CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!Ledelse af kreative kræfters selvledelse Author(s): Lars Geer Hammershøj Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: 28/12/2010 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, No. 4 pp Lars Geer Hammershøj Ledelse af kreative kræfters selvledelse Af Lars Geer Hammershøj, ph.d., lektor og studieleder ved DPU Årsagen til den megen fokus på kreativitet i disse år er, at kreativitet som menneskelig ressource med overgangen til videnssamfundet antages at blive en central kilde for økonomisk værdiskabelse. Det dominerende perspektiv på kreativitet er derfor det økonomiske perspektiv. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der er sket en forskydning fra de sfærer, hvor kreativiteten traditionelt har udfoldet sig, hvilket ifølge Arthur Koestler er i videnskaben, kunsten og humoren/legen (Koestler 1964), og til deres økonomiske pendant: En forskydning fra videnskab til innovation i form af ny viden til brug i produktion, markedsføring, management; fra kunst til design i form af ny formgivning af produkter, markedsføring og organisationen; og fra humor/leg til oplevelse i form af ny oplevelse som del af købet, forbruget eller varen selv. Overbegrebet for denne forskydning er innovation. Innovation er et specifikt økonomisk begreb i modsætning til begrebet kreativitet, der er et humanistisk og teologisk begreb, som går tilbage til forestillingen om den kristne gud, der kan skabe ud af intet (creatio ex nihilo). At vi i dag ikke kan sige kreativitet uden at sige innovation, og omvendt, er et uomgængeligt tegn på, at det økonomiske perspektiv på kreativitet i dag dominerer. Begrebet innovation blev præget af økonomen Joseph Schumpeter i 1920erne og 1930erne, og han skelner klart mellem kreativitet som det at skabe nye idéer, og innovation som det at føre nye idéer ud i livet og anvende dem i produktionen etc.. Kreativitetens kultivering Interessant er det i den sammenhæng, at Schumpeter foretager en omfattende analyse af innovationens former, processer og dynamikker, men ikke af den forudgående kreative proces (Schumpeter 1934). Det er der ikke behov for, da nye idéer ifølge Schumpeter er naturligt forekomne, da de produceres hele tiden af videnskaben, af en kvik medarbejder eller ved et lykketræf. På Schumpeters tid var nye idéer med andre ord ikke noget virksomheden behøvede at anstrenge sig for at skabe, det var noget man samlede op. Det er ikke længere tilstrækkeligt. I dag er forandringshastigheden accelereret så produkter forældes og nye markeder opstår langt hurtigere end tidligere. Det stiller enorme krav til ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 521

3 Lars Geer Hammershøj virksomhedernes evne til at skabe nye produkter og erobre andele på nye markeder. Ifølge vidensøkonomen Dominique Foray bruger virksomheder inden for de mest innovative brancher ned til 30% af deres samlede omkostninger på at producere de produkter, som virksomheden lever af, og helt op til 70% på at udvikle de produkter, som virksomheden skal leve af i fremtiden (Foray 2004). Det voldsomt forøgede krav om innovation fører til et tilsvarende forøget krav om kreativitet, da der er brug for flere nye idéer at føre ud i livet og anvende innovativt. Der er med andre ord brug for flere idéer, end der umiddelbart er naturligt forekomne. Det er derfor ikke nok blot at samle idéer op, i dag må virksomhederne også kultivere kreativitet og selv producere nye idéer. En af konsekvenserne af, at kreativitet i dag bindes til innovation og skal kultiveres af virksomhederne selv, er, at den kreative proces nødvendigvis må indbefatte ledelse, og det er nyt. Den kreative proces må ledes, fordi der er en bestemt hensigt hermed (innovation og økonomisk værdiskabelse), og fordi der er et vist produktionskrav til denne (systematisk og stabil produktion af en bestemt mængde af nye idéer). Ledelse af kreativitet handler med andre ord om dels at fremme kreativitet, dels at lede den kreative proces med henblik på at gøre den relevant i forhold til den specifikke sammenhæng. Samme kobling af den kreative proces med ledelse har gjort sig gældende i forskningen, fordi forskning i dag betragtes som langt vigtigere for samfundet og økonomien. Ledelse angår her spørgsmål om forskningens generelle relevans i forhold til samfundet i bredeste forstand. Paradokset er imidlertid, at ligeså uomgængeligt det i dag er, at kreativitet indbefatter en ledelsesproblematik, ligeså nødvendig en betingelse for kreativitet er frihed. Det sidste vedrører kreativitet som dannelsesproblematik. Kreativitet som dannelsesproblematik At frihed er en betingelse for kreativitet er mere eller mindre en selvfølgelighed og kommer til udtryk i velkendte begreber og forestillinger om forskningsfrihed og kunstnerisk frihed, hvor det første er nedfældet i loven, det andet ikke sjældent demonstreres i kunstnerens stil og attitude som signalerer distance til eller uafhængighed af samfundet. Imidlertid er det alt andet end selvfølgeligt, hvordan man forstår denne frihed som betingelse for forskning og kunst. Det skyldes, at friheden først og fremmest er et ideal, man hylder og holder i hævd, frem for et forhold, man har forsøgt at forstå. Når ledelse trænger sig på som et uomgængeligt vilkår for kreativitet, bliver det imidlertid afgørende at forstå, hvordan frihed fungerer som betingelse for den kreative proces. Forståelsen heraf afhænger imidlertid helt og aldeles af svaret spørgsmålet: Hvad er kreativitet? Kreativitet synes i den forbindelse at være et af de mest ubestemte og vanskeligst definerbare begreber, vi har (Sternberg 1999). Imidlertid er der to gennemgående bestemmelser, der går igen i 522 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Ledelse af kreative kræfters selvledelse kreativitetsforskningens forsøg på en definition af kreativitet: Den kreative idé skal for det første være ny i betydningen bryde med den eksisterende måde at tænke eller udtrykke sig på, for det andet skal den have værdi i betydningen være brugbar eller relevant for andre (Boden 1994; NACCCE 1999). Jeg har forsøgt at udvikle en anderledes forståelse af kreativitet ved at interpretere den kreative proces som en dannelsesproces (Hammershøj 2009, 2010). Idéen er, at såvel kreativitet som dannelse er konstitueret af to af de samme sanselige kræfter, nemlig overskridelseskraft og afgørelseskraft. Det nye ved den kreative idé kan således forstås som et spørgsmål om overskridelseskraft, ligesom det værdifulde ved den kan forstås som et spørgsmål om afgørelseskraft. Det har jeg forsøgt at udfolde i en interpretation af den klassiske forestilling om de fire trin i den kreative proces (Poincaré 1908; Wallas 1926). Det interessante er nemlig, at disse fire trin kan forstås som en overskridelsesproces, hvor der veksles mellem forskellige overskridelsestilstande af koncentration og ekstase: 1. trin er forberedelse, hvor man arbejder koncentreret med problemet, og det er en tilstand af overskridelse i den forstand, at vedkommende borer sig ned i problemet og udholder problemet som problem. 2. trin er udrugning, hvor man ikke tænker på eller arbejder bevidst med problemet, og det er en tilstand af afgørelse i den forstand, at der sker en ikke-bevidst udvælgelse af, hvilke nye forbindelser der er brugbare og hvilke der ikke er. 3. trin er illumination, dvs. det ekstatiske øjeblik, hvor man får den nye, lyse idé, og det er en tilstand præget af overskridelseskraft såvel som indbildningskraft, idet den kreative idé er den nye forbindelse eller syntese, der er resultatet og realiseringen af bruddet med den eksisterende tænkning. 4. triner verifikation, hvor man forsøger at justere og få den nye idé til at virke, og det er en overskridelsestilstand i den forstand, at man forsøger at relatere den nye idé til den eksisterende tænkning. Det afgørende er i sammenhængen, at kreativitet her forstås som konstitueret af sanselige kræfter. Kreativitet er hverken en medfødt evne eller en kompetence, der kan udvikles gennem læring. Forskellen er, at evner (færdigheder, kvalifikationer, kompetencer) er bundet til personligheden som noget personen har og kan løse opgaver eller håndtere udfordringer med. Sanselige kræfter derimod udspiller sig i forholdet mellem selv og socialitet som det, der på en eller anden måde udvirker en ændring i dette forhold. Dannelse og kreativitet er som faktiske hændelser præcis udtryk for at sådanne ændringer er forekommet. Der er, hævder jeg nu, fire sanselige kræfter indbildningskraft, afgørelseskraft, overskridelseskraft og udlevelseskraft hver med deres form, effekt og fænomen: ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 523

5 Lars Geer Hammershøj Skema over sanselighedens krafttyper 1 : Kræfter Form Effekt Fænomen Kunstudtryk Det faste Indbildningskraft Komposition Distance Forestilling Bildende kunst (kritik) Det Afgørelseskraft Mønster Retning (tvang) Stil Drama flydende Det Overskridelseskraft Svingning Rystelse Stemning Musik luftige (erfaring) Det strålende Udlevelseskraft Henfald Gentagelse (intensitet) Trance Poesi Kreativitet er som sagt konstitueret af et spil mellem de tre første kræfter, dvs. indbildningskraft, afgørelseskraft og overskridelseskraft. En anden konsekvens af at forstå kreativitet som et spil mellem sanselige kræfter er, at kreativitet ikke kan læres, da kreativitet ikke er en evne, der kan udvikles gennem læring. Kreativitet er en dannelsesproblematik, netop fordi kreativitet ligesom denne angår sanselige kræfter og dermed forholdet mellem selv og socialitet. Grundtonen i dannelsesforestillingen er således, at man danner sig ved at overskride sig selv i noget større, dvs. gøre erfaringer af større verdener og anderledes måder at forholde sig til sig selv og verden på, erfaringer der ændrer ens forholdelsesmåde hertil. Tilsvarende handler kreativitet som dannelsesproblematik om at danne kræfterne og danne sig ved at forholde sig på måder, der bringer de sanselige kræfter i kreativt og produktivt samspil. Det er en dannelses- og ikke en læringsproblematik. De fire store kunster Det tricky er nu, at også ledelse må forstås som en dannelsesproblematik konstitueret af sanselige kræfter. Ledelse er i denne forstand at betragte som en kunst. Faktisk udgør ledelse idéhistorisk betragtet en af de fire store kunster, der i deres oprindelige former udgøres af regeringskunst, opdragelseskunst, krigskunst og sjælesørgerkunst, og som i deres aktuelle former fremtræder som ledelse, pædagogik, kreativitet og selvdannelse (Kristensen 2009). Når kreativitet i dag erstatter krigskunst skyldes det netop koblingen til innovation og overgangen til vidensøkonomi, hvor 1 Skemaet er et led i en gentænkning af Lars-Henrik Schmidts skema over sanseorden (Schmidt 1991) og socialanalytikkens sanselighedsfilosofi som sådan. Skemaet er udviklet i artiklen Rytmisk musik, kreativitet og dannelse (Hammershøj 2010) og bliver videre udfoldet i bogen Kreativitet en dannelsesproblematik (Hammershøj 2011) 524 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 Ledelse af kreative kræfters selvledelse nationens velstand ikke længere sikres gennem krig, men i kraft af konkurrencekraft (Pedersen 2009). Min idé er nu, at disse kunster involverer dannelsesproblematikker og kan forstås som grundlæggende konstitueret af et samspil mellem sanselige kræfter, men at de adskiller sig fra hinanden ved primært at være baseret på hver deres kraft: Kreativitetens kunst (tidligere krigskunst) er primært baseret på overskridelseskraft, selvdannelsens kunst (tidligere sjæleomsorg) på udlevelseskraft, ledelsens kunst (tidligere regeringskunst) på afgørelseskraft, og pædagogikkens kunst (tidligere opdragelseskunst) på indbildningskraft (se kort herunder). Kort over praktiske kunster og deres primære sanselige kræfter: Negation (apollinsk) Pædagogik (Opdragelseskunst) Indbildningskraft Ledelse (Regeringskunst) Afgørelseskraft Selvforhold Sagforhold Selvdannelse (Sjælesørgerkunst) Udlevelseskraft Kreativitet (Krigskunst) Overskridelseskraft Alternation (dionysisk) I denne interpretation er ledelse således en dannelsesproblematik og konstitueret af afgørelseskraft primært og af overskridelses og indbildningskraft sekundært. Hvad det første angår er et tegn på, at ledelse hører til en dannelsesproblematik, at ledelse i udpræget grad handler om personlighed. Det er som sådan mere end en personlig kompetence, da ledelse ikke alene er et spørgsmål om lederens anvendelse af sine kvalifikationer, viden, holdninger for at løse en bestemt ledelsesudfordring, men om at kunne bruge sin personlighed, At ledelse handler om personlighed kommer meget konkret til udtryk i lederlønninger, hvor virksomheder og bestyrelser af erfaring ved, at det er lederpersonligheder det kommer an på, og er villige til at betale herfor. Den rette personlighed på lederposten kan være altafgørende for en virksomhed eller institution. Det kan ikke opvejes af nok så mange lederkompetenceudviklingskurser. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 525

7 Lars Geer Hammershøj Den primære sanselige kraft i ledelse er afgørelseskraft, der handler om at kunne træffe beslutninger og udøve dømmekraft, hvad angår organisation, drift, strategi osv.. Dette træk er formentlig blevet tydeligere i dag, idet fremtiden er blevet mindre forudsigelig, og det derfor er blevet sværere at forlade sig på sædvane. I de situationer, hvor man ikke kan regne sig frem til den rigtige beslutning, må lederen træde i karakter og udøve dømmekraft. Dømmekraft er per definition en sanselig kraft, der beror på en følelse eller fornemmelse af lyst og ulyst (Kant 1790). Det er en vished om, hvordan der bør handles i situationer præget af kompleksitet og uoverskuelighed eller på baggrund af afvejning af argumenter, synspunkter, sandsynligheder og tal, der ikke er entydige. Dømmekraft resulterer med andre ord i en afgørelse, man ikke logisk kan lede sig frem til. Dette fænomen kendes f.eks. fra det af en kendt skibsreder prægede udtryk 'rettidig omhu'. Rettighed omhu er ganske enkelt et andet ord for dømmekraft. Det er at vide, hvornår der skal handles, og hvordan der skal handles. Det er en umiddelbar kraft, der involverer personligheden og som dannes ved at imitere anden eksemplarisk smagsudøvelse, dvs. ved at efterligne anden efterlignelsesværdig afgørelseskraft eller rettidig omhu. Den leder, der formår at udøve og demonstrere en sikker dømmekraft over tid, fremstår som dygtig, karakter- og linjefast leder og kan præcis gennem sin eksemplariske smagsudøvelse være med til at forme og danne medarbejdernes smagsudøvelse (det der også med et lidt upræcist ord er blevet kaldt værdiledelse), dvs. opøve deres dømmekraft i samme retning ikke som en viden, men som en umiddelbar kraft der viser sig i situationer. Dette er formentlig endvidere forklaringen på, at erhvervsledere og hiphoppere ikke sjældent har samme attitude (sammenlign f.eks. Ditlev Engel og LOC, eller Peter Straarup og MC Clemens). Attituden er den samme, fordi begge parter er intensivt smagsudøvende hiphoppere i forhold til stiludtryk og virksomhedsledere i forhold til ledelse: Dér var en fed stil, dér var en indbringende mulighed i markedet. Et tegn på sikker dømmekraft og smagsudøvelse er således, at det giver personen en karakteristisk attitude af urokkelig ro og cool hårdhed, idet vedkommende er ubevægelig i forhold til det meste og har en sikker fornemmelse af, hvad der er vigtigt, og hvornår der skal slås til (Hammershøj 2003). Den sekundære sanselige kraft i ledelse er overskridelseskraft og handler om at kunne overskride sig selv i det større. Den minimale bestemmelse af dette i dannelsesforestillingen er, at den dannende er i stand til at se udover sit eget fag, at vedkommende med andre ord ikke er fagidiot. Kant taler i den forbindelse om dannelse som det anti-kyklopiske princip, altså evnen til at se verden ikke kun med et øje (Kant 1800). Tilsvarende må lederen være 'ikke-fagidiot', for i ledelse er det netop også afgørende at kunne overskride og se ud over sig selv: Det handler for det første om at kunne tænke ud over det eksisterende og danne sig idé om, hvor virksomheden/institutionen skal 526 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 Ledelse af kreative kræfters selvledelse hen, og hvor markedet/diskursen er om føje år. Enhver leder er sin egen fremtidsforsker i denne henseende. Det er det visionære element, hvor overskridelseskraften spiller sammen med indbildningskraften, der føjer enkeltdelene sammen i til en helhed. For det andet handler overskridelse om at være god til at lytte og kunne sætte sig ind i medarbejdernes og virksomhedens forskellige perspektiver og problematikker. For det tredje handler overskridelse handler om at kunne vække begejstring og smitte medarbejderne med sin overskridelseskraft, dvs. at nå udover sit kontor og at gøre også medarbejdere overskridelsesparate. Ledelse af kreative kræfter Spørgsmålet er nu, hvordan denne forståelse af kreativitet og ledelse bidrager til at forstå det aktuelle paradoks, at ledelse i dag tenderer mod at være uomgængeligt for kreativitet, samtidig med at frihed er en betingelse for kreativitet. Kreativitet forudsætter frihed, eftersom kreativitet indbefatter eller er en bestemt måde at forholde sig på, og man kan ikke tvinge nogen til at danne sig eller være kreative, da man ikke kan tvinge nogen til at forholde sig på en bestemt måde. I modsætning til opdragelse og socialisering er betingelsen for dannelse frihed og fravær af ydre tvang. Derudover kræver de kræfter, der konstituerer kreativitet, frihed for at virke. Overskridelseskraften må således per definition være fri, da den skal udvirke et brud med eksisterende nødvendigheder eller upåfaldende selvfølgeligheder, og alene kan det, hvis den er ubunden heraf. Endvidere må afgørelseskraften, der i den kreative proces handler om at afgøre, hvilke nye idéer der er relevante, og hvilke der ikke er, nødvendigvis være en smag og kraft, der dannes hos den enkelte og i princippet uafhængigt af objektive målestokke eller sociale præferencer, eftersom den smag og afgørelseskraft, der skal dannes, skal kunne afgøre relevansen af en idé, der forbinder det, som før var adskilt, og hvis henvisningshelhed og dermed sammenlignelige relevans ikke er givet på forhånd. Konsekvensen heraf er, at ledelse af kreativitet på den ene side må respektere friheden og den kreatives ledelse af sig selv, og på den anden side måde må lede i frihed og herigennem fremme kreativitetens sanselige kræfter og give dem retning. Hvad det første angår handler det derfor om at lede den kreatives selvledelse. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på at der er flere typer af selvledelse. Den mest udbredte, er den type selvledelse, som Human Ressource Management forfægter, og som Peter F. Drucker beskriver i Post-Capitalist Society fra 1993 og knytter til vidensarbejderens arbejde med at håndtere viden. Denne type kunne betegnes 'kompetent selvledelse' og handler om at have ansvar for arbejdsprocessen og for at nå et resultatet, hvor målet er defineret på forhånd, og resultat derfor mere eller mindre kendt, omend vejen derhen ikke er (det ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 527

9 Lars Geer Hammershøj er ledelse i form af kontraktstyring, rammestyring etc.). Her handler selvledelse om selvstændig planlægning og udførelse af arbejdsopgaver. Den anden type derimod er mindre udbredt, men vil vinde mere og mere frem i takt med eller i den udstrækning som økonomien udvikler sig til en kreativ vidensøkonomi, hvor kilden til økonomisk værdi ikke kun er håndtering af viden, men også skabelse af viden. Denne type kunne betegnes 'kreativ selvledelse' og handler om at have ansvar for skabelsesprocesser og for at nå et resultat, hvor målet ikke er defineret på forhånd, og hvor hverken resultatet eller vejen derhen er kendt på forhånd. Her handler selvledelse om beslutning om, hvori arbejdet skal bestå, og ledelse af, hvor det skal føre hen. I ledelsen af dette selvledende arbejde er det derfor afgørende, at ledelsen afholder sig fra at definere konkrete mål. Det klassiske eksempel på denne type selvledelse finder man på universitetet i form af forskeren, der leder sin egen forskning forstået som en kreativ proces med henblik på at producere ny viden. På den anden side handler ledelse også om at lede igennem denne frihed. Det handler dels om at fremme de sanselige kræfter, der konstituerer kreativitet. Den primære kraft, der her skal fremmes, er overskridelseskraften og dennes forskellige former: Den første form for overskridelseskraft er kraften til at bore sig ned i et problem og udholde det som problem (overskridelse som koncentration), dvs. som noget der ikke hænger sammen eller noget der ikke stemmer, uden at opgive og uden at tage tilflugt til kendte tankemåder. Dette fremmes antageligt både ved at give rum for og acceptere en sådan ikke umiddelbart meningsfuld nedboring i eller optagethed af det, som andre anser for uvæsentligt eller bagateller, eller ved at involvere medarbejderen i en sådan nedboring og udholdenhed i forhold et problem. Den anden overskridelseskraft der skal dannes er kraften til at overskride kendte tankemåder og forbinde det der før var eksisterede adskilt (overskridelse som ekstasis). Det handler om at være åben for flygtige forbindelse og lege med fejlslutninger, misforståelser, pudsigheder mv., dvs. det fremstår som den umage kombination af at have modet til at være risikovillig og hangen til at sysle med meningsløse og produktive ting. Dette fremmes antageligt ved at sikre en arbejdsstemning, hvor der er højt til loftet og blødt på gulvet i den forstand, at er rum for leg og eksperiment samtidig med, at det at lave fejl ikke anses som et problem, men som naturlig del af den risikovillighed, der er nødvendig for kreativitet. Hvad angår fremme af kreativitet er kreativitetsledelse i øvrigt sammenfaldende med kreativitetspædagogik, der for sit vedkommende også kun kan foregå i frihed og som derfor har karakter af at være en dannelsespædagogik. Imidlertid handler ledelse af kreativitet ikke kun om at fremme kreative kræfter, men også om at give dem retning. Dette angår den primære kraft i ledelse nemlig afgørelseskraften. Imidlertid er det lidt tricky, fordi den kraft, som ledelsens afgørelseskraft overvejende skal påvirke, er den kreative afgørelseskraft, som angår afgørelsen af, om en ny idé er 528 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

10 Ledelse af kreative kræfters selvledelse relevant eller ej. Der er tale om smag over smag, men i den præcise forstand at ledelsens afgørelseskraft angår formålet med projektets, virksomhedens eller institutionens arbejde og dermed relevansen af de forskellige processer, hvorimod kreativitetens afgørelseskraft angår målet for det kreative arbejde og dermed relevansen af idéen. Det handler her om at give det frie, selvledende arbejde retning ved at tydeliggøre, hvilke formål arbejdets selvafgjorte mål skal tjene, og derved, hvordan arbejdet indgår i en større mening. I takt med overgangen til en kreativ vidensøkonomi er tendensen som sagt, at mere og mere arbejde får karakter af kreativt arbejde samtidig med, at ledelse i højere og højere grad bliver uomgængeligt for dette kreative arbejde. Det første er nyt for erhvervslivet, det sidste er nyt for forskningen på universiteterne. I den forstand kan ledelse og kreativitet siges at være i krise: Det kan ikke fortsætte som det har gjort, og det vil blive anderledes fremover. 2 2 Artiklen er et produkt af forskningsprojektet med titlen Kreativitet et spørgsmål om dannelse, som er støttet af Egmont Fonden. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 529

11 Lars Geer Hammershøj Litteratur Boden, M. A. (1994): What is creativity? In M. A. Boden (ed) Dimensions of Creativity. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Drucker, P. F. (1993): The Post-Capitalist Society. New York: HarperBusiness. Foray, D. (2004): The Economics of Knowledge. Cambridge, Massachuetts: The MIT Press. Hammershøj, L. G. (2003): Selvdannelse og socialitet. Forsøg på en socialanalytisk samtidsdiagnose. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. Hammershøj, L. G. (2009): Creativity as a question of Bildung. In Journal of Philosophy of Education, Vol. 43, no. 4, 2009, p Hammershøj, L. G. (2010): Rytmisk musik, kreativitet og dannelse. Til besvarelse af spørgsmålet: Hvorfor er musik vigtigt?. eantologi om sanselighed (in print) Hammershøj, L. G. (2011): Kreativitet en dannelsesproblematik. Bog under udarbejdelse. Kant, I (1790): Kritik der Urteilskraft. Frankfurt am Main: Surkamp Verlag. Kant, I (1800): Logic. Frankfurt am Main: Surkamp Verlag. Kristensen, J.-E. (2009): Kognitiv kapitalisme, vidensøkonomi og videnspolitik i Turbulens maj på Koestler, A. (1964): The Act of Creation. Hutchinson of London. NACCCE (1999) National Advisory Commitee on Creative and Cultural Education All Our Futures: Creativity, Culture and Education. London: DfEE. Pedersen, O. K. (2009): Institutional Competitiveness: How nations came to Compete. Paper på Conference on Constructivist Political Theory i Nagoya. Poincaré, H. (1908): Science and Method. I H. Poincaré: The Foundations of Science. Washington, Schmidt, L.-H. (1991): Smagens Analytik. Århus: Modtryk. Schumpeter, J.A (1934): The Theory of Economic Development, Oxford University Press. Sternberg, R. J. (red) (1999): Handbook of Creativity. Cambridge: Cambridge University Press. Wallas, G. (1926). The Art of Thought. London: Jonathan Cape. 530 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne Author(s): Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 615-621 Published

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Flere pikke på husmurene, tak! Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 631-634 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Bandet - musikkens kreative organisation Author(s): Henrik Sveidahl Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 545-554 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreativitet - skulle det være noget særligt? Author(s): Lene Tanggaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 513-520 Published by:

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Kreativitetskonceptioner i et pædagogisk filosofisk perspektiv - en analyse af Lars Geer Hammershøjs tese om kreativitet som et spørgsmål om dannelse

Kreativitetskonceptioner i et pædagogisk filosofisk perspektiv - en analyse af Lars Geer Hammershøjs tese om kreativitet som et spørgsmål om dannelse Kreativitetskonceptioner i et pædagogisk filosofisk perspektiv - en analyse af Lars Geer Hammershøjs tese om kreativitet som et spørgsmål om dannelse Self illumination af André Kutscherauer 1 Skriftligt

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Kreativitet på kanten Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Aktuelle krav Uddannelse og skolen skal være et sikkert, stærkt og forudsigeligt projekt. Formål: Effektiv

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Vejledning og den bløde mobilisering af de menneskelige ressourcer

Vejledning og den bløde mobilisering af de menneskelige ressourcer Vejledning og den bløde mobilisering af de menneskelige ressourcer - et uddannelses-, social-, beskæftigelses- og integrationspolitisk columbusæg? Jens Erik Kristensen Lektor, DPU Konference for vejledere

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Hovedpointer 1) Fællesgør ansvar 2) Du behøver ikke at kunne forme det i ler! 3) Bevæg jer på kanten I et forskningsmæssigt perspektiv At beskrive og

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Sprog og Børn (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for et godt liv oplevelser af egen kompetence (jeg kan som

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Korlederen som kreativ kulturaktør Author(s): Margit Saltofte Nielsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 531-543 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Vej- og Trafiknetværket Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Kreativitet = Uhæmmet anvendelse af viden Kommunikation og samarbejde er bevidste og ubevidste vaner Adfærd

Læs mere

POLYFON LEDELSE. Fra krydspres til kreativ polyfoni. Betina W. Rennison - Ph.d., Lektor CBS - rennisonresearch@gmail.com

POLYFON LEDELSE. Fra krydspres til kreativ polyfoni. Betina W. Rennison - Ph.d., Lektor CBS - rennisonresearch@gmail.com 1 POLYFON LEDELSE 2 Fra krydspres til kreativ polyfoni Betina W. Rennison - Ph.d., Lektor CBS - rennisonresearch@gmail.com EKSEMPEL TIL EFTERTANKE 1 Fertilitetsbehandling af mentalt handikappet kvinde

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed. Lektor Anders Buch, DTU-Management

Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed. Lektor Anders Buch, DTU-Management Kinesiske ingeniører trussel eller mulighed Lektor Anders Buch, DTU-Management Punkter 1. Kinesisk kultur og tradition 2. Det kinesiske uddannelsessystem 3. Ingeniøruddannelserne og ingeniørerne i Kina

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for inklusion (for os alle) oplevelser

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

En hjælpers vigtige værktøj.

En hjælpers vigtige værktøj. En hjælpers vigtige værktøj. Denne præsentation trækker sit materiale fra forskning og viden fra bevægelsesområdet. Jeg er dog ikke i tvivl om, at disse overvejelser også kan bruges på andre områder af

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk

Om naturlig, hjernevenlig læring. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk Om naturlig, hjernevenlig læring Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 knoop@dpu.dk continual fear, and danger of violent death human life poor, nasty, brutish,

Læs mere

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby At spotte og udvikle talenter Ordet talent Via latin talentum fra græsk talanton, balance, vægt, pengesum af stor værdi Fra PIE *tel-, *tol- at løfte, at udholde, at tåle, at tolerere. tilbøjelighed, disposition,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Kreativitet, faglighed og samarbejde

Kreativitet, faglighed og samarbejde Kreativitet, faglighed og samarbejde er læge og hjerneforsker. Han har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklingsog forskningschef ved Vejlefjord

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

IDA ScienceCup Lær at få en god idé

IDA ScienceCup Lær at få en god idé IDA ScienceCup Lær at få en god idé! PS. For tips og tricks til innovationsprocesser følg os på Facebook: Delendorff Advisory!!!!! Jacob Høj Jørgensen Seniorkonsulent, Ph.D. Tlf. 51244544 CONNECT PÅ: linkedin.com/in/jacobhojjorgensen

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY Empati»( ) evnen til at drage slutninger om mentale tilstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). Adskiller os fra alle

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere