PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

2 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere Baggrund Som et led i Region Midtjyllands Vækstforums initiativ Entreprenørskab i Uddannelserne er Center for Undervisningsmidler projektejer af projektet Innovation i Folkeskolen. Projektets overordnede mål er at styrke folkeskolens arbejde med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Målgruppen for indsatsen er folkeskolens 7., 8., 9., og 10. klasser samt undervisere og skoleledere. En styrkelse af entreprenørskab i uddannelsessystemet skal bidrage til at skabe en stærk iværksætterkultur i Region Midtjylland og til at skabe en arbejdsstyrke med flere entreprenante kompetencer - en arbejdsstyrke, som enten kan skabe udvikling og fornyelse inden for rammerne af eksisterende virksomheder og institutioner, eller som kan skabe vækst og udvikling gennem etablering af egne virksomheder. Projektresume Projektets overordnede formål er, at folkeskolens arbejde med innovation og iværksætteri i undervisningen styrkes, at folkeskole og erhvervsliv i region Midtjylland opbygger et frugtbart samarbejde og at der derigennem skabes nye ideer og løsninger for erhvervslivet lokalt. Dette virkeliggøres blandt andet gennem en kortlægning og en samlet formidling af alle tilgængelige undervisningskoncepter, -metoder og - materialer, der understøtter innovativ og entreprenant undervisning i folkeskolen og gennem netværk, undervisning og camps. Elevernes generelle innovationskraft skærpes, og det giver dem flere muligheder for kreativ problemløsning og et beredskab til også i samarbejde at tænke nyt. Dermed oplever eleverne undervisningen som handlingsorienteret og undervisningens entreprenante del styrker elevernes engagement. Projektets formål er dermed målrettet udvikling og styrkelse af iværksætterkulturen i folkeskolen, både for at styrke de nødvendige gode iværksætterkompetencer hos eleverne og for tidligt at

3 grundlægge det personlige drive og risikovillighed, som iværksættere besidder. Der sættes med projektet ind på skolerne med workshops og kompetenceudviklingsforløb for lærerne og skolelederne. Skolerne understøttes i arbejdet med at udvikle en konkret handlingsplan for kreativitet, innovation og iværksætteri i undervisningen. Dette bringes i spil i samarbejde med lokale virksomheder. For kommunerne i Region Midtjylland vil det være muligt i samarbejde med projektets projektleder og tilknyttede konsulenter at sætte ind på netop det niveau, hvor den enkelte kommunes skoler befinder sig. Har man i kommunen allerede udarbejdet en overordnet handleplan, kan projektet medvirke til at realisere den lokalt på kommunens skoler. Projektlederen kan i samarbejde med kommunen kortlægge dette arbejde og pege på de næste skridt. For kommunerne vil gevinsten ligge i at have adgang til en fleksibelt tilrettelagt værktøjskasse af undervisningskoncepter og materialer i kombination med tilbuddene om deltagelse i camps med virksomheder og skræddersyede kompetenceudviklingsforløb af kortere varighed. Dette, kombineret med netværket af regionens deltagende kommuner, skoler og virksomheder, vil kunne samle de enkelte kommuners i en fælles regional indsats, der understøtter målene om øget innovation og iværksætteri i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi Projektets formål For Danmark som for andre lande er uddannelse og innovation i dag nogle helt afgørende konkurrenceparametre i kapløbet om at blive konkurrencedygtig og opbygge en vidensbaseret økonomi. Det følger med globaliseringen, at vores unge ikke alene udvikler og besidder høj faglighed, men også stærke sociale og personlige kompetencer. Skal vi beholde vore arbejdspladser i Danmark, er vi nødt til at satse på det kreative. Det er de skæve ideer, som skaber fremdrift, og vi skal kunne både design og samarbejdets kunst. Dermed er kreativitet, innovation og iværksætteri nødvendige elementer i undervisningen i folkeskolen. Dette projekts ambition er at styrke vækstkilderne kreativitet, innovation, iværksætteri og menneskelige ressourcer i Region Midtjylland ved at gennemføre en række aktiviteter og forløb på tværs af kommuner i regionen. Projektet sigter mod folkeskolens undervisning. Projektets formål er dermed den målrettede udvikling og styrkelse af iværksætterkulturen i folkeskolen, både for at styrke de nødvendige gode iværksætterkompetencer hos eleverne og for tidligt at grundlægge det personlige drive og risikovillighed, som iværksættere besidder.

4 Ved at arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab i folkeskoler i Region Midtjylland understøttes en strategi for, hvordan folkeskolen kan medvirke til at honorere arbejdsmarkedets og erhvervslivets efterspørgsel efter idéskabende medarbejdere, der kan indgå i innovationsprocesser og skabe merværdi. Projektet samler kommuner, skoler og virksomheder om en fælles vision; at regionens grundskoler bliver foregangsskoler nationalt inden for styrkelse af elevernes kreative, innovative og entreprenante kompetencer. Fordelene ved at indføre entreprenørskab i undervisningen er ikke begrænset til etablering af flere nye virksomheder, nyskabende tiltag og skabelse af nye arbejdspladser. Entreprenante kompetencer er vigtige for de unge, dels til at blive mere foretagsomme og få større selvtillid uanset hvilket felt, man kaster sig over, dels til at handle på en socialt ansvarlig måde. Erfaringer har tillige vist, at entreprenant undervisning i overbygningen styrker elevernes fagfaglige kompetencer. Projektets mål Projektets overordnede mål er: - at udvikle, videreformidle og understøtte undervisningskoncepter, -metoder og -materialer, der understøtter innovativ og entreprenant undervisning i folkeskolen - at skolerne udvikler en handleplan på området til at understøtte og sikre den lokale udvikling - at udvikle og gennemføre en række kompetenceudviklingsforløb for lærere og skoleledere inden for innovationspædagogik og innovationsledelse - at udbrede projektet til skoler i hele Region Midtjylland blandt andet gennem projektets cirkulationsagenters opsøgende arbejde Mindst 30 skoler og 10 kommuner forventes at deltage aktivt i projektet, og yderligere 25 af regionens skoler forventes at deltage i konferencer, temadage, workshops mv. Mellem 750 og elever involveres i aktiviteter og pilotprojekter i projektets løbetid. - I projektet gennemføres et pædagogisk udviklingsarbejde, som afprøves gennem pilotforløb og innovationsforsøg på skolerne. Op til 100 lærere deltager i kompetenceudviklingsforløb, og ca. 30 skoleledere deltager i kompetenceudvikling inden for innovationsledelse. - Projektets samlede fremstilling af undervisningsmetoder og materialer præsenteres i et digitalt katalog, der bliver stillet frit til rådighed for alle skoler i landet på webadressen - Projektet afholder desuden konferencer, lærerworkshops og elevaktiviteter som er åben for skoler i

5 Region Midtjylland. Forankring af projektet målhieraki Vækstforums strategi I Region Midtjyllands Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi , En globalt konkurrencedygtig region, formuleres målet om, at regionen er en globalt konkurrencedygtig region blandt de bedste i Europa. Erhvervsudviklingsstrategi sætter rammerne for den ønskede udvikling med et styrket fokus på innovation og iværksætteri i et samspil mellem erhvervsliv og uddannelsessystemet. Med fokus på øget innovation i Region Midtjylland skal kendt viden og ny viden bringes i anvendelse på en ny måde med henblik på mere innovationskraft i de kendte regionale erhvervsmæssige styrkepositioner. Dette projekt sætter ind i folkeskolen og understøtter disse mål gennem det konkrete samarbejde mellem videninstitutioner, skoler og erhvervsliv. Hos både elever, lærere og skoleledere fremmes innovationskompetencerne og ideer og ny viden spredes og bringes i konkret anvendelse. Projektet og Vækstforums fokus på iværksætteri og innovation I Region Midtjylland er strategien klart at styrke den regionale produktivitet og konkurrenceevne gennem iværksætteri, der også presser de eksisterende virksomheder til nytænkning. Iværksætteri er ikke en del af læreruddannelsen, og generelt set er lærerne ikke klædt på til at undervise i iværksætteri eller lade iværksætteri indgå som en del af undervisningen i dagligdagen. Dette projekt går direkte ind i skolerne med tilbud om både kompetenceløft for lærere og elever, men også med et link til de lokale og regionale virksomheder, der ønsker samarbejde om iværksætteri. Målet er at skabe flere iværksættere og iværksættervirksomheder gennem udnyttelse af de unikke muligheder i kombinationen af Region Midtjyllands koncentration af viden, forskning, innovative virksomheder og kreative vækstlag og folkeskolernes udviklingsparathed. Regeringen skriver i sin Strategi for Uddannelse i Entreprenørskab (2010) fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet: Analyser viser dog, at Danmark stadig er et stykke efter de bedste lande, når det drejer sig uddannelseientreprenørskab. Der er der for behov for en styrket indsats på området.

6 Projektet og regeringens Globaliseringsstrategi I regeringens Globaliseringsstrategi, "Fremgang, fornyelse og tryghed," lægger regeringen stor vægt på, at der arbejdes mere systematisk med idéudvikling inden for de eksisterende fag (s. 112). Der sættes også særligt fokus på iværksætteri, eksempelvis på temadage, på virksomhedsspil eller gennem konkurrencer. Kapitel 1 beskriver Verdens bedste folkeskole. Her lyder et af punkterne: Elever i folkeskolen skal arbejde systematisk med ideudvikling. Folkeskolelovens formålsparagraf Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi samt får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Den enkelte skoles læringsgrundlag og indsatsområde Deltagende regionale skoler har formuleret egne læringsgrundlag og indsatsområder, som kan ses på skolernes hjemmesider. Projektets løbetid Innovation i Folkeskolen løber fra primo februar 2012 og til ultimo august Målgruppe for projektet Projektets målgruppe er overbygningsskoler i Region Midtjylland, deres lærere og ledere. Skolerne kan efter positivt tilsagn fra pågældende kommune deltage i projektet. Det er muligt at tilmelde sig projektet løbende, dog sidst til begyndelsen af skoleåret 2013/2014 af planlægningsmæssige årsager. Projektets tre hovedaktiviteter Omdrejningspunktet for projektet er følgende tre hovedaktiviteter:

7 Udvikling og formidling af undervisningsmaterialer og koncepter Kompetenceudvikling for undervisere og skoleledere Udvikling og afholdelse af camps og lignende arrangementer for elever i samarbejde med lokale virksomheder. 1. Udvikling og formidling af undervisningsmaterialer og -koncepter Der er ved projektets start udviklet en del undervisningsmaterialer og metoder, som er tilgængeligt for skolerne gennem forlag, Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise og CFU, men der er stor variation i, hvor langt de enkelte skoler er kommet i at introducere kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen. For nogle skolers vedkommende kan der således blot være behov for at blive introduceret til de muligheder der foreligger, mens det for andres skolers vedkommende vil være behov for at udvikle nye metoder på et højere niveau, end det aktuelt er tilgængeligt. Atter andre skal have hjælp til at få tankegangen implementeret i den fagfaglige undervisning. Denne kortlægning vil være en del af projektets tilbud til skolerne. Projektet omfatter udarbejdelse af et katalog over de relevante, eksisterende materialer og tilbud, en indsats for at udbrede kendskabet og anvendelsen af de pågældende materialer og tilbud samt egentlig udvikling af nye metoder og materialer. Nye metoder kan eksempelvis være i form af beskrivelser og visuelle mønstereksempler i form af korte videoklip og webbaserede fremstillinger. Undervisningsmaterialerne kan være i form af didaktiserede øvelser, fagrelevant materiale og idéskabende og fleksible energizers. Det anbefales fra undervisere, konsulenter og skoleudviklingsmedarbejdere, at innovationsdidaktik indtænkes i og kobles direkte til skolefagene, så både lærere og elever oplever en direkte overførsel og kobling til kendte arbejdsmetoder. Mange af undervisningsmaterialerne om entreprenørskab vil være tilpasset grundskolens struktur i udskolingen. Der kan være tale om at gennemføre pilotforløb med skoler inden for udvikling og afprøvning af undervisningsmaterialer. Formidlingsdelen repræsenteres også i form af deltagelse på skolemesserne i Aarhus og Roskilde, samt ved temadage på Center for Undervisningsmidler i Aarhus og Herning.

8 2. Kompetenceudvikling for undervisere og skoleledere En af kernerne i projektet er dels udviklingen af lærernes indblik i kreativitet, innovation, iværksætteri og entreprenørskab dels styrkelsen af deres kompetencer til at kunne inddrage disse vinkler i undervisningen. Et af Vækstforums mål er direkte at styrke innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet. For at dette skal kunne lykkes, er det nødvendigt, at grundskolernes ledere bliver klædt bedre på i forhold til at kunne implementere de påkrævede forandringsprocesser i deres organisationer. Projektet arbejder med at styrke skolelederne inden for innovations- og forandringsledelse, da dette er en forudsætning for, at lærerne har reel mulighed for at gennemføre undervisning, der udvikler elevernes innovative og entreprenante kompetencer. Lærerne er nøglen til mere og bedre entreprenørskabsundervisning, og derfor skal skolelederne understøtte dette arbejde på deres egen skole. Der skal derfor udvikles og gennemføres kompetenceudviklingsforløb for såvel lærere som ledere. Kompetenceudviklingsdelen er fordelt på: - Fælles kommunale kursusdage for deltagende skoler - Individuelt tilrettelagte kurser og oplæg på skolerne - PD-moduler i Skoleudvikling og Lærerfaglighed for skoleledere og Innovation i Undervisningen for lærere PD-modulerne har til hensigt at forankre en lokal referenceperson, der er forgangsperson for skolernes arbejde med innovation og entreprenørskab på ledelses- og underviserniveau. Dette suppleres med individuelle handleplaner for arbejdet med innovation og entreprenørskab på projektets skoler. Endvidere skal der etableres netværk for underviserne og afholdes netværksmøder. Der etableres forskellige former for netværk, bl.a. også et netværk mellem kommune, skoleleder og lærer. I etableringen af netværk samarbejdes der med Fonden for Entreprenørskab og deres NEIS-netværk, som i forvejen arbejder med videndeling omkring innovation og entreprenørskab på grundskoleområdet. Netværkene kan desuden anvendes til oplæg, udveksling af erfaringer og inspiration til forskellige konkrete opgavetyper fx inden for innovations- og forandringsledelse. 3. Udvikling og afholdelse af camps og lignende arrangementer for elever i samarbejde med lokale virksomheder.

9 Konkurrencer og camps er med til at stimulere, motivere og understøtte interessen for entreprenørskab for både elever og lærere. Innovativ didaktik er en proces, som kan foregå på camps, hvor eleverne bringes gennem et forløb fra opgaveformulering til realisering af en løsning, men ikke blot i teorien i virkeligheden. Det er erfaringen med denne undervisningstilgang, at der skabes en motivation blandt mindre fagligt kvalificerede elever til at tilegne sig den nødvendige teoretiske viden for at løse en opgave, der fx er stillet af en virksomhed. Samtidig giver processen de fagligt stærke elever udfordringer i forhold til at formidle deres viden og anvende den i praksis. Eleverne skal derfor tilbydes deltagelse i de eksisterende konkurrencer, f.eks. Company Programme, Innovation Cup, Next Level og evt. Projekt Edison. Der kan endvidere afholdes forskellige workshops om udvalgte opgaver og temaer med relation til entreprenørskab. Endvidere skal der udvikles og afprøves koncepter for samarbejder/partnerskaber mellem virksomheder og folkeskolen, herunder Innovation Camps, hvor eleverne får stillet en innovationsopgave af en virksomhed. Der kan programsættes besøg på skolerne af entreprenante personer og iværksættere. For virksomhederne vil dette samarbejde betyde mere fokus på innovation i den pågældende virksomhed gennem samarbejdet om idéudvikling og løsning af de stillede opgaver fra virksomhedernes side. De input gennem kreativt samarbejde, som også er resultatet af virksomhedens deltagelse i camps, kan stimulere virksomhedens videre innovative arbejde inden for både produktudvikling og markedsføring. Organisering Projektets organisering består af en styregruppe og en arbejdsgruppe Styregruppen Ordstyrer og mødeindkalder Søren Grosen, projektansvarlig, afdelingsleder v. VIA CFU Ruth Strøm, chefkonsulent, region Midtjylland Rune Skibelund Schou, projektleder, VIA CFU Anny Overgaard, pædagogisk konsulent, VIA CFU Jørgen Aabo, skolekonsulent Grundfos Anne Dissing Rasmussen, pædagogisk konsulent, Aarhus Kommune Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Claus Pedersen, næstformand Viborg Lærerkreds Styregruppens formål

10 Styregruppen har som overordnet formål at varetage projektets fremdrift og sikre, at projektet overholder de givne retningslinjer, herunder økonomiske rammer og projektets beskrevne mål, milepæle og afrapportering. Medlemmerne af styregruppen skal være med til at sikre et bredt geografisk kendskab til projektet samt synliggøre inddragelsen af samarbejdspartnere i projektet - heriblandt deltagende virksomheder. Styregruppen samarbejder med arbejdsgruppen om at prioritere indsatsen i projektet, og arbejdsgruppen afrapporterer efter aftale løbende til styregruppen. Arbejdsgruppen Anny Overgaard, pædagogisk konsulent, VIA CFU Rune Overvad Schou, projektleder, VIA CFU Jette Jul Vestergaard, koordinator for entreprenørskab, Ringkøbing-Skjern Kommune Simon Fenger, pædagogisk leder, Læssøegades Skole, Aarhus Søren Sørensen, udviklingskonsulent, Viborg Kommune Stefan Mandal Winther, lærer, Vestre Skole Silkeborg Arbejdsgruppens formål Arbejdsgruppen har som overordnet formål at gennemføre projektets aktiviteter efter de beskrevne rammer og mål. Arbejdsgruppen planlægger arbejdsopgaverne i projektet og igangsætter projektets initiativer i overensstemmelse med planerne. Arbejdsgruppen sikrer en formidling af projektets tilbud og aktiviteter. Arbejdsgruppen samarbejder med lokale virksomheder og har gennem projektlederen den daglige kontakt med projektets parter i projektets løbetid. Medlemmerne af arbejdsgruppen skal være med til at sikre et bredt geografisk kendskab til projektet samt synliggøre inddragelsen af samarbejdspartnere i projektet - heriblandt deltagende virksomheder. Arbejdsgruppen samarbejder med styregruppen om at prioritere indsatsen i projektet, og arbejdsgruppen afrapporterer efter aftale løbende til styregruppen. Evaluering Projektet evalueres løbende på flere niveauer:

11 - Central evaluering af VIA. Den centrale evaluering har til formål at støtte projektets progression. - Evaluering af virksomheders erfaringer med deltagelse i projektet foretages af projektleder. Virksomhedsevaluering har som mål at foretage kvantitative og kvalitative evalueringer af virksomhedsmæssig værdi ved at samarbejde med skoler. - Decentral evaluering på deltagende skoler foretages af skolerne og evt. projektleder. Evalueringens mål er at styrke de enkelte skolers arbejde med at udvikle en individuel handleplan for arbejdet med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Kontaktperson Rune Overvad Schou Projektleder, Innovation i Folkeskolen Center for Undervisningsmidler, VIA Halmstadgade Aarhus N T: M:

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV.

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere