Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser"

Transkript

1 Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO

2 Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor skal vi sætte ind for at matche globaliseringens udfordringer? Svaret er ofte mere forskning, mere højteknologi, og mere innovation. Det er et langt stykke hen af vejen korrekt men ofte er tænkningen bag alt for snæver og fokus kun på de hvide kitler i forskningsafdelingerne. Realiteten er imidlertid, at medarbejdere på alle niveauer i organisationen også de medarbejdere, LO-fagbevægelsen repræsenterer spiller en væsentlig rolle for fornyelse og innovation. Derfor skal der i den danske innovationsdebat sættes langt større fokus på medarbejderdreven innovation. I LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer (november 2005) giver LO et bud på en samlet innovationsstrategi for Danmark. Formålet er at pege på de rammer, der skal til for, at danske arbejdspladser kan tackle de høje krav til omstilling og nytænkning i den globale tidsalder. Det fordrer en helhedsorienteret innovationspolitik, der sikrer optimale rammer for kreativitet og ideskabelse i hele innovationskæden fra ideen undfanges til den bringes til konkret anvendelse. Ingredienserne er ikke mindst ambitiøse og langsigtede investeringer i forskning og innovation men også en grundlæggende forståelse af medarbejdernes afgørende rolle for innovation. Som led i arbejdet med Innovation på alle niveauer iværksatte LO derfor en undersøgelse af medarbejderdreven innovation på typiske LO-arbejdspladser. Resultaterne foreligger nu i nærværende rapport. Analysen peger på, at medarbejderdreven innovation har en positiv effekt for virksomhedens samlede resultat, og at inddragelse af faglærte og ufaglærte medarbejdere kan stimulere og understøtte virksomhedens udvikling af nye produkter og processer. Analysen består af en casesamling, en værktøjspjece og denne dokumentationsrapport. Der skal lyde en stor tak til de virksomheder og arbejdspladser, der har deltaget i undersøgelsen og givet deres perspektiv på medarbejderdreven innovation. Det er LO s håb og anbefaling, at medarbejderne i langt større grad end nu vil blive inddraget i innovation på danske arbejdspladser. Både til gavn for medarbejdernes arbejdsmotivation, og virksomhedernes udvikling. Og i sidste ende Danmarks fremtidige velfærd og vækst. Marie-Louise Knuppert LO-sekretær Der ligger store potentialer i at udvikle den medarbejderdrevne innovation, og Danmark har særlige forudsætninger for at være førende på dette område. Arbejdskulturen i Danmark er karakteriseret ved en stor villighed til at involvere sig i arbejdet, en tradition for samarbejde, gensidighed og demokrati.

3 LO Landsorganisationen i Danmark og Ugebrevet A4 Medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Februar 2006 Udarbejdet af Rambøll Management for LO og Ugebrevet A4

4 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 1 1. Indledning 7 2. Formål og metode Formål Undersøgelsens metode 9 3. Hvad er medarbejderdreven innovation Medarbejderdreven innovation definition Medarbejderdreven innovation teoretisk fundament Potentialet for bred medarbejderinddragelse af alle faggrupper i forhold til kilder til innovation Status for medarbejderdreven innovation i praksis Medarbejderdreven innovation: styrker og svagheder Undersøgelsens analyseramme Omfanget af ufaglærtes og faglærtes involvering i innovationsprocessen Lavest strategisk fokus på medarbejderinvolvering i innovationsprocesser i industrisektoren Ufaglærte er meget lidt involveret i produktinnovation Faglærte og ufaglærte inddrages mere i procesinnovation end i produktinnovation Der er ikke markant fokus på øget inddragelse af faglærte og ufaglærte i innovationsprocessen Opsummering Hvordan foregår medarbejderdreven innovation i den private og offentlige sektor Inddragelse af faglærte/ufaglærte i produktinnovation Inddragelse af faglærte/ufaglærte i procesinnovation Inddragelse af faglærte/ufaglærte i kombinationen af produkt- og 5.4 procesinnovation Potentialet for medarbejderdreven innovation i forhold til 35 innovationsprocessens 4 faser Hvilke typer virksomheder arbejder med medarbejderdreven innovation Beskrivelse af de fem typer af arbejdspladser Antal virksomheder blandt de fem segmenter De fem typer fordelt på antal medarbejdere og medarbejdersammensætning De fem typer fordelt på tilgang til innovation Organisations- og aflønningsformer fordelt på de fem typer af arbejdspladser 52

5 6.6 Konklusion Effekter af medarbejderdreven innovation Hårde effekter Bløde effekter Delkonklusion Hvordan sikres et højt udbytte af innovationsprocessen? Konklusion 68 Bilag 1: Innovationskraften i danske virksomheder 70 Bilag 2: Logistisk regressionsanalyse af datasættet 79 Bilag 3: Undersøgelsens metode 81 Bilag 4: Litteraturliste 83

6 Sammenfatning I denne rapport stiller Rambøll Management fokus på omfanget af medarbejderdreven innovation på danske arbejdspladser samt gevinsterne ved medarbejderdreven innovation. Rapporten er udarbejdet for LO Landsorganisationen i Danmark og Ugebrevet A4. Med medarbejderdreven innovation forstås, at medarbejderstaben bredt set bidrager aktivt og systematisk i innovationsprocessen. Fokus er især på, hvordan og i hvilket omfang ufaglærte og faglærte medarbejdere også bidrager i innovationsprocessen inden for tre udvalgte sektorer industri, service og offentlige arbejdspladser. Undersøgelsen er primært baseret på (i) en spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 500 virksomheder, hvor der er indsamlet parrede besvarelser, dvs. både ledelse og tillidsrepræsentant fra samme virksomhed interviewes om de samme spørgsmål (giver i alt ca besvarelser), så besvarelserne derved bliver gensidigt validerende 1, samt (ii) 9 casestudier baseret på kvalitative interview med ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Desuden er der gennemført et litteraturstudie af eksisterende viden på området. Undersøgelsen er mundet ud i tre produkter: En dokumentationsrapport, hvor surveyresultaterne integreres med resultater fra casestudierne (nærværende rapport) En casesamling med analyse af 9 udvalgte private og offentlige organisationer, som anvender medarbejderdreven innovation En værktøjspjece til danske virksomheder og politiske beslutningstagere med eksempler på konkrete innovationsværktøjer. I det følgende gennemgås hovedresultaterne af undersøgelsen. Begrænset viden på området Medarbejderdreven innovation er ikke velbelyst hverken teoretisk eller empirisk. Der er således et behov for mere viden om systematisk inddragelse af medarbejderstaben bredt set i innovationsprocessen. Eksisterende viden om medarbejderdreven innovation afgrænses til en række studier om ledelsesfilosofier, som ikke specifikt fokuserer på medarbejderdreven innovation, men kan siges at udgøre det teoretiske fundament, som medarbejderdreven innovation er inspireret af (Den lærende organisation, Værdibaseret ledelse, LEAN manufacturing etc.). Studierne viser, at virksomheder, som formår at kombinere produktudvikling og medarbejderinddragelse, har en række vækstrelaterede komparative fordele i relation til virksomheder, som ikke gør. Først og fremmest er de mere produktive, og er karakteriseret ved en hurtigere beskæftigelsesvækst. Derudover oplever disse virksomheder en bedre fastholdelse af medarbejdere, faglærte såvel som ufaglærte. Nedbringelse af sygefravær kan også være et resultat af øget medarbejderinddragelse. 1 Ledelsens besvarelser blev indsamlet først. I det omfang tillidsrepræsentanten fra samme virksomhed ikke ønskede at besvare, blev der indhentet besvarelser fra tillidsrepræsentanter fra andre virksomheder. I praksis blev ca. 70 % af besvarelserne parrede besvarelser fra samme virksomhed. 1

7 Eksisterende undersøgelser viser imidlertid også, at medarbejderinddragelse er en potentiel stressfaktor. Uudnyttet potentiale for at forbedre de nuværende innovationsprocesser Spørgeskemaundersøgelsen gennemført af Rambøll Management viser, at innovation er sat på dagsordenen i langt de fleste virksomheder. Der er et strategisk fokus på innovation især i det offentlige og både inden for den offentlige og den private sektor udvikles jævnligt nye produkter og processer. Især industrivirksomheder er stærke på produktinnovation. Spørgeskemaundersøgelsen viser imidlertid også, at der er et relativt stort uudnyttet potentiale for at forbedre de nuværende innovationsprocesser i danske virksomheder og organisationer dette gælder både inden for industri, servicesektoren og den offentlige sektor. Bred inddragelse af medarbejderne inklusive de ufaglærte og faglærte kan være en af løsningerne til større udbytte af innovationsinitiativer Medarbejderdreven innovation med inddragelse af faglærte/ufaglærte er ikke markant 41 % af de adspurgte virksomheder involverer både ufaglærte og faglærte i udviklingen af nye produkter, løsninger og services i høj eller i nogen grad. Inddragelsen af de ufaglærte og faglærte i udviklingen af nye arbejdsprocesser er en anelse højere; her involverer ca. 50 % af virksomhederne de ufaglærte og faglærte i innovationsprocessen. Den ikke markante involvering af ufaglærte og faglærte er karakteristisk i alle tre sektorer (industrien, servicesektoren og det offentlige), som indgår i undersøgelsen. Spørgeskemaundersøgelsen peger også på, at faglærte er mere involveret i både produkt- og procesinnovation end ufaglærte (eksempelvis er der 35 % af virksomhederne, som i høj eller i nogen grad involverer faglærte medarbejdere, men ikke deres ufaglærte medarbejdere, i forbindelse med produktinnovation). En hypotese kunne være, at de faglærte involveres mere i innovationsprocessen, da de har mere teknisk viden set i forhold til de ufaglærte. Dette er dog ikke umiddelbart genkendeligt i casestudierne, hvor der ikke laves et sådant skel mellem inddragelse af ufaglærte og faglærte. Casestudierne viser derimod, at de ufaglærte også kan bidrage til innovation, især med viden om arbejdsprocesser fx hvordan en ide kan implementeres bedst muligt i produktionssystemet. Når de ufaglærte/faglærte involveres, sker det oftest ved tværfaglige møder eller i arbejdsgrupper. Der fokuseres på disse medarbejderes viden om de processer, den enkelte personligt er involveret i samt den viden, den enkelte har om netop den del af produktionen, de selv arbejder med. Derudover er der flere, der peger på medarbejdernes viden om kunders ønsker, krav og ideer til produktudvikling som vigtigt i inddragelsen af faglærte/ufaglærte i innovationsprocessen hermed er medarbejderne med til at styrke den brugerdrevne produktinnovation i virksomhederne. Derudover er der flere virksomheder, der peger på, at medarbejderstaben bredt set i hverdagen opsamler værdifuld viden om kunders ønsker, krav og ideer til produktudvikling, og at denne viden med fordel kan bringes til udnyttelse i innovationsprocessen via bred tværfaglig inddragelse. Det kan være medarbejderne i call centeret, kundeservicen, ekspeditionen, i salgsledet osv, som i det daglige er i direkte kontakt med virksomhedernes kunder, og dermed opbygger strategisk viden om kundernes efterspørgsel. Virksomhederne ser med andre 2

8 ord inddragelse af medarbejderstaben bredt set som en måde at styrke den brugerdrevne produktinnovation i virksomhederne på, da der vurderes at være synergi mellem brugerdreven og medarbejderdreven innovation. Sammenholdes den ikke markante udbredelse af medarbejderdreven innovation med, at mange af virksomhederne ikke er fuldt ud tilfredse med udbyttet af deres innovationsproces (kun 40 % af de adspurgte ledere er i høj grad tilfredse med udbyttet af innovationsprocessen; tilsvarende er 31 % af tillidsrepræsentanterne i høj grad tilfredse med udbyttet), kunne dette tyde på et uudnyttet potentiale for inddragelse af faglærte og ufaglærte i både produkt- og måske især procesinnovation. Undersøgelsen viser i lighed med andre undersøgelser, at produkt- og procesinnovation er tæt forbundet. Her ligger en mulig vej til større udbytte af innovationsbestræbelserne i de danske virksomheder, da produktinnovation forudsætter nye produktionsprocesser, samarbejdsprocesser, salgsprocesser etc. Her har medarbejderstaben bredt set en værdifuld viden. Bred resultatorienteret inddragelse af medarbejdere giver størst udbytte af innovationsprocessen Undersøgelsen viser endvidere, at det største udbytte af innovationsprocessen fås via følgende 6 faktorer: Bred resultatorienteret inddragelse af medarbejderne i innovationsprocessen Ledelsen er lydhør over for medarbejdernes ideer Rum til at eksperimentere og plads til at fejle Kompetenceudvikling og efteruddannelse Systematisk inddragelse af feedback fra kunder Udarbejdelse af strategi for innovation. Disse faktorer er ikke afhængige af sektor eller virksomhedsstørrelse. Med udbytte menes en bredere vurdering, som ikke kun inkluderer bundlinjeresultat af innovationen, men også mulige sidegevinster som højere medarbejdertilfredshed, bedre arbejdspladskultur, bedre branding, bedre position på markedet, større kundetilfredshed etc. Analysen peger på, at to af faktorerne er særligt vigtige i forhold til at få størst muligt udbytte af innovationsprocessen - nemlig bred resultatorienteret inddragelse af medarbejderne i innovationsprocessen samt en ledelse, der er lydhør over for medarbejdernes ideer. Det er altså arbejdspladsernes vurdering, at det betaler sig at involvere medarbejderne i udviklingen af nye produkter og arbejdsprocesser. Medarbejderdreven innovation forudsætter dog, at ledelsen synliggør, at medarbejdernes ideer og forslag bliver omsat til konkrete initiativer, og at ledelsen viser, at de tager medarbejdernes ideer alvorligt. Medarbejderne skal opleve, at de gør en forskel så kommer de også gerne med værdifulde forslag og ideer. Oplever medarbejderne derimod, at deres ideer ikke får nogen indflydelse, eller at medarbejderne blot inddrages proforma, så kvæles initiativlysten og kreativiteten hos medarbejderne. Sammenfattende for de 6 faktorer kan siges, at det er arbejdspladskulturen, som er afgørende for størst udbytte af innovationsprocessen. Vigtige elementer i en innovativ arbejdspladskultur er, at medarbejderne har rum til at være nytænkende og komme med ideer, at medarbejdernes ideer omsættes af en lydhør ledelse, og at medarbejderne er klædt på til at reflektere over, hvordan processer og produkter kan forbedres osv. 3

9 Forskellige organisationsformer kan være med til at understøtte en innovativ arbejdspladskultur, men en bestemt organiseringsform er ikke en forudsætning for at kunne skabe en innovativ arbejdsplads. Ligeledes er det største incitament for medarbejderne til at komme med nye ideer, at de kan se, at de er med til at skabe værdi for virksomheden og/eller en nemmere hverdag for de ansatte. Medarbejderdreven innovation har positive effekter på medarbejdertilfredshed og på bundlinjen Både survey og casestudier indikerer, at medarbejderdreven innovation har en positiv effekt for virksomhedens samlede resultat. Inddragelse af faglærte og ufaglærte medarbejdere kan stimulere og understøtte virksomhedens udvikling af nye produkter og processer. Denne konklusion er baseret på en sammenligning af subjektive vurderinger af innovationsprocessens betydning for bundlinjeresultatet blandt virksomheder, som inddrager ufaglærte/faglærte og virksomheder, som ikke inddrager ufaglærte/faglærte i innovationsprocessen (58 % af lederne på arbejdspladser, hvor ufaglærte og faglærte er involveret i innovationsprocessen, vurderer, at de har fået bedre økonomiske resultater på bundlinjen som en konsekvens af deres tilgang til innovation. Dette skal sammenlignes med, at 41 % af lederne på arbejdspladser, hvor ufaglærte og faglærte ikke er involveret i innovationsprocessen, vurderer, at de har fået bedre økonomiske resultater, som en konsekvens af deres centralistiske tilgang til innovation). Fordelen ved en subjektiv vurdering er, at der tages højde for, at innovation kan give afkast på både kort og langt sigt. Sammenligninger af en objektiv indikator for bundlinjeeffekt (virksomhedernes overskudsgrad) viser, at der også findes et segment af traditionelt organiserede virksomheder med en mere centralistisk organiseret innovationsproces, som også performer økonomisk godt. Dette kan skyldes, at der blandt de traditionelt organiserede virksomheder kan være virksomheder, som foretager en så teknologibaseret innovation, at det ikke giver mening at inddrage ufaglærte og faglærte i udstrakt grad. I disse tilfælde skabes innovationen primært af højtuddannede. Surveyen viser endvidere, at medarbejderdreven innovation giver glade og tilfredse medarbejdere. Det er tydeligt, at virksomheder, der aktivt involverer medarbejderne bredt set i udvikling af værdiskabende produkter og processer, opererer med en højere medarbejdertilfredshed end virksomheder med traditionelle innovationsprocesser. Det er endvidere interessant at bemærke, at krav om at være innovative medarbejdere både kan føre til et lavere og et højere niveau af stress på arbejdspladsen. Casestudierne indikerer dog, at der findes både god og dårlig stress. Som en medarbejder forklarer det: God stress er, når man kan nå sine arbejdsopgaver og løser opgaverne med engagement dårlig stress er, når man ikke kan nå at løse opgaverne. Medarbejderne ønsker ikke at bytte god stress med mindre indflydelse og ansvar. Medarbejderinddragelse i innovationsprocessen er ikke lige oplagt for alle typer af virksomheder Undersøgelsen har også identificeret, hvilke typer af virksomheder og organisationer, der arbejder med medarbejderdreven innovation, hvor faglærte/ufaglærte inddrages. Herunder hvilke tilgange virksomheder og organisationer har til innovation, og hvad der karakteriserer de virksomheder, som arbejder med medarbejderdreven innovation. 4

10 Analysen viser, at der er fem segmenter. Den private sektor: De medarbejderinddragende innovatører, som medinddrager medarbejderstaben bredt inklusive de ufaglærte og faglærte i innovationsprocessen. Dette segment vurderer, at de får størst udbytte af innovationsprocessen, og målt på det outputbaserede innovationsmål (antal nye produkter og processer inden for de seneste 3 år) scorer de også højest. De traditionelt organiserede innovatører. Disse virksomheder har en centralistisk tilgang til innovation, hvor innovation skabes af en kreds af højtuddannede som har ansvar for udvikling og/eller forskning inden for nye produkt-/servicemuligheder. Der er typisk tale om store virksomheder inden for fx industri. Virksomhederne er gode til at produktinnovere, men ikke så gode til at procesinnovere som de medarbejderinddragende innovatører. De skeptiske små og mellemstore virksomheder, som er mindst innovative og mest skeptiske over for værdien af at fokusere på innovation. Dette kan skyldes manglende økonomisk råderum eller manglende ledelsesfokus til at igangsætte en sund innovationsproces. Den offentlige sektor: De medarbejderinddragende serviceinstitutioner, som ligesom de medarbejderinddragende innovatører i den private sektor medinddrager medarbejderstaben bredt inklusive de ufaglærte og faglærte i innovationsprocessen. De traditionelt organiserede arbejdspladser, hvor der, sat på spidsen eksisterer en nul-fejlskultur, som sikrer service/forvaltning i overensstemmelse med gældende lovgivning, men hvor der ikke gives plads til markant innovation. De virksomheder og offentlige arbejdspladser, som inddrager faglærte og ufaglærte i innovationsprocessen, har typisk en forholdsvis flad organisationsstruktur, en høj grad af tværfagligt samarbejde, er projektorganiseret, samt arbejder strategisk med medarbejderinddragelse. Sammenlignes de fem segmenter er der indikationer på, at der ved større medarbejderinvolvering kan hentes en ekstra gevinst. Inddrages medarbejdernes erfaringsbaserede viden i større grad, er der således mulighed for at få større udbytte af innovationsprocessen enten i form af bedre økonomiske resultater eller i form af sidegevinster som øget medarbejdertilfredshed etc. Dog skal man være opmærksom på, at visse virksomheder blandt de traditionelt organiserede innovatører laver så forskningsdrevet innovation, at det ikke er relevant at inddrage ufaglærte og faglærte i denne første del af processen. I de fleste tilfælde vil ufaglærte og faglærte imidlertid kunne bidrage i de senere dele af innovationsprocessen. Casestudierne viser, at den initierende ideudvikling kan være baseret på så høj grad af teknisk viden, at faglærte/ufaglærte ikke er relevante at inddrage i denne del af processen, men faglærte/ufaglærte kan spille en central rolle, når ideskitserne skal implementeres. 5

11 Endvidere er det i et samfundsøkonomisk perspektiv interessant at bemærke, at der i Danmark findes en lang række skeptiske små og mellemstore virksomheder, som ikke råder over de fornødne ressourcer eller ikke har det fornødne ledelsesfokus med hensyn til at igangsætte en innovationsproces og muligvis har behov for ekstern assistance. Små og mellemstore virksomheder udgør grundstammen i dansk erhvervsliv, og netop innovation i disse virksomheder er vigtigt for Danmarks økonomi. Her kunne øget fokus på medarbejderdreven innovation være en oplagt mulighed. Medarbejderdreven innovation kræver ikke store forkromede organisationsændringer for at få medarbejderne mere på banen. I stedet kræver det først og fremmest, at virksomheden arbejder med arbejdspladskulturen. 6

12 1. Indledning I denne rapport stiller Rambøll Management fokus på omfanget af medarbejderdreven innovation på danske arbejdspladser samt gevinsterne ved medarbejderdreven innovation. Rapporten er udarbejdet for LO Landsorganisationen i Danmark og Ugebrevet A4. Innovation er på dagsordenen i mange sammenhænge, når talen går på Danmarks og danske firmaers konkurrenceevne på et globalt marked. Der er således bred enighed blandt politikere, erhvervslivet og de faglige organisationer om, at man for at sikre Danmarks fremtidige arbejdspladser må udnytte og videreudvikle innovationskraften i de danske virksomheder. Samtidig er innovation kommet på dagsordenen i den offentlige sektor. Offentlige organisationer oplever et pres for at skulle producere bedre service mere effektivt, hvilket forudsætter innovation. Ofte er interessen og fokus rettet mod den vidensbaserede, forskningsdrevne innovation, der skal sikre teknologiske fremskridt og landvindinger på det globale marked. Men den forskningsdrevne innovation er ikke den eneste centrale faktor, hvis danske arbejdspladser skal sikres. Faktisk er Danmark ikke i front hvad angår forskningsdrevet innovation. Det skyldes blandt andet, at den danske virksomhedsstruktur er præget af små og mellemstore virksomheder, hvor mange ikke har råd til omkostningstunge forskningsprogrammer. Desuden kan de danske økonomiske og uddannelsesmæssige satsninger ikke altid måle sig med lande som eksempelvis USA, Kina og Indien, som satser målrettet på uddannelse og forskning. Danmark og Vestens forspring på velfærd og viden bliver i stigende grad udfordret. Det sætter fokus på udvikling af innovationsmodeller, der kan bidrage til vedvarende at sikre Danmark de kompetencer, som kan give danske produkter en kvalitet i verdensklasse. Den såkaldte medarbejderdrevne innovation er derfor en model, som i stigende grad vinder interesse i moderne ledelsesfilosofier og innovationsstrategier, idet medarbejderdreven innovation sætter fokus på mulighederne i og nødvendigheden af at udvikle og gøre brug af de innovative ressourcer, som medarbejderstaben bredt set besidder. En central pointe i denne forbindelse er, at Danmark netop henter en væsentlig styrke i en lang tradition for at uddelegere ansvar og inddrage medarbejderne, og Danmark har derfor et godt udgangspunkt for at skabe medarbejderdreven innovation. Danmark kan dog blive bedre til systematisk at inddrage medarbejderstaben bredt set i innovationsprocesserne. Skabelsen af innovative medarbejdere er en lang proces, som kræver bearbejdning af arbejdsgivers og arbejdstagers holdninger. Denne bearbejdning tager tid, men de gode traditioner i Danmark fremmer denne proces. Af den grund vil skabelse af unikke og innovative medarbejdere i Danmark, være en central konkurrenceparameter for private og offentlige arbejdspladser. Specielt da den er svær at kopiere for andre lande. Innovative medarbejdere er samtidig et alternativ til outsourcing-problematikken, da danske medarbejderes erfaringsbaserede viden udgør en ressource, som ikke i samme grad findes i lavtlønsområderne. Denne rapport sætter derfor medarbejderdreven innovation i Danmark under lup. Fokus er på, hvordan og i hvilket omfang ufaglærte og faglærte medar- 7

13 bejdere også inddrages i innovationsprocessen inden for tre udvalgte sektorer industri, service og offentlige arbejdspladser. Rapportens struktur Rapporten tæller i alt 5 kapitler foruden en sammenfatning af undersøgelsens konklusioner samt denne indledning: Kapitel 2 skitserer kort formålet med undersøgelsen samt undersøgelsens metode. Kapitel 3 gør status for omfanget af medarbejderdreven innovation med inddragelse af ufaglærte/faglærte inden for hhv. industri (fremstillingsvirksomheder bredt set, herunder fx fødevare-, tekstil-, træ- og jern- og metalindustri), service (fx handel, hotel, restauration, transport, forretningsservice samt bygge og anlæg 2 ) og den offentlige sektor (undervisning, sundhed, social institutioner mv.). Kapitel 4 sammenfatter på baggrund af casestudierne, hvordan inddragelsen af ufaglærte og faglærte i innovationsprocessen foregår i praksis. Kapitel 5 analyserer, hvilke typer af virksomheder og organisationer der arbejder med medarbejderdreven innovation, hvor faglærte/ufaglærte inddrages. Mens kapitel 6 belyser effekterne af medarbejderdreven innovation. Rapporten indeholder desuden følgende bilag: Bilag 1 giver et overblik over innovationskraften blandt de adspurgte virksomheder. Bilag 2 indeholder den tekniske del af en avanceret statistisk analyse af datasættet. Bilag 3 uddyber undersøgelsens metode. Bilag 4 indeholder litteraturliste. 2 Man kunne også placere bygge/anlæg i industrisektoren eller som selvstændig sektor. Her er der dog valgt at placere bygge/anlæg i den relative heterogene gruppe af servicevirksomheder med henblik på både at bevare en meget mere homogen gruppe af industrivirksomheder og nøjes med tre grupper. 8

14 2. Formål og metode Dette kapitel beskriver kort undersøgelsens formål og metode. 2.1 Formål Undersøgelsen sætter fokus på omfanget af medarbejderdreven innovation. Formålet med analysen er at tilvejebringe fakta og øget viden om: Hvad er medarbejderdreven innovation med inddragelse af faglærte/ufaglærte, o herunder hvad ved man fra eksisterende analyser om omfang og effekter af medarbejderdreven innovation? I hvilket omfang sker inddragelse af ufaglærte og faglærte i innovationsprocessen, o herunder hvilke typer af innovation genereres af ufaglærte/faglærte medarbejdere? Hvordan foregår medarbejderdreven innovation med inddragelse af faglærte/ufaglærte i den private og offentlige sektor i dag? Hvilke typer af virksomheder og organisationer arbejder med medarbejderdreven innovation, hvor faglærte/ufaglærte inddrages, o herunder hvilke tilgange har virksomheder og organisationer til innovation? o og hvad karakteriserer de virksomheder der arbejder med medarbejderdreven innovation? Hvad er effekterne af medarbejderdreven innovation med inddragelse af faglærte/ufaglærte, o herunder hvordan opnås generelt størst muligt udbytte af innovationsprocessen? Da analysens omdrejningspunkt er den medarbejderdrevne innovation, herunder især inddragelsen af faglærte/ufaglærte i innovationsprocesserne, afgrænses analysen til at fokusere på tre hovedsektorer: industri, service og den offentlige sektor. Dette betyder samtidig et fravalg af fokus på vidensvirksomheder, der primært ansætter højtuddannede Undersøgelsens metode Undersøgelsen er primært baseret på (i) en spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 500 virksomheder, hvor der er indsamlet parrede besvarelser, dvs. både ledelse og tillidsrepræsentant fra samme virksomhed interviewes om de samme spørgsmål (giver i alt ca besvarelser), så besvarelserne derved bliver gensidigt validerende, samt (ii) 9 casestudier baseret på kvalitative interview med ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Desuden er der gennemført et litteraturstudie af eksisterende viden på området. 3 Vidensvirksomheder er kendetegnet ved at have en høj andel af ansatte med mellemlang eller lang videregående uddannelse der er en høj koncentration af vidensvirksomheder inden for fx bioteknologi, pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed, og IT. 9

15 For en uddybelse af undersøgelsens metode henvises til bilag 3. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management i samarbejde med adjunkt Anker Lund Vinding, Ålborg Universitet. 10

16 3. Hvad er medarbejderdreven innovation I dette kapitel defineres de centrale begreber i rapporten ud fra eksisterende teorier, der berører medarbejderdreven innovation. Kapitlet fokuserer altså på undersøgelsens første spørgsmål: Hvad er medarbejderdreven innovation, herunder hvad ved man fra eksisterende analyser om omfang og effekter af medarbejderdreven innovation. Kapitlet skitserer endvidere til sidst den analyseramme, som har struktureret vores dataindsamlings- og analysestrategi. 3.1 Medarbejderdreven innovation definition Dette afsnit har til formål at definere, hvad der forstås ved henholdsvis innovation og medarbejderdreven innovation Begrebet innovation Innovation kan defineres som: Innovation er en ny ide, der, når den er gennemført, skaber værdi. Der er tre vigtige elementer i definitionen af innovation, som man bør hæfte sig ved: 1. Der skal være tale om en ny ide det kan både være ideen til nye produkter/serviceydelser, eller nye processer i organisationen 2. Ideen skal realiseres 3. Ideen skal give værdi, dvs. tilvejebringe en forbedret tilstand for en eller flere interessenter (virksomheden, dens kunder etc.). Værdien for virksomheden kan både være hårde værdier som fx øget omsætning, bedre bundlinjeresultat, merbeskæftigelse etc. eller bløde værdier som fx højere jobtilfredshed, mindre stres, bedre fastholdelse af medarbejdere etc. Begreberne værdiskabelse og gennemførelse er altså helt centrale, og det, der adskiller eksempelvis nytænkning eller opfindelser fra innovation. Opfindelser, der ikke gennemføres og skaber et forbedret output, er ikke innovation. Kreative nye ideer, der ikke gennemføres, skaber heller ingen værdi, og er således heller ikke innovation. Der findes forskellige typer af innovation. Overordnet opdeler man dem typisk i produktinnovation og procesinnovation. Produktinnovation handler om at tilvejebringe et nyt produkt. Med produkter menes både konkrete produkter og løsninger og/eller serviceydelser, der leveres til en kunde eller bruger. Procesinnovation har til formål at forbedre og optimere processerne i en organisation, så der enten kan spares penge, udføres mere arbejde, eller skabes bedre resultater for brugerne eller kunderne. Man kan eksempelvis procesinnovere inden for blandt andet produktionsprocessen, salgsprocessen, indkøbsprocessen, eller kommunikationsprocessen. 11

17 Samtidig kan innovationen være radikalt ny, eller den kan være inkrementel, dvs. en mindre forandring af det eksisterende. Radikal innovation forekommer eksempelvis, når en teknologi anvendes på en helt ny måde i et helt nyt marked. Radikal innovation handler med andre ord om fundamentalt nye måder at anvende viden på i nye markeder. Den slags innovation er meget tids- og ressourcekrævende, og opstår derfor meget sjældent. Man kan sammenligne det med et puslespil, hvor man selv skal opfinde sine puslespilsbrikker for at lægge puslespillet. Det tager lang tid, og man ved måske ikke, hvilken type billede, man ender op med. Anderledes forholder det sig med inkrementel innovation, hvor det handler om trinvis eller løbende forbedring i eksisterende markeder. Selv om det også er ressourcekrævende, er processen med at videreudvikle nye produkter eller processer noget mere overskuelig. Til forskel fra radikal innovation, hvor man selv skal skabe brikkerne for at danne et nyt puslespil, handler inkrementel innovation om at finde nye måder at sætte brikkerne sammen på Begrebet medarbejderdreven innovation Medarbejderne spiller en central rolle i innovationsprocessen. Inddragelsen af medarbejderne kan dog ske på forskellige måder: Nogle organisationer anvender en centralistisk tilgang til innovation. Her er bidrag til innovationsprocessen koncentreret til en række nøglemedarbejdere med ansvar for udviklings- og/eller forskningsrettede aktiviteter i tæt samarbejde med topledelsen. Men der er også organisationer, som anvender en bred tilgang til innovation, hvor medarbejderne bredt set involveres i udviklingen af nye produkter og/eller arbejdsprocesser. Medarbejderstaben bredt set kan udgøre en vigtig rolle i frembringelse af innovation, bl.a. fordi de har en erfaringsbaseret viden fx ny viden om forskellige kunders behov, nye ideer genereret af medarbejderen ved produktionsanlægget osv. som er central i forhold til at skabe merværdi i produkter og løsninger. Medarbejderdreven innovation henviser til, at medarbejderstaben bredt set bidrager aktivt og systematisk i innovationsprocessen. Man kan sige, at ved medarbejderdreven innovation kommer innovation fra neden i stedet fra oven. Gensidig ideudveksling og læring på tværs af faggrænser er et centralt element. Ved medarbejderdreven innovation er generering af ideer, gennemførelse af ideer og værdiskabelsen af ideer ikke koncentreret til et snævert team af fx ingeniører og andre højtuddannede, men baseret på en systematisk inddragelse af alle faggrupper inklusive de ufaglærte og de faglærte i virksomheden, som hver især bidrager til innovationsprocessen. 3.2 Medarbejderdreven innovation teoretisk fundament Der eksisterer endnu ikke en egentlig teoretisering af medarbejderdreven innovation. Inden for de teoretiske tilgange til arbejdsorganisering har man imidlertid i en årrække set forskellige bud på moderne ledelsesfilosofier, som med hvert deres udgangspunkt sætter fokus på uddelegering af ansvar til 12

18 medarbejderne. Disse ledelsesfilosofier berører medarbejderdreven innovation uden at have det som selvstændigt fokus. Skal man søge efter et teoretisk fundament for medarbejderdreven innovation, skal man derfor inddrage disse ledelsesfilosofier. Som det fremgår af figuren nedenfor, kan Den Lærende Organisation, Det Udviklende Arbejde, Værdibaseret ledelse, LEAN Manufacturing, intrapreneurship fremhæves som udvalgte eksempler på eksisterende ledelsesfilosofier, som berører medarbejderdreven innovation. Figur 3.1: Eksempler på teoretiske tilgange til medarbejderdreven innovation Værdibaseret ledelse Intrapreneurship Den lærende organisation Medarbejderdreven innovation LEAN Manufacturing Det udviklende arbejde I det følgende beskrives kort disse eksempler på eksisterende ledelsesfilosofier, der forholder sig til inddragelse af medarbejderne som en faktor for virksomhedens udvikling Den Lærende Organisation Arbejdsmarkedets parter har spillet en væsentlig rolle i lanceringen af modeller for arbejdsorganisering, der ideelt set samtænker virksomhedens behov for innovation og muligheden for at skabe attraktive og udviklende jobs til medarbejderne. Den Lærende Organisation er et internationalt koncept, der sætter fokus på de muligheder, som ligger i at præge virksomhedens uformelle normer og tankegange. Idealtilstanden er daglig, kontinuerlig læring i alle organisationens niveauer med henblik på at sikre virksomhedens innovationsevne (Bottrup 2001). I Danmark gjorde eksempelvis Dansk Industri (DI) Den Lærende Organisation til et særligt indsatsområde i 1990erne, hvor de i samarbejde med COindustri tilbød kurser, vejledning og udviklingsprojekter til medlemsvirksomheder. 13

19 Den Lærende Organisation er et forsøg på at skabe rutiner og procedurer, som sikrer forankring af viden og udviklingsinitiativer i organisationen. Antagelsen er, at viden risikerer at gå tabt, når den primært er knyttet til enkelte medarbejdere. Grundholdningen i en lærende organisation er, at lederne skal inspirere og motivere medarbejderne. Derudover indgår følgende kendetegn i forståelsen af Den Lærende Organisation (Bottrup 2001): 1. Plads til refleksion og analyse i det daglige arbejde 2. Involvering af alle personalegrupper og afdelinger 3. Fokus både på individ- og organisationsniveau 4. Arbejdet anses som en løbende kontinuerlig proces 5. Fokus på læring frem for træning. Ifølge teorier om Den Lærende Organisation skal medarbejderne ikke kontrolleres, men vaner skal brydes, og der skal sikres plads til innovation og læring, som ideelt set gør virksomheden i stand til løbende at tilpasse sig skiftende markedsvilkår (Bottrup 2001). På denne måde kan man tale om, at Den Lærende Organisation bygger på principper for medarbejderdreven innovation Det Udviklende Arbejde Fagbevægelsen har i 1980erne på sin side lanceret begrebet Det Udviklende Arbejde i samarbejde med arbejdslivsforskere. Begrebet bunder i et fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og er et forsøg på at sikre inddragelse af medarbejderne i virksomhedens udvikling. Arbejdet betragtes ikke kun ud fra selve indholdet af arbejdet, men snarere ud fra arbejdets kvalitet (Bottrup 1992). Udgangspunktet er en overgang til mere fleksible organisationsformer og øgede krav til medarbejdernes kvalifikationer med teknologiens udvikling og indflydelse på arbejdet. Samtidig antages et udviklende arbejde at kunne tiltrække især yngre arbejdskraft til industrien. Det Udviklende Arbejde omhandler faktorer som (Bottrup 1992): 1. Sikkerhed og tryghed i ansættelsen 2. Demokratisering af arbejdslivet 3. Autonomi og mening i arbejdets indhold 4. Uddelegering af ansvar og kontinuerlig feedback 5. Stadig udvikling af kvalifikationer og kompetencer 6. Sociale hensyn i tilrettelæggelsen af arbejdstiden 7. Indflydelse på produkter. Selv om innovation ikke har været hovedfokus for koncepterne Den Lærende Organisation og Det Udviklende Arbejde, kan arbejdsmarkedets parter med hvert deres udgangspunkt siges at have været fortalere for at mødes i en fælles bestræbelse på at øge den medarbejderdrevne innovation Værdibaseret ledelse Værdibaseret ledelse blev introduceret herhjemme fra midten af 1990erne og har været med til at sætte en ny dagsorden for ledelse og organisering. Med det moderne samfunds kompleksitet har virksomheden brug for at medarbejderne i højere grad handler og tænker i selvstændige, individualiserede løsninger. Grundtanken i værdibaseret ledelse er, at medarbejdernes engagement og identifikation med organisationen kræver medansvar og involvering. 14

20 Arbejdsopgaverne skal derfor ikke kontrolleres og ensrettes, som man kender det fra mere bureaukratiske organisationsformer. Ved at introducere fælles værdier og nedtone strukturer og fintmaskede styringssystemer, er det tanken, at man skaber fælles forståelse og referencerammer, som medarbejderne selvstændigt kan handle ud fra. Værdierne tjener således som pejlemærker, som både ledelse, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere ideelt set genkender og identificerer sig med (Schultz 1999). Værdibaseret ledelse er et eksempel på, at man inden for organisationsteorien slækker på den top-down-prægede tilgang til arbejdsorganiseringen med henblik på at opmuntre til medarbejdernes deltagelse i udvikling og forbedring af virksomhedens processer, produkter og ydelser. Ideelt set er medarbejderne ligeledes med til at formulere værdierne og får dermed et vist ejerskab til virksomhedens mål LEAN manufacturing Et andet eksempel på en ledelsesstrategi, som kan siges at medtænke medarbejderne i innovationsprocessen, er produktionsfilosofien LEAN manufacturing. LEAN manufacturing, der er opfundet og raffineret gennem snart 55 år af bilfabrikanten Toyota, er et eksempel på en ekstrem involvering af medarbejderne i optimering af proces og produktion. Fra Toyota spredte LEAN sig med stormskridt til særligt amerikanske bilproducenter, der ville kopiere japanernes enorme succes. I de senere år er LEAN med rimelig succes forsøgt overført til en lang række andre organisationstyper, private såvel som offentlige. Det er kendetegnende for LEAN, at medarbejderne løbende tager aktivt del i forbedring af produktionen. Formålet er at sikre, at spild reduceres i størst muligt omfang. Hvert år indløber der på hver af Toyotas fabrikker flere tusinde forbedringsforslag, hvoraf stort set alle implementeres umiddelbart. Medarbejderne ser sig som problemløsere. Problemløsningskulturen er så klart institutionaliseret, så medarbejderne skal stoppe samlebåndet, hvis de opdager den mindste fejl, frem for at arbejde rundt om problemet. Det betaler sig på langt sigt at tage fat i problemet med det samme. Hos Toyota er det ikke tilladt at sende en defekt del videre på samlebåndet. Når båndet er stoppet, træder alle involverede i den pågældende arbejdsproces frem (inklusive chefen) og sammen løser de problemet, inden båndet sættes i gang igen. Alle medarbejdere har pligt til at stoppe båndet, hvis de opdager selv den mindste uregelmæssighed. Ingen løser et problem, uden at de andre teammedlemmer er vidende om, hvad problemet drejede sig om, og hvad løsningen viste sig at være. LEAN manufacturing har dermed fokus på alles læring som fundament for kontinuerlig forbedring. Læring er med andre ord ikke blot noget, der tilgodeser ledelsen eller forsknings- og udviklingsafdelingens ansatte. Det er kendetegnet for LEAN-virksomheder, at medarbejderne løser problemer og kommer med forbedringsforslag så tæt som muligt på arbejdsstedet og arbejdsopgaven. Der er tale om en daglig foreteelse, som ikke finder sted en gang om måneden, når der er virksomhedsseminar, men i stedet som en konstant og indarbejdet del af det at være medarbejder. Virksomheden er afhængig af kontinuerlig forbedring, og det er medarbejderne, der driver denne proces. 15

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Effekter af medarbejderinddragelse: Innovation, produktivitet og andre gevinster

Effekter af medarbejderinddragelse: Innovation, produktivitet og andre gevinster Effekter af medarbejderinddragelse: Innovation, produktivitet og andre gevinster Af Mia Reinholt Chefkonsulent i DAMVAD og adjunkt ved Copenhagen Business School 1 Præsentationens centrale punkter Fra

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Generation mewe og rekruttering anno 2011.

Generation mewe og rekruttering anno 2011. Reflexen. Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Uddannelse, læring og Filosofi, Aalborg Universitet Mette Bidstrup Holmgaard Stud.mag. i Læring og forandringsprocesser Institut for Uddannelse, læring

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Medarbejderdreven innovation Metoder og modeller

Medarbejderdreven innovation Metoder og modeller Medarbejderdreven innovation Metoder og modeller Kick-Off: KASK Innovation & Idéklinikken 18/8 2009 Christian Bason Innovationschef Baggrund Indhold Hvad er innovation i den offentlige sektor? Medarbejderdreven

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Rammer for innovationsledelse

Rammer for innovationsledelse Rammer for innovationsledelse Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kurt Espersen, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 1 Betingelser for det danske sundhedsvæsen Forventninger Øget

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark?

Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark? LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 2013 Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark? Erhvervspolitisk konsulent Henrik Keinicke Dansk Metals

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Innovation hvad forstår vi ved det?

Innovation hvad forstår vi ved det? Innovation hvad forstår vi ved det? Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er din forståelse af begrebet innovation? Hvad er dine erfaringer med innovation?

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere