Kvalitetsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2013"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Aakjærskolen

2 A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Aakjærskolen er Skives gamle midtbyskole, som ligger placeret centralt i byens centrum. I august 2012 fejrede vi skolens 125 års jubilæum. Skolen består i dag af to undervisningsafdelinger: Hvidbjerg og Aakjær. Aakjærskolen er praktikskole for Læreruddannelsen i Skive samt pædagoguddannelserne i Viborg og Holstebro. I den forbindelse har skolen løbende studerende i praktik. Desuden modtager Aakjærskolen personer i virksomhedspraktik og løntilskud. Der er pt. et forholdsvis stort gennemtræk af disse sidstnævnte stillingskategorier. Aakærskolen har fulgt udviklingen omkring den rummelige folkeskole og betragter sig selv som en rummelig folkeskole med gode muligheder for inkludering af elever med særlige vilkår. I skoleåret 2013/14 forventes Aakjærskolen at enkeltintegrere 2-3 elever med særlige vilkår. I forbindelse med inklusionsarbejdet har Aakjærskolen i 12/13 konstateret, at der fortsat er grænser for, hvilke inklusionsopgaver vi kan løse. Tre elever er i løbet af skoleåret 12/13 visiteret videre til undervisning i særlige specialklassetilbud. Aakjærskolen og dens bestyrelse har i skoleåret 12/13 været engageret i den aktuelle demografidebat i Skive Kommune. P.t. ved vi endnu ikke, hvorvidt demografidebatten kommer til at betyde en reduktion i Aakjærskolens antal af undervisningssteder. I forbindelse med debatten er lokalområde 6 blevet opdelt i to arbejdsgrupper: Lokalområde 6 nord - Resen Daycare, Resen Skole, Skivehus Skole, Rosenbakken, Hem Skole og børnehave og lokalområde 6 syd - Lærkereden, Apoteker Norgaard og Aakjærskolen. Aakjærskolen er i 12/13 kommet med i Undervisningsministeriets projekt Ny Nordisk Skole. Projektet betyder et tæt samarbejde med Lærkereden og Apoteker Norgaard. Overskriften for dette samarbejde er "gode overgange og tidlig indsats". I øjeblikket er Aakjærskolen sammen med de 2 daginstitutioner ved at etablere et tættere samarbejde blandt borgerne i Midtbyen. I dette samarbejde deltager desuden Aktivitetscenteret på Odgaardsvej, Foreningen omkring Aakjærparken, Møllegården, Skive Sogns Menighedsråd. Der er søgt og bevilget penge fra Bydelspuljen til dette projekt. Området omkring Aakjærskolen vil i de næste fire år gennemgå store forbedringer gennem et byudviklingsprojekt, hvortil der er bevilget 18 mio. Aakjærafskolen deltager p.t. i finalerunden omkring projekt "Drøn på skolegården". I bedste fald bliver vi blandt de 5-7 vindende skoler, således vi kan indvi en ny og bevægelsesfremmende skolegård august Aakjærskolen overvejer p.t. at blive en profilskole via DGI - profilen skal være idræt, sundhed og bevægelse. Der arbejdes også med ændringer af skolens navn. Et mulig fremtidig navn er "Jeppe Aakjær - learning and educationcenter". Skolens værdigrundlag Ud over Skive Kommunes overordnede værdier - Trivsel, Udvikling og Ordentlighed - arbejder vi på Aakjærskolen ud fra flg. værdier: Eleven og forældrene i fokus: Det betyder, at vi udfører skolens opgaver til gavn for elever og forældre. Vi er her for elevernes og forældrenes skyld. Globalt tænkende: Det betyder, at vi inddrager viden og erfaringer om andre lande og kulturer i undervisningen. Åbenhed og troværdighed: Det betyder, at vi lytter til og inddrager forældre i vores arbejde, og at vi har et højt og ærligt informationsniveau. Førerskab: Det betyder, at vi er åbne for nye pædagogiske tiltag og gerne tager dem i anvendelse. Partnerskab: Det betyder, at vi indgår i forpligtigende samarbejder med forvaltning, lokalområde 6 samt kommunens øvrige skoler og institutioner. Ansvarlighed: Det betyder, at vi tager ansvar for vore handlinge overfor ansatte, elever, forældre og øvrige samarbejdspartnere. Selvstændighed: Det betyder, at vi tager decentraliseringen alvorligt og skaber er stærk og selvstændig profil - "Aakjærskolen er skolen for alle". side 2

3 B. Indsatsområder Skoleåret Fælles kommunale indsatsområder Innovation blandt andet i lokalsamfundet (midtvejsevaluering) Hvad var de lokale mål for indsatsområdet? Aakjærskolen har arbejdet ud fra de mål der er skrevet i Skolepolitikken at elevernes kreativitet bringes i spil med faglighed - at eleverne udfordres til at tænke nyt - at forskellige løsningsmodeller kan være ligeværdige svar på en opgave - at der identicificeres og udvikles samarbejdsmuligheder mellem skolen og lokale erhverv/foreninger med det formål at arbejde med innovation og entrprenørskab - at nytænke læreprocesser uden for skolens rammer - at undervisningen i folkeskolerne i Skive Kommune til stadighed udvikles med henblik på at fremme elernes innovative kompetencer - at bringe praksis og teori sammen med henblik på at udvikle innovative arbejdsformer i undervisningen. Hvilke handlinger er der foretaget? I forbindelse med at udvikle og kvalificere undervisningstilbuddet i skolens overbygning er der fra skoleåret 11/12 indført linjefagsundervisning i overbygningen. Et af disse tilbud er den innovative linje. De to øvrige linjer, idrætslinjen og den internationale linje, arbejder også innovativt. Aakjærskolen har haft en matematikvejleder siden Denne vejleder inspirerer især indenfor matematikundervisningen, som dermed også bevæger sig mod en mere innovativ og eksperimenterende undervisningform. Skolens vejledere - matematikvejlder, læsevejleder,to-sprogsvejleder, IT-vejledere - samarbejder med skolens pæd. servicenter i PC-teamet. Også her har begreber som innovation, entreprenørskab, nytænkte lærerprocesser gjort sit indtog. Det overvejes p.t.hvordan undervisningen i sløjd, billedkunst og håndarbejde fremover kan tilbydes i en mere innovativ og skabende form. Vi er også spændte på at se, hvilke muligheder den kommende folkeskolereform byder på indenfor disse områder.der er oprettet partnerskab med to virksomheder - DEIF og Føtex. I fremtiden skal der etableres flere partnerskaber i relation til arbejdet med Rent Liv. En af skolens lærere har sammen med skolens leder gennemført et pd.diplom modul omkring innovation i undervisningen og innovativ ledelse. Indikatorer på at målene er nået Flere af skolens klasser har gennemført forløb, hvor elevernes kreativitet udnyttes og udvikles. Flere klasser har deltaget i eksterne undervisningstilbud, hvor overskriften har været kreativ udvikling og udnyttelse af elevernes og undervisernes faglighed og udvikling heraf. 1. Skolens matematikundervisning er blevet mere eksperimenterende. 2. Skolens innovativelinje har gennemført paretnerskabsprojekt med virksomheden DEIF. 3. Elever og lærere fra ungdomsuddannelserne i Skive har gæstet skolen og undervist eleverne. 4. Skolen udvikler til stadighed muligheden for udeundervisning, særligt i de yngste klasser. 5. I forbindelse med projekt Drøn på skolegården er indledt et tættere samarbejde med et hold studerende fra læreruddannelsen i Skive. 6. eleverne tør eksperimentere med at finde løsninger i undervisningen. 7. Aakjærskolens klub og SFO arbejdere stadig mere eksperimenterende og inddrager uderummet mere i deres aktivitetstilbud. 8. Aakjærskolen deltog i feb/apr. for første gang i Skolernes Skakdag.På Aakjærskolen et projekt i samarbejde mellem SFO og skoledelen (matematikvejlederen). Vurdering Det er Aakjærskolens vurdering at begreber som innovation og entreprenørskab rodfæstes mere og mere blandt hele skolens personale - pædagoger, lærere og teknisk. Adm. Medarbejdere. side 3

4 Fælles kommunale indsatsområder Den ny sundhedspolitik Hvad var de lokale mål for indsatsområdet? 1) Rygning - både for ansatte og for elever. 2) Alkohol og stoffer. 3) Sund kost 4) Bevægelse Hvilke handlinger er der foretaget? Skolen er gjort total røgfri for såvel ansatte som for elever. Der er indført rygepoltikker som gælder på lejrskoler og ekskursiuoner. Der undervises løbende via sundhedsplejen og i den daglige undervisning om rygningens skadelige indvirkning. I starten af 7. klasse indgår forældrene med hinanden en aftale omkring elevernes debut med alkohol og omkring elevernes deltagelse i ungdomsfesterne i Krejbjerg. Eleverne fra 7. og 8. klasse er meget glade for de alkoholfrie fester Ungdomsskolen i Skive, afholder i Aaskjærhallen fire gange om året. De fleste elever fra har madpakke med i skole. Fra klasse er det et mindretal af eleverne, der madpakke med. Aakjærskolen har udliciteret skolekiosken til firmaet Frokostbussen. Der er åbent to gange dagligt og I kiosken kan købes overvejende sunde produkter. Skolebestyrelsen er i øjebliket i gang med at udarbejde en kostpolitik. Der er fokus på vigtigheden af motion og bevægelse. I frikvartererne tilbyder legepatruljen eleverne at deltage i forskellige fysiske aktiviteter. Skolen deltager hver år i skolernes motionsløb. Det samlede personale har deltaget i den landsdækkende motionskampagne "Frisk op". Indikatorer på at målene er nået Antallet af elever der ryger, ser ud til at være faldet. Antallet af medarbejdere der ryger, ser ligeledes ud til at være faldet. Der er mange elever fra vores klasser der deltager i de alkoholfrie arrangementer i Aakjærhallen, og det ser ud til at de fleste elevers alkoholdebut udsættes til det niende skoleår. Forældrene er meget opmærksomme på vigtigheden arf, at deres børn får noget at spise i løbet af skoledag. Skolens SFO tilbyder dagligt morgenmad til ca. 15 børn som er tilmeldt morgenpasnin. Desværre har vi endnu ikke fundet den perfekte løsning på de ældste elevers kostvaner i forbindelse med skoletiden. Vi forventer, at den kommende kostpolitik vil medføre forbedringer på dette område. Ikke kun for de ældste elever, men for hele skolen og Klub og SFO. Mht. vigtigheden af motion og bevægelse håber vi, at moderniseringen af vores skolegård vil inspirere alle elever til øget bevægelse både i og udenfor skoletiden. Desuden indleder skolen i efteråret et samarbejde med DGI med en afklaring af mulighederne for at blive en prifil skole omkring kost, motion og bevægelse. SFO har fysisk aktivitet på programmet stort set hver dag. Vurdering Der skal til stadighed være fokus på elevernes og de ansattes trivsel og sundhed. Ud over de daglige tiltag på klassen skal elevråd, pæd. råd, med-udvalg, sikkerhedsgruppe og skolebestyrelse løbende drøfte og vurdere skolens status omkring trivsel og sundhed. I AKT timerne i klasse arbejdes der med elevernes sociale og fysiske kompetencer. Vi ser med spænding og forventning frem til, hvilke muligheder en kommende folkeskolereform giver yderligere for arbejdet omkring kost og sundhed. side 4

5 F. Rammebetingelser Personale Antal fuldtidsstillinger Antal personer Skoleinspektør 1,00 Viceinspektør 1,00 Afdelingsledere Souscheflærere SFO-leder 1,00 USFO-leder Administrativt personale 1,50 Lærere 33,80 34 Heraf lærere i normalklasser Heraf lærere i specialklasser Heraf lærere i modtageklasser Bh.kl.lærere 3,00 4 Pædagoger 4,70 6 Pædagogmedhjælpere 2,00 Undervisningsassistenter 1,00 Teknisk serviceleder 1,00 Servicemedarbejdere 1,00 Andet ex. Flexmedarbejdere 2,00 Elevtal Bh.kl 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Elever i alt Specialklasser Modtageklasser Dansk som andetsprog Antal børn som har fået skoleudsættelse pr. august 2012 SFO bh.kl kl. SFO procent af antal mulige børn Antal elever Antal spor % Timetal 2012/2013 Klassetrin klasse klasse klasse Timetal min. vejl. planlagt min. vejl. planlagt min. vejl. planlagt Dansk Humanistiske fag Matematik Naturfag totalt Praktisk/musiske fag Klassens tid Samlet Hvor mange af de planlagte timer blev gennemført? Evt. forklaring 93 % side 5

6 Nøgletal for normalklasser Antal elever pr. klasse Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressource afsat til specialpædagogisk bistand Ressource afsat til undervisning i dansk som andet sprog Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger) Elevernes fravær Skoleåret 2012/2013 Dage pr. elev 18, ,5 11,4 Nøgletal for specialklasser (kun for skoler, hvor det er aktuelt) Antal elever pr. klasse Gennemsnitlig udgift pr. elev Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger) Elevernes fravær Skoleåret 2012/2013 Dage pr. elev Nøgletal for modtageklasser (kun for skoler, hvor det er aktuelt) Antal elever pr. klasse Gennemsnitlig udgift pr. elev Antal elever pr. lærer (fuldtidsstillinger) Elevernes fravær Skoleåret 2012/2013 Dage pr. elev Rammebetingelser i øvrigt Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 39,2 % Fysiske rammer Skolebygningernes areal - etage- m² Udearealer m² Andet m² Ressourcer anvendt på efter- og videreuddannelse og anden kompetenceudvikling i gennemsnit pr. medarbejder Timer - fælleskommunale midler tildelt skolen til uddannelse Skolens kr. tildeling via ressourcetildelingsmodellen 2012/ Timer - yderligere lokale midler forbrugt af skolen til uddannelse Kursusafgift, deltagerbetaling mv. -yderligere lokale midler forbrugt af skolen til udd. Sygefravær 2012 Medarbejdernes fravær i % af skolens samlede tid (Skive Kommunes lønsystem) Skive Kommune (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) Landsgennemsnit (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) 4,78% 4,00% 3,80% Medarbejdere med særlige uddannelsesforløb Læsevejleder Skolebibliotekar Specialcentervejl. AKT-vejleder Antal pt side 6

7 G. Resultater Folkeskolens afgangsprøve - karakterer Gennemsnitskarakterer prøvetermin maj/juni 2013 Obligatoriske fag Dansk læsning Dansk retstavning Dansk skr. fremstilling Dansk mundtlig Matematik færdigheder Matematik problemløsning Engelsk mundtlig Fysik/kemi mundtlig Karakter 7,32 6,49 5,20 6,48 6,67 5,53 7,14 5,50 Antal elever på særlige prøvevilkår Udtræksfag Geografi Biologi Matematik - mundtlig Engelsk skriftlig Tysk/fransk - mundtlig Tysk/fransk - skriftlig Historie Samfundsfag Kristendomskundskab Karakter 6,68 6,43 6,91 6,89 Antal elever på særlige prøvevilkår Frivillige fag Karakter Antal elever på særlige prøvevilkår Elevers valg efter 9. kl. Erhvervsudd. Gymnasiale udd. 10. kl. HG SOSU HTX-STX- Andet EUD-TEK HHX-HF 2011/ % 7% 36% 0% 2012/ % 12% 32% 0% Landsgns. 48% 7% 41% 4% side 7

8 2011/ /2013 Landsgns kl. Erhvervsudd. Gymnasiale udd. Andet Vurdering af hvordan elever i specialklasser, specialskoler, elever der modtager dansk som andetsprog klarer sig i forhold til eleverne set under ét. Aakjærskolen har ingen specialklasser. Mht. undervisningen af elever der modtager dansk som andetsprog, er det fortsat vores erfaring, at fortsat flere og flere piger klarer sig fint, og placerer sig i den bedste halvdel blandt eleverne i deres klasse. For drengenes vedkommende er det fortsat et problem, at alt for mange drenge med anden etnisk oprindelse forlader folkeskolen med et svagt fagligt udbytte. Skolebestyrelsens kommentarer til skolens virksomhedsplan Kvalitetsrapporten er forelagt Skolebestyrelsen på møde den 13. juni Skolebestyrelsen tog den forelagte kvalitetsrapport med indhold til efterretning. Afleveringsfrist 15. juni 2013 Skoleleder: Skolebestyrelsesformand: side 8

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere