CSS Center for servicestudier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSS Center for servicestudier"

Transkript

1 MEDARBEJDER-baseret SERVICE INNOVATION CSS Center for servicestudier ICE-projektet Roskilde 2010

2 Projektet ICE (When the customer encounters the employee) Center for servicestudier Roskilde Universitet Postboks Roskilde Universitetscenter Forskningsrapport 10:9 ISNN Dette hæfte er skrevet af Jon Sundbo og Jørn Kjølseth Møller på grundlag af ICE projektets resultater OM ICE Sigtet med ICE Projektet er at undersøge, hvordan medarbejderes forståelse for brugernes/kundernes behov i offentlige såvel som private serviceorganisationer skaber innovation i serviceydelser. Projektet retter især fokus mod situationer, hvor der en sker en interaktion mellem brugere og ansatte enten ansigt-til-ansigt eller via IT. Projektet undersøger således gennem en række casestudier i udvalgte danske servicevirksomheder, hvordan sådanne møder mellem medarbejdere og brugere resulterer i innovationer, og hvordan disse innovationer organiseres og udvikles inden for den enkelte organisation. 2 Målet er udover at skabe en videnskabelig forståelse af innovationsmekanismer i servicevirksomheder. Desuden at bidrage til mere systematiske innovationsprocesser i serviceorganisationer gennem udvikling af værktøjer og metoder, der kan anvendes af servicevirksomhederne i deres innovationsarbejde. Projektet udføres af Center for servicestudier, Roskilde Universitet og Center for kommunikation, Medier og Informationsteknologier, Aalborg Universitet i Ballerup og ledes af professor Jon Sundbo, Roskilde Universitet. Projektet er finansieret af KINO-udvalget under Det strategiske forskningsråd.

3 Metoder til inddragelse af medarbejdere i service innovation Dette hæfte giver praktiske råd til medarbejder-baseret service innovation. Hæftet præsenterer nogle metoder til inddragelse af medarbejdere i virksomheders innovationsproces, når der skal udvikles nye services eller serviceprocesser. Hvorfor det er vigtigt at lave innovation i service Serviceerhvervene bliver i stigende grad konkurrenceudsatte, endog internationalt. Innovation er vejen til at skabe nye serviceprodukter, der har større værdi for kunderne eller brugerne. Innovation af nye services kan skabe meromsætning, højere pris og mere tilfredse kunder eller brugere. Innovation af service produktions- og leveranceprocesserne kan skabe højere produktivitet. Derfor er det vigtig at skabe innovationer i service. Hvorfor er det vigtig at inddrage medarbejderne Medarbejderne er en vigtig kilde til innovation. Medarbejderne møder kunderne eller brugerne og kender derved kunden eller brugeren og kan se hvad de mangler. Medarbejderne kan også få ideer på andre måder. Medarbejderne er en ressource i at omdanne ideerne til fuldt realiserede innovationer. De kan bidrage til hele innovationsprocessen, ikke kun idefasen. 3

4 Hvad kan du læse om i dette hæfte Hæftet består af to dele. I den første del beskrives tre forskellige måder at involvere medarbejdere på i innovationsprocessen i servicevirksomheder. Den ene handler om medarbejderens muligheder for at få ideer til innovation i selve kundemødet. Den næste om medarbejderen som iværksætter i egen organisation. Den tredje om hvordan medarbejderens brug af IKT-netværk giver adgang til dels at skabe nye former for dialoger med virksomhedens kunder og dels hente udefrakommende ideer via netværk på nettet. I den anden del beskrives fire problemer, der nemt opstår når medarbejdere involveres i innovationsopgaven. Det handler bl.a. om hvordan tilstedeværelsen af professionelle miljøer blandt medarbejderne kan give anledning til en slags hyperprofessionalisme, som kan udgøre en barriere for at kunne indleve sig i kunders situation og behov. Svaret på denne barriere er udviklingen af en mere antropologisk tilgang til mødet med kunden blandt fagprofessionelle medarbejdere. Dernæst handler det om betydningen af tilstedeværelsen af en motiverende virksomhedskultur for fremme af innovationsprocesser i servicevirksomhed. Endvidere om behovet for multitasking for at udvikle ideer til realiserede innovationer. Og endelig handler det om prioriteringen af innovationsopgaven gennem en budgetmæssig ressourcetildeling til innovationsområdet og analyser af innovationsprojekternes udgifter og indtægter. 4 Hæftet giver gode råd om hvordan virksomheden kan løse disse problemer.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Medarbejdere afgørende for service innovation... 6 A. Tre måder at involvere medarbejdere på Medarbejderen i kundemødet... 7 a. Serviceleverancen... 7 b. Medarbejderen får ideer til innovation i kundemødet... 8 c. Indsigt i kundernes liv Medarbejderen som intern iværksætter IT-mødet som kilde til innovation B. Fire problemer når medarbejdere skal involveres Hyperprofessionalisme Kultur og motivation Multitasking Ressourcer og budget

6 Medarbejdere afgørende for service innovation Medarbejdere er som oftest en væsentlig del af serviceleverancen og dermed afgørende for servicekvaliteten. Gennem kontakten til kunden i selve kundemødet opstår ideer til innovation nye services eller forbedrede processer. Ideer kan omsættes i markedsmuligheder, som har strategisk betydning for virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder. Ledelsens rolle er at understøtte medarbejdernes kundemøder, således at ideer til værdifulde innovationer for kunden fanges op af medarbejderne og gøres til genstand for en systematisk innovationsproces. Det fordrer en klar innovationsstrategi, så medarbejderne ved hvad de skal gøre i praksis og virksomheden samtidig viser at den er bevidst om, hvor den er på vej hen. Det fordrer ligeledes et positivt engagement og motivation blandt medarbejdere til at lade sig involvere i selve innovationsopgaven og at udvise iværksætteri. Det fremmes af en virksomhedskultur, der er åben og eksperimenterende. Der er forskellige organisatoriske barrierer, som kan forhindre at innovationsprocesser kommer i gang. Der kan både være tale om modstand mod forandring, især ved mere radikale ændringer og innovationer, og manglende kreativitet. Det sidste kan skyldes lavt engagement, frygt for at begå fejl, stort arbejdspres og dermed manglende tid til nytænkning. Det kan også skyldes stive regler og rutiner, der låser organisationen i nogle bestemte og kendte mønstre. 6 Ved at skabe en positiv innovationskultur, der frigør og mobiliserer de menneskelige ressourcer i virksomheden til innovationsformål, kan servicevirksomheder udnytte det innovations-potentiale, der ligger i mødet mellem medarbejder og kunde. Der kan dermed skabes nye markedsmuligheder og øget indtjening for virksomheden.

7 A. Tre måder at involvere medarbejdere på 1. Medarbejderen i kundemødet Dette har tre trin: a. Serviceleverancen, b. Medarbejderen får ideer, c. Medarbejderen får indsigt a. Serviceleverancen Medarbejderen er en del af serviceleverancen. Medarbejderen er afgørende for servicekvaliteten. Service er at løse et problem, kunden har, på en måde, som kunden synes er tiltalende. Afgørende for mersalg af services er at kunden er tilfreds med den leverede service. Hvis kunden er tilfreds, kommer han eller hun igen. Også for en offentlig virksomhed eller institution er brugernes tilfredshed med servicen afgørende for succes. Kundens eller brugerens tilfredshed afhænger af den servicekvalitet han eller hun oplever. Servicekvaliteten består af to dele: Brugeroplevet service kvalitet = Teknisk kvalitet Servicens indhold + Funktionel kvalitet Måden, servicen bliver leveret på 7 Medarbejderne er afgørende for den tekniske kvalitet. Måden, de udfører servicearbejdet på, afgør om servicen bliver rigtigt udført. Medarbejderne, især frontmedarbejderne, er endnu mere afgørende for den funktionelle kvalitet.

8 Medarbejdernes adfærd overfor og indstilling til kunden er ofte den mest afgørende faktor for om kunden eller brugeren bliver tilfreds. Det drejer sig om at yde lidt ekstra, om at være venlig og tilpasnings-orienteret. Først og fremmest drejer det sig om at forstå kunden eller brugeren og hans problem. Servicekvalitet afhænger altså især af om medarbejderen kan forstå kundens problem foruden selvfølgelig om medarbejderen teknisk kan udføre serviceprocessen på den rigtige måde. Frontmedarbejderen må - foruden at udføre servicearbejdet korrekt - være opmærksom på hvad der egentlig er kundens problem. Virksomheden må træne frontmedarbejderen i denne opmærksomhed og i at være serviceminded, dvs. at være fleksibel eller yde noget ekstra for at løse kundens problem. Disse ekstraydelser kan være grundlag for fremtidig forretning. De øvrige medarbejdere i virksomheden og ledelsen må bakke op om frontmedarbejderens kundeorientering (funktionel kvalitet). Frontmedarbejderen må altså være opmærksom på, hvad der er kundens eller brugerens problem og søge at give kunden indtryk af at han eller hun vil løse problemet. b. Medarbejderen får ideer til innovation i kundemødet Medarbejderen kan få ideer til innovation når han eller hun løser et problem for en kunde eller blot møder kunden 8 Når medarbejderen er serviceminded og løser kundens problem, kan medarbejderen samtidig få ideer til innovationer. Hvis der er et problem, er det måske fordi den normale service ikke løser problemet. Så er det vigtigt at medarbejderen fortæller tilbage i virksomheden at der er et problem, som den nuværende service ikke løser. Så er det op til virksomhedens ledelse at finde ud af om man skal udvikle en ny service, som kan løse den slags problemer. Det kan jo være et nyt forretningsgrundlag. Det kan også være at medarbejderen selv løser problemet for kunden i situationen. Så har medarbejderen innoveret. Det er dog ikke en forretningsmæssig

9 innovation før denne løsning er blevet udbredt til hele virksomheden. Løsningen skal kunne bruges af andre medarbejdere i lignende situationer med andre kunder. Derfor skal den enkelte medarbejder fortælle om sin løsning og ledelsen skal støtte at andre medarbejdere lærer denne løsning. For at det skal kunne blive en forretning, skal den nye løsning også prisfastsættes. Selvom medarbejderen ikke løser et problem for kunden, skal medarbejderen alligevel være opmærksom på kunden. Har kunden et uopfyldt servicebehov? Det kunne afsløres hvis medarbejderen snakker med kunden udover det rent faglige og forretningsmæssige. Der kan herved findes ideer til innovationer. Frontmedarbejderen skal være sælger i leveranceøjeblikket, og skal være idemager. Hvis medarbejderne får denne indstilling og opgave, vil det skabe innovationer og vækst i servicevirksomheden. Det kræver at ledelsen er fokuseret på dette og ofte træning af medarbejderne. Medarbejderen kan både sælge og få nye ideer i kundemødet. Medarbejderen må være opmærksom på at de konkrete kunde-løsninger kan blive til generelle innovationer. Medarbejderen må fortælle ledelsen og andre medarbejdere om sine løsninger og ideer. c. Indsigt i kundernes liv Hvorledes innovationerne bliver værdifulde for kunden Det er ikke nok at medarbejderen er opmærksom på kundens aktuelle problemer og finder løsninger på dem. Kundens aktuelle problem er ofte kun et symptom på en dybereliggende problemstilling, som er virkelig væsentlig for kunden. Den dybereliggende problemstilling er den strategisk vigtige hvad enten kunden er en person eller en virksomhed. 9 Eksempel Vindmøllelauget tilkalder jævnligt montør fordi de mener der må være noget glat med gearkasse eller andet teknisk. Der er ikke noget galt, men montø-

10 ren finder ud af at vindmøllelauget ikke forstår hvordan vinden blæser og en nærliggende skov skaber problemer. Vindmøllelauget er meget optaget af møllens funktion og hvor grønne de bliver ved at have denne mølle. Grøn ideologi er en vigtig del af deres livsgrundlag. De har brug for en ny service tilførelse af viden og organisering af seminarer om grøn energi. En virksomhed leverer hjemmehjælp til ældre. Virksomheden oplever stort sygefravær og tilkalder en konsulent, der er specialist i fysioterapi og sundt liv. Sundhedsspecialisten finder ud af at der er generelt dårligt klima mellem de ansatte. Derfor bliver de sure og stressede, hvilket får de ældre til at føle at de får dårlig service. Hjemmehjælps-virksomhedens dybereliggende problem er dårligt arbejdsklima og dårlig ledelse. Sundhedsspecialisten kan udvikles en ny service, som tager hånd om det problem. Hvis der skal komme større innovationer ud af kundemødet, kræver det at frontmedarbejderen går bag om det umiddelbare problem og ned i kundens dybereliggende strategiske problemstilling. Det er her værdien af løsninger ligger for kunden. Medarbejderen skal skaffe sig indsigt og forstå kundens samlede situation. Det kræver at medarbejderen forstår hvorledes livet ser ud for kunden, hvis det er en privatkunde, og hvorledes forretningssituationen er for en virksomhedskunde. Her kan både front- og andre medarbejdere bidrage. Salgsmedarbejderne og lederne møder også kunderne. Så har man en mulighed for at udvikle nye services, som virkelig har værdi for kunden, og som kunden derfor er villig til at betale en høj pris for. Det kræver at medarbejderne, og lederne, bliver mini-antropologer og mini-erhvervsforskere. Det kræver at de har en social intelligens, så de kan sætte sig ind i individers livssituation og business intelligens, så de kan sætte sig ind i virksomheders forretningssituation. 10 Medarbejderne kan øge deres sociale og business intelligens gennem uddannelse og træning. Uddannelsen skal være øjenåbner og skal knyttes til medarbejdernes daglige praksis. Frontmedarbejderen må altså have social og business intelligens for at kunne udvikle innovationer, der er værdifulde for kunden.

11 2. Medarbejderen som intern iværksætter Medarbejderen må kæmpe for sin ide i virksomheden og lederen må lede. Medarbejderen skal blive en intern ivæksætter og blive interesseret i at få ideer i kundemødet. Det er dog ikke gjort med at medarbejderen får en ide i kundemødet. Ideen skal kommunikeres til resten af organisationen. Ikke alle i organisationen heller ikke ledelsen kan altid se lyset i ideen ved første øjekast. Derfor skal medarbejderen kæmpe lidt for sin ide og forsøge at overbevise andre om den. Medarbejderen skal kunne se en belønning for sin indsats. Det vil ofte være at få lov til at være med til at udvikle ideen. Måske kan medarbejderen se en fremtidig avancementsmulighed, hvis ideen bliver realiseret. Ledelsen skal skabe interne iværksættere, men skal også forholde sig til de enkelte ideer. Man kan ikke realisere alle ideer. Ideen skal passe ind i virksomhedens forretningsstrategi. Ledelsen skal således på én gang beslutte om hver ide skal videreudvikles og skabe et klima, der fremmer internt iværksætteri. Hvorledes skabes internt iværksætteri hos medarbejderen og hvorledes beslutter lederen? Medarbejderne opfordres til at få ideer i kundemødet og kommunikere dem i organisationen. Dette kan gøre gennem kampagner og intern uddannelse. Der skal fokus på at det handler om udvikling af nye services, der er værdifulde for kunderne, og nye processer, der kan øge produktiviteten og kvaliteten af servicen. Der skabes en intern iværksætterkultur. Ledelsen skal vise at den mener det alvorligt. Der etableres et formelt ide-system, hvor medarbejderne kan præsentere deres ideer for ledelsen Ledelsen tage beslutning om ideen skal videreudvikles eller ej. Forslagsstillerne får besked, hvor forslaget anerkendes og beslutningen begrundes. Medarbejderne kan godt accepteres at deres ide ikke følges, hvis de får en begrundelse for hvorfor. Ledelsen skal sikre at de ideer, det besluttes at videreudvikle, bliver udviklet. Der kan f.eks. nedsættes en projektgruppe eller udnævnes en ansvarlig. Lederen følger op, men dominerer ikke. 11 Medarbejderen må udvikle fighteregenskaber og kommunikationsevner. Lederne må udvikle lydhørhed og begrundet beslutsomhed.

12 3. IT-mødet som kilde til innovation Medarbejderen møder kunden via web-sider, Facebook, s osv. Det kan blive til innovationer Virksomhedens kunder bruger ofte IT-netværk i sin kommunikation med virksomheden. Det kan være for at søge informationer om produkter, for at få løst problemer efter at servicen er leveret eller for at klage. Alle disse kommunikationer med kunder kan være grundlag for innovation. Kunden viser med sin henvendelse at han eller hun har et problem. Løsningen af dette problem kræver måske en ny service. Eller i hvert tilfælde kan kunders henvendelse via IT-net bruges til at få antropologisk viden om kunderne. Det kan så igen være grundlag for at finde nye serviceydelser, som er værdifulde for kunden. Også kundemødet via IT-netværk kræver dialog. De direkte meldinger, der kommer fra kunder kan nogle gange umiddelbart give ideer til innovationer. Dem skal man være opmærksomme på også dem, der er klager. De kan være udtryk for at kunden i virkeligheden vil have en anden service. Og så er der mulighed for at udvikle og sælge nye services. Ofte bliver ideerne dog endnu bedre, hvis man går i dialog med kunderne. Man kommer bagom det umiddelbare problem og mere ind på kundens samlede liv og ønsker. Det er medarbejdere, der har denne dialog med kunden. Medarbejderne skal derfor også i denne situation være en slags antropologer. De skal spørge sig ind til hvilke services, kunden bredt kunne tænke sig. En sådan dialog kan laves på alle IT-medier. 12 Eksempel I en zoologisk park bad man via parkens hjemmeside gæsterne om at komme med gode ideer til hvilke nye aktiviteter der kunne skabes. Der blev skabt et debatforum, hvor medarbejdere gik ind og målrettet svarede på gæsters ideer og søgte at inddrage andre kunder i ideudviklingen. Der kom ikke det antal groft formulerede klager, man kunne have frygtet. I stedet kom der mange gode ideer, som mange gæster var interesserede i. For eksempel foreslog en fotoentusiast særlige steder til at tage fotos, udveksling af fotos på web-nettet og andre tiltag. Dialogen viste at mange

13 fotointeresserede var interesserede i dette. Udviklingen af services rettet mod fotointeresserede kunne øge antallet af gæster. Andre foreslog cykler og andre økologisk rigtige måder at bevæge sig rundt i parken på. Det var også en ide, som mange gæster viste interesse for. Den kan også tiltrække flere gæster. Kundemødet via IT-net har et uudnyttet potentiale til at skabe innovationer. Medarbejderne må gå i dialog med kundegrupper via IT-net. 13

14 B. Fire problemer når medarbejdere involveres 1. Hyperprofessionalisme Hvordan kan professionelle medarbejdere optræde som mini-antropologer og dermed blive bedre til at lytte til brugerne? Professionelle medarbejdere særligt inden for IT-service fungerer ofte i en slags permanent innovationstilstand. Denne tilstand er dog lagt i professionelle baner, hvilket betyder at det er udviklingen af professionen og ikke serviceleverancen, der altid er i fokus. F.eks. tænker IT-eksperter i kvalificerede IT-løsninger og markedsføringseksperter tænker i nye markedsføringstiltag. Jo mere professionelle og optaget af at udføre deres arbejdsrolle, medarbejderen er, jo mindre kan de slappe af og lytte til kunden. Det kalder vi hyperprofessionalisme. 14 Mange fagprofessionelle medarbejdere i servicevirksomheder er ofte af den opfattelse, at de har patent på udviklingen af eget fag og dermed ofte også serviceleverancen. Deres faglige identitet er tæt knyttet til kendte og afprøvede procedurer og praksisformer, og de kan derfor have en tendens til at opfatte udefrakommende henvendelser og problemer fra f.eks. brugerne som utidig indblanding i deres fag. Hvis denne barriere for et nyttigt samspil mellem bruger og medarbejdere hyperprofessionalismen - skal overvindes, må den fælles opgave omkring innovation i serviceleverancen være i fokus. Hver af parterne i serviceleverancen skal bidrage med deres særlige viden og på den baggrund udvikler en ny og bedre løsning. Det gælder ligeledes mellem forskellige typer af professionelle medarbejdere, der hver især repræsenterer et faglige ekspertområde.

15 Det kræver en ny form for indlevelse i kundens situation blandt de professionelle medarbejdere. Dvs. en evne hos medarbejderne til i kundemødet at træde udenfor den professionelle rolle og kunne sætte sig ind i kundernes livssituation. For at kunne udvikle nye services, der er af virkelig værdi for kunderne, kræver det at medarbejderne er i stand til en antropologisk indlevelse i kundernes eller brugernes hele liv, hvad enten der er tale om kunder som privatperson eller som en samlet virksomhed. Nogle medarbejdere har nærmest af natur en sådan indlevelsesevne, men mange - især fagkyndige specialistmedarbejdere - har den ikke. Virksomheden kan dog arbejde med at skærpe denne indlevelsesevne hos sine medarbejdere gennem uddannelse og metodeudvikling eller ved at skaffe sig denne antropologiske kompetence udefra (fx gennem køb af ekspert-/konsulentviden eller ansættelse af en anden type medarbejdere med de efterspurgte kompetencer). Professionelle medarbejdere må også besidde en antropologisk indlevelsesevne udover deres fagprofessionelle viden og kunnen. 15

16 2. Kultur og motivation Hvordan skabes en innovationskultur og undgås modstand mod forandring i organisationer og hos mellemledere, der plejer egne interesser? En række interne faktorer i servicevirksomheder kan udgøre hindringer for innovationsprocessen. De forskellige typer af organisatoriske barrierer, der er mod forandringer, skal derfor tages i betragtning for at kunne forstå innovationsprocesser i virksomheder. F.eks. kan det konstateres, at barrierer for og modstand imod innovation varierer efter om ændringen er radikal eller mere eller mindre inkrementel. Des mere radikale ændringer er, jo større modstand er der som oftest til stede. Derfor har en positiv virksomhedskultur over for ændringer vist sig at være den stærkeste drivkraft, hvis radikal innovation skal foregå. Derfor kan servicevirksomheder i deres plan for innovationsudvikling med fordel foretage et ekstra gennemsyn af deres organisationsstruktur og ledelse. De kan bl.a. løse problemet med manglende indflydelse hos medarbejdere, samt undersøge hvordan man som ledelse kan motivere medarbejderne til skabelse og inetrn markedsføring af nye idéer. Det kritiske spørgsmål er i den forbindelse, hvordan man motiverer og øger kreativiteten blandt servicemedarbejdere. Forskning har fundet fire faktorer, der hæmmer kreativitet: Tid og arbejdspres (er det vigtigste) Lavt engagement i organisationen Frygt for forandring og kritik Stive regler relateret til traditioner og rutiner. 16 Det manglende fokus på markedsføring, der kendetegner mange små og mellemstore servicevirksomheder, udgør en anden hindring for innovation og vækst. Dette manglende fokus kan beskrives som en fire-trins model for udvikling af niveauet for markedsføringsaktiviteter i mindre servicevirksomheder: Fra ingen markedsføring, over ukyndige markedsføring, til implicit markedsføring og endelig til de mest avancerede former af explicit markedsføring. Ikke overraskende har de fleste små og mellemstore servicevirksomheder vist sig at befinde sig i de to laveste kategorier af aktivitetsniveauer.

17 Eksempel Undersøgelser blandt 201 internationale hoteller i 46 lande af forholdet mellem markedsorientering og innovation har vist, at markedsorientering (som det formidlende led) skaber en relation mellem innovation og resultater, således at markedsorientering synes at fremme innovation, hvilket forbedrer både kundetilfredshed og øger samtidigt resultatniveauet. Medarbejdere må involveres i innovationsopgaven gennem udviklingen af innovationskulturen i virksomheden 3. Multitasking Hvordan bliver medarbejdere bedre til at løse flere opgaver samtidigt i en arbejdsdelt verden? Mange innovationsprojekter, ICE-projektet har været involveret i, bliver ikke til noget, eller innovationsprocessen tager meget lang tid. Nogle gange går processen helt i stå. Sommetider bliver den genoptaget, men ikke altid. I nogle tilfælde beslutter ledelsen på et eller andet stadie af innovationsudviklingen at innovationen må opgives. Det kan skyldes at man vurderer der ikke er et tilstrækkeligt stort marked for innovationen eller den bliver for dyr. Hvis der ikke er udsigt til succes, er det fornuftigt at aflyse innovationen. Dette kan være ærgerligt nok, for man har spildt en del ressourcer, men der er dog en grund til opgivelsen. Men nogle gange går innovationsprocessen i stå eller opgives, selvom den kunne føre til succes. Det sker ikke som følge af en bevidst ledelsesbeslutning, men ubevidst og nogle gange ubemærket. Det skyldes en række uhensigtsmæssige faktorer i organisationen. Man kan kalde det organisatorisk træghed. 17 Ofte skyldes organisatorisk træghed at flere medarbejdere og ledere er involveret i innovationsprocessen. Det er godt, fordi det herved bliver nogle bedre innovationer med større sikkerhed for succes. Men det indeholder også problemer. Det kræver en stor arbejdsindsats fra medarbejderne at være interne iværksættere og deltage i udviklingen af innovationer. I de fleste servicevirk-

18 somheder skal medarbejderne passe deres normale arbejde ved siden af dette. Det gør medarbejderne gerne en vis tid. Men det bliver i stigende grad sværere for dem at gøre en innovativ indsats samtidig med at de skal passe deres normale arbejde. Medarbejderne og lederne har svært ved at multitaske. Når der er problemer med multitasking, går det næsten altid ud over innovationsindsatsen. Det betyder også, at innovationsprocessen bliver forsinket og udsat. Det begynder måske banalt med at et møde bliver udsat, men ender nogle gange med at alle har glemt at der var en innovationsproces i gang. Ledelsen er tit ikke opmærksom på problemet. Ofte er det ledelsen, der udtynder innovationsprocessen fordi der kommer akutte drifts- eller leveranceproblemer. Så prioriterer ledelsen dem frem for innovation. Det er måske fornuftigt i situationen, men det betyder ofte at man glemmer at genoptage innovationsprocessen. Også ledelsen har tit svært ved at multitaske. Hvad kan man gøre for at løse problemet med manglende evne til multitasking?: Særlige innovationsafdelinger og -laboratorier kan medvirke til at øge innovationsevnen En facilitator kan få udviklingsprojektet til at køre Ledelsen prioriterer innovation frem for driftsproblemer Træning af medarbejderes evne til multitasking især evnen til at deltage i innovationsprojekter Medarbejdere og ledelse skal i højere grad kunne multitaske for at skabe sammenhæng og drive i innovationsprocessen 4. Ressourcer og budget 18 Hvordan fastholdes ressourcer til innovation og effekten af innovationsarbejdet? Innovation i servicevirksomheder kræver ressourcer. Ressourcerne er f.eks. tilstedeværelsen af en bestemt virksomhedskultur, særlige iværksætteregenskaber hos medarbejdere og ledere, tradition for gode kunderelationer og adgang til ekstern viden og teknologi.

19 Men ressourcer er også dedikeret arbejdstid, penge og prioriterede økonomiske ressourcer til innovationsformål. Disse må gerne kunne identificeres og aflæses i virksomhedens og afdelingens regnskaber og budgetter. En særlig budgetpost for innovation findes sjældent i servicevirksomheder. Og hvis den findes, dækker denne budgetpost kun dele af innovationsprocessen. Det betyder, at der ofte ikke bliver allokeret tilstrækkelige ressourcer til innovation. Penge, og ikke mindst tid, er imidlertid ofte afgørende for at innovationsprocessen kan køre igennem til en succesfuld implementering. Gennem en særlig budgetpost for innovation bliver det synligt, hvis der flyttes ressourcer fra innovationsarbejdet til løsning af kortsigtede driftsproblemer. Det er så åbenbart at der er sket en omprioritering af ressourcer til kortsigtede opgaver på bekostning af den langsigtede indtjeningsmulighed, som innovationsaktiviteterne repræsenterer. Det kan også være en god ide at tildele medarbejdere og ledere et bestemt antal arbejdstimer til deres innovative indsats. Herved sikres denne indsats og medarbejderne kan overskue hvor meget tid, de forventes at bruge på innovation. I et hvert innovationsprojekt er det endvidere en god ide at foretage en effektmåling af resultatet af innovationsprocessen efter at innovationen er implementeret. Innovationsprocessen repræsenterer både en omkostning og en forventet indtjening og dermed afkast af investeringen i selve innovationsprocessen. Det skulle gerne afspejle sig i virksomhedens indtjening og gennem fornyelser i processer og serviceydelser. En samlet cost-benefit analyse af gennemførte innovationsprojekter både målt i tid og penge - kan dokumentere effekten af dette innovationsarbejde for de implicerede parter. Det kan også være med til at synliggøre betydningen af investeringer i tid og penge i innovationsarbejdet for resten af virksomheden. Dermed kan en cost-benefit analyse sikre den strategiske prioritering af innovationsformål, bl.a. i virksomhedens budgetter. 19 Gennem særligt budget og dokumentation af omkostninger og indtægter i innovations-arbejdet, gøres dette synligt for resten af organisationen.

20 Layout: xprofil.dk Foto: Peter Jarvad Korrektur: PR-Konsortiet ICE - Roskilde University Building Box 260 DK-4000 Roskilde - Denmark Phone:

MEDARBEJDER- OG BRUGERBASERET INNOVATION I SERVICE

MEDARBEJDER- OG BRUGERBASERET INNOVATION I SERVICE Jon Sundbo MEDARBEJDER- OG BRUGERBASERET INNOVATION I SERVICE Servicevirksomhedernes organisering af innovationsarbejdet ICE projektet Roskilde 2010 ICE (2010) Medarbejder- og brugerdrevet innovation i

Læs mere

Servicevirksomhedernes organisering af innovationsarbejdet

Servicevirksomhedernes organisering af innovationsarbejdet MEDARBEJDER- OG BRUGERBASERET INNOVATION I SERVICE Servicevirksomhedernes organisering af innovationsarbejdet ICE-projektet Roskilde 2010 ICE (2010) Medarbejder- og brugerdrevet innovation i service. Servicevirksomhedernes

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Energiskabere. Energiskabere

Energiskabere. Energiskabere Energi er vigtigere end arbejdstimer Hans Mikkelsen, adjungeret professor, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Pernille Eskerod, lektor, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Innovation afhænger af vaner

Innovation afhænger af vaner Innovation afhænger af vaner - Bryd vanen og nå dine mål! 21. 22. september 2005 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin Program

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

Realiser jeres innovationspotentialer

Realiser jeres innovationspotentialer Er I TagF klar til at at i nno vatio n? på 1 Realiser jeres innovationspotentialer TagFat er en regional innovationskonkurrence for små og mellemstore virksomheder i Nordjylland, hvor der dystes om titlen

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj en intern social medieplatform i DSB S-tog til at involvere samtlige medarbejdere i øget kundefokus

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder Analyserapport Faglig rapport fra AU Herning Forår 2014 Jens Holmgren og Ole Friis AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Baggrund Private virksomheder og offentlige institutioner har med udgangspunkt i brugerdrevet innovation

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Notat. Danske Fysioterapeuter Ledelsessekretariatet. Til: Cc: Lederpejling en temperaturmåling på lederne

Notat. Danske Fysioterapeuter Ledelsessekretariatet. Til: Cc: Lederpejling en temperaturmåling på lederne Notat Danske Fysioterapeuter Ledelsessekretariatet Til: Cc: Lederpejling en temperaturmåling på lederne FTF har stået for selve undersøgelsesdesignet bag denne undersøgelse af Danske Fysioterapeuters leder-medlemmer.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere