ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Schæfer på Tværs ledelse med bid i 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Nikolaj Henningsen Telefon: Arbejdssted: Leder af Strategi og Innovation, HR, Sundhed & Omsorg Samarbejdspartnere: Børn og Unge samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Budgetansvarlig leder i Aarhus Kommune: Navn: Nikolaj Henningsen Telefon: Arbejdssted: Rådhuset værelse 472, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C 2. INITIATIV Hvad handler initiativet om? Hvad er formålet? Hvem gavner det? (max anslag) Initiativet handler om: Initiativet er et lederudviklingsprogram, der i praksis har til hensigt at implementere et øget samarbejde i opgaveløsningen ved at fokusere på helheden og lederpraksis. Programmet nytænker det at koble kreative benspænd ind i den daglige lederpraksis, ved at igangsætte et meget praksisnært lederudviklingsprogram, på tværs af magistratsafdelingerne MSB, MSO og MBU. (Programmet kan udvides til alle afdelinger). Programmet er rettet mod ledere af medarbejdere. Lederne tæt på den faglige tværgående opgaveløsning skal gå forrest som rollemodeller. De skal turde sætte sig selv i spil ved at reflektere over egen lederpraksis og sætte retning på, hvilken adfærd og organisatorisk samspil, der ønskes for at opnå en stærkere og mere effektiv samarbejdskoordination om kerneopgaverne.

2 1. Formål Formålet er: a): At forædle ledelse i praksis. At etablere et tværgående program, der styrker samarbejdet på tværs. At tydeliggøre hvornår ledere er en succes, spejlet op i mod et fælles ledelsesgrundlag. At styrke Styring, Struktur og Samarbejdskultur for Aarhus Kommune. Lederudviklingsprogrammet tager afsæt i de bærende strategier i de tre magistratsafdelinger, samt i social kapital, og afdelingernes job og personprofiler på mellemlederniveau. Over de næste måneder, vil de tre afdelinger sammenfatte de fælles retninger for de tre afdelinger, som vil fungere som fælles strategigrundlag og fælles ledelsesgrundlag. Til sammen vil det udgøre kompasset, der styres efter. Disse strategier og fælles retninger, skal undersøges, videreudvikles og omsættes til hverdagens udfordringer. b): Det tværgående lederudviklingsprogram skal opbygge og styrke den gensidige tillid og den sociale kapital mellem de tre magistratsafdelinger MSO, MSB, MBU for leder af medarbejder-niveauet. Med tillid og tryghed følger modet til at tænke nyt, til at idégenerere, og til at innovere, da man ikke længere er bekymret for at fejle. Social kapital Kerneopgaven Innovation Ledelse

3 Formålet med projektet er: 1. at udfordre og inspirere ledere af medarbejdere ved at give kreative benspænd på den daglige lederpraksis, der skal støtte op om samarbejde og den tværgående opgaveløsning. 2. at tydeliggøre og kvalitetssikre god ledelse hos ledere af medarbejdere ved at tage afsæt i et fælles ledelsesfundament for MSO, MSB og MBU bestående af Offentlig Leadership Pipeline, styringsfilosofien samt ledelsesgrundlaget. På den måde spejles projektets formål ind i byrådets ambition om at styrke samarbejdet og koordinationen på tværs af organisationen. Samtidig muliggør projektet, at god ledelse på tværs af MSO, MSB og MBU begrebsliggøres ved, at ledelsesfundamentet for MSO, MSB og MBU kobles på den daglige lederpraksis gennem dialog, refleksion og fælles idégenerering. Forandringsagenterne (betegnelsen for de 90 ledere, der er ansigtet udadtil og livet indadtil i Schæfer ledelse med bid i) skal udfordre og spejler den lokale indsats med deres viden og med deres tilpas forstyrrende spørgsmål. De skal med andre ord være en hjælp for lederen og for værtsteamet og for området. Derfor er kontakten, til lederen, og kontrakten med lederen essentiel. Initiativet gavner: Hvilke(t) af de syv innovationstemaer relaterer initiativet til? (sæt kryds) x X X Inklusion og medborgerskab Velfærdsteknologi Digitalisering Mobilitet Innovationskultur Sundhed Sygefravær Hvor kommer inspirationen fra? (max tegn med mellemrum) Programmet udspringer af MSO s positive erfaringer med deres treårige projekt, Rejseholdet, med 3 x 9 interne ledetrådsagenter. Derudover bygger projektet også på erfaringer fra Fællesskaber for alle fra MBU, hvor sparring/supervision på den fagprofessionelle praksis har været udbytterig ift. kompetenceudvikling af den enkelte lærer og pædagog.

4 Hvilke metoder vil I anvende? Hvad forventer I vil være gevinsten ved at bruge disse metoder? Metoder: I praksis udvælges 3 x 30 ledere af medarbejdere fra hver af de tre magistratsafdelinger. Alle 3 x 30 skal ha potentiale til avancement og tilhøre toppen af mellemlederlaget. Det er (også) et investeringsprojekt i 90 medarbejdere, der har x-faktor, og vil positive forandringer på den lange bane. De udvalgte ledere bliver en slags interne forandringsagenter, der hver kommer på seks eksplorative besøg rundt om i egen organisation og i de to andre magistratsafdelinger. På deres besøg, undersøger de gennem dialog og refleksion, hvad der kendetegner en god leder af medarbejdere. Fokus vil være på ledelse som fag og ikke på det fagprofessionelle. Efter hver eksplorativt besøg, afsluttes der med en afrapportering, hvor den lokale ledelse skal tage stilling til hvilke af forandringsforslagene, de vil initiere, efter besøget er afsluttet. Forandringsforslagene er udviklet og afprøvet gennem de seks uger besøget varer, i tæt samarbejde mellem forandringsagenten og den leder, som er vært for besøget. Forandringsforslagene er omsættelige, målbare og effektive. Forandringsagenten understøtter såvel den lokale ledelse i deres nysgerrighed i hvad der skal sættes lys på, samt i lederens nysgerrighed. Forandringsagenten skaber en intention om forandring hos teamet og oversætter intention til handling, det vil sige at gøre forandringsforslagene håndgribelige. Forandringsagenten er med til at skabe langtidsholdbare forandringer og skabe forbedringer, der rækker fremad. Forandringsagenten skal opnå en afsluttet relation, hvor teamet de har besøgt af sig selv fortsætter brug og spreder brugen videre. Forandringsagenterne skal hver på 6 besøg hos andre ledere af medarbejdere. Heraf skal de 2 første besøg være i egen organisation. Besøgene er af 6 ugers varighed. Efter endt forløb vender de interne ledelseskonsulenter tilbage til deres hidtidige stilling, med mindre andet aftales. Forandringsagenternes dannelsesrejse, bliver også Kommunens dannelsesrejse, for gennem rejsen og de eksplorative besøg, vil forandringsagenten utvivlsomt finde ind til sekvenser af vores fælles-dna i Aarhus Kommune. Det vil sige medarbejderne og lederes holdninger, adfærd, sprogbrug, rutiner og etik - i mødet med borgeren og med hinanden.

5 Forandringsagenterne skal undervejs beskrive den gode praksis, de både møder og skaber, i en logbog, som efterhånden skal vokse sig til en håndbog i succeser. Efterfølgende vil forandringsagenten, sammen med det pågældende værtsteam, fremlægge de fælles observationer og refleksioner over for den lokale ledelse. Ledelsen skal beriges, og de får således et input, der umiddelbart kan handles på. Fokus er således ikke blot på forandringstiltag, men også på hvordan tiltagene kan forankres. Forløbet for forandringsagenterne har tre trin. Trin 1 er uddannelsesmoduler, hvor de bliver klædt på til at udføre eksplorative besøg og give feedback herpå til MSO, MSB og MBU. Trin 2 er de eksplorative besøg, hvor der fokuseres på udviklingen af lederpraksis samt innovation ift., hvad der skal til for at tilføre organisationen endnu højere kvalitet i den tværgående opgaveløsning. Trin 3 er afrapportering til de respektive, lokale ledelser (og dermed også de tre magistratsafdelinger). Her videregives observationer på den gode lederpraksis, forandringsforslag og gode ideer. Forventede gevinster: Effekten for projektet vil være: Organisatorisk fælles læring om løsning af kerneopgaven Bedre ledelse gennem besøg og feedback til organisationen Lederudvikling af interne forandringsagenter Talentudvikling af de medarbejdere, der er vikarer/stedfortrædere for de interne forandringsagenter Innovation Beskæftigelseseffekt Hertil kommer også, at den sociale kapital styrkes på tværs af MSO, MSB og MBU, samt at der lukkes op for et mere forpligtende følgeskab på tværs af magistratsafdelingerne, som kan give en mere koordineret fælles retning og opgaveløsning. Derudover drøftes god ledelse i organisationen, hvorved der skabes klarhed over forventninger og krav til forskellige lederroller.

6 Initiativets start og afslutning: År Aktivitet 2013: Forberedelse, planlægning og operationalisering af det tværgående lederudviklingsprojekt 2014: Hold 1 af 30 ledelseskonsulenter (1. februar december 2014): Ledelse i Praksis Barfodsevaluering/intern 2015: Hold 2 af 30 ledelseskonsulenter (1. februar december 2015): Innovation i Praksis 2016: Hold 3 af 30 ledelseskonsulenter (1. februar december 2016): Borgerinddragelse i Praksis - Evaluering og måling af effekt Hvordan skal initiativet forankres, når bevillingen er opbrugt? Ledelsesprogrammet tager sigte på de tre år der ansøges om. Viser det sig at programmet (tværgående) fortsætter, vil de tre afdelinger undersøge muligheden for selvfinansiering 3. EFFEKTER OG RISICI Hvordan bidrager initiativet til en bedre, smartere eller mere effektiv opgaveløsning? Hvad er den forventede økonomiske effekt? At medvirke til at reducere sygefravær, ved fokus på lantidsfriskhed, social kapital og tydeliggørelse af klar ledelse. Jf. Rejseholdet i MSO og erfaringerne derfra, medvirker de eksplorative besøg til at reducere eks. sygefravær, som en indirekte konsekvens af forandret ledelsesfoki i teamet. Vi forventer denne sideeffekt er overførbar. Hvordan vil I dokumentere den økonomiske effekt? Vha. intern og ekstern evaluering. Der udføres genbesøg i de ca. 180 teams/arbejdspladser, der får besøg af en forandringsagent. Genbesøgene tager udelukkende sigte på at evaluere på effekt og erfaringsopsamling. Besøgene ligger ca. én måned efter det ordinære, seks uges eksplorative besøg. Medarbejderne bliver ligele-

7 des involveret i fokusgruppe-interview, den lokale ledelse ligeså. Den eksterne evaluering vil ligeledes have fokus på effekten af ledelsesprogrammet med inspiration i de kvalitative målinger man bruger ifm. Social kapital. Hvilke risici er forbundet med initiativet?(fx økonomiske, organisatoriske) Det er en forudsætning, at der udarbejdes et fælles ledelsesgrundlag, primært mellem de tre, involverede magistratsafdelinger, som de 90 forandringsagenter i sidste ende ved, der er opbakning til at få gennemført, ude i praksis. Det gælder også opbakningen til social kapital, som motor. Fra direktørgruppen og hele vejen ned, skal der være en oprigtig velvilje til at bakke op om det strategiske ledelsesgrundlag, der er katalysatoren i projektet. Det ér programmet og fællesskabets raison d etre. Ledelsesgrundlaget fungerer som styringskompas og skal være på plads, før der kan rekrutteres kandidater, og før programmet kan sættes i søen. Det er endvidere en forudsætning, at projektchefen og projektgruppen kan engagere de forandringsagenter til programmet, der kan levere varen. De ér ansigtet udadtil og livet indadtil. Det kræver tid, det kræver råderum, og det kræver carte blanche til at gå på rov i andre domæner, og det kræver tillid til projektchefen og projektgruppen. Autenticitet, nærvær, begavelse, refleksiv indsigt, vovemod og sproglig og humoristisk begavelse, er et udpluk af de kvaliteter, forandringsagenterne skal besidde, for at komme i betragtning til Schæfer på Tværs. Kandidaterne skal være tilfredse med deres nuværende lederjob, samtidig med de er nysgerrige på at få chancen for et identitetsskift (fra leder til forandringsagent). De skal være motiverede og deres nuværende ledere, skal se det som et tab, at de trækkes ud af deres vanlige lederjobs, netop fordi de er dygtige og skaber gode resultater! Forandringsagenterne skal være robuste og evne at se på muligheder, frem for begrænsninger. De skal kunne stå i konflikter. De skal kunne processe teams og grupper i en planlagt retning. De behøver ikke være akademiske 13-taller, men de skal have menneskeligt gefühl, kunne læse mellem linjerne, være rummelige, og parate til at kaste sig ud på dybt vand og ud på en både personlig og faglig innovativ rejse. 4. EVALUERING Hvordan evaluerer I initiativets evne til at skabe merværdi i forhold til en bedre, smartere eller mere effektiv opgaveløsning? Initiativet barfodsevalueres gennem alle tre år, og der gennemføres desuden en eks-

8 tern evaluering efter første år med henblik på evt. at justere initiativet for de næste to år. 5. LÆRING OG VIDENDELING Hvem vil have gavn af at kende til initiativet og dets resultater? Forandringsagenterne er en helt ny måde at tænke både ledelses- og organisationsudvikling på. De økonomiske rammer i afdelingerne muliggør ikke en massiv udrulning af forandringsagenterne med samme volumen og varighed. Forandringskonsulenten som metode til ledelses- og organisationsudvikling, vil gavne snitfladen mellem DOL og de varierede former for lederudvikling. Det vil gavne samarbejdet mellem afdelingerne, og det vil tydeliggøre behovet for morgendagens leder. At blive klogere på de kompetencer der efterlyses for at lykkes i en mere og mere kompleks verden af borgerinddragelse, mellemrummet mellem autonomi og paternalisme, hvor lederen skal understøtte borgeren/ brugeren, samtidig med at hun skal bibeholde sin autoritet og evnen til at uddelegere. Hvordan vil I offentliggøre og formidle initiativet og dets resultater? Gennem de ordinære kanaler, gennem ledertræf, portal, stop-op-dage, magasiner, rapportering, uddannelse, evalueringer, etc. 6. ØKONOMI Der søges om følgende beløb til følgende udgifter: De 30 forandringsagenter frikøbes i perioder af et år (x 3 år 2014, 2015, 2016). Det samlede budget for projektet inklusiv uddannelse til ledelseskonsulenter og projektledelse af projektet vil beløbe sig til 15. millioner dkr. Til dækning af udgifterne søges der 5 millioner kr. i innovationspuljen. De resterende udgifter til projektet dækkes ligeligt af MSO, MSB og MBU. Projektet økonomiske ramme kan skaleres, hvis dette efterspørges. I så fald er det muligt med færre interne ledelseskonsulenter. (fx 24 forandringskonsulenter pr. år. Fx: MSO; 8, MSB; 8, MBU; 8) Udgiftstype Beløb i kr. Lønudgifter - AAK-medarbejdere Lønudgifter - Eksterne-medarbejdere 0 Materiale 0

9 Evt. andet 0 Ansøgte midler i alt Hvilke(t) år skal de ansøgte midler bruges? Sæt kryds X X X Medsend udspecificeret budget for initiativet herunder evt. medfinansiering (medsendes som pdf)

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere