Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiebevis Europæiske Aktier 2020"

Transkript

1 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat stigende europæisk aktiemarked har en investeringshorisont på mindst 3 år og planlægger at beholde aktiebeviset til udløb ønsker et alternativ til direkte investering i aktier, dog i et produkt med en beskyttelse mod et kursfald på op til 20 pct Markedsføringsmateriale af 15. august

2 Europæisk opsving Den globale økonomi nyder godt af et synkront opsving. Synergien ses på tværs af regioner, og vækstudsigterne i Europa er blandt de stærkeste, ligesom de europæiske virksomheder har positive forventninger til fremtiden. Investorerne har igennem længere tid været tilbageholdende med at investere i Europa, og selvom vi ser, at de nu øger deres investering i europæiske aktier, er regionen endnu ikke overkøbt, da investorerne endnu ikke har indhentet den tidligere kapitaludstrømning. De europæiske virksomheders indtjeningsmuligheder nyder pt. godt af lavt pres for stigende lønninger og øget vækst. Indtjeningsvæksten i Europa er blandt de højeste og en stigende salgsvækst vil give europæiske virksomheder ekstra medvind. Det vil samtidig løfte indtjeningen i de europæiske virksomheder, som længe har haltet efter både USA og Emerging Markets. Den europæiske finanssektor har ligeledes været udfordret efter gældskrisen. Men forventningen om, at de lave renter skal til at stige i et moderat tempo kombineret med bankernes gode kapitalisering giver rygvind til regionen. Derudover er det positivt for sektoren, at frygten for splittelse i den Europæiske Union er aftaget med udfaldet af det engelske, franske og hollandske valg, vi har set i indeværende år. Den seneste tids eksempler, hvor både spanske og italienske banker enten er blevet overtaget eller hjulpet af staten, har vist, at de tiltag, som EU iscenesatte efter finanskrisen fungerer og kan hjælpe med at skabe stabilitet. Det har givet fornyet tillid til sektoren som helhed. Den politiske situation i Europa er samtidig mere stabil, end den har været længe, og det har været positivt for europæiske aktier. På den baggrund forventer vi, at synkron global vækst og forbedrede overskudsgrader øger indtjeningen og kommer til at gavne europæiske aktier. Vi ser derfor en god investeringsmulighed i en bred aktieeksponering mod europæiske aktier. Investering og forventning til udviklingen på aktiemarkeder er behæftet med usikkerhed. Blandt de største risikofaktorer for europæiske aktier er fornyet politisk uro eller global økonomisk nedtur. ANDREAS ØSTERHEDEN HANSEN, Strateg, Tactical Asset Allocation Markedsudsigter + Solid og synkron global vækst gavner Europa, og samtidig er momentum bedst i Europa + Indtjeningsvæksten i Europa er en af de højeste blandt regionerne, og investorerne har fortsat ikke købt helt ind på regionen - Risiko for fornyet politisk uro eller global økonomisk nedtur 2

3 Sådan fungerer aktiebeviset Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er et aktiebevis med en løbetid på op til tre år. Aktiebeviset giver mulighed for afkast i form af en bonuskupon og udbetaler ingen rente eller udbytte fra virksomhederne i det underliggende aktieindeks. Afkastet på aktiebeviset er bestemt af to faktorer: udviklingen i det underliggende aktieindeks og en bonuskupon på indikativ 10 pct. Der er ingen valutakursrisiko forbundet med eksponering mod det underliggende aktieindeks. På hver af de tre årligt forekommende observationsdage observeres lukkekursen, og kursudviklingen siden udstedelsesdagen beregnes for det underliggende aktieindeks. Aktiebeviset indfris til kurs 100 og udbetaler en akkumuleret bonuskupon, hvis kursudviklingen er nul eller positiv for det underliggende aktieindeks på den pågældende observationsdag. Akkumuleret bonuskupon er én bonuskupon samt en bonuskupon for alle forudgående år. Aktiebevisets konstruktion med mulighed for førtidsindfrielse betyder, at løbetiden kan være fra ét til maksimalt tre år. Indfris aktiebeviset ikke førtidigt de første to år, kan du miste en betydelig del af det investerede beløb. Dette afhænger af, om kursen på det underliggende aktieindeks på sidste observationsdag er faldet mere end 20 pct. i værdi siden udstedelsesdagen. I dette tilfælde beregnes indfrielseskursen som: 100 gange lukkekursen på den sidste observationsdag for det underliggende aktieindeks, divideret med lukkekursen for aktieindekset på udstedelsesdagen. Indfrielseskursen er dermed mellem 0 og 80, og der udbetales ingen akkumuleret bonuskupon. Dette medfører, at du i værste fald kan miste hele det investerede beløb samt den mistede forrentning af en alternativ investering i løbetiden, såfremt det underliggende aktieindeks er værdiløst på sidste observationsdag. Du er således beskyttet mod et kursfald i det underliggende aktieindeks på op til 20 pct. på sidste observationsdag. Aktiebeviset indfris til kurs 100, og der udbetales ingen akkumuleret bonuskupon, såfremt kursen for det underliggende aktieindeks er faldet med mindre end 20 pct. i værdi siden udstedelsesdagen. Historisk udvikling i de underliggende aktieindeks Beskrivelse det underliggende aktieindeks EURO STOXX 50 1 EURO STOXX 50 består af 50 af de største børsnoterede virksomheder i eurozonen. Virksomhederne betegnes som blue chip, dvs. store, stabile og veldrevne virksomheder. Indekset repræsenterer en bred eksponering over for det europæiske aktiemarked både inden for lande- og sektorfordeling. Blandt virksomhederne i indekset er Bayer AG, Sanofi og BNP Paribas. Figuren viser den historiske udvikling i det europæiske aktieindeks EURO STOXX 50 i de seneste fem år. Kursudviklingerne er indekseret til 100 pr. 15. august Tallene er historiske, og tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Kilde: Nordea Bank AB (publ) 3

4 Eksempler 40% Kursudvikling 20% 0% -20% -40% -60% 0 1 Tid (år) 2 3 Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Grafen viser tre eksempler på kursudviklingen i det underliggende aktieindeks fra udstedelsesdagen til de tre årligt forekommende observationsdage. EKSEMPEL 1 År 1: På første observationsdag er det underliggende aktieindeks faldet med 10 pct siden udstedelsesdagen. Aktiebeviset indfris dermed ikke førtidigt, og der udbetales ingen akkumuleret bonuskupon. År 2: På anden observationsdag er det underliggende aktieindeks steget siden udstedelsesdagen med 30 pct. Derfor førtidsindfris aktiebeviset til kurs 100, og der udbetales akkumuleret bonuskupon på 20 pct. Dette svarer til en årlig effektiv rente før skat på 8,75 pct. EKSEMPEL 2 År 1-2: På de første to observationsdage er det underliggende aktieindeks faldet siden udstedelsesdagen. Det underliggende aktieindeks er faldet med henholdsvis 5 pct. og 15 pct. på de to observationsdage. Aktiebeviset indfris dermed ikke førtidigt, og der udbetales ingen akkumuleret bonuskupon. År 3: På sidste observationsdag er det underliggende aktieindeks faldet med 15 pct siden udstedelsesdagen. Dermed indfris aktiebeviset til kurs 100, og der udbetales ingen akkumuleret bonuskupon. Dette svarer til en årlig effektiv rente før skat på -0,67 pct. EKSEMPEL 3 År 1-2: På de første to observationsdage er det underliggende aktieindeks faldet siden udstedelsesdagen med henholdsvis 30 pct. og 35 pct. på de to observationsdage. Aktiebeviset indfris dermed ikke førtidigt, og der udbetales ingen akkumuleret bonuskupon. År 3: På sidste observationsdag er det underliggende aktieindeks faldet siden udstedelsesdagen med 30 pct. Aktiebeviset indfris til kurs 70, og der udbetales ingen akkumuleret bonuskupon. Dette svarer til en årlig effektiv rente før skat på -12,03 pct. I dette tilfælde har du mistet ca. 30 pct. af det investerede beløb samt forrentningen af en alternativ investering. 4

5 Indfrielseskurs og afkast for aktiebeviset Betingelse Indfrielseskurs og akkumuleret bonuskupon Årlig effektiv rente før skat År 1: Er det underliggende aktieindeks steget siden udstedelsesdagen? Ja Beviset indfris til kurs 100,00, og akkumuleret bonuskupon på 10,00% udbetales 8,39 % (6,29 %) Nej År 2: Er det underliggende aktieindeks steget siden udstedelsesdagen? Ja Beviset indfris til kurs 100,00, og akkumuleret bonuskupon på 20,00% udbetales 8,75 % (6,87 %) Nej År 3: Er det underliggende aktieindeks steget siden udstedelsesdagen? Ja Beviset indfris til kurs 100,00, og akkumuleret bonuskupon på 30,00% udbetales 8,61 % (6,88 %) Nej Er det underliggende aktieindeks faldet mindre end 20% siden udstedelsesdagen? Ja Beviset indfris til kurs 100,00-0,67 % Nej Indfrielseskursen er mellem 0 og 80, og ingen akkumuleret bonuskupon udbetales. Figuren viser sammenhængen mellem kursudviklingen i det underliggende aktieindeks, indfrielseskurs og afkast på aktiebeviset. Betingelse opfyldt? betyder, at kursudviklingen for det underliggende aktieindeks er nul eller positiv på den pågældende observationsdag. Tallene i parentes i højre søjle er beregnet på baggrund af den mindst mulige bonuskupon på 8,00 pct. 5

6 Risikofaktorer Alle investeringer er forbundet med risici. Her er nævnt de vigtigste risikofaktorer ved aktiebeviset. 2 Risikomærkning Du skal være opmærksom på, at aktiebeviset er et komplekst produkt, hvor afkastet bestemmes af flere faktorer. Efter bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter har dette investeringsprodukt mærkningskategori: Rød Læs mere på: nordea.dk/risikomærkning Prisfastsættelsesrisiko Bonuskuponen er indikativt fastsat til 10 pct. på baggrund af markedsforholdene den 15. august Den endelige bonuskupon kan vise sig at være anderledes og fastsættes endeligt på baggrund af markedsforholdene efter tegningsperioden. Er det ikke muligt at opnå en bonuskupon på mindst 8,00 pct., aflyses udstedelsen. Prisfastsættelsesrisikoen betyder, at jo lavere bonuskupon, des lavere afkastpotentiale har aktiebeviset. Markedsrisiko En risiko består i at den forventede udvikling i det underliggende aktieindeks, som beskrevet i afsnittet Europæisk opsving, ikke finder sted. I yderste konsekvens kan det betyde tab af hele det investerede beløb samt den mistede forrentning af en alternativ investering i løbetiden. Kreditrisiko Du påtager dig en kreditrisiko på udstederen Nordea Bank AB (publ). Det betyder, at tilbagebetaling af indfrielsesbeløbet inklusive eventuelt afkast er afhængig af, om udsteder kan opfylde denne forpligtelse. Udsteders generelle evne til at opfylde sine forpligtelser bliver vurderet af uafhængige kreditvurderingsbureauer. Vær opmærksom på, at obligationen ikke er omfattet af nogen indskydergarantiordning. I tilfælde af udsteders rekonstruktion eller konkurs vil indskydergarantiordningen ikke dække dit tab. Valutarisiko Hvis din basisvaluta er en anden end afregningsvalutaen for aktiebeviset vil du være eksponeret mod en valutarisiko. Valutakursændringer kan påvirke værdien af investeringen negativt. Likviditetsrisiko og førtidigt salg Nordea anbefaler, at du som udgangspunkt beholder aktiebeviset til udløb. Nordea anbefaler ikke køb af aktiebeviset, hvis din investeringshorisont er kortere end den maksimale løbetid. I perioder kan salg før udløb være vanskeligt eller umuligt. Nordea kan derfor ikke garantere, at du kan sælge aktiebeviset før udløb. Nordea er dog under normale markedsforhold villig til at købe aktiebeviset til markedsværdi. Hvis markedsværdien på salgstidspunktet er mindre end udstedelseskursen, vil et salg før udløb medføre et kurstab. Omvendt vil et salg før udløb medføre en gevinst, hvis markedsværdien på salgstidspunktet er større end udstedelseskursen. Markedsforstyrrelser og særlige begivenheder Hvis der opstår markedsforstyrrelser eller særlige begivenheder, kan udsteder eksempelvis fastsætte den værdi, som skal anvendes ved en beregning, udskifte underliggende aktiver eller foretage en førtidig beregning af indfrielseskursen og afkastet. Udsteder kan også foretage ændringer i aktiebevisets vilkår som følge heraf. Alternativ forrentning Den alternative forrentning er det afkast, som du kan opnå ved at investere beløbet i et andet investeringsprodukt end Aktiebevis Europæiske Aktier Kompleksiteten i aktiebeviset gør det dog vanskeligt at sammenligne med andre investeringsprodukter. En alternativ investering er en direkte investering i europæiske aktier eller en investeringsforening med fokus på Europa, eksempelvis Nordea Invest Europa (ISIN DK ). Ved investering i Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er afkastpotentialet begrænset til bonuskuponen, men samtidig er der beskyttelse mod et kursfald på op til 20 pct. Du modtager dog ikke eventuelle udbyttebetalinger, som en alternativ investering i europæiske aktier ville udbetale. En alternativ investering med lav risiko er en tysk statsobligation med tilnærmelsesvis samme løbetid som Aktiebevis Europæiske Aktier 2020, eksempelvis statsobligationen 2,25 TYSKE STAT 2019 (ISIN DE ). Den årlige effektive rente før skat på en sådan investering ligger den 15. august 2018 på -0,61 pct. Bemærk at det nuværende renteniveau betyder, at statsobligationen, der sammenlignes med, har en negativ årlig effektiv rente. 6 2 Du kan finde mere information om risikofaktorer i afsnittet Risk Factors i prospektet samt i Afsnit D (Risici) i den danske oversættelse af resumeet for Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 som er vedhæftet de endelige vilkår (Final Terms) for Aktiebevis Europæiske Aktier beregning af indfrielseskursen og afkastet. Udsteder kan også foretage ændringer i aktiebevisets vilkår som følge heraf.

7 Fakta om aktiebeviset ISIN Udsteder Arrangør Tegningsperiode Udstedelsesdag Indfrielsesdag Udstedelseskurs 102 Afregningsvaluta DK Nordea Bank AB (publ) Nordea Bank AB (publ) Fra 4. september til 22. september 2017, begge dage inkl. 28. september 2017 (valør) Senest 4. september 2020 (valør) Euro (EUR) Stykstørrelse EUR Indfrielseskurs På hver af de tre årligt forekommende Observationsdage observeres lukkekursen, og Kursudviklingen beregnes for det Underliggende aktieindeks. Aktiebeviset indfris til kurs 100 og udbetaler Akkumuleret bonuskupon, hvis Kursudviklingen er nul eller positiv for det Underliggende aktieindeks på den pågældende Observationsdag. Hvis aktiebeviset ikke førtidsindfris de første to år, og kursen på det Underliggende aktieindeks er faldet med mere end 20 pct. på sidste Observationsdag beregnes Indfrielseskursen som: 100 gange lukkekursen på den sidste Observationsdag for det Underliggende aktieindeks, divideret med lukkekursen for aktieindekset på Udstedelsesdagen. I dette tilfælde er Indfrielseskursen mellem 0 og 80, og der udbetales ingen Akkumuleret bonuskupon. Aktiebeviset indfris til kurs 100, og der udbetales ingen Akkumuleret bonuskupon, såfremt det Underliggende aktieindeks ikke er faldet med mere end 20 pct. siden Udstedelsesdagen. Mindste indfrielseskurs Kursudvikling 0. Teoretisk set kan du miste hele det investerede beløb, hvis det Underliggende aktieindeks er værdiløst på sidste Observationsdag. Kursudviklingen beregnes som den relative udvikling i det Underliggende aktieindeks. Dette gøres ud fra formlen: Aktieindeks(slut) Aktieindeks(Start) Aktieindeks(Start) hvor Aktieindeks(Start) er værdien af det Underliggende aktieindeks på Udstedelsesdagen, og Aktieindeks (Slut) er værdien på den på gældende Observationsdag. Bonuskupon 10 pct. Bonuskuponen er indikativ. Den mindst mulige Bonuskupon er 8,00 pct. Se Prisfastsættelsesrisiko. Akkumuleret Bonuskupon Den udbetalte Akkumulerede Bonuskupon er én Bonuskupon samt en bonuskupon for alle forudgående år Observationsdage 27. juli 2018, 27. juli 2019 og 27. juli Bonusbetalingsdage 4. september 2018, 4. september 2019 og 4. september 2020 (valør). Underliggende aktieindeks EURO STOXX 50 Omkostninger I forbindelse med udstedelsen udgør de samlede omkostninger 2,45 pct. af det investerede beløb svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 0,83 pct. Disse omkostninger er indeholdt i udstedelseskursen. ÅOP er baseret på den maksimale løbetid, og et salg før udløb eller førtidsindfrielse af aktiebeviset vil derfor medføre en højere ÅOP. Omkostningerne indeholder tegningsprovision til tegningssteder og arrangør, omkostninger til notering på NASDAQ Copenhagen A/S, registrering i VP SECURITIES A/S samt til det obligationsudstedende instituts administration og udarbejdelse af markedsføringsmateriale. I ÅOP indgår der ikke omkostninger i form af kurtage. Hvis du køber aktiebeviset efter tegningsperioden, eller sælger aktiebeviset før udløb, skal du betale kurtage for handel med aktiebeviset efter Nordeas almindelige satser. Ved en investering på i alt EUR vil de samlede omkostninger således beløbe sig til EUR 24,50. Opbygning Udstedelseskursen på 102 består af følgende tre delkomponenter Nulkuponobligation 100,14 Option -0,64 Omkostninger 2,50 Værdien af nulkuponobligationen afhænger blandt andet af det nuværende renteniveau og Udsteders kreditværdighed. Nulkuponobligationen har værdien 100 ved udløb. Delkomponenten option består af en købt og en solgt option. Den købte option sikrer et afkast, hvis udviklingen i de Underliggende aktieindeks bliver som forventet. Den solgte option er med til at finansiere den købte option. Værdien af den solgte option kan blive negativ ved udløb, hvis udviklingen i det Underliggende aktieindeks derimod ikke bliver som forventet og falder med mere end 20 pct. Indfrielseskursen vil i så fald være mindre end 80. 7

8 Risikomærkning Beskrivelse af Udsteder Rød Nordea Bank AB (publ) er et svensk børsnoteret bankaktieselskab med hovedsæde i Stockholm. Nordea Bank AB (publ) udøver bankvirksomhed, herunder værdipapiraktiviteter, og er reguleret af det svenske finanstilsyn. Nordea Bank AB (publ) s evne til at opfylde sine forpligtigelser bliver løbende vurderet af uafhængige kreditvurderingsbureauer, heriblandt Moody s Investor Service Inc. og Standard & Poor s Financial Services LLC. P.t. har Nordea Bank AB fået tildelt Aa3 fra Moody s og AA- (Stable Outlook) fra Standard & Poor s. Kreditvurderingen afspejler ikke altid den risiko, der er forbundet med individuelle lån udstedt af udsteder. En kreditvurdering kan når som helst ændres eller bortfalde. For yderligere information om Nordea koncernen, henvises til nordea.com under Investor Relations samt basisprospektet. Praktiske oplysninger Aktiebeviset kan tegnes i Nordea Bank AB (publ) ( Nordea ). Prospektet består af Nordea Bank AB (publ) s engelsksprogede Structured Note Programme dateret 19. december 2016 inklusive efterfølgende tillæg og ændringer samt endelige vilkår (Final Terms) for Aktiebevis Europæiske Aktier Prospektet kan rekvireres hos din rådgiver i Nordea eller på nordea.dk/beviser. Hvis du har yderligere spørgsmål til det engelsksprogede prospekt, anbefaler Nordea, at du henvender dig til relevante rådgivere, inden du investerer i aktiebeviset. Nordea anbefaler, at prospektet læses inden tegning. Aktiebeviset er i henhold til lovgivningen defineret som et komplekst værdipapir. Før tegning skal Nordea derfor blandt andet have indsigt i dit kendskab til og erfaring med produkttypen og vurdere, om produktet er hensigtsmæssigt for dig. Har du ikke handlet denne type produkt før, skal du kontakte din rådgiver inden tegning. Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 kan alene tegnes på baggrund af prospektet. Ved uoverensstemmelse mellem dette markedsføringsmateriale og prospektet vil bestemmelserne i prospektet være gældende. Udstedelsesbeløb Registrering Notering Beregningsagent Beskatning Hvis der samlet tegnes for mindre end DKK 50 mio. nominelt, forbeholder Nordea sig ret til at aflyse udstedel sen. Nordea forbeholder sig dog altid ret til ikke at modtage flere ordrer eller at reducere modtag ne ordrer. VP SECURITIES A/S Aktiebeviset er godkendt til notering på NASDAQ Copenhagen A/S Nordea Bank AB (publ) Aktiebeviset beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse eller en eventuel købskurs i løbet af året indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved salg eller indfrielse sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller eventuelt købskursen, hvis den er købt inden for samme år. Privatpersoner Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været gevinster på aktiebeviset eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Har der ikke været gevinster i de foregående år, kan tabet modregnes i gevinster på aktier noteret på et reguleret marked, eller i senere gevinster på aktiebeviset eller på andre finansielle kontrakter. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til køb af aktiebeviset. Selskaber Gevinster indgår i selskabsindkomsten, og tab modregnes direkte i selskabsindkomsten. Der er ikke som for privatpersoner tabsbegrænsningsregler. Pensionsmidler Investerer du for pensionsmidler, for eksempel i forsikringsselskaber eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger, vil afkastet være omfattet af Pensionsafkastbeskatningsloven. Det betyder, at afkastet opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15,30 pct. Ifølge bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter må aktiebeviser maksimalt udgøre 20 pct. af pensionsopsparingen, og maksimalt må 5 pct. være fra samme udsteder, dvs. Nordeas aktiebeviser må maksimalt udgøre 5 pct. af depotets pensionsopsparing. Du skal være opmærksom på, at en række andre finansielle produkter også hører under bekendtgørelsen, og derfor indgår i beregningen af ovenstående grænser. Ovennævnte regler gælder pr. 17. februar Bemærk, at dette afsnit ikke er skatterådgivning, og at skattebehandlingen afhænger af din individuelle situation, og kan ændre sig fremover. Nordea anbefaler derfor, at du søger rådgivning hos revisor eller lignende om den skattemæssige betydning for netop dig på tidspunktet for køb og salg af aktiebeviset. De endelige tegningsvilkår er tilgængelige på nordea.dk/beviser under Åbne beviser efter udstedelsesdagen. De endelige indfrielsesvilkår er tilgængelige på nordea.dk/beviser under Udløbne beviser efter indfrielsesdagen. 8 i The EURO STOXX 50 is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors ( Licensors ), which is used under license. The securities based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto.

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Aktiebevis Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Investering i europæiske cykliske aktier Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 30. juni Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 30. juni Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 30. juni 2016 Bull & Bear certifikater Nye muligheder BULL BEAR Hvis du forventer stigende kurser, kan du købe et Bull-certifikat. Med et Bull-certifikat får du et positivt afkast,

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

DB Europa Autocallable 2022

DB Europa Autocallable 2022 28.september 2017 DB Europa Autocallable 2022 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv.

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv. % Re 2% Rente +Aktiebonus 2011 www.djs.dk 2% Rente + Aktiebonus 2011 Den Jyske Sparekasse udbyder nu 2% Rente + Aktiebonus 2011, hvor renten afhænger af de løbende udsving i de europæiske aktier. 2% Rente

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 Informationsmateriale den 30. juni 2014 KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 ISIN Kode: DK0030343801 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

USA High Yield Interval 2022

USA High Yield Interval 2022 Kreditbevis USA High Yield Interval 2022 Investering i det nordamerikanske marked for højtforrentede virksomhedsobligationer Kreditbevis USA High Yield Interval 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som:

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) SydEuropa 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Investering for dårlige tabere! Al investering

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Bull & Bear. certifikater

Bull & Bear. certifikater Bull & Bear certifikater Markedsføringsmateriale 10/2017 1 Bull & Bear få nye investeringsmuligheder Bull- og Bear-certifikater giver dig en række nye investeringsmuligheder, hvoraf de mest centrale er,

Læs mere

DB European Banks Autocallable 2018

DB European Banks Autocallable 2018 DB European Banks Autocallable 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

DB Apple Buffer Sprinter 2018

DB Apple Buffer Sprinter 2018 DB Apple Buffer Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK0030361464 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Europa High Yield 2021 Investering i det europæiske marked for højtforrentede virksomhedsobligationer med hovedstolsbeskyttelse

Europa High Yield 2021 Investering i det europæiske marked for højtforrentede virksomhedsobligationer med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 6. november 2015 Europa High Yield 2021 Investering i det europæiske marked for højtforrentede virksomhedsobligationer med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en kreditindekseret

Læs mere

Ejendomsindekseret obligation

Ejendomsindekseret obligation Ejendomsindekseret obligation Garantiobligation knyttet til prisudviklingen i tyske ejendomme Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Tyske Ejendomme 2006/2012 - Ejendomsinvestering med

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Pust liv i opsparingen, uden at sætte formuen på spil Aktiekonto med fire års bindingsperiode

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Europæiske Aktier 2018

Europæiske Aktier 2018 Informationsmateriale den 30. juli 2015 Europæiske Aktier 2018 ISIN Kode: DK0030363593 Arrangør: Garanti Invest A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

DB UniCredit Autocallable 2017

DB UniCredit Autocallable 2017 10. oktober 2016 DB UniCredit Autocallable 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5019 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Amerikansk Aktiekonto 2015

Amerikansk Aktiekonto 2015 Amerikansk Aktiekonto 2015 Invester i udviklingen i 10 markedsledende virksomheder Mulighed for at investere i 10 markedsledende amerikanske virksomheder Mulighed for at drage fordel af attraktive aktiekurser

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Eksportfinans ASA Ejendomsindekserede obligationer 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere