PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

2 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere Baggrund Som et led i Region Midtjyllands Vækstforums initiativ Entreprenørskab i Uddannelserne er Center for Undervisningsmidler projektejer af projektet Innovation i Folkeskolen. Projektets overordnede mål er at styrke folkeskolens arbejde med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Målgruppen for indsatsen er folkeskolens 7., 8., 9., og 10. klasser samt undervisere og skoleledere. En styrkelse af entreprenørskab i uddannelsessystemet skal bidrage til at skabe en stærk iværksætterkultur i Region Midtjylland og til at skabe en arbejdsstyrke med flere entreprenante kompetencer - en arbejdsstyrke, som enten kan skabe udvikling og fornyelse inden for rammerne af eksisterende virksomheder og institutioner, eller som kan skabe vækst og udvikling gennem etablering af egne virksomheder. Projektresume Projektets overordnede formål er, at folkeskolens arbejde med innovation og iværksætteri i undervisningen styrkes, at folkeskole og erhvervsliv i region Midtjylland opbygger et frugtbart samarbejde og at der derigennem skabes nye ideer og løsninger for erhvervslivet lokalt. Dette virkeliggøres blandt andet gennem en kortlægning og en samlet formidling af alle tilgængelige undervisningskoncepter, -metoder og - materialer, der understøtter innovativ og entreprenant undervisning i folkeskolen og gennem netværk, undervisning og camps. Elevernes generelle innovationskraft skærpes, og det giver dem flere muligheder for kreativ problemløsning og et beredskab til også i samarbejde at tænke nyt. Dermed oplever eleverne undervisningen som handlingsorienteret og undervisningens entreprenante del styrker elevernes engagement. Projektets formål er dermed målrettet udvikling og styrkelse af iværksætterkulturen i folkeskolen, både for at styrke de nødvendige gode iværksætterkompetencer hos eleverne og for tidligt at

3 grundlægge det personlige drive og risikovillighed, som iværksættere besidder. Der sættes med projektet ind på skolerne med workshops og kompetenceudviklingsforløb for lærerne og skolelederne. Skolerne understøttes i arbejdet med at udvikle en konkret handlingsplan for kreativitet, innovation og iværksætteri i undervisningen. Dette bringes i spil i samarbejde med lokale virksomheder. For kommunerne i Region Midtjylland vil det være muligt i samarbejde med projektets projektleder og tilknyttede konsulenter at sætte ind på netop det niveau, hvor den enkelte kommunes skoler befinder sig. Har man i kommunen allerede udarbejdet en overordnet handleplan, kan projektet medvirke til at realisere den lokalt på kommunens skoler. Projektlederen kan i samarbejde med kommunen kortlægge dette arbejde og pege på de næste skridt. For kommunerne vil gevinsten ligge i at have adgang til en fleksibelt tilrettelagt værktøjskasse af undervisningskoncepter og materialer i kombination med tilbuddene om deltagelse i camps med virksomheder og skræddersyede kompetenceudviklingsforløb af kortere varighed. Dette, kombineret med netværket af regionens deltagende kommuner, skoler og virksomheder, vil kunne samle de enkelte kommuners i en fælles regional indsats, der understøtter målene om øget innovation og iværksætteri i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi Projektets formål For Danmark som for andre lande er uddannelse og innovation i dag nogle helt afgørende konkurrenceparametre i kapløbet om at blive konkurrencedygtig og opbygge en vidensbaseret økonomi. Det følger med globaliseringen, at vores unge ikke alene udvikler og besidder høj faglighed, men også stærke sociale og personlige kompetencer. Skal vi beholde vore arbejdspladser i Danmark, er vi nødt til at satse på det kreative. Det er de skæve ideer, som skaber fremdrift, og vi skal kunne både design og samarbejdets kunst. Dermed er kreativitet, innovation og iværksætteri nødvendige elementer i undervisningen i folkeskolen. Dette projekts ambition er at styrke vækstkilderne kreativitet, innovation, iværksætteri og menneskelige ressourcer i Region Midtjylland ved at gennemføre en række aktiviteter og forløb på tværs af kommuner i regionen. Projektet sigter mod folkeskolens undervisning. Projektets formål er dermed den målrettede udvikling og styrkelse af iværksætterkulturen i folkeskolen, både for at styrke de nødvendige gode iværksætterkompetencer hos eleverne og for tidligt at grundlægge det personlige drive og risikovillighed, som iværksættere besidder.

4 Ved at arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab i folkeskoler i Region Midtjylland understøttes en strategi for, hvordan folkeskolen kan medvirke til at honorere arbejdsmarkedets og erhvervslivets efterspørgsel efter idéskabende medarbejdere, der kan indgå i innovationsprocesser og skabe merværdi. Projektet samler kommuner, skoler og virksomheder om en fælles vision; at regionens grundskoler bliver foregangsskoler nationalt inden for styrkelse af elevernes kreative, innovative og entreprenante kompetencer. Fordelene ved at indføre entreprenørskab i undervisningen er ikke begrænset til etablering af flere nye virksomheder, nyskabende tiltag og skabelse af nye arbejdspladser. Entreprenante kompetencer er vigtige for de unge, dels til at blive mere foretagsomme og få større selvtillid uanset hvilket felt, man kaster sig over, dels til at handle på en socialt ansvarlig måde. Erfaringer har tillige vist, at entreprenant undervisning i overbygningen styrker elevernes fagfaglige kompetencer. Projektets mål Projektets overordnede mål er: - at udvikle, videreformidle og understøtte undervisningskoncepter, -metoder og -materialer, der understøtter innovativ og entreprenant undervisning i folkeskolen - at skolerne udvikler en handleplan på området til at understøtte og sikre den lokale udvikling - at udvikle og gennemføre en række kompetenceudviklingsforløb for lærere og skoleledere inden for innovationspædagogik og innovationsledelse - at udbrede projektet til skoler i hele Region Midtjylland blandt andet gennem projektets cirkulationsagenters opsøgende arbejde Mindst 30 skoler og 10 kommuner forventes at deltage aktivt i projektet, og yderligere 25 af regionens skoler forventes at deltage i konferencer, temadage, workshops mv. Mellem 750 og elever involveres i aktiviteter og pilotprojekter i projektets løbetid. - I projektet gennemføres et pædagogisk udviklingsarbejde, som afprøves gennem pilotforløb og innovationsforsøg på skolerne. Op til 100 lærere deltager i kompetenceudviklingsforløb, og ca. 30 skoleledere deltager i kompetenceudvikling inden for innovationsledelse. - Projektets samlede fremstilling af undervisningsmetoder og materialer præsenteres i et digitalt katalog, der bliver stillet frit til rådighed for alle skoler i landet på webadressen - Projektet afholder desuden konferencer, lærerworkshops og elevaktiviteter som er åben for skoler i

5 Region Midtjylland. Forankring af projektet målhieraki Vækstforums strategi I Region Midtjyllands Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi , En globalt konkurrencedygtig region, formuleres målet om, at regionen er en globalt konkurrencedygtig region blandt de bedste i Europa. Erhvervsudviklingsstrategi sætter rammerne for den ønskede udvikling med et styrket fokus på innovation og iværksætteri i et samspil mellem erhvervsliv og uddannelsessystemet. Med fokus på øget innovation i Region Midtjylland skal kendt viden og ny viden bringes i anvendelse på en ny måde med henblik på mere innovationskraft i de kendte regionale erhvervsmæssige styrkepositioner. Dette projekt sætter ind i folkeskolen og understøtter disse mål gennem det konkrete samarbejde mellem videninstitutioner, skoler og erhvervsliv. Hos både elever, lærere og skoleledere fremmes innovationskompetencerne og ideer og ny viden spredes og bringes i konkret anvendelse. Projektet og Vækstforums fokus på iværksætteri og innovation I Region Midtjylland er strategien klart at styrke den regionale produktivitet og konkurrenceevne gennem iværksætteri, der også presser de eksisterende virksomheder til nytænkning. Iværksætteri er ikke en del af læreruddannelsen, og generelt set er lærerne ikke klædt på til at undervise i iværksætteri eller lade iværksætteri indgå som en del af undervisningen i dagligdagen. Dette projekt går direkte ind i skolerne med tilbud om både kompetenceløft for lærere og elever, men også med et link til de lokale og regionale virksomheder, der ønsker samarbejde om iværksætteri. Målet er at skabe flere iværksættere og iværksættervirksomheder gennem udnyttelse af de unikke muligheder i kombinationen af Region Midtjyllands koncentration af viden, forskning, innovative virksomheder og kreative vækstlag og folkeskolernes udviklingsparathed. Regeringen skriver i sin Strategi for Uddannelse i Entreprenørskab (2010) fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet: Analyser viser dog, at Danmark stadig er et stykke efter de bedste lande, når det drejer sig uddannelseientreprenørskab. Der er der for behov for en styrket indsats på området.

6 Projektet og regeringens Globaliseringsstrategi I regeringens Globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed," lægger regeringen stor vægt på, at der arbejdes mere systematisk med idéudvikling inden for de eksisterende fag (s. 112). Der sættes også særligt fokus på iværksætteri, eksempelvis på temadage, på virksomhedsspil eller gennem konkurrencer. Kapitel 1 beskriver Verdens bedste folkeskole. Her lyder et af punkterne: Elever i folkeskolen skal arbejde systematisk med ideudvikling. Folkeskolelovens formålsparagraf Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi samt får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Den enkelte skoles læringsgrundlag og indsatsområde Deltagende regionale skoler har formuleret egne læringsgrundlag og indsatsområder, som kan ses på skolernes hjemmesider. Projektets løbetid Innovation i Folkeskolen løber fra primo februar 2012 og til ultimo august Målgruppe for projektet Projektets målgruppe er overbygningsskoler i Region Midtjylland, deres lærere og ledere. Skolerne kan efter positivt tilsagn fra pågældende kommune deltage i projektet. Det er muligt at tilmelde sig projektet løbende, dog sidst til begyndelsen af skoleåret 2013/2014 af planlægningsmæssige årsager. Projektets tre hovedaktiviteter Omdrejningspunktet for projektet er følgende tre hovedaktiviteter:

7 Udvikling og formidling af undervisningsmaterialer og koncepter Kompetenceudvikling for undervisere og skoleledere Udvikling og afholdelse af camps og lignende arrangementer for elever i samarbejde med lokale virksomheder. 1. Udvikling og formidling af undervisningsmaterialer og -koncepter Der er ved projektets start udviklet en del undervisningsmaterialer og metoder, som er tilgængeligt for skolerne gennem forlag, Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise og CFU, men der er stor variation i, hvor langt de enkelte skoler er kommet i at introducere kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen. For nogle skolers vedkommende kan der således blot være behov for at blive introduceret til de muligheder der foreligger, mens det for andres skolers vedkommende vil være behov for at udvikle nye metoder på et højere niveau, end det aktuelt er tilgængeligt. Atter andre skal have hjælp til at få tankegangen implementeret i den fagfaglige undervisning. Denne kortlægning vil være en del af projektets tilbud til skolerne. Projektet omfatter udarbejdelse af et katalog over de relevante, eksisterende materialer og tilbud, en indsats for at udbrede kendskabet og anvendelsen af de pågældende materialer og tilbud samt egentlig udvikling af nye metoder og materialer. Nye metoder kan eksempelvis være i form af beskrivelser og visuelle mønstereksempler i form af korte videoklip og webbaserede fremstillinger. Undervisningsmaterialerne kan være i form af didaktiserede øvelser, fagrelevant materiale og idéskabende og fleksible energizers. Det anbefales fra undervisere, konsulenter og skoleudviklingsmedarbejdere, at innovationsdidaktik indtænkes i og kobles direkte til skolefagene, så både lærere og elever oplever en direkte overførsel og kobling til kendte arbejdsmetoder. Mange af undervisningsmaterialerne om entreprenørskab vil være tilpasset grundskolens struktur i udskolingen. Der kan være tale om at gennemføre pilotforløb med skoler inden for udvikling og afprøvning af undervisningsmaterialer. Formidlingsdelen repræsenteres også i form af deltagelse på skolemesserne i Aarhus og Roskilde, samt ved temadage på Center for Undervisningsmidler i Aarhus og Herning.

8 2. Kompetenceudvikling for undervisere og skoleledere En af kernerne i projektet er dels udviklingen af lærernes indblik i kreativitet, innovation, iværksætteri og entreprenørskab dels styrkelsen af deres kompetencer til at kunne inddrage disse vinkler i undervisningen. Et af Vækstforums mål er direkte at styrke innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet. For at dette skal kunne lykkes, er det nødvendigt, at grundskolernes ledere bliver klædt bedre på i forhold til at kunne implementere de påkrævede forandringsprocesser i deres organisationer. Projektet arbejder med at styrke skolelederne inden for innovations- og forandringsledelse, da dette er en forudsætning for, at lærerne har reel mulighed for at gennemføre undervisning, der udvikler elevernes innovative og entreprenante kompetencer. Lærerne er nøglen til mere og bedre entreprenørskabsundervisning, og derfor skal skolelederne understøtte dette arbejde på deres egen skole. Der skal derfor udvikles og gennemføres kompetenceudviklingsforløb for såvel lærere som ledere. Kompetenceudviklingsdelen er fordelt på: - Fælles kommunale kursusdage for deltagende skoler - Individuelt tilrettelagte kurser og oplæg på skolerne - PD-moduler i Skoleudvikling og Lærerfaglighed for skoleledere og Innovation i Undervisningen for lærere PD-modulerne har til hensigt at forankre en lokal referenceperson, der er forgangsperson for skolernes arbejde med innovation og entreprenørskab på ledelses- og underviserniveau. Dette suppleres med individuelle handleplaner for arbejdet med innovation og entreprenørskab på projektets skoler. Endvidere skal der etableres netværk for underviserne og afholdes netværksmøder. Der etableres forskellige former for netværk, bl.a. også et netværk mellem kommune, skoleleder og lærer. I etableringen af netværk samarbejdes der med Fonden for Entreprenørskab og deres NEIS-netværk, som i forvejen arbejder med videndeling omkring innovation og entreprenørskab på grundskoleområdet. Netværkene kan desuden anvendes til oplæg, udveksling af erfaringer og inspiration til forskellige konkrete opgavetyper fx inden for innovations- og forandringsledelse. 3. Udvikling og afholdelse af camps og lignende arrangementer for elever i samarbejde med lokale virksomheder.

9 Konkurrencer og camps er med til at stimulere, motivere og understøtte interessen for entreprenørskab for både elever og lærere. Innovativ didaktik er en proces, som kan foregå på camps, hvor eleverne bringes gennem et forløb fra opgaveformulering til realisering af en løsning, men ikke blot i teorien i virkeligheden. Det er erfaringen med denne undervisningstilgang, at der skabes en motivation blandt mindre fagligt kvalificerede elever til at tilegne sig den nødvendige teoretiske viden for at løse en opgave, der fx er stillet af en virksomhed. Samtidig giver processen de fagligt stærke elever udfordringer i forhold til at formidle deres viden og anvende den i praksis. Eleverne skal derfor tilbydes deltagelse i de eksisterende konkurrencer, f.eks. Company Programme, Innovation Cup, Next Level og evt. Projekt Edison. Der kan endvidere afholdes forskellige workshops om udvalgte opgaver og temaer med relation til entreprenørskab. Endvidere skal der udvikles og afprøves koncepter for samarbejder/partnerskaber mellem virksomheder og folkeskolen, herunder Innovation Camps, hvor eleverne får stillet en innovationsopgave af en virksomhed. Der kan programsættes besøg på skolerne af entreprenante personer og iværksættere. For virksomhederne vil dette samarbejde betyde mere fokus på innovation i den pågældende virksomhed gennem samarbejdet om idéudvikling og løsning af de stillede opgaver fra virksomhedernes side. De input gennem kreativt samarbejde, som også er resultatet af virksomhedens deltagelse i camps, kan stimulere virksomhedens videre innovative arbejde inden for både produktudvikling og markedsføring. Organisering Projektets organisering består af en styregruppe og en arbejdsgruppe Styregruppen Ordstyrer og mødeindkalder Søren Grosen, projektansvarlig, afdelingsleder v. VIA CFU Ruth Strøm, chefkonsulent, region Midtjylland Rune Skibelund Schou, projektleder, VIA CFU Anny Overgaard, pædagogisk konsulent, VIA CFU Jørgen Aabo, skolekonsulent Grundfos Anne Dissing Rasmussen, pædagogisk konsulent, Aarhus Kommune Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Claus Pedersen, næstformand Viborg Lærerkreds Styregruppens formål

10 Styregruppen har som overordnet formål at varetage projektets fremdrift og sikre, at projektet overholder de givne retningslinjer, herunder økonomiske rammer og projektets beskrevne mål, milepæle og afrapportering. Medlemmerne af styregruppen skal være med til at sikre et bredt geografisk kendskab til projektet samt synliggøre inddragelsen af samarbejdspartnere i projektet - heriblandt deltagende virksomheder. Styregruppen samarbejder med arbejdsgruppen om at prioritere indsatsen i projektet, og arbejdsgruppen afrapporterer efter aftale løbende til styregruppen. Arbejdsgruppen Anny Overgaard, pædagogisk konsulent, VIA CFU Rune Overvad Schou, projektleder, VIA CFU Jette Jul Vestergaard, koordinator for entreprenørskab, Ringkøbing-Skjern Kommune Simon Fenger, pædagogisk leder, Læssøegades Skole, Aarhus Søren Sørensen, udviklingskonsulent, Viborg Kommune Stefan Mandal Winther, lærer, Vestre Skole Silkeborg Arbejdsgruppens formål Arbejdsgruppen har som overordnet formål at gennemføre projektets aktiviteter efter de beskrevne rammer og mål. Arbejdsgruppen planlægger arbejdsopgaverne i projektet og igangsætter projektets initiativer i overensstemmelse med planerne. Arbejdsgruppen sikrer en formidling af projektets tilbud og aktiviteter. Arbejdsgruppen samarbejder med lokale virksomheder og har gennem projektlederen den daglige kontakt med projektets parter i projektets løbetid. Medlemmerne af arbejdsgruppen skal være med til at sikre et bredt geografisk kendskab til projektet samt synliggøre inddragelsen af samarbejdspartnere i projektet - heriblandt deltagende virksomheder. Arbejdsgruppen samarbejder med styregruppen om at prioritere indsatsen i projektet, og arbejdsgruppen afrapporterer efter aftale løbende til styregruppen. Evaluering Projektet evalueres løbende på flere niveauer:

11 - Central evaluering af VIA. Den centrale evaluering har til formål at støtte projektets progression. - Evaluering af virksomheders erfaringer med deltagelse i projektet foretages af projektleder. Virksomhedsevaluering har som mål at foretage kvantitative og kvalitative evalueringer af virksomhedsmæssig værdi ved at samarbejde med skoler. - Decentral evaluering på deltagende skoler foretages af skolerne og evt. projektleder. Evalueringens mål er at styrke de enkelte skolers arbejde med at udvikle en individuel handleplan for arbejdet med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Kontaktperson Rune Overvad Schou Projektleder, Innovation i Folkeskolen Center for Undervisningsmidler, VIA Halmstadgade Aarhus N T: M:

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014 Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Strategi for samarbejde med virksomheder Virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Innovationskraft de 3 projekter

Innovationskraft de 3 projekter Innovationskraft de 3 projekter Offentlig privat innovation (OPI) Projekt Projektforløb Vi indledte projektet med at søge efter erfaringer med og materiale om OPI projekter. De væsentligste kilder var

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere