CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!Ledelse af kreative kræfters selvledelse Author(s): Lars Geer Hammershøj Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: 28/12/2010 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, No. 4 pp Lars Geer Hammershøj Ledelse af kreative kræfters selvledelse Af Lars Geer Hammershøj, ph.d., lektor og studieleder ved DPU Årsagen til den megen fokus på kreativitet i disse år er, at kreativitet som menneskelig ressource med overgangen til videnssamfundet antages at blive en central kilde for økonomisk værdiskabelse. Det dominerende perspektiv på kreativitet er derfor det økonomiske perspektiv. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der er sket en forskydning fra de sfærer, hvor kreativiteten traditionelt har udfoldet sig, hvilket ifølge Arthur Koestler er i videnskaben, kunsten og humoren/legen (Koestler 1964), og til deres økonomiske pendant: En forskydning fra videnskab til innovation i form af ny viden til brug i produktion, markedsføring, management; fra kunst til design i form af ny formgivning af produkter, markedsføring og organisationen; og fra humor/leg til oplevelse i form af ny oplevelse som del af købet, forbruget eller varen selv. Overbegrebet for denne forskydning er innovation. Innovation er et specifikt økonomisk begreb i modsætning til begrebet kreativitet, der er et humanistisk og teologisk begreb, som går tilbage til forestillingen om den kristne gud, der kan skabe ud af intet (creatio ex nihilo). At vi i dag ikke kan sige kreativitet uden at sige innovation, og omvendt, er et uomgængeligt tegn på, at det økonomiske perspektiv på kreativitet i dag dominerer. Begrebet innovation blev præget af økonomen Joseph Schumpeter i 1920erne og 1930erne, og han skelner klart mellem kreativitet som det at skabe nye idéer, og innovation som det at føre nye idéer ud i livet og anvende dem i produktionen etc.. Kreativitetens kultivering Interessant er det i den sammenhæng, at Schumpeter foretager en omfattende analyse af innovationens former, processer og dynamikker, men ikke af den forudgående kreative proces (Schumpeter 1934). Det er der ikke behov for, da nye idéer ifølge Schumpeter er naturligt forekomne, da de produceres hele tiden af videnskaben, af en kvik medarbejder eller ved et lykketræf. På Schumpeters tid var nye idéer med andre ord ikke noget virksomheden behøvede at anstrenge sig for at skabe, det var noget man samlede op. Det er ikke længere tilstrækkeligt. I dag er forandringshastigheden accelereret så produkter forældes og nye markeder opstår langt hurtigere end tidligere. Det stiller enorme krav til ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 521

3 Lars Geer Hammershøj virksomhedernes evne til at skabe nye produkter og erobre andele på nye markeder. Ifølge vidensøkonomen Dominique Foray bruger virksomheder inden for de mest innovative brancher ned til 30% af deres samlede omkostninger på at producere de produkter, som virksomheden lever af, og helt op til 70% på at udvikle de produkter, som virksomheden skal leve af i fremtiden (Foray 2004). Det voldsomt forøgede krav om innovation fører til et tilsvarende forøget krav om kreativitet, da der er brug for flere nye idéer at føre ud i livet og anvende innovativt. Der er med andre ord brug for flere idéer, end der umiddelbart er naturligt forekomne. Det er derfor ikke nok blot at samle idéer op, i dag må virksomhederne også kultivere kreativitet og selv producere nye idéer. En af konsekvenserne af, at kreativitet i dag bindes til innovation og skal kultiveres af virksomhederne selv, er, at den kreative proces nødvendigvis må indbefatte ledelse, og det er nyt. Den kreative proces må ledes, fordi der er en bestemt hensigt hermed (innovation og økonomisk værdiskabelse), og fordi der er et vist produktionskrav til denne (systematisk og stabil produktion af en bestemt mængde af nye idéer). Ledelse af kreativitet handler med andre ord om dels at fremme kreativitet, dels at lede den kreative proces med henblik på at gøre den relevant i forhold til den specifikke sammenhæng. Samme kobling af den kreative proces med ledelse har gjort sig gældende i forskningen, fordi forskning i dag betragtes som langt vigtigere for samfundet og økonomien. Ledelse angår her spørgsmål om forskningens generelle relevans i forhold til samfundet i bredeste forstand. Paradokset er imidlertid, at ligeså uomgængeligt det i dag er, at kreativitet indbefatter en ledelsesproblematik, ligeså nødvendig en betingelse for kreativitet er frihed. Det sidste vedrører kreativitet som dannelsesproblematik. Kreativitet som dannelsesproblematik At frihed er en betingelse for kreativitet er mere eller mindre en selvfølgelighed og kommer til udtryk i velkendte begreber og forestillinger om forskningsfrihed og kunstnerisk frihed, hvor det første er nedfældet i loven, det andet ikke sjældent demonstreres i kunstnerens stil og attitude som signalerer distance til eller uafhængighed af samfundet. Imidlertid er det alt andet end selvfølgeligt, hvordan man forstår denne frihed som betingelse for forskning og kunst. Det skyldes, at friheden først og fremmest er et ideal, man hylder og holder i hævd, frem for et forhold, man har forsøgt at forstå. Når ledelse trænger sig på som et uomgængeligt vilkår for kreativitet, bliver det imidlertid afgørende at forstå, hvordan frihed fungerer som betingelse for den kreative proces. Forståelsen heraf afhænger imidlertid helt og aldeles af svaret spørgsmålet: Hvad er kreativitet? Kreativitet synes i den forbindelse at være et af de mest ubestemte og vanskeligst definerbare begreber, vi har (Sternberg 1999). Imidlertid er der to gennemgående bestemmelser, der går igen i 522 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Ledelse af kreative kræfters selvledelse kreativitetsforskningens forsøg på en definition af kreativitet: Den kreative idé skal for det første være ny i betydningen bryde med den eksisterende måde at tænke eller udtrykke sig på, for det andet skal den have værdi i betydningen være brugbar eller relevant for andre (Boden 1994; NACCCE 1999). Jeg har forsøgt at udvikle en anderledes forståelse af kreativitet ved at interpretere den kreative proces som en dannelsesproces (Hammershøj 2009, 2010). Idéen er, at såvel kreativitet som dannelse er konstitueret af to af de samme sanselige kræfter, nemlig overskridelseskraft og afgørelseskraft. Det nye ved den kreative idé kan således forstås som et spørgsmål om overskridelseskraft, ligesom det værdifulde ved den kan forstås som et spørgsmål om afgørelseskraft. Det har jeg forsøgt at udfolde i en interpretation af den klassiske forestilling om de fire trin i den kreative proces (Poincaré 1908; Wallas 1926). Det interessante er nemlig, at disse fire trin kan forstås som en overskridelsesproces, hvor der veksles mellem forskellige overskridelsestilstande af koncentration og ekstase: 1. trin er forberedelse, hvor man arbejder koncentreret med problemet, og det er en tilstand af overskridelse i den forstand, at vedkommende borer sig ned i problemet og udholder problemet som problem. 2. trin er udrugning, hvor man ikke tænker på eller arbejder bevidst med problemet, og det er en tilstand af afgørelse i den forstand, at der sker en ikke-bevidst udvælgelse af, hvilke nye forbindelser der er brugbare og hvilke der ikke er. 3. trin er illumination, dvs. det ekstatiske øjeblik, hvor man får den nye, lyse idé, og det er en tilstand præget af overskridelseskraft såvel som indbildningskraft, idet den kreative idé er den nye forbindelse eller syntese, der er resultatet og realiseringen af bruddet med den eksisterende tænkning. 4. triner verifikation, hvor man forsøger at justere og få den nye idé til at virke, og det er en overskridelsestilstand i den forstand, at man forsøger at relatere den nye idé til den eksisterende tænkning. Det afgørende er i sammenhængen, at kreativitet her forstås som konstitueret af sanselige kræfter. Kreativitet er hverken en medfødt evne eller en kompetence, der kan udvikles gennem læring. Forskellen er, at evner (færdigheder, kvalifikationer, kompetencer) er bundet til personligheden som noget personen har og kan løse opgaver eller håndtere udfordringer med. Sanselige kræfter derimod udspiller sig i forholdet mellem selv og socialitet som det, der på en eller anden måde udvirker en ændring i dette forhold. Dannelse og kreativitet er som faktiske hændelser præcis udtryk for at sådanne ændringer er forekommet. Der er, hævder jeg nu, fire sanselige kræfter indbildningskraft, afgørelseskraft, overskridelseskraft og udlevelseskraft hver med deres form, effekt og fænomen: ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 523

5 Lars Geer Hammershøj Skema over sanselighedens krafttyper 1 : Kræfter Form Effekt Fænomen Kunstudtryk Det faste Indbildningskraft Komposition Distance Forestilling Bildende kunst (kritik) Det Afgørelseskraft Mønster Retning (tvang) Stil Drama flydende Det Overskridelseskraft Svingning Rystelse Stemning Musik luftige (erfaring) Det strålende Udlevelseskraft Henfald Gentagelse (intensitet) Trance Poesi Kreativitet er som sagt konstitueret af et spil mellem de tre første kræfter, dvs. indbildningskraft, afgørelseskraft og overskridelseskraft. En anden konsekvens af at forstå kreativitet som et spil mellem sanselige kræfter er, at kreativitet ikke kan læres, da kreativitet ikke er en evne, der kan udvikles gennem læring. Kreativitet er en dannelsesproblematik, netop fordi kreativitet ligesom denne angår sanselige kræfter og dermed forholdet mellem selv og socialitet. Grundtonen i dannelsesforestillingen er således, at man danner sig ved at overskride sig selv i noget større, dvs. gøre erfaringer af større verdener og anderledes måder at forholde sig til sig selv og verden på, erfaringer der ændrer ens forholdelsesmåde hertil. Tilsvarende handler kreativitet som dannelsesproblematik om at danne kræfterne og danne sig ved at forholde sig på måder, der bringer de sanselige kræfter i kreativt og produktivt samspil. Det er en dannelses- og ikke en læringsproblematik. De fire store kunster Det tricky er nu, at også ledelse må forstås som en dannelsesproblematik konstitueret af sanselige kræfter. Ledelse er i denne forstand at betragte som en kunst. Faktisk udgør ledelse idéhistorisk betragtet en af de fire store kunster, der i deres oprindelige former udgøres af regeringskunst, opdragelseskunst, krigskunst og sjælesørgerkunst, og som i deres aktuelle former fremtræder som ledelse, pædagogik, kreativitet og selvdannelse (Kristensen 2009). Når kreativitet i dag erstatter krigskunst skyldes det netop koblingen til innovation og overgangen til vidensøkonomi, hvor 1 Skemaet er et led i en gentænkning af Lars-Henrik Schmidts skema over sanseorden (Schmidt 1991) og socialanalytikkens sanselighedsfilosofi som sådan. Skemaet er udviklet i artiklen Rytmisk musik, kreativitet og dannelse (Hammershøj 2010) og bliver videre udfoldet i bogen Kreativitet en dannelsesproblematik (Hammershøj 2011) 524 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 Ledelse af kreative kræfters selvledelse nationens velstand ikke længere sikres gennem krig, men i kraft af konkurrencekraft (Pedersen 2009). Min idé er nu, at disse kunster involverer dannelsesproblematikker og kan forstås som grundlæggende konstitueret af et samspil mellem sanselige kræfter, men at de adskiller sig fra hinanden ved primært at være baseret på hver deres kraft: Kreativitetens kunst (tidligere krigskunst) er primært baseret på overskridelseskraft, selvdannelsens kunst (tidligere sjæleomsorg) på udlevelseskraft, ledelsens kunst (tidligere regeringskunst) på afgørelseskraft, og pædagogikkens kunst (tidligere opdragelseskunst) på indbildningskraft (se kort herunder). Kort over praktiske kunster og deres primære sanselige kræfter: Negation (apollinsk) Pædagogik (Opdragelseskunst) Indbildningskraft Ledelse (Regeringskunst) Afgørelseskraft Selvforhold Sagforhold Selvdannelse (Sjælesørgerkunst) Udlevelseskraft Kreativitet (Krigskunst) Overskridelseskraft Alternation (dionysisk) I denne interpretation er ledelse således en dannelsesproblematik og konstitueret af afgørelseskraft primært og af overskridelses og indbildningskraft sekundært. Hvad det første angår er et tegn på, at ledelse hører til en dannelsesproblematik, at ledelse i udpræget grad handler om personlighed. Det er som sådan mere end en personlig kompetence, da ledelse ikke alene er et spørgsmål om lederens anvendelse af sine kvalifikationer, viden, holdninger for at løse en bestemt ledelsesudfordring, men om at kunne bruge sin personlighed, At ledelse handler om personlighed kommer meget konkret til udtryk i lederlønninger, hvor virksomheder og bestyrelser af erfaring ved, at det er lederpersonligheder det kommer an på, og er villige til at betale herfor. Den rette personlighed på lederposten kan være altafgørende for en virksomhed eller institution. Det kan ikke opvejes af nok så mange lederkompetenceudviklingskurser. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 525

7 Lars Geer Hammershøj Den primære sanselige kraft i ledelse er afgørelseskraft, der handler om at kunne træffe beslutninger og udøve dømmekraft, hvad angår organisation, drift, strategi osv.. Dette træk er formentlig blevet tydeligere i dag, idet fremtiden er blevet mindre forudsigelig, og det derfor er blevet sværere at forlade sig på sædvane. I de situationer, hvor man ikke kan regne sig frem til den rigtige beslutning, må lederen træde i karakter og udøve dømmekraft. Dømmekraft er per definition en sanselig kraft, der beror på en følelse eller fornemmelse af lyst og ulyst (Kant 1790). Det er en vished om, hvordan der bør handles i situationer præget af kompleksitet og uoverskuelighed eller på baggrund af afvejning af argumenter, synspunkter, sandsynligheder og tal, der ikke er entydige. Dømmekraft resulterer med andre ord i en afgørelse, man ikke logisk kan lede sig frem til. Dette fænomen kendes f.eks. fra det af en kendt skibsreder prægede udtryk 'rettidig omhu'. Rettighed omhu er ganske enkelt et andet ord for dømmekraft. Det er at vide, hvornår der skal handles, og hvordan der skal handles. Det er en umiddelbar kraft, der involverer personligheden og som dannes ved at imitere anden eksemplarisk smagsudøvelse, dvs. ved at efterligne anden efterlignelsesværdig afgørelseskraft eller rettidig omhu. Den leder, der formår at udøve og demonstrere en sikker dømmekraft over tid, fremstår som dygtig, karakter- og linjefast leder og kan præcis gennem sin eksemplariske smagsudøvelse være med til at forme og danne medarbejdernes smagsudøvelse (det der også med et lidt upræcist ord er blevet kaldt værdiledelse), dvs. opøve deres dømmekraft i samme retning ikke som en viden, men som en umiddelbar kraft der viser sig i situationer. Dette er formentlig endvidere forklaringen på, at erhvervsledere og hiphoppere ikke sjældent har samme attitude (sammenlign f.eks. Ditlev Engel og LOC, eller Peter Straarup og MC Clemens). Attituden er den samme, fordi begge parter er intensivt smagsudøvende hiphoppere i forhold til stiludtryk og virksomhedsledere i forhold til ledelse: Dér var en fed stil, dér var en indbringende mulighed i markedet. Et tegn på sikker dømmekraft og smagsudøvelse er således, at det giver personen en karakteristisk attitude af urokkelig ro og cool hårdhed, idet vedkommende er ubevægelig i forhold til det meste og har en sikker fornemmelse af, hvad der er vigtigt, og hvornår der skal slås til (Hammershøj 2003). Den sekundære sanselige kraft i ledelse er overskridelseskraft og handler om at kunne overskride sig selv i det større. Den minimale bestemmelse af dette i dannelsesforestillingen er, at den dannende er i stand til at se udover sit eget fag, at vedkommende med andre ord ikke er fagidiot. Kant taler i den forbindelse om dannelse som det anti-kyklopiske princip, altså evnen til at se verden ikke kun med et øje (Kant 1800). Tilsvarende må lederen være 'ikke-fagidiot', for i ledelse er det netop også afgørende at kunne overskride og se ud over sig selv: Det handler for det første om at kunne tænke ud over det eksisterende og danne sig idé om, hvor virksomheden/institutionen skal 526 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 Ledelse af kreative kræfters selvledelse hen, og hvor markedet/diskursen er om føje år. Enhver leder er sin egen fremtidsforsker i denne henseende. Det er det visionære element, hvor overskridelseskraften spiller sammen med indbildningskraften, der føjer enkeltdelene sammen i til en helhed. For det andet handler overskridelse om at være god til at lytte og kunne sætte sig ind i medarbejdernes og virksomhedens forskellige perspektiver og problematikker. For det tredje handler overskridelse handler om at kunne vække begejstring og smitte medarbejderne med sin overskridelseskraft, dvs. at nå udover sit kontor og at gøre også medarbejdere overskridelsesparate. Ledelse af kreative kræfter Spørgsmålet er nu, hvordan denne forståelse af kreativitet og ledelse bidrager til at forstå det aktuelle paradoks, at ledelse i dag tenderer mod at være uomgængeligt for kreativitet, samtidig med at frihed er en betingelse for kreativitet. Kreativitet forudsætter frihed, eftersom kreativitet indbefatter eller er en bestemt måde at forholde sig på, og man kan ikke tvinge nogen til at danne sig eller være kreative, da man ikke kan tvinge nogen til at forholde sig på en bestemt måde. I modsætning til opdragelse og socialisering er betingelsen for dannelse frihed og fravær af ydre tvang. Derudover kræver de kræfter, der konstituerer kreativitet, frihed for at virke. Overskridelseskraften må således per definition være fri, da den skal udvirke et brud med eksisterende nødvendigheder eller upåfaldende selvfølgeligheder, og alene kan det, hvis den er ubunden heraf. Endvidere må afgørelseskraften, der i den kreative proces handler om at afgøre, hvilke nye idéer der er relevante, og hvilke der ikke er, nødvendigvis være en smag og kraft, der dannes hos den enkelte og i princippet uafhængigt af objektive målestokke eller sociale præferencer, eftersom den smag og afgørelseskraft, der skal dannes, skal kunne afgøre relevansen af en idé, der forbinder det, som før var adskilt, og hvis henvisningshelhed og dermed sammenlignelige relevans ikke er givet på forhånd. Konsekvensen heraf er, at ledelse af kreativitet på den ene side må respektere friheden og den kreatives ledelse af sig selv, og på den anden side måde må lede i frihed og herigennem fremme kreativitetens sanselige kræfter og give dem retning. Hvad det første angår handler det derfor om at lede den kreatives selvledelse. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på at der er flere typer af selvledelse. Den mest udbredte, er den type selvledelse, som Human Ressource Management forfægter, og som Peter F. Drucker beskriver i Post-Capitalist Society fra 1993 og knytter til vidensarbejderens arbejde med at håndtere viden. Denne type kunne betegnes 'kompetent selvledelse' og handler om at have ansvar for arbejdsprocessen og for at nå et resultatet, hvor målet er defineret på forhånd, og resultat derfor mere eller mindre kendt, omend vejen derhen ikke er (det ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 527

9 Lars Geer Hammershøj er ledelse i form af kontraktstyring, rammestyring etc.). Her handler selvledelse om selvstændig planlægning og udførelse af arbejdsopgaver. Den anden type derimod er mindre udbredt, men vil vinde mere og mere frem i takt med eller i den udstrækning som økonomien udvikler sig til en kreativ vidensøkonomi, hvor kilden til økonomisk værdi ikke kun er håndtering af viden, men også skabelse af viden. Denne type kunne betegnes 'kreativ selvledelse' og handler om at have ansvar for skabelsesprocesser og for at nå et resultat, hvor målet ikke er defineret på forhånd, og hvor hverken resultatet eller vejen derhen er kendt på forhånd. Her handler selvledelse om beslutning om, hvori arbejdet skal bestå, og ledelse af, hvor det skal føre hen. I ledelsen af dette selvledende arbejde er det derfor afgørende, at ledelsen afholder sig fra at definere konkrete mål. Det klassiske eksempel på denne type selvledelse finder man på universitetet i form af forskeren, der leder sin egen forskning forstået som en kreativ proces med henblik på at producere ny viden. På den anden side handler ledelse også om at lede igennem denne frihed. Det handler dels om at fremme de sanselige kræfter, der konstituerer kreativitet. Den primære kraft, der her skal fremmes, er overskridelseskraften og dennes forskellige former: Den første form for overskridelseskraft er kraften til at bore sig ned i et problem og udholde det som problem (overskridelse som koncentration), dvs. som noget der ikke hænger sammen eller noget der ikke stemmer, uden at opgive og uden at tage tilflugt til kendte tankemåder. Dette fremmes antageligt både ved at give rum for og acceptere en sådan ikke umiddelbart meningsfuld nedboring i eller optagethed af det, som andre anser for uvæsentligt eller bagateller, eller ved at involvere medarbejderen i en sådan nedboring og udholdenhed i forhold et problem. Den anden overskridelseskraft der skal dannes er kraften til at overskride kendte tankemåder og forbinde det der før var eksisterede adskilt (overskridelse som ekstasis). Det handler om at være åben for flygtige forbindelse og lege med fejlslutninger, misforståelser, pudsigheder mv., dvs. det fremstår som den umage kombination af at have modet til at være risikovillig og hangen til at sysle med meningsløse og produktive ting. Dette fremmes antageligt ved at sikre en arbejdsstemning, hvor der er højt til loftet og blødt på gulvet i den forstand, at er rum for leg og eksperiment samtidig med, at det at lave fejl ikke anses som et problem, men som naturlig del af den risikovillighed, der er nødvendig for kreativitet. Hvad angår fremme af kreativitet er kreativitetsledelse i øvrigt sammenfaldende med kreativitetspædagogik, der for sit vedkommende også kun kan foregå i frihed og som derfor har karakter af at være en dannelsespædagogik. Imidlertid handler ledelse af kreativitet ikke kun om at fremme kreative kræfter, men også om at give dem retning. Dette angår den primære kraft i ledelse nemlig afgørelseskraften. Imidlertid er det lidt tricky, fordi den kraft, som ledelsens afgørelseskraft overvejende skal påvirke, er den kreative afgørelseskraft, som angår afgørelsen af, om en ny idé er 528 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

10 Ledelse af kreative kræfters selvledelse relevant eller ej. Der er tale om smag over smag, men i den præcise forstand at ledelsens afgørelseskraft angår formålet med projektets, virksomhedens eller institutionens arbejde og dermed relevansen af de forskellige processer, hvorimod kreativitetens afgørelseskraft angår målet for det kreative arbejde og dermed relevansen af idéen. Det handler her om at give det frie, selvledende arbejde retning ved at tydeliggøre, hvilke formål arbejdets selvafgjorte mål skal tjene, og derved, hvordan arbejdet indgår i en større mening. I takt med overgangen til en kreativ vidensøkonomi er tendensen som sagt, at mere og mere arbejde får karakter af kreativt arbejde samtidig med, at ledelse i højere og højere grad bliver uomgængeligt for dette kreative arbejde. Det første er nyt for erhvervslivet, det sidste er nyt for forskningen på universiteterne. I den forstand kan ledelse og kreativitet siges at være i krise: Det kan ikke fortsætte som det har gjort, og det vil blive anderledes fremover. 2 2 Artiklen er et produkt af forskningsprojektet med titlen Kreativitet et spørgsmål om dannelse, som er støttet af Egmont Fonden. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 529

11 Lars Geer Hammershøj Litteratur Boden, M. A. (1994): What is creativity? In M. A. Boden (ed) Dimensions of Creativity. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Drucker, P. F. (1993): The Post-Capitalist Society. New York: HarperBusiness. Foray, D. (2004): The Economics of Knowledge. Cambridge, Massachuetts: The MIT Press. Hammershøj, L. G. (2003): Selvdannelse og socialitet. Forsøg på en socialanalytisk samtidsdiagnose. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. Hammershøj, L. G. (2009): Creativity as a question of Bildung. In Journal of Philosophy of Education, Vol. 43, no. 4, 2009, p Hammershøj, L. G. (2010): Rytmisk musik, kreativitet og dannelse. Til besvarelse af spørgsmålet: Hvorfor er musik vigtigt?. eantologi om sanselighed (in print) Hammershøj, L. G. (2011): Kreativitet en dannelsesproblematik. Bog under udarbejdelse. Kant, I (1790): Kritik der Urteilskraft. Frankfurt am Main: Surkamp Verlag. Kant, I (1800): Logic. Frankfurt am Main: Surkamp Verlag. Kristensen, J.-E. (2009): Kognitiv kapitalisme, vidensøkonomi og videnspolitik i Turbulens maj på Koestler, A. (1964): The Act of Creation. Hutchinson of London. NACCCE (1999) National Advisory Commitee on Creative and Cultural Education All Our Futures: Creativity, Culture and Education. London: DfEE. Pedersen, O. K. (2009): Institutional Competitiveness: How nations came to Compete. Paper på Conference on Constructivist Political Theory i Nagoya. Poincaré, H. (1908): Science and Method. I H. Poincaré: The Foundations of Science. Washington, Schmidt, L.-H. (1991): Smagens Analytik. Århus: Modtryk. Schumpeter, J.A (1934): The Theory of Economic Development, Oxford University Press. Sternberg, R. J. (red) (1999): Handbook of Creativity. Cambridge: Cambridge University Press. Wallas, G. (1926). The Art of Thought. London: Jonathan Cape. 530 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

Hvad skal skolen danne til?

Hvad skal skolen danne til? Hvad skal skolen danne til? Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 3: Pædagogisk teori før og nu Trine Mindegaard, studienummer: 1367517 Frank Rosenfeldt,

Læs mere

Selvdannelse og nye former for socialitet - technofesten som eksempel

Selvdannelse og nye former for socialitet - technofesten som eksempel Lars Geer Hammershøj Selvdannelse og nye former for socialitet - technofesten som eksempel Hvilke konsekvenser har den radikale individualisering for samtidens socialitetsformer? Artiklen forsøger at give

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Denne artikel har følgende indhold:

Denne artikel har følgende indhold: Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.3 Virksomhedsetik Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Baggrund 2. Virksomheden 3. Kunden 4. Medarbejderen

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

KREATIVITETENS TIDSALDER?

KREATIVITETENS TIDSALDER? 1 KREATIVITETENS TIDSALDER? - en idéhistorisk og samtidsdiagnostisk indkredsning (Trykt i Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 1., 2006) Af Jens Erik Kristensen Enhver samtid har sine fikse idéer. De viser

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

NYE LEDELSESUDFORDRINGER I FOREBYGGELSE AF STRESS I VIDENARBEJDET

NYE LEDELSESUDFORDRINGER I FOREBYGGELSE AF STRESS I VIDENARBEJDET NYE LEDELSESUDFORDRINGER I FOREBYGGELSE AF STRESS I VIDENARBEJDET Forfattere: Vibeke Andersen er cand.techn. soc. og Lektor ved Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse DTU Management Danmarks Tekniske

Læs mere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere ANETTE SØGAARD NIELSEN Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere En kvalitativ analyse Introduktion Inden for behandlingsforskningen har man gennem flere år været opmærksom på, at der

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 EMNEVALG... 5 Emne... 5 Faglig tilgang... 5 Emneafgrænsning... 5 Målsætning... 6 Målgruppe... 6 Metode... 7 LIVSKVALITET... 7 Hvad er livskvalitet?...

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Kreativt arbejde. tiltrækkende opgaver og usikre karriereveje

Kreativt arbejde. tiltrækkende opgaver og usikre karriereveje Kreativt arbejde tiltrækkende opgaver og usikre karriereveje Sara Malou Strandvad Med afsæt i to empiriske studier af danske filmskaberes arbejdsliv søger denne artikel at indkredse, hvad der karakteriserer

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere