Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort"

Transkript

1 Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1

2 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Januar 2013 Oplag eksemplarer 1. udgave, 1. oplag

3 indholdsfortegnelse REGION HOVEDSTADENS INNOVATIONSPOLITIK Hvad er innovation? 2 Forskellige former for innovation 3 Innovation i Region Hovedstaden 4 Den brændende platform 4 Et stærkt afsæt 4 Løsninger der skaber værdi for alle 6 Vision og strategiske mål 8 Rammer og indsatsområder 9 Implementering af innovationspolitikken 9 HANDLINGSPLAN FOR INNOVATIONSPOLITIKKEN handling bag ordene 12 Rammer for innovation 13 Ledelse og organisationsmodeller 13 Innovationskompetencer og -kultur 16 Støtte til innovation 19 Strategiske indsatsområder 24 Patientbehandling og -forløb 24 Tværsektorielt samarbejde 26 Teknologi, byggeri og grøn vækst 29 Samarbejder med erhvervsliv og videninstitutioner 32 Anbefalinger til staten og andre aktører 36 NationaL lovgivning og incitamentstruktur 36 Innovativt offentligt-privat samarbejde 37 Innovative grund- og efteruddannelser 37

4

5 Region Hovedstadens innovationspolitik Region Hovedstaden skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen og samtidig bidrage til at skabe vækst og udvikling i regionen. Innovation og samarbejde med eksterne aktører om udvikling af nye løsninger skal være en naturlig del af dagligdagen for ledere og medarbejdere på regionens hospitaler, virksomheder og stabe. Behovet for innovation er kommet højt på dagsordenen på alle niveauer i det danske samfund. Med denne innovationspolitik ønsker Region Hovedstaden at tage ansvar og skabe løsninger på et meget væsentligt område for det danske samfund. Dermed kan innovationspolitikken også ses som et bidrag til den satsning på innovation, som regeringen har dagsordensat med den nationale innovationsstrategi. Innovationspolitikken understøtter de ambitiøse mål og visioner, som regionsrådet har sat sig i regionens øvrige politikker for udvikling af sundhedsvæsenet og hovedstadsregionen. De nyskabende initiativer i handlingsplanen vil blive koordineret med de igangværende initiativer og nyudviklinger på hospitalerne, så der sikres sammenhæng i indsatserne. Der tages hensyn til de muligheder og rammer, der er sat for regionen. Der er mange parter, der har interesse i et samarbejde om at sætte innovation på dagsordenen i Region Hovedstaden. Innovationspolitikken er udviklet i tæt dialog og med input fra ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet, patienter, erhvervslivet, kommuner, videninstitutioner og andre interessenter som et fælles produkt på tværs af alle samarbejdspartnere i og omkring sundhedsvæsenet. 1

6 Hvad er innovation? Innovation handler om at omforme en god idé til værdi hvor værdi kan forestås som f.eks. øget kvalitet, styrket patientsikkerhed og produktivitet på hospitalerne, øget patienttilfredshed og sundhed, øget omsætning og markedsposition for private virksomheder samt højere effektivitet set ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Grundlaget for innovation er den gode idé og lysten hos ledere og medarbejdere til at udvikle nye løsninger til gavn for patienten, de pårørende og hele sundhedsvæsenet. Den gode idé er dog kun starten på en innovativ indsats. Ideer føres igennem en aktiv prioritering, udvikling og afprøvning, indtil man står med en innovativ løsning, som kan implementeres og/eller kommercialiseres. Innovation kan resultere i nye produkter og processer, og i bedre brugeroplevelser, services, effektiviseringer og nye måder at organisere sig på. Med innovationspolitikken og den tilhørende handlingsplan er der nu lagt en plan for, hvordan det skal ske. Region Hovedstaden definerer innovation som det, der er: Nyt på grundlag af ny viden og behov skabes nye ideer og nye metoder gennem utraditionelle samarbejder. Ideerne vurderes at have et nyt potentiale. Ideer kan være drevet af forskning, brugerbehov, medarbejdernes daglige praksis, teknologiudvikling eller en strategisk satsning på et særligt område for eksempel et politisk ønske om at sætte patienten i centrum. I denne fase indgås samarbejder på tværs, og ideerne screenes, vurderes og prioriteres. Nyttigt gennem udvikling og afprøvning dokumenteres det, eventuelt i en forretningsmodel, at ideen er innovativ og vil være gavnlig for sundhedsvæsenet, borgerne og / eller samfundet. Gennem udvikling og afprøvning af modeller eller prototyper påvises innovationen at kunne omsættes i praksis og skabe ny værdi, som for eksempel øget produktivitet, kvalitet og patientsikkerhed på hospitalerne, eller øget patienttilfredshed. I denne fase er det afgørende at involvere beslutningstagere, så der sikres mulighed for implementering og udbredelse. Nyttiggjort innovation lykkes ved at blive realiseret gennem implementering og udbredelse til gavn for sundhedsvæsenet, borgerne og samfundet. Innovation er, når de nye løsninger har skabt ny værdi gennem implementering og udbredelse på tværs af hele organisationen eller af sektorer. Denne del af innovationsprocessen er afgørende for, om det kan kaldes innovation altså om de nye, nyttige ideer er blevet gjort til virkelighed 2

7 Forskellige former for innovation I sundhedsvæsenet er der allerede mange gode eksempler på succesfuld hverdagsinnovation de små skridts innovationer. Hverdagsinnovation er helt central for opbygningen af en innovationskultur, og bygger på et væsentligt potentiale. Hverdagsinnovation udspringer ofte fra drift, viser resultater indenfor et år eller et par måneder, og er kendetegnet ved at resultere i mange projekter, der er finansieret inden for driftsrammen og forankret lokalt. Denne form for innovation er vigtig at fastholde og udvikle, bl.a. fordi den skaber grobund for mange nye idéer. Forskningsdrevet innovation udspringer fra forskning, og det tager som regel flere år at komme frem til synlige resultater. Forskning er ikke det samme som innovation, men kan bidrage med de nye og nyttige ideer. Denne form for innovation er som oftest lokalt forankret med regional støtte og opbakning, og er næsten altid med eksterne parter og finansiering. Udvikling af nye lægemidler og en succesfuld ibrugtagning af dem er et eksempel på forskningsdrevet innovation. Den store udfordring er at fremme mere banebrydende innovation, hvor markante nye løsninger og grundlæggende fornyelser gør organisationen i stand til at imødekomme nuværende og kommende udfordringer. Banebrydende innovation tager som regel 1-3 år at udvikle og implementere. Det er en selvstændig organisering/finansiering, med eksterne parter og regional støtte, og er som regel lokalt forankret. Med banebrydende innovation trædes helt nye veje og skabes stor målbar værdi for organisationen og det kræver større mod og risikovillighed. case: Sundheds-it der virker I 2008 besluttede regionsrådet, at hele processen fra alarmering til modtagelse af patienten på hospital skulle være under regionens ledelse. En velfungerende og driftsikker vagtcentral fordrede et komplekst it-system med høje krav til at håndtere og dokumentere de mange henvendelser og processer. Leverandøren blev derfor tæt involveret i at udvikle et system med uhindret adgang til at integrere produkter fra forskellige leverandører til enkeltfunktioner, uden at miste sammenhængen i betjeningen. Der er nu fuld integration til 5 eksterne systemer og udstyr eller applikationer fra 7 forskellige leverandører. Vagtcentralen håndterer kørsler per år eller knap 700 per dag (heraf 60 % akutte), visiterer opkald og rådgiver forventeligt borgere på akuttelefonen. 3

8 Innovation i Region Hovedstaden Den brændende platform Der er generelt et stort pres på velfærdsstaten: Der kommer flere patienter med mere komplekse sygdoms- og behandlingsforløb og der sker en hastig udvikling af nye teknologiske muligheder. Samtidig er hovedstadsregionen udfordret af den globale konkurrence og vækster lavere end andre storbyregioner. Innovation er en absolut nødvendighed for at imødekomme og finde løsninger på de mange udfordringer. Nye innovative produkter, arbejdsgange, samarbejdsformer og teknologiske løsninger skal udvikles. Det kræver en bred indsats at udvikle en innovationskultur, hvor medarbejdere og ledere ønsker og kan arbejde innovativt. I innovationsrummet skal hele organisationen være risikovillig, håndtere fejl og inddrage brugere og samarbejdspartnere på en ny måde. Et stærkt afsæt Innovation og samarbejde med erhvervslivet er ikke noget nyt i Region Hovedstaden. Sundhedsvæsenet har eksempelvis stor erfaring med forskningsdrevet innovation i samarbejde med private virksomheder. Region Hovedstaden forsker årligt for 1.4 mia. kr., udvikler fremtidens diagnosticering og behandling af patienterne, og er på mange specialeområder på et meget højt internationalt niveau. Der udarbejdes årligt 600 samarbejdsaftaler med fokus på nye behandlingsformer og medicin. Region Hovedstaden har et stort potentiale for innovation. Hospitalsbyggerier for 14 mia. kr. de næste 10 år giver mulighed for innovative løsninger i samspil med virksomheder og universiteter på en lang række fagområder. Meget af den nyeste teknologi tages i brug med for eksempel nye tværgående IT-systemer. Ikke mindst skaber de mange ildsjæle og engagerede ledere og medarbejder på hospitalerne og i forskningsmiljøerne et stort potentiale for at skabe et endnu mere innovativt sundhedsvæsen. Satsningen på innovation skal bidrage til at skabe arbejdspladser og nye eksportmuligheder, hvilket kan styrkes ved at iværksætte innovationsprojekter og - samarbejder i en skala, der gør at virksomheder kan bruge projekterne som udstillingsvindue i forhold til eksport. Bedre behandling og vækst gennem samarbejde For erhvervsliv og videninstitutioner giver et tæt samspil med det offentlige sundhedsvæsen en helt nødvendig mulighed for at kunne udvikle og teste nye produkter, skabe vækst og internationale konkurrencefordele. Region Hovedstadens forskere og klinikere samarbejder både med globale koncerner og stribevis af nye mindre og mellemstore innovative teknologivirksomheder i regionen for at skabe bedre behandlinger og øget livskvalitet for patienter og borgere. 4

9 I hovedstadsregionen er der flere erhverv, der står internationalt stærkt, ikke mindst i kraft af gode samarbejder med hospitaler og universiteter. Her ligger en af de stærkeste biosundhedsklynger med forskningssamarbejder og kommercialisering i verdensklasse, både indenfor lægemidler og medico. Også andre styrkepositioner inden for eksempelvis IT, ingeniørvirksomheder og cleantech er af stor relevans for samarbejder med sundhedsvæsenet. Stærkt erhvervspotentiale Et af de største erhvervsområder i hovedstadsregionen er lægemiddelbranchen, der er placeret helt i top blandt 60 europæiske metropoler. Medicon Valley i Øresundsregionen (Hovedstaden, Sjælland og Skåne) er en af de stærkeste biosundhedsklynger i Europa. Eksporten på området er på ca. 60 mia. kr., svarende til 10 % af den årlige danske eksport. Ser man alene på lægemiddelindustrien er der omkring direkte jobs i hovedstadsregionen, samt på nationalt plan yderligere indirekte jobs, som samlet bidrager med omkring 23 mia. kr. i skat (person- og selskabsskat). Fra er der skabt over nye direkte jobs inden for lægemiddelbranchen, som har været kilden til yderligere indirekte jobs i andre brancher. Der er en høj koncentration af forskning i hovedstadsregionen med virksomheder som Novo Nordisk, Leo-Pharma, H. Lundbeck og datterselskaber fra stort set alle verdens førende medicinalfirmaer. Kilde: Region Hovedstaden og Lif (Lægemiddelindustriforeningen) I 2009 etablerede Region Hovedstaden Center for Sundhedsinnovation, der i sin projektperiode frem til udgangen af 2012 har sat innovation og samarbejder på dagsorden i regionen og særligt på hospitalerne. Center for Sundhedsinnovation har opnået markante resultater med en række større og mindre innovationsprojekter, og Region Hovedstaden etablerer nu en permanent støttefunktion for innovation. Der er således en perspektivrig og velfunderet platform for en markant satsning på innovation. Sundhedsvæsenet kan dog blive endnu bedre til at udvikle og skabe innovative løsninger. Dette forudsætter ikke mindst at udvikle evnen til at prioritere og satse på de bedste idéer og give rum til at udvikle og implementere flere banebrydende innovationer i samspil med erhvervslivet og andre aktører, som kan bidrage med viden og teknologi. 5

10 Løsninger der skaber værdi for alle Region Hovedstaden vil udvikle samspillet med patienten og de pårørende om udvikling af innovative løsninger, der sætter patienten i centrum og eksempelvis gør patienter og pårørende i stand til at tage hånd om egen behandling og liv. Sundhedsvæsenet skal tage sig godt af dagens patient, mens morgendagens patient hele tiden er i sigte. Samtidig kan udviklingen bidrage til, at danske virksomheder bliver first movers på et verdensmarked, der efterspørger innovative løsninger på de særlige behov i sundhedssektoren. Der er et stort potentiale i offentlig-privat innovation til at udvikle sundhedsvæsenet, og bidrage til at drive den vækst og udvikling, der skal til for at skabe nye markeder, nye forskningsområder og nye arbejdspladser. Det er Region Hovedstadens ønske, at en styrket innovationsindsats og fokus på udvikling af fremtidens sundhedsvæsen skal bidrage til værdi for hovedstadsregionen, bl.a. i form af øget beskæftigelse, flere nye velfærdsløsninger og patenter, en øget konkurrenceevne og eksport, og en øget patienttilfredshed og kvalitet i behandlingen på hospitalerne. værdi for alle I januar 2012 kickstartede Region Hovedstaden sit styrkede fokus på innovation og offentlig-private innovationssamarbejder med et innovationsforløb over 2½ dage. Regionsrådspolitikere, ledere og medarbejdere fra hospitalerne, virksomheder og stabe, det private erhvervsliv, brancheorganisationer, patientambassadører, universiteter og andre eksperter og interessenter var med til at definere temaer, indsatsområder og koncepter for innovative løsninger og samarbejder. Inspirationskataloget derfra har dannet baggrund for en inddragelsesproces frem til sommerferien 2012, hvor alle er blevet inviteret til at komme med input til målsætninger, succeskriterier, initiativer og anbefalinger for de forskellige temaer. 6

11 Vision og strategiske mål Vision for innovationsindsatsen i Region Hovedstaden 2020 I Region Hovedstaden indgår innovation som en naturlig og prioriteret del af driften, forskningen og samarbejdet med erhvervslivet og andre eksterne aktører. Innovationen bidrager målbart og markant til nye banebrydende og effektive løsninger, der understøtter en fortsat høj faglig kvalitet i behandlingen og vækst i samfundet. Innovationspolitikken skal bidrage til den nødvendige markante omstilling og udvikling af sundhedsvæsenet, så det matcher fremtidens udfordringer og ændrede behov ved hjælp af følgende strategiske mål: Region Hovedstaden udvikler en innovationskultur I 2020 har Region Hovedstaden etableret en innovationskultur, hvor ledere og medarbejdere arbejder systematisk med innovation som en metode til at forandre og forbedre sundhedsvæsenet, så borgerne får mest kvalitet for pengene. Innovationskulturen viser sig eksempelvis ved at ledere og medarbejdere er mere risikovillige, prioriterer innovation i dagligdagen og benytter forskellige innovationsværktøjer og metoder i løsning af opgaverne, dog uden at gå på kompromis med patientsikkerheden. Region Hovedstaden sikrer øget og hurtigere implementering af de gode ideer I 2020 er innovation udbredt i hele organisationen, og implementering og udbredelse af de innovative ideer sker både hurtigere og i øget grad, hvilket afspejles i øget produktivitet, højere patient- og medarbejdertilfredshed og bedre kvalitet i behandlingen. For at opnå dette, har Region Hovedstaden i løbet af perioden udviklet metoder til, hvordan man bedst muligt får implementeret og udbredt både hverdags- og banebrydende innovationsprojekter. I 2020 har Region Hovedstaden en række gode eksempler på banebrydende innovation, som er implementeret og udbredt i hele regionen. Region Hovedstaden satser på innovationspartnerskaber I 2020 har Region Hovedstaden et tæt samspil med erhvervslivet og andre aktører om innovation, som bidrager markant til vækst, beskæftigelse og udvikling i arbejdspladser og eksport i hovedstadsregionen. På en række områder er der udviklet og gennemført succesfulde offentlig-private innovationssamarbejder med private virksomheder, videninstitutioner, patienter og aktører på tværs af sundhedssektoren, der samtidig har bidraget til fremtidssikringen af sundhedsvæsenet og flere nye kommercialiserede ideer. 7

12 Rammer og indsatsområder En forudsætning for at nå visionen og de ambitiøse mål er, at innovation er bredt forankret i hele organisationen, samt at innovationsindsatsen ses i tæt sammenhæng med de centrale mål og visioner, som regionen sætter for udvikling af sundhedsvæsenet og hovedstadsregionen som helhed. Innovationspolitikken er bygget op om syv temaer, hvor de første tre har fokus på rammerne for innovation og skal skabe grundlag for innovation på alle områder. De øvrige fire temaer har fokus på særlige strategiske indsatsområder, hvor der er behov for en særlig satsning og mere målrettede initiativer til at fremme innovation. Strukturen i innovationspolitikken er udformet i en matrix, der viser, at rammebetingelserne for innovation og de forskellige indsatsområder er hinandens forudsætninger. Implementering af innovationspolitikken Med innovationspolitikken er der lagt op til ambitiøse mål, der er tænkt sammen med regionens øvrige politikker og strategier. Den vil derfor blive implementeret sideløbende med flere af disse frem mod Allerede i starten af 2013 vil der være eller blive igangsat en række af de initiativer, der er beskrevet her i politikken. Samtidig vil der blive udarbejdet 2-årige handlingsplaner fra 2014 og fremefter, der følger kadencen i udviklingsaftalerne med hospitalerne. Ved udarbejdelsen af de 2-årige handlingsplaner vil der ske en konkretisering af mål og koordinering med øvrige tiltag for de enkelte indsatser. Der lægges op til en indsats, hvor der fokuseres på implementering af politikken i tre niveauer politisk, administrativt og lokalt. Politisk vedtager forretningsudvalget og regionsrådet de 2-årige handlingsplaner på baggrund af oplæg fra relevante politiske udvalg. De forelægges en årlig status og evaluering af temaområderne i handlingsplanen med mulighed for korrektion af indsats og retning. Administrativt vil koncerndirektionen, den udvidede direktørkreds og vicedirektørkredsen have det administrative ansvar for at følge implementeringen af politikken. Desuden skal vicedirektørkredsen sikre samspillet og koordinationen mellem det lokale og det regionale niveau. Lokalt er direktionerne ansvarlige for at sætte de lokale rammer for innovation og se til, at de forskellige indsatsområder bliver prioriteret. Desuden har mellemlederniveauet en afgørende rolle i at implementere innovationsledelse og forskellige konkrete initiativer lokalt på hospitalerne og afdelingerne. 8

13 Desuden er der andre vigtige kanaler i implementeringen af de forskellige initiativer, der kan sikre forankringen: MED-organisationen, forskellige interessentgrupper og eksisterende samarbejdsfora inddrages tæt i samarbejdet om at implementere fælles initiativer. Brugerinddragelse og aktivt medborgerskab er afgørende for, at implementeringen af initiativerne har de ønskede effekter for kvaliteten og brugeroplevelsen i sundhedsvæsenet. Kommunikationsmæssigt er der en stor opgave i at understøtte udvikling og implementering af innovative løsninger. Presseomtale og ekstern kommunikation i fagmedier spiller en væsentlig rolle i bestræbelsen på at sætte innovation på dagsordenen over for patienter/borgere og eksterne samarbejdspartnere. Som led i lancering og opstart på implementering i 2013 udarbejdes og udsendes en innovationsfolder til ledere og medarbejdere i Region Hovedstaden, som giver et hurtigt og nemt overblik over politikken samt information om muligheder for regional rådgivning og støtte til innovation. Innovation på dagsordenen i Region Hovedstaden Innovation skal sættes på dagsordenen over for: regionens ansatte, så de bliver opmærksomme på mulighederne for støtte, rådgivning, samarbejde, viden og erfaringer, når det gælder innovation. relevante eksterne interessenter, så de bliver opmærksomme på hospitalsvæsenet/region Hovedstaden som en attraktiv samarbejdspartner. patienter og pårørende, så de bliver opmærksomme på relevante innovationstiltag og mulighederne for indflydelse. kommuner og praksissektor, så de bliver opmærksomme på regionens ønsker, beslutninger og initiativer, når det gælder innovation i sundhedssektoren. offentligheden, så borgere og beslutningstagere bliver opmærksomme på, at regionen arbejder innovativt for at fremtidssikre sundhedsvæsenet og skabe vækst. 9

14 10

15 handlingsplan for innovationspolitikken Nyt, Nyttigt, Nyttiggjort

16 handling bag ordene Med innovationspolitikken ønsker Region Hovedstaden at sætte handling bag ordene. For at nå i mål med intentionerne i innovationspolitikken er det vigtigt at blive konkret på, hvilke handlinger og samarbejder, der skal til, så det ikke kun bliver ved de gode ideer (nyt), men også bliver vist nyttigt og i sidste ende nyttiggjort. Denne handlingsplan opstiller i alt syv temaer, hver med sine mål frem mod 2020, succeskriterier, og forslag til konkrete initiativer på området. Tre af temaerne sætter rammerne for innovation i organisationen, mens de fire strategiske indsatsområder er emner, der er udpeget politisk og strategisk, og hvor Region Hovedstaden har et særligt ønske om og /eller behov for innovation. Målene er udtryk for en vision om, hvor Region Hovedstaden er i 2020 indenfor hvert tema, og er holdt op mod den overordnede vision og strategiske mål i innovationspolitikken. Succeskriterierne gør det muligt at måle, om vi er på rette vej, og initiativerne er forslag til hvilke konkrete handlinger, der kan tages fat på lokalt eller regionalt for at komme derhen. Endelig er anbefalingerne til staten og andre aktører udtryk for, at Region Hovedstaden ikke agerer i et tomrum, men er afhængig af at andre er med til at bane vejen for et mere innovativt sundhedsvæsen. Handlingsplanen afsluttes med en plan for, hvordan indholdet i temaerne kan implementeres. 12

17 Rammer for innovation Ledelse og organisationsmodeller Det kræver en særlig grad af åbenhed, fleksibilitet og risikovillighed hos ledere og medarbejdere at kunne agere innovativt i et sundhedsvæsen, hvor der på mange områder ikke må ske fejl. De nødvendige organisatoriske rum til at eksperimentere og udvikle skal skabes og prioriteres. For at få nyttiggjort de innovative ideer er det nødvendigt, at organisationen både regionalt og lokalt bliver i stand til at prioritere, udvælge, udvikle og implementere dem i driften. Driftsledelse og innovationsledelse kræver forskellige ledelsesmæssige indsatser. Det er en forudsætning, at organisationen evner at håndtere begge, hvis innovative ideer skal give den ønskede værdiskabelse i driften. Desuden er det nødvendigt med en erkendelse af flere typer innovation (f.eks. hverdagsinnovation og banebrydende innovation), som håndteres forskelligt, samtidig med at de alle prioriteres med ledelsesopbakning og nødvendige ressourcer. Samtidig er det en vigtig forudsætning, at ledelserne har det fornødne strategiske fokus på området, der sikrer at innovationen er koblet til andre strategier og indsatsområder på alle niveauer. God innovationsledelse kræver prioritering af både tid og ressourcer til udvikling (nyttigt) og implementering (nyttiggjort). Det er et vilkår for god ledelse i sundhedsvæsnet, at der arbejdes, udvikles og tænkes på tværs af kompetencer, fag og organisatoriske enheder, og at viden deles og bruges på tværs i organisationen. Det er et rigtig godt ståsted for et større fokus på innovation og de muligheder, det rummer. case: Innovationsforum på Bornholm Bornholms Hospital har åbnet op for at nyttiggøre de gode ideer, i første omgang fra medarbejdere og ledere, og i næste omgang også fra patienter, pårørende og andre interesserede. Hospitalsdirektøren står i spidsen for et korps på 10 innovationsambassadører, der arrangerer innovationscafeer, samler ideer ind, vurderer potentiale, og hjælper med at udvikle, implementere og eventuelt kommercialisere de gode ideer. I forhold til at få nyttiggjort innovative ideer er det nødvendigt at regionen, det enkelte hospital, virksomhed og den enkelte arbejdsplads bliver i stand til at prioritere og udvælge de nyttige ideer, samt til efterfølgende at nyttiggøre dem ved at udvikle og implementere dem, på tværs af afdelinger, hospitaler og virksomheder. 13

18 Målsætninger I 2020 er der etableret lokale og regionale ledelsesindsatser og organisationsstrukturer, der understøtter og fremmer identifikation, prioritering, udvikling, implementering og udbredelse af innovative ideer på tværs af virksomhederne. Udgangspunktet er brugen af eksisterende strukturer, men kan de ikke løse opgaven udvikles og implementeres nye. Succeskriterier I 2014 har ledere og medarbejdere adgang til udviklingsaktiviteter i innovationsledelse, -processer og værktøjer, hvor de tilegner sig viden om, hvordan der kan arbejdes systematisk med innovation på alle niveauer i samspil med f.eks. erhvervslivet. I 2017 er der beskrevet og implementeret en sammenhængende organisering af lokale og regionale ledelsesindsatser og organisationsstrukturer, der kan fremme innovation på hospitalerne og på afdelingerne. Forslag til initiativer De lokale direktioner på hospitaler, i virksomheder og i stabe anbefales at etablere en lokal organisering omkring innovation med formaliserede og strukturerede beslutnings-/procesgange, jf. eksempelvis Bornholms Innovationsforum eller et regionsforum for innovation i stil med forum for arbejdsmiljø. Der kan sammensættes grupper, team osv. med flere kompetencer, fag og baggrunde. Der kan indtænkes eksterne aktører fra f.eks. den private sektor i de innovationsfora, som dannes på hospitalerne. Den lokale organisering vil indgå i et samarbejde med de regionale støttefunktioner. Organiseringen indtænkes eventuelt i allerede eksisterende samarbejdsfora. De lokale direktioner kortlægger og beslutter hvilke strategiske indsatser og mål, der skal gennemføres og implementeres. Den strategiske indsats kobles via de regionale støttefunktioner til andre regionale og lokale strategier/politikker, f.eks. IT-strategien, udviklingsaftalerne eller uddannelsespolitikken. Der skabes organisatorisk rum og mulighed for, at der kan eksperimenteres med nye produkter, processer og organiseringsformer. Dette gøres i tæt kobling til driften bl.a. ved, at der sker den fornødne ledelsesmæssige prioritering af området. F.eks. kunne der oprettes flere delestillinger, hvor en medarbejder både har tid i klinikken og i en udviklings- og innovationsenhed. Der bygges videre på resultaterne fra Health Care Innovation Lab, som Center for Sundhedsinnovation udviklede med tre cases i samarbejde med en række eksterne og interne parter. Resultaterne af brugen af simulation som brugerdreven metode er lovende, og viser at potentialet er stort i forhold til at skabe merværdi i udvikling af nye fysiske hospitalsrammer, nye serviceydelser, teknologier og produkter. 14

19 Der uddannes en bredere kreds af mellemledere og topledere i Region Hovedstaden i innovationsledelse. Innovationsmoduler i lederudviklingsprogrammet, toplederforløbet og masterclass videreudvikles, og eksempelvis indarbejdes viden om og håndtering af offentlig-private innovationssamarbejder. Desuden udvikles i samarbejde med en professionshøjskole et kompetencegivende tillægsmodul i innovationsledelse for ledere fra Region Hovedstaden, der har gennemført Ledelse af Medarbejdere eller tilsvarende lederudviklingsforløb. Regionens måder at tænke og håndtere projekter videreudvikles, så den i højere grad understøtter og inkluderer innovation og innovationsprojekter. Dette gøres bl.a. ved at videreudvikle projektlederuddannelsen til at indeholde et eller flere moduler om innovationsprocesser. Der igangsættes et roadshow rundt til alle hospitalsledelser for at orientere alle om de forskellige tiltag i innovationspolitikken, og på den årlige regionale dag for ledere i Region Hovedstaden bliver innovation taget op som tema. Der udvikles incitamentsmodeller som påskønner og anerkender, hvis en medarbejder, afdeling eller hospital/virksomhed/stab er innovative. Der identificeres historier, der kan bringes i nyhedsbrevet for ledere for at bidrage til at udvikle og kvalificere ledernes innovationsindsats. case: Rum til hverdagsinnovation Medarbejderne på Brystkirurgisk Afdeling F på Herlev Hospital og Mammakirurgisk afdeling på Ringsted Sygehus har sammen med bl.a. Kræftens Bekæmpelse brugt Center for Sundhedsinnovations metoder såsom fotodagbøger, interviews, brainstormteknikker til at sætte sig i patientens sted, se på hverdagen med nye briller, få idéer til nye og bedre løsninger og implementering. Afdelingerne er i gang med at implementere resultaterne. Desuden har projektet affødt InnovatorBox, der er et træningsværktøj i innovation til andre afdelinger i Region Hovedstaden. (Projektet Innovativ patientinddragelse Medarbejderdreven innovation på Brystkirurgiske afdelinger ) 15

20 Innovationskompetencer og -kultur Region Hovedstaden sætter patientsikkerheden højt. Derfor må eksperimenterende rum nødvendigvis være klart afgrænsede, således at der ikke gås på kompromis med patientsikkerhed og kvalitet i behandlingen. Samtidig er det en forudsætning for innovation, at den nuværende drifts- og sikkerhedsorienterede kultur suppleres med en eksperimenterende og risikovillig kultur. Region Hovedstadens sundhedsvæsen bliver innovativt, når ledere og medarbejdere får mulighed for at deltage i innovationsarbejde, der gør en reel forskel for deres driftsopgaver. En innovationskultur skal motivere til at tænke nyt, udforske ideer i forhold til deres potentielle værdiskabelse for organisationen og afsætte ressourcer til at omsætte de innovative ideer til virkelighed og udbredelse. MED-systemet inddrages aktivt i en sådan udvikling af organisationen og arbejdspladskulturen. Det er en forudsætning at udvikle de nødvendige innovationskompetencer hos ledere og medarbejdere på tværs af fag. Der er brug for ledere og medarbejdere, der besidder flere kompetencer, og som evner at bruge og udnytte disse. F.eks. kan kombinationen af det sundhedsfaglige og forretningsforståelse føre til helt nye måder at tænke sundhedsvæsen, arbejdsgange eller andet på. Sundhedsvæsnet er generelt karakteriseret ved engagerede og veluddannede eller specialiserede medarbejdere, en stor idérigdom og en tæt kontakt til brugeren (patient/pårørende), der giver personalet en stor viden om, hvilke behov der er for innovation. Der er ofte stor vilje til at tænke og agere innovativt, hvis medarbejderen kan se at det vil få en positiv effekt på kvaliteten af patientbehandlingen. Health Care Innovation Lab - Fremtidens Ambulatorium Fremtidens Ambulatorium er et offentlig-privat innovationsprojekt om en ny funktions- og organisationsmodel, der adresserer udfordringerne på ambulatorier omkring afbrudte arbejdsprocesser. Den nye model skaber fleksibilitet, effektiv ressourceudnyttelse og optimerede betingelser for videndeling og samarbejde. Fremtidens Ambulatorium er udviklet og testet i et dynamisk samarbejde mellem Herlev Hospital, DTU, Grontmij, Dansk Institut for Medicinsk Simulation og Center for Sundhedsinnovation. Modellen kan give værdifuld viden til, hvordan de nye hospitalsbyggerier kan indrettes. Billederne illustrerer de modeller for indretning af fremtidens ambulatorier som ledere og medarbejdere har udviklet i projektet. 16

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland

Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland Sundhed, udvikling og samarbejde i Nordjylland 1 Velkommen Landskabet Ideklinikken 2012, KL Eir, CV LANDSKABET Eks. på aktiviteter Mulige indgange FORSKNING Teknologisk-klinisk forskning Forskningssamarbejder:

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 4. september 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere