Udvikling af en innovativ praksiskultur. Lederforeningen Fagdag 20. maj 2015, Ole Toftdahl Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af en innovativ praksiskultur. Lederforeningen Fagdag 20. maj 2015, Ole Toftdahl Sørensen"

Transkript

1 Udvikling af en innovativ praksiskultur

2 Hæmatologisk afdeling 1 ud af 6 Hæmatologiske Centre i DK Regionsfunktion Befolkningsgrundlag Ca Budget: Kr Fagligt/personale: 30 læger 17 lægesekretærer 86 sygeplejersker 2 molekylærbiologer ½ psykolog 1 diætist 2,5 terapeut Patient: Ca åbne forløb 8000 indlæggelser/år Ca ambulante kontakter/år Livstruende sygdom Leukæmi, lymfe og knoglemarvskræft

3 Ledelsesmål : kvalitet og effektivitet Organisatorisk Faglig Patientoplevet

4 Potentiel problem for den sygeplejefaglige ledelse: Sygeplejefaglige værdier (ideel sygeplejepraksis) Empowerment Værdikonflikt Afmagt Systemets værdier (aktuel sygeplejepraksis) M. Kjerholt, 2011

5 M. Kjerholt 2011

6 SYGEPLEJELEDELSE Nurse leaders appear to have aligned themselves with the more powerful groups, i.e. medicine and management hierarchy Nurse leaders need to identify, develop and implement empowering processes that reflect nursing values at all levels of the organisation ( ) Successful empowerment depends upon excellent leadership (Bellman 2003, 6-7)

7 Grundantagelse i aktørbaserede tilgange: Aktørbaserede tilgange bygger på et socialt menneskesyn, hvor mennesket anskues som et handlende væsen, der indgår aktivt i at skabe egne identitets/-læreprocesser i en vekselvirkning med omgivelserne, og hvor læring forstås som en menneskelig aktivitet, der skabes i samspil med omverdenen Den viden/videnskab der produceres, sker i et samspil mellem teori og praksis (Se bl.a. Kjerholt & Sørensen, 2014)

8 REFERENCERAMMER Aktørbaseret og faglig ledelsestilgang (K M Jørgensen, 2007) Interaktionel sygeplejepraksis (M. Scheel 1995) Aktionsforskning (Wagner 2000, Coghlan & Brannick 2001, Tomal 2003, Kjerholt 2011) Aktionslæring (K Weinstein 2008, B Madsen 2008)

9 INTERAKTIONEL SYGEPLEJEPRAKSIS Merry Elisabeth Scheel ( ) Praksisteoretisk/omsorgsmoralsk ramme natur-/ samfund- humanvidenskab i en helhed, men forskellig vægtning alt efter opgavens art/karakter Interaktionen er omdrejningspunktet for teorien

10 HUMANISTISK REFERENCERAMME Omsorg og respekt for andre mennesker herunder accept og respekt for deres model af verden Individcentreret, medmenneskelig og helhedsorienteret tilgang Skal bistå med at udføre aktiviteter til at fremme eller genvinde sundhed Viden/kompetencer indenfor både natur- human- og samfundsvidenskab Viden, holdninger, færdigheder og konkret adfærd skal afspejle referencerammen (Sygeplejefaglig referenceramme: Regionale Sygeplejefaglige Råd 2013, Sygeplejefaglig referenceramme i Hæm. afdeling, 2013) 10

11 Patient outcome, som ledelsefaglige mål Patient outcome : Patienters livskvalitet og tilfredshed Sociale funktionsniveau samt fysisk og emotionel sundhed Outcome assessments in Advanced Practice Nursing, 2013, Ruth Kleinpell Sygeplejefaglig referenceramme Systematisk kompetence udvikling Refleksionsrum ERFA-grupper Sygeplejekonferencer Makkerpar Interdisciplinær team

12 AKTØRBASERET LEDELSE OPFATTER AT VIRKELIGHED, SANDHED OG RATIONALITET ER KONSTRUEREDE STØRRELSER. NOGLE VÆSENTLIGE ASPEKTER VED AKTØRBASERET LEDELSE ER MODELLENS FOKUS PÅ, AT ARBEJDET SKAL VÆRE MENINGSFULDT FOR DEN ENKELTE, AT ORGANISATIONERS MEDLEMMER SKAL VÆRE INTERESSEREDE I OG OMSORGSFULDE OVERFOR HINANDEN, SAMT AT DER SKAL SKABES RUM FOR REFLEKSION. DER SKAL REFLEKTERES OVER PROBLEMSTILLINGER INDEN FOR DET ORGANISATORISKE SETUP MEN OGSÅ REFLEKTERES OVER HELT GRUNDLÆGGENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ORGANISATIONENS FORMÅL OG IDENTITET. (K M Jørgensen, 2007).

13 AKTØRBASERET LEDELSE Ledere og medarbejdere i fokus: Kompetence / professionalisme Ansvarlighed Motivation Balancere modstridende, paradoksale og konflikterende kræfter. Identitet Mission Værdier Kompetencer Udvikling Fokus på mål i stedet for midler Dialog (the storyteller) Tillader forhandling, nye fortolkninger, mangfoldighed Ansvar overfor den komplekse opgave man er stillet overfor K M Jørgensen, 2007

14 LEDELSES ARBEJDET ANALYSE RAMME: Fakta Logik Sygepleje læring og identitet Værdier Kommunikation Kenneth M Jørgensen, 2007

15 Metoder til kvalitetsudvikling Aktørbaseret ledelse Aktionsforskning Aktionslæring

16 Ledelse og Ak7onsforskning hvad og hvorfor Aktionsforskning = en handlings- rettet forskningsproces med udgangspunkt i en konkret praksis (= den konkrete hverdag og de konkrete rammer i den undersøgte praksis). Kontinuerlige cykliske processer: Look, think, act, evaluate Mål: Undervejs i forskningsprocessen sker der en konkret læring, udvikling og forandring i og af praksis Kilder: (Kirkevold 1996, Wagner 2000, Coghlan & Brannick 2001, Tomal 2003)

17 AKTIONSFORSKNING (FORTSAT) Både personale og forsker ved noget derfor er dialog og demokratiske processer fra problemidentifikation til implementering af aktioner nøglebegreber. Forskning udøves sammen med og ikke på mennesker Er eksplorativ, kreativ, innovativ, emancipatorisk, empowering Vi finder vejen sammen, mens vi går den Velegnet til at sikre meningsfulde, relevante og varige ændringer i/af praksis OBS: Processen kræver at alle aktører udviser engagement, ansvarlighed, vilje, mod og åbenhed ift refleksion i og over egen og andres praksis (afdække blind spots og unknown area )

18 AF: Projekt faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Skabelse af data (Baseline): Aktions- Planlægning: Implementering: Afsluttende evaluering: Look/think/study/ act/ evaluate Look/think/study/ act/ evaluate Look/think/study/ act/ evaluate Look/think/study/ act/ evaluate Kjerholt og Sørensen

19 AL bygger på et socialt menneskesyn, hvor mennesket anskues som et handlende væsen, der indgår aktivt i at skabe egne læreprocesser i en vekselvirkning med omgivelserne, og hvor læring forstås som en menneskelig aktivitet, der skabes i samspil med omverdenen.

20 Ak7onslæring - BegrebsaJlaring Aktionslæring (al) er en samlet betegnelse for praksisnære tilgange og metoder til at skabe læring i praksiskontekster (Ambios, 2009) Aktionslæring er læring i fællesskab, gennem udspørgende undersøgelse og refleksioner i forhold til deltagernes aktioner (projekter, handlinger, praksis, eksperimenter) (Madsen, 2008) AL er en læringsmetode, en læringsforståelse og en særlig teknik til fremme af udvikling og styring af læreprocesser i praksis. Det er ikke en enkelt fasttømret metode, men kan antage mange vinkler og retninger alt efter den kontekst, læringen skal foregå i

21 LÆRING OG IDENTITET Præferencelaget Hvad man umiddelbart vælger af handlinger rutiner reaktioner Personlighedslaget Meningsperspektiver, referenceramme, værdier, adfærd, forståelsesmåder Indre/ydre dialog Kerneidentitet habitus Knud Illeris, 2013

22 Ledelse og Ak7onslæring Til hvad? Kompetence -, organisations-, og/eller professionsudvikling Altså kan AL anvendes til både den enkelte medarbejders læring i daglig praksis, og til kollektiv læring Hvordan? Refleksion i og over praksis (rutiner, procedurer, standarder, konkret adfærd og tankegange = sætte sin og andres forforståelser i spil for at få dem i spil) Supervision, formelle og uformelle møder både mono- og tværfagligt ift. både at lære til og fra

23 FIRE KOMPETENCE NIVEAUER: SYGEPLEJERSKEN

24 GENNEMFØRTE INTERNE KURSER HÆM I OG HÆM II I II Total

25 Spl specialist post doc Sygeplejerske refleksion Ledelses refleksion Refleksion i og over praksis Ledelses refleksion Sygeplejerske refleksion Refleksion i og over praksis udvikling udvikling udvikling Ledelses refleksion Sygeplejerske refleksion Mødernes struktur: deltagelse meningsforhandling - læring

26 Organisatoriske mål: Kræftpakkeforløb I, II, III Indgang Praktiserende læge/ anden sygehus afdeling Begrundet mistanke Behandling Afslutning af forløb kontrol Udredning Kræftplan I Efterbehandling Kræftplan II Kræftplan III Rehabiltering / Palliation Støtte til patient og pårørende, børn og unge som pårørende Opfølgningsprogram (2014)

27 Kontinuitet, patient og pårørende inddragelse i individuelt tilpassede hæmatologiske patienteforløb

28 AKTIONSFORSKNINGSPROJEKTER: Kontinuitet, patient og pårørende inddragelse i individuelt tilpassede hæmatologiske patientforløb

29 LEDELSE OG AKTIONSFORSKNING EKSEMPEL: SYGEPLEJENS ROLLE OG OPGAVER I PATIENT FORLØB Patientforløbs koordinering

30 HOVED PROJEKT DANNER BAGGRUND FOR NYE PROJEKTER OG TILTAG Sygeplejekonsultation Makkerpar Patient og pårøren-de skole Kontakt sygeplejerske Patient feedback Specialist grupper Hoved projekt Hoved projekt CVK projekt Refleksions møder for nyansatte Interne kurser for sygeplejersker Fokus uger Førmodtagelsesfasen Struktureret undervisning udfra audits

31 JOHARI-WINDOW Known by self Unknown by self Known by others Open arena Blind spot Unknown by others Facade Unknown Joseph Luft, Harrington Ingham, 1955 Kjerholt og Sørensen

32 Resultater af gennemførte forsknings- /udviklings projekter Øget patienttilfredshed Øget kvalitet i patientbehandling/-pleje (vurderet på forskellige parametre) Bedre sygeplejefaglig vurdering og stærkere sygeplejefaglig identitet - ud fra afdelingens referenceramme Projekter og processer har medført refleksion og læring i og over praksis og ændringer i praksis = målet med aktionsforskning og aktionslæring er opnået Større arbejdsglæde, øget ansvarsfølelse hos sygeplejerskerne for patienternes forløb (Kjerholt & Sørensen, 2013)

33 PATIENTERNE SIGER: Det at lægerne og sygeplejerskerne kender mig, følger med i mit forløb og lægger mærke til mig gør jo, at man bliver helt rørt, og gør, at man føler sig set og hørt Hos jer føler man sig ikke som et nummer, men som et menneske Jeg har fået det som jeg ville der er taget hensyn til min situation og mine ønsker der, hvor det har kunnet lade sig gøre Både jeg og min kone har været yderst tilfredse og trygge ved mit forløb på jeres afdeling

34 SYGEPLEJE OUTCOME HÆM / ITA Indlæggelser sengedage

35 SYGEPLEJERSKERNE SIGER: Det har været rigtig gode projekter, og det har virkelig givet grobund for refleksion jeg har virkelig reflekteret over: hvad er min opgave som sygeplejerske, hvordan jeg har ageret, hvad er det for signaler jeg sender til mine patienter, hvordan er min tilgang til dem og hvad kan vi gøre anderledes for patienternes skyld 35

36 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Indsatsdimension Hæmatologisk Afdeling Score (0-100) Job og organisering 73,47 74,16 Indflydelse 68,26 65,08 Ledelse 75,36 (+6,60) 68,78 Samarbejde 79,20 78,56 Læring og udvikling 79,75 (+6,58) 73,17 Krav i arbejdet 77,82 76,46 Resultat dimensioner Motivation 82,99 81,84 Engagement 66,49 66,26 Tilfredshed 73,55 (+3,94) 69,61 Social kapital 76,12 (+5,01) 71,11 Benchmark Region Sjælland score (0-100)

37 Potentiel problem for den sygeplejefaglige ledelse: Sygeplejefaglige værdier (ideel sygeplejepraksis) Empowerment Værdikonflikt Afmagt Systemets værdier (aktuel sygeplejepraksis) M. Kjerholt, 2011

38 Sygeplejefaglig ledelse hvorfor? It is patient- focused, collaborative, contributes to personal development and advances professional practice knowledge (Bellman 2003, 1)

39 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN LEDELSE NU OG I FREMTIDEN EN KVALITATIV OG EMPIRISK UNDERSØGELSE AF LEADERSHIP PIPELINE SOM LEDELSESMODEL I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN. Opgavebetegnelse: Afsluttende masterprojekt. 4.semester. 4. januar

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Arbejdsmiljø og Forandringsprocesser. Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Navn: Lone Kolbæk: Opgavetype: Masterspeciale Studienummer:

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere