hos os. I 2013 har vi haft et hold på besøg i 4 uger i regi af et nyt EU støttet program kaldet PANAMA. Vi forventer at projektet fortsætter i Odder Produktionsskole er medansøger (som medlem af Konsortiet af danske Produktionsskoler, jfr. pkt. 16.2) til et EU-udviklingsprojekt med det formål at etablere en model-produktionsskole på Sicilien. Den syditalienske ø er kendetegnet ved stor ungdomsarbejdsløshed og generel mangel på beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for unge. Den danske konsul i Palermo er initiativtager til projektansøgningen. Det forventes at ansøgningen behandles i første halvår Ny nordisk Skole, NNS. Odder Produktionsskole deltager sammen med Odder Ungdomsskole og HG Odder i et projekt i regi af NNS. Projektet har som formål at øge kendskabet institutionerne indbyrdes. Det sker gennem fælles møder og arrangementer for medarbejdere og elever. Projektet har desuden som formål at lette overgangen for elever mellem institutionerne. NNS projektet fortsætter i Konsortiet af danske Produktionsskoler. Odder Produktionsskoler har i 2009 indgået et formaliseret samarbejde, som er beskrevet i en egentlig samarbejdsaftale for de fem skoler, der 3 Integration durch Austausch Side 12

13 tilsammen danner Konsortiet af Danske Produktionsskoler. Disse skoler er Korsør, Randers, Kalundborg, Nykøbing-Falster og Odder. Odder Produktionsskole kan som medlem af Konsortiet indgå i projekter, der omhandler skoleudvikling, international udveksling mm. Projekterne gennemføres i samarbejde med andre danske og udenlandske produktionsskoler. 17 De fysiske rammer og infrastrukturen Odder Produktionsskole har til huse i egne bygninger: Rønhøjvej 26 og 28. Odder Produktionsskole købte 1. april 2003 bygningerne af Odder Kommune. Indtil da lejede skolen de samme bygninger af kommunen. Postadressen er Rønhøjvej 28, 8300 Odder. Bygningerne er velegnede til produktionsskoleformål. Bygningerne renoveres løbende og tilpasses til evt. nye formål. Det tidligere tekstilværksted blev i 2008 indrettet til grafisk værksted. I blev den tidligere lagerbygning (vinkel på hovedbygningen) brudt ned til sokkel og genopbygget som nyt metalværksted. På den måde er det samlede værkstedsareal forøget med 145 m2. I 2013 har skolen investeret i et nyt, tidssvarende telefonsystem, der gør den centrale omstilling overflødig. Al telefoni er digital og baseret på mobiltelefoni. Skolen er blevet opkoblet på det fiberoptiske datanet i efteråret Energi (vand, varme, el) Skolen bestræber sig på at spare på el, vand og varme. Varme: Der spares på varmen ved at sænke rumtemperaturen i weekender og ferier. El: Der spares på el ved at overvåge tørretiden på vasketøjet og ved at slukke unødvendig belysning og udsugninger. Almindelige glødepærer er blevet erstattet af lavenergipærer, hvor det er muligt. Ældre armaturer med lysstofrør er udskiftet indenfor de seneste på grafisk, metal og pædagog/sosu værkstederne. Senest er konventionelle lysarmaturer på kontorerne erstattet med højfrekvente lysstofrør. I sommeren 2012 har skolen etableret et 6 KW solcelleanlæg på den nye, sydvendte tagflade på metalværkstedet. Samtidig blev et større energirenoveringsarbejde sat i gang: træværkstedets loft på 236 m2 isoleres med yderligere 200 mm og er blevet beklædt med lyddæmpende loftsplader og nye lysarmaturer. Ejendommen Rønhøjvej 26 blev i efteråret 2010 tilsluttet til fjernvarmenettet. Alle bygninger er herefter tilsluttet fjernvarme. 19 Regler på skolen Skolen har et dagligt regelsæt, der løbende debatteres og justeres (senest i marts 2011). Dette regelsæt omhandler bestemmelser om god opførsel, orden, sikkerhed, pauser, spisetider, udlån af skolens lokaler og udstyr, fredagscafé etc. I skolens velkomstpjece er de vigtigste regler formuleret. Alle deltagere får udleveret en sådan pjece forud for optagelse på skolen. Det er skolens politik at regler dannes i et forpligtende samvær mellem deltagere og skolens personale Produktionsskolens ryge-, alkohol- og narkotikapolitik Rygepolitik: rygning tillades kun udendørs og kun i forbindelse med de to pauser hhv. kl :15 og 12: Side 13

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere