PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

2 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere Baggrund Som et led i Region Midtjyllands Vækstforums initiativ Entreprenørskab i Uddannelserne er Center for Undervisningsmidler projektejer af projektet Innovation i Folkeskolen. Projektets overordnede mål er at styrke folkeskolens arbejde med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Målgruppen for indsatsen er folkeskolens 7., 8., 9., og 10. klasser samt undervisere og skoleledere. En styrkelse af entreprenørskab i uddannelsessystemet skal bidrage til at skabe en stærk iværksætterkultur i Region Midtjylland og til at skabe en arbejdsstyrke med flere entreprenante kompetencer - en arbejdsstyrke, som enten kan skabe udvikling og fornyelse inden for rammerne af eksisterende virksomheder og institutioner, eller som kan skabe vækst og udvikling gennem etablering af egne virksomheder. Projektresume Projektets overordnede formål er, at folkeskolens arbejde med innovation og iværksætteri i undervisningen styrkes, at folkeskole og erhvervsliv i region Midtjylland opbygger et frugtbart samarbejde og at der derigennem skabes nye ideer og løsninger for erhvervslivet lokalt. Dette virkeliggøres blandt andet gennem en kortlægning og en samlet formidling af alle tilgængelige undervisningskoncepter, -metoder og - materialer, der understøtter innovativ og entreprenant undervisning i folkeskolen og gennem netværk, undervisning og camps. Elevernes generelle innovationskraft skærpes, og det giver dem flere muligheder for kreativ problemløsning og et beredskab til også i samarbejde at tænke nyt. Dermed oplever eleverne undervisningen som handlingsorienteret og undervisningens entreprenante del styrker elevernes engagement. Projektets formål er dermed målrettet udvikling og styrkelse af iværksætterkulturen i folkeskolen, både for at styrke de nødvendige gode iværksætterkompetencer hos eleverne og for tidligt at

3 grundlægge det personlige drive og risikovillighed, som iværksættere besidder. Der sættes med projektet ind på skolerne med workshops og kompetenceudviklingsforløb for lærerne og skolelederne. Skolerne understøttes i arbejdet med at udvikle en konkret handlingsplan for kreativitet, innovation og iværksætteri i undervisningen. Dette bringes i spil i samarbejde med lokale virksomheder. For kommunerne i Region Midtjylland vil det være muligt i samarbejde med projektets projektleder og tilknyttede konsulenter at sætte ind på netop det niveau, hvor den enkelte kommunes skoler befinder sig. Har man i kommunen allerede udarbejdet en overordnet handleplan, kan projektet medvirke til at realisere den lokalt på kommunens skoler. Projektlederen kan i samarbejde med kommunen kortlægge dette arbejde og pege på de næste skridt. For kommunerne vil gevinsten ligge i at have adgang til en fleksibelt tilrettelagt værktøjskasse af undervisningskoncepter og materialer i kombination med tilbuddene om deltagelse i camps med virksomheder og skræddersyede kompetenceudviklingsforløb af kortere varighed. Dette, kombineret med netværket af regionens deltagende kommuner, skoler og virksomheder, vil kunne samle de enkelte kommuners i en fælles regional indsats, der understøtter målene om øget innovation og iværksætteri i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi Projektets formål For Danmark som for andre lande er uddannelse og innovation i dag nogle helt afgørende konkurrenceparametre i kapløbet om at blive konkurrencedygtig og opbygge en vidensbaseret økonomi. Det følger med globaliseringen, at vores unge ikke alene udvikler og besidder høj faglighed, men også stærke sociale og personlige kompetencer. Skal vi beholde vore arbejdspladser i Danmark, er vi nødt til at satse på det kreative. Det er de skæve ideer, som skaber fremdrift, og vi skal kunne både design og samarbejdets kunst. Dermed er kreativitet, innovation og iværksætteri nødvendige elementer i undervisningen i folkeskolen. Dette projekts ambition er at styrke vækstkilderne kreativitet, innovation, iværksætteri og menneskelige ressourcer i Region Midtjylland ved at gennemføre en række aktiviteter og forløb på tværs af kommuner i regionen. Projektet sigter mod folkeskolens undervisning. Projektets formål er dermed den målrettede udvikling og styrkelse af iværksætterkulturen i folkeskolen, både for at styrke de nødvendige gode iværksætterkompetencer hos eleverne og for tidligt at grundlægge det personlige drive og risikovillighed, som iværksættere besidder.

4 Ved at arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab i folkeskoler i Region Midtjylland understøttes en strategi for, hvordan folkeskolen kan medvirke til at honorere arbejdsmarkedets og erhvervslivets efterspørgsel efter idéskabende medarbejdere, der kan indgå i innovationsprocesser og skabe merværdi. Projektet samler kommuner, skoler og virksomheder om en fælles vision; at regionens grundskoler bliver foregangsskoler nationalt inden for styrkelse af elevernes kreative, innovative og entreprenante kompetencer. Fordelene ved at indføre entreprenørskab i undervisningen er ikke begrænset til etablering af flere nye virksomheder, nyskabende tiltag og skabelse af nye arbejdspladser. Entreprenante kompetencer er vigtige for de unge, dels til at blive mere foretagsomme og få større selvtillid uanset hvilket felt, man kaster sig over, dels til at handle på en socialt ansvarlig måde. Erfaringer har tillige vist, at entreprenant undervisning i overbygningen styrker elevernes fagfaglige kompetencer. Projektets mål Projektets overordnede mål er: - at udvikle, videreformidle og understøtte undervisningskoncepter, -metoder og -materialer, der understøtter innovativ og entreprenant undervisning i folkeskolen - at skolerne udvikler en handleplan på området til at understøtte og sikre den lokale udvikling - at udvikle og gennemføre en række kompetenceudviklingsforløb for lærere og skoleledere inden for innovationspædagogik og innovationsledelse - at udbrede projektet til skoler i hele Region Midtjylland blandt andet gennem projektets cirkulationsagenters opsøgende arbejde Mindst 30 skoler og 10 kommuner forventes at deltage aktivt i projektet, og yderligere 25 af regionens skoler forventes at deltage i konferencer, temadage, workshops mv. Mellem 750 og elever involveres i aktiviteter og pilotprojekter i projektets løbetid. - I projektet gennemføres et pædagogisk udviklingsarbejde, som afprøves gennem pilotforløb og innovationsforsøg på skolerne. Op til 100 lærere deltager i kompetenceudviklingsforløb, og ca. 30 skoleledere deltager i kompetenceudvikling inden for innovationsledelse. - Projektets samlede fremstilling af undervisningsmetoder og materialer præsenteres i et digitalt katalog, der bliver stillet frit til rådighed for alle skoler i landet på webadressen - Projektet afholder desuden konferencer, lærerworkshops og elevaktiviteter som er åben for skoler i

5 Region Midtjylland. Forankring af projektet målhieraki Vækstforums strategi I Region Midtjyllands Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi , En globalt konkurrencedygtig region, formuleres målet om, at regionen er en globalt konkurrencedygtig region blandt de bedste i Europa. Erhvervsudviklingsstrategi sætter rammerne for den ønskede udvikling med et styrket fokus på innovation og iværksætteri i et samspil mellem erhvervsliv og uddannelsessystemet. Med fokus på øget innovation i Region Midtjylland skal kendt viden og ny viden bringes i anvendelse på en ny måde med henblik på mere innovationskraft i de kendte regionale erhvervsmæssige styrkepositioner. Dette projekt sætter ind i folkeskolen og understøtter disse mål gennem det konkrete samarbejde mellem videninstitutioner, skoler og erhvervsliv. Hos både elever, lærere og skoleledere fremmes innovationskompetencerne og ideer og ny viden spredes og bringes i konkret anvendelse. Projektet og Vækstforums fokus på iværksætteri og innovation I Region Midtjylland er strategien klart at styrke den regionale produktivitet og konkurrenceevne gennem iværksætteri, der også presser de eksisterende virksomheder til nytænkning. Iværksætteri er ikke en del af læreruddannelsen, og generelt set er lærerne ikke klædt på til at undervise i iværksætteri eller lade iværksætteri indgå som en del af undervisningen i dagligdagen. Dette projekt går direkte ind i skolerne med tilbud om både kompetenceløft for lærere og elever, men også med et link til de lokale og regionale virksomheder, der ønsker samarbejde om iværksætteri. Målet er at skabe flere iværksættere og iværksættervirksomheder gennem udnyttelse af de unikke muligheder i kombinationen af Region Midtjyllands koncentration af viden, forskning, innovative virksomheder og kreative vækstlag og folkeskolernes udviklingsparathed. Regeringen skriver i sin Strategi for Uddannelse i Entreprenørskab (2010) fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet: Analyser viser dog, at Danmark stadig er et stykke efter de bedste lande, når det drejer sig uddannelseientreprenørskab. Der er der for behov for en styrket indsats på området.

6 Projektet og regeringens Globaliseringsstrategi I regeringens Globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed," lægger regeringen stor vægt på, at der arbejdes mere systematisk med idéudvikling inden for de eksisterende fag (s. 112). Der sættes også særligt fokus på iværksætteri, eksempelvis på temadage, på virksomhedsspil eller gennem konkurrencer. Kapitel 1 beskriver Verdens bedste folkeskole. Her lyder et af punkterne: Elever i folkeskolen skal arbejde systematisk med ideudvikling. Folkeskolelovens formålsparagraf Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi samt får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Den enkelte skoles læringsgrundlag og indsatsområde Deltagende regionale skoler har formuleret egne læringsgrundlag og indsatsområder, som kan ses på skolernes hjemmesider. Projektets løbetid Innovation i Folkeskolen løber fra primo februar 2012 og til ultimo august Målgruppe for projektet Projektets målgruppe er overbygningsskoler i Region Midtjylland, deres lærere og ledere. Skolerne kan efter positivt tilsagn fra pågældende kommune deltage i projektet. Det er muligt at tilmelde sig projektet løbende, dog sidst til begyndelsen af skoleåret 2013/2014 af planlægningsmæssige årsager. Projektets tre hovedaktiviteter Omdrejningspunktet for projektet er følgende tre hovedaktiviteter:

7 Udvikling og formidling af undervisningsmaterialer og koncepter Kompetenceudvikling for undervisere og skoleledere Udvikling og afholdelse af camps og lignende arrangementer for elever i samarbejde med lokale virksomheder. 1. Udvikling og formidling af undervisningsmaterialer og -koncepter Der er ved projektets start udviklet en del undervisningsmaterialer og metoder, som er tilgængeligt for skolerne gennem forlag, Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise og CFU, men der er stor variation i, hvor langt de enkelte skoler er kommet i at introducere kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen. For nogle skolers vedkommende kan der således blot være behov for at blive introduceret til de muligheder der foreligger, mens det for andres skolers vedkommende vil være behov for at udvikle nye metoder på et højere niveau, end det aktuelt er tilgængeligt. Atter andre skal have hjælp til at få tankegangen implementeret i den fagfaglige undervisning. Denne kortlægning vil være en del af projektets tilbud til skolerne. Projektet omfatter udarbejdelse af et katalog over de relevante, eksisterende materialer og tilbud, en indsats for at udbrede kendskabet og anvendelsen af de pågældende materialer og tilbud samt egentlig udvikling af nye metoder og materialer. Nye metoder kan eksempelvis være i form af beskrivelser og visuelle mønstereksempler i form af korte videoklip og webbaserede fremstillinger. Undervisningsmaterialerne kan være i form af didaktiserede øvelser, fagrelevant materiale og idéskabende og fleksible energizers. Det anbefales fra undervisere, konsulenter og skoleudviklingsmedarbejdere, at innovationsdidaktik indtænkes i og kobles direkte til skolefagene, så både lærere og elever oplever en direkte overførsel og kobling til kendte arbejdsmetoder. Mange af undervisningsmaterialerne om entreprenørskab vil være tilpasset grundskolens struktur i udskolingen. Der kan være tale om at gennemføre pilotforløb med skoler inden for udvikling og afprøvning af undervisningsmaterialer. Formidlingsdelen repræsenteres også i form af deltagelse på skolemesserne i Aarhus og Roskilde, samt ved temadage på Center for Undervisningsmidler i Aarhus og Herning.

8 2. Kompetenceudvikling for undervisere og skoleledere En af kernerne i projektet er dels udviklingen af lærernes indblik i kreativitet, innovation, iværksætteri og entreprenørskab dels styrkelsen af deres kompetencer til at kunne inddrage disse vinkler i undervisningen. Et af Vækstforums mål er direkte at styrke innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet. For at dette skal kunne lykkes, er det nødvendigt, at grundskolernes ledere bliver klædt bedre på i forhold til at kunne implementere de påkrævede forandringsprocesser i deres organisationer. Projektet arbejder med at styrke skolelederne inden for innovations- og forandringsledelse, da dette er en forudsætning for, at lærerne har reel mulighed for at gennemføre undervisning, der udvikler elevernes innovative og entreprenante kompetencer. Lærerne er nøglen til mere og bedre entreprenørskabsundervisning, og derfor skal skolelederne understøtte dette arbejde på deres egen skole. Der skal derfor udvikles og gennemføres kompetenceudviklingsforløb for såvel lærere som ledere. Kompetenceudviklingsdelen er fordelt på: - Fælles kommunale kursusdage for deltagende skoler - Individuelt tilrettelagte kurser og oplæg på skolerne - PD-moduler i Skoleudvikling og Lærerfaglighed for skoleledere og Innovation i Undervisningen for lærere PD-modulerne har til hensigt at forankre en lokal referenceperson, der er forgangsperson for skolernes arbejde med innovation og entreprenørskab på ledelses- og underviserniveau. Dette suppleres med individuelle handleplaner for arbejdet med innovation og entreprenørskab på projektets skoler. Endvidere skal der etableres netværk for underviserne og afholdes netværksmøder. Der etableres forskellige former for netværk, bl.a. også et netværk mellem kommune, skoleleder og lærer. I etableringen af netværk samarbejdes der med Fonden for Entreprenørskab og deres NEIS-netværk, som i forvejen arbejder med videndeling omkring innovation og entreprenørskab på grundskoleområdet. Netværkene kan desuden anvendes til oplæg, udveksling af erfaringer og inspiration til forskellige konkrete opgavetyper fx inden for innovations- og forandringsledelse. 3. Udvikling og afholdelse af camps og lignende arrangementer for elever i samarbejde med lokale virksomheder.

9 Konkurrencer og camps er med til at stimulere, motivere og understøtte interessen for entreprenørskab for både elever og lærere. Innovativ didaktik er en proces, som kan foregå på camps, hvor eleverne bringes gennem et forløb fra opgaveformulering til realisering af en løsning, men ikke blot i teorien i virkeligheden. Det er erfaringen med denne undervisningstilgang, at der skabes en motivation blandt mindre fagligt kvalificerede elever til at tilegne sig den nødvendige teoretiske viden for at løse en opgave, der fx er stillet af en virksomhed. Samtidig giver processen de fagligt stærke elever udfordringer i forhold til at formidle deres viden og anvende den i praksis. Eleverne skal derfor tilbydes deltagelse i de eksisterende konkurrencer, f.eks. Company Programme, Innovation Cup, Next Level og evt. Projekt Edison. Der kan endvidere afholdes forskellige workshops om udvalgte opgaver og temaer med relation til entreprenørskab. Endvidere skal der udvikles og afprøves koncepter for samarbejder/partnerskaber mellem virksomheder og folkeskolen, herunder Innovation Camps, hvor eleverne får stillet en innovationsopgave af en virksomhed. Der kan programsættes besøg på skolerne af entreprenante personer og iværksættere. For virksomhederne vil dette samarbejde betyde mere fokus på innovation i den pågældende virksomhed gennem samarbejdet om idéudvikling og løsning af de stillede opgaver fra virksomhedernes side. De input gennem kreativt samarbejde, som også er resultatet af virksomhedens deltagelse i camps, kan stimulere virksomhedens videre innovative arbejde inden for både produktudvikling og markedsføring. Organisering Projektets organisering består af en styregruppe og en arbejdsgruppe Styregruppen Ordstyrer og mødeindkalder Søren Grosen, projektansvarlig, afdelingsleder v. VIA CFU Ruth Strøm, chefkonsulent, region Midtjylland Rune Skibelund Schou, projektleder, VIA CFU Anny Overgaard, pædagogisk konsulent, VIA CFU Jørgen Aabo, skolekonsulent Grundfos Anne Dissing Rasmussen, pædagogisk konsulent, Aarhus Kommune Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Claus Pedersen, næstformand Viborg Lærerkreds Styregruppens formål

10 Styregruppen har som overordnet formål at varetage projektets fremdrift og sikre, at projektet overholder de givne retningslinjer, herunder økonomiske rammer og projektets beskrevne mål, milepæle og afrapportering. Medlemmerne af styregruppen skal være med til at sikre et bredt geografisk kendskab til projektet samt synliggøre inddragelsen af samarbejdspartnere i projektet - heriblandt deltagende virksomheder. Styregruppen samarbejder med arbejdsgruppen om at prioritere indsatsen i projektet, og arbejdsgruppen afrapporterer efter aftale løbende til styregruppen. Arbejdsgruppen Anny Overgaard, pædagogisk konsulent, VIA CFU Rune Overvad Schou, projektleder, VIA CFU Jette Jul Vestergaard, koordinator for entreprenørskab, Ringkøbing-Skjern Kommune Simon Fenger, pædagogisk leder, Læssøegades Skole, Aarhus Søren Sørensen, udviklingskonsulent, Viborg Kommune Stefan Mandal Winther, lærer, Vestre Skole Silkeborg Arbejdsgruppens formål Arbejdsgruppen har som overordnet formål at gennemføre projektets aktiviteter efter de beskrevne rammer og mål. Arbejdsgruppen planlægger arbejdsopgaverne i projektet og igangsætter projektets initiativer i overensstemmelse med planerne. Arbejdsgruppen sikrer en formidling af projektets tilbud og aktiviteter. Arbejdsgruppen samarbejder med lokale virksomheder og har gennem projektlederen den daglige kontakt med projektets parter i projektets løbetid. Medlemmerne af arbejdsgruppen skal være med til at sikre et bredt geografisk kendskab til projektet samt synliggøre inddragelsen af samarbejdspartnere i projektet - heriblandt deltagende virksomheder. Arbejdsgruppen samarbejder med styregruppen om at prioritere indsatsen i projektet, og arbejdsgruppen afrapporterer efter aftale løbende til styregruppen. Evaluering Projektet evalueres løbende på flere niveauer:

11 - Central evaluering af VIA. Den centrale evaluering har til formål at støtte projektets progression. - Evaluering af virksomheders erfaringer med deltagelse i projektet foretages af projektleder. Virksomhedsevaluering har som mål at foretage kvantitative og kvalitative evalueringer af virksomhedsmæssig værdi ved at samarbejde med skoler. - Decentral evaluering på deltagende skoler foretages af skolerne og evt. projektleder. Evalueringens mål er at styrke de enkelte skolers arbejde med at udvikle en individuel handleplan for arbejdet med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Kontaktperson Rune Overvad Schou Projektleder, Innovation i Folkeskolen Center for Undervisningsmidler, VIA Halmstadgade Aarhus N T: M:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Birgitte Agersnap E-mail:

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Stedet hvor børns læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst. Projektbeskrivelse

Stedet hvor børns læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst. Projektbeskrivelse Stedet hvor børns læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst Projektbeskrivelse Ikast-Brande Kommune 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.2. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?...3

Læs mere

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Partnere AOF Midt - Herning afdelingen (Projektleder) Att. Afdelingsleder Birgitte Frydensbjerg Gl. Landevej 3 7400 Herning Tlf. 2025 0622 eller bifr@aof.dk Erhvervsrådet

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11. Innovation Metropol Dorrit Sørensen

Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11. Innovation Metropol Dorrit Sørensen Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11 Innovation Metropol Dorrit Sørensen Tilgang Hvis eleverne skal lære at være innovative, skal vi nytænke hele vores måde at tænke viden,

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Program. Formål. Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter. Vision Organisation Indhold Kvalitet

Program. Formål. Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter. Vision Organisation Indhold Kvalitet S M IL (E) Program Formål Vision Organisation Indhold Kvalitet Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter Baggrund for SMIL(E) Science Kommune Naturfagsstrategi/sammenhæng

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Projekttitel Skole Projektleder og projektdeltagere Håndværk og design - nyt fag med ny didaktik Skolen ved Bülowsvej Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Ekstern

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

INNOVATION I FOLKE- SKOLEN 2012-2014 SLUTEVALUERINGS- RAPPORT

INNOVATION I FOLKE- SKOLEN 2012-2014 SLUTEVALUERINGS- RAPPORT Til VIA CFU Dokumenttype Rapportudkast Dato August 2014 INNOVATION I FOLKE- SKOLEN 2012-2014 SLUTEVALUERINGS- RAPPORT INNOVATION I FOLKESKOLEN 2012-2014 SLUTEVALUERINGSRAPPORT Revision 2 Dato 2014-08-22

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING Konference Odense den 18. november 2015 INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING 1.- 6. klasse Skoleudvikling og innovationskultur v/ Elise Cramon skoleleder på Engbjergskolen vinder af Entrepreneurial

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA W ORLDWIDE Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi 12 Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi Af Lasse Skånstrøm, lektor Med Globaliseringsrådets udspil Verdens bedste folkeskole blev det pointeret, at: Folkeskolen skal sikre børnene og de unge stærke

Læs mere

Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014. Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef

Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014. Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014 Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef Afsæt Strategi 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI Værdien af at få en god idé Derfor Udvikle en pædagogik,

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN 2007-2008. TEKO Playground

VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN 2007-2008. TEKO Playground BESKRIVELSE AF INITIATIV, PRIORITERET AF VÆKSTFORUM Initiativets titel Resume TEKO Playground TEKO er en erhvervsskole med ca. et tusind årselever fordelt på erhvervsuddannelse, kort videregående uddannelse

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs

VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs VELKOMMEN Entreprenørskab på kryds og tværs Det magiske kort som vælger dig!! Ta et kort og find en makker der har nogenlunde den samme håndtemperatur som dig selv Fortæl på baggrund af kortet hvilke tanker

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere