Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015"

Transkript

1 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole i Børnenes Hovedstad? Så er det lige dig, vi venter på.. Vi ønsker en skoleleder: der med stort engagement og gennemslagskraft tør gå forrest i udviklingen af en skole, der giver alle elever de bedste rammer og vilkår for at trives, være en aktiv del af et fællesskab og nå deres læringsmål. som mestre en empatisk og anerkendende kommunikation i forhold til børn, unge, forældre, medarbejdere, og andre aktører i og omkring skolen. der har fokus på at skabe resultater gennem synlig og innovativ ledelse og som sætter tydelige mål og rammer for skolens virke og udvikling. En leder der skaber stabilitet og en sikker drift. der arbejder proaktivt med faglig ledelse i forhold til de muligheder folkeskolereformen giver for udvikling af skolen og som håndterer ledelse tæt på der har fokus på udvikling af skolens læringsmiljøer både inde som ude, - læringsmiljøer der understøtter en entreprenant og legende tilgang til børn og unges trivsel og læring der gennem inddragelse af relevante aktører lykkes med at omsætte strategiplaner, politikker og målsætninger til pædagogisk praksis i skolen. der ser skolen som en aktiv medspiller og medskaber af Børnenes hovedstad gennem en målrettet indsats omkring udvikling af den åbne skole der står i spidsen for den videre proces med sammenlægningen af to tidligere medarbejdergrupper og udviklingen af en ny kultur med fokus på sammenhængskraft, fælles værdier og leveregler der har fokus på det gode arbejdsmiljø for alle i skolen Se hele jobbeskrivelsen på Ring til læringschefen Lisbeth Østergaard på for at høre mere om stillingen. Fremvisning af skolen kan ske efter forudgående aftale med Lisbeth Østergaard.

2 Sidste ansøgningsfrist er d. 30. oktober klokken Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Billund Kommune Billund Kommune har ca indbyggere, og der er ca ansatte i den samlede kommunale organisation ca af dem arbejder under Børne- og Kulturforvaltningen. Det er kommunens vision at være Familiens bedste valg, og dermed at Billund Kommunes børn, unge og deres familier oplever udviklingsmuligheder, trives og er kompetente, robuste og innovative verdensborgere i stadig bevægelse. Billund er Børnenes Hovedstad. Børnenes Hovedstad er en vision om at Billund skal være hovedbyen og kraftcenteret for viden om børn, leg og læring både nationalt og internationalt. Der er tale om et unikt samarbejde mellem en kommune og en virksomhed med et fælles ønske om at udvikle Billund til et helt særligt sted for børn, leg, læring og kreativitet læs mere herom på Børn og Kultur I Børne- og Kulturforvaltningen er vi optaget af leg, læring og kreativitet. Det gennemsyrer vores pædagogiske grundlag START, som er vores værdimæssige fundament i arbejdet med børn og unge. Men vi er også optaget af, at alle børn og unge skal opleve at være en del af et udviklende fællesskab, hvor trivsel er en forudsætning for læring. Derfor har vi også fokus på at binde vores indsatser sammen og arbejde helhedsorienteret i forhold til brugerne. Fagområdet Læring Fagområdet Læring består af 7 skoler; BillundSkolen, Søndre og Vestre skoler, der begge ligger i Grindsted, Sdr. Omme skole, Vorbasse skole og børnehuset Andedammen hvor der er samdrift mellem en skole og en aldersintegreret institution 0 til 6 år med dagpleje og gæstehus, Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig, hvor der ligeledes er samdrift mellem en skole og en børnehave, Stenderup skole og børnehave, der er en landsbyordning og 5 selvstændige dagtilbud; Den kommunale dagpleje, Børnenes Univers Billund, Børnenes Univers Grindsted Vest, Børnenes Univers Grindsted Syd og Sdr. Omme børnehave samt UU. Billund Kommune har gennemført en børnereform, der indeholder både med et øget fokus på børnenes læring og en strukturel ændring på skoleområdet i Billund og daginstitutionsområdet i Billund og Grindsted. Resultatet af reformen er en daginstitution og en skole i hvert distrikt. Der er i hvert distrikt et forpligtende samarbejde mellem ledelsen i daginstitutionen og skolen. Samarbejdet skal understøttelse helheden og sammenhængen i barnets trivsel, læring og udvikling. Ledelsen i de enkelte distrikter er organiseret i tværgående læringsgrupper. Målstyret kvalitetsudvikling Der i fagområdet Læring igangsat en proces med at opstille indikatorer for kvalitet i kerneopgaverne indenfor småbørn, dagtilbuds- og folkeskoleområdet. Formålet med indikatorerne er at sikre, at kvaliteten i

3 kerneopgaverne generelt og specifikt understøtter udviklingen af Børnenes Hovedstad herunder muligheden for at Billund Kommune differentierer og markerer sig indenfor LEG, LÆRING og KREATIVITET. Indikatorerne skal ligeledes understøtte lokalt fastsatte politikker herunder politik for udviklende fællesskaber samt de lovbestemte nationale kvalitets krav og mål som læringsmål i de pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet og de fastsatte fælles mål i folkeskolereformen. Målet med projektet er, at afdække hvilke kerneopgaver der konkret skal fokuseres på, og hvordan kvaliteten skal måles. Der skal opstilles 10 til 15 indikatorer for kerneopgaverne indenfor småbørn, dagtilbuds- og folkeskoleområdet. Der skal ligeledes laves en beskrivelse af, hvordan der følges op på de opstillede indikatorer. Arbejdet med de konkrete kerneopgaver er tilrettelagt som en proces med inddragelse af brugere, medarbejdere, ledere af institutioner og politiker. Ligeledes er der igangsat et fireårigt kvalitets program, der hovedsageligt skal anvendes til konkrete indsatser i forhold til, at børnene i Billund Kommune får det bedste fundament for deres videre udvikling. I fagområdet Læring er der igangsat en proces omkring kvalitetsløft af læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. Byrådet har i en fireårig periode fra 2014 til 2017 afsat 25 millioner til projektet. I Læring er der et stærkt fokus på realisering af ambitiøse visioner og at nå vores mål. BillundSkolen BillundSkolen er en to år gammel skole. Den er en fusion af to tidligere Billund skoler, Enggårdsskolen og Søndermarksskolen. Indtil skoleåret 2015/16 er skolen på to adresser indskolingen og mellemtrinnet er på Kærvej 503 og udskolingen er på Skolevej 24. Sommeren 2015 flytter udskolingen i en ny bygning på Kærvej, og derefter er skolen samlet på én adresse på Kærvej 503 i Billund. BillundSkolen har 830 elever og der er ca. 110 ansatte. Den er en 3 4 sporet skole, hvor de forskellige afdelinger er organiseret i klynger. Lærere og pædagoger er organiseret i årgangs-, afdelings- og fagteam. SFO-en er beliggende tæt på skolen i grønne områder og har ca. 200 tilmeldte børn fra årgang. Lederteamet består af skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder og SFO leder. Viceskoleleder og afdelingsleder er begge ansat inden for det sidste 1½ år. Driftsbudgettet i 2014 er på ca. 50 mill. kr. Budgettet fastsættes og reguleres i forhold til elevtallet. Skolebestyrelsen er nyvalgt og har konstitueret sig i begyndelsen af skoleåret 2014/15. Skolebestyrelsen er sammensat af syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter, 2 elevrådsrepræsentanter og to repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv.

4 Organisation og ledelse Byrådet varetager den overordnede politiske ledelse af Billund Kommune, men har delegeret størstedelen af den politiske ledelse af Børne- og Kulturområdet i Billund Kommune til Børne- og Kulturudvalget og den politiske ledelse af det administrative område til Økonomiudvalget. Kommunens overordnede administrative ledelse varetages af direktionen. Fagdirektørerne er de øverst ansvarlige for kommunens 3 forvaltningsområder. Hvert forvaltningsområde er inddelt i et antal fagområder, der hver ledes af en fagchef. Fagcheferne indgår sammen med direktionen i kommunens strategiske lederforum. Børne- og Kulturforvaltningens ledelse består af børne- og kulturdirektøren, læringschefen, familie- og forebyggelseschefen og kultur- og fritidschefen, der tilsammen udgør forvaltningens chefgruppe. Fagcheferne har ledelsesansvaret for hvert deres fagområder. Fagchefen for Læring har ansvaret for Dagtilbud, Skoler og UU. Lederne i Billund Kommune har udarbejdet et værdibaseret lederkodeks. Vi arbejder alle med udgangspunkt i værdierne dialog, udvikling og respekt. Lederne forventer af sig selv og hinanden at den enkelte leder udstråler arbejdsglæde, er nysgerrig, tror på sig selv, er fremsynet, fremmer forandring og er nærværende, loyal og ansvarlig. De decentrale institutionsledere har det ledelsesmæssige ansvar for hver deres institution og indgår sammen med Direktionen og fagcheferne i kommunens lederforum. Billund Kommune er i gang med et stort og længerevarende lederudviklingsforløb, der tager sit udgangspunkt i Leadership Pipeline modellen. Der arbejdes med alle ledelsesniveauerne både på tværs af både forvaltninger, fagområder og institutioner. Organisationsdiagram for den overordnede ledelsesstruktur i Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og kulturdirektør Familie- og Forebyggelse Læring Kultur og Fritid Skoler Dagtilbud UU

5 Skolelederens opgaver Som skoleleder har du et dobbelt lederskab. Det dobbelte lederskab indebærer, at du mestrer at arbejde både lodret og vandret i organisationen. Det er en grundlæggende præmis, at du helhjertet engagerer dig i både det tværgående ledelsesarbejde i Læringsområdet og ledelsesarbejdet i din egen organisation. Det lodrette lederskab: Som skoleleder varetager du den strategiske ledelse og styring af dit fagområde og er ansvarlig for driften af dette. Du er den drivende kraft i at sikre at opgaveløsningen sker med høj kvalitet og effektivitet. Du har et stærkt fokus på at udvikle både faglighed, personale, ressourceudnyttelse og teknologianvendelse gennem en løbende optimering af strukturer og processer. Du er i stand til at få hele skolen til at arbejde på at yde den bedst mulige service for alle i og omkring skolen. Det vandrette lederskab: Som skoleleder har du ansvar for, at skolen indgår i et velfungerende samarbejde med andre fagområder - det kræver at du går forrest og som rollemodel viser vejen. Vi forventer at du i dit virke som skoleleder er deltagende og engageret og at du tager et medansvar for, at det tværgående samarbejde i kommunen lykkes. Skolelederens kompetencer For at få succes i funktionen som skoleleder er det vigtigt, at du mestrer følgende kompetencer: Du kan formulere visioner, værdier, strategier og målsætninger der skaber ejerskab og følgeskab hos skolens medarbejdere, bestyrelse og andre interessenter Du kan lede gennem ledere herunder udvælge, udvikle og motivere ledere Du kan opstille tydelige mål, der hænger sammen med skolens behov og herudfra delegere opgaverne gennem ledelsesteamet eller direkte ned i organisationen Du kan følge op på ledelsesteamets varetagelse af deres ledelsesopgaver Du kan coache og give feedback til ledere både individuelt og som team og støtte dem i deres opgaveløsning og udvikling. Du kan ledelse tæt på Du kan se eget ansvarsområde i sammenhæng med de andre dele af organisationen og koordinere dette. Du forstår dig selv som en del af ledelseskæden i Billund Kommune og tager ansvar herfor. Du kan bygge bro mellem den politiske logik og den faglige logik, som medarbejderne arbejder ud fra også selvom du af og til må træffe upopulære beslutninger og eksekvere Du kan opbygge stærke relationer til interne og eksterne samarbejdspartnere Du kan kommunikere tydeligt, anerkendende og empatisk. Du er strategisk sparringspartner for læringschefen gennem forskellige mødefora. Du kan anvende erfaringer og holdninger i flere perspektiver og derved bidrage til skole og læringsområdets udvikling

6 Skolelederens personprofil: Udover ovenstående generelle kompetencer knyttet til ledelsesniveauet som leder af ledere, vægter vi at: Du har en lederuddannelse på PD niveau og gerne ledelseserfaring fra en større skole Du har indsigt i lovgivninger og overenskomster der relaterer sig til folkeskoleområdet Du har evne til at forstå og kommunikere med mange forskellige fagprofessionelle ledere, medarbejdere, brugere og andre interessenter i og omkring skolen Du har evne til at lytte og indleve sig i andres behov og måder at tilgå udfordringer og problemstillinger på Du har erfaringer med forandringsprocesser og forandringsledelse Skolelederens strategiske fokusområder: Succesfuld implementering af Folkeskolereformen, herunder faglig og pædagogisk ledelse tæt på Tydelig og anerkende kommunikation om hverdagslivet i skolen Ibrugtagning af en ny bygning for udskolingselever og deres lærer Reetablering af ledelsesteamet Kulturdannelse i et fusions- og forandringsperspektiv, - herunder rammer, værdier og leveregler for den gode skole med udviklende fællesskaber for alle Udvikling af Den Åbne Skole Udvikling af en entreprenant og legende tilgang til læring Udvikling af lærer og pædagogprofessionen til understøttelse af de nye krav i skolereformen Aktiv og engageret deltagelse i målstyret kvalitetsudvikling i fagområdet Læring Realiseringen af visionen om Børnenes Hovedstad Fokus og udvikling af det tværfaglige samarbejde Udvikling af helhed og sammenhæng i barnets liv i et tæt og forpligtende samarbejde med dagtilbudslederen i distriktet Fastholde og udvikle samarbejdet med ungdomsuddannelserne i regi af Campus Grindsted Aktiv og engageret deltagelse i udvikling af en digital læringsstrategi for børn og unge Et stærkt fokus på det psykiske arbejdsmiljø blandt børn, unge og ansatte Rekrutteringsproces og ansættelsesvilkår Læringschefen har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af børne- og kulturdirektør, læringschef, ledelsen på BillundSkolen og repræsentanter fra forældrebestyrelsen Ansøgninger sendes via rekrutteringssystemet Ofir eller sendes til læringschef Lisbeth Østergaard på Sidste ansøgningsfrist er d. 30. oktober klokken Den 3. november udvælger ansættelsesudvalget kandidater til 1. samtale

7 Den 6. november fra klokken og frem afholdes 1. samtale De kandidater, der udvælges til 2. samtale, gennemfører en dialogtest hos Lundgaard konsulenterne i Ribe Den 19. november gennemføres 2. samtale Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn. Stillingen besættes på overenskomst- og kontraktvilkår. Den nye skoleleder forventes at tiltræde den 1. januar 2015.

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune.

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Baggrunden Som en del af budgetaftalen for 2011-2012 blev der indgået aftale om, at der i budgetperioden udarbejdes analyser

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere