Malene Skov DineSen og CaMilla kølsen De Wit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Malene Skov DineSen og CaMilla kølsen De Wit"

Transkript

1 Malene Skov DineSen og CaMilla kølsen De Wit e S S e n S e n a f i n n o vat i v eva lu e r i n g DanSk PSykologiSk forlag

2

3 E S S E N S E N A F I N N O VAT I V EVA LU E R I N G

4

5 M A L E N E S K O V D I N E S E N O G CA M I L L A K Ø LS E N D E W I T E S S E N S E N A F I N N O VAT I V EVA LU E R I N G DANSK PSYKOLOGISK FORL AG

6 Malene Skov Dinesen og Camilla Kølsen de Wit ESSENSEN AF INNOVATIV EVALUERING 2013 Forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag A/S Forlagsredaktion: Inger Lomholdt Vange Manuskriptredaktion: Dorthe Bramsen Omslag og layout: Louises design/louise Glargaard Perlmutter Grafisk tilrettelæggelse og sats: Louises design/lone Bjarkow Bogen er sat med Minion Pro og Conduit ITC Pro 1. udgave, 1. oplag 2013 ISBN Tryk: Specialtrykkeriet Viborg A/S Printed in Denmark 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.

7 INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION OG SYNTESE Grundstenene i Innovativ evaluering Definition af Innovativ evaluering Overblik over Innovativ evaluering teoretisk og metodisk.. 18 Noter KAPITEL 2 KORT INTRODUKTION TIL TEORETISK SYNTESE Systemisk bidrag til Innovativ evaluering Centrale begreber Relationer og sociale konstruktioner Autopoiese og tilpasse forstyrrelser Nysgerrighed Realistisk evaluering Evalueringskapacitet Noter KAPITEL 3 EVALUERINGSPROCESSEN Evalueringsdesign Paradigmevalg Efterspørgsel og reel efterspørgsel Case: Evaluering af en sammenlægning af afdelinger i en kommune Hvad er godt? Case: Evaluering af rehabilitering Afdækning af efterspørgsel og reel efterspørgsel Noter

8 KAPITEL 4 ANVENDELSE AF EVALUERINGEN Fra evaluering til udvikling af praksis Forskel på program- og praksisteori Programteori i Realistisk evaluering Hvad er programteori i Realistisk evaluering? Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Opstilling af en programteori i Realistisk evaluering Hvad er faserne i en Realistisk evaluering? Erfaringer med Realistisk evaluering Konkret model til Realistisk evaluering Case: Programteori for et innovationsprojekt Praksisteori Case: Praksisteori i evaluering Noter KAPITEL 5 FORSYNING At skabe refleksion ved hjælp af spørgsmål Model af spørgsmålstyper Brug af spørgsmålstyperne i evalueringsinterviews Appreciative inquiry i evaluering D-modellen som en del af evalueringsprocessen Case: Evaluering af undervisning Antropologisk observation Observation i praksis Case: Evaluering af digitalisering Case: Observation i forbindelse med undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø Noter KAPITEL 6 EVALUERINGENS OMGIVELSE Opbygning af evalueringskapacitet Historik og begrebsdefinition Case: Evalueringskultur og -kapacitet i grundskolen Arbejdsmodel for opbygning af evalueringskapacitet

9 Fremgangsmåde for opbygning af evalueringskapacitet. 125 Case: udvikling af evalueringskapacitet Planlægningen af evalueringens indflydelse Evalueringens indflydelse Integreret arbejdsmodel Indflydelse hvor og hvordan? Case: Planlægning af evalueringens indflydelse Indflydelse som en del af evalueringsprocessen Case: Indflydelse på kort og langt sigt Konkret indhold i tabel 6.2 niveauer og forandringsmekanismer Noter KAPITEL 7 PERSPEKTIVERING TIL OMRÅDER, HVOR EVALUERING ER AFGØRENDE Evaluering af innovation Modellens elementer Modellens håndtering af de tre udfordringer Evaluering af interne udviklingsprojekter Case: Arbejdsgange omkring skadesbehandling Praksisteori i interne evalueringer Procesretfærdighed i interne evalueringer Evaluering af informations- og kommunikationssystemer (IKT-systemer) Effektvurdering af et nyt IKT-system Hvad skal der til for at lave en Innovativ evaluering af en ny IKT-løsning? Noter KAPITEL 8 AFSLUTTENDE KOMMENTARER LITTERATURLISTE FIGURER OG TABELLER STIKORDSREGISTER

10

11 KAPITEL 1 INTRODUKTION OG SYNTESE Essensen af Innovativ evaluering er, at evaluering skal føre til innovation af praksis og give mening for praktikerne i deres arbejde. Evaluering skal udvikle praksis ved at undersøge, måle og vurdere den relevante dokumentation af en indsats i overensstemmelse med efterspørgslen på viden. Evaluering er dermed ikke en rutinemæssige måling af praksis med interesse for fortiden alene; Innovativ evaluering fokuserer på kvalificerede, begrundede og fremadrettede tiltag baseret på viden, mål og vurdering af fortiden. I 2010 udgav vi i samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag bogen Innovativ evaluering (Dinesen og de Wit) 1, som siden har været afsæt for en stor del af vores praksis. Vigtigheden af at arbejde fokuseret og kompetent med evaluering er kun blevet større i årene efter udgivelsen, ikke mindst på grund af det stadig stigende pres på den offentlige sektor om at levere ydelser af høj kvalitet med færre ressourcer. Evaluering er dermed blevet en opgave, der bidrager til den organisatoriske udvikling frem for at trække tid og kræfter ud af praktikerne. Denne bog er skrevet med det formål at give praktikere, der arbejder med evaluering i hverdagen, en ramme at arbejde i. Rammen kan forhåbentlig være med til at sikre, at evalu- 9

12 ering bliver en meningsfuld del af arbejdslivet. Vores erfaring med evalueringsarbejde er, at feltet er komplekst, og det er ikke ligetil at lave kvalificeret evaluering. Vi håber, at bogen kan inspirere og bidrage med indsigt til både den erfarne evaluator og til lederen eller medarbejderen, der arbejder med evaluering som en del af praksis, men ikke som det primære. Håbet med denne bog er dermed også at reducere noget af kompleksiteten i feltet, så evaluering bliver håndterbar og praksisnær, og evalueringer får indflydelse i praksis, samtidig med at eventuelle eksterne krav bliver opfyldt. Omdrejningspunktet i bogen er, som titlen afslører, essensen af evalueringstilgangen Innovativ evaluering. Tilgangen knytter sig til forståelsen af innovation som nyttiggørelse og anvendelse af ny viden eller forskning. Innovativ evaluering er en evalueringstilgang og en evalueringstænkning, der retter sig mod at drive innovation og udvikling af praksis igennem evaluering. Det er ikke en færdig metode med en række klart beskrevne skridt, der kan gennemføres i beskrevet rækkefølge og dermed sikre opnåelse af en lovet effekt. Når det er sagt, er vores erfaring med tilgangen, at der er stor efterspørgsel på en fastere metode. Vi får igen og igen spørgsmålet: Jamen hvordan gør man? Kan I ikke lave en slags opskrift på det? Svaret har hver gang været nej, det kan vi ikke, og det vil vi ikke. Bekymringen er at ved at tilbyde en form for opskrift, så mister Innovativ evaluering sin berettigelse, fordi den faste metode har en iboende risiko for at hæmme fokus på de rigtige valg i den enkelte evaluering. Der er en helt afgørende pointe i, at evaluering ikke kan køre efter den samme skabelon, fordi konteksten er forskellig fra gang til gang. Det bærende element i Innovativ evaluering er, at evalueringen gennemføres med fokus på konteksten, og at det er herigennem, man opnår evalueringer, der kan få indflydelse på praksis. Der er med andre ord tale om evalueringer, der forholder sig til kompleksiteten i 1 0 K A P I T E L 1

13 omverdenen. Det gør evalueringerne relevante, fordi den realistiske gengivelse af omverdenen i evalueringerne formindsker arbejdet med at finde ud af, hvordan evalueringerne skal fortolkes, og hvad deres resultater betyder fremadrettet for praksis. Evalueringerne kobler sig direkte til temaer, indhold og mål i praksis-domænet, de handler om den kendte praksis og frembringer ønsket viden, og derfor kan de bruges. Alt dette til trods har den store efterspørgsel efter nogle mere konkrete metodegreb gjort, at vi gerne vil udfordre vores egen tilgang til emnet. Denne bog vil derfor afspejle det, der kan betegnes som en tilnærmet metodologi, i høj grad bestående af praksiseksempler på, hvordan vi gør, samt hvilke overvejelser både erfaringsmæssigt og teoretisk, der er centrale i vores arbejde. Og så krydser vi fingre for, at læseren ikke ukritisk adopterer vores tanker og refleksioner, men overfører dem til egne erfaringer, viden og kontekst. GRUNDSTENENE I INNOVATIV EVALUERING Innovativ evaluering består af systemisk teori og praksis, Realistisk evaluering og evalueringskapacitet. Hertil kommer forskellige metodologier og evalueringstilgange, som vi mener, understøtter formålet med Innovativ evaluering. Elementerne gennemgås hver for sig i denne bog, og det beskrives, hvordan de kan indgå i en evaluering. Ofte kombineres de forskellige elementer dog i samme evaluering. Hvilke elementer, der skal benyttes, og hvordan de skal tilpasses, afhænger af evalueringens konkrete kontekst, og det er derfor svært at lave faste forskrifter. Sagt på en anden måde er Innovativ evaluering i udgangspunktet udtryk for en meget fokuseret selektion fra evalueringsfeltet, kombineret med systemisk tænkning, med det formål at undersøge og afprøve, hvordan evaluering kan være en positiv faktor i praksis. I N T R O D U KT I O N O G SY N T E S E 1 1

14 De tre elementer i selektionen, systemisk teori og praksis, Realistisk evaluering og evalueringskapacitet, er altså grundstenene i Innovativ evaluering. Dog er det afgørende at pointere, at tilgangen ikke er en statisk størrelse, men er i stadig udvikling, og dermed vil og skal tilgangen også påvirkes af anden teori og andre greb i praksis. Der opstår hele tiden nye ideer og metoder til evaluering, helt eller delvist i forlængelse af de grundlæggende præmisser, hvilket er både berigende og positivt for udviklingen frem imod mere meningsfuld evaluering (se eksempelvis Iversen og Pedersen, 2009; Miller m.fl., 2012; Emmertsen Lund, 2012) 2. Disse nye bidrag giver nyt liv til tankerne, og vi håber, at Innovativ evaluering også fremadrettet kan innoveres. Evalueringskapacitet Realistisk evaluering Yderligere praksis Systemisk teori og praksis Yderligere teori > > > INNOVATIV EVALUERING Figur 1.1. Grundstenene i Innovativ evaluering Innovativ evaluering tager sit udgangspunkt i, at evaluering er handlingsrettet udvikling af en indsats, et program eller en organisation. 1 2 K A P I T E L 1

15 DEFINITION AF INNOVATIV EVALUERING Den innovative evaluering er optaget af at udvikle praksis igennem evalueringen og ikke udelukkende at stå til regnskab for praksis igennem vurderinger af, hvorvidt og i hvor høj grad praksis lever op til de beskrevne mål for indsatsen. Det er i denne sammenhæng centralt at bemærke, at vi ikke frasiger os vigtigheden af mål, vi er blot mere optagede af praktikernes mål end af indsatsens mål isoleret set. Evaluering har i mange sammenhænge et broget image, fordi det opfattes som noget utrygt, meningsløst og spil af tid (Moldt, 2007) 3. Selv om Moldts undersøgelse af associationer knyttet til evaluering nu er fem år gammel, er det vores overbevisning, at tendensen stadig er den samme, og der er fortsat et uforløst potentiale i evalueringer med det formål at drive organisatorisk udvikling. Innovativ evaluering er et bidrag til forløsningen af potentialet, og definitionen er: Innovativ evaluering er en refleksiv, relationel proces, hvor kontekstbestemt viden om fortiden og nutiden anvendes til fremadrettede handlinger, der understøtter aktørerne i at skabe nye muligheder og forbedret praksis parallelt med, at eksterne krav om dokumentation opfyldes. Bogen vil udfolde denne evalueringstilgang med afsæt i en kort gennemgang af de teoretiske rammer og primært fokusere på praktiske værktøjer til at gennemføre Innovativ evaluering, både som en del af de daglige organisatoriske evalueringer og som de mere afgrænsede evalueringer af indsatser, udviklingsprojekter eller programmer. I denne sammenhæng skal et par pointer fra definitionen fremhæves, idet de har særlig betydning og vil blive udfoldet i bogen som helhed. I N T R O D U KT I O N O G SY N T E S E 1 3

16 Innovativ evaluering beskrives som en relationel proces, hvilket henviser til, at det ikke alene er evaluator, der gennemfører den og har ansvaret for evalueringen. Innovativ evaluering betragtes ikke som en isoleret aktivitet, der resulterer i objektiv viden, som evaluator gennemfører. Innovativ evaluering er derimod en samskabt proces, der bliver til i samarbejde mellem praktikere 4 og evaluator. Dette perspektiv har stor betydning for, hvordan der i Innovativ evaluering bliver genereret resultater. De bliver således skabt i samarbejde mellem deltagere fra konteksten og evaluator i anerkendelse af, at til trods for at evaluator måske tilbringer meget tid i og omkring konteksten, så vil der stadig være meget viden, som kun praktikerne har. For at bidrage med resultater, der er relevante og ikke-banale for praktikerne, må de nødvendigvis inddrages. Det skaber dels en større accept af evalueringens konklusioner gennem en erfaring for procesretfærdighed i evalueringsforløbet (de Wit og Mayland, 2006) 5, dels er inddragelse baseret på en dyb profund accept af, at resultater af enhver aktivitet eller indsats opnås gennem samproduktion og situationsbestemt meningsdannelse aktørerne imellem. Det er en udfordring for evalueringens positive indflydelse på praksis og den efterfølgende brug af evalueringen, at fagprofessionelle praktikere, der måske har en uudviklet evalueringskapacitet og ingen særlig interesse for evaluering, bliver bedt om at levere evalueringer, som kan få afgørende betydning for organisationen og deres professions videre virke. På den anden side kan det også være en udfordring for anvendelsen af evalueringen til udvikling af praksis, at udefrakommende evaluatorer, der ikke kender den pågældende praksis, laver evalueringer af praksis. Ambitionen og missionen for denne bog er at skabe grundlag for en fag-professionel praksis med en integreret og kvalificeret evalueringspraksis på den 1 4 K A P I T E L 1

17 ene side, og på den anden side for en evaluerings-profession, der ydmygt inddrager og respekterer kompleksiteten i praksis og skaber nyttig viden herom gennem evalueringerne. Begge dele er udtryk for evalueringskapacitet, hvis opbygning fylder en betragtelig del af Innovativ evaluering. Der står i definitionen ovenfor, at evaluering anvendes til fremadrettede handlinger. Det er på ingen måde noget nyt, at evaluering har et fremadrettet sigte og en intentionel brug, men desværre har det ikke ændret ved, at mange evalueringer ingen egentlig anvendelse får (Dahler-Larsen, 1998) 6. Det særlige ved definitionen på Innovativ evaluering i forhold til anvendelse er, at det netop er anvendelsen og indflydelsen, der er den centrale del af evalueringen og afgørende for, at evalueringen overhovedet bliver betegnet som innovativ. Dette vil blive tydeligt gennem bogen, hvor enhver pointe vil have anvendelsen af evalueringen til udvikling af praksis som referencepunkt, og det vil vise sig, at kvaliteten og validiteten af evalueringen også har anvendelse som kardinalpunkt. Sidste afgørende pointe i forbindelse med definitionen er, at Innovativ evaluering også er optaget af, at eksterne krav om dokumentation opfyldes. Innovativ evaluering har ikke en vision om at fjerne eller afskaffe de eksterne krav fra øvre myndigheder, men ønsker i højere grad at give handlingsmuligheder til, hvordan de eksterne krav om dokumentation kan håndteres, samtidig med at evalueringen anvendes i den organisation, der lægger ressourcer, kræfter og energi i evalueringen. Det vil sige, at dele af de informationer, der rapporteres til myndighederne, også og på samme tid anvendes internt, eller at der skabes interne vurderingsprocesser baseret på myndighedernes informationsgrundlag. På den måde bliver evaluering relevant som ledelsesredskab og som redskab til innovation og udvikling af organisationens praksis. Gennem fokus på dels informerede beslutninger og på innovation dre- I N T R O D U KT I O N O G SY N T E S E 1 5

18 vet af praktikerne (den lærende organisation) iværksættes en form for ledelse, der beror på involvering af medarbejderne og internt commitment til organisationens opgaver (Krag og de Wit, 2003, efter Argyris) 7. Igennem inspiration fra systemisk tænkning, Realistisk evaluering og evalueringskapacitet udvikles evalueringen til en tænkning og tilgang, der skaber innovation af praksis og derigennem sikrer, at evalueringen bliver en livgivende, positiv og meningsfuld del af den professionelle dagligdag. OVERBLIK OVER INNOVATIV EVALUERING TEORETISK OG METODISK Vi har arbejdet med to modeller for at skabe overblik over Innovativ evaluering. Den første model giver et teoretisk overblik med afsæt i de tre grundsten i Innovativ evaluering: evalueringskapacitet, systemisk teori og praksis samt realistisk evaluering. Den anden model giver et metodisk overblik over fire faser i evalueringen: efterspørgsel, design, forsyning og evalueringens indflydelse. Faserne kan betragtes som en overordnet ramme for evalueringen. Modellen er opbygget i fire ellipser, der hver især repræsenterer de fire faser. Ellipserne overlapper hinanden, og en række metoder og redskaber er placeret i overlappene. Det er udtryk for, at metoderne kan anvendes i flere faser. Til trods for placeringerne i modellen kan flere af redskaberne bruges på tværs af de fire faser; eksempelvis kan Sterns designmodel (side 47) anvendes i alle faser som en overordnet tilgang til at arbejde med evalueringsprocessen. Derudover er det afgørende at have for øje, at de valg, der træffes i en fase, vil påvirke de øvrige faser. Derfor bevæger man sig hele tiden frem og tilbage. Modellen skal altså ikke tænkes som statisk eller som en slags opskrift på Innovativ evaluering, 1 6 K A P I T E L 1

19 idet faserne og brugen af redskaberne påvirker hinanden på tværs i en cirkulær proces. Evalueringstyper Evalueringsparadigmer Praksisteori Procesretfærdighed Efterspørgsel Værdianalyse Den evolutionære model over evalueringskapacitet Interessantanalyse Evalueringsdesign Mikro-makro-model Sterns designmodel Gennemgående Programteori Opbygning af evalueringskapacitet Domæneteori Etnografisk analyse Tomms spørgsmålstyper AI og 4Dmodellen Spørgeskema Evalueringspositioner Backcasting Formidlingsform CMM Forandringsmekanismemodel Teori U Indflydelse Forsyning Figur 1.2. Metodologisk overblik over Innovativ evaluering I N T R O D U KT I O N O G SY N T E S E 1 7

20 Evaluator må anerkende praktikernes viden om praksis Multivers Autopoiese Vishedens fristelse Uærbødighed Evaluator skal være bevidst nysgerrig Nysgerrighed MATURANA Ingen anerkendelse, ingen udvikling Udvikling gennem tilpasse forstyrrelser CECCHIN Evalueringen må bidrage med tilpasse forstyrrelser Brug spørgsmål som afdækning af evalueringens formål mv. samt i dataindsamlingen Vær tydelig og transparent i forhold til konteksten for evalueringen Ingen kontekst, ingen mening Spørgsmålstyper KARL TOMM BATESON SYSTEMISK TEORI OG PRAKSIS DAVIES OG HARRE Positionering Fire primære positioner (organisationsudvikling, lovgivning, evalueringsfaglig og facilitator) Brug tid og ressourcer på at udforske de positive resultater Det heliotropiske princip Sprogets betydning GERGEN SOCIALKONSTRUKTIONISME Alting opstår i relationer COOPERRIDER I enhver organisation er der potentiale for positiv udvikling Vi kan ikke ikke-påvirke Vi må opgive forestillingen om objektiv evaluering Evalueringen samskabes mellem evaluator og praktikere Appreciative inquiry Figur 1.3. Teoretisk overblik over Innovativ evaluering K A P I T E L 1

21 Generativ kausalitet Kontekst, mekanisme og outcome PROGRAMTEORI (CMO) Inddragelse af kontekst Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Hvad er de mulige sammenhænge i konteksten? REALISTISK EVALUERING Resultater opstår ikke som effekter af programmer, men gennem mennesker, der udfører handlinger INNOVATIV EVALUERING Menneskelige og finansielle ressourcer Bred og reel efterspørgsel på evaluering Balance mellem kontrol- og læringsformål Samproduktion Hvad tror praktikerne om deres egen praksis, og hvordan kan de bruge det som afsæt for evalueringen? PRAKSISTEORI Procesretfærdighed Træningspædagogik M&E inddragelse af både monitorering og evaluering At arbejde målrettet og vedvarende med organisatoriske processer, hvis formål er at understøtte evaluering EVALUERINGS- KAPACITET Evalueringens indflydelse SUCCESFAKTORER Inddragelse af relevante interessenter Mange forskellige metoder og tilgange Fleksibilitet og kontekstbestemthed Løfte evalueringer til organisatorisk niveau At lære både af det enkelte træ (den enkelte evaluering) og hele skoven (den samlede mængde evalueringer) Fortløbende refleksion over egen praksis I N T R O D U KT I O N O G SY N T E S E 1 9

22 NOTER 1 Dinesen, M. og C.K. de Wit (2010). Innovativ evaluering. Dansk Psykologisk Forlag. 2 Iversen, A.-M. og A. Pedersen (2009). Evaluering et U-turn. CEPRA-striben, 7; Emmertsen Lund, G. (2012). Farvel til evalueringsregimet. Information, ; Miller, T. m.fl. (2012). Innovativ evaluering i dagtilbud. Dafolo. 3 Moldt, C. (2007). Fra meningsløs til meningsfuld evaluering. CBS/Handelshøjskolen i København, Forskerskolen i Ledelsesteknologi i samarbejde med Syddansk Universitet, Campus Slagelse, ph.d.-afhandling. 4 Når vi igennem bogen bruger termen praktikere, mener vi de aktører, der bliver påvirket af evalueringen og har deres virke i den aktuelle kontekst. Det vil altså sige medarbejdere, ledere, samarbejdspartnere og andre involverede, eksempelvis borgere eller brugere. De centrale praktikere vil oftest være organisationens medlemmer, altså medarbejdere og ledere. 5 Wit, C.K. de og L. Mayland (2006). Evalueringsdidaktik sammenhængen mellem mål og evaluering. I J.H. Lund og T.N. Rasmussen (red.), Almen didaktik kendetegn og temaer i professionsrettede fag. Forlaget KvaN. 6 Dahler-Larsen, P. (1998). Den rituelle refleksion om evaluering i organisationer. Odense Universitetsforlag. 7 Krag, L. og C.K. de Wit (2003). Ledelse af videnmedarbejdere et spørgsmål om commitment? I Bukh, Christensen og Mouritsen (red.) (2003), Videnledelse et praksisfelt under etablering. DJØF: Modellen er udtryk for dels de inddragede teoretikere og teoriers forklaringer og dels vores analyse af dette i forhold til Innovativ evaluering. 2 0 K A P I T E L 1

23

24 Omdrejningspunktet for denne bog er, at evaluering skal føre til innovation af praksis og give mening for praktikerne i deres arbejde. Evaluering skal udvikle praksis ved at undersøge, måle, dokumentere og vurdere en indsats i overensstemmelse med efterspørgslen på viden. Evaluering er dermed ikke en rutinemæssig måling af praksis, hvor der udelukkende er interesse for fortiden. Innovativ evaluering fokuserer på kvalificerede, begrundede og fremadrettede tiltag baseret på viden, mål og vurdering af fortiden. Det handler om at kunne anvende resultaterne fra evalueringer meningsfuldt. Bogen er skrevet til ledere, konsulenter, medarbejdere og evaluatorer, der arbejder med evaluering i hverdagen, og som ønsker en teoretisk ramme for arbejdet koblet med konkrete metoder, der kan kvalificere og inspirere deres evalueringspraksis. Håbet er at reducere noget af kompleksiteten i feltet, så evalueringer får direkte indflydelse på praksis, samtidig med at eventuelle eksterne krav bliver opfyldt. DanSk PSykologiSk forlag

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU BLIV INNOVAIV VALUAOR - VALURINGSKOMPNCR PÅ DIPLOMNIVAU valuering skal drive innovation af praksis og understøtte kerneopgaven i organisationer. Det skal understøtte praktikerne i deres opgaver samtidig

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

proces facili- tering

proces facili- tering proces facilitering DESIGn to improve life education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life Education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life handler om at forbedre livet for mennesker

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Evaluering Læring Visuelle stilladser DES Læringsseminar den 12. september 2014 Læringsseminaret

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Rambøll Management Consulting Attractor

Rambøll Management Consulting Attractor Maj Britt Andreasen, Thomas Bonderup, Finn Borch, Thomas Gerstrøm, Per Møller Janniche, Dorthe Jensen, Trille Frodelund Lykke, Søren Moldrup, Asbjørn Molly, Hanne Vibeke Moltke, Kim Martin Nielsen og Pernille

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Organisatoriske stjernestunder i lyset af en systemisk anerkendende praksis

Organisatoriske stjernestunder i lyset af en systemisk anerkendende praksis Organisatoriske stjernestunder i lyset af en systemisk anerkendende praksis Den anerkendende og værdsættende tilgang er kommet på dagsordenen i mange organisationer. Som et alternativ til tidligere tiders

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Projektsamarbejde med organisationer og virksomheder

Projektsamarbejde med organisationer og virksomheder NICOLINE JACOBY PETERSEN SILLE ØSTERGAARD Projektsamarbejde med organisationer og virksomheder Forlaget Samfundslitteratur Nicoline Jacoby Petersen og Sille Østergaard Projektsamarbejde med organisationer

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen Hvad er jeres erfaring? Er det muligt at udvikle det professionelle sociale arbejde i hverdagen?

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan Personlige mål Afdækning Praktik Kompetencebevis Sociale mål Personlige data Faglige mål Indhold Forord... 4 Materialets idégrundlag... 4

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Evalueringsprocessen som understøttende organisatorisk læring

Evalueringsprocessen som understøttende organisatorisk læring Evalueringsprocessen som understøttende organisatorisk læring Jan F. Hansen Konsulentfirmaet Practicum I denne artikel argumenteres der for, at det ikke er tilstrækkeligt at betragte tidens store fokus

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME 1 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til Go morgenmøde Kort præsentation og hvorfor gør vi det? Professionalisme

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Det ved vi om Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Af Thomas Nordahl Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Thomas Nordahl Det ved vi om Læreren som leder

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet

Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet Problemforståelser i arbejdsmiljøarbejdet - Der er intet så praktisk som en god teori Grane Gregaard Rasmussen Rikke Seim Liv Starheim DTU s Masteruddannelse i Miljøog arbejdsmiljøledelse Formål At udforske

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk.

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Lotte Enøe 2010/2011 Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes Konfutse En fortsættelse

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere