Inspiration til tillid og samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til tillid og samarbejde"

Transkript

1 Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen og tillid mellem hinanden. Moderniseringsstyrelsen, Akademikerne, SKAF og OAO er gået sammen om et projekt, der skal styrke tillid og samarbejde i staten. Der er allerede mange forskellige aktiviteter rundt omkring i landet, der handler om tillid og samarbejde, og som kan inspirere statslige arbejdspladser, der selv ønsker at arbejde med det. Både aktiviteter i staten, men også i regioner og kommuner som kan give inspiration til egne indsatser. Her har parterne samlet en oversigt over inspirerende aktiviteter. Oversigten giver eksempler på sammenhænge og metoder til at arbejde med tillid og samarbejde. Der er eksempler på: Initiativer, der er sat i gang for at skabe mere tillid og samarbejde Videnscentre, der kan inspirere, rådgive og hjælpe med projekter. Undersøgelser og forskning, der handler om tillid, social kapital eller innovation i det offentlige. Erfaringer fra arbejdspladser, der selv har arbejdet med at øge tillid og samarbejde. Litteratur, der fagligt ser på sammenhænge og metoder. I oversigten står der også, hvor der findes mere information om eksemplerne.

2 INITIATIVER SAMARBEJDE OM MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR I sommeren 2013 blev Regeringen, OAO, FTF, Akademikerne, Danske Regioner og KL enige om en aftale om modernisering af den offentlige sektor. Parterne er enige om at skabe en kulturforandring for at opnå bedre velfærd og mener at tillid, ledelse, fagligt handlerum, samarbejde og afbureaukratisering er vejen frem. Et nyt center for innovation skal drive forandringerne. Og styringslaboratorier skal udvikle nye måder at styre den offentlige sektor på. Aftalen har tre hovedelementer 1) Syv principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Aftalen skal understøtte dialogen mellem politikere, ledere, medarbejdere og borgere om modernisering af den offentlige sektor. Principperne skal være ledetråde for udviklingen. 2) Center for Offentlig Innovation Erfaringerne med de syv principper skal kunne bruges i praksis ude på arbejdspladserne. Center for Offentlig Innovation skal indsamle og sprede viden om innovative tiltag på tværs af den offentlige sektor. Centret skal inspirere ledere og medarbejdere i kommuner, regioner og staten til i højere grad at lære af hinanden. Centeret har tilknyttet et innovationspanel med 21 eksperter, der har særlig viden og erfaring indenfor offentlig innovation. Det skal give centeret gennemslagskraft og sikre, at arbejdet er forankret i forskning og praksis. Innovationspanelet skal fungere som inspiration og sparringspartner for centrets arbejde. 3) Styringslaboratorier Der skal sættes 5-6 styringslaboratorier i gang, der giver kød og blod til de syv principper for modernisering. Her udvikler arbejdspladser nye måder at styre deres organisation på. Styringslaboratorierne skal udvikle ideer til nye styringsformer i den offentlige sektor. De nye styringsformer skal styrke kvaliteten, produktiviteten og forbedre effekten af det, organisationen laver. Laboratorierne har tilknyttet konsulenter fra MindLab med ekspertise i at skabe og finde effekter for hvert styringslaboratorium. Forløbene er cirka 4-6 måneder lange. Hvordan kan det hjælpe arbejdspladsen? Parterne bag aftalen har lavet en startpakke med inspiration til arbejdspladser, og opfordrer ledere og

3 medarbejdere på offentlige arbejdspladser til at bruge det nye center og dele deres erfaringer fra egne innovationsprojekter. SAMARBEJDSAFTALEN Samarbejdsaftalen har til formål at fremme udvikling af attraktive statslige arbejdspladser gennem etablering af Samarbejdsudvalg på de lokale arbejdspladser. Samarbejdsudvalgene skal fremme et konstruktivt lokalt samarbejde baseret på tillid og dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Samarbejdsaftalen gælder for hele statens område og er indgået mellem CFU og Finansministeriet, men aftalen lægger op til, at man lokalt på den enkelte arbejdsplads aftaler et samarbejdsudvalg, som matcher den lokale arbejdsplads kerneopgave og kultur. Et velfungerende samarbejdsudvalg kan derfor hjælpe arbejdspladsen til tillid og samarbejde. Det kan for eksempel ske gennem drøftelser om: tillid og samarbejde på arbejdspladsen kerneopgaven og kvalitet kompetenceudvikling trivselsundersøgelser psykisk arbejdsmiljø KOMPETENCEUDVIKLING TIL INNOVATION KL og KTO tilbød i juni 2013 alle kommuner fem pladser på en uddannelse i innovation. 35 kommuner har sendt cirka 250 medarbejdere på uddannelse. Uddannelsen blev igen udbudt i januar På uddannelsen lærer deltagerne at bruge deres kontakt med borgerne og andre brugere og deres faglige viden på nye måder. Som en del af uddannelsen skal de gennemføre et innovationsprojekt på en af kommunens arbejdspladser. De skal træne deres kollegaer i at se deres arbejde med nye øjne og i at prøve ideer af. Efter uddannelsen kan kommunen bruge innovatørerne til at træne andre arbejdspladser. Og dermed skabe en bølge af innovation i hele organisationen. Uddannelsen består af fem moduler fordelt over fem måneder:

4 Modul 1: Introduktion til uddannelsen og fokusering. Modul 2: Opdagelse Modul 3: Tematisering Modul 4: Idéudvikling og prioritering Modul 5: Test Hvordan kan det hjælpe arbejdspladsen? Også på statslige arbejdspladser er forandring et grundvilkår. Innovatører finder nye løsninger ude på arbejdspladsen og skaber på den måde udvikling. På innovatøruddannelsens hjemmeside er der materiale til kommende innovatører. Her kan statslige arbejdspladser finde inspiration til selv at uddanne innovatører.

5 VIDENSCENTRE KOMPETENCESEKRETARIATET Kompetencesekretariatet rådgiver statslige arbejdspladser med systematisk kompetenceudvikling. De støtter initiativer, der udvikler statens arbejdspladser og personalegrupper. Hvad gør de? Hos kompetencesekretariatet kan arbejdspladser få hjælp til at: Afdække behov og mål for kompetenceudvikling Se andres erfaringer med kompetenceudvikling Få rådgivning til økonomisk støtte Få overblik over uddannelsesmuligheder Få hjælp til at planlægge udviklingsprojekter Eksempler på hjælp Kompetencesekretariatet har støttet en lang række projekter på statens arbejdspladser med fokus på større omstillingsprocesser og organisatorisk udvikling blandt andet for at øge kvalitet, effektivitet og den sociale kapital, herunder projekter med fokus på tillid og samarbejde. De har blandt andet støttet projekter om social kapital hos professionshøjskolen Metropol, Karlslunde Politistation og Skattecenter i Holbæk, om involvering af medarbejdere ved fusioneringer, og vidensdeling på erhvervsskoler og kunstskoler SAMARBEJDSSEKRETARIATET Samarbejdssekretariatet har til opgave at hjælpe alle statslige samarbejdsudvalg. Sekretariatet kan rådgive og vejlede om selve samarbejdsaftalen. Alle medlemmer af lokale samarbejdsudvalg kan kontakte sekretariatet for information og vejledning om samarbejdsaftalen. Sekretariatet udbyder desuden 1-dagskurser for hele det lokale samarbejdsudvalg med fokus på samar-

6 bejdsudvalgets kerneopgave. Ved at tage hele samarbejdsudvalget på samme kurser skabes en god mulighed for at få en fælles forståelse af samarbejdsudvalgets rolle og opgaver på den enkelte arbejdsplads. Samarbejdssekretariatet udbyder desuden åbne kurser med individuel tilmelding. Samarbejdssekretariatet er oprettet af Finansministeriet og CFU i fællesskab og er derfor partsneutral i alt sit arbejde. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION Der er rigtig mange steder i det offentlige, hvor der allerede arbejdes med innovation for at styrke både tillid og samarbejde, resultater, effektivitet, kvalitet og nytænkning. Center for Offentlig Innovation indsamler og spreder viden om innovative tiltag i det offentlige. Hvad gør de? Centeret er til for at inspirere medarbejdere i kommuner, regioner og i staten til i at lære af hinanden og trække på de erfaringer med bedre løsninger i skoler, på plejehjem, i fængsler og i sygehuse, som andre allerede har gjort. Center for Offentlig Innovation: Finder, indsamler og kvalitetssikrer den viden og erfaringer med innovative tiltag, der findes på tværs af den offentlige sektor. Formidler viden og erfaringer om innovative tiltag på tværs af kommuner, regioner og stat Formidler erfaringer fra de styringslaboratorier, der er nedsat som led i samarbejdet om modernisering af den offentlige sektor. Center for Offentlig Innovation har et ekspertpanel tilknyttet. Her sidder både forskere og praktikere med erfaring indenfor innovation i det offentlige. De fungerer som inspirations- og sparringsparterne. Centeret er oprettet i januar 2014 som led i aftalen om modernisering af den offentlige sektor som Regeringen har indgået med Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO. MINDLAB MindLab skaber nye løsninger i det offentlige, der giver mere værdi for samfundet. Det gør de ved at hjælpe ejerne til at tage udgangspunkt i borgere og virksomheder, når de skal udvikle løsninger. MindLab ejes af Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet og Odense

7 Kommune og samarbejder med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hvad gør de? I MindLab har de fokus på brugercentreret innovation: Formålet er at bringe borgeres og virksomheders virkelighed ind i udviklingen af nye offentlige løsninger. Med designinspirerede metoder bruger MindLab viden om borgernes liv til at gøre en ønsket udvikling konkret og øve sig på fremtiden. Mindlab analyserer og visualiserer viden om udfordringen og brugerne. Derudfra udvikler de ideer, der konkretiseres til koncepter, som afprøves i form af prototyper. Tilbud: Længerevarende projekter i samarbejde med deres ejere. Inspiration i form af eksempelvis oplæg cirka en gang om måneden kaldet Mindlabmorgen. Eksempler på hjælp MindLab har blandt andet lavet med Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet, Erhvervsstyrlsen, regeringens vækstteams, Ny Nordisk Skole m.fl. Ved Arbejdsskadestyrelsen hjalp MindLab med et projekt om langsigtet forandring gennem strategisk partnerskab. Udgangspunktet var, at et skifte i en organisation ikke sker gennem et enkelt projekt, men gennem mange aktiviteter. ASK ønsker, at flere arbejdsskadede fortsat har et arbejde efter deres skade. Det kræver en holdningsændring hos mange aktører. : MIDTLAB Midtlab er Region Midtjyllands fælles enhed for innovation. De er sat i verden for at hjælpe til, at regionens organisationer er passende innovative og for at udbrede innovationskompetencerne. De er en stab i region Midtjylland, men må gerne lave indtægtsdækket arbejde uden for regionen. De har primært arbejdet med regionale arbejdspladser, men har også lavet mange opgaver for kommuner og i mindre omfang for staten. Hvad gør de? Deres mål er at fremme innovation ved at: Arbejde eksperimenterende med kerneydelsen, med måden den leveres på og med strategisk forny-

8 else af aktiviteter Understøtte innovation med metoder, viden og inspiration Hjælpe med innovative tiltag tæt på praksis. Det kan være brug af ny teknologi, ny organisering, nye arbejdsprocesser Bruge metoder som: Laboratorier, prøvehandlinger, Camps, Implementering fra start, Benspænd og Det perifere syn Eksempler på hjælp Innovative børneinstitutioner Arbejde med hjemløse på et forsorgshjem Innovative kostdage på et universitetshospital Minilaboratorier for innovativ styring Alternativ finansiering af specialiserede sociale indsatser

9 UNDERSØGELSE OG FORSKNING PH.D.-PROJEKT ET SPØRGSMÅL OM TILLID Hvilken betydning har tillidsbaseret styring og ledelse? Og hvordan kan tilliden på de offentlige arbejdspladser styrkes? Det undersøger forsker Tina Øllgaard Bentzen i ph.d. projektet Et spørgsmål om tillid. Projektet er finansieret af OAO, Roskilde Universitet, Københavns Kommune, Danmarks Lærerforening og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation. Projektet løber fra december 2012 til december Hvad viser projektet? Ph.d. projektet skal kunne inspirere resten af den offentlige sektor til at arbejde videre ud fra resultaterne og de gode erfaringer. Projektet har følgende arbejdsspørgsmål: Hvordan kan tillid i offentlige organisationer konkret styrkes gennem ledelse og styring? Hvilken effekt vil øget tillid kunne skabe for produktivitet, kvalitet, innovation og trivsel? Hvilke drivkræfter og barrierer kan identificeres for tillidsbaseret ledelse og styring, og hvordan kan de håndteres? Tina Øllgaard Bentzen har indsamlet cases i Københavns Kommune, der er i gang med forskellige tillidsinitiativer. Selvom projektet ikke er færdigt, er der allerede resultater: Tillid på arbejdspladsen gør en forskel. Det skaber engagement og motivation, men også produktivitet. Tillid er en gensidig handling, der ikke kommer uden en indsats. Tillid står ikke altid i modsætning til kontrol. Kontrol og tillid kan også understøtte hinanden. Det vigtige er, at der er dialog mellem dem, der styrer og dem, der udfører servicen. Bruger man i det offentlige mere tid på at udvikle mere meningsfulde styringssystemer, så kommer implementering også til at gå hurtigere. 1debb3f39dbbf3

10 GALLUPUNDERSØGELSE OM TILLIDSREFORM Hvem har ansvaret for, at en tillidsreform bliver til virkelighed? Og i hvilken grad bliver tillidsreformen til virkelighed hos jer? Det var nogle af de spørgsmål, som 1054 offentligt ansatte svarede på, da TNS Gallup i oktober 2013 lavede en undersøgelse for OAO blandt offentligt ansatte om tillidsreformen i den offentlige sektor. Hvad viser undersøgelsen? Undersøgelsen viser, at de ansatte i staten i mindre grad end de ansatte i kommuner og regioner oplever, at deres politikere og ledere tager initiativer til at gøre tillidsreformen til virkelighed. Rigtig mange ansatte mener, at de kan bidrage til at forbedre servicen overfor borgerne, arbejdsgange eller arbejdsopgaver. Problemet er, at de ikke bliver hørt i tilstrækkelig grad. HVIDBOG OM SOCIAL KAPITAL I 2008 udgav Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø en hvidbog om social kapital. Hvad viser undersøgelsen? Social kapital består af tre elementer: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Hvidbogen viser, hvordan virksomheder kan bruge social kapital som en tilgang til at tænke produktivitet, ledelse og arbejdsmiljø sammen. Social kapital er den egenskab, der gør organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse kerneopgaven er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Social tillid opbygges eksempelvis ved gensidig anerkendelse, lav magtdistance, vilje til kompromisser og accept af hinandens interesser. Effekt af social kapital Der er dokumentation for, at høj social kapital medfører bedre arbejdsmiljø, produktivitet, kvalitet og lavere sygefravær. Hvidbogen peger derfor på behov for at sprede kendskabet til social kapital, og afprøve metoder til at

11 fremme den. Samtidig er der et stort behov for teoretisk og empirisk forskning for eksempel i hvilke faktorer, der får virksomheders sociale kapital til at stige. CLIPS INNOVATIONSKULTUR I DEN OFFENTLIGE SEKTOR CLIPS er en forkortelse for Collaborative Innovation in the Public Sector, som kan oversættes til samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. CLIPS har igennem fire år ( ) undersøgt drivkræfter og barrierer for samarbejdsdrevet innovation, og udviklet metoder til at organisere og lede samarbejdsdrevet innovation. Målet har været at fremme innovation i den offentlige sektor CLIPS har sammen med en række ministerier taget initiativ til MIA (Ministeriernes Innovationsakademi). Ideen er at bringe medarbejdere fra ministerier sammen for at skabe en fælles læring om, hvordan ministerierne bliver bedre til innovation gennem tværgående samarbejde. Hvad viser projektet? Det, der sætter innovationen i gang, er hovedsagligt ildsjæle og medarbejder, derefter kommer innovationen, når der er pres på ressourcer, når der kan ses eksempler fra andre, og når der er et politisk pres. Samarbejde er en væsentlig kilde til innovation. Ledelsen skal være forberedt på innovation og medarbejderne skal deltage aktivt, før innovationen lykkes. Uddannelse af innovationsledelse virker. Det er vigtigt, at lederne har de rigtige ledelseskompetencer, og medarbejderne har kompetencer som engagement, nysgerrighed, kreativitet og samarbejdsevne. CLIPS giver blandt andet eksempler på innovation i bandebekæmpelse, innovative biblioteker, innovation i folkeskolen og sundhedsinnovation.

12 ERFARINGER FRA ARBEJDSPLADSER PROJEKT I POLITIET Projektet handler om at styrke den sociale kapital i Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds Hvad har de gjort? Samarbejdet i Sydsjælland og Lolland-Falsters politi stod foran en prøve, efter politireformen der slog 54 politikredse sammen til 12. I to år har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi arbejdet med at udvikle den sociale kapital både mellem medarbejderne og på arbejdspladsen som helhed. Formålet har været at styrke det interne samarbejde og kendskab til hinanden efter politireformen. Det har de gjort ved at: Holde to seminarer Sprede de gode historier i organisationen Lave husmøder Fokus på rosende feedbackkultur Uddanne facilatorer Lave tværorganisatorisk arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere Resultater Gennem politikredsens arbejde med social kapital med fokus på at bygge bro og skabe stærke forbindelser mellem hinanden, har de skabt mulighed for at medarbejderne viser mere hjælpsomhed i hverdagen. De kan udveksle tjenester og opnå goodwill hos hinanden. Det har kun kunne lykkes, fordi arbejdet med social kapital er vokset nedefra, og har en organisatorisk forankring, som giver mening i medarbejdernes hverdag og bliver en naturlig del af arbejdet.

13 PROJEKT I KRIMINALFORSORGEN Hvad har de gjort? Siden 2008 har Kriminalforsorgen arbejdet med metoden positiv afvigelse, som er en tilgang til organisationsudviklingen. Her inddrages personalet selv i at afsøge forbedringsmuligheder ved at lære af kolleger og andre, der gennem særlige adfærdsstrategier har succes med deres arbejde. Om positiv afvigelse: Løsningerne kommer nedefra og findes ofte allerede. Metoden går ud på at afdække den positivt afvigende adfærd, og så udbrede den til andre med lignende udfordringer Der findes altid mennesker eller grupper, der har særligt gode og succesfulde handlemåder. Det er de positive afvigere. Hvordan kan man lære af dem? Formål at øge tillid mellem ledere og medarbejdere, og at medarbejderne trives og bliver bedre til at hjælpe de indsatte til at få en tilværelse uden kriminalitet Resultater Sygefraværet, frafaldet og mobningen er mindsket i de deltagende institutioner Der kan konstateres en overordnet forbedring på resultatet af den årlige psykosociale spørgeskemaundersøgelse for medarbejderne i de udvalgte institutioner Medarbejderne lokalt har ændret adfærd i retning af mere positiv adfærd. Der er en oplevelse af effekt hos de deltagende tjenestesteder

14 LITTERATUR LITTERATUR Udover de initiativer der er i gang, er der også skrevet meget litteratur på området. Den litteratur kan også give inspiration til, hvordan man arbejder med tillid og samarbejde. Her er udpluk af relevante bøger: Offentlig styring af Klaus Majgaard Tillid på bundlinjen af Niels Thygesen og No Emil Sjöberg Kampmann Kend din kerneopgave af Anders Seneca og Morten Christensen

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Dagsorden 1 2 3 4 Projektet og baggrund for projektet Den innovative organisation Centrale udfordringer for uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Kerneopgaven og MED-udvalget

Kerneopgaven og MED-udvalget Kerneopgaven og MED-udvalget - Kunsten at invitere FTF og OAO MED-camp 2013 9. og 10. december 2013 var 50 Hovedudvalgsmedlemmer fra 15 kommuner og regioner samlet i Middelfart. De kom fra FTF, OAO og

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

LEDELSE MED SOCIAL KAPITAL

LEDELSE MED SOCIAL KAPITAL LEDELSE MED SOCIAL KAPITAL Henrik Melbye Madsen, Gitte Plougmann, Hans Old Jensen, Charlotte Lindegaard Hansen Udfordringen At finde et koncept, hvor effektivitet og produktivitet hænger positivt sammen

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

De 3 fluer og de tre diamanter

De 3 fluer og de tre diamanter Oplæg og drøftelse for DSR Silkeborg 24. januar 2013 v. Michael Munch-Hansen Århus 29.januar 2013 v. Michael Martini Jørgensen Herning 5. februar 2013 v. Michael Munch-Hansen De 3 fluer og de tre diamanter

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014 Ledelse af samarbejdsdrevet innovation

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med?

Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med? Psykisk arbejdsmiljø Procesoptimering Udvikling af ledelse Innovation Laboratorier Eksperimenter Camps Organisationsudvikling Koncern HR Udvikling

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Social kapital. Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation

Social kapital. Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation Social kapital Mål: Deltagerne får viden om social kapital, og ideer til hvordan det kan bruges i egen organisation Hvad er det? Test Hvad kan man med social kapital? Hvad kan vi bruge det til i egen organisation?

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Krista Ebsen Blaabjerg, chefkonsulent, PreviaSundhed, keb@previasundhed.dk Temaer og indhold for workshoppen > Hvordan

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Albertslund Kommune Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Præsenteret af Else Momme, seniorkonsulent, Grontmij Carl Bro Lene Flint Andersen, arbejdsmiljøkonsulent, Frederiksberg Kommune Albertslund

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere