Malene Skov DineSen og CaMilla kølsen De Wit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Malene Skov DineSen og CaMilla kølsen De Wit"

Transkript

1 Malene Skov DineSen og CaMilla kølsen De Wit e S S e n S e n a f i n n o vat i v eva lu e r i n g DanSk PSykologiSk forlag

2

3 E S S E N S E N A F I N N O VAT I V EVA LU E R I N G

4

5 M A L E N E S K O V D I N E S E N O G CA M I L L A K Ø LS E N D E W I T E S S E N S E N A F I N N O VAT I V EVA LU E R I N G DANSK PSYKOLOGISK FORL AG

6 Malene Skov Dinesen og Camilla Kølsen de Wit ESSENSEN AF INNOVATIV EVALUERING 2013 Forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag A/S Forlagsredaktion: Inger Lomholdt Vange Manuskriptredaktion: Dorthe Bramsen Omslag og layout: Louises design/louise Glargaard Perlmutter Grafisk tilrettelæggelse og sats: Louises design/lone Bjarkow Bogen er sat med Minion Pro og Conduit ITC Pro 1. udgave, 1. oplag 2013 ISBN Tryk: Specialtrykkeriet Viborg A/S Printed in Denmark 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.

7 INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION OG SYNTESE Grundstenene i Innovativ evaluering Definition af Innovativ evaluering Overblik over Innovativ evaluering teoretisk og metodisk.. 18 Noter KAPITEL 2 KORT INTRODUKTION TIL TEORETISK SYNTESE Systemisk bidrag til Innovativ evaluering Centrale begreber Relationer og sociale konstruktioner Autopoiese og tilpasse forstyrrelser Nysgerrighed Realistisk evaluering Evalueringskapacitet Noter KAPITEL 3 EVALUERINGSPROCESSEN Evalueringsdesign Paradigmevalg Efterspørgsel og reel efterspørgsel Case: Evaluering af en sammenlægning af afdelinger i en kommune Hvad er godt? Case: Evaluering af rehabilitering Afdækning af efterspørgsel og reel efterspørgsel Noter

8 KAPITEL 4 ANVENDELSE AF EVALUERINGEN Fra evaluering til udvikling af praksis Forskel på program- og praksisteori Programteori i Realistisk evaluering Hvad er programteori i Realistisk evaluering? Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Opstilling af en programteori i Realistisk evaluering Hvad er faserne i en Realistisk evaluering? Erfaringer med Realistisk evaluering Konkret model til Realistisk evaluering Case: Programteori for et innovationsprojekt Praksisteori Case: Praksisteori i evaluering Noter KAPITEL 5 FORSYNING At skabe refleksion ved hjælp af spørgsmål Model af spørgsmålstyper Brug af spørgsmålstyperne i evalueringsinterviews Appreciative inquiry i evaluering D-modellen som en del af evalueringsprocessen Case: Evaluering af undervisning Antropologisk observation Observation i praksis Case: Evaluering af digitalisering Case: Observation i forbindelse med undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø Noter KAPITEL 6 EVALUERINGENS OMGIVELSE Opbygning af evalueringskapacitet Historik og begrebsdefinition Case: Evalueringskultur og -kapacitet i grundskolen Arbejdsmodel for opbygning af evalueringskapacitet

9 Fremgangsmåde for opbygning af evalueringskapacitet. 125 Case: udvikling af evalueringskapacitet Planlægningen af evalueringens indflydelse Evalueringens indflydelse Integreret arbejdsmodel Indflydelse hvor og hvordan? Case: Planlægning af evalueringens indflydelse Indflydelse som en del af evalueringsprocessen Case: Indflydelse på kort og langt sigt Konkret indhold i tabel 6.2 niveauer og forandringsmekanismer Noter KAPITEL 7 PERSPEKTIVERING TIL OMRÅDER, HVOR EVALUERING ER AFGØRENDE Evaluering af innovation Modellens elementer Modellens håndtering af de tre udfordringer Evaluering af interne udviklingsprojekter Case: Arbejdsgange omkring skadesbehandling Praksisteori i interne evalueringer Procesretfærdighed i interne evalueringer Evaluering af informations- og kommunikationssystemer (IKT-systemer) Effektvurdering af et nyt IKT-system Hvad skal der til for at lave en Innovativ evaluering af en ny IKT-løsning? Noter KAPITEL 8 AFSLUTTENDE KOMMENTARER LITTERATURLISTE FIGURER OG TABELLER STIKORDSREGISTER

10

11 KAPITEL 1 INTRODUKTION OG SYNTESE Essensen af Innovativ evaluering er, at evaluering skal føre til innovation af praksis og give mening for praktikerne i deres arbejde. Evaluering skal udvikle praksis ved at undersøge, måle og vurdere den relevante dokumentation af en indsats i overensstemmelse med efterspørgslen på viden. Evaluering er dermed ikke en rutinemæssige måling af praksis med interesse for fortiden alene; Innovativ evaluering fokuserer på kvalificerede, begrundede og fremadrettede tiltag baseret på viden, mål og vurdering af fortiden. I 2010 udgav vi i samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag bogen Innovativ evaluering (Dinesen og de Wit) 1, som siden har været afsæt for en stor del af vores praksis. Vigtigheden af at arbejde fokuseret og kompetent med evaluering er kun blevet større i årene efter udgivelsen, ikke mindst på grund af det stadig stigende pres på den offentlige sektor om at levere ydelser af høj kvalitet med færre ressourcer. Evaluering er dermed blevet en opgave, der bidrager til den organisatoriske udvikling frem for at trække tid og kræfter ud af praktikerne. Denne bog er skrevet med det formål at give praktikere, der arbejder med evaluering i hverdagen, en ramme at arbejde i. Rammen kan forhåbentlig være med til at sikre, at evalu- 9

12 ering bliver en meningsfuld del af arbejdslivet. Vores erfaring med evalueringsarbejde er, at feltet er komplekst, og det er ikke ligetil at lave kvalificeret evaluering. Vi håber, at bogen kan inspirere og bidrage med indsigt til både den erfarne evaluator og til lederen eller medarbejderen, der arbejder med evaluering som en del af praksis, men ikke som det primære. Håbet med denne bog er dermed også at reducere noget af kompleksiteten i feltet, så evaluering bliver håndterbar og praksisnær, og evalueringer får indflydelse i praksis, samtidig med at eventuelle eksterne krav bliver opfyldt. Omdrejningspunktet i bogen er, som titlen afslører, essensen af evalueringstilgangen Innovativ evaluering. Tilgangen knytter sig til forståelsen af innovation som nyttiggørelse og anvendelse af ny viden eller forskning. Innovativ evaluering er en evalueringstilgang og en evalueringstænkning, der retter sig mod at drive innovation og udvikling af praksis igennem evaluering. Det er ikke en færdig metode med en række klart beskrevne skridt, der kan gennemføres i beskrevet rækkefølge og dermed sikre opnåelse af en lovet effekt. Når det er sagt, er vores erfaring med tilgangen, at der er stor efterspørgsel på en fastere metode. Vi får igen og igen spørgsmålet: Jamen hvordan gør man? Kan I ikke lave en slags opskrift på det? Svaret har hver gang været nej, det kan vi ikke, og det vil vi ikke. Bekymringen er at ved at tilbyde en form for opskrift, så mister Innovativ evaluering sin berettigelse, fordi den faste metode har en iboende risiko for at hæmme fokus på de rigtige valg i den enkelte evaluering. Der er en helt afgørende pointe i, at evaluering ikke kan køre efter den samme skabelon, fordi konteksten er forskellig fra gang til gang. Det bærende element i Innovativ evaluering er, at evalueringen gennemføres med fokus på konteksten, og at det er herigennem, man opnår evalueringer, der kan få indflydelse på praksis. Der er med andre ord tale om evalueringer, der forholder sig til kompleksiteten i 1 0 K A P I T E L 1

13 omverdenen. Det gør evalueringerne relevante, fordi den realistiske gengivelse af omverdenen i evalueringerne formindsker arbejdet med at finde ud af, hvordan evalueringerne skal fortolkes, og hvad deres resultater betyder fremadrettet for praksis. Evalueringerne kobler sig direkte til temaer, indhold og mål i praksis-domænet, de handler om den kendte praksis og frembringer ønsket viden, og derfor kan de bruges. Alt dette til trods har den store efterspørgsel efter nogle mere konkrete metodegreb gjort, at vi gerne vil udfordre vores egen tilgang til emnet. Denne bog vil derfor afspejle det, der kan betegnes som en tilnærmet metodologi, i høj grad bestående af praksiseksempler på, hvordan vi gør, samt hvilke overvejelser både erfaringsmæssigt og teoretisk, der er centrale i vores arbejde. Og så krydser vi fingre for, at læseren ikke ukritisk adopterer vores tanker og refleksioner, men overfører dem til egne erfaringer, viden og kontekst. GRUNDSTENENE I INNOVATIV EVALUERING Innovativ evaluering består af systemisk teori og praksis, Realistisk evaluering og evalueringskapacitet. Hertil kommer forskellige metodologier og evalueringstilgange, som vi mener, understøtter formålet med Innovativ evaluering. Elementerne gennemgås hver for sig i denne bog, og det beskrives, hvordan de kan indgå i en evaluering. Ofte kombineres de forskellige elementer dog i samme evaluering. Hvilke elementer, der skal benyttes, og hvordan de skal tilpasses, afhænger af evalueringens konkrete kontekst, og det er derfor svært at lave faste forskrifter. Sagt på en anden måde er Innovativ evaluering i udgangspunktet udtryk for en meget fokuseret selektion fra evalueringsfeltet, kombineret med systemisk tænkning, med det formål at undersøge og afprøve, hvordan evaluering kan være en positiv faktor i praksis. I N T R O D U KT I O N O G SY N T E S E 1 1

14 De tre elementer i selektionen, systemisk teori og praksis, Realistisk evaluering og evalueringskapacitet, er altså grundstenene i Innovativ evaluering. Dog er det afgørende at pointere, at tilgangen ikke er en statisk størrelse, men er i stadig udvikling, og dermed vil og skal tilgangen også påvirkes af anden teori og andre greb i praksis. Der opstår hele tiden nye ideer og metoder til evaluering, helt eller delvist i forlængelse af de grundlæggende præmisser, hvilket er både berigende og positivt for udviklingen frem imod mere meningsfuld evaluering (se eksempelvis Iversen og Pedersen, 2009; Miller m.fl., 2012; Emmertsen Lund, 2012) 2. Disse nye bidrag giver nyt liv til tankerne, og vi håber, at Innovativ evaluering også fremadrettet kan innoveres. Evalueringskapacitet Realistisk evaluering Yderligere praksis Systemisk teori og praksis Yderligere teori > > > INNOVATIV EVALUERING Figur 1.1. Grundstenene i Innovativ evaluering Innovativ evaluering tager sit udgangspunkt i, at evaluering er handlingsrettet udvikling af en indsats, et program eller en organisation. 1 2 K A P I T E L 1

15 DEFINITION AF INNOVATIV EVALUERING Den innovative evaluering er optaget af at udvikle praksis igennem evalueringen og ikke udelukkende at stå til regnskab for praksis igennem vurderinger af, hvorvidt og i hvor høj grad praksis lever op til de beskrevne mål for indsatsen. Det er i denne sammenhæng centralt at bemærke, at vi ikke frasiger os vigtigheden af mål, vi er blot mere optagede af praktikernes mål end af indsatsens mål isoleret set. Evaluering har i mange sammenhænge et broget image, fordi det opfattes som noget utrygt, meningsløst og spil af tid (Moldt, 2007) 3. Selv om Moldts undersøgelse af associationer knyttet til evaluering nu er fem år gammel, er det vores overbevisning, at tendensen stadig er den samme, og der er fortsat et uforløst potentiale i evalueringer med det formål at drive organisatorisk udvikling. Innovativ evaluering er et bidrag til forløsningen af potentialet, og definitionen er: Innovativ evaluering er en refleksiv, relationel proces, hvor kontekstbestemt viden om fortiden og nutiden anvendes til fremadrettede handlinger, der understøtter aktørerne i at skabe nye muligheder og forbedret praksis parallelt med, at eksterne krav om dokumentation opfyldes. Bogen vil udfolde denne evalueringstilgang med afsæt i en kort gennemgang af de teoretiske rammer og primært fokusere på praktiske værktøjer til at gennemføre Innovativ evaluering, både som en del af de daglige organisatoriske evalueringer og som de mere afgrænsede evalueringer af indsatser, udviklingsprojekter eller programmer. I denne sammenhæng skal et par pointer fra definitionen fremhæves, idet de har særlig betydning og vil blive udfoldet i bogen som helhed. I N T R O D U KT I O N O G SY N T E S E 1 3

16 Innovativ evaluering beskrives som en relationel proces, hvilket henviser til, at det ikke alene er evaluator, der gennemfører den og har ansvaret for evalueringen. Innovativ evaluering betragtes ikke som en isoleret aktivitet, der resulterer i objektiv viden, som evaluator gennemfører. Innovativ evaluering er derimod en samskabt proces, der bliver til i samarbejde mellem praktikere 4 og evaluator. Dette perspektiv har stor betydning for, hvordan der i Innovativ evaluering bliver genereret resultater. De bliver således skabt i samarbejde mellem deltagere fra konteksten og evaluator i anerkendelse af, at til trods for at evaluator måske tilbringer meget tid i og omkring konteksten, så vil der stadig være meget viden, som kun praktikerne har. For at bidrage med resultater, der er relevante og ikke-banale for praktikerne, må de nødvendigvis inddrages. Det skaber dels en større accept af evalueringens konklusioner gennem en erfaring for procesretfærdighed i evalueringsforløbet (de Wit og Mayland, 2006) 5, dels er inddragelse baseret på en dyb profund accept af, at resultater af enhver aktivitet eller indsats opnås gennem samproduktion og situationsbestemt meningsdannelse aktørerne imellem. Det er en udfordring for evalueringens positive indflydelse på praksis og den efterfølgende brug af evalueringen, at fagprofessionelle praktikere, der måske har en uudviklet evalueringskapacitet og ingen særlig interesse for evaluering, bliver bedt om at levere evalueringer, som kan få afgørende betydning for organisationen og deres professions videre virke. På den anden side kan det også være en udfordring for anvendelsen af evalueringen til udvikling af praksis, at udefrakommende evaluatorer, der ikke kender den pågældende praksis, laver evalueringer af praksis. Ambitionen og missionen for denne bog er at skabe grundlag for en fag-professionel praksis med en integreret og kvalificeret evalueringspraksis på den 1 4 K A P I T E L 1

17 ene side, og på den anden side for en evaluerings-profession, der ydmygt inddrager og respekterer kompleksiteten i praksis og skaber nyttig viden herom gennem evalueringerne. Begge dele er udtryk for evalueringskapacitet, hvis opbygning fylder en betragtelig del af Innovativ evaluering. Der står i definitionen ovenfor, at evaluering anvendes til fremadrettede handlinger. Det er på ingen måde noget nyt, at evaluering har et fremadrettet sigte og en intentionel brug, men desværre har det ikke ændret ved, at mange evalueringer ingen egentlig anvendelse får (Dahler-Larsen, 1998) 6. Det særlige ved definitionen på Innovativ evaluering i forhold til anvendelse er, at det netop er anvendelsen og indflydelsen, der er den centrale del af evalueringen og afgørende for, at evalueringen overhovedet bliver betegnet som innovativ. Dette vil blive tydeligt gennem bogen, hvor enhver pointe vil have anvendelsen af evalueringen til udvikling af praksis som referencepunkt, og det vil vise sig, at kvaliteten og validiteten af evalueringen også har anvendelse som kardinalpunkt. Sidste afgørende pointe i forbindelse med definitionen er, at Innovativ evaluering også er optaget af, at eksterne krav om dokumentation opfyldes. Innovativ evaluering har ikke en vision om at fjerne eller afskaffe de eksterne krav fra øvre myndigheder, men ønsker i højere grad at give handlingsmuligheder til, hvordan de eksterne krav om dokumentation kan håndteres, samtidig med at evalueringen anvendes i den organisation, der lægger ressourcer, kræfter og energi i evalueringen. Det vil sige, at dele af de informationer, der rapporteres til myndighederne, også og på samme tid anvendes internt, eller at der skabes interne vurderingsprocesser baseret på myndighedernes informationsgrundlag. På den måde bliver evaluering relevant som ledelsesredskab og som redskab til innovation og udvikling af organisationens praksis. Gennem fokus på dels informerede beslutninger og på innovation dre- I N T R O D U KT I O N O G SY N T E S E 1 5

18 vet af praktikerne (den lærende organisation) iværksættes en form for ledelse, der beror på involvering af medarbejderne og internt commitment til organisationens opgaver (Krag og de Wit, 2003, efter Argyris) 7. Igennem inspiration fra systemisk tænkning, Realistisk evaluering og evalueringskapacitet udvikles evalueringen til en tænkning og tilgang, der skaber innovation af praksis og derigennem sikrer, at evalueringen bliver en livgivende, positiv og meningsfuld del af den professionelle dagligdag. OVERBLIK OVER INNOVATIV EVALUERING TEORETISK OG METODISK Vi har arbejdet med to modeller for at skabe overblik over Innovativ evaluering. Den første model giver et teoretisk overblik med afsæt i de tre grundsten i Innovativ evaluering: evalueringskapacitet, systemisk teori og praksis samt realistisk evaluering. Den anden model giver et metodisk overblik over fire faser i evalueringen: efterspørgsel, design, forsyning og evalueringens indflydelse. Faserne kan betragtes som en overordnet ramme for evalueringen. Modellen er opbygget i fire ellipser, der hver især repræsenterer de fire faser. Ellipserne overlapper hinanden, og en række metoder og redskaber er placeret i overlappene. Det er udtryk for, at metoderne kan anvendes i flere faser. Til trods for placeringerne i modellen kan flere af redskaberne bruges på tværs af de fire faser; eksempelvis kan Sterns designmodel (side 47) anvendes i alle faser som en overordnet tilgang til at arbejde med evalueringsprocessen. Derudover er det afgørende at have for øje, at de valg, der træffes i en fase, vil påvirke de øvrige faser. Derfor bevæger man sig hele tiden frem og tilbage. Modellen skal altså ikke tænkes som statisk eller som en slags opskrift på Innovativ evaluering, 1 6 K A P I T E L 1

19 idet faserne og brugen af redskaberne påvirker hinanden på tværs i en cirkulær proces. Evalueringstyper Evalueringsparadigmer Praksisteori Procesretfærdighed Efterspørgsel Værdianalyse Den evolutionære model over evalueringskapacitet Interessantanalyse Evalueringsdesign Mikro-makro-model Sterns designmodel Gennemgående Programteori Opbygning af evalueringskapacitet Domæneteori Etnografisk analyse Tomms spørgsmålstyper AI og 4Dmodellen Spørgeskema Evalueringspositioner Backcasting Formidlingsform CMM Forandringsmekanismemodel Teori U Indflydelse Forsyning Figur 1.2. Metodologisk overblik over Innovativ evaluering I N T R O D U KT I O N O G SY N T E S E 1 7

20 Evaluator må anerkende praktikernes viden om praksis Multivers Autopoiese Vishedens fristelse Uærbødighed Evaluator skal være bevidst nysgerrig Nysgerrighed MATURANA Ingen anerkendelse, ingen udvikling Udvikling gennem tilpasse forstyrrelser CECCHIN Evalueringen må bidrage med tilpasse forstyrrelser Brug spørgsmål som afdækning af evalueringens formål mv. samt i dataindsamlingen Vær tydelig og transparent i forhold til konteksten for evalueringen Ingen kontekst, ingen mening Spørgsmålstyper KARL TOMM BATESON SYSTEMISK TEORI OG PRAKSIS DAVIES OG HARRE Positionering Fire primære positioner (organisationsudvikling, lovgivning, evalueringsfaglig og facilitator) Brug tid og ressourcer på at udforske de positive resultater Det heliotropiske princip Sprogets betydning GERGEN SOCIALKONSTRUKTIONISME Alting opstår i relationer COOPERRIDER I enhver organisation er der potentiale for positiv udvikling Vi kan ikke ikke-påvirke Vi må opgive forestillingen om objektiv evaluering Evalueringen samskabes mellem evaluator og praktikere Appreciative inquiry Figur 1.3. Teoretisk overblik over Innovativ evaluering K A P I T E L 1

21 Generativ kausalitet Kontekst, mekanisme og outcome PROGRAMTEORI (CMO) Inddragelse af kontekst Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Hvad er de mulige sammenhænge i konteksten? REALISTISK EVALUERING Resultater opstår ikke som effekter af programmer, men gennem mennesker, der udfører handlinger INNOVATIV EVALUERING Menneskelige og finansielle ressourcer Bred og reel efterspørgsel på evaluering Balance mellem kontrol- og læringsformål Samproduktion Hvad tror praktikerne om deres egen praksis, og hvordan kan de bruge det som afsæt for evalueringen? PRAKSISTEORI Procesretfærdighed Træningspædagogik M&E inddragelse af både monitorering og evaluering At arbejde målrettet og vedvarende med organisatoriske processer, hvis formål er at understøtte evaluering EVALUERINGS- KAPACITET Evalueringens indflydelse SUCCESFAKTORER Inddragelse af relevante interessenter Mange forskellige metoder og tilgange Fleksibilitet og kontekstbestemthed Løfte evalueringer til organisatorisk niveau At lære både af det enkelte træ (den enkelte evaluering) og hele skoven (den samlede mængde evalueringer) Fortløbende refleksion over egen praksis I N T R O D U KT I O N O G SY N T E S E 1 9

22 NOTER 1 Dinesen, M. og C.K. de Wit (2010). Innovativ evaluering. Dansk Psykologisk Forlag. 2 Iversen, A.-M. og A. Pedersen (2009). Evaluering et U-turn. CEPRA-striben, 7; Emmertsen Lund, G. (2012). Farvel til evalueringsregimet. Information, ; Miller, T. m.fl. (2012). Innovativ evaluering i dagtilbud. Dafolo. 3 Moldt, C. (2007). Fra meningsløs til meningsfuld evaluering. CBS/Handelshøjskolen i København, Forskerskolen i Ledelsesteknologi i samarbejde med Syddansk Universitet, Campus Slagelse, ph.d.-afhandling. 4 Når vi igennem bogen bruger termen praktikere, mener vi de aktører, der bliver påvirket af evalueringen og har deres virke i den aktuelle kontekst. Det vil altså sige medarbejdere, ledere, samarbejdspartnere og andre involverede, eksempelvis borgere eller brugere. De centrale praktikere vil oftest være organisationens medlemmer, altså medarbejdere og ledere. 5 Wit, C.K. de og L. Mayland (2006). Evalueringsdidaktik sammenhængen mellem mål og evaluering. I J.H. Lund og T.N. Rasmussen (red.), Almen didaktik kendetegn og temaer i professionsrettede fag. Forlaget KvaN. 6 Dahler-Larsen, P. (1998). Den rituelle refleksion om evaluering i organisationer. Odense Universitetsforlag. 7 Krag, L. og C.K. de Wit (2003). Ledelse af videnmedarbejdere et spørgsmål om commitment? I Bukh, Christensen og Mouritsen (red.) (2003), Videnledelse et praksisfelt under etablering. DJØF: Modellen er udtryk for dels de inddragede teoretikere og teoriers forklaringer og dels vores analyse af dette i forhold til Innovativ evaluering. 2 0 K A P I T E L 1

23

24 Omdrejningspunktet for denne bog er, at evaluering skal føre til innovation af praksis og give mening for praktikerne i deres arbejde. Evaluering skal udvikle praksis ved at undersøge, måle, dokumentere og vurdere en indsats i overensstemmelse med efterspørgslen på viden. Evaluering er dermed ikke en rutinemæssig måling af praksis, hvor der udelukkende er interesse for fortiden. Innovativ evaluering fokuserer på kvalificerede, begrundede og fremadrettede tiltag baseret på viden, mål og vurdering af fortiden. Det handler om at kunne anvende resultaterne fra evalueringer meningsfuldt. Bogen er skrevet til ledere, konsulenter, medarbejdere og evaluatorer, der arbejder med evaluering i hverdagen, og som ønsker en teoretisk ramme for arbejdet koblet med konkrete metoder, der kan kvalificere og inspirere deres evalueringspraksis. Håbet er at reducere noget af kompleksiteten i feltet, så evalueringer får direkte indflydelse på praksis, samtidig med at eventuelle eksterne krav bliver opfyldt. DanSk PSykologiSk forlag

Innovativ evaluering i demensindsatsen

Innovativ evaluering i demensindsatsen Innovativ evaluering i demensindsatsen DKDK Årskursus onsdag den 10. september 2014 Kort om oplægget Malene Skov Dinesen, Ineva Innovativ evaluering er en tilgang med fokus på at drive praksis gennem evaluering

Læs mere

Evaluering i praksis. Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november. Ineva Innovativ Evaluering ineva.dk

Evaluering i praksis. Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november. Ineva Innovativ Evaluering ineva.dk Evaluering i praksis Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november Hvad skal vi sammen de næste 1,5 time? Formål: Få viden om evaluering i hverdagen Få præsenteret og afprøvet et helt

Læs mere

Innovativ evaluering. meningsfuld anvendelse af evalueringsresultater NR. 7 DECEMBER 09. Malene Skov Dinesen Evalueringskonsulent ved NovaBerg

Innovativ evaluering. meningsfuld anvendelse af evalueringsresultater NR. 7 DECEMBER 09. Malene Skov Dinesen Evalueringskonsulent ved NovaBerg Malene Skov Dinesen Evalueringskonsulent ved NovaBerg Camilla Kølsen de Wit Innovativ evaluering Forsknings- og Innovationschef ved Alexandra Instituttet meningsfuld anvendelse af evalueringsresultater

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU BLIV INNOVAIV VALUAOR - VALURINGSKOMPNCR PÅ DIPLOMNIVAU valuering skal drive innovation af praksis og understøtte kerneopgaven i organisationer. Det skal understøtte praktikerne i deres opgaver samtidig

Læs mere

Hvorfor refleksion ikke er evaluering

Hvorfor refleksion ikke er evaluering Hvorfor refleksion ikke er evaluering Dansk evalueringsselskab årskonference 2016 Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 4 kvinder og 2 mænd Passionerede for at

Læs mere

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) SySteMiSk ledelse Thomas Hestbæk Andersen Flemming teori ogsmedegaard praksis Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

Læs mere

Nye veje med dokumentation. SOFU årskursus 2015

Nye veje med dokumentation. SOFU årskursus 2015 Nye veje med dokumentation SOFU årskursus 2015 Kort om oplægget Malene Skov Dinesen, Ineva Innovativ evaluering er en tilgang med fokus på at drive praksis gennem evaluering Blikket er på at skabe viden

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

opskrift? om at arbejde med innovativ evaluering uden kogebog

opskrift? om at arbejde med innovativ evaluering uden kogebog Hvem sagde opskrift? om at arbejde med innovativ evaluering uden kogebog Malene Skov Dinesen Cand.mag. i Informationsvidenskab samt Diploma i Systemisk ledelse og organisationsudvikling fra University

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Kvalitet i dagplejen i Tønder Kommune

Kvalitet i dagplejen i Tønder Kommune Kvalitet i dagplejen i Tønder Kommune et udviklingsprojekt med fokus på social relationsdannelse Specialkonsulent Anette Schulz, Videncenter for Sundhedsfremme, UC Syd 1 Indholdsfortegnelse BAGGRUND...

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010 Dafolo Forlag

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Et arbejdsliv i acceleration. Og så giver bogen bud på, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens tidsmiljø.

Et arbejdsliv i acceleration. Og så giver bogen bud på, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens tidsmiljø. Bogen baserer sig på et forskningsprojekt, som i samarbejde med seks virksomheder har indsamlet erfaringer med og teoretisk viden om Tiden i det grænseløse arbejde. Derudover er der gennemført eksperimenter

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Den reflekterende praktikvejleder

Den reflekterende praktikvejleder Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder Praktik og praktikvejledning på pædagoguddannelsen 2. udgave Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder praktik

Læs mere

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig?

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Indledning Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Denne bog giver dig indsigt i, hvordan du kan skifte mellem alle rollerne og samtidig bevare

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge

Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge Cecilie K. Moesby-Jensen (red.) Forside Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge Cecilie K. Moesby-Jensen (red.) Når professioner samarbejder praksis med udsatte børn og unge Cecilie

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Evaluering Læring Visuelle stilladser DES Læringsseminar den 12. september 2014 Læringsseminaret

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Sundhedspædagogik i børnehaven

Sundhedspædagogik i børnehaven Anette Schulz og Ulla Pedersen Sundhedspædagogik i børnehaven en redskabsbog til inklusion og anerkendelse Anette Schulz og Ulla Pedersen Sundhedspædagogik i børnehaven en redskabsbog til inklusion og

Læs mere

Vurdering for læring i klasserummet

Vurdering for læring i klasserummet Vurdering for læring i klasserummet Når man fokuserer på elevernes læringsproces via mål, vurderingskriterier, selvvurdering og kammeratvurdering, styrker det læringen. Eleverne får et godt redskab til

Læs mere

Vidensinformeret praksis

Vidensinformeret praksis Vidensinformeret praksis DES 2017 Aarhus Hvem jeg er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Malene Skov Dinesen Indehaver af Ineva Udvikle og udfordre evalueringsfeltet Understøtte evalueringskapacitet Skabe viden

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI SPU Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet 1 Miniudgave... af, hvad systemteori handler om. Miniudgaven beskriver nogle nøglebegreber indenfor systemisk tænkning og praksis til brug for skoler, fritidshjem

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU BLIV INNOVAIV VALUAOR - VALURINGSKOMPNCR PÅ DIPLOMNIVAU valuering skal drive innovation af praksis og understøtte kerneopgaven i organisationer. Det skal understøtte praktikerne i deres opgaver samtidig

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere UCSJ Roskilde d.29.10.15 Vibeke Petersen, aut.psykolog, www.vibekepetersen.dk Mål med oplægget At tydeliggøre

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Vision mission strategi værdier. University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved

Vision mission strategi værdier. University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved Vision mission strategi værdier University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved Vision Det er UCSJ Bioanalytikeruddannelsen Næstveds vision at være en anerkendt og ønsket aktør i forhold

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde

Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde NOTAT Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Poul Bitsch Olsen Lars Fuglsang & Jacob Dahl Rendtorff (red.) VIRKSOMHEDS- LEDELSE. Positioner, teorier og strategier

Poul Bitsch Olsen Lars Fuglsang & Jacob Dahl Rendtorff (red.) VIRKSOMHEDS- LEDELSE. Positioner, teorier og strategier Poul Bitsch Olsen Lars Fuglsang & Jacob Dahl Rendtorff (red.) VIRKSOMHEDS- LEDELSE Positioner, teorier og strategier 1 Poul Bitsch Olsen, Lars Fuglsang og Jacob Dahl Rendtorff (red.) Virksomhedsledelse

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

TILLIDSSKABENDE LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER

TILLIDSSKABENDE LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER TILLIDSSKABENDE LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer inspiration fra praksis Af Carsten Hornstrup, Lotte Lykkegaard Laursen og Malene Laursen 1. udgave,

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Facilitering af læring i pædagogiske kontekster

Pædagogisk vejledning. Facilitering af læring i pædagogiske kontekster Pædagogisk vejledning Facilitering af læring i pædagogiske kontekster Ole Løw Pædagogisk vejledning Facilitering af læring i pædagogiske kontekster ProfessionS Serien Akademisk forlag Til Jonathan, May

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

proces facili- tering

proces facili- tering proces facilitering DESIGn to improve life education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life Education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life handler om at forbedre livet for mennesker

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis Indhold Introduktion.........................................Side 3 Samskabelse i praksis.................................side

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Femte Generations Evaluering Af Gro Emmertsen Lund, Evaluerings- og organisationskonsulent hos Haslebo & Partnere

Femte Generations Evaluering Af Gro Emmertsen Lund, Evaluerings- og organisationskonsulent hos Haslebo & Partnere Denne artikel tegner et rids af en ny generation af evaluering og indskriver sig på den måde i evalueringslitteraturens historie. Forfatteren, der slår til lyd for, at evalueringsfeltet står over for et

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang I april og maj måned 2014 gennemførte vi en kvalitetsundersøgelse af

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

OLE WINCKLER ANDERSEN

OLE WINCKLER ANDERSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED HJÆLPER VI? EN INTRODUKTION TIL OLE WINCKLER ANDERSEN EVALUERING AF EVA BROEGAARD UDVIKLINGSBISTAND JENS KOVSTED J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

menneskenære grundbegreber i social- og sundhedsprofessionerne Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.)

menneskenære grundbegreber i social- og sundhedsprofessionerne Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.) Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.) Denne bog istemmer kritikken, men går også skridtet videre og afsøger et nyt grundlag for mødet imellem den professionelle og borgeren. Som et alternativ til bureaukratisering

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere