HR-strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-strategi 2011 2014"

Transkript

1 HR-strategi

2 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats Hvad skal Fødevarestyrelsen arbejde med?...6 Ledelse...6 Arbejdspladsudvikling...8 Kompetencer, talent og karriere...10 Rekruttering og branding...12

3 Forord Med fokus på kommende udfordringer, har Fødevarestyrelsen i foråret 2011 vedtaget en HRstrategi, som beskriver mål og retning for Fødevarestyrelsens HR-indsats. HR-strategien har til formål at få Fødevarestyrelsens menneskelige ressourcer til at spille sammen med Fødevarestyrelsens mål og opgaver. De personalepolitiske mål skal støtte op om forretningsstrategien. Fødevarestyrelsen vil i de kommende år være underlagt betydelige effektiviseringer og forandringer, og dette skal HR-strategien støtte op om. Økonomi og ressourcer vil naturligt være i fokus samtidig med, at vi skal sikre en spændende arbejdsplads med udviklingsmuligheder for vores ansatte. HR-strategien introducerer hvordan, vi arbejder med HR, så HR-indsatsen bliver værdiskabende, innovativ og effektiv samt hvad vi vil arbejde med og fokusere på i HR indsatsen. Indledning Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet. Med ca medarbejdere sikrer styrelsen, at reglerne bliver overholdt via kontrol med fødevarer, landets slagterier og veterinære forhold. I Fødevarestyrelsen arbejder vi for at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord. Effekten af vores samlede indsats skal gerne være, at vi bevarer en høj fødevaresikkerhed, fremmer sundere spisevaner, sikrer et højt veterinært stade og god dyrevelfærd samt skaber gode rammer for at producere, sælge og købe fødevarer. Fødevarestyrelsens HR-strategi er styrelsens personalepolitiske overligger, som skal skabe overblik og bidrage til en klar og sammenhængende retning og handling på HRområdet. Strategien introducerer en ny måde for styrelsen at arbejde med HR på en måde hvor alle HR-tiltag og beslutninger lever op til målsætninger om at være: Værdiskabende, innovativ og effektiv. HR-strategien forholder sig til, hvordan styrelsen tiltrækker, fastholder og udvikler medarbejdere og ledere og skaber en sund og værdiskabende arbejdsplads, så medarbejderne kan løse styrelsens opgaver bedst muligt. Fødevarestyrelsen skal som arbejdsplads kunne tiltrække og fastholde den bedst kvalificerede arbejdskraft med de rette faglige og menneskelige kvalifikationer. Styrelsen skal kunne tilbyde fleksibilitet, karrieremuligheder og en god arbejdsplads for at fastholde de dygtige medarbejdere. Og vi skal sikre, at vi bliver ved med at være kendt for at være det faglige fyrtårn, som vi nyder stor anerkendelse for i ind- og udland. HR-strategien bidrager til, at Fødevarestyrelsen fortsat har de nødvendige ressourcer til at varetage vores opgaver nu og fremover. HR-strategien er godkendt af Koncernledelsen i maj 2011, og Fødevarestyrelsen implementerer den over en 4-årig periode. Hvert år udarbejdes en handlingsplan, hvor det kommende års aktiviteter prioriteres inden for den økonomiske ramme. Målgrupper HR-strategien henvender sig til alle, men den er først og fremmest tænkt som en retningsgiver for styrelsens ledere, som har driftsherreansvaret på personaleområdet. Medarbejderne er den sekundære målgruppe. De vil komme til at mærke HR-strategiens effekt i deres dagligdag via nye HR-indsatser. Derudover har de en rolle som bidragsydere til det gode arbejdsmiljø og har en pligt til at forholde sig til egen udvikling. Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg er også vigtige bidragsydere til fastlæggelse af HR-initiativer. Det er vigtigt, at alle parter deltager og tager aktivt del i indsatsen, så HR-strategien omsættes til handling. 3

4 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR Når vi skal løse Fødevarestyrelsens mange opgaver, skal det ske på en værdiskabende, innovativ og effektiv måde. Værdiskabende HR HR-indsatsen er værdiskabende, når den understøtter styrelsens kerneydelse. HRindsatsen skal være efterspurgt og meningsfuld set fra brugerens perspektiv. Fokus på udvikling af kulturen og organisationen skal resultere i sammenhæng på tværs af styrelsen og parathed i forhold til forandringer. HR-indsatsen skal medvirke til, at medarbejdere og ledere imødekommer og håndterer ændrede rammevilkår. Et øget fokus på implementering og effekt skal resultere i, at HR virker i praksis. HR er værdiskabende, når Fødevarestyrelsen: Styrer på mål og effekt Timer HR indsatserne Giver personalepolitisk råderum i den enkelte enhed Inddrager brugere i udviklingsprocessen Kobler den personalemæssige indsats op på forretningsstrategiske mål Fokus på lederens personalepolitiske råderum skal resultere i, at der er plads til lokale skøn og tilpasninger, hvor det er muligt. Styrelsen er en geografisk spredt organisation med forskellige opgaver, faggrupper og arbejdsvilkår. Derfor er det vigtigt, at HR-indsatserne understøtter muligheden for, at der er rum til at løse styrelsens faglige opgaver hensigtsmæssigt og effektivt. Innovativ HR HR-indsatsen er innovativ, når styrelsens personalemæssige udfordringer løses på nye og kreative måder og der inddrages forskellige fagligheder og perspektiver. Innovativ HR indebærer bl.a., at vi har fokus på at anerkende og bruge medarbejdernes egne ideer til at skabe forbedringer i opgaveløsningen. Vi skal være proaktive og tænke og handle nyt. HR er innovativ, når Fødevarestyrelsen Eksperimenterer og løser HR-udfordringer på nye måder Udvikler HR-processer og praksis Evaluerer og efterspørger feedback Inddrager forskellige fagområder og perspektiver Effektiv HR HR-indsatsen er effektiv, når ledelsen og HRfunktionen bruger valide HR-data som beslutningsgrundlag. Vi sætter kroner og ører på HR-indsatsen og opvejer brugen af ressourcer op mod effekten af en given HR-indsats. Det indebærer systematik i alle faser af HR-indsatsen fra rekruttering til afvikling og opstilling af succeskriterier for HR-aktiviteten og evaluering af implementering og effekt. Det indebærer også fokus på klar kommunikation til målgrupperne om HR indsatser, herunder deres baggrund og formål. HR er effektiv, når Fødevarestyrelsen: Optimerer brug af tid og penge Træffer beslutninger på baggrund af valide HR-data, herunder nøgletal, og erfaring Bruger styringsværktøjer og ITunderstøttelse Formidler klart til målgrupperne HR-indsatsen skal løftes i fællesskab af ledere, medarbejdere, samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation og HR-funktion. Lederen har driftsherreansvaret på personaleområdet, og skal tænke HR ind i den daglige opgaveløsning og bidrage til udviklingen af målrettede HR indsatser, som kan understøtte forretningen. Medarbejderne har udover at bidrage til det gode arbejdsmiljø og forholde sig til egen udvikling en rolle i forhold til at være bidragsyder i udviklingen af nye tiltag. Medarbejdernes og ledernes rolle udspiller sig også i samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen, hvor de i fællesskab arbejder med HR på både det strategiske og det mere operationelle plan. 4

5 HR-funktionen, som er det centrale personalekontor og de lokale sekretariater, rådgiver, støtter, udvikler værktøjer, koordinerer og styrer tværgående HR-aktiviteter. HRfunktionen skal være tæt på brugerne og have føling med forretningen. Rådgivningen og vejledningen af ledere og medarbejdere skal være målrettet, ligesom der skal være flere enkle HRværktøjer, som er lette at bruge og tilpasse. HR funktionen centralt og decentralt arbejder tæt sammen, og det er aftalt, at dette samarbejde fremadrettet tilrettelægges mere systematisk. Alle aktørers bidrag er væsentlige for, at HRindsatsen bliver effektiv og får fremdrift. Eksterne samarbejdspartnere skal også inddrages i HRarbejdet, så indsatsen får den tilsigtede effekt hos kunderne. 5

6 Hvad skal Fødevarestyrelsen arbejde med? I de følgende afsnit beskrives de strategiske HR indsatsområder, Fødevarestyrelsen vil have fokus på i de kommende års HR indsats. I vil der særligt være fokus på fire strategiske indsatsområder: Ledelse Arbejdspladsudvikling Kompetencer, talent og karriere Rekruttering og branding Ledelse Målet er at fremme en professionel, attraktiv og værdiskabende ledelse. Vi vil skabe gode vilkår for ledelse og udvikle lederens kompetencer og relationerne mellem ledelsesniveauerne. Lederen skal kunne skabe resultater sammen med medarbejderne i et sundt og værdiskabende arbejdsmiljø, hvor alle udvikler sig, trives og er stolte. Professionelle ledere I Fødevarestyrelsen er det at være leder en selvstændig disciplin. Styrelsens fælles ledelsesgrundlag viser, hvilken ledelsespraksis og opgavevaretagelse vi ønsker inden for strategisk og visionær ledelse, styring og administrativ ledelse, personaleledelse, faglig ledelse og det personlige lederskab. Forventningerne til den enkelte leder varierer afhængigt af ledelsesniveau. Fødevarestyrelsens leder skal være kompetent. Lederen skal blandt andet være nærværende, anerkendende, modig og helhedsorienteret. Aktiviteter Indsats Med udgangspunkt i mål om professionelle ledere, effektive ledelsesteams og gode vilkår for ledelse, er der planlagt følgende aktiviteter: Professionelle ledere: Koncernfælles koncept til lederevaluering udvikles og implementeres, herunder konkretisering af ledelsesgrundlagets betydning for den enkelte leder. Introduktionsforløb for nye ledere. Ledere trænes og støttes i personaleopgaven bl.a. ledelse af teams og distanceledelse. Længerevarende lederuddannelser. Før leder forløb Gode vilkår for ledelse: Kvaliteten af LUS forbedres. Innovationsfora til at løse konkrete ledelsesudfordringer oprettes, f.eks. om distanceledelse eller motivation af forskellige medarbejdertyper Rum til dialog i fælles læringsrum skabes. De nødvendige personaleledelsesværktøjer udvikles. Effektive ledelsesteams: Teamudviklingsforløb niveau 1 og 2. Teamudviklingsforløb niveau 2 og 3. Værktøjer til at arbejde med udvikling af eget ledelsesteam implementeres. Lederen skal prioritere personaleledelse og samarbejde på tværs i styrelsen. Og lederen skal kunne kommunikere mål og mening til sine medarbejdere, så de kan se eget bidrag i en større sammenhæng. 6

7 Effektiviseringer medfører nye måder at arbejde på og løbende forandringer i organisationen. Dette stiller krav om professionel ledelse på alle niveauer, og helt konkret skærpede krav om professionel ledelse pr. distance og ledelse af teams. Ledere med direkte personaleansvar (mellemledere) har en nøglerolle i at implementere forandringer effektivt. Vi sætter i de kommende år fokus på udvikling af mellemledere, så de er rustet til at udfylde ledelsesopgaven. Styrelsen ønsker en rød tråd og systematik i sit arbejde med lederudvikling. Det vi måler på i lederevalueringen, er det vi taler om i lederudviklingssamtalen og efterfølgende målrettet udvikler ledernes kompetencer i forhold til. Herved målrettes lederudviklingsindsatsen, dér hvor behovet er størst. Styrelsen har også fokus på at uddanne kommende ledere. Når ledelse som karrierespor overvejes, skal være medarbejderne være personligt afklarede til lederrollen gennem afklarings- eller udviklingsforløb. Gode vilkår for ledelse Styrelsen vil have gode vilkår for ledelse og tid og rum til at lede, også på distancen. Den enkelte leder skal opleve klare forventninger og et tydeligt ledelsesrum. Og lederen skal bruge sit personalepolitiske råderum og udøve personaleledelse tilpasset lokale arbejdsvilkår, opgaver og medarbejdere. Effektive ledelsesteams Vi ønsker ledelsesteams, hvor lederne med opgaven i centrum - frit og respektfuldt kan sparre med hinanden og drøfte vanskelige spørgsmål. Vi vil udvikle relationerne i teamet og herigennem styrke sammenhold, åbenhed og den fælles forståelse af ledelsesopgaven. Vi vil have ledere, som på tværs af niveauer taler sammen i nye læringsrum, og aktuelle personalemæssige udfordringer skal løses i samarbejde med dem, det berører. HR-funktionen kan facilitere læringsrummet efter behov. De eksisterende ledelsesfora og -netværk skal også kunne bruges til strategisk sparring. 7

8 Arbejdspladsudvikling Målet er at have en sund og sikker arbejdsplads, hvor vi kan fremme en værdiskabende, innovativ og effektiv opgaveløsning. Med sund og sikker arbejdsplads mener vi, at vi vil skabe rammer, der fremmer det gode arbejdsmiljø, trivsel og motivation, og som muliggør, at den enkeltes kompetencer anvendes. Der skal være plads til en vis fleksibel og individuel hensyntagen i forhold til opgaveindhold, arbejdsform og -vilkår. Vi vil have effektive teams med tydelige roller, klar opgavefordeling og konstruktivt samarbejde. Og samspillet mellem styrelsens enheder på tværs af organisationen skal være godt. Der skal være fokus på, at det fysiske arbejdsmiljø understøtter opgaveløsningen og medarbejderens trivsel. Sundt, sikkert og motiverende arbejdsmiljø Styrelsen ønsker et sundt, sikkert og motiverende arbejdsmiljø for sine ansatte. Et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø er fundamentet for trivsel og arbejdsglæde, ligesom det bidrager til at minimere sygefraværet. Vi vil løbende arbejde for at forbedre de fysiske rammer for arbejdet, så vi minimerer antallet af arbejdsskader, arbejdsbetingede lidelser og nedslidning. Og vi vil have fokus på sundhed, da vi mener, at en forebyggende indsats på dette område vil give mere nærvær på arbejdspladsen, mere tilfredshed og bedre økonomi. Et sundt arbejdsmiljø handler også om de psykiske rammer. Vi vil fortsat arbejde med at skabe overensstemmelse mellem krav og forventninger i jobbet og den enkeltes ressourcer, herunder stressforebyggelse. Og vi vil arbejde med forebyggelse og håndtering af opstået vold og trusler i forbindelse med opgavens udførelse. Aktiviteter Indsats Med udgangspunkt i mål om et sundt, sikkert og værdiskabende arbejdsmiljø, effektive teams samt et godt samspil mellem enheder og på tværs, er der planlagt følgende aktiviteter: Sundt, sikkert og værdiskabende arbejdsmiljø: Tværgående teams, der skal analysere og igangsætte indsatser på arbejdspladser med højt sygefravær etableres. Ledere trænes i arbejdet med APV, trivsel og fravær. Pilotprojekt med tilbud om helbredstjek for en udvalgt gruppe ansatte. Beredskabet vedr. stress, vold og trusler samt arbejdsskader styrkes. Personalepolitik revideres. Dynamisk personalepolitisk regnskab udvikles. Effektive teams: En fælles teammodel, som kan bruges til at arbejde systematisk og udviklende med teamet, udvikles. Teamudviklingsforløb gennemføres. Brug af teamtest øges, herunder evt. uddannelse af et antal interne konsulenter i brug af teamudviklingstest. Godt samspil mellem enheder og på tværs: Mødestrukturen revitaliseres, fx kan eksperimenteres med nye mødeformer Roller og ansvar i samarbejds- og arbejdsmiljøstrukturen afklares. 8

9 Effektive teams Styrelsen ønsker kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og trivsel blandt medarbejderne og derfor organiserer vi os ofte i teams. Effektive teams handler om at kunne sætte det rigtige hold og arbejde systematisk og udviklende med holdet, så teamet og enheden har de nødvendige kompetencer og rammer til at kunne løse opgaverne. Endvidere skal vi skabe nye og kreative samarbejdsformer, som fremmer læring, nytænkning og konstruktiv dialog, så medarbejdernes og dermed styrelsens evne til forandring og omstilling udvikles. Konkret vil vi styrke medarbejderne i at udføre de forskellige faser af kontrol og tilsyn, dels via udrulning af LEAN og optimering af arbejdsgange, dels via systematisk udvikling af relationer og samarbejdet internt i teamet. Også den eksterne dialog spiller en rolle, idet en god relation mellem os som myndighedsudøvere og vores brugere er fundamentet for den gode opgaveløsning. Godt samspil mellem enheder og på tværs i Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen vil understøtte en kultur, hvor ledere og medarbejdere deler viden og erfaringer og giver hinanden konstruktiv og anerkendende feedback på tværs af enheder og hierarkiske niveauer. Vi vil have inspirerende møder, der flytter noget. Vi vil revitalisere de tværgående mødefora, så mødetiden kun bruges til at løse, udvikle og koordinere tværgående opgaver, som kræver face to face kommunikation og samarbejde. Møder skal i udgangspunktet ikke holdes, hvis information let kan gives på anden vis. Vi vil i større omfang projektgøre opgaveløsningen, og vi vil inddrage forskellige fagområder og kompetencer tidligt i processen. Endelig vil vi skabe nye og kreative måder at mødes på, som fremmer læring, nytænkning og innovation. 9

10 Kompetencer, talent og karriere Målet er, at kompetenceudviklingen målrettes, potentialet i den enkelte udvikles, og der tilbydes klare karrieremuligheder. Mest muligt ud af den enkeltes talent Fødevarestyrelsen kan kun løfte sine mange opgaver, når styrelsens ansatte har de rette kompetencer. Kravene til kompetencer varierer og afhænger af styrelsens opgaver og rammevilkår. Ændringer i styrelsens opgaver og rammevilkår nødvendiggør målrettet kompetenceudvikling. Kompetente medarbejdere med en klar forståelse for opgaven er nøglen til styrelsens succes. Derfor prioriteres kompetenceudvikling højt, og styrelsen giver mulighed for faglig opdatering og løbende læring. Alle har ret til at udvikle sine kompetencer, men på den anden side også pligt til at reflektere, engagere og forholde sig aktivt til sin egen udvikling. Fødevarestyrelsen stiller en række generelle krav til de ansattes kompetencer, nemlig krav om en stærk faglig viden, samarbejdsevner, forandringsparathed samt kommunikationskompetencer. Den stærke faglige viden er rygraden i Fødevarestyrelsen. Derfor besidder den rette medarbejder de specifikke faglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne løse opgaverne og en evne til at arbejde tværfagligt, når opgaven nødvendiggør det. Desuden er evnen til at kommunikere og gå i dialog med brugere, samarbejdspartnere og det politiske niveau afgørende kompetencer for den gode opgaveløsning. Også forandringsparathed er en nødvendighed, da omstillinger og kursændringer er et grundvilkår i en statslig institution som Fødevarestyrelsen. Der er mange forskellige fagligheder i Fødevarestyrelsen, hvilket fører til forskellige behov for kompetenceudvikling, og at der skal tages højde herfor i arbejdet med kompetenceudvikling. Anvendelsen af forskellige kompetenceudviklingsmetoder skal øges, og metoderne og læringsmiljøerne skal være alsidige og fleksible. Målet er, at medarbejdere og ledere sammen vælger den metode, der giver bedst mening og effekt på arbejdspladsen. Lederne skal have overblik over arbejdspladsens kompetencer nu og på sigt. Overblikket er en forudsætning for en målrettet og strategisk kompetenceudviklingsindsats. Aktiviteter Indsats Med udgangspunkt i mål om at få mest muligt ud af den enkeltes talent og klare karriereveje er der planlagt følgende aktiviteter: Mest muligt ud af den enkeltes talent: Ledere trænes i at spotte talentet, bl.a. via effektive MUS-samtaler samt videreudvikling af MUS-koncept og gruppeudviklingssamtaler (GRUS) som supplement til MUS. Relations-, kommunikations- og projektlederkompetencer styrkes. Kompetenceudvikling med afsæt i forretningens behov understøttes, bl.a. via kurser og skærpet fokus på læringsmiljøer og brug af forskellige kompetenceudviklingsmuligheder samt udvikling af et værktøj til lederens overblik og styring af enhedens kompetenceportefølje. Klare karrieremuligheder: Et bredt karrierebegreb skabes, hvor mulige karriereveje tydeliggøres. Organisationens behov for nøglekompetencer afklares ved at udvikle og udbyde talentudviklingsprogrammer med afsæt i nøglekompetencer. Medarbejderes behov for udvikling og læring afdækkes, fx gennem forskellige målrettede kompetenceudviklingstilbud til de forskellige faggrupper. 10

11 Klare karriereveje Som arbejdsplads skal vi give medarbejderen de opgaver samt udviklings- og udfoldelsesmuligheder, som bedst bringer den enkeltes potentiale og kompetencer i spil. Talentudvikling handler om at kunne se og understøtte potentialet i alle medarbejdere. Og det drejer sig om at kunne spotte medarbejderens særlige evner, som med den rette udvikling - kan matche styrelsens opgaver. Det er lederens opgave at spotte og udvikle talentet i hverdagen og herigennem anvende medarbejdernes ressourcer bedst muligt. På nogle fagområder kan der være behov for nogle nøglekompetencer, og der vil derfor være særligt fokus herpå. Det vil ske for at sikre, at styrelsen også i fremtiden - har de kompetencer, som er nødvendige for, at vi fortsat kan imødekomme omverdenens forventninger og skabe resultater. Og det vil ske for at udvikle og fastholde vores talentfulde medarbejdere indenfor drift og udvikling. Fødevarestyrelsen vil synliggøre de karrieremuligheder, som kan styrke den enkeltes kompetence- og jobudvikling. Karrieremulighederne vil tage afsæt i en bred palet af muligheder og aktiviteter. Den enkelte leder skal gøre sig klart, hvordan den enkelte medarbejder bidrager til opgaveløsningen og have en målrettet plan for de kompetencer, som skal udvikles hos den enkelte medarbejder og i enheden. Den valgte karrierevej eller - mulighed er dér, hvor den enkeltes individuelle ønsker og styrelsens behov mødes og matcher hinanden. 11

12 Rekruttering og branding Målet er at fremme en effektiv, systematisk og værdiskabende rekrutteringspraksis. Fødevarestyrelsen vil fastholde de kompetente og motiverede medarbejdere og ledere, og tiltrække ansøgere med de rette kompetencer. Vi vil arbejde for et godt omdømme, hvor Fødevarestyrelsen bliver anbefalet og valgt som arbejdsplads. Den rette person til jobbet og til styrelsen Når styrelsen rekrutterer, skal det ske på baggrund af en systematiseret ansættelsesproces, som sikrer, at den nyansatte har en profil, der matcher styrelsens nuværende og fremtidige kompetencebehov. Et godt omdømme Det interne omdømme handler om, hvordan vi som ansatte omtaler styrelsen. Fødevarestyrelsens eksterne omdømme handler om, hvor godt vi håndterer mødet med styrelsens mange interessenter. HR-indsatsen retter sig primært mod at styrke det interne omdømme De positive historier skal fortælles og vi skal brande os på styrelsens vigtige samfundsmæssige opgave. Det vil medvirke til stolthed og meningsfuldhed i arbejdet. Når man som ansat møder Fødevarestyrelsen for første gang, skal mødet være tilrettelagt professionelt i alle faser fra jobopslag til introduktionsforløb. Og når en ansat forlader styrelsen, skal det ske på en god måde. Indsats Med udgangspunkt i mål om effektive og professionelle ansættelsesprocesser samt Fødevarestyrelsens omdømme, er der planlagt følgende aktiviteter: Aktiviteter Godt omdømme: Brugen af kommunikationskanaler udvides - fx sociale medier og jobfilm - til at fortælle de positive historier. Værktøjer/features til at fortælle den gode historie udvikles. Ledere trænes i ledelseskommunikation. Fratrædelsessamtaler med en HR konsulent indføres. Effektive og professionelle ansættelsesprocesser: Opgaveprofiler til afklaring af kompetencebehov i specifikke jobfunktioner udarbejdes. Data analyseres og behov afdækkes, så vi får ansat den rette person til jobbet. Interne HR konsulenter fra HR funktionen uddannes i brug af rekrutteringstest for at støtte lederen i at identificere den rette ansøger med de ønskede kompetencer. Ledere trænes i den gode rekrutteringsproces. Styrelsens rekrutteringsguide videreudvikles med bedre systematik i rekrutteringsprocessen via HR manager og øget rådgivning om udformning af jobopslag. 12

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere